Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYE1 t Nisan 195t iiniiiiinııntu:ııtıiiiiiiimtnınmıııın 5 1» Ordu, Istanbul üzerine yürürken.. O günkü heyecandan mebuslann bır tehlıkeye maruz olmadıklarını zatı âhnız bılıyor mu ıdınız' Suahle geçen tehlıkeleri hatulatmış vt Ismaıl Kemal beyı susturmuşlardır Bir motör Eabrikası kuruluyor 2™ Rusların yardım »ı»»nnmn»nmm>»nmm>i»}»m> YAZAN: Washiııgton Mektubları KSABAH Kiipe, rökor ve zam 0 Zaptiye Nezaretinin beyannamesi Fakat şehırde taraf taraf ifsadâta devam edıldığı mebusların ıkametgâhlarının tahkık edılmekte olduğu nvajetlen üzerine zaptıye nezaretı aşağıda yazılı beyarmameyı neşretmıştir. «Bir suç iş.lemedikee hiç kimsenln takibl eaiz olmadığ halde bir cemiyet veya fırkaya mensup olduğu bahanesile bazı kimselerin takip olunduğu ve htirriyet ;arkılarının menedildiği \e bu şarküan havi gramofon plâklarının kırılmakta olduğu haber alınmıa olup halbuki kanunen Iftzim ?e1medtkç« hiç bir bahan» ilt kimsenln takip edilemlyeeeği gibi şarkı menetmek ve gramofon plâklnrını kırmak gibi haller dajıi tabii. caiz olamıyacağından bu yoldaki kotu niyetli şayialara karlyen mtjrdaa verllmemesi için llsım gelenlere tebligai icrası Beyoglu, DsküHar mutatarnflıklarile tstanbul poli> mudıırluğiine bildirilmiş olduğu beyan olunur.» Bu beyannamed* tapfiye nSzırının şayialar dediği hal vt hareketlerin vukuu s8züne ininıhr kimseler tarafından tasdik ve hikâye edılmış, içindt «hürriytt» kellmesi var diy* mövezzllerln svrmakt» olduğu gazeteler askerîer tarafından almıp jnrtıldığı yer y«r müşahede olunmu|tur. Adanada ihtilâi rivayetleri Bu eanada Adanada da üç gundenberi ihtılal çıktığı, fakat huku metin bunu gdzledijı soylen'yor ve ateştn daha ziyade yayılmaması için suratle asker yetiş'irme tedbırleri ahndığı bıldiriliyordu Bütün Osroanlılan buhranlar icine sokan bu red hareketlerde Yıldıı parmağı his edihr edılmez efkân umumıy* son derece hıddetlenmiş, zaten nazik olan h?rlc! munasebetlerlmızde tehlikeli dtırumlar hâsıl olmasmdan tndi|e ermeve başlamıştı kj bunlardan başhcası Bulgarlarm bu $ırada hududu tecavüz etmesi ıhtimali idi Gerçı yabaneı devletlerin bu yoldaki ıstızahlarına Bulgaristan Türkiveve karşı hlç bir teeavüz emeli beslemediğıni beyan suretıle cevap ?ermi». ise d« bazj Bulgar gazeteleri Bulgarıstanm bu sırada ell bağlı durrnasınj •enkit etmıjlerdı *** 5 nisan 1325 gunünt bır nasihat günü dense ytndir, Çünkü bır taraftan eemıvetı ilmiyei islirmy» 4zası heyet hevet kışlalara gıdtrek askerlert nasihat »derktn dıger Uraftan «Bevânül hakk» male»ınd« «asker tvlâtlanmua hıUbımıı» diye u«un bir nasihatnamt intjsar «diyordu Bir gün evvtl ulema rtimresme hitaben acık V r mektup dâv ğıtan Sultan tade Sahıhattin beyın o gün asker kardetlerımîzt açık bir mektubu îsUnbul «okakiannda uçuyor, Kışlalarda okuntıvor Mtbusanca da askeH mevkil«ri gtzmek üzere bir natihat htvetı tertip edılmesine karar "trilivordu, askere nasihat etmek bahanesile " ° kışla kışla dolastığı ısıti'ıyor gaze Fabrikanın Halicde k u n ı l m a s ı Washıngton Sovyetlerın, bılhasu telerde okunujordu A.<=kerı kendı için yapılan tesebbiısler Ortaıaıkta vadettıklerı »skerl malztmeyı ırsal hususunda «tehalukle» hacemıyetı âzasından gıbı gosterfn bu müsbet karşılandı reket etmış olmalarma ktrfilık kalkaranhk herıf, elbette ugradıgı yerlere zehırler saçarak feee.ı\oıdu Şe T u ı k Itaban kredı anlaşması kınrra l e geh? ırme maksadile >avaıdleıını >erıne getırmek rıat namına doğru bır soz sol>e gereğınce halvan Fıat fabrıkasmm pılan mek ıstemes. fa.zı muhâl, da*u | H * l l c d e b l r ™ t o «abrıkası kfunjak bahsınde son deıece lagar davrannulse bıle mutlak. hezeyan ede , ! ç , i n y"P"«» olduğu tesebbusler, ılgı dıkldrı goze çaıpıjor Şımdıje kadar vadedılen jaıdım malzenıtsının an. » , . . , . , . lılerce muçbet karsılanmıştır cegı aşıkar idı Çunku kendısının Jlglılere go.e Turkıjede gemıle cak yu^de 1520 sı teslım olunmuş. Bu rakam, Vırgım» Unıversıtesındt kara cahıl bır maskara olduğu, n n m o , o r a k s a m ı n l t e m ı n e d e c e k «Volkan» ısmındekı kâğıt parşasıle bır tesısm kurulması Denızcılık Ban Sovyet dıs ıktısadı munasebetlerı kokasına, vılda 7 mıljon lıra bır kâr nusundakı aıaştırmalara rıjaset etherkesçe oğrenilmıştı sağlayacaktır • mekte olan Profeaor Robert Lorıng Ordu geliyor Allen ın Ortaşark Enstıtusune ver.Gerçl Çataicadakı «k°r hskkınmış olduğu ıapoıdan almmıştır. da halkın kat'i bir bllglsi yoktu, Raporunda komunıst blokunun «on hattâ mebuslaı bıle bunu ıtıraf etbeş sene zarfında Ortaşarkta tatbik memekle beraber hallerinden arlaetmekte olduğu projeleu ıncelej»» şılıyordu ki; bu Çatalea asker! hüProf Allen, 1D53 kızıl blokla UcarS kumetın dedığı gıbı az bır 1 uvvet munasebetlerı ıdame tttırmekte olan olmavıp peyderpev selen k.talarla Başbakan Adtıan Menderes dun alü memleketın ırapora gore bu sayısı artan muntazam, mükenımel sabah Park Oteldekı ozel daıresin memleketler, Mısır Iran, Lubnan Su bır kuvvet olup gerı rtonmet) de de, DP Meclıs Grupu Başkanı Atıf dan, Surıje ve Turkı>edır) 1953 tekı pek muhtemel değıldi Btnderlıoğlu, Mukerrem Sarol ve mufterek ıhracat vckunurvun ancak İstanbula eelmekte olan kuvveı D P tl Başkanı Kemal Aygunu ka juzde sekızını komunıst memleketler« sevketmış olmalarma karıılık, askerive kumandanlığndan sefaret b u l ^ ^ b l r m u d d e t g o n ı i m u ş . bu rakdmın 1956 da yuzdt 20 y«. ltSI lere birer telgraf eekılerrk ordu | t u r gasbakan oele uzen de Şale de ise juzde 32 >e yukselmış oldunun meşrutıyeti kuvvetlendırmek Koşkune gıderek Cumhuıbaşkanı ğunu belırtmektedır maksadile harcketc feçtıSi ve s<Hir Celâl Bavan »varet etmıştır Paşflapoıda' «Miiir ıhracatım 1950 den lerle bütün yabancıların can ve bakan bğleden sonra Park Otele ben arttırmaktadır,» denılmektedır. mahna hiç bır suretle taarruz edıl donerek ıstırahat etmıştlr «1951 de Mısır ihracatının yuzde mesın» ve İstanbulda âsayışın bodokuzunu komunıst memleketleıe Bern Bıi\iik Elçimiz rulmasına mahal ve ımkân bırakılsevketmıstır. Nısbet 1957 de juzde Gökay gitti mıvacağı temin olunması fizerine 47 yt yukselmış, 1958 de, dah» zı. Zurıh Ankaıa hava hattmın açıl yade Sov\ etler Bırlığınden ve Çekosmuntazam bır ordunun adım adım İstanbul özerine yurumekte oldu mau munasebetıle dâvetli olarak şeh lovakvadan >apılan ıthalâtın azalmış rımıze gelen Bern Bujuk Elçımız olman netıcesı hafıf bır ıhracat Jıı eozlerde tece»sutn edıyordu Prof Gokav, dun sabah saat 8 30 da Bu kuvvetlerin ÇataVadaki kale uçskla vazıfesı başına hareKet etmış duşukluğu ka^dedılmıjtır «Surıjenın ıhracatı ise ancak yuzve ıstıhkâmlan laptettiVten senra tır de bırin komunıst memlekeücrıne Muhtar bey adında cesur vt t«rbıyelı bir zabıtın idaresmde ilerle Bir esrar satıcısı yakalandı sevkedıldıgı 1955 yıbndan bu yana, hayret vencı derecede yukselmıştır. •Başbelâsı» ısmıle tanınan «srar sa mekte olduğu kulağa çarpıvordu. Suııve 1957 de ihracatının yuzde 17 O eun «Tercıınanı Hakıkat» ea7f tıcılarından Hamıd Sekman dun Mu sını, 1958 d« ise \urde S7 sını Kızıl tesi Çatalea topçu kumandanma bir sırçarjısı arkasında satış >aparken Çm, Sovjetler Birlığı, Rumanya ve telgrafname çekmiş, şu cevabı al suçustu yakalanmıştır Sanığın uze Çekoslovakvaya sevketmıstır rınde dolu bir tabanca ıle bır mıkmıştı «1958 yıbnaa Turkı\e ve Iranın yap tar 'pışırılmıs esrar bul'inmuştur «tkinci ve öçuncü ordulardan tığı ıhracat mecmuunun \uzde 25 ın70 bin lira değerinde eşya miırettep fırkalar suratle burada den fazlasını komunıst memlekeUtr çalan hırsız yakalandı toplanmaktadırlar Te^kil edilmekalmışlardır Komunıst memleketler te olan ordugihlar Osmanlı hnmaAksaıay, Fatıh, Taksım ve Şışhde arasuıda Sovj etler Bırhgı Iranın setindrn bir numune Rosteriyor. 12 >erden 70 bm lıra değerinde es>a ( başlıca abş verış ortağıdir, Turkıye İstanbul âsavisinin suratle <ade vc çalan ssbıkah hırsız ZJnnur Özdoğan, ıçın ise Doğu Avrupa memleketleri temini bu ciddî ve miıkemmel or d u n E m n l > e t 2 Şube Mudurluğü ta. dn safta gelmektedır Butun Ortaşark dunun en birinci emelidir Ahval r a f l n d a n yakalanarak hakkında ko bahıs konusu olunca, komunist memher halde m e serret , e memnuni ' v u ? t u r m ^ a • başlanmıştır Elde edı leketlere ıhraeat vapanların baıında ler. eşyalardan muhım bır kısmı sa. sırasıle. Mısır Turkıje ve Surıye >ete şavandır.» „ ± , , hıbltrıne teslım edılmıştır ' gelmektedır > Prof Allen"ın bıldırdıjjın» gora bu Çatalea kumandanı * . . , . . bolgenın komunıst memleketlerınden Hıfzı istanbul h m a m n d a n 55.770.726 ıthalâtında devamlı artışlar olmuş ve Azalan lirahk ihracat yapıldı 6 nisan 1325 endiseler Bu senenın ilk uç ajı zarfında ls vaadieri lâftan ibaret kahyor Fred J. Zusy Başbakanın dünkii femasları Nasihat günü U r m d a 115 t İ 8 e müzakereler b.tmıs ve anlaşma pro U k e 395 r519 Mkılo ™ *™ " ° rau ıhrac t uedılrruş" f tokolu bu sabah erkenden imzalah' tır mıstır Bu surttle artık kendı k e n t Sevkedılen maÜarın bujuk dımız» kaldık demaktır Kozumu*u nı bugdaj, tıftık, blıster bakırı, ıç kendımız payiagabihrlz Amma fe fındık, den, balık ve yaprak tutun nt d» l»ynelmilel akdedılmiş Ber teşkıl •tmıştıı lın ahıtnamesini altust eden curet Ticaret Odası 4 eser neşretti klr bir emaret (o zaman BulearisŞehnmız Ticaret Odası son ay tan bir prenslık ıdO icabında bir zarfında dort eser neşretmıştır protokolu vırtıp atamaz mı"1 Bunlar 1 Gumruk Kıymetlennın Çataleava gıdıp gelen hevet asıl Tatbıkatındakı Ihtılâflı Noktalar, can alacak malumatı kendilerı için 2 fthalden Ahnan Ltıksal Vergısaklamışlardı Haîka ifşa olunan sı, 3 Dunya ve Turkıye'de Pakısımlar ise bir takım müphem şa muk, 4 A\ruparun Iktısadi Envialardan ibarettı tegros\ onu ısımlı k taplardır Arkası var İktısadî sahada buyuk boılukUr dolduran bu eserler mutehassıalar tarafından \azılmıştır Dr. SEMİHA KURTARAN Oooh Bulgaristan!, aram.zdaki , uuetiere'Tsm^ 7 " " ' ' / , " T TEŞEKKÜR Merhum Debre kat !jp\V<?t Enoııtln rı fıkaM ün mılbarek Kadır gunü vap^Un cenaıt m«raiimıne ıştınU eden. (.olcnk gonderen telgrafla \eva bıszat t^zıvsde bulurun «evdıklcrlmıre te=ckkürlrrımızın gazotenızle iblagmı rıca ed«ril E%ladl.ırı Naci Mecdt Enbn Rahşan Gok DamJdı Tah«m G*<k BELKİS ENÖN kımından ıkı mısli, komunlst blokuna tahsıs edılen nısbet bakımından Amerlk» hu«u»l muhabırlmıı ise uç mıslıdır » Buna karşılık Prof Allen komunıst blokıle ticaret munasebetlerı ıdame I tttiren Ortaşark memleketleımın bu ı munasebetten hiç de hoşnud olma. 1953 te juzde 5 ten ıbaret olan nısbe! den ıthalât yapmaktadır ve umumi | dığmı ve bovlç bır munasebet ıdame195S de juzde 16 ya jukıtlroışUr. yekuna kıjasen 1957 de yuzdt 16 ys ' sının Mva^ı mânası muvacehesinda Rapor ıthalât menşelerınl de fdylt kadar yukselmış olan niıbet 1858 de de son derece hassas davrandıklarını sııalamaktadır yüzde 10 a düşmüştur Surıyenın ıtış«re* etmekted'r «Mısır esas ıtibarile Sovyetler Bır. hilâtı bu memlekttlere ihraeatından Sovjet blokıle aüş verış yapan Orlıgı Çekoslovakja, Dogu Almanja çok duşuk olmakla beraber nısbet taşark memleketlerınuı hemen hepsı ve Polon\adan ıthalât yapmakta o 1958 de 1956 dakının ıkı mı<!İıdır » lup komunıst blokundan ıthalâtın «Turkıje komunist memleketlerle sevkıjatta devamlı ve jer=ız gecık1954 te mtcmu ıthalâtın yuıde 6 sın İthalât ıhracat muvazenesını mu. melerle kar^ılaşrniflar ve her defa. dan ibaret olmaıınn ksrsılık bu als hafaza «tmekle bereber umumg kı sında bu gecıkmeler fı^t artıjlar'na bet halan yuzd» İ$ a yuk«elmi9tjr vasen 1JS8 ıthalâtında bu nlsbet yiır yol açıcı mahıvetta olmuştur Rapora gore bu g»cıkmeler OrtaIran esas ıtibarile Sov^ etler Bırhğın. ' de 18 olup 1953 tekının mıktar ba' şark memleketleri dış ticaret,nde bır I ihracat fazlalığ) mahıyetinde tezahur | etmektedır «Normal şartlar altında ıhracatın ıthalatlan fazla olması tabıatıle arzuja şa;.andır Fakat, bu ıhıacat fazlalığı dovııe kalbedılebıFantazi Kumaşlar Mağazası lecek mahıjette olmadığı gıbı ko. munıst blokuna dahıl memltketler (TOPTAN ve PERAKENDE) I srasında dahi transfer Imkinı sağlamamaktadır Gecıkmeler komunıst Sultanhamam No. 1/13 blokunun ıktısadî yardım faslına gıren maddelerı için hassaten bsnz Tel: 22 29 74 olmsktadır Kredıle satılan sılahların taslimınde büvuk bır tehaluk gos. terllmı« olınasına karşılık kalkınn a ve gelısma projelerıne haıredllecek kredıli Mvkiyst va'dl ancak yuzde 1520 nısbetınde UmjmUnabilmıştır » Prof. Allen't gort komunıstltrjı (Salih Taçlıca ve M. Rahmi Dcmirtürk Kol. Şti) vaidlerı hayli gözalıcı olmakta, buna Şubesi: İPEKlŞl YÜNlŞl Magara« ANKARA kar|iUk vaıdkr lltian ibaret kalmakUdır. Teılım olunan cuz'l mıkurdakı malzem» ıat düıuk kalıttli, bakırn tutumu güç, yedek parçaaı olmıyan çeşiddendir Fakat »sıl muhımml kı. Iillsıın cdaima tıcaretlt liyaatti beraber yürütmcge çalıımalandır > Nıtekım, hep rapora gore «asır. lardsnberı Ruslarla munasebtt koSayın müşterı ve dortlarının B«yr*mını kutlar, nusunda acı tecrubeler «dınmıı olan hayırlı ijler ve »ıhh«t temtnnl eder. Türklerlt Iranhlar harıc, butun Or tafark memleketleri son btf tene içind» kuvvtte dayanan iktUadiyat ve kuvvete dayanan sıyaset konutunda pek ağır dersltr almııUrdır» Nltekim .raporda, 1958 yılında geri kalmn mtmlekttltrde çalıımakta olan 2250 kızıl teknlsyenin (50 (inın OrtıjırkU olduğu ve bunlardan 410 unun sadece Mısırda toj>laıunif bulunduğu belırtılmektedir Aynca, Ortaşark memleketleri genclerinden ' §15 i de komunıst memleketltrmdt tahsillerını tamamlamektadır. Bunlardan Mıurın 335 gencı Sovyetler Sağlık ve başarılar dilsğila savın dost ve müşterilerinin Bırbğınde 51 ı dıger Doğu Avrupa Mubarek Bayramlarını candan tebnk eder. mernleketleıındedır Surıv» de Sov. yvtler Oirllgmaj ^tto: Dugu Avifuptya . J 1 İM ogrenci göndermıs durumdadır 0= i Iranın 26 ögıencm Doğu Almdirvfidndır Irakın Çekoslovakva İle Doğu Almanjada jedıştr oğrencısi vardır. ] Yem«n dahi ruzglra uvup Doğu Almanyaja beş oğrencı gondermiftır. S T O R Bayramınızı saygı ile tebrik eder \T okurumuB sorduğu suale, geçenlerde bu sutunda \erdiğim cevapta, isteğini yerine getiremediğinı için üzuldüğumü belirtmiştim. Sual, Yavuz Sultan Selımin kupesine dairdi. Neden hiç bir padisahın kulağında kupe yoktu da Yavur'da vardı? Bastgeldiğinı tarihçiye sormuş. cevap alamamıştıın. Dün bir ilkokul öğretnıeninHen bir mektup aldım. Şoyle divor: Bırinci Dünva Sa\aşı sıralarında okumuş bir ilkokul hocam Ya\ıız Sultan Sehm'ın kulajınrta kupe bulunmasının uç ihtimalı olduğunu sovlemisti BiHnri ihtimal Ya\uz, babamnm elini opmek icin İstanbula gelmck Utediğinde. hic bir kotu nı\etım voktur. e?er hahamın tahtına balel getirecek bir harekette bıılunursam kulağıma kupe takacajj'm, demiş. Yavuz. kendi<;ine karsı sronderılen ordu ile çarpı«m«k mecburiyetinde ka'mı^ ve «sovlemi» olduğu sozü verine getırmistır. İkinci ihtimal: Yavuı Sultan Selim, Osmanlı imparatorluğunu Orta Asyaya kadar geni«letmek icin, Iran'ı kendisine bağlamak i^temış ye Şlfler gibi kbpe takmıştu, Üeflncö ihrlmal Halifelığın bır ni«anesi olarak kupe ta<tmıştır. Birinci ihtimali Juymajııştım. İkinci ve üçııncu ihrima!îeri vaUtı!• ben de dııvmuştum, fakat, adı tistunde «ihtimal» den oteve jrectnediği Jcin, hana sual *nran okııruma e«v«p verirkeın UıeHnde d«r. mamıştım Mese'.e avnı muphemtiği muhafaza ediyor. Ilkokul öğretmeni okuruma, brni tenvir hususunda gosterdıği alökadan dolajı t""1' r'er eritrim SADİ ve KEMÂL KAPLANCALI A N T A L Y A Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketi Seyit Erçevik İlhan Öztürk 1 Terzi Levazımatı MEVLİD Cok kıvmetlı eşım eakı îslanbul mcbusu \e D P ll Bişkanı 1 İmaljt ve toptan Sotısı Mercan Çarsılı Han No 103 Tel 22 81 75 2 Perakende satıs, Kapalıçarşı Kavaflar caddesi No 5 İstanbul Sayın muşterılerinın dost ve akrabaları ıle dın kardeşlerının Bayramını kutlar i\ ı gunler temennı ederler. Hatırımda 'nnlı^ kalmamıssa. 1958 senesl zarfında. vurdun muhtelif yerlerinde uç muhtelıf «tmiııarerien düsme.) hâdı^esi nldıı. Minareden duşmek garin bir se> dir. Olağan işlerden değildir. Ama olunca da üstiiste olu>or. Minare\e çıkan adam. minareden ilk dusme hâdisesini isitmls oluvor da, draha nasıl düsiılüvor dive tecrubeve 1al kı^ıvor, o da mı blrincinin Akıhetine ııenıvor dersiniz* Dikkat edin, bu olağanii^rti i«ler roğıı zaman böyle arka arkaya olar. Bir yerierde, avtntn birl, «Jnğa kadın kaeınr. Av (fecmez. baska hir Terde bav ka bir avı, Itaska bir kadını kacı* nr. Sonra. arkası sokıin »der. AM 1 lar arastnda bir rekabet ba^lar. >\* ğa kadın kacırmıyan avıvı pırmak* la gosterecek hâle gelirir. Bir yerlerde bir hâmiU kndııi, dana kafalı bir eocuk Hojhınır. O P « eören >ahut işiten daha haıjkt kadınlar bajlarlar, dana kafalı {ocuklar doğrtırmağa. Rekabet mi d«Mk, «irayet mi, yoksa düpediiı rivavet mi? Bu ramazan, ^o>le bir olafamıstuluk, teravih nasnazı küdıroa rökorunda kendtei (bsterdi. Baıan ve vayan Bir imam, on Oç dakikada taraCuDuhunyet [4atb<4dcılıtc ve vih naman kıldınnıa. Gallba ha roGazeUcılik Türk An«nim Sirketl korn imamlar flçttncö defadır ki Cagalojlu Halkfvl lokak Nn 59/41 kırı>orlar. •Atclcrin kırdiRi ee\İ7Sahıbı lerin saymnı baynımdan Snc* binNÂZİME NADt den rukan eıkarmak garreti aıidir, Vau ıçl*rını fı len ıdar* «den Mı» ul Murtı ı ne? NECMİ ATEŞ in \efatının kırkıncı gününe rantUyan 12 4 u50 paıar günıi ogl» namazırı mvıteakıb Şıçlı camunde tanınmış hifızlar tarafından pkunacak mev'ıdi şprıfıne akraba dn«t ve din kardeîlerlıtılzın teçrıflerı rıca olunur Iİ9352) ile Dr. SADIK SEÇKİN VikihlandıUr Beyoğlu 8 Nisan 1959 NİSAN 9 ŞEVVAL 1 Dtrvix Vahdeti Bu arada «Dervış Vahdet!» nin V ~E ] » 3 0 lîl« 18 5< 1«4S 30 17 S 44 J10 49 5 35 9 14 12 00 1 3 5 9 63 ^ntMrrrfrfftMır.ou^MttHMitiıııııiHitııuııııttıuıınHftfinıiMiıuntıiM ırıiMiHiıtfHtHiıııifiMiııUMnnifiıtMiMruırTtttiFrtıııiMiınuf lUMrıiMiıniit UMIT! uıuti ı rtiMuıutuiiin ııtııiHtnutttMfftıntiınnni ınMMMUttmiMutMtuuinMHtııutntut) ^ Curnhurijet'in edebf tefrıkaıı: 60 Konya'nın Çoraklı kasabasmdaki | = Durup kurnandanın adını, sıf»tjirtıca hareketıni ve buna muttra§ = nı sormuşlar, not atmışlerdi. Ertcfık olarak mıllt hukumete karşı| Şsi gun miralay yakalanmış, tevkıf duztnlenen silihlı ısyanı tedibeg = olunmujtu İlk sorgusunda suçunu memur edılmıştınız Bu vaıife « l ı e | Hşoylece açıklamıslardır: verılirken duşunulen nokta, İstan^ ş Ordunun gsyım kuşamı nokbul'da umera dıvanı harbi rti»ı = = 5an olduğu halde sızin emır nefebulundugunuz «ırada, gerek kanu H İrınızi baftan ayağa y«ni malzcme VAZAN: OÜAN TABUS n a uvgun hareket taıtmıı, gerek | = ılt donatılmış. Yeru unıforma, gıcır ~., • \ âdaba muvafık tavrın» idı 'VecruH = gıeır postallar, bembeyaz don, göm I llek.. Mıllete karşı bu fekilde dav bakan Turkiyt Buyük Mıllet Mee' sağ duvarda buyuk, al al r arıldı belı bır asker ve cıvanmerd bır i lısı'nın hemen alt tarafmda sarı I yan bır Turk bayrağı, bayrağın e j mahkemt reısı olduğunuz, " " = ranmaktan utanmıyor musunuz' Ş Miralay hiç bir gey dıyememışti. badanah, kârgir bir binanın kapı teğı dıbınde yanyana oturmuş, ıri bilımyordu Ama bu bılgi, Corakllg Sağ yanlarıra daki ıcraatınız sırasında mtydanş = O dakikada akhna velev gaçma ol sından gırdıler. Hemen sol yaka kalpaklı uç kışı 1 ^sun, tek kehme gelmemiştı, G«l dakı odaya soktular onu İçeıde rastlıyan pencerenin onund» de verdığınız hâdıseler vuzunden, beç = Ernış olsaydı bile dılınm o kehmeyı ıkı başıbozukla uç asker, bır d« dordunçu bır kalpaklı.. Ijık arka çiktı Orada ıkı vuzden fazla 5U = = tekellum edebıleceğınden emın de mulâzımı sanı vardı KUÇUCUK bır dan vurduğu ıçın bunın yuKU se nahsız vurttaşın kan'na girmeklel Şğıldı Öyle sovluyordu Mumtaz be pencereden ışık alan odanm los ko çılmiyor; ama otekılenn pos bı suçlandırılıyorsunuz Ne dıyçcekai = ş y e sonradan Bır bakıma hâkımler | şelerıne dağılmiflardı. Kapıda bir yıkları, sarkık gerdanları. kılıç gıbı Mumtaz bey aag i'utvd oynatb = hakhydılar Ankara tokaklarmdan ] aungülü dıkıhyordu Sokak kapısı parlıyan gozlerı iyıce fark«dıhyotSağ gozı; omrunde ilk defa ojarak H gtınun her saatmde geçen kıtalar, | nın dışında da bir yüzba?ı gdrmü|» du. Salonun tam ortasında, dort tara pır pır seğırmeğe baslamntt ParEperperısan bır manzara gosterivor tu eı Kaymakam ıçenye = lardı Paçaları liyme livme, arkaP »" b bevaz tahtadan parmaklıkla çev mağıyle kırpıklerını tutun sılkeledi BAY OSCAR: = sı deük pantalonlar. \ırtık pırtık ' cerenın önunde duran mulâzım bi rılı bır tahta sıra var Geri \anda ama, olmadı H»fıfçe soluna doner»z yana ç«kıldı, esas vauystıne aynı çeşıt, bır kaç iınle ı n sıra rek peneerenın obur tarafına biktı : Eceketler, tabanı parçalanmn | sı Mumtaz bey selâm verıp dur Tııfeklerının namluları aşağıvı sar: ştallar Çoğunda kaput da yoktu. = Bır takımmda sıvıl paltelar förü" Saatlerce ayakta bekledıler Cı duğu zaman, parmaklıklar goğsü kıHmıs a=ker!erden murekekp bır = lu\ordu. Ama miralay, devlet mer gara dumanından oda busbutun ka nun çok u=!tune çıktı kafılc ısta^von tarafına ptdivordu. Ekezinde hizmet goren emır neferl rardı. Yerler izmarit içindeydi Ortada oturan şışmanca, gur kaş Ben dedı sadece vazıfemi yap 5 nın kllığmı, etrafa İvi bır propa* Mumtaz bey birıni sondürüp öte h, sıyah kıravatlı hâkım, çok ağ.r tı#"nı zannedıvoruTi E asnda olsun için, guçbflâ düzelt kıni yaktıjı cigarasınm külleriıü, hareketlerle onundekı dosvayı bır Cene'erı kıhtlendı sırava çöktü Ern=ti de onu oyle gandı*tmıstı eeo karısından gelen bır mektubun ' zaman karıştndı Ikı " a n ı ı l ı s i za , Reı*ın «esı bıraz daha serttıİheden BuRUn, bövle h'r felâketla zarfına boaaltıyor; her sefenııde tın bırı kırmızı vanaklı. cuz°l yüzi A\akta durunuz' ^oraun.ız bi = karşılaşacağını aklının kenanndan zarfı durup durüp pencerenin ıç,lu>du Otekı kısa goğdeli, mavi ttnceve kadar e«as vazivetınrle ka3 bıle geçıımemJstı. pervazına koyuyordu gozlu% du Pencere onunde otur~ "i lınız' v Basu«tune efendım' = = Onbesinci güne doğru nıı alayin Bmanm icinde birdpn rıller ça! ' muddeiumumî ile konuşuvor'lu I Vazıfenin yapılması «ıraamda = İ ıkınei duruşması vaoıldı Htkkmda mağa başladı Kerıdo>'da avak p? ] kısı de hafıfçe eğılmlşler. kürsünün l^eıaet karan verildi ama mahke tırdıları arttı Her bu altına doğru sarkmış'ardı İkide bir bir takım ınsanf, kanunî ve usulîi = rae reısi, çok şjddetlı ihtaılsrda bu arada mevkuflann oJasın» da ta''i de. van gozle maznuna bakıyolar kaldelere uvmak lorunda olduğu1 ^ ^ lunmuş Mılletm karsısında ordu lan boğuk »esü ziller, belki eev dı Beklenmedık bır saniyede kalın nuzu unuttunuz mu' PROF. N İ M B Ü S ' Ü B = nun oldn*u pıbı göninm«si ve il rek saat bttü Sokak kapısmın on bır ses duvuldu Hepsme uydum efendım. | İ tımas yapı!dı?ı, askerîer arasında adım ılerısindekı *ah*a meH'vrn Acayin1 S Admız? | fark gozetlldlği »annının uvanması lerde papuç sesleri gıcırdadı Ba însanî icap milletm nuk?d = Mumtaz' | n a mevdan veHlmemesı ıjerevtığmi şıbeznklardan bıri mn Idandı: deratmm mevzuubahsolduğu pun E Babanızınkı'' Ş acıklamıstı lerde onu arkadan vurmak istıven§ Abdulkerim' în'ıvorlar1. Yaşınız, rutbenız, rr«den! hâ> lerın lâvık o'duk'arı c«"avı pormeğ Mıratav, Mumtaz beye verdıgı Bir kac dakıka dsha geçtı Kanı lerinı emredıvordu Kanunî icap, = = zu bir daha tekrarladıktan sonra hızla aeıldı Kavmıkımm d*kiDca liniz çocuklarınız ve mefru hukumete ve Buvuu Mıllet İ Mıımf?z bev dıh !iı topladı ve doğruea c gordutu ytiübası ısıgm oıtasma dıkm se^lvle cevaDİarını «ıraiacl! Re Merlisi ıdpresine k=rsı bas kald' = = bo\una hareket emi'ini alan bır kılmistı: r is, ellerinın parmaklarını biıblüne ranların 6!üm cezasına çarnh ıl = Ş zır^lj otomobıle bındl, Kavmakam Munıta> bevf gecirdı sonıa a^afıya sarkıttı Dik mas'nı gerektiriyordu Usu'î icapli Ş Hemen eıtesi gunu de Mum'az Mumtaz bey sert aiım'aıla vö 1 beyin muhakemesı başladı Irfan ' du Pervazı kıvrıhı t»>n ik. süngül" katle karsısındakinin gözlerine bak da bu cezaiarın bir mahjîeme >»! i rarına istinat ettirılmesini luzumlu i | pbev şafak vdktı ıkt sunguluvle ce [ takıldı arkasına Yıizbışı tnden mağa başladı şzaevıne se'dl Bu erkencıllk Mıım aidıyordu Mahkeme 'aiomınun ikı Burava nıçin getirıldlğınifi hi kılıiordu Bu sartlar tam olarak:; i: = taz be\ı hafıfoe urkntmedı değıl kan=ıdlı kamsı ardma da^anmışt) hrsınız ama usuldendır, bır defa \erıne getirılmıştir f gcesaretını topladı Ulus mevdanına Ka'sı tarsfta büvJkç» pencerpler tekrarlpmak lâzım Mumtaz bev var 2 = Gazetfmt^ ecınut rılı n evrak ve yazı Bir gazete söyle yany«r: «Zam lar nrşıvdılın odılmFsın ıade «dılme* yapılmaması hususunda on gHm «ntUnlıırdan meauliyat kabul •<JUme» ee Belediye mecKaİBde karar abndıği halde, Beledivenin an) nUrtık, »ehrin bilhMM (akir ***&«*»» işicven «tobfis *«T**leMiı« ynMİe rfiı •isbetindeki nndan iHbaren tarttfk konulacaktır.» Adı geçen $ehir. tzmir. 'Yarm> denilen tarih de Imgtn, >ani l.ayramm birnei pıinü. Zaten gaıtle dç bo ciheti belhtmiı ya. Ynıva tfamird* bayrata hediyesi» dive başlık kormus. Bilhassa fakir semt lar dive vapdan tasrih de hedivenin degerini lyiee ortaya koyuvor. Ba^ram riıntt bn\le «ev \»pılır mı? diveceksiniz. Bo bir psikoloji meselesidlr. Bavram Mvinci arasında. bu rnzde vüz. ko!a\ca ırume g4debiHr. ijç giin aiiretek l\artlik içinde, lam aeısı erir. kavbolur. Sann«t çotufeuna da, canının acımm, hokkabM düdurd ile. ovııncak Mvmei ile unutiurmazlar mı' Hamdi VAROĞLU Gazetecı arkadaşlarımızdan f >*o Fatin Yılmaz dun Bejoğlu Evlenriırm» dalresınde seçkm bır dâveth huzurunda Esîn Uzman ıle evlenmış tir Arkadajımıea ye eçıne saade'ler dlleriz ÖMER SAMt • ** Bir arkadaşımız evlendi MACERALABI:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog