Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

9 Nisan 1959 CUMHURÎYET <Z)t4 Politika Hayret ve endişe uyandıran karar! Adenauer millete Ingilizlerin dün izahat verdi tasarrufu Otomobil satışlanıta aid tavzih fçr/trâsmdc Perşembenin geüşi Bayrama dair I Şeker Bajramı cümleye mübarek olsun. Allah, cümlemize daha tatlı, daha rahat pek çok BayTamlara sağlıkla yetişmek nasib etsin. Bayram, bizde sade bir dinî gün değil. ekseri hallerde olduğu gibi bir de iş bakımından ahşveriş mevsimidir. Bayramda şekereılerden, giyim knşam eçyası, oyuncak satanlara, eğlence yerleri esnafına kadar geniş bir zümre para kazanır. Bu bakundan Ramazan ve Bayram. İslâm memleketlerinde kâr mevsimidir. Bayramda herkes temiz elbise giyer, çocuklara mutlaka yeni esvab, olmazsa yeni pabuç ahnırdı. Kiiçükler, büyüklerin ellerini öptükleri zaman bir mendilin içinde geldÜ Bayram hahşişi verilirdi. Bueün için bu güzel âdetlere riayet ediliyor mu hilmem. Şeker Bayramınm birinri günü ve Kurban Bavramınm dört günü ornç tutmak haram olduğunu bilirsiniz. O hakımdan. Bayram ayının ! hesabım iyi yapmak ve Müslüman Baştarajr I tnci lara haram oruç tutturmamak lâ hususunda dün gavrımenkul sahip ıımdır. lerine tebligat yapılmıştır. İstimlâk. Bavram nam?/ı da Cuma nnma* l«r tamamlandıktan sonra burada zında olduğu gihi yalnız erkeklere toprak seviyesinin alçak oluşu do vacihdir. Ksdıtrfara hürriverine salayısile Kemeraltı Caddesi ile Def hih olmıvanlara. yolcu'ara. hastalaterdar vokuşunu birleştirmek üze ra. go7siİ7İere VP ayaVşizlara bayram namazı varih dcşildir. Bu nare Karabas Camiinin arkasından raazın cemaatle kılınması şarttır. ^cmek üzere 100 metre uzunluCemaatin de imamdan basks en az ğunda ve 15 metre genişliğinde bir üç erkrk dması lâ/'mf'ır. Bayram köprii yapılacaktır. Bu köprüTiün namazının kazası olmaz. üzerinden ve altmdan trafik aeçe*** cektir. Bayram namam kılmak icin komDiğer taraftan Snümüzdeki hafta şu kövden eelmiş birisi namaza 7or yetismiş.. hemen imama nvmuş., Akdeniz ile Karadeniz caddelerini namnz bittikten sonra itnam mihbirleştirmek üzere yol güzergâhın rabda yii^iinü cemaate dönüp dua" da bulunan Malta earşısında 70 dük ya başladığı zaman. yahaneı köylii kânin istimlâkine başlanacaktır. aHamın hırpanî. perişan. imamiık Karadeniz Caddesi Cibali ve Haliçe edeeek kılık kıyafeHe nlmadığinı dar varacaktır. Edirn«kapı »ui görerek yamndakine «ortnuş: Yahu! Ben sizin köyün yabandışında bulunan gaynmenkullerin cmyım. Köyde hnndan baska imamyıkımına hemen başlanacaktır. !ık e«fecek knnse bulamadımz mı? Var vaw. rar sma bn adam kft>*n en raensnr pabnç hırsındır. MEDİHA ÖVER Bayramda herkes yeni ptıburla camie gelir. Bunn Kozümrizün öniinHe ile olmm diye hnarn ederiz. eevabını Dr. DOĞAN KÜNTAT vermia atı Almanya Başbakaiı 83 yaşındaki Batı Alman devlet adamı, faal • ^Dr. Adenauer'in CumhurJ \Jj başkanlığı için adaylığım politikadan çekilmesindeki maksadı, izahla dedi koymak ve Hükumet Reisliğinden aynlmak hususundaki kaki: «Dış siyasetimizin daha uzun yıllar devaran Batı âleminde hem hayret ve mını sağlamaktır» » hem de endişe uyandmnıştır. Evvelâ kimse Dr. Adenauer'in bu niyetini sez Londra 8 CRadyo> Ineiliz bütçe Müdürü Selçuk Egemen, kararın memişH. Hatta muhalefet lideri SosBonn 8 (AP) Batı Almanya Ba| Partisi tarafından gelecek temmuzda müzakerelerıne. bugün Avam Kamai Türk Parası Kıymetini Koruma yal Demokrat Erich Olleııhauer dahi bakanı Adenauer bu akşam yaptığı yapılacak seçınıler için Cumhuıb^ş rasında devam edilnrştir. Muhalefet. | hakkmdaki mevzuata göre ithal eitiraf etmiştir ki. boyle bir şeyden bir konuşmada. faal liderlikten çe kanı adayı gösterilecek ve kazandığı teki İşçi Partisinin sözcüsü, Maliye dilmiş veya edilecek zatî otomobil son dakikaya kadar kendisinin habe kilme kararına rağmen, daha yıllar takdirde eylulde Başbakanlıktan ay Bakanı Amory'nin bazı vergilerin ve benzeri nakil vasıtalarına taalri olmamıştır. Saniyen bu karar Batı boyunca Batı Almanyanın harici si nlacaktır. indirilmesini derpis eden bütçe taj luk etmediğini, bu gibi vasıtaların âleminde endişeli bir hava yaratmış yasetinin zerre kadar değişmıyece10 dakika süren demecinin en mü sarısını. .urnumi seçimlerle randevu I e v v e l c e olduğu gibi tamamen Kamtır çünkii Rusya ile Almanva mev ğini söylemiştir. him kısmını haricî siyaset işlerine laşma» olarak vasıflandırmıştır biyo mevzuatı ahkâmma tâbi oldu83 yaşındaki devlet adamı, radyo ayınnış, bilhassa Ingiltere ve Batı zuunda konferansa gidilmekte oldu. Liendi, bak. misafir Londra piyasasında, bazı vergıle ğunu kesin olarak ifade etmiştir. ğu bir sırada böyle bir değişikliğin ve televizyonla yaymlanan demecin. Almanya arasında münasebetler ü. rin indirilmesinin İngilterede ferah. açıklanması. Boıtı hükumetinin si de. Devlet Reisliğine aday gösteril zerinde durmuştur. Bu münasebe'ler lık yaratacağı kanaati hâkimdir. Ver Bayram münasebetile yasetinde de tâdilat olabileceği ka meyi kabul ettiğini açıklamış. «Gaye bir soğukluk geçirmektedir. Ade gi indirimleri. iktidardaki l"ıp dış siyasetimizin daha uzun yıllaı nauer bunu daha ziyade. İngilterede zskâr partisinin. genel seçimleri kt naatini uyandırmıştır. diğer mesajlar devamını sağlamaktır» demiştir. İkinci Dünya Harbinden kalma Al zanması ihtimalini arttırmıştır. Baş. Acaba Batı Almanyada da. FranŞeker Bayramı dolayısile Mil Batı Almanyada Devlet Reisliği man aleyhtarhğına hamletmiş ve Insada girişilen tecrıibeye mi başvurul şimdiye kadar daha ziyade bir pres giltere ile Batı Almanyanın mukad. bakan Macmillan'ın. umıımi seçimli Savunma Bakan Vekili Hasan Po mak isteniyor? Cumhurbaşkaınnın tij ve protokol makamı idi. Fakat deratmın birbirbirlerinden ayrılma? lere ekim ayında gideceğı bildırillatkan ile GeneJ Kurmay Başkan mektcdir. selâhiyetlerinin genişletilmesi yolu. Adenauer, Orgeneral Rüştü Erdelhun eski mu. Cumhur Başkanlığımn olduğunu söylemiştir. Yeni indirilen vtrgi durumona göna mı gidiliyor? Seksen yaşını aş «umumiyetle sanıldığından daha nüDün şehrimizin Sarıyer. Bakırköy. harip ve malul gazilerin bayramları Kendi milletinin İngilteredeki bu nı birer telgrafla kutlamışlardır. mış olan saym Adenauer'in bu şe fuzlu» bir vazife olduğunu söylemis Alman aleyhtarı hissiyatı körükle re, senelik geliri 1000 sterlin veya B e V 0 l u v e S l r k e c l semtlerinde 5 2800 dolar olan çocuksuz bir karı.' * kilde bir tasavvuru olduğunu tah tir. Ayrıca İstanbul Belediye Reisi Kı memeleri için plinden geleni yapa koca, sencde 16 sterlin veya 44.80 do \ t r a f i k k a z a s l olmuştur. Kazalar soınin etmek güçtür. Muhtemeldir ki Adenauer, Hıristiyan Demokral cağını söylemiştir. nunda Sarıycrde Emine isminde bir mal Aygün de, lstanbulluların Şe lar tasarruf edebilecektir. Aiman iktidan, kendisi ile ilgili ha. kız çocuğu ölmüş. iki genc ile iki ker Bayramlarını kutlamıştır. jatî mevzulann ele alınmakta olduçoeuk yaralanarak hastaneye kal. Galatasaray kulübüne ğu bir devrede, Cumhurbaşkanlığıdınlmıslardır. Sanık şoför ve vatTEŞEKKÜR uı biiyiik prestij sahibi birislne dcvmanlar hakkında da tahkikata baş500 lira ceza tetmek istemişrir. Esasen bir mıul. Okulumuz Yardım Derneği himav* lanmışfır. Galatasaray kulübüne aid buluötedenberi detttvı beri. Alnıan Başbakanının ihSaat 15 tc Sirkecide tramvay alım Kİnde olan 120 ögrenciye kanalile yeokulun Yardım Demegi nan ve uzun bir müddetten beri, Hay tiyarlığı dolayısile Hükumet ReisliAmerikan donanmasına aid buludarpaşa mendireğinin içersine bağ nan ve Kuzey Kutbunun altından da Halan AbHullah Göktay admdaki | m"ek".~tedav'i"VP gî.vim y'ardTmTarı J ğinden aynlmağa hazırlandıgına dagenc ükönce öHü sanıimış ve bu | pumaktaydı. Bu yıl da üçlü öğretim lanmış olarak duran deniz köşkü geçmeğe muvaffak ojarak rekor kır ir haberler Holaşmaktavdı. Geçen. olmaFina rağmen isler firganize edil nün, buradan kaldırılması için, Li. rr.ış olan. dünyanın ilk atom denız. vü?den uzun müHdet tramvayın al mıç. yardım işi aynı hızla yürütüllerde de, eylul ayında devresini blBurdur 8 (Hususi) Yeşilovaya tinds kalmiftır. Müte^ıkıben canlı man Başkanlığı tarafından kulübe altısı ıSSN 571 Mautilius" eylul ayı çocugun gıca tirmekte olan Cumhurbaşkanı Prof. oldueu arlssıldıâından hastaneye k?l müçtür. Nitekim 120 cğle yemekleri yedirilmekte olduğu Heuss'ün yerine iktidar partisinin ki bağlı Armut köyüriden F. adında bir 2 defa tebligat yapılmasma rağmen başltrmda 6. 1 'oya mer.sub bazı dırılarak havafı kıır'arılmıjfır. gibi 80 öğrenci ve işçiler de Konfek mi aday göstereceği mevzubahis edil sahıs, ayrı yaşadığı karısını kaçır raft buradan kaldırılmadığı için Li harb gemilerüe birlikte bir ziyaret si.vm mağazasından kendi jeçtikleri man Başkanlığı Galataasray kulübü maksadıle limamnııza gelecektir. diği zaman hâlen Başbakan Yardımtçerisi mümkün mertebe dinlendi HaStane Y a n t i m i a Derneğİ \v beğendikleri elbiseleri almak «u cısı ve İkrisad Bakanı buluıan Lud mak üzere kayınpederinin evini bas ne 500 lira ceza kesmiştir. rpfile giydirmiş bulunmaktayız. Bu 42 çocuğu giydirdi Bundan böyle de ceza, her kaldı rici renklerle boyanmış ve sâde dövig Erhard'm ismi ileri sürıilmüş fa mış ve gece karısının yerine yankıymetli yardımlarda bize müzahi rılmadığ] gün için bir misli olarak şenmiş olan (Nautiliusi da mükem Hastane Yaptırma ve Hastalara olan Dernek Başkanımız ve Bolgı kat parti, memleketin kalkınmasm. mel bir kütübhane. bir sinema ma Yardım Derneği Ramazan münase Ticaret MUdürü Nasıh Aktamur il( arttırılacaktır. da mühim rol oynavan ve daha uzun lışlıkla baldızım kaçırmışür. kinesi ve kuvvetli bir plâk kolleksi betile 42 mühtaç çocuğu giydirmek beraber çalıçan Dernek üyelerimize zaman faal vazife görebilecek dubir borç yonu rrevcud bulunmaktadır. ve çeşidli hediyeler vermek suretile öffrencilerin adına teçekkürü alâkalan rumda bulonan Ludvig Erhard'm bilir. hamivetü .lardım ve Su yüzüne hiç çıkn>1an 50 gün sevindirmiştir. boyle bir vazifeye atılmasını rıza Sayın dost ve müşterilerimizin Şeker Bayramını nın devamını temenni ederim. deniz altında seyir edebilen 'Nauti. Rcsimde. deıneğin giydirdiği çogöstermemişti. Hristiyan DemokratBarbarns Okuly Baştiğretmen i! kutlarız. lius^ un limanımızı ziyareti memnu cuklar görülmektedir. lar, esasen yakın bir zagıanda siyaâ Taciser Kavıtgan niyetle karsılanmaktadır. hayattan çekilecek olan Dr. Adenauer'in, geri plâna atılmasını isteme. mi fakat bundaıı sonra da ondan m HoHahk ^ Hober Oe,qit faydalanabilmek için kendisini Cum. hurbaşkanlığına aday göstermek kararını vermiştir. Bazı motörlü kara nakil vasita. larınin tahsıs ve tevzie tâbi tutulmadan serbest surette satışı hakkında İktisadî Koordinasyon Heyetinin 201 sayılı kararının Maliye Vekâletince verilen müsaadelere müsteniden bedelsiz olarak ithal edilmiş veya edilecek otomobil ve Yılda 1000 sterlin kazanan benzeri nakil vasıtalarına da şâmil çocuksuz bir karı koca şiındi olduğuna dair haberler yayılmak16 sterlin daha az vergi tadır. Bu hususta malumatına müödevecek rscaat ettiğimiz İstanbul Kambiyo Şehrimizde beş trafik kazasmda I ölii, üç yaralı var Bayramdan sonra istimlâk faaliyeti yeniden baslıyor Karısının yerine yanlışlıkla baldızım kaçırdı Atom denizaltısı Nautilius geüyor CÜR ÜN Tkinei Cihan Harbinden çokrnüş, bitab bir halde çıkan Almanyayı bugıink" haline getiren. iktisadi alanda bu devleti, geçe.ı harbin galiblerine dahi kredi acacak duruma sokan hü kumetin reisl Dr. Adenauer Cura. hurbaşkanlığına geçtikten ve Başbakaıı olarak da Ludvig Erhard vazi feyr basladıktan sonra bu memle ketüı dj? politikası ne olacaktır? Bilhassa son zaman larda Sovyetler sistemli bir şekilde Dr. Adenauer'i suçlandırmak istemişler ve bu Alman idarecisfıln, Almanyanın birleş mesini engellediğinden, dünya banşının Rusya İle konferans masasuı. da sağlanmasına fırsat vermediğinden bah§etmişlerdir. Son gii.ılerde de İngiliz gazetelerinin aynı jekilde Dr. Adenauer'e çatmaya başladıklan müşahede olunmuştur. Memleketinde de muhalefet lideri Erich Ol. lenhauer gayın Adenauer'i, ikl Almanyanın birleşmesini baltalamakla luçlaidırıp duruyor. oııu Rusya ile konuşmaktan kaçınmakla ithama gidiyor. Hatta bu muhalefet partisl. Moskovaya jridip Hrutçef İle görüş müş olan liderlerinden Prof. Schmidfi Adenauer'in önüne Cunıhur başkanlığı için rakip olarak çıkar. mıştır. Nasıl ki Macmillan Moskovaya yaptaği riyaretten hazırlama?<ta olduğu genel seeimierde faydalanmayı dusiı ımıisse. Alman muhaleferi de böyle bir ziyaretten fayda mülahaza eylemiştir. Işte böyle bir hava mevcut Iken •ayın Adenauer'in çekllmesi Batıda bazı endişelere yol açmışhr. Fakat, bugüne kadar onun siyasetinl benim semiş olan muavtni ve İktisad Ba. kanı Lndvig Erhard'm, ki bu zatuı Başbakaılık için en kuvvetli namzed olduğu belirtiliyor, NATO'dan sıyrü nıası, Batı âlenıine birden eephe aJması veya tarafsızlığa hemen gitmesi ihtimallerl son derece zayıftır. Fa kat muhtemel olan. Batı Almanyanın, ittifaklanna sadtk kalmakla be. raber daha azimli bir siyaset yolu seçmeai ve büyük devlet vasfını ta mamile koparmak için harekete geç mesidir. Belki de Batı âleminde hazı çevreleri endişelendiren bu ihtimal olmuşhır. Ömer Sami COŞAR ECZA DEPOSU Ltd. Şti. KIM # ALATURKA KURNAZLIK AIDA AZNAVOÜR Nikâhlandılar. 8/4/95* Türkiye Bayramımzı en iyi temennilerile tebrik eder. TEKSAN KOLL. ŞTİ. Su Sayaçları Fabrikası VÂK1FLÂR BAHKASI 6 Nisan 1959 keşidesinde | ( | | | I D.P. İstanbul İl Idare Kurulu Başkanlığından: Mübarek Ramazan BByramı münasebetile 10 Nisan 1959 cuma günü saat 10 da İl Merkezinde bayramlaşma yapılacaktır. Muhterem vatandaşlarımıza saygı ile arzolunur. w Ya tımarhanelerin dışındakiler? • C. H. P. Hücum Borusunu Çaldı... 9 İnönüye selâm veren subayın macerası KÂZÂNAKLÂR Takşim Şubemizden 1027 numaralı hesap sahibi Bayan BED1A ÖMÜa BOYUNCA AYUK GFLİR Anafartalar Şubemizden 5997 numaralı hesap sahibi Merhum Dr. Servet Beyin kı«. merhum Şefik Özdogancının e«i, merhum Ali Nazima Yığit, merhum Ibrahim SUreyya Yigit, merhum Hayrünnisa ve Mihrünnısa hanımların kardeşleri; Fahrüpnisa, Necmtinnıpa özdoğancının ve Servet Behçet ve Flkret, Şefik öıdogancının anneleri. Servet özdogancının yengesi, Nerma ve Sina özdogancının anneanneleri, Orhan özdoğancı ve Mina TOrkmenin babaannelert, Meliha Özdoğancının kayınvalidesi. Hesna ve Vahid Ba»macının teyzeleri. merhum Mecdi ve Bahaeddin Yigitin. Yekta Güngörmüşün, tnei ve Nuyan Yigitin halalan, Mediha Yiğitin görümcesi Bayan evvelki gece Hakkın rahmetine kavuçmustur. Merhumenin oenazesi bugünkü 9 nisan 1959 günü Üsküdar Doğancılar Camii Şerifinden öğle namazını müteakıb kılınacak cenaze namaaından sonra Karaeaahmeddeki aile kabrİBtanına defnPdilecektir. Mevli rahmet eyleye. Ailest TI, niHimHMmmmmımıamumımMmMm' V EF A T *** sormuşlar Rakı içer misin?. Biirr akşamdan. Mr .i Namaı? , Her bayram. her bayram.. *** Çocvk flcea bteh Ornç ratnnyanlan Bayramda tekne alrrna kapryacaklar! Hiye krrkururlardı. Ba teVne altınm bir karanlık, rürube+H yer oldueunu ta»mrvBr pderdtm. Çok «ükür böyle bir eezay« çarpıhnadığımız k<n neresitlir vt n«dir bilmiyorum. Acaba bn Ifif oereden gelir? • •• Bizde Kandfl ve Bajran gibi ;eyler diğer dinlerm yortu dediklcri (tinlerimn Hilârnca benzeridir. Yalnız bizde aneak Bayramlarda sevinmek, sevindirmek ve neselenmek âdet iken. Kandil gün ve geceleri âdeta bir Slüler günü gibi elemü ve yaslı geter. Halbuki bürün bu giinler, Mfislümanlann kalbine bir infirah vermek için kutlanır. *** Bayram tebriki bizde »ahalleîinin Mrbirini dolaşması sekHnde olagelmistir. Sabahleyin sizi rivaret etmiş oianı, öğleyin veya ikindi iistfl siz riyaret edersmiz. Kabul etmek lâzımdtr ki. rıiide eski mahalle sistemi ve n>ahalleli nünasebetleri kalkalı, bn bavram tebriki de samimiyetini kavbedip bir resmi külfet halhte uelnmrir. Kudreri olanlar bH kiüfetten hem kendini. hem başkalaruıı kurtarmak içîn şehirden çıkıp gidiyor, Bayramı başka yerde geciriyorlar. Bavram şekeri ioin de kuyruk rutulduğunu gazetelerde gördüm. Yani ahval yardım ediyor, anladık, ama biz de böyle kuymklara pek teşne bir milleriz canım! Artık bayram şekeri iem de ku>ruk yapdır mı? B. FELIX DİLÂRA ÖZDOĞANCI CİCEK KOLLEKTİF SİRKETİ (Çiçek Çamaşır Suyu ve Arab Sabunu) Müessesesi Sayın müşterilerinin Ramazan Bayramını tebrik eder teveccüh ve, alâkalanna teşekkürlerini sunar. Her y e r d e gözii, her kulağı olan tek dergi çıktı yerde KİM I . Bayan BED1A İsim B. İhsan 'B Mehmet B. Hüsrıü Bn. Nımet B. Reşit B. Halit' Bn. Raziya B. Şükrü B. Salih Bn. Hamide Bn. Sinine Bn. Nimet B. Kemal Kızılay Der. B. Aziz B. Şecaattin B. Hamdi B. İsmaU Hakkı TL. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000,500, 500. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 50.000 LİRA Şub* tstanbul Kadıköy Konya Bursa > Ankara Anafartala » İstanbul Kadlköy Taksim Izmir Bursa Başdurak Ankara Anafartalar Hesap No: 25144 25240 25411 4941 2114 4119 6124 469 1650 3982 25215 841 10431 25 261 Vd. 660 29368 6427 İstanbul Gazetedlerinin 19 Mayıs SANÂYİ Müşterilerinin Şeker Bay ramlarını kutlar. sağhklar diler. VP 1959 EŞYA Piyangosunda li Ev Otomobil Buz Dolaplan Çamaşır Makineleri Dikiş Makineleri Ayrıca 150 talüıli YÜZER lira lık para ikramiyeleri kazanmış olup, kazananlann adreslerine ayrıca posta ile tebligat yapılacaktır. TEŞEKKÜR mm Biletler bayilerde, otomo | Dr. HİLMİ EVYAPAN'al billerde satılıyor. | sayın gaze'eniz vasıtasile aieııen feşekkürü borç bilirim. j Ali Tunalı ^ Alpullu Şeker Fabrikası Sekiz senedenberi ban» cehennem hayah yaşatan kanh basur hastalıgımı ameliyatsız ve ajfnsız üâcla tedavi ederek fihhatimi yeniden kğŞ Çeşidli ikramiyeler vardır. § zsndıran BeyoSlunda TURYAĞ A. Ş. Sayın müşterilerinin Bayramını kutlar, hayırlı işler, refah ve saadet diler. ETİBANK ve Şeker BaıjKunuu j ,~...müştertlerinin yakın W siyle tebrik eder, Zhmtoe şükratüaıvu. "icten alâkasuuı ve E Sayın doktor, eczacı, depocu ve meslekdaşlarımızın Bayramını kutlular, hayırlı işler dileriz. Haver Ilâç Fabrikası iriE;IK<İI> Pek muhterem akraba, dost ve müşterilerinin Ramazan Bayramlarını hürmet ve sevgilerile tebrik ederler. Mustafa Dalyan ve Ortakları Tİ B AN K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog