Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT JUMHURIYET •CUMHURIYET» in Tefrikası 9 Nisan 1959 98 P i y a n g o K.İAfî .. nUl\YA.DIK Ali, buyuk bir salona gırdı. Oıa burası sızın yalak oda.u.n dtdi. da ihtiyar bir kadın ve onun ja Oda hakıkaten tertemızdı. Bir Kenında, kızı olduğu anlaşılan on iki, narda bir karyola vardı. fakat Aon üç yaşlarında. güzelce '>ir çocuk linin acaibine giden şey, bir duvar vardı. İhtiyar Dona Beatriç Ali'ye: oyuğuna konmuş olan ıenkli ve Fransadaki vak'a, bir ufak dikkatsizliğin, sizi Oğlum. amcan. CAli. çinden küçük bir Meryem ana heykeli>di. •* M . •• • « talihinizin büyük bir lutfundan mahrum bıranereden nereye amcamız? diye Onun onünde bir kandil yıruyordüşündü.) Don Luıs bir mektup du. Ali, kendisine kılavuzluK ttmış kabileceğini gösteriyor. göndermiş: onda senden Lan^edi olan yaşlıca kadına ddndü ve bakKulubu gezen gazeteci anlatıyor: yor. İspanyolca bildığini söylüyor. tı. Kadının ona bakan gözlerinde Piyango bıletı ahyorsanız. bilme buyük ikramiyeyi kazanan numa Londra cıvarındakı Bromley ruh Sen kendini burada evin bir evlâdı kendisine acıyan bir duygu hissetedavisi klinığinde beni doktor Eyiz siz de kazanan numaralar lis ranın ta kcndisidir. sayacaksın. Ne kadar ispanyolca dermiş gıhi oldu. Kadın. Ali'nm lizaheth Tilden karşıladı: tesin* Fransanın Toulon şehri ışO anda M Moriot duştü b«iyıldı bilsen de dıli daha fazla öğrenmek kendisine baktığını îorünce k^nrfi«Korkarım hastaları goremiyecek ; v .^çilerınden M. Poirot gıbı hattâ mı? Saçını başını mı yoldu? Bılmiistersin. değil mi? Sana şatonun sın topladı haç isaretıni /aptı e sinız bugun. Boyle sısli havalarda ,.,bu satırların yazan gibi >ıı V a1 joruz. Bildığımız. işçı arkada^ların »bu, Santissima Malonnadır» dtpapazı Fra Rodolfo, her akşam deıs karsınız. Eğer oyle ıse. her n.>ıde bu darbenın tesirinden Kurtulur gclmezler » verecek. Buraya yakın Vega, ova di. Sonra Ali'ye: «Yemeıc zamanı Şaşkınlığımı eörunce ilâve etti: M. Moriot'nun tahhsız başma ge kurtulmaz avluya yayıldıkları ve sında bizim çıftliğımiz var; çiftliğe olduğu için buyurunuz!) dedi «Normal bir hayat yaşıyorlar, bilenleri okuduktan sonra, îizi»r ae iki üç gün evel rüzgâra savrulmuş Barselon'dan beraber eeldiğiniz ViYemekte kadın erkek bir çok in tıpkı bu satırların yazan jibi bılet parçalarını aramağa koyul liyorsunuz. Otobüsler grev yapt.ğı ko Berrera bakar; fakat ziraat iş ; sanlar vardı. Ali. buniarın, hızmetzaman üç hafta hiç biri jörjnmelisteye bakıç itiyadınızı mutlaka dukları lerini Pablo Kasım idare eder: sen çileri idare eden ^as hizmptçiler oldi. Burası şıfahane değil ki.» değiştıreceksinizdir. M. Moriot, kenr gündüzleri oraya git, çiftlikte hay duklarını anladı. Yemek'en sonra Bahçede bulunan bilet Burası, insanların butün devirdisile aynı fabrikada çalışan jstavan yetiştirmek mi. ekin mi veya bazıları gitar çaldı, Daşknları oylerde, aşılmaz sınırlarla Uroirinbaşısı M. Scaglia ile ortaklaşa parça sı hut ağaç dikmek mi. hangi şube nadı. Alinin uykusu gelmışfi, giden avırdıkları iki dunva ıîS'naa Fransanın meşhur Lotterıe Natıoseni ilgilendiriyorsa onunla meşgul dıp yattı. Araya taraya içlerınden birisi ni bir geçitti: Sağduyu ile delilik. nale'ınden onda birlık bir bılet al \ hayet bir parçacık bulur. Üzerınolursun. Yine tekrar ediyorum: Ertesi sabah. odadan çık.nr.a. yıtnış. Müşterek bıletın numarası da deki yazı paıçalarından bunun bir Bunlar arasında hudud da <z çok Kendini bu şatonun bir evlâdı bil. gizlicc aşılmakla kalmıyor. Iııkâr ne kılavuz kadına rastgeldi. Kadın fabrikadaki vestiyer dolabmın ka piyango bıleti parçası olduğuna Emrettim! Sana şatonun ait katmpağının iç tarafına tebeşırle yazıl hukmetmek mümkündur ama bun ediliyor. da bir oda hazırladılar. Yoldan yo ona kahvalhsını verırken: tBira2 Doktor Tilden bana bunu şı'yle Son aarların dev heykeltraşı Ro rulmuşsundur. Ş imdi git. odanı bğ sonra, yolda size lefakat eden Viko mış. dan başka hiç bir şey yoktur. Ne <f f dın'in meşhur eserleri arasında bir Piyango çekılip de kazanan nu numara. ne hangi keşıdeye ait olanlattı: en ve dinlen » dedi İhtiyar kadın Barrera gelıp sızı çiftliğe gi üre«Kulübümüzün (çünkü h rası > ı de «Buse» vardır. IS86 da mermerden cek » dedi. maralar lıstesine bakmak sırası ge duğu.. hiç bir şey . Fakat bir lüyontulan bu eserde birbirine sarmaş bövle sövlevince. arkasından gelio, hnce, M. Moriot. arkadaşı ve orta zumsuz ve acaİD hiddet ânında, aya resnıen bir kulüptur) 400 faal uyeAradan çok geçmeden Viko gel« dolaş iki gene ve guzel insan gerçek. Alinin farkında olmıvarak yanmda ğı ile başbaşa numaraları gözdcn ğına gelmiş olan serveti tepmiş si var. 100 u tamamile ı.o'mal, durmuş olan bir kadın yavaşça ko di. Suratı pek asıktı. Aliye: ten busenin bütün bediiliğini ebedigeçirmeğe koyulmuşlar Ellerındeki olan M Moriot her halde bizım uhan sapa sağ'amdırlar. Tîun'ar, «Haydi, hazırsanız çiftliğe gide» MARLK KUTBOLCL BABA ULÜL Duny«.nm en ,ohıelli j leştirmektedir. Şimdi şu krokideki una dokundu ve .buyurunuz!» debiletin numarası «7ı ile nihayet talihsizın merkebıni kaybedip de hastalaria aynı şartlar altında bedi. lim.» dedi. Viko ile beraber çiftaber yaşamayı kabul eden j.önül futbolcusu Billy Wright, baba olm mtur. Kaııs;. şarkıcı Beverley Sis ü*tü başı yamalı, sırtı kamburlaşmış leniyor. Fransada da bizdeki usul sonradan bulup sevindiği yolundaki ı ihtiyara bakıp da onun «Buse» nin Ali, ayrıhş merasimini pek bil liğe gittiler. Ciftlik gen's bir aracarî: Bir kac büyük ikramive dı darbı meselimizi biliyor olmalı ki ülerdir. Onların her türlü faaliyet ters (Beverly Kızkardeşler) trio^u nun en buyiığu olan Joy. 5 nısan iki güzel kahramanının erkeği oldumiyordu. İçinden bir gülbank vu ziyi iş?al ediyordu. Çiftliğin orta' çında kazananlar son rakamlara elüıdeki kâğıt parçacığile §ervete erine iştirâk edeıler. Yılhk büt pazar günü, Bdşbakan Adnan Mendeıesin tedavi gördüğü meşhur Lon ğunu tahmin edebilir miydiniz? rası geldi. Fakat yanındaki kadın, sında bir çok binalar vardı. Bunçeyi beraber kurar, idare kom'fe dıa Kliniğinde bir kız çocuğu dün yaya getirmiştir. Wolwerhampton çb're âyarlanıyor. kavuşabileceğini umar ve derhal sini beraber seçerler. Herkes bir Kulübünün ve İnjiliz milli takımı n:n sağaçığı Billy Wright. yukarı Halbuki bu 92 lik ihtiyarcık M. kulağına yavaşça «eğilerek se'âm lar çiftliğin hayvancdık, ziraat v« bankaya koşarak hikâyesini anlatır. birinl adile çağırır. Kimin hasta, daki resimde 2 baldızı ile B^abs ( solda) ve Tedcy ile Londr Khnı Nardone. 1886 da Rodin'e modelhk eriniz n dedi. Ali. ne yaptığının ilh. gibi muhtelif şubelerine merYırtılan bilet a etmiş olan gencın ta kendisi. Asra farkında olmıyarak eğıldi ve oda kezlik vazifesi gören binalardı. Vikimin dağlam oPu&u katiyen bilin ] ğine giaerken görülmektedir. Büyük ikramiyenin kendilerine Bankanın cevabı ^aklaşana yaşına rağmen Pariste sına götürecek olan kılavuz kadı ko. Ali'yi dosdoğru ziraat merkemez Bu kat'i bir sırdır. S^ğlık çikabileceğini akıllanndan dahi geTuhaf değil mi? Bankadaki ılgiliMontraartre ve Montparnasse'daki nın peşine düştü. Böylece s.iğa dö zine götürdü İşte oradadır ki AH, dosyaları demir kasada saklıdır. çirmiyen iki arkadaş bu son nuler M. Moriot'yu büyük bir a.âka , ozel sanat okullarında, stüdyolarmda nerek. ara sıra inerek bir çok ge ilk sefer Pablo Kasım'la karşılaştı Binanın tek kılitli yeri de kasanın maralara bakmışlar; kazananlar azaman zaman hâlâ poz verdiğine go çitler geçtiler. Sonra kadın bir ka ve ona hemen içten bağlandı. ve iyi niyetle dinlerler. Sonra da: bulunduğu oda^ır. rasında «7> ile nihayetlenen hiç re ayrıca «dünyanın en yaşlı modeli» pıyı açtı. Ve Aliye «Buyurunuz, «Kanunen ikramiyelerin en [;eç bir (Arkası var) bir numara yok. Talih bu: Her bi«Sahiden deli mi bunlar?> diye . olmak şohretıne de sahıb. sene içinde alınması lâzım. Aksi let alana bir ikramive. hiç değüse sordum. ' halde hak sâkıt olur. Şimdilik başBunca yıhn tecrübesi M. Nardone'a' amorti çıkacak değil ya. «Bu da • Yazık... Bugün size gösteremi , ka her hangi bir kimsenin 27.987 yüzüne, vücudüne. uzuvlarına sanatbu kadarmış!» deyip geçmek lâyeceğim. Eski bir havacı Hamley numaralı bileti getirip büyiılc ikkârın aradığı ifadeyi vermek imkâzım, değil mi? Gelgelelim M. PoiBir addiııın kariM 7 milyon değe lun da çoklan bu i^e hazunıı^. Şundi nını kazandırmış. hem de en ufak ramiyenin son hissesini taiep edip var. Sehizophreni'ye tutu'muş Bu rot, şarabmdan mı, sinemasından etmiyeceğini beklememız, tam bir hastahk için umumiyetle iyi olmaz rindeymiş. Hemen «dostlar başına» terkedılen koca dava açmış. Şerefv bir zorlama. tabiilikten aynlma lü. mı, sigarasından nu her ne ise bir sene beklememiz lâzım. Sizin hi denir. Tehlikeli olduğu için dört demeyinız. Adam bunu ancak hıya için tazmınat ıstiyor. Baron cenabları zumu hissetmeden. Bu yüzden yaşıtaraftan kesüği para ile aldığı bilete kâyenize inandığımıza gore her kere kapatılmış. Bize ne halde gel nete uğrayınca keşfedebilmış. Bakı. da derhal bu 7 milyonu oüıyfcekler. nın pek geçkin olmasına rağmen bu,' nız nasıl: Cheskmaın'le karısı on iki bir amorti olsun isabet etmemesİDe «en eski model» in hâlâ modası geçhalde bir başkası çıkıp gelmiyecek di bilemezsiniz. İlk altı ay kulü senedir «mesud çıft» tirler. Ne >aKüçük NewYork'luları öğretfena halde içerlemiş, arkadaşının mıyor, tam tersine Parıs ressamları tir. Ancak ondan sonra yani bir bün bütün toplantılarına katıldı. zık ki Madam Cheskmain gonülcümcnlerini horlamaktan menedegoru önünde müşterek bileti parça onun peşmde koşuyorlar. M. Narbaşkasının hak ıddia edemiyeceği Ağzını bir kote açmadı. Sclâm veğunun bir köşesınde «ilk aşk» ı Bacek bir kanun hazırlanıyor 0T0M0BİL MALZEHESİ TİCAAETİ T . * 4 parça yırtıp fabrika avlusunda rüzdone'un modellıkte bir de meslekdas. katiyetle tespit edildikten sonra renlere cevap vermıyordu. Bir kö ron Hans von BuUer'i gızlemek«Öğretmenlerimizin değeri var larının hiç birinin ıckabet edemiyegâra savurmus. şede sırıtıyor, durmadan kıpırdanısizin delihnizi tetkik ederiz.» tedır. Tabıî boyle şeyler kocalara dır. Oğrencileri tarafından horlan ceği bir üstünlüğü de şiddetli münayor. ezilip büzulüyordu. Etrafına itiraf edılemedığinden son günlerde mıya, hakaret gormeye tcrk ede kasa. atışma halindeki bir insanı Böylece M. Moriot elindeki nuMeydana çıkmıyan bilet yumruklar sıkıvordu. Çoğu ^ıfaha i^e şeytan karışmasa mesud çift pek Muhterem dost ve marasız, tarihsiz bilet parçasuu meyiz. • NewYork şehir meclısi mükemmel canlandırmasında. nelerden geliyor zaten. sahibi âlâ saadetlerınde devam edip gidecek nın 12 mart toplantısında söz alan mühurlü bir zarf içinde Vıankaya müşterilerinin Peki korkmadan nası' serbest l«rmış. Fakat aksilık bu. Baron. Aradan. bir kaç gün geçmiş, ga teslim ederek karısile birlıkte hacumhuııyetçi bir üye kısaca boyle Cahil bir köylüydü Ikinci Dunya Harbi sonunda esaret I demıştir. Meclıs 48 e karşı 100 cyla letelerde bir bavadis: Büyük ik yaller kurmağa gıder. rlasıl g,tn>e bırakıyorsunuz? Bayrammı tebrik eder İşte bızım tek sırrımız bura ten kurtulmuş. Memlcketıne donramive vuran biletin on parçası da sin ki 27.987 numaralı »ııleti bir • Oğretmenler çocuklara bed^n ce Halbuki genchğinde M. Nardone'a da. Hastayı aslâ deli yerine kov muş Bu da donup dolaşıp Madam jdün>anın en meşhur heykellerinden satıldığı halde bunlardan Toulon başkasının getiremiyeceğinden ktnCheskmaın'in kulsğına gelmiş. Ka. , zası tatbik etmek hakkını veıen ı binne modellık edeccğini söyleselerda satdmış olan iki parçadan biri dı adını bıldiği gibi emin lir. O bi mayız. Zavallıların çoğu aylardır bir kanun hazırlamıştır. Tasarı mü dın derhal «ilk aşk» ın pcşinden ko i rıın sahibi hâlâ bankaya müracaat leti yırrnvç, parçalarını rüzgâra sa .nsanlarla konuşmamış olatak r.'ze şup soluğu Viyanada almış. 1938 de ' zakere edılmek üzcre senatoya gon di. muhakkak değilse bile bü>ük bir ihtımalle «heykele modellık etmek gelirler. İnsanlar arasında yaşadıkedip parasını almamış. vurmuş, sonra da bütun • r.cıd.ışlar derılmıştır. de ne demek?» diye sorardı. Zira, arı halde enterne edilmi^jlerdir. ayrıldığı sevgılisine kavuşmuş. Ba I Fransada görulmüş şey değil bu. avluvu araya taraya ancak mühürNardone okumak, yazmak bilmiyen Gerçı bızım paramıza, hele serbest lü zarftaki tek parçaya bulabilmıs Oyia asıl tehlike hııd'ir. Bilir mibir köv lü çocuğujdu. Biraz taş işginız ben daha ilk gun onlara ne piyasanın bugünkü kazançlarına lerdır. Şu halde, bir sene «onra ban lemeği öğrenmiş ve daha fazla para teklif ederim? Kulübün kantinınde göre buyuk ikramiyenin onda biri kaya gidecek ve en son fenni usulkazanmak ümidile Parise gelmişti. «muazzam bir servet» değil ama, lerle yapıla.cak incelemeler, tahHl çsy yapmayı. Hasta bu çayı bir Günün buindc tesadüfen yolu gene de mühim para: 4 milyon ler netice» mühüriü tarftaki pnr kere bazırlayıp kantinde dağıitı mı Atlas Çırçır Gazoz Fabrilsalan ile Millî, Mehtap v« «Model Bedestenı» önuıjden geçen frank. Paralarının kurus seviyesin çanın büyuk ikramiye vuran t»Tet herkes hatırını sorar. 'anışmak iscahıl 'köyHi orsda modellerin, tıpkı :er. Tamam. H^ata artık tesiım olde olduğunu akıllanndan biîe ge parçası olduğu ispat edilecek bu Çiçelc Sinemaları sahibi Hasan Yalçın müzayedede mal satar gibi. sanatkâreirmiyen Fransızlara göre, büyük bilet kendisinin yırttığı, dolap ka mustur. O zaman onu yavaş yalar tarafından açık arttırma ile kiraikramiyeyi kazanana «milyoner» pağı arkasındaki numaranın yııtı vaş, sabırla günlük hayata barışlandığmı görnıüş. fakirliğine. ca. Sayın dost ve müjterilerınin Bayramlarını tebrik uzlaştırmaya çalışırız. deyiveriyorlar. Hani, hangi mem lan bilet numarası olduğu Uh. şa tırmaya, hilbğine rağmen yakışıklı. sağlam eder, hayırlı işler diler. leketin parasıns çevirirseniz çevi hitler vasıtasile teyid edilince M. Havacı Hamley'i görnrıeli idiniz. Alyapılı bir delikanh olduğu için mortn, 4 milyon frank gene de epey Moriot ikramiyesini alacak ve on tı ay sonra ağzını ; açtı Hayır . Kodel piyasasında geçer akçe olacağına nusmak için değ l. Kendi kendine bir meblâğ tuhıyor: Bugünkü ra dan sonra da aradan geçen pvıar : hükmetmekte de güçlük çekmemiş yiç'e: 72 bin Türk lirası. içinde karısile peylediği eve sahip söylenmek için. Hep bİ7İ. biz m ve fırsat buldukça pozlarım açık yaptıklarımızı ceki^tirıv.i^du. Soiıra olabilecektir. arttırma ile pazara çıkarmış. Arkadaş şakası ve acı yavaş yavas duruldu. Altı ay da Böylece bir sene geçer. Gerçeköyle gecti Bir gün konuşmaUıra ka M. Nardone'a yakınları «Kakao» hakikat ten bankaya gelen giden olmsz. lâkabını takmışlar. Bu lâkab sudan. tıldı. Klâsik müzik grıpuna yazılMuhterem müşterilerimizin Şeker Bayramını tebrik M. Moriot talebini yeniler. Ve deHer ne ise M. Moriot'ya dönelim: sabundan hiç hoşlanmayışını ima edi dı. Çabucak usandı. HsrekMli bir Biletinı yırttığıru bilen büyük lil olarak mühurlü zarfta muhafa şey istiyordu. Bîr dans grupu kuryormuş. Gerçekten, 92 yaşına rağeder, sıhhat ve saadetler dileriz. men yüzüne baktığınız zaman «dünikramiye hisselerinden birinin de za edilen bilet parçacığı tetkik ve mak istedı. Biz burada lr;mseye ısyanın en eski modeli» nin ve «BuToulon'da satılmıs olduğunu oğre tahlile gönderilir. tediğini hediye edemeyiz. Pikabıın se» nin erkeğınin gayet alımlı. tesirli, nen arkadalşan başlamışlar işçikendisi tedarik edip getirdi. Dans Talih dönünce zarif bir çehresi, ifadesi var. Buna ye takılmağa: «Ayağına' gelen serkarşılık yağ tulumuna dönmüş şapBütün i>l niyetlere rağtnen M. grupunu kurdu, yüruHü. O kadar veti teptin. Bak: büyük ikramiye muvaffak olJu ki bugün tehirde okası, renffi kaybolmus boyun mençıkan bileti bankaya getiren olma Moriot'nun kötü talihi burada da, nun bir dans okulu 'ar.» dili. yamalı ve lekeli elbiselerile ona kendini gösterir: Tetkik ve t»hlil mış. Nasıl olsun: Bileti yırtıp parParisin en gpzdp mnHplİPrinden biri Dünya sağlık kaidelenni altüst çalarını rüzgâra savurdun sen. A neticesinde bu bilet parçasının 9 eden ve tâ Günev ^frikadan. tâ diyebilmek için bin bir §ahid lâzım. Adın ne idi, çabuk sö yle. uncu keşideye değil. daha evvelki morti bile çıkmadı. diye kızdındı bir keşideye ait olduğ anlaşılmıştır, Çinden gelen müteha.ssı;î'inn, mcama büyuk ikramiye sana vurmujTıpkı M. Moriot gibi biletine ik todunu hayretle incelH'âi bu 45 tu'» yaşındaki kadm doktor ıloğrnatizm'i Arkadaşlan nazannda aptal gd ramiye isabet etmiyen bir başk« inkâr etmekte: «Bana vslnız gunfabrika işçisi. ondan iki üç ay evrünmek istemiyen M. Moriot'nun vel biletini avluda yırtıp rüzgâr* lük tecrübeler rehberlik ed'yor» cevabı hazırdır: demektedir. «Haydi oradan siz de. Büyük savurmuş ve M. Moriot kendi biletinin iki üç gün evvel yırtıian ikramiye vuracak talih var mı bende. İspatı kolay. Kaçtı büyük ik biletin değil kendisininkinden agrılar ve ramiye vuran biletin numarası? iki üç ay ervel yırtılan biletin par Senel^rdir dayanılmaz Jstanbul İkinci NOTERI huzurunda yapılmıştır. bel çarpıklığı ile beni mustanb edpn 27.987 mi? Sonundaki «7» den gayn çasını bulmuştur. Disk Fttkımı tephis ve yaptigı ameZavallı M. Moriot: bu numara ile benim yırttığun bi «Ne yapayım?» diyor. «Akıl llyatla beni kısa zamanda yeniden letin numarasının uzaktan olsun aGerek kalite ve gerekse fiat bakımından ithâl mallarına sızlığımın cezasını çekeceğim. Doğ hayat ve sıhhaie ka\~usturan sayın lâkası olmadığını gelin ispat edeDoç. Dr. nazaran şayanı tercih olan İZOTEL EMAYE TELLERİ'j rusu bankanın iyi niyetine hayra1 ESKİŞEHİR Şubesi 15231 hesap sahihi (27 parsel) yim size.» nin fıatları aşağıda sunulmuştur. FEYYAZ BERKAY'a j nım. Boş yere tâciz etfim onlan. 2 ISTANBUL Şubesi 241 V. hesap sahibi (28 parsel) Sonra. arkadaşlarını vestiyer doFakat herkese tavsiyem ıdsun: Sa muavini Op. Dr. Nazmi özlere. hemlabının bulunduğu yere götüren ve tedaBeher kilonun satış fiatı TL. Kutur m/m kın kazanan numaralar listesine ba iire Nuran Beklere. Kadir Ere.ve yar vim müddetınce yakın alâka âdeıa iftiharla dolabın kapağını akarken «Benim talihim yoktur!» dımlarını esirgemiyen Noroloji Kliniçan M. Poirot: deyip sadece küçük ikramiyelere ginin »ayın profeeör ve doktorlanns, 0.35 22.00 «Işte'» der. «İşte. benim bilebakmakla vetinmeyin. Büvük ikra derin çükrünlarımı arz"tmpyi hir borç timin numarası burada yazılı. Babılırim. 0.40 21.35 miveyi aslS ihmal etmeyin. Devlet ı Kayserıde. Pınarbaşı Aşa^ı kın da gorün. 27 987 üe alâkası var kuşu bu! Kimin başına konacağl Ksraaoz kovunden 0.45 20.85 mı bu numaranın'» 1 Ankara Şubesi 49908 hesap sahibi Şevket Soykuvvet belli olmaz.» 77572 > I Ve o anda M. Moriot'nun ensesi2 Ankara Şubesi 0.50 20.12 » 1I 15073 ne bir saplak iner: 3 Başdurak Şube 0.55 19.45 ^Hele bir kendin bak!» » 1t 86 V. 4 Basdurak Şube; E\et: Dolap kapağmdaki numara 11255 » 4» 5 Beyoğlu Şubesi 0.60 19.30 15007 > 1 8 Beyojflu Şubesi 0.65 19.15 > > 1 7 Beyazıd Şubesi 15236 T E Ş E K K Ü R 7424 8 Elâzığ Şuhesi 0.70 19.05 > 1 Londrada tedavıdp iken vefat 15129 9 Galata Şubesi 0.750.80 18.85 10 Galata Şubesi » 1> 23711 MACİT AKINCIya » I 46725 11 İstanbul Şubesi 0.85 18.65 yardımda bulunan Başkfinaolo» ] 12 İzmir Şubesi 17758 fumuza ve merhumun sotı da0.90 18.50 kıkaFina kadar \?nında kalarak 13 İzmir Şubesi 12388 çefkatlerını esirgemiyen dnstu0.951.00 » 18.35 14 Tilküik Şubesi 7015 muz TONY MASOKa. B BC. 15 Yenigün Şubesi 15865 elemanlanndan SABİH AYKO alanlar, dikkat! Delilerin sifa bulduğu kulüb 100 gönüllü, kulübe gıren hastalaria aynı şartlar ~?ULU altında yaşamayı gözc almış bulunuyorlar eıı eski modeli Û/M/P, TAKA7 GEKÇIK Milyon Değerinde 7 Bir Kadm ARŞIMIDIS MUESSESESI DEMİRBANK AÇIK TEŞEKKÜR AKBANK'ın ARSA 7. NİSAN İİİ ÇEKİLİŞİ EMAYE BOBİN TELLERİ KAZANANLAR İle Alâkalıların Nazarı Dikkatin^ RIRA GELİRİ (Ayda 250 liradan bir yıllık peşın) K A Z A N A N L A R > • » • * » LER> ve cenazefine bızzat gelen. telgraf. telefon ve mektubla acılarıınıza iştırak eden büyüklenmıze. akraba ı » dostlanmıza ayn ayn teçekkürp tees?üI rümüz mânı plduöundan sükranlarımızın arzına muhterem gazetenızin tavassutunu rica eyîerız. Akıncı. Guçhan, Kutal aileleri PARA İKRAMİYELERİ KAZANANLAR Beyoğlu (11840). İzmir (17759), Yenigün (10755). Yenimahalle (2055) hesap sahiplerine 500 eı lıra ve 850 talihliye de muhtelif para ikramiyeleri isabet stmiştir. Keyfiyet talihlilere mektubla bildirilmektedir. 4 1.10 1.20 ve daha kahnlarî 18.15 17.65 Müessesemiz imalât'çı sı fatile satışlanna başlamıştır EDİSON J Adres: Galata Okçu Musa caddesi No: 98 İstanbul Telefon: 44 83 04 MÜESSESESİ Şeker ÂYİNİ RUHANÎ HANS vefattnm Bayramı münasebetile Dünyanın 1 No. lı Trompetistı Müteakıb keşidelere iştiiik için hesabtnızda şimdiden en sz vadeli 100 ve vadesiz 200 lıra lundurunuz. jıııııııııııınıııı'i;ııuııııııııııııııııniıiııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııiııııııiııııııııııııı| Aıle bu TİLS'in jeiJmılz LOUIS ARMSTRÖNG Orkestrasımn iştirakile tertiblediği takdim eder. 12 Nisan 1959 pazar* saat 21 de Rezervasyon için her gün saat 17,30 19,00 arası ve düf eden 11 4 ^59 cumartesı gunü pa^t 10 da Saınt Antuan KıliBçpjnde ruhuna blr âyin yapılacaktır Aı*zu eden dost ve arkadaçlarm tpsriflen rica olunur Eşi dul Bavan Margarit Tıl? oflu K^rl TiİF kırkınci GALA GECESİNÎ A KB A K Tasarrufu en çok destekliyen Bankadır. ( EDİSON MÜESSESESİ ( i 1 Sayın müşterüerinin en iyi temennilerile I Şeker Bayramlarını kutla r. İ ^llllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllllHllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll.'lllinillllllllllllT I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog