Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Ingılızce oğrenenlere ve bılenlere en luzumlu eser ANSİKLOPEDİK INGILIZCE JURKÇE RESIMLI LÛGAT Tamamıle telaffuzlu 2500 resım ve tablo 68000 kelıme tâbır ve cumle 16000 ıdıomatık terım 100 den fazla oğretıcı şema TL 30 ÖCRETİM YAYINEVİ Ankara Cad 62/2 Istanbul UI1CU JU umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS NAD! 1 9 Af\f\ l i . i U U Telgraf ve mektub adr^si Cumhuriyet latanbul Posta Kutusu tatanbul No 248 Telefonlar ümuml SantraJ Numarasr 324298 Yazı I$lerı 22429» Matbaa 224290 5 II A L K erı Degerlı iıfcSHbffil| Cjahıt Oztellının derle\ıp açıklamaU» A* notlarla bır arava topladığı en glızef halk turkulerını sunan bu eser Varlık yayınları arasında dorduncu defa basılmıştır. ı C. Halk Partisi Meclisi 4 gün süreıt toplantılannı dün bitiren C.H.P. Meclisinin bildirisinde, D.P. nin "vatan ttieHıumunu istismar suretile bir nevi isim değiştirme teşebbüsüne,, giriştiğî söylenerek demliyor ki: "Tcminatlı hâkint ötıünde ispal hakkı tattınmıyan bir rejimde yolsuzl uklarla mücadelc edilcmez,, Klbrıs e ic &»1 ' MSaD 17DJ Fıatı 2 lıraiır. Iktidar, seçim emniyetini ve eşitliğini biran evvel tesise ve ara seçimler Dr. ile mahallî seçimleri vaktinde yapmağa dâvet ediliyor dünbirbildiriyayınladı*Sn toplandı ^Û başkanlığında Fazıl Küçük, ^birbirimize karşı sabır ve anlayış gösternteliyiz^ dedi Muvakkat Hükumete tahsis edilen bina ile civarı Türk, Yunan, İngiliz bayrakları ile donatıldı, Prof. Nihad Erim, dün Lefkoşeye vardı L(fı%n.e6 (Raa\o') Tamamı Kıbrıslılardan muteşck kıl Muvakkat Kıbrıs H'ıkumetı bugun ılk toplantısını bulada p^kıden Ba«ın DaııeM olarak kullanılan bınana vapmış tır Bu muna«îebetlc bıt ^ı ın onundekı mevdanlıga kalaba lık bır halk kutloı topLınmış ve etraf Turk Yunan ve In gılız ba>raklarıle donat lrrı<; bulunuvordu Turk veRum lıderlerıle Genel Valı Foot ve Muvakkat Hukumetın Bakanları a\rı avrı toclantıva geld'klerı za nian halk ta'afından alk =lanmı<:lard!r At nalı bır masa ettafında toplanan Muiakkat Kıbrıs Hukumetıne Foot baş kanlık etmıştır Masada Valının <=agında Makarıos ve solunda da Dr Kuçuk \cr almıştır Alenı vapılan topleintıda ılk konu^an Foot şunları so> lemı^tır ı Ingılız Tuık ve Yunan devlet adanılarının basıret ve a7imlerı sayebinde bı?e şanlı bır fırsat verılmıştır Ada 1 rl.nt1 Sa 5 Sw 6 da 9c ' de 4500 secmenli mahalleyi 11 bin secmenli göstermişler! o Dun Bayranı ^ekerı almak için kujruğa gınp beklevenler Izmır 6 (Telefonla) 1957 mılletvekılı seçımlerı esnasında 4500 seçmenlı Alsancak mahallesın 11 bın seçmenlı gostermekten sanık mahalle muhtarı ile ıhtıyar heyeti azaları Hatirlarda oldugu uzer*, secim alejhlerınde açılan davaya bugun kutuklennın perısanlığı Adalet Ba3 uncu Aslıje Ceza mahkeraesınde kanının bır tamımı ile «on dakıkadevam edılmıştır Geçen celsede C Arkan Sa 5 S u l d e H P mudahılı olan avukat ışlenen euçun sahtekârlık oldugunu ılerı «urcrek mahkeraenm vazıfesızlık kararı verme«ını ve dosvamn Agır Ceza\a havalesını ıstemıştı Bugun sa. nıklar vekıb vazıfesızlık ıddıasırun Bashakanhk U. Murakabe varıd olarrmaeağını so>lemış ve kahevetinin şekere ait murarın sı\asî propagandalara vesıle him raporıında a\rıca EIolabıleceğını ılen surerek durusma Sdfhası uzerm« neşır yasağı konmaazığ ve Errıırnnı fabrikasını taleb etmıştır Mahkeme bu talarının Mlda 20 ser gun Jpbı kabul etmemış ve dosvanın A. ts\erenlerin is buhranı iddiçalıstı} ları be'vrtilerek, Bu sene Bavram şekerlerinin fıatı vıve olarak Camıaltı tersane^ınde gır Cezaya havalesını kararla$tırmışgorulmemış bır şekılde fırlatı!mıştıx bujukçe bır taınır goren (Kaıamurası ile faalıv etlerini tatil etçareler ilerı sııruluvor tır Geçen \ıl 400 kuruş olan karışık selı araba vapuru da, bu hatta tah. bildıgjiliyor ; mek ıstedıkleri şeker 7 lırava ssde lokum 420 4b) si3 olunacaktır Ankaıa 6 Telefonl 11 Iktısadı Kurul j Kauçuk ve lastık sanayı ışyerlekuruşa fındıklı 6(10 kuruşa karışık A\rıca arıfe gunune rastlavan 8 Devlet Te^ekkulleıı Genel ıse 580 kuruşa çLkanlmıştır nısdn çarşamba ganu de zuhurat o Komısvon çalışmalarırıa devam ohın rınden bazıları faalıv etlerini olu Badem ezmesı de 440 tan 820 ve larak, Gemlıge kadar ılave bır semaktadır Evvelce bıldndıeımız gı sezona gırdıklerı ıddıasıle durdur ESKI MUH4RIBLER 8 ıncı Dunva Eskı Muharıbler Federasbı komısjonlaıın hazıılıvacakları ra ma voluna gıtmektedırler Sımdıden yonunun Romadakı kongresıne katı lacak olan hevetımız dun bır basın badem şekerı 460 tan 1000 kuruşa fer japilacaktır kadar \ukseltılmıştır Mezkur gun (A\valıkı vapuru saat porlar uzerınde bılahare Genel Ku bu ış kolunda 60 a vakın kuçuk fab toplantısı vapaıak kongrede meml eketırmzde tedavı edılemıvecek olan İskendenm 6 (Telefonla) 55 Bayram munasebetile vapılarak 9 da Istanbuldan hareketle Armudla rul tarafından muzakeıe eçılacaktır rıka ve atolve faalnetlerını tatıl et uveleıın kaışılıkh olarak Fedeıasy ona ddhıl dıger memleketleıde teJoşlartnda evh ıkı çocuk sahıbı BaşbaKaı lık umumı mıııakabe he mek uzeıe haıekete geçmış bulun zuhurat vapur seferlerı ve Mudan\a\a ugıa>arak Gemlıee davı edılmelerını temıne çalışacakl arını soj lemışlerdır Resımde hejet bır kadm Iskenderun Lısesı talebeŞeker Bavramında \olcu adedının gıdecek ve avnı akşam şehrımıze Arîıifi Sa j Su 5 te maktadır Buıalaıda çalışan 5000 ku basın toplantısmda goıulu\or lerınden 17 vaşmda bır gençle kaç fazlalaşacaeı ha'larda ılâve zııhurat donecektiı sur ışçının ışsız kalma tehlıkesı baş mıştır Olav nruhırte gavet ganp seferlerı vapılacaktft gostermıştır Bavram perseml>e gunu karşılanmış ve kadınin aranmasına Sehrımızde kurulu 6 kauçuk ış 7 Bu arada U^kudar ile Kabataş araIstanbul Muftılıgınden bıldırılmışçılerı sendıkası bu ış verlerını tes başlanmıştır »ında çalışan araba vapuılarına tak tır bıt etmek uzeıe haıekete geçmış bu 9 nısan 1959 ve 1 Şevval 1378 tarılunmaktadır Bu konu da Bolge Ça hıne musar'ıf perşembe gunu mubahşma Mudurlugunun bır an evvel rek Ramazanı Şerıf Bavramının ılk faalnete geçmeM beklenmektedır gunu oldugu muhterem dmdaşları\ mıza ılan olunur Istanbulda Rdmazan Bayramı namazının vaktı Başlarında muhtarlan olduğu halde sılâhlarla Saat Dakıka 6 7 bırbırlerıne gıren koylulerden bazıları kavgayı Bavram dolansıle fıatlar >ukseilvor Bayramın yaklaşması munasebetı. ayırmağa gelen jandarmalara da ateş açtılar, le pıvasada «lış verış hızlanmıştır 300 mılyon lira sermayeli banka her türlü ikraz muhtarlar yaralılar arasında bulunuyor Bırçok memur aılelerı Bavramlık e? >alarmı temın etmek uzere çarşı ve ve kredı muameleleri yapacak, ayrıca ışçılere 25 | j§ AntaHa 6 'Telefonlai Uzun= Arkası Sa 5, Su 3 de ğ zamandır devam edegelen veS Konja 6 (Telefonla I Beyşehır gaya gırışmışleıdır yıl sürelı mesken kredileri verecek |Bavramın yaklaşması ile had = ılçemızde ıkı ko\ halkı arasında ve. Ikı kov halkmın mavzer kazma = safha>a gıren bozuk para sıkınl nı bır sılahlı çarpışma daha olmuş ve sopalarla bırbırıne gırdıgı anda = tısı şehrımız esnafı ile halkı ara = ve kavgayı bastırma\a gelen jan jandarma bnlıgı olav \erme vetış Ankara, 6 <Telefonla> Işçı Sıgor. mayesı 300 mıljon lıralık olan îşçı ğsında sık sık kavgalara sebebl darmalara da ateşle karşı konulmuş mış fakat poıtul muhtan bu kere taları Kurumu ile ılgıh ıkı kanun Bankasının \uzde 55 hıssesı kuruS olmaktadır 5 tur tssarısıntn hazırlıkları Çalışma Ba ma yuzde 45 hıssesı hakıkı ve huk ko\lulerı •jartdarmava ateş dıve ha ka ıhgınca tamamlanmıştır = Ramazan munasebetıle Antal.H mı şahıslara tahsıs edılecektır Kavga Budak Portul koylerı hu rekete geçırmıştır Bunlardan bın, kurumun yenı Teş Şş yayı ıstıla eden dılencılerm se = dudundakı su \uzunden Derhal mevzı alan jandarmalar da Işçı Bankası menkul ve gavrımen çıkm ş. k 'at Kanunu tasarısıdır Tasarı ku kul mal karşılıgı tıcarî kredılerde 2 beb oldukları bozuk para darlı = tır Koyluler başlarında muhtaıları atei}e başlamış ve 7 kovlu \aralan rumun adını degıştırmekte ve yenı ve ıkrazlarda bulunacaktır Kendısı Hgı dolavısıle bakkallar ve tırın 3 oldueu halde vuruşınuşldr ve ılk ate dıktan sonra çarpışma durmuştur ısım «Sosjal Sıgortalar Kurumu» ol Scılar alış verış edenlere 25 ku = şı Budak muhtan açmıştır Hakkı Ikı kov muhtan dd >arahlar arasm sınaî, tıcarî malî ve sosval teşeb. maktadır Bu suretle Sosval Sıgorgruşa kadar alacakldrmı tdne ılf = Cevlan ve Alı Nar adındakı şahısta üadır buslerde buhınacak veva kurulmuş talar Hızmetlerı sadece ışçı vasfına şsıgatd veıeıek odemektedırier = rın >araidin^asıle Pcı tulluldrda b< a= Jandaıınd suçlulan yakalayıp ada haız olanlara munhasır kalmıvacak lara ortak olacaktır Sıgortalı ışçı Beledıve Meclısı son toplantısmda Fıiiiııııııııııııııtıııııııııııııııııııiiiiiııııiüiımıııııımım. laıında muhtarlaıı üldugu halde kdv lete teslım etmıştır kredısı memurlarına \iızde 100 zam kararı daha gerış bır kıtleve teşmılı sagla lere 25 \ıl surelı mesken açacaktır Banka ayrıca bına ınşa almış ve bu kararın tatbıkınje baş nacaktır Dıger kanun tasarısı kuıumun te edecek, satın alacak, satacak, kıra lanmıstır Ancak Beledıvenm suıve DOisTLNL VURAN KAD1N sıs edecegı banka ile ılgıbdıı Ser va verecektır van ve E cedvelınde geçıcı kadro Rızedekı kocasıru ve 3 çocuğunu ter da çahşanlar ^uzde 50 nısbetınde zam gorrruşlerdır Halen geçıcı kad kederek kaçtığı 2 çocuk babası se\rolarda çalışanlarm saMsı 1000 ı bul gıhsını bır gece Alıbev koyundekı maktadır Bu kadro mer«ublaıı Be evmde tabanca ile vurarak olduren ledıve Rı\a«etıne muracaatta bulu Hatıcenın duruşmasına dun 2 Ağırnarak kendılermm de D cedvelınde ceza mahkemesınde başlanmıştır çalısan em'allerı gıbı \u7de 100 zam Duruşmada sanık ılk ıfadelerını red gormelerını ıstemı^lerdır detmış ve sevgılısınden davak veE cedvelırrie bulunan mustahdem d gını ıddıa etmıştır Yukarıdakı ıelere \U7de S zam \apibnis olm sı sımde Hatıce mahkemede ıfade veO Arkast Sa 5 Su 4 te nrken gorulmektedir İzmirde, Aisancak muhtarı ile ihtıjar heyeti azaları alevhınde acılmış olan dâvanın dunku durusmasında mahkeme neşır vasağı konmasını kabul etmedi ve dosyayı Ağır Cezaya havale etti ! Bayram şekerlerinin fiatları da fırladı Geçen yıl 400 kuruşa satılan karışık şeker, bu yıl 7 lira! Şeker fiatı maliyetini kurtarmıyor Ankara 6 (Telefonla) C H P Partı Meclısı dort gun suren mesaısı sonunda bugun bır bıldın lamıştıı Bıldırıde şo\le denılmektetiır «3 Nısan 1959 dan 6 Nısan tanhıne kadar Inonunu n başkanlığında toplanarjk partı çalışmalaı ınl ve sıvasî durumu ıneelıyen C H P Meclısı aşagıdakı hususların umumi efkâra arzına karar \ermıs»ır Ara seçımlerının ve mahalh seçımlerın umumî efkârı ışgal ett gı şu gunlerde seçım envnıveta ve seçım eşıthaı konusu «ıvası re]m TIIzın kılıt ta«ı olar k vatandas dıkkatını yenıden uzerınde toplaımktadır Seçım emnıvetınin tam olarak sağlanmasının ve seçımlenn Hurust ve esıt şartlar altında >apılmasmın dâvacısı olan Cumhurıvet Halk PartiM ıktıdan bu emnıvet ve esıtlığı bır an ev\el tesıse ve gerek aıa seçımlennı gereksç mahallî seçımlerı vaktinde yapmaga ısrarla davet eder Menderes, Afgan Başbakanı ile goruştu B a ş b a k a n , t s \ i c r e ^ e gi< olan M u b a m m e d D a \ u d H a n ı Yeşilkovde karsıladı \ e uğurladı O Başbakan Adnan Menderes dun «a bah I<t\ıçre\e gıtmek uzere uçakla Istanbuldan geçen do«t Afganıstan Başbakanı Muhammed Davud Hanı Yeşılkovde karşılamış ve uçağm bır saatlık beklevışı sıra^ınHa kendısıle dostane ve samımı bır goruşme jap mıştır Afgan Başbakamnın karsılsma ve ugurlanmasınOa Valı YetVnner ile Beledı>e Başkanı A\gun de hazır bulurmuclarHır Lâstik iş | kolunda buhran 55 lik evli kadın bir lise faiebesile kaçtı !şd Bankası kanun tasarısı tamamlandı Konyada 2 köy halkı arasındaki vurusma D P ll Idare Kurulu dun «a»t 17 30 dan ıtıbaren Kemal Avgunun başkanlığında toplanmış ve vakmda başlıyacak olan kongrrler ile ılgılı fsalıvetı mceİMnııtır Kemal Avfun Başbakanm çagııma«ı uî»rıre srat 18 de D P tl merkezınden ayrılmış ve toplantıva D P ıkıncı başkanı Ulvı Yenal baskanlık etmıştır Bu arada Bevkrz DP ılce ıdare be vetı de ocak kongreleıı hakkında Ü tdare kurulu ile goı uşmıışlerdır Başbakanın lcmat'an Başbakan Mendeı es oe^ \ empğmı Dıvan Otelınde Malıve Bak?nı Ha san Polatkan ve B"lpdı\e Başkanı Kemal Avgunle bılıkte vemıştır. Başbakan avrıca akşam D P Başkanı Avgunu partı merke7indfn çağır tarak Parkoteldekı daxe«mde kendısıle bır gorusme vapmıştır Gokav dun Rasbakan ile gornjtn Bern Bu>uk Elçırri7 Fahıeddm Kerım Gokav çarsamba gunu vazıfesı basına donecektır Dun B»=b^. kanla uzun bır gonısme vapün Gnkay vurd ıçınde vazıfe alıp almıvacağl sualıne cevahen S^e oHuk'a Arkait Sa S Su 3 te D. P İ1 Idare Kurulu dun toplandı { Antalyada bozuk j | para yerine | j sigara veriliyor § Bir Jet uçağı dün toprağa saplandı | Infilâk eden ucağın pilotu Bnb. Tacettın Tezer kazadan | hafıf jaralarla kurtuldu I Eskışehır 6 fTplefonla) Eskışehar Bırmcı Hava Ussunden F86 mod=lı bır ]et uçagımız bu sabflh mışe gpç. tıgı sırada topraga saplanmış ve ınfılak etmıştır Pılot bmbası Taeeddın Tp7or bır mucıze olarak kazadan hafıf \aralarla kurtulmuş ve hava h=ı=tar>p«ınde Dıvarbakırda geçırdıgı let k=za. sından •son'a tedavı edılmekte bulanan Tuğgeneral Cemal Gokorın ı a nına vatırılmıstır Her ıkı zun da sıhhı duıumlar Zam gelince maaşlarmda azalma oldu! Taşlanan matbaanın camlarını Yali yeniletti Kar^ 6 iHusu'i Meçhul şa hı=Iarm tecavuzune usra ar=k matbaasınm camları kırılan Ekıncı gazete«ının uçuncu defa da a\nı şekılde tecavuze maruz kal ması uzerıne Kars VPII^I H lmı Dağcıog u adı geçen gazetevı zı raret ederek gazete sahıbme h'i tecavuzlerden dujdugu tee«uıu bıldırmıstır Ekıncı Mafbaası ıkm cı defa tecavuze ugıadıgı gun lerde Valı Hılmı Dagcıoglu bıı daha tekerruı etmemesı ıcın Fnı nıvete emır vermış tekrarı halmde kırılan camları devri'ecı e v bekçıve tazmın ettırecegıne daır gazetelerde bır be\anat da vaiın'amı«tı Bugun Fkıncınm hatır l^tması U7erme Valı onr^kı " o = zunu verınp gptırmı^ kırılan nm lann S00 lıralık masrafını b»k''i butçpsmden odetmek suretile taktırmıştir fstanbulda afyon piyasasını ellerinde tutanlar yakalandı Beykoz , ' , . . . . . de venı ınşa edı len 50 kışılık (Bevkoz) Şehır Hattı gemıs.nın sevır tecrubelerı dun yapılmıstır Bu muna^rheile vaour davetlılerı Bevkoza goturmu" ve orada bır kurban kesılmıştır Resı mde jeoı vapur seyır tecrubesınde gorulüyor. Istınve un seyir tecrübesi de venl tersanesınlnsa edl., Sındırgının esrafından olan sebeke reısı, gemıcı kı\afetındekı pohslere afyon satmak ısterken >akaj,ı ele \erdı, çeyrek ton afyon ele geçırıldı Fmrmet 2 ncı Mibe memurUıı 1 *e 250 k lo afvon ele geçırmışlerd r nedenben vurd diMna ahon kaÇ1ran Polı>ı b.rhavl, meşgul eden kaçakçı'ık hadı<;<";ı Balıke'sıre baglı Sın\ 3 ki'ilık bır kaçakçı şebekesmı tane tsianbul pıva^sını ellerinde tu dırgı ılçesı esrafından Emın Agaosluyakalıyarak 125 b.n lua kıymetınde Arkası Sa 5, Su 6 da sonra so>unan \e onune gelene sataşan bır Sukecıdp polısler tarafından vakalanarak karakola gotıırulmus mutpakıV cn dr hd<.tan°vt sevkedılmıstır Re^ımde, polıslere k u , ı gelen sarhoşun kargatulumba karakola goturuluju goruimektecür. d u n * i* ITYY f% D A VI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog