Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Necdet Evliyagıl EDEBİ KOHUSMALÛR MfrkM S*tı, rrrlKl Anktrı Ajııu Turk. P R l | i ] tstubıl • Ahm« HaJll Klufcert (Tıneıl 5 U«) umhuriyet ıin«H <rıl C«n UnCÜ yll aayi 1 9 At\l 1X.HU/ KLfRUCUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstaabul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: ümuml Santral Numaraaı: 224298 Yazı IşJen 224299 Matbaa 224290 ro«»lıa 8 Niean V * r S a n l D a ° "">*» 11 OSQ 7 J ? İSPJİlf MASALLARI Gıtgıde ^rçgınleşen Varlık Çocuk Klâsıklerı a r t k çocuk kıtablığımızın temel taşı mevkiine yukselmış bulunuyor. Bu kıtaolığın 41 ıncı kıtabı olarak yayınlanan İspanya Masalları, yeryer kendı masallarımıza şaşılacak benzerhkîer gosterıyor. Uç renklı karton kapak içinde resim\i kıtabm f ı a ^ jalnız 1 Lıradır. \ • \ ngilterede hükumet Hükumet dün şeker pancarı fergileri indiriyor an fiatl arını arttırd ı I aliye Bakanı "ikfisadî durumumuz o llân Mlmemiz imkan dahsiine girıtıiştir,, dedi £orluya Detroit : aftrî Hemserilik • * •taşıma tazminatmdaki artış ise yüzde 100 ınvanı verildi onusına >apan Dıs İsleri oı, »Vaktin Rus\a lehine ığını çormenıeğe imkân joktur» dedi etıoıt 7 (APı Turkıje Dış Iş ı Bakanı Zorlu Detıoıt şehrınde tısad Kulubuncıe vaptıgı bır konu1ıad<i Turk Amenkan dostlugunu ve NATO teşkılatım o\muş ve «1939 ve 1946 Rus\ası ıle bugunku Rusyajı mukajese eder^rk vaktın Rusva lchıne çalışhğını goımrmege ımkan \oktur Eğpr Rusv?nın ekonomık kuvvet ve kudretını harb ıçın kul1 ınmı\acagından emın olsa\dık endışp değıl memnunıjet duyardık» demı^tır ,Amerıkan \ardımlarının Turk eko nomısıne getırdığı f^dalı hamlelerı snlaUın Dış Işlerı Bıkanı, Tuıknenın 1945 tenberı savunma tedbırleıını hıç bır zaman azaltmadıgını belntmış, «Bugun 560 000 ktşm vanı 2 tumenı sılâh altında tutmaktavız Berlın anlaşmazlığı ve Almanvanın bırleştırılmesı ıçm vapılacak Zırve tonferansına, Turkıve taraftar bummaktadır Ancak bu konferan^ta tehriıd eden taıafın Batı Bloku olnavıp bunun Rusva oldugıınun dııma hatırlanması gerektığı kanaatınde\ız Turkıje dıger NATO u\eleıı gıbı Berlının hurııvetlerını ıdame ettrmesı ve iki Almanjanın «eıbe^t seçımfcrfe ,Jwle*mesı gerektiğme jnarunaktavıs» demıştır Detroıt'de yerlesmış Turkler tarafından kurulan Çocuk Esırgeme Ku rumunu zıyaret eden Zorhna Beledıye Başkanı tarafından Detroit Fah ri Hemşerılık unvanı verılmıstır Zorlu, Rusyanın Berlını ablukava slma«ı tahtında Türkı\enın Boğaz. ları kapatıp kapatmıvacağı hususunda sonılan suale gulerek «Turkivemn rıayet ettığı bır Montreaux An. lasması vardır Bır konferans arıfesınde bu kadar kohımser olmamak daha ı\ıdır> dı\e cevab vermıştır Londra 7 (Rad\o) İngıltere Malıve Bakanı Amorv bugun Avanı Kamara«ınd?kı senelık butçe konuşmasında. bazı \ergilefd" ındırmeler ^apılmasını teklıf etmıştır Amory ı Ikti^adî dururru'nHiz o kadar duzelmıştır kı ver gılerı ındırerek vptandaşın havat standardlarını jukseltebılmemız ımkân riahılıne gırmıştır> demıştır Amor\ daha sonra gelır vergısınde teklıf ettıgı ınoırmeler hakkmdi ır^hal vermı$tır Mubavaa Vergısını kaldırmamak'a betaber ba?ı emtıalar u7erındekı 3 ten \ukSek haddının «.ltiHa bır msbetınde ındırılmesım ıste mıstır Vasıtalı \e va^ıtasırlarda olmak uzere \arjılan bır cok ındırmeler mo\anıri(i.' Ingılızlerın en populer ıçkısı Arln", ç n 5 «Ju î t« J Son 3 gün zarfında şehrimizde Başbakanla Malîye Bakanı arasmda yapılan topiantılarda hububat Hatlannın arttırıiması meselesi incelendi; Polatkan dün Ânkaraya gittı, iktidarın yeni bazı iktisadî kararlar arifesinde bulunduğu söyleniyor 93 liradan 558 liraya • # • Bafı âlmafiya Basbskanı Cıasnhürbaşkasılığına aday Dorduncu defa Başbakanlığa getırılmesi beklenen Adenauer'ın bu şekı'de faa] polıtıkadan çekılmeğe karar vermesi hayret ujandırdı, hasta olan Dulles de sıyasetı bırakıyor Bonn 7 (Rsd\o) FederM Almanya Ba^bakanı Dr Adenau^r Eylul avirda yapılacak Cımhurbaşkanhğı seçımlennde rneniub bulundugu sıyasî teşekkul Hıııstıyan Demokrat Partısının adavı ol mayı kabul etmıştır Dr Aflenaueı eğer Curnhuıbaşkanı secılııse, kı bu\uk bır ıhtmaldıı faal polıtıkadan çekıimış olacaktır Dı Ad.enauer ın karan, hayret u\dndırntıştır Zira kendısınm Ifcıncı bunja Harbı Leveııt mahallesi ile alâkalı bir soru>a ce\ab veren Imar Bakanı. İî»49 da 93.82 lira olan inşaatın metre kare fiatının 1958 de 558 lira olduğunu belirtti i Ankara 7 (Telefonla) Tokat m'Uetvekılı Dr Faruk Ayanoglu 22 12 1958 tanhınde Metlıs Başkan!ığır a verdıgı bır soru on«rgesıle I Turkıye Emlâk ve Kredı Bankasl tarafından Levendde ınşa edılen bınalaıin başlama tarıhı ıle kac kısım 1 , hahnde. ne mıktar bına ın^a edıldısonıa ' Batı Almanjasında, dorciuncu defa Bpşbakanlıgd getırılmesı ğını, bunlara metıekare olarak malıyetlerıle ^ımdıve kaddr ne mıktar b"Kİenmekteydı Bugun Bdşbakanlıkta topla'nan 53 para saıfedıldığını, kısımlar arasmda mahvet farklan var ıse, nısbet kışılık H.rıstıvan Demokrat Paıtıa ve malıyete tesır eden unsurların Komısvonu Pıof Heuss un \erın« nekrden ıbaret olduğunu ve banCumhi'i Orfşkonlıgınd adav olardk kanın bu ın^aatı vapmakla gavesme \den<(uer m gosterılmtsmı ıstemış hıznıet edıp etmedıgını Imar B«ika<(ıı Brsbikrin vaıdımcıs ve Iktısad Bdkdiıı Eıhaıdın geçenlerde aday nından soımuştu Iıktarı v.ızgttmeîi luerıce. Adâoa. v tmar Bakanı Medenî Berkın ce~ Arkanr'Sv J. SflT3 te Arkusı Sa 5, Su. 4 te Yunan tiyatro trupu li Sehrimizdeki temsiller ve Muammer Karacanın Atina seyahati, Turk Yunan kültur mıuıasebetlerinin gelişeceğine işaret sayılıjor Turk Yunan Kultur ve Sanat munasebetlerının jenıden gelışmesı amacı ıle şehnrmze gelmış bulunan ve dunku «a\ımızda bılgı vermış ol duğumuz Yunan tıyatro trupu, dun saat 17 30 da Perapalasta bır basın toclantısı yapmıştır Dunyada «Anne Frank» rolunun en m \ aratıcısı olarak tanınan artıst Antıgonı Valaku'nun admı taşıjan bu trupun başında değerlı rejısor Muzenıdıs bulunmaktadır Yunan trupu dun geceden ıtıbaren K n aca Tıyatromnda «Mıras» pıyesım temsıle başlamıştır Trupun ba'indan dun bır U7ucu hâdı^ de geçmıs fakat ıyı sonuclannrştır Trup Selanıkten haıeketınde k°nd]";ıne tahM« edılen or«*l vagina dpknrlarl^ bırl kte sah>:i ko«:tumlerı rı de ^ ukl^mış'ır Yunan makamla. rıiıın ıhmalı netıcesınde lı';fe^e >a t[rlpsı 9a 5 5u 6 da \'ARI\ B4YRAM Bugun Ramazanın son gunu ve Şeker Bayramlnın arıfesıdır Bavram munasebetıle şehırde ahşverış artmış \e Mahmudpaşa Kapahçarşı ve Be\oğlu caddesı en haıeketh gunlerıru >aşamağa başlamıştır Bu munasebetle Beledıye Zabıtası da kontrollenm hızlandıımıştır Yukarıdakı re Siinde Mahmudpaşada alıjverışte bulunanlar gorulu\or Mevkuf bulunan on ıİskence yuvası Bahaî tahliye ecîildi haline gelen Ankarada dünkü duruşmada Aslıye Ceza Hâkimi salâhıyetsizlık kararı \ererek dosyayı Ağırcezaya a v a 1 e tti hanishane \unan rejüoru Muzenıdıs ve ak tris Antigonı basın toplantısında Valaku, dunku me Ankara 7 (Telefonla) Bır mud60 metre bo\unda 25 met | şehnmız muftuluğunun muhur ve det evvel şehrımızın Bahçehevler :lıgındpkı toprak vıgmına unzasmj taklıd ve tahı f ederek ke ı semtınde bır evde yakalanan Baçarpan katarın lokomotıfı topraga , d , a c i l n a ^ ^ vâı?lık dıploması dolÜskudar PasakapiM CezaeM mah. saplanmış fureon \oHan çıkmış dort j durduğunu ve bununla Ihsanıve cahaılerın duruş'nasına bugun Ikıncı Ashve Ceza mahkemes'nde de\>am kumları kendılerıne hakaret ve ış vagon da devrılmıstır Olu ve yaralı j m ı m d e vâızlık \aparken polısler taI rafından \aka!anarak «avcılıga tp<^ edıldı Bugunku duruşmada Ik ncı ' kence edıldığı ıddıasıle Cezaevının 2 yoktur Yol kapanmış olup ancak vann ı lım edıldıgmı ve savcılıkça da hak Ashve Ceza mahkemes, hâkımı Sa ' ^ d ı v a n . n ı dava etmektedırler Mah ! kında âmme davası açıldıgını evvelmı Unur kendısını vazıfesız addet | kumlardan bır kısmının şıkâ^etlerını akşam trafıge sçılabılecektır lhtlva e d e n d â v a ttfmden dosvavı Ağırceza m a h k e ' dılekçes! Uskudar j C Savcılığı tarafından te*kık edıle A r k a s t S A 5, S t ı l d e rek derhal kovustuıma\a baslanmış | , tır Ulus gazetesınde va\ınlanan bır I karıkaturu dolajısıle 1 vıl hapse Memurlannı tasfı>e mahkum edılıp Paşakapısı Ceraevınde mahkumnetını edip ıdare meclısi u>e 'j Karıkaturıst Turhan çekmekte oîan Buyukbulutun 1 lerını muhafaza eden bu koru ıl ılgılı olarak dun savcılıkj ta ifadesi alınmıstır Kovuşturmaja şırket! Izmirde bir yüksek tahsil talebesi, sahurda çıkan devam edılmektedır Ankara 7 1 Telefonla) Orman Mahkumların ıddıalarına gore Cekavga netıcesi sınıf arkadaşını öldurdu, kendısı de , artıklarmdan tahta ımâl etmek zaevı gardıvanın tesırı ıle bır. ışkeni uzere Iktısadi Devlet Teşekkul 1 ağır yaralı Turgudluda da ilkokul taleb^lr.rı arace yuvası haline gelmıştır Bu gaılerının sermaje yatırımldrı ıle dıvanlar turlu bahane ve vesılelerle ; 1955 yılında kuı ulan Sun i Tah sında çıkan kavgada bır çocuk öldü mahkumlara davak atmakta ve hata Turk Anonım Şırketının bı. TASD1KLI PROJE DIŞINDA INŞ\AT Şehıımızde ts^dAlı r <^e karet etmektedırler Ayrıca, muhte'lânçosunu zatarla kapadığmı ev dışmda japılan mşaatın gun gcctıkçe arttıgı gorulmekted'r Bu c "n'eIzmıı 7 (Telefonla) Alsancak lıf olaylarda kendılerını haklı çıkaI velce bıldırrnıştık Tahkıkattan aniîşıldığına goıe den olarak, Meclısımebusan caddesınde ıkı msaata tasdıklı pıoje'eiıiırarak mahkumlara manevı ışkence dskı Gundoğdu Taîebe Yurdunda Yuksek Ekonomı ve Tıcaret Oku Bu sebeble şırket memurlaıı ' nı tasfne voluna gıtmış ve sa ler yapmaktadular Bunların haka bu sabaha karşı kanlı bır ljâdıse ol lunun ıkıncı sınıf talpb^sı olan Nfc 1 de 15 5 metre ııtıfa ve 5 kat mu^adesı verıldığı halde bınalar 3 l a t ' dece bır sekreter bır muhasebeo 213 metre ııtıfada ınş«ı edılmıştır Bu aıada Istıklâl caddcsındp 7 h ret ett^lerı mahkumlar srasında ga muş, sahura kalkan 2 yuksek tah det Donmez vs Halıl Kırış^ı ndiaıın ^ bır odacı ve yedı ıdare mec olarak ınşa edılen bır bınanı.ı da raer i ımar talımatnamesı luıkı zetecıler dp bulunmaktAdir s>' tdkbesınden bırı dığerını oldur dakı gençler, rras'ndfl ı!k kavga lısı u\ esı ıle faahye^ıne devam? rıne gore 75 cm çıkıntılı olduğ\ı dnlaşılmıstıı Resım Mvrlısırc dun gunduz ctre an etmJE. fakat Bu gjrHp anla"ın dava edilmek'e muştur * karar vermıştır caddesınde tasdıklı proje dijinda japılan bınaiarın bırıra go olduğu haberı, Cezaevmdekı 400 mah! Katıl de agır jardlı olarak h<tbta arkadaşlaıımn irı,ı gırmesı c bas Arkası Sa S, Su. i te mektedır. kum arasında sevıns jaratfnijır. i haııededır. İ'skudar Pa«akapı<>ı hapishanesi mahkyınlan da^ak atan 2 E;ardi^andan dâiacı dıin nıahkum b>r gazeterinin ifadesi alındı Ankata 7 ıTelefonla» 1959 >ılı kampanvabi ıçın şeker pancarı alım fıatları ıle kılo başına taşıma tazmı natı arttırılmış ve 1211 savılı karar. I* bugun ılân olunmuştur Fıatlar kılo başına 12, 12 25 ve 12 50 kuıuş olarak tesbıt edılmıştır Bu fıatlarm heı bırının tatbık edıleceğı ekım sahaları Turkıye Şeker Fabrıkaları Anonım Sırketı tarafından onumuzdekı gunlerde belırtıle cjektır Daha evvel pancarın alım fı ıtı 9 9 25 ve 9 50 kuıuştu Bovlece kı!o alım fıatındakı artıs \uzde 33 taşıma tazmınatındakı aıtış ıse >uz de 100 dur I Şeker şııketlerınce 1959 yılı kam panvas'r.da teslım edılen her 100 kı lo pancar ıçın mustahsıle bn er kılo krıstal sekeı ve\a bunun bedelı pıım olarak vpıılecektır Mustah>;ılın tes lım edecegı pancar mıktarıra gore bu prımın şeker veva para olarak verılecek kısmmı belırtmese Sanayı i Bakanlıgı \etkılı kılınmıstır Pancar ekıcılerme 31 temmuz ak ş<tmına kadar teslım ettıklerı pan. carlar ıçın kıloda 2 V) kuruş 1 agus Başbakan ile Maliye Baka m dun Vılâvetten çıkarlaıken tostan 10 agustos akşamına kadar teslım ettıklerı pancarlar ıçın kıloda 150 kuruş erken sokme tazmı natı verıleeektır F.kıcıleıden pancılarını şırketlerın tesellum kantaılaıına kadar ta }l>an ve taşıttuanlara 10 kılometreden 80 kılomctıehk mesafe^e kadaı I beh«r kılometre ıçm .ajuca kıio ba^ına 2 paıa taşıma t»zmınatı odenesktır Bu tazmınat 10 kilometre>e kadar olan me«afeleıle 8fl kılometıe. den fa7İ<i&ı ıcın odenırıvecktır Prımler erken sokme ve taşıma tazrnınatları tutarı şııkptlerın masraflarma kaydedılecektır Seker şırketınm eldekı raporuna Partı Merkez ldare Kurulu, dun geç vakıt'ere ka^ore 1157 \ ılmda sek"r şııketı fabrıkalaı ı ıle hususı şııkete baglı dar ara seçımlerı ıçın propaganda faalıyetının koorfabrıkaların panc<<r a'ımı 2 206 357 dıne edılmesı hususunu ınceledi kusur tonduı Ve «ariece odenen pan caı bpaplı 206 766 418 kusur lırajı bulmakta \enı ıla\e edılen fıatlarla Ankara 7 (Telefonla ı C H P teşkılatı u\aımak C H P aıttırma \uzde 33 nısbe'ınde olduğu Partı Mechsının aoıt gın suren top \oneltılen bu nevıden propa?andal< <5 lantısında tatbıkına karaı verıleıı musebb b'erıle bırlıkte savcılığa du na aoıe şırketın bu v>I 1 >7 dekı ka jırmı kaddr çeşıdu mcele bugun yurmak Ulu« gazete«ını jenırıen or dar alım \pptıgı farzedıl:e fıat farkı toplanan partı me kezı ıdaıe kuru ganıze etmek, Yenıgvm ga7etp«ını ıcın odenecek fazla mehlagın tutarı lunda ele alınmıştu partı\e de\ ır almak ıçm geı eken 68 922 000 hraiı bulacaktır Sajt 15 te Adana mslletvekılı Ke j ışlemlen \uıujnektır Arkan Sa 5 Su 5 te 1 mal Sai'rın baskanuğında toplanaıı I 1 JMeıkez Idare Kuıulu geç Vdknlert ' ı kadar çalı«malaıına devam etmıştır | Merkez ıdaıe kurulu paıtmın ıcıa ' organı olması doiavısıle partı mep' lısınden devuldıgı çeşıdlı konu'aı. dakı vazıfeleıı ted^ ır ıçın çahsmaktadır Bunlar aıasında bılb<>ssa aıa seçımleıının \apılmasına karar verıldıgı takdırde C H P nın pıo paganda faalıyetını koordıne eden hususlar mevcud bulunmaktadır Bu konuda bundan bır muddet once teşKonya Beledıye gasılhanesi imamı, yalanlamalarıkılâtd seçımle ılgılı bır genelge gon j na rağmen sahte vâız diploması düzmekten derılmış v» kutuklerle ve dıeer nu1 suslanla ılgılı talımat verılmıstır | verildi. Merkez ıdare kurulu 15 vılâvette >»! pılacak ara seçımlerı ıçm 175 C H P mılletvekılını propaganda bakı | Konva 7 »Telefonla) g şubat ta' ce bıldırrnıştık Ga^ılhane ımamımn mmdan tavzıf etmek volunda bır rıhlı Cumhurıjette çıkan tekzıbın. | SOrgü hakımlıgmde şubat başınd&n progıam hazırlamaktadır de «Her durust vatandaş gıbı sahte [ berı devam eden ılk kovuşturmaM ...., Kurulun uzeıınde çalıştığı dıg<»r kârhgın bır numarah duşmanı oldu I sona ermıs ve hakkında şehrınıız konulaı, ırtıca ıle ılgılı hu>uslarda ğunu» sojle>en şehrımız Beledıye Arkası Sa 5, Su 3 de gasılhanesı ımamı ve tanınmış D P hatıbı Rıza Korkmaz hakkındakı ılk kovuşturma luzumu muhakeme kararı ıle sona eımış ve Korkmaz sahA n k a r a 7 < a a l Zonguldaktan tekârlık suçundan mahkemeye sevKarabuke gıtmekte olan 884 No lı kedılmıştır yuk katarı Uzunkum . Ka%adıbı ısGene tekzıbınde D P yı kendısıne | tasj onlan arasında vol uzenne ınen buvuk bır toprak Mğımna çarpmı.tır I S l y a " m e z h e b olarak kabul ettığım v,, 1. sebeble m U r uzeı ı j ve dıgını muhur ve Rıza Korkmazın , ımza taklıd eto> .,..!. , > hıç bır behrten Kaymakamlar arasmda nakiller = i 1 = = 67 Kavmakam yer deçiş ş tirdi, Zeytinburnu ve Kar i lal Kavmakamları da = Tasköprü ile Karamurseleİ tâyin edildiler ş Ankara, 7 (Telefonla) Iç Işleri Bakanlığı tarafından Valı rmıa' mlerı \e kavmakamlar ara=ında \ enıden nakıl ve terfıh tayınlcrı ; apılmıştıı Ta\ınler 67 kavmakam VP rl'ger m^murlar arasmda o'r.uştur Bunlar arasında Istanoul ı'çelerının ka\makamlan bıroırleııle yer değıştırmışlerdır Adalar Ka\ makamı Fıkret Aslan Es ub Ka\ makamlıgına, E\ ub Kavmakamı Hılmı Kececı Adalar Kaymakamlıiîina Kadıkoy Ka.» makamı Ismdil Sadı Sevıncan U^kudaı ?I<.y tnaktimlığına, Uskurl^ KayrrHîimı Sule\min Haldun Mentejpoğı'i I'adıkoy Ka\mdkamhğına, Zevt ,,ournu Ka\ma' 111 ^" • Vn '=\ul Arî^ası Sa 5. Sı< 4 te H'iıımmıııriiiıi'ii'H'H'iıiıııııııııımıııt ınr'i'i • s • Halk Partisi seçim propagandası için hazırhk yapıyor | Oruç bozuinıasn | ( diye fedaviden i | kac:nsnca eldü § H'en zchıılenen bır kankoca, 0= =ruclarının bozulmaması ıçın te = Şda\ıden kaçmmışlar ve hastane1 e= = kaldııılmı=!rdır Bunhrdan koca= =oL^ıuş kariM ıse koma halındeŞ Hterlavı altma alr mıştır. = = Bevoğlunda Yenıçarşı cadde»ın H =de 108 numaıalı Kalyoncu ap^r = Btımani'"in kapıcıhğını ^apen SıŞ Şva^ın Haf k ılçe^ı halkından 52§ Şja^mla Mehmed Uzunla kans' = H s n e Kadn eofew emek vemî Ş 51er ve dun vıbah sancılanmışlar Ş pdır Derhal doktora basvuran ka ş = rı koca. oıuclarının bozulmama= =sı ıçın, reçetede jazılı ılâçlarıŞ şalmcTnı^larai1 Sancılarımn fazıa5 = la«ma=ına ıağmen, gece orucîaıı | j Hnın bozulm?ması endışesıle ıgneH 5de japtırmnan MehmeHle Asne = = koma\a gırınce Ilk\ardım hastaŞ Şnesıne goturulmuşlerdır Ha=tan»= 5}e kaldırılan karı kocadan MehH = med derhal olmu« karısı ıse tcŞ =dsvı altına alınmıstır Ş = Koma halınde bulunan A^ıyenınŞ =durumu agır olun «avcılıkça tahş fkıksta devam edılmektedır = I 7flllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllli:"ll IIIIİIİİŞ Ş îşte sitndi bunıı da tekzib edebilmeü! I | Dün bir tren devrildi Talebe Yurdunda bir cinayet islendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog