Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURfYET 5 Nisan 1959 Türkiye Fransa maçı bugii DORT AS Şaıııpn uı Alıaüoıulıısar takımmın dort ası ' DarüşşaEaka, Galatasaray maçında sahayı terketti Daruşşafdkanın bu musabakada prestıjın kurtarmak ıçın çahşacagını tahrrun edıvorduk Fakat tahmınımız belkı de olujordu ama musa. bakanın hakemıne o\unun başından berı sınırlenen Daruşşafakalılar nı ha>et dajanaamdılar ve 4 sette ve musabakanm en guzel bır anında sahajı terkettıler Bojlece Galata sarayı şampıvon ılan ederlerken Ba. bılırlerdı Hakeme kızıp salondan çekılmek sportmenhge jakışır bır hareket olmasa gerek Dıger maçta Kadıko\spor Kurtu K A P T A N u u u t a k ı m ı m ı z ı n e luşu 3.1 jenmış bu suretle Kurtu m e k t a r k a p t a n ı M u s t a f a y a b u g u n luş sonuncu olmuştuı d e ç o k ış d u ş u y o r , o n a v e a r k a d a ş T BENOKAN larına başarılar dılıvoruz " " 1 Volevbol ligi fena bitti... Ordu Takımımız: «Varol Metin Şehmuz Mustafa, Ergun, Cemil Tarık, K. Ahmet, Metin, Can, Hilmi» Turkıje Fransa Ordu >nıllî maf çı bugun Dolmabahçe stadında saa 15 te vapılacaktır Bu maça her ıkı takım da lâ\ ıkı ıle hazırlanmıshı Her ıkı taraf da karşılaşmaya en kuvvetlı tertıblerıle cıkacaklardır Takımların kadroları Turkıj e Varol Metın Şehmuz Mu^tafa Ergun Cemıl Taıc X Ahmed Metın Can Hılmı Yedekler Yuksel Rıd\an Pcad, Sabahaddın Fransa Alberto Mazıana Chorda Zıomzeck Tylınskv, F e " i e r Wısnıe<:k\ Gmllas Couson, Pecıeche, Hovte Maçın hakemleri Bu musabakajı Italyan hakemı Francesko Lıveranı ıdare edece<ctır Yan hakemhklerı ıse Orhan Gonjl (Turk) ve Boıs (Fransız) yaparaklardır kırko\u de ıkıncı yapıjorlardı Ilk îstanbul amator kume şampıyo setı 16 14 Daıuşjafaka almıştı Ikın r>ası bıtmeden Ânadoluhisarı 9 kışı cı sette Galatasaray 15 11 galıb gelıle ve ıkı gun.enberı hakemlerın dı Bu aıada ıkı takımda beklenen ters kararlarına \e 4 o\uncrulann ovunlarını çıkaramıj orlardı Bır taFransız Ordu takımıle Ordu futbol çıksrmalarına rağmen Demnsporu kım en aşagı 5 sa>ı aldıktan sonra j takımımız bugune kadar 3 defa karıkıncı devrede cok guzel ovnavan topa rakıbıne veııyordu Uçuncu set şılaşmıştır Her uç maç da Dunva Mazharın attığı tek polle 10 mağ 15/11 Galatasaray lehıne kapandı Ordulararası Futbol Şampı\onası mu lub ederek I'tsnbul «ampıvonu ol Musabakanın 4 setıne devam edılı nuasebetıle yapılmıştır Bu 3 maçın mu«tur Dun saat l ^ O d a Şeref sta \ordu Daruşşafaka dıger setlerde ol 1 tanesı Turkıje 2 tanesını de Franrî nda v a c h n macta EnMn Cen"'Z dugu gıbı bır taıaftan sa>ıları alır. sa kazanmı«lardır Turk Ordu takı. ken dıger taraftan da hakemın ka mının attıgı 6 gole Fransız Ordu taEîrern Kpmal Saha Fefık Ulrarlaı ır a uzuluj oı du kımı 7 golle mukabelede bulunmuşku Tbrahım Mazhar Cafer Sa'âBu sette sayılar bır aıa 6 6 olmuş. tur hadrtm tertıbınde sahaia ver alan Ilk maç A Hısarı rakıbı ıle çok cekıs.mı^tır tu O\unun en guzel ve zevkh an Bu arada hakemın verdızı ters ks larından bırı ıdı Top belkı beş de. Ikı rakıb ılk defa 8 ekım 1949 da fa karşılıklı gıdıp geldı ve bu arada Parıste Bırıncı Dun>a Ordulararası rarları \ptmı\ormıış sıbı ustelık A ovuncular çok guzel hareketlerle ıs Futbol Şampıvonasının fmalınde kar Hi'arm ıkı Pemır'nnrun d = bır otenıldıgı takdırde modern volejbol vuncıınnu hıc çpbeb vokken cıkar dan bır numune gostereceklerını de şılaşmıslardır Takımımız 13 m a | lub oldugundan Fran«a ılk Dunva macı bır ara ovunun sertle=mesıne ıspat ednorlardı Fakat voleybol Ordu Şampıjonu, Turkıve de ıkın sebpb olmr.stur Bıı'un bunlara r?S" severİTin vole\bol zevkmı bır an cı olmuşlardır men A H'^ar en euzel maçlarından da jok edecek hariıse ışte bu zaman Remzı Ismet Mehmed . Mustafa birtnı ç'karmış \c *arndan 1 0 ea da oldu Daıuşşafaka koçu Sure\\a Necdet Ha'ıl Erol Sabahaddın Salıb avrtlmi'ti'' Turkıve amator dep Yucelge kendılerıne verılen faula hır Refık Nusret tertıbınde sahava lâsrnanlı futbo] «ampnonasın'a A kızmış ve hakemı tarafgırlıkle ıtham çıkan Turk Ordu takımı ılk devrre>ı Hi'an bs''emlenn a7iz1ıklerı karçı etmıştı Musabakanın hakemı M Sahırın attığı golle 1 0 ustun durumsııria dort kıvmetlı plem=ınınr'an Tuncalp verınden S Yucelge de ta. da kapamış, ıkıncı devrede açılan Oyuncular rakıblerınden Batırtella Wadoux ve mshrum olarak İstanbulu tem'il e kımı salondan çektı G Sarajın verdıgı buketı sınırle Lozan'ın vaptıklan gollerle Fran<ız deırktır CUMHT'RnET Çehrımızın e=kı rınden salona dagıttılar Bır volev. Ordu takımına 1 3 maglub ohnuşlarve şereflı bır mazısı olan takımı A bol lıgı de nahoş bır şekılde son dır Ikinci maç nadoluhısannı tpbnk edeı Turkı buldu Buirfda Daruşşafakanın hare Fran«ız Ordu takımıle ıkıncı defa ve sampıyonaainda muvaffakıyetler ketını de be\enmedık Çunku gahb vazıjette ıdıler MusabakaM kazana. 27 şubat 1955 te Ankarada 19 majıs dılerız Ânadoluhisarı İstanbul şampiycıtu oldu Türkiye Fransa Ordu Takııtılarmın 3 Maçı niHIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIıllMMMIIIIIIIIIIIIIllillllllllllllül'l! M|llll!M"»lllllllllll!E stadındd karşıla^ük Belvıkah îranken ın hakemlıgınde ıkı rakıb bu maçı şu kadrolarla oj namışlardır T 0 T Sejfı . Rıdvan, NedımMustafa, Saım Rober Isfendıjar, Sabahaddın, Alı Hadı Kadrı F O T Jaket Bues RobelleIzmır 4 (Teleforla^ Avrupanm Mılazo Molla, Nabet . Novotovskı muhtelıf şehır'ermde karşılaşmalar Uılakı, Kopa, Fonten Fıdalgo vapacak plan İstanbul 2 profe^vonel Tuık Ordu takuııının 42 gaitbe karma <varın> İzmirde Altav ıle o\ sıle sona eren karşılaşmanın golleıını na\acakhr Saat 1130 da başh\acak sırasıle Ujlakı D 28 Hadı D 32 Sa nlan maçı H Guruz ıdare edecek bahaddın D 40 Fonten D 50, Alı D tır 69, Kadrı D 89 atmışlardır Uçuncu maç Fransız Ordu takımıle uçuncu defa 20 mart 19a8 de Parıste karsılaştık Belçıkah Lescars ın hakemlıgınde ıkı rakıb bu maçı şu kadrolarla o\na. mışlardır T O T Varol Ergun, MuhteremMetın Ozcan, Necdet Kasaboglu, Ankara, 4 (Telefonla) IsŞeref Metın Hılmı Coşkun tanbul şampıv onu Fcnerbahçe F O T Alberto . Mıchael MarıanFutbol Takımı bugun şehrımıZıemozak Rıchard Tılskı Ferrıer, ze varıp oğleden sonra ŞekerJi'tn evkı Fatu Gonjon Co«sou hı'âl takımı ıle hususi bır kar Fransu Ordu takımmın 21 galeşılaşma vapacaktır Taraftarbe^ıle sona eren bu karşılaşanın gollerını sırası'e Jıstı\ev=kı D 11 Ka. !ar takımı karsılam k ıçın hazırlik \apmsktadırlar saboglu D 23 Fatu D 80 atmışlardır Derleven Haluk SAN i 2. Profesyonel Küme İzmirde Altayla oynuyor Genç millî takım diin "iırda döndü NAMZEDLER Dunku eksıklı ııa mzed kadro ılk devrede bo\l~vdı. Ovuncular, maça çok ehemmnet vermedıler Fakat emektar lurgay, ıv ı ıdı FENERBAHÇE ANKARADA Bulganstanda vapılan Genç Mılli Takımlar Dun\a Şampıyonasmda grupunda sonuncu olan Genç Millî Takımımız dun saat 16 20 de trenle sehrımıze donmuştur Kafıle Reısı Fıkret Altınel garda «Şampıvonada hakıki genç takım olarak yalnız Turkıve ıle Ingıltere vardı, çocuklar millî maç havasınl Rumdiıja ıle kaışıUijacdk oUn vadırgadılar Buna ragmen vazıfelermı husnunıvetle yaptıklarına e mılli takımımız dun ılk hazırlık ma. çını Bejogluspor ıle >aptı ve oyunu mınım, ancak kalecılenırız çok bo4 0 kazandı zuktular Bundan sonra eençler Kısa bır muddet sonra kuvvetlı hazırhk maçlannl dığer millî ta rakıbımız Ruraan\a ıle vapacağımtz kımlar'a vapmalıdırlar» demıştır. musabakaja hazırl k mahıvetındekı Esad Kanerln sozleri dunku maçta ne >azıkkı futbolcula mız kendıleunden beklenen o>unu Genç Mıllı Takımımızın aldığı so gosteıemedıler Rakıbı kuçumseme ^uç uzeruıe fıkrını sordugumuz kompleksı ıle dolu olan namzedleı Istanbul şampıvonluguna namzet bu tıp ovunlarmı devam ettırırlerse olan Fenerbançe Genç Takımmın bu cıddı ve tehlıkelı bır maçm ha. vasına bızım henuz enşemedıgımi7i degeıh antrenoru Esad Kaner «H tâ yalnız kalecılerın degıl umu gosterır kı Bo^le olurca da mılli midır Kıfavetsız bır takımla Ridıl I maç ıçın vapılan butun hazırlık mu | sabakalarmm esas gayesı ortadan mış vettrsız çahşılmıştır Spor takalkaı rıhımızde bu turnuva bır leke ola ! Maçın cercvanı ve goller rak kalacaktır Ilerısı ıç>n tertıplı I O\ una namzedlerın vuruşu ıle ve realıst olmamız gerekıyor» de j başlandı 15 dakıkada Lefter kafa mıştır. ! ıle ılk golü attıktan sonra 19 dakı Gumrukten venı çıkan Alman Malı | I Millî namzetler: 4 Beyoğluspor: 0 kada Gonen 18 ıçıne daldıgı sırada hakem penaltıja hukmettı Lef'er atışı gole çevırdı 42 dakiKada Oz. can Fıknnın a>agmdan topu uzaklaştırdıktan sonra Suad uçuncu go lu atmakta gecıkmedı devre 3.0 bı'tı Ikıncı devrede Bevogluspor daha hakım oınadıgı halde 83 dakıkada Ihsanın attıgı gole mânı olarradılar ve maç da bu şekılde 4 0 namzedlerın galıbnetıle sonuçlandı Hakemler Faruk Talu Namzedler Turgay (Ozoar^ Os. man ıSaım', Ismaıl Akgun (Kadrı , Nacı (Muhterem>, B Ahmet Gonen, Suad, Fıkrı (Zekâıi, Kadri (Ihsarıl, Lefter (AjdırO BSpor Ozcan (Turgay Aleko, Dogan Kaplan Devecı. Tavukçuoglu Marulı, Kazancıoğlu, Knçıs, Levent, K Alı Abdulkadir YUCELMAN ııuını«ıiMinmınm ıijiı» ^ Millî namzedler iyi değillerdi Taksitle Satılık Dükkânlar MECIDIYEKOY GUVEN EVLER SITESININ bırıncı grupunda 340 daıre bıtmış olup pek va kmda apartımanlarma taşınacak olan 340 aılenın gunluk ıhtıvaçlarım temın maksadıle Sıtede yapüan pasajın dukkanldrı kısmtn peşın ve bakıvesı a\da 250 YALNIZ IKIYUZELLI şer üra taksitle Şırketımız tarafından satışa çıkarılnııştır Talıblerın dukkânları nıahaüınde gormelerı meııfaatlerı .ktızasıdır MURACAAT TELEFON II "I AKORDEON \ KELEPİR FABRİKA Mecıdı\r<oy Cuıenevler Blok Sıte Inşaat Kollektıf Şırketı 47 23 7 47 20 04 47 75 01 I 1 İ Sev dıklerınız ıçın en guzel = BVVRAM HEDI\ESI \ nlacaktır. r Pı>dia fıatından \uz lua noksanı ıle kısa bır muddet ıçın satışa arz^dılmıştır Taşıaya tedıj elı olarak gonderüır Mahır M. AKALIN Beyoglu Tunel MevdaTH 10 2 Istanbul j Telefon 44 75 36 44 75 37 S ' ^ Topkapı narıcl Londra asfaltına müvazi ağır sanayi bolgesınde 6000 metrekare arsa uzerınde 1900 metrekare uzerıne ınşa edılmış modern 8 metre uzunlukta v e 3 metre ırtıfaında son sıstcm modern buhar kazanı elektrığı telefonu ve gunde 60 ton su \eren mernbaı bulunan fabrıka bınası satılıktır Telefon 44 33 76 Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 1 Bırlıgımızın Istanbul Gumruklen ve Lımanlanndan yapacağı ıhracat ve ıthalâtın gumruk komısyonculuğu kapalı zarf usulu ıle eksıltmeje çıkarılacaktır 2 Eksıltme 13 Nısan 1959 Pazartesı gunü »aat 15 t« 4 Vakıf Han kat 1, No 12 de vapılacaktır 3 Zarflar, eksıltme gtınu saat 14 « kadar eksıhme kmmısyonu reıshğıne tevdı edılmış olacaktır. 4 Zarflarda a Kanunî yeterlığı haız olduğuna dair belge, b Beş bın hralık temınat mektubu veya veznemıze nakden v atırıldığına daır makbuz, c Teklıf mektubu, bulunacaktır (Teklıf mektubunda şartnameyı okuyup kabul et tıkîerıne daır kavıd buljnacaknr) 5 Bırlık, ışı verıp vermpmekte serbesttır Otomobil, Kamyon, Traktor ve Otobus Yedek Parça Ithalatçılarına ! Hakıkı >edek aksam ınidlatı ıle şohıet kazdnınış olan ve Turkıye Utnumi Mumessılı bulunjugum dunja pıv asalarınca maruf fabrıkaların îiimleıını saMn ıthalâtçılara bıldırmekle şeref İ du\ arım. s TRICO Ingılız menşelı cam sılecek rao ı toılen, kolları, lâstıklerı, kontakt aıidhtarları vs GLACIER Ana ve Kol yataklar, bronzlar ve nıetalUr PA1EN lile^hur oırjınal contalar ve keMeşhur Subaplar Bılurnum \ebaıtı naklıyelerın orıjınal mafsal ıstav ı ozları ve şattları Oııjınal debrıyaj dısklerı vs BORG and BECK Orıjınal fıen pdivaları, lâstıklerı LOCKHEED ve hıdrolık >agları Meşhur Dızel ıçın v a Pı&ton \e SPECIALLOID Sekmanlar Akumulatorlerı PARK Meşhur rad\ atorler, motor ve şaRADREPS sı aksamları vs Elektrık aksamları IC Fren balataları \e debmaj balaGAVDY taları ıle V ka\ ışları Rot başhkları dmgıl pım tk ları HAZELL % e su pompa tamır tk ları Enstelasjon kabloları bujı kablo WARD and GOLDSTOVE tk ları ve şası kabloları \s Meşhur ampuller GNOME Su pompalaıı suspansıyon aksamı, BRI\EC karburator aksamı, avna mahrutıler vs Dodge, Ford, Jeep bılumum parARTEX ALMANYA çaları Alman Oto ve Kamyonların yedek aksamları V kaj ışları vs Dunjaca marui bılumum oto ve FREEDCO ü S A. kamvon Amerıkan vedek aksamları Meşhur Sellulozık ve Sentetık INTERNATIONAL bovalar Turkne Umumî Mumessılı bulundugum vukarıda zıkredılen fabrıkalar teklıflerınızı Karşüamak uzere emrınıze âmade olduklarını ehemmıvetle arzeder Muracaat: L. J. ESKINAZI Karakoy, Eskı Gumruk sokak Yenı Han kat 3 No 33 Tel. 44 56 42 JAMES HARDY SPICER TURKİVE ASİ EVLÂT Bajramda LUKS Sınemasında !!1 II !!# VAKIFLAR BAMASININ Beşıncı Kuruluş Yıldonumu Olan 13 NİSAN Akşaımna Kadar BIR HESAP AÇTIRINIZ Hesabınız varsa PARANIZI ÇOCALTINIZ • Satılıktır Vıyana mamulâtı yazıhane takımı ve ıkı vıtrın Pazar 5 4' 1959 saat 2 ıle 5 arası Osmanbev Şaır Nıcâr Sokağı No 58 4 Hılmı Bey Apartımanı » Kiralık Daireler ^ Yazhk Fenerbohçe tramvay caddesı BeKu Otelı karşı sırasında plaja vakın denıze nâzır, bahçe ıçınde venı ınsa edılmış No 97 2 Muracaat 97 1 Ef ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğiinden: Kurumumuzun AMERIKA da n ıthal ettıgı Besılı Kesılmış Temızlenmış ve Sağlık Kontrolu yapüm^ CEM'AN T A V UK P I L 1Ç H 1 N D1 I1 Etlennın kılosu perakende olarak 600 kuruştan Mağazatanmızda satışına devam edılmektedır 460.000 LİRA TORKİYE 325 Tdihllye Çarsamba aksamı EMEK'te ÇAPKIN KUMARBAZ John Pavne Rhonda Fleming Renklı SHiemaScop Perakende Kerestecıler İı şaat Sahibleri ve Karoseri Imalâtçılannın Nazarı Dıkkatıne ÇIRALI ve BEYAZ Ithal malı KERESTE lerın toptan veya perakende satışına başlanmıştır İstanbulda Kadıkoyde VAKIFLAR BANKASI Memor Alınacak i AlnancaIngılızceFransızca • | Turkçe Lısanlanndan en az î ikısıne vakıf Genç Talıplenn | P.K. 143 Istanbul | adresıne kısa tercumeı hallenle i muracaatları, İ Ersin Tıcaret Ltd Ştı \ Celâleddın Ozdemır Abdulezel Pş cad No 232 Muhurdar Fuad Bev sok No 12 Tel 36 16 19 Fener Tel 21 31 52 NOT Toptan satışların japıldığı Kuruçeşme Deposu denız ve kara nskıl vasıtaları ıçın musaıttır yOZUNÜZ (AMAŞfR DEĞİ1DİR Beyaz sabun, çamaşır, bulaşık, çorap ve mendilleri yıkamak ve ev kadınının sair günlük temizlik işleri için en büvük vardımcısıdır. Fakat a>nı bevaz sabun ile, yüziinüzü ve vücudünüzü yıkamanız asla dogru olmaz! Çünkü vücudünüzü kaplayan cilt tabakası çamaşır değildir. Memleketin hatta Avrupanm en modern Sabun Fabrikasında, yepyeni ve tamamen hususi bir formülle imal edilen Puıo Tuvalet Sabunu Cilt uzerınde sıvilce, leke ve sıyab beneklerın teşekkulune manı olur. Cıldı besler, korur, kadıfe gıbı yu muşak, çıçek gibi taze yapar. 14 gun larfında cazibe ve gdzelligij nızı arttırmayı garantı eder. Cildiniz için Kremli PURO kullanınız. Bol kopuklü Nefıs kokulu TUVALET SABUN LARI 100 de 100 SAFTIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog