Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

I Y A GÖKALP Varlıtf Türk Klâsikleri arasında yayınlanmış olan ve Ziya Gökalp'ın hayatı ile eserleri hakkmda bilgiler vererek başlıca eserlerinden örnekler sunan bu kitabın üçüncü baskısı Varlık Yayınları arasında 2 lira fiatla çıktııştır. u m h u r i yet NAOf Telgraf ve m«ktub adresı Cumhuriyet tatanbul Posta Kutusu tetanbtılfro:148 Telefonlar: ümuml SantraJ Numaraaı: 224298. Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 0 Nîeaıt İki mühim dinl eser BİNBİR HADİS (Rîehmet Arif) Lüks ciltli 80 TL. Büyük Islâm TarihilH (Abdürrahim Zapsu) 20 TL. İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: Kitabçılarda bulunur. İstiyenlere ödemeli gönderilir. Türkiyenin, Kahire Bağdad Bir C.H.P. ıttilletvekili dün B M.M. Başkanlığına verdiği sözlü sorıı önergesinde, Iraktaki Türkiere yapılan baskı karşısında Hükumetin ne gibi tedbirler alacağını soruyor töayratnımz Kutlu Olsun çatışması karşısında iuiumu Zorlu, (drak da, Birleşik Arab Cumhuriyeti de dostumuzdur, ~ aralarındaki anlaşmazlığın hallini temenni ederiz)) dedi Chicago 8. 'a.a.1 Siyasi konferanslar vermek üzere Amerika da. hilinde bir tumeye çıkmış olan Tüı ı kiye Dış İşleri Bakanı Zorlu. bııgün • Detroit'ten Chicago'ya gflmiştir. Bu1 radaki Dış Münasebetler Komis>'onu ] nun şeıefine verdiği akşam yemeğinde ha?ır bulunan Zorlu. gazetecilerin Ortadoğu buhranı h»kkında sorduğu bir sııali cevablandırırken i demiştir ki: | • Irak da Birleşik Arab Cunv ı huriyeti de dostumuzdur. Bu iki 1 memleket arasınds kardeşlik rabıtaları vaıdır. Aıalanndaki anlaşmazj lığın bir an evvel halüni temenni ederiz. Beynelmilel Komünizm, Ortadoğuda çalışmaktadır ve fırsattan istifade ettiği de bir vakıadır. Her 2 dostun, bu vasiyeti gözden kaçırmı yacaklarını ve beynelmilel komür.iz min aralarında ihtilâf çıkarmak için sarfettigi gayretlerin boşa çıkması. nı ümid ediyoruz.» ı Zorlu. Iıaktaki buhıumn. K«sım ile Nâsır'ın Aıab Dünyası liderliği, ni elde etınek için giriştikle> nıüca delenin .bir safhası oldugıı fikrinde bulunduğunu bildirmiijtir. Zorlu ayrıca, Batıhların Ortadoğuda bir bek leme» politikası gütmeleıini tavsiye ! etmiştir. Zorlu şöyle devam elmiştir: ! " Türkiye. Ortadogudaki bütün tehlikelere rağınen bir yandan savun ma tedbirleri alır ve NATO çerçeve. j sinde vazifelerini ifa ederken, diğer yandan da iktisadi kalkınmasına dost Irak hasını, General Kasını içiıı devamlı neşriyat yapnıaktaıiır. Bil larıiîuı yardımı ile âzanıi gayrette h»M» Basbakama falrçma •dasından aynlmadiRinı ve orada yerde yat devam etmektedir.» öğını Rösleren resimler. her tarafta dağıtılmaktadır. Yukarıda, çolde Zorlu, diğer bir suali de şöyle Hr bakkalda nnılı duran bu resim görüliiyor. Ceyablaıxlırmi{tır: « Sovyetler topyekun bir strate ji takip etmekte olduklarına göre, onların harekâtı daima birbirile girift ve münasebettardır. Rusya naları dikkatimizi bir mesele ü/erine celbettiği zaman, diğer problemleri ihmal etmemiz ve teyakkuzu azalt Bazı Türk gemilerine karşı boykot tskenderun, Ankara, Yolaç, Van. Adana ve İsmet gemileri. Arab Birliğinin «mahdııt ikmal» listesine alındı Şam 8, (A.P.) Arab BirliğinİD «İsraeli boykot» Merkez Bürosu. j muhtelif memleketlere aid 97 gemiyi .mahdud ikmal» listesine koynıuştur. Arab limanlarına uğıadık ları zaman bu gemilere. ancak kendilerini ondan sonraki limana götürebilecek kadar yakıt ve c'.iğer levazım verilecektir. Bu gemiler meyanında İsrael H manlarınâ mal ve yolcu taşıyai) Türk bandırah İskenderun, Ismet, Arkası Sa. 5, Sü. 8 da tarafsızlığı istenîyor İnönü dün bir bayram Bagdadm yayınladı •v ıııııınııııııimııııııııııııııımııiüiııiMüiııtııııııın^ KIIMIIIIIIIIIIIItllinilllllltllllllllllllllllllllllllllllll! sebetile yerini Gazeteciler Cemivetinin Ba.vram = ~ ugün Şeker Bayramının ilk günüdür. Aziz gazetesine hırakarak t'uına ve CunMiİPsi güıı ii okuyurıılarımızın Bayramlarım kutlarkeıı, leri çıkmıyacak. Pazar gününden itibaren ııtşir = = mes'ııd ve müreffeh nice Bavvamlara ulaşmala\azifcsine devara edecektir. = = nnı dileriz. Cumhuriyet. Şeker Bavramı müna7ııııııınııııı iHiHullllılllllllllllUllllllllllllim.lllllllllltllllllMiııilılllllllllllllUlllimilllllllllltlllllllHllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllll'lll'll'llll'lllllll'li'" llimiımt? J'" «Bu Bayramı idrak ederken, kalblerimiz, demir parmakların gerisinde çilelerini dolduran şerefli basın mensubları ile beraberdir» bu insanlar denokrasi mücsdelemizdc en müşkü! vazifeyi omuzlarma almışlardır. Minnet ve şükranlarımızı bu sebeple kazanmışlardır. Onların âsilce katlandıklan ağır fedakârhk politikada vazife sahiplerile beraber büvük milletimizin d^ vaz^fe şevkini arttıiTnaktadır. Arab Biriiffi Dış İşleri Bakanları. Nâsır Kasun ihtilâfmin tetkiki için bir tâli komite teşkil ettiler Ankara. 8 (Telefonla) CH P Genel Merkezinde yarın s?at 17 de Genel Btşkajı İsmet İnonü paı'tililerie bsyramlaşacaktır. İsmet İnönü o B"yrut. 8 (AP) Aran Birliği bu akşam bayr=jn münasebetil« bir nin Dıs İ=leri Bakanl»n Konf»ran mtsaj vayınlamıştır. İnönü mesajında şöyle demektesmda dün b?ska meml^ke^le1'•n «ic islerine npüdEhalfleri» siddetle tak dir : bih edi'miş v dünva me«p'ele'"'n«Bu yıl Rampzan Bayramım idde Irekm tarfsız bir po'itika güt râk ederken bir defa dsha ka]W?rimesi istenmiptir. miz d^mir Danıakl'klaıin ötesinde olan B<ğ;iad ile K?hire arasmdaki an uzun çilelerrni doldurmkta kgm?zlık konusu etrafıpda vapılan j şereflı basın mensuplarle bcrabermüzakerelerin altınfl eünü'fde biı dir. Cezaevlcrinin koğuşlarında müşterek t'bliç neşredilmiş ve aüelerinden uzak bulunan veya Arkaaı Sa. 5, 5 ü . 3 de mahkemelerde sürelerini bekliyen Belediye zabıtası seferber Bir tehacüme sebeb olmamak için Sirkeci hattında ba.vram nıüddeti icinde ilâve seferler ihdas olundu Bayram münasebetile Belediye ve Demokrasi müesseselerinin b , ' n âmme hızmetleri ile ilgili seıvisler ( dv basin hürriyeti olduğuna in; r. ın tatil yapmıyacaklar ve geceli günlar â.^ıl bir riâv?nın takipçisidirler. diizlü çahşarak resmî tarifelerin Bu uğurda çekecekleri eziyeilfr tatbikini sağhyacaklardır. Belediye kendileriıi ve ailelerini şereflerlç zabıtası bayram içinde tam kadrosu ile seferber olnıuştur. yaşatmağa kâfi s»elecektir.» Ayrıca tehacüme vesile verme mek için Sirkeci Alpullu arasında ilâve seferleri konulmuştur. Diğer taraftan kuyumcular dün son deıece haıeketli bir gün yaşamışlardır. Ancak, bu taleb bolhl ğıına rağmen altın fiatlarında geriteme kaydedilmiştir. Dün, 22 âyaı altının gıamı 16 lira 50 kuruş olirak kaydedilmiştir. Bayram alışveıişleri münasebetile, dün Çarşıda yankesicilık vakalan da artmıştır. Yakalanan sanıklar hakkında derhal kovuşturm? açılmıştır. Bu arada Taşlıtarla sakinlerinden 26 yaşlarındaki Saniye Dönmpz. Kapah. çarşıda alış%'eriş yapan Münire İs^egülün çantasından 200 lira çaldığı a a Atatürkün hayranlarından biri olan SUKARNO, Anıt . Kabire çelenk koyduktan sonra, gencliğe bir hitabede bulunacak Ankara. S 'Telefonlai Endonezya Cumhurbaskanı Ekselâns Sukarno 24 nisan cuma günü resmen mem leketimizi ziyaret edecek ve Anka. ra, İstanbul, îzmir, Bursayı gezecek tir. Bu münasebetle şehrimizde büyük karşılama töreni hazırlanmaktadır. Endone?ya Cumhurbaşkanmm An karayı ziyareti münanbetile. kendi sıne Ankaramn Fahri hemşehriliği pâyesi verilecek ve bir merasim ya pılacaktır. Ayrıca. büyük Atatürkün hayranlarından bu'unan Sukarno Anıt'ksbri ziyaret ederek kabre bir çe Endonezya ' Devlet Reisi geliyor Kadınlar Birliği carsafla mücâdele için faaliyete geçti Bir gazeteci dün on ay hapse mahkurti öldu '""\ Arkast Sa 5, Sü S da Ulus gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, 5 inci mahkumiyetini yedı; gazete de 1 ay kapatılacak, dün Izmirde 4 basın dâvasına bakıldı, bırı beraetle neticelendi Ankara. 8 (Telefonla) Ankars Toplu Basın Mshkemesi bugün ik! basm dâvasıaa bskmiş ve bunlarda«ı biri mahkumiyetle neticelenmiştir Ulus'ta yaymlanan «Üsrümüz« çöken karanlığın koyuluğunu gös teren tablo» başhklı yazı münasebetile Yazı İşleri Müdürü Beyhar Cenkçi 10 ay hapse. 8333 lira parc cezasma rrahkum edilmiş ve gazekaraı tenin bir ; kapatılmasına verilmiştir. Cenkçi hakkında bu beşinci mahkumiyet kararı olup dâha üc dâvs yürümektedir. «Akis» hakkındaki dâva da başka güne bırakılmıştır. İzmirde dün dört hasm dâvası görıildü İzınır. 8 (Telefonla) Demokral İzmir gazetesi aleyhine açılan dâvalardan 4 üne bugün şehrimiz Toplu Basin Mahkemesınde bakılmış, bunlardan biri beraetle neticclenmiştir. Bu dâva 22 gazeteci hakkmda Ankara Savcıllğınca ta kibata geçildiği yolundaki bir haberin neşri sebebile açılmıştı. Mahkeme 22 gazeteci hakkında hazırlık tahkikatı açıldığını sabit göi"mü^ ve Demokrat İzmir'de neşredilen haberin yalan olmadığı neticesint varmıştır. Diyanet İşleri Reisi Hayırlıoğluna neşren hakaret iddiası ile açılan ikinci dâvada gazete mesulleri Birlik, manlolar yaplırarak btnları köylü kadınlara maliyelins yeya bsdsva dağıiaeak Birliğ;n B?şkanı İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar ile iki yardımcısı gerek çarşaf gerek ihtilâflar ve gerekse birüğin müstakbel faaltyetleri hakkmda geniş izahat verdiler. ! Basin toplantısm m diâ?r bir özel A r k a m Sa 5 S Ü 4 tg Lâikliğln 31 inci yıldönümü Bir heyanname yayınlayan Dcvrim Ocakları, milliyetçi Türk gencliğini irtica ile miicadeleye çağırdı Lâikl'ğin Anayasa prensibi olarak kabulunün 31 inci yıldönümü mü nasebetile Türk Devrim Ocakları. dün bir bildiri yayuılamıştır. Ankara. 8 (Telefonla) «Çarşaf Devrimler Yapmıç Cumhuriyet Türkiyesinde bir dâva konusu mudur?» meçelesi diğer çeşitli konular arasında bugün Türk Kadınlar fenk koyacak v» burada Türk Genç • BiıÜğirin tertin ettiği basin ioplan•iıane bir hitabede bulunacaktır. Bu j t l s ! n d a e I e a h n d l . ı sebeble Anıt.kahirde gereken hazır | Iıklara bs^lanmıstır. ! nin vekili Musmmer Aksoy tevsiı rada yuçüstü yakalanmıştır. i tahkikat takbinde bulunmus. Kur' anın yeni harflere çevrilemiyeceğine dair Hayırhcğiu tarafmdan vazılan mektubu muhtevi «Sebat» adlı Gümülcine gazetesinin celbm' gazete sahibinin Türk düşmanı oİzmir 8 (Telefonla) Dün sa!up olmadığının tahkikini istemişbaha karşı Gündoğdudaki talebe tir. yurdunda işlenen cinayetin tahkiSavcının bu talepler hakkındaki kine bugün de devam edilraiş ve mütelâasını bildirmesi için duruş sağlık durumu iyileşmekte olan kama talik edilmiştir. til Halid. tevkif oJunarak hastahaHür. P. nin bir tebliğini neşıet nenin mahkumlar kovuşuna naklemek ve İzmir Savcılığma hakarettc dilmistir. Halid. Necdetin kendisind tahrik bulunmak iddiaları ile açılan dâvalar da başka günlere bırakılmıştır. ettiğini ileri sürmektedir. Universîteli kafll dün tevkif edildi İjmımıımımııııımnmımımnmıımııımııııııııııııH i Bir batında dörf çocuk İ Antalya (Telefonla) An = talyanın Sarıcasu köyünden = 32 yaşında Güllü Şahin isimli = bir kadm. bir batında 3 ü er = kek. birisi kız olmak üzere 4 % çocuk dünyaya getirmiştir. = Erkeklerden ikisi bugün öl = müştür. Bir buçuk yıl önce de = üçüz doğum yapan Güllünün = hâlen hayatta 9 çocuğu bu = lunmaktadır. . = • 9 nisan 1959 da Lâikliğin bir Ana yasa prensibi olarak kabulunün 3] inci yıldönümüncie T.D. ocakları, bu yıl Ramazan Bayramınm birinci gü nüne rastlayan bu yıldönümünü ! Tanruıın yobazlaıa bir ihtarı say. maktadır.. diye başlayan bildiri şöy Tophanede 10 binanın »ahiblerine dün tebligat le devam etmektedir: yapıldı, Malta çarşısında da yetmiş dükkânın j >Yobazlar. cahil halkın inann\ak ve bağlar.mak ihıiyacmı sömürerek istimlâkî kararlaştı i geçinen parazitlerdir. Pin topragıinın solucanları, din ağacının urları. Bayramdan sonra istimlak hare tı ile Defterdar Caddelerinin bir Atatürk, o kutsal toprağı bu solucan o kutsal ağacı bu urlardan ketlerine yeniden baflarulması için leştiği yerde bulunan Karaba$ Caşğ y u u n $ C Beiedivece karar alınmıştır. Bu mıi yanındaki 10 binanın istimlâki 'zleyen adamdır. Gerçek mümi cümleden olarak, T h Tophan* K l ii Kemeraln n c a k Arkan Sa. 3, Sü. 1 d« n m oona a a ancak ***** v e ^ y ? 1 d u y ü l d l k ması gerekirBildiri şöyle sona ermektedir; tem Bayramdan sonra istimlah faatiyeti yeniden başlıyor Bey az Perdenin Ser t Aılamı şehrimizde 7 0 8 0 kadar film çevirdiğini söyliyen EJdward G. Robinson, çocukluğvındanberi hayalinde yaşattığı lstanbula kavuştuğundan memnun Beyaz perdenin sert adamı olarak tanıdığımız Edward G. Robinson üç gün kslmak üzere dün şehrimize geldi. Kamera objektifi önüne bazan «iyi» bazan da «kötülerin kötüsü» bir insan olarak çıkan kısa boylu, şiş. manca. kır s?çb. yanaklarına kadar yayılan koca aeBzlı yıldız bir ElAl uçağı ile İsraelden İstanbula uçarak geldi. Yeşilköy hava slanında, arkasında bir buçuk yılhk eşi Mrs. Jane Robinson olduğu halde Edward G. nin uçaktan bir inişi, bir şapka düzeltişi vardı ki, orada bulunan herkes. kar şılaruida sanki ya bir gangster şebekesinin reisi veya polis müdıriye'inın cinayet masası şefi var sanıyordu. 19 yaşmda başlladığı uzun aktörlük ömründe şimdiye kadar 7080 kauar film çevirdiğini söyliyen Edward G. Robinson, Israelde dokümanter bir film çevirdikten sonra «çocukluğU" Beş büyük hava şirketi birleşiyor Bonn. 8 (AP) Güverülir kaynaklardan bildirildiğine göre, be^ büyük hava şirketinin birleşerek, Aınerika ve İngiltereye mensup hava şirketlerine kuvvetli bLr rakıp olarak ortaya çikacakları bildirilmişür. • Yurdun şurasında burasındaki kutsal mâbetlerde nasılsa küjsü ve. ya söz sahibi olabihniş yobazlarm Aynı kaynaklaıdan bildirildiğine çatlak scsleri kulaklaıımızı tırmalıp r e n s e s j göre, Sabena (Belçika), KLM (Holyor. Türk toplumunu tekrar geriliRaimondo! l a n d a > AHtalia (İUlya) SAS ( İ s ğin uçurumuna çekmeye uğraşan. is başlan ! kandinavya) ve Lufthansa (Almanlâm dinini hurafelere boğmak istea İran j ? ) mümessiüeri arasında bu huyen bu böğürtülere Cumhuriyet Sav mıştır. Yukarıdaki resimde cılarımızın kulaklarını tıkamamala. Şahınm eski eşi, Prensle birlikte ! ^ ^ görüşmelerde bulunulmaktac lr rını istiyoruz. Roma yakınlarındaki Tivoli'de ge • ' zerken görülmektedir. İtalyan ga i «EUCOPAIR» adı altmtla Batı Lâikliğin bu yıldönünıünde, bütün milliyetçi ve merieniyetçi Türk zeteleri. Pre'nsesle Preüsin yjkında ! Almanya, Fransa, İtflya. Belçıka, aydınlarını. gerici zihniyetle savaş evleneceklerinden bahsetmektedir Hollsnda. İskandinavya ve Lük | naya çağınyoruz.j semburg hava şirketleri birleştiği j ler. | takdirde vabancı hava şirketlerinin '• bu memleketlere yolcu taşıyarruya; cağı bildirilmiçtir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da, Turistler Antalyada akmek kıtlığı yarattı Bayram dolayısıle şehre gelen üç bin turistin meydana getirdiği bu buhran sebebile halk arasında, fırın önlerinde çekişmeler oldu Kiracısı ile münakaşa ederken öldii Kartalda kiracısı ile münaka. şa eden bir albay kalb krizinden ölmüştür. Kızlarının nvektebe giderken kapıyı sert kapamalarına kızan kiracısı ile söz münakaşasımı giren albay bir ara sinirlenmiş ve kalb krizin. den bir Îâh7a icinde öTmüştür. Albayın bir kızı da teessüründen camları ktrrnı.ştiT. BİR SAATTE 13 LJRAI İstanbbul BeUdiye Zabıta»ı cami kapıla rında bekliyen dilencileri yakalamak üzere tertibat almıştır. Bayram da her eamün önönde bir memur bekletilecektir. Nuruosmaniye eamii önünde dün koHarı sargılı ve hastaneden yeni çıktığuıı söyliyen bir dilenci Belediye Zabıta memurlaı > Antalya 8 (Telefonln' Ekserisi hğına sebeb olmııştur. Bugün sabatarafından yakaianmıştır. Yapılan soruşturmada dilencinin. Kayseriden yeni gelmiş Cuma Gül adında n > kordiŞ)lorruıtik mensubu '>lan ecnebî hın erken iaatleıinde fuınlar önün yaşmda sapasağlam bir genç olduğu anlaşılmıştır. Cuma Gül, kolunu eozaneden aldıgı sargılarla sardı ve yerii 3 binden faıla fırıst Bayram de bijıken halk ekmek alabilmek ğım Te brr saat içinde 13 lira 38 kuruş kazandığını söviemiştir. YukandaVi resim'eıden Koldskinde Cımw tâtıüni geçiiTnek üzere Antalyaya .için birbirine giınıiş mütpHdıt kiın. Gül, »arılmjş kolu ile, «ağda ise sargıları çjkarüdıktan «onra görülroektedir. Kolunda his bir âııza . ge'mişlerdir. selerir, elbİ5p!eri yırülmij ve ayakbulunmamışU», i Tuıist «kiiu Khfimiade ekmek kıt, Lan ü £dward G. Bobinsoo, Yesilkdy hava alamnda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog