Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Bayram Hediyesi NASREDDÎN HOCA ALBÜMÜ Resimleyen: (Mim UYKUSUZ) Fiatı: 10 Lira. SELEK YAYINEVİ Cağaloğlu, Nuruosmaniye cad. No: 9/2 u m hu KURUCUSU: T U N U S NAD1 BİR NÜMAHflLI EVDE OLftNLAR Menıleketimizde çok iyl taft^fianK ve : sevilen John Steinbeck'irt. bîffeiririaen güzel hikâyelerini bir iraya g#ifen Bİj kitab Varlık Yayıtıları arasında ikiny defa basılarak satışa çıkarılmıştıi Telgraı ve mektub adrea: Cumhuriyet tstaabui Post* Kutusu tıtanbol No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 2 24298. Yazı tgleri. 224299 Matbaa: 224290 pa7Jırtp«; A rdZarie&J U 1959 Fiatı: 2 Liradır. Kıbns Cumhuriyetinin Anayasası hazırlamyor Karma Kontisyonda Türkiyeyi temsil edecek olan Nihad Erim ve Bilge bugün gidiyorlar Komisyonda bir ihtilâfın çıkması beklenilmiyor; Ada Türkîfrinin görüşünü Denktaş belirtecek. Toplantılara f hukukçu Prof. Briedel de iştirak edecek Ankara c (Tclefonla) Kıbns Cumhuriyetı Anayasa Komisyonunda Türkiyeyi temsil edecek olan Anayasa Profesörü Nihat Erim, Dış İ.cleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Oevletler Hukuku Doçenti Suat Bilge ile birlikte yarın saat 11.45 de uçakla Kıbrısa ha'eket edecektir. .4rkci.il Sa. 5. Sü. 3 de Irakta durum karışık Milliyetçilerle komânistler arasında mücadele devam ediyor Bağdad, Kahireyi Güvenlik Konseyine şikâyete karar verdi: komünistler Irak Ordusıına da sızmağa haşladılar Beyrut 5 «Radyo» Irak Hükumeti iç işlerine müdahalede bulunduğu iddiasile Birleşik Arab Cumhuriyeti. ni Güvenlik Konseyine şikâyete ka rar varmiştir. Beğdad radyosunun bildirdiğine nazaran Irak makamları Mıısul isyanmdan sonra, evvelce Iraka giren birçok Mısırlı ve Sııriyeli ajanı yakalamışlardır. Irak Hükumeti ayrıca Birleşik Ajab Cumhuriyetini Musul isyanını hazırlamakla da itham etmektedir. Suriye kaynakları tarafından bildirildiğine göre Irak ordusundan 40 subay, Kasım rejirrine karşı müca dele eden Şammar aş'ietlerine silâh larile birlikte iltihak etmişlerdir. Ge ne bu kaynaklaıuı ifadesine nazaran Basıa bölgesinde milliyetçilerle komünistler arasmda şiddetli bir mücadele cereyan etmekte ve bir radyo halkı hiikumetle müeadeleye dâvet etmektedir. Kahire kaynaklarıysa komünist | lerin Irak ordusuna sızmaya başladıkları ve er olarak birliklere ka rıstıklarını bildirerek yakında Irakta bir «Onbaşılar Ayaklanması» ihtimalinden bahsetmektedir. Bu vaziyet. Ortadoğuda yeni bir duvrin Laş Arkmn Sa. 5 Sü 5 de Fevkalâde haller için hazırlanan yeni tasarı Kanun teklifine göre U laştırma Bakanlığı ordunun ulaştırma hizmet ve faaliyetleri için Millî Savnnma ile mmterek faaliyet gösterecek Tasarı, Silâhlı Kuvvetler ad^a Ulaştırma Bakanlığının kara, deniz ve hava vasıtaları ile, fabrîkaiara. tesislere bedeli sonradan ödenmek üzere el koymasına imkân veriyor Ankara. 5 (Telefonla) Bir askeri harekât halindp Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanhğının müşterek faaliyetini koordine etmek üzere Hükumet tarafından hazırlanmış bir kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine verilmistir Bu kanun tasarısı (Ulaştırma Bakanhğının barış zamanında idare etnıekte olduğu ulaştırma mııhabere ve mürasEİe işlerini umııni! veya kısmi seferberlik halinde veya fevkalâde hallerde ne suretlp ifa edeceğinp dair olanı 4655 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştirmekte vc bazı maddelerin eklenmesini sağ ] lamuktadır. I Yeni tüsarıya göre Ulaştırma Bakanlığı silâhlı kuvvetlerin istek ve ihtiyaçlarını ön plânda tutarak. seferberlik veya fevkalâde hallerde mahallî rayice uygun olarak bedeli, ücreti. kırası veya tazminatı bilâhare umumî Arknsı Sa. .i. Sü. 3 de lıata yapti Londra Radyosu, Ethenı Menderes yerine, Türkiye Başbakanının uçakla Taipeh'ten Tokyoya vasıl olduğunu bildirdi Tarafsız olmak ve doğru haber vcrmekle maruf Londra Radyosu (B.B.C.), dün akşam saat 18,30 daki türkçe neşriyatında, «Türkiye Tibetlilerin IlâhHükümdan Dalay Lama (sağda), Budizmin kunı.uBaşbakanı Sayın Adnan Menderesn şunun 2,500 iincii yıldonümü miinasebetile vaptlan lörenlcre katılmak iizere 1956 da Hindistana geldiği zaman Nehru ile gürülüyur Arkam Sa. 5, Sü, 1 de CHP bugün bir bildiri yaymlıyacak İnöniiniin Ba<tkanlığinda dün Parti Meclisi 8 saat süren iki toplantı yaptı Ankara 5 ıTelefonlül İki gtinden beri Genel Merkez binasinda tnplan. makta olan C. H. P. meclisi bugün de Genel Başkan tnönünün başkanlığında sabah ve öğleden şonra olmak ü/ere iki toplantı yapmıştır. Bugünkü toolnntı sabah sast 10 da Arfcası Sa. S. Sil. 4 te Komünistler Tibette Dalay Lama ile görüşeceğini açıklıyan Hindi&tan Başbakanı Nehru, Tibette muhtariyetin yeniden teminı ıçın Hındistanın harekete geçmiyeceğini ıfade etti; Rusya, Amerikayı ayaklanmağa yardım etmekle suçlandırdı Yeni Delhi, 5 (Kadyo) Hindisn Hükumetine yakin çevrelere göre, Kızıl Çin. Tibett«ki ayaklanmayl bastırmak için zehirli ga7 kullanmıştır. Tibetliler, mukavemet lerinin bedelini hayatlannı kaybetmekle veya sürgün edilmekle öâemişlerdir. Öte yandan, Sovyet gazeteleri bugün ilk defa olarak AmerikairlaTi tTibetteki gerici ımsurlarin ayaklamnasına doğrudan doğruya vardsm etmekle» suçlandırmaktadır. Pekin Radyosunun bildirdiğine g6re, Dalav Lama'mn küçük kardcşi ve komünist taraftarı rakibi Ethem Mend,eres, Taipeh'te Müli Pançen Lama, bugün Pekin'derı yetçi Çin Savunma Bakanı •Rbet başkenti Lasa'ya gelerek. Kıtarafından karşılanıyor zu Çinin kurduğu Kukla Hükumetm başına geçmiştir. Pançen Lama, Dalay Lama Tibet dışındayken, IlâhHüku'ndarın sivasî ve ruhani salâhiyetlerine vekâleten sahip ola caktır. Nehru, Dalay Lama ile görüşocek Hindbtan Başb.i'tnıı Nehru. Dalay Lama ile görüşeceğini, fakat KADİR GECESİ Dün, Müsiü bu görüşmenin hangi tarihte ve manlann en mukaddes gecesi olan nerede olacfğı husufunda birşey mübarek Kadir Gecesi idi. Şehrisöyleyemiyeceği'ni açıklarruştır. mizin bütün camileri teravih nama Nehru. Hindistanın Tibetin muhta Tında muhteşem bir kalabalık ile riyeti ile çok yakından alâkadar dolup taşmıştır. Ayrıca Fatih Cao'.duğunu. fakat Tibette muhtariye münde okutulan Mevlid radyolar tin yeniden temini için Hindista vasıtasiie yayınlanmıştır. Resimde, nın harekete geçmesi diye bir me Nusretiye Camiinin dün geceki Arka.ii Sa. 5, Sü. i te görünüşünü tesbit etmektedir. Ârabacılar Kongresi çok gürültülü oldti Protesto makamında 200 den fazla yuha çekilen kongrede seçim sandığı salon dışında polis himayesine alındı Istanbul Arabacıları ve Kara Taşıt Vasıtaları Sahibleri Derneğinin yılhSc konpesi 700 kadar üyer.in iştira. kile Spor ve Sergi Sarayında yapılmıştır. Zaman zaman yuha âvazeleri içeı sinde cereyan eden kongrede 60 kadar resmî polis ve polis görevlisi in tizamı temine çalışmış ve kongrenin, yumruk ve kuvvet gösteri yeri haline gelmesine mâni olmuşrur. Ârabacılar ile eskiden arabacı iken sonradan kamyon sahibi clanlar iki grup halinde kongrenin devam erti ği 2 buçuk saat zarfmda gürültülü bir şekilde karşı tarafı itham etmiş lerdir. | Kongreye hazırlıklı olarak gelen ! arabacılar grupu, faaliyet raporu okunurken sakladıkları afişleri mey dana çıkartmalarîle kongrenin hava sı fazlasile elektriklenmiştir. Üzerlerinde, «Elbise, kova, fener şimdi de kamyon mu yeter», «12.5 a alış 45 e sstış., «Lâstik yutan adam», Bu arabacılann kongresidir, kanyoncula rm değil> gibi dövizler, devam etmekte olan yuhalamaların ve ıslıklamaların derecesini birden bire yük seltmiş ve sık sık tekrarma sebebi. yet vermiştir. Kongıe boyunca 200 e yakın yuha çekilmiş ve en uzunu kamyoncula rın ucuza aldıkları elbiseleri arabacılara pahalıya sattığı iddiası üzerine yapılmış ve 10 dakika davam et miştir. Gürültüler dolayısile üyeler dertle Arkası Sa. 5. Sü, 5 te îzmir 5 ıTelefotılaı Şchnmizdc yarından itibaren yıkım faabyetine başlanacak, ilk kazma Konaktaki Denizcilik Bankası depolarma vurulacaktır. İlk plânda yıkılaeak yerler 8466 metrekaredr. Belediye bu depoların istimlâk bedeli olarak 11,000.000 lira ö^ivecektir. İzmirde istimlâk başlıyor Partiler ve partililer mtrkez ocağı önunde nümayif yapmışlar, semtlerinin jutbol takımı birinci kümeye terfi ettirttmezse Partiden aynlacaklannı hih. dİTfn\şler. Orada bulunan bazt Şe* bucnfc başkanlan da talebt makıü. bulduklannı söyliyerek txıtdl«rde hir Afecitst azalarile PnTtinin oeak. 2000 den fazla Fertkövlü. D. P. "»oktor Gedik bizi »ıılar, iimid edolinı,, İç Işleri Bakanının Amerikayı ziyareti vesilesile Washington Post gazetesinde bu başlıklı bir fıkra yayınlanajak Amerikanın Millî Emniyet sistemi tenkid edildi Bir Rus yüzer havuzu dün lima nımızdan Akdenize gitmek üzere Washington (Fred J. Zusy bildiri. tesinin şöhretü fıkra muharrirlerintransit geçmiştir. Yüzer havuzu 1 ki Rus romörkörü çekmektedir. Çayor^ Türkiye İç İşleri Bakanı Dr. den Bill Gold: «Doktor Gedik bizi anI nakkalede Rus yüzer havuzuna Çanakkale Boğazını geçinceye kadar bir Türk kılavuz romörkörü refakat Namık Gediğin Amerikayı ziyaretini lar, ümid edelim» başlıklı bir fıkra edecektir. Yukarıdaki resimde, yü zer havuzun Boğaziçinden geçişi g8 rülmektedir. Arkası Sa. 5. Sii. I de vesile edinen Washington Post gaze YUZER HAYUZ Konyada bir vâizm garib konuşması Tanınmış vâız sarık ve ciibbesini göstererek «bu kisve ile sokaklarda dolaşacağımız günler yakındır; bunu şimdiden tebşir ederim» dedi Konya, 5 (Telefonla) D.P. ta^ıııımıımmıııııııııııııııınınıııııııınüiıııııııııımııuj. raftarı olduğu üeri sürülen şehrimizin tanınmış bir vâızı dünkü valzında çeşitli konulara temas ettikten sonra başındaki sarığı, üstündeki cübbeyi cemaate göstererek : «Bu kisve ile sokak ve caddelerde dolaşacağımız günler yakındır, bunu şimdiden size tebşir ederim» s Meclis Reisi Giilek ve = demiş ve sözîerine gerekçe olarak •da Makarios ve Athenagoras gibi dinî liderlerin kiyafetini öne sürmüştür. Öte yandan bir camide teravih namazlarmda imamlık ve müezzinlik yaptıklarmı bildirdiğimiz Dok[ tor ve Diş hekimi namaza bir yenilik getirmişler; teravih somına Amcrikan hükumciinin dHvctü^i olarak bu memlekette tetkikler vapmakla olan İç İ^Icri Bakanı' Dr. | tek ve koro hâlinde okunan UâhiNamık GeHik, Hollyvtood'ılaki Paanıoun« film stüdyusunu ziyaret et mistir. Sophia Loıcn'le çevirmUte ,' l e r koymuşlardır. olduğu filmin bir istirahat anında göriişmiiştür. Resimde (solda) I)r. Gedik, Sophia Loren ve sttidyo f Bu yenilik aydınlar arasKida müs j m üdür muavini Freeman görülmektedirle r.« ! pet Şehrimizde bulunan Başbakan Adnan Menderes dün sabah Parkotelde. ki dairesinde Belediye ve D. P. Başkanı Kemal Aygünü kabul ederek beraberce şehrin imar işleri ve parti meseleleri üzerinde çalışmıştır. Öğleden sonra bir müddet dinlenen ve şehrin imar sahalarmı gezcn Başbakan Menderes gece Belediye Başkanı Kemal Aygünle ikinci bir görüşme daha yapmıştır. Başbakanın dünkü tetkikleri Iktidnr parttst mensublan tara. fmcinn fcanun ve nizamlarn rağıietı idare mnîcinesine ta^ikler vapıfdığı iddiatorını teyid eden yeni bir hâdise... Bizde jtyari partilere niçin girildtpmi ıe bit. hassa ornlnrdon neye istija edildiğini anlatan tipifc bir vıisal... Böyle kendisine j/aînı menjaat baçlarile bağh azaları oluşundan doloyt D. P. ye vü acımaU. yoksa memleket davnlan için değıl. futbol kulübleriTie istikbal temin etmek için siyasi partilere giren vatandaşlanmız bulvnduğundan dolayı demokrasimizin kaderine mi yanmah? *^ ; ** I Koraltanın | I açıklaması | = îradeye uygun olduğu ğ § nu bildirdi 1 5 S Ankara, 5 (a^a.) Büyük Millet Meciisi Reisi Refik Koraltan AvDün Dolmabahçe stadında 25.000 seyirci önünde japılan mat;tii O.du rupa Konseyi İstişari Asamblesine fakımımız, hâkim oynamasına rağ men, forvetimiz iyi olmadığından katılacak mebuslann secimi ile ilFransa Orrlu takımı ilf polsüz bora bere kalmıştır. Yukarıdaki rrsimde, Franstz takımıhın kalecibi Albergili olarak şu beyanatı vermiştir : to'nun tehlikeli bir akmınıızı uça r a k önle> iji görülüyor. (Talsilâtı ve diger haberleri şpor sahifemız«1952 senesindenberi bugüne ka de bulacaksınız). Berabere Kaldık Arkatı Sa. 5, Sü. 4 tc
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog