Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

I BRMB 19S9 CUMHURtTO Van Valisi, «Çok partili rejim köyde ahenk ve otoriteyi sarstı» diyor BAfBAŞA Bastarafı 1 inci sahHede sadla köy muhUnnın tek dereceli Bu sabah cüxtüe ev haiki, bekçi Baştarafı 1 inci sahifede • radyoda yapılan yayın içind» C.HJ. tasarıya bir kayıd konmasmd» för seçim sisteminden kurUnlması ve mektedirler. muhtarı köyün çok seyyal olan s^. pajası almak üzere kapımıza daya muşlardır. nin kendi adayları olan Kasım Gül«Valilerin mütalealarını bildirmege yasî cereyanlardan kısmen olsun dı nan tahsiidarm sıtma görmemiş seW Daha sonra Meclisd* Ulus gazete ğin İ , Bülend Ek:evidin 96 oy aldıkdevam ediyoruz: ;ında tutmak suretile mümkün ola siyie mutadtan önce yatakiarınuz sinin durumu da görüşülmüş, sade ları ve C.HJ». milletvekillerinin bir Tokad Valisi yalnızca, muhtarlann cağı kanaatindeyim.» dan flrlamak zor\mda kaldık. Uy ce Meclis üyeliğinden istifasını ge kısmının kendi adaylarına oy ver. okur yazar olması hususunda tassrıVali, köydeki siyasî cereyanlann kulu gözlerle huzura çıktığımızda, medikleri de söylenmiştir. ri alan Merkez İdare Kurulu için ya kayıd konmasının lüzumunu be başka bir çesidine de işaret etmek birimız bile ihmal edilmeksizin tuBu maksatlâ bugün bir basm topise itizar beyan eden Sırrı Atalayın lantısı yapan C.H.P. Meclis Grupu lirtmektedir. tedir. Mütaleasına göre. köy muh ristik gazino nesabı gibi zam üstüTrabzon Valisi, köy adamlarının tâ tarı ilc azalar arasında ekseriya si ne zanılarla donatiinuş birer pusula yerine Dr. Suphi Baykam seçilmi$ Yönetim Kurulu, Ba|kan Vekili Nü"tir. vid Yetkinin ifadesile olaylan açık. yininin yalnızca muhtarlara bırakıl yasi mülâhazalarla ihtilâf çıkmakta tutuşturuldu ellerimize. Ne oiuyoDaha sonra Mecliste Ulus gaze lamıştır. masının doğru olmıyacağını, bu ta j ve bu yüzden azalar muhtarın vazife Yetkin hâdisenin bir tertib olduyinlerin ihtiyar heyetlerinin tasdi yapmasın] sabote etmektedirler. Do ruz yahu, demeye kalmadı. Güzel tesinin durumu da görüşülmüş, aykından da geçmesi gerektiğini ifade layısile köy işleri yürütülmemekte ce izah buyruldu efendım. iki se rıca Ankarada münteşir Yenigün ğunu, seçimler sırasmda Mecliste D. etmektedir. Ayrıca azami 15 gün o. dir. Fu mahzuru önleyici bir raad nedir bekçı aylığı ödememişiz. Inarj gazetesinin C.H.P. ye devri için pe P. den 186, C.H.P. den 134 milletve. lan izinlerini tecavüz ettikleri tak1 denin tasarıya ilâvesi gerekmektedir. mazsanız bakın, kara kaplı defterde reken işlemin j'apılmasına karar • kilinin oya katıldığı hakkmdaki idşeref sünınlarını verıimiştir. Bundan başka Meclis ü dianın gerçekle ilgisi bulunmadiğmı, dirde, nasıl bir işlem yapılacağma da Bunun için de azaların vecibelerini adınıza açıimış ir tasarıda hüküm olmadığını belirt ve vazifelerini kötüye kullanmaları görü'n. Maberimız yoktu bizım, me yeiiğinden istifasını geri alan M°r Meclis yoklamalarmda kaç kişinin mektedir. ! halinde müeyyideler vaz'ı ieab et ğer banka oiup çıkrruşız bız, ch kez İdare Kurulu için 'se itizar be oturuma katıldığının tesbit edilmediVan Valisi. göçebelik ve yaylacılık | mektedir. Van Valisi ayrıca köy ne â.â. Zorla üsıu.Tiüze kilitledik yan eden Sırrı Atalayın yerine Dr. ğini, bu sebeble 134 C.H.P. linin bu. lunduğu yolundaki iddianın esassız gibi sebeblerle bazan bir köyün iki I imamlarının kültür durumu üzerin leri üç lira doğm'mus bre doğur Suphi Baykam seçilmiştir. Olduğunu, zira Mecliste dün 90 CH. vilâyet nüfusuna dahil oldufunu, de de durmakta ve bunun için ücret nıuş.. İki sene zartıııda olmuş mu Parti Meclisi, yarın da toplantı P. miUetvekilinin bulundugunun bibazan da hiç bir nüfus kütüğüne ka bakımınden bu konunun takviyesini size on altı lıra! Hepimız aar gelirll larına devam edecektir. lâhare yapılan grup toplantısında yıdlı olmıyan köylülerin mevcud bu tavsiye etmektedir. insanlarız. Ay yarısında hiç birimiz' Parti Meclisi yarın dâ toplantı tesbit edildiğini soylemiştir. lunduğunu tebarüz ettirerek, tasarı. Danıştayın mütaleası bunu ödiyemedik tabii. Adara borç. larına devam edecektir. «Nefretle reddederiz» da bu hususun dikkate ahnması geDanıştay genel kurulunca görev larımızı kuluçkaya yatırıp gitü. Seçime girroe karan Yetkin. dün Mecliste seçilen Halil rektiğini belirünektedir. Vali ayrıca lendirilen ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü. C.H.P. Meclis Grupu Başkaq Ve Gürün ve Fethi Ülküye C.H.P. lilerin harman yerlerinin ve ot yığınlarının 4 üncü. 6 ncı daire» başkan ve üyele. Şimdi hepimizi, biljıassa beni, karaoy vermediğini söyliyerek, «Tertib, köyün meskun sahası dışma çıkarıl rinden kurulan özel kurul, tasannın icapkara bir düşüncedir aldı. Bu kili Nüvid Yetkin bugün gazeteci hiç bir teville örtülemiyecek kadar nasıl iş? durumu arzedersem siz de lerin ara seçimleri konusunda sorması lüzumuna da işaret edilmekte bütün maddelerini teker teker inaçıktır. Matbu aday listesinde Kasım dir. Van Valisi, köy organlannın se celemiş ve bunlar üzerinde mütalea faşacak üzüieceksınız, hiç şüphesiz. dukları bir soruya şu cevabı ver Gülek ve Bülend Ecevidin isimleri Efendim, bea iki katlı dört odalı miştir : çimi ile ilgili hükümler Ozerinde, şu lanni belirtmiştir. silinmiş ve iki arkadaşımıza 229 oy alâka çekici mütaleayı öne sürmek« Ara Seçimleri yapıldığı tak verilmiştir. 229 D.P. miUetvekilinin Bu mütalealar daha ziyade kanun bir evın sahibiyim. Bir odasında tedir: yapmak tekniği ile ilgilidir. Boşluk kendira oturuyor, Üniversıteye de dirde . katılac=ğız. 175 milletvekili birbirinden tamamen habersiz olarak «Çok partili rejime girildiği gün ; ların doldurulmasına işaret edilmiş. vam ediyor, diğer odadan aldığım miz 15 seçim bölgesinde vazifele 175 C.H.P1 U milletvekili aragından denberi köy idaremizdeki ahenksiz yefli madde metinleri tavsiye olun cüz'î miktarda kira ile geçinmeğ€ necek ve secim faaliyeti gösterecek sadece iki arkadaıı yazmıf olmalarılikler, tesanüdü ve iyi komsuluk mü. mustur. çalışıyorum. Diğer üç odada üç tir. Neticeden istisnas'z emin bu nı bir tesadüfe hamletmek saflık nasebatım ihlâl eden çekişmeler »rdı Yargıtayın mütaleası olur. C.H.P. lilerin bu oyuna katılmış ya$h hanıra otumyor ki, günlük lunmaktayız.> Soğuk algınlığıadan mStrvellil arası kesilmeksizin devem edegeloldukları iddiasını nefretle redde. Yargıtay da özel bir kurul tara ekmskleri arslan ağzındadır. AJH» Avrupa Konseyi delegelerin a*rı ve eızıları derhal keser. mektedir. Bu hal herh köylü huıuru fından tasarıyı inceletmiştir. özel asıl mesele bu değii. Imdı bu ıki deriz» demiştir. Baştarafı 1 inci «ıhifede seçimlndcn çıkan hâdise nu bozmakta, hem de asayişi müte kurul da. tasarıyı diğer kanunlar ve Yetkin, Gülek ve Ecevidin konsey Artkara. 4 (Telefonlal Avrupa Bayanların muayyen zamanlaryıl bo>unca tahsildar hazretleri bir »Cumhurbaşkanı Soekarno dinessir etmektedir. Aynı zamanda kö hukukî prensipler muvacehesinde kerecik olsun evimizi şereflendir Konseyi grupuna katılacak Türk Par toplantılarına bir turist gibi gitmedaki sancılarına karşı faydalıdır. lenmek maksadile Rusyanın Karadeyün umumt hizmetlerinirt yürütül gözden geçirmiştir. lâmento heyetine dün seçilen C.H.P. diklerini. öğıendiklerini umumî efmesini ve iınar ve kalkınma hâmlele. Ankara İ'niversitesinin mülaleası miş değillerdir. Kendısme sorduğu den Hali! Gürün ile Fethi Ülkü kâra sadakatle ulaştırdıklarını, ni. niz kıyısındaki Sochi sayfiye şehriSüratle bazmolur ve derhal muzda, yarım ağızla, bir kere gel B.M.M. Başkanlığına bu sabah yazı tekim Türkiyeden kaçırılmış döviz ne gitmektedir. Fakat Sochi'ye gitrini sekteye uğratitıaktadır. Üniversite adına bazı hükümler tesirini gösterir. Bu hal k5y idareleri sistemimizde hakkında mütalealarını bildiren diğini, evde kimseyi oulamadığını lı müracaat yaparak istifa ettikleri ler hakkındaki beyanların sonradan mek için de Moskovadan geçmek gebeyan buyyrdu. ni bildiımişlerdir. tahakkuk ettiğini, yapılan tertible rekmektedir. Bu geçiş sırasmda bir otorite kıyafetsizliğini açıkça göster Prof. Fehmi Yavuz. bütün köylere itıraf sadedinde kalbl ve böbrekleri yormız. mektedir. Bugünkü şartlara yetecek şamil olarak iskân sahası krokisi yap Tahjsıie geldiği para bekçi aylığı îki C.H.P. miUetvekilinin dün Mec Kasım Güleğin grupta tutulmadığı görüşme vuku bulursa onu bilmem. nitelikte. k5y idaresinin kufutması J t l r m a k mecburiyetini. köylerde bina adını taşıyor. K«ndisi eminimki iki liste aldıkları oyların sayısı hakkm. yolunda intiba yaratılmak istendiğini Fakat programa alınmış bir görüşme 3'ok.» demiştir. kaçınılmaz hâle gelmistir. Bu mak y a p i m ı n ı n ruhsata tâbi tutulm^sını. senedir kapımızı çaimi| değil. Son da iktidar organı Zafer gazetesi ve ve ihtilâf çıkarmak gayesi güdüldüğünü, grup tesanüdünü yıkmak Endonezya Büyük Elçisi memlekeruhsat ahnmadan inşa olunan bina ra bizim iki oda iki sened« 34 kez gayreti sarfedildiğini söylemiş ve tinin 84 milyon nüfusunun büyük lar hakkında yıkmağa kadar varan kiracı değiştirmiş bulımuyor. Def«Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi lü. küçüklü 20.000 ada üzerinde yaCumhuriyet gazetesi yaza işleri mn müeyyideler kabulünü henüz erken terde adl olanlar iki sene evvelki memleket kaderinde en büyük vazi. şadığmı, nüfusun 80 milyonunun dürlüğüne İstanbul bulmakta, evvelâ 810 böigeden seçi kiracılar. Adam diyor ki, yeni kifeyi yüklenmiş bir varlığın içinde müslüman olmasına rağmen devlet (Yayıhladığınız garip vaaz asıl lecek bir veya iki ilde «örnek köy» racı ödemtdiği takdirde mal sahibi böyle hâdiselerin tertibinin bizdeki i anayasasının lâiklik esası üzerine kugunde 3 adet alınabilir. sızdır» konusunun ele alınmasinı. bunların bu parayı ödemek zorundadır. Yani ba^lurajı 1 ıncı sa/^jt'de yeisi derindir. Iktidarın yayın or rulduğunu ve bunun, «millî birlik Gazetenizin 20/Mart/1959 günlü plânh bir şekilde imar edilmesini ve kabak enine boyuna bendenilin banüshasının beşinci sahife birinci sü sonra hademe kademe diğer köylere bul edilmiştir. Gene Londradaki ganlarmde da bu oyunlar milletve içerisinde din ayrıl'ğı.» şeklinde ifakili öder.eklerinin arttırılması hâ de edilebileceğini söylemiştr. Sorıı. tununda (Uşak'ta bir hocanın garip intikal ettirilmesini tavsiye etmek jında pathyor. 3x16 : 48 lira bekçi toplantıda, Mayis ayı içinde aktedisesinde olduğu gibi vatandaşm parası ödemem lâzım bu hesaba göVaazı) başlığı altında çıkan yazının •' tedir. Prof Cenevre'deki BatıDoğu sağ duyusu ile alay edercesine göz lan bir sual üzerine Endonezya Bükaldırılmasını re. Bu günlük etiket bu! Gelecek dilecek tamamen uydurma olduğu yapılan j d e | i , ' t a n z i m i n i i.,temektedir. Köyün Konferansında ileri sürülecek tek göre göre tağyir ve tahrif edilmiş yük Elçisi memleketinde olnıma yaz esaslı tahkikattan anlâşılmıştır. ma bilmiyenlerin yüzde 33 nisbekaynsğı kurutulma ay kaça baliğ olacaği'ru Allah biür. lifler tespit edilecektir. tir» demiştir. bu onemIİ Keyfiyetin ilk çıkâcak nüshanızm malıdır. Bu arada ziraat sektörünün Şimdilık cem'an 64 lira bekçi aylığı tinde olduğunu, Kur'anın bundan 30 Yetkin bilâhare Grupun Meclis sene evvel Endonezya lisanına terNATO Konseyinin, Ruslarla yaayni sâhire Ve sütıırıunHa ayni püh vergi şümulü dışında bırakılmasının borcumuz var. Bunun aydan aya pılacak müzakereler bahsinde be Başkanlığı nezdinde olayı protesto cüme edildiğini bildirerek. «Memletoylâ neşrim rica ederim. muvafık olmadığını, bu verginin a alınmamasının günahını neden ihedeceğini, tedbirler alacağını söyleU?ak Vali* Çarşı, fabrika ve her türlü tesls ile inşaata müsaid. ketimde şehirlerde istifade edilen lınmasının vergi adaletine uygun malkâr tahsildar çekmiyor da ba nimsediği prensipler çunlardır : 1 Batınm herhangi bir tâvizine miş ve dünkü Meclis Başkanını is. Kur'an Endonezya lisanında yazılllhan Ertgin düşeceğini belirtmektedir. Muhtarın ha yükleniyor? ifrazı mümkün. RamiTopkapı asfaltı üzerinde elektriğı tifaya dâvet etmiştir. İmza mukabil bir Sovyet tâvizi elde edilmıştır. Ancak küçük köylerde henüz mevcud, döft tarafı yol 8000 M2 müstakil ada, sahibi elien az okur yazar olması şartının da İlgililerden soruyorum? C.H.P.. Belediye aleytıine arabca Kur'an kullanılmakta, fakat melidir. le satılıktır. tasarıya ilâvesini istemektedir. Son Taksim, Bülbül mahallesi dâva açacak bunların sayısı da gittikçe azalmak2 Batılı devletler Berlinde buolarak da, köy kanununun dilinin Agaderesi sok. No. 5 C. H. P. Beyoğlu genclik kolu ta tadır.» demiştir. Müracaat: Posta Kutusu 927 İstanbul lunmak haklannı bir pazarlık mevaçık ve kolây anlaşıhr şekilde düzenrafından tertib edilen sohbet topGültekin ÖZTUNÇ Memleketinin dış politikasının Dolenmesinin önemi üzerinde dufmakzuu yapmıyacaklardır. lantılarından birinde konuşan Hıfzı tadır. 3 Avrupada şimdiki kuvvet Oğuz Bekata şunları soylemiştir: «D. ğu ile Batı blokları arasında müsbet Yabancı memleket mevzuatı muvazenesini bozabilecek herhan P. iktidarınm ruhlardan sukutu ta tarafsız'ik olduğunu belirten EndoÜsküdar Anadolu Genclik Spor Kulübünden: B. M. M. ayrıca batı memleketleri Bajtarafı 2 inci sahifede gi yeni bir askerî anlaşma bahis mam olmak üzeredir. Fi'lî sukutu da nezya Büyük Elçisi Profesör Hadi ] 19 Nisan 1959 pazar Rünü saat 11 de Suactr mıtnanato diğer bir suale cevaben d«t j Zortu < nisahda Detroit tktlsâd nin köy idaresı ile ilgili mevzuatı mevzuu olamaz. bunu tnkib edecektir.. sı salonlarında yapılacak olan senelik kongremize bütün «Memleketimde basın son isyandan [ kulübünde bir koriuşma yapacaktır. toplamış ve hulâsa etmiştir. Dün sabahki toplantı Beledive alcyhine dâva Usküdarlı hemşehrilerimizin ijtirak etmetarini rica edeLondra 4 (a.a.) İngiltere, Başsonra devam eden örfî idarenin yu Almâtıyada, köyler komün telâkki 1İATO Dış Bakanlan toplantıların» Diğer tar.ftan bugünkü toplanBu arada yarın yeni bir ocak aça. muşak kontrolu altında bulunmak»r riz. İDARE HEYLTİ edllmektedir. Esasen federe devlet. bakanı Macmillan, dün eski Başketılân TUrk Di| Işleri Bakanı 11 nitıda Türk, ' İngiliz. Yuna>n ve İtal cak olan C. H. P. nin Sehzadebaşın la beraber basın suçundan hapise NOT: Mna kadar Amerikanm müteıddid lerin blrleşmesinden meydana gel bakanlardan Anthony Eden ile yeda park üzerinde, kuruîan baraka Ekseriyet temin edilmediği takdirde 26 Niaen »M pateşekküllertnd« konferartslar verecek. miştir. Komünlere aid 60 tan fazla mek yemiştir. Bu olay siyaset çev yan Dış İşleri Bakanları İrah'ln yıkılmadığı takdirde, Belediye a1 girmiş gazeteci mevcud değildir.» e mukavemet etmedemiştir. « Zar saat 11 de ayni yerde toplanılacaktır. tir. kanun olduğu belirtilmiştir. releri tarafından, seçimlerin pek! leyhinde dava açmak üzere teşebbüse ! si içi Vediî EVSAL Amerika da karışık bir sisteme da yakında olacağına işaret sayılmak ı si için destcklenmesini istemişief geçeceği bildirilmektedir. Namık Gediğin temaslan j yanmaktadır. Mahallî idareler kont tadır. dir. New York 4 (a.a. R.> AmerlkaVasak edilen münazara Ayrıca, Türk Dış İşleri Bakanı Hatırlanacağı veçhile 1955 y yılmyı ziyaret etmekte olan lf tşleri luk. kssabalar ve belediyeler şek. Diğer taraftan Mesihpaşa ve Binlindedir. Zorlu, tarafsızlaştırılmış bir Alflnan birdirek ocaklan genclik kollarının Bakanı Dr. Namık Gedik, CaliforniaBelçikada ademi merkezivet sistemi da da Macmillan ve Eden'in bu \ y a n l n i m k â n s ! z olduğunu belirtmiş, arasında tertib olunan münazaraya luşmasından sonra seçim tarihi tadan New York'a gelmiştir. Şerefine Amerika Hazine Bakan yardımcısı câridir. Memlekette 2320 komün fa hakkuk etmiş bulunmaktaydı. ' NATO kuvvetleri'nin Almanyadan polis mâni olmuştur. tarafından verilen ziyafette hâiıf aliyet haündedir. Komünün organlan çekilmesinin düşünülemiyeceğini Münazara yasak edilince. dinleyici. bulunan New York'un eski Vallsi meclis, eşvonler enciimeni firra orsoylemiştir. ler «polis toplantıyı dağıtır mı, dafam'l Ve BourÇmestre (komün başThomas Dewey bir konuşmâ ğıtamaz mı konusunu tartışmışlardır Eisenhowerin demeci Ve «Amerikayı görmek ve bursdan j kanO dır. Diğer taraftan Başkan Eisenho ! bir şeyler öğrenmek maksadile bir i lngilterede. bizini anlsmımızda kov wer bugün yaptığı demecinde Ber ; Burdur 4 (Telefonla) Burç çok Türkler sık «k »ramıM „.„..,.. .i ler mevcud deeildir. 1933 tarihli ma. tedir. Halbuki biz Amerikalılann, j nallî idareler kanunu. Londra. ts mahallesinden 18 yaşjr.da F.E. a Ün mevzuunda Sovyetler Birliğine karşı yatıştırıcı bir siyaset takip İ K A Z A N VE T E S H İ N C İ H A Z L A R I F A B R İ K A S I ttıümkün ise hepimizin. Türkiyeye j koçy» ve İrlandaya samil dpğildir. dında bir kız, savcılığa başvurarak Altı nevi mahallî idare cüzü'amı meY F. O isifnli bir mi'ezzinin, ırzına etmenin sadece şerefsiz bir hareket gitmemiz ve Türklerden bir çok şeyoimaktar. başka Batının takip edeleri bizim öğrenmemiz lâzımdır» de cııddur. Bunların Içinde buc^klat, geçtiğini iddia etmiştir. Baştarajı l inci sahifede j büeceği en tehlikeli yolu teşkil kövigre müsabihtir. lniştir. Müezzin ha'ckında takibata çeçil edeceğini scylemiştir. ve derhal tashih edilmistir. ' lsveçte sehlr ve k9ye »id olmak tniştir. Müteakıben konusan Dr. Gedik. General Arıburnu beraberinde iki Başkan Eisenhower, «Berlin gibi üzere iki komün tipi vaHır. Bıırads kendisinin ve Dış tşleri Bakanınm Bölükbaşının duruşması bir şehrın komünistlere devredil yaveri olduğu halde Colorado, Amerikada. S^vunma Bak?nınm da icra yetkisi şahıslara değil, komis> on Ankara, 4 (Telefonla) C M.P. mesini kabul etmek komünistleri Spring'e gelmiş ve Broadmoor oteKorede seysh?tte bulurtduğunu. de lara aiddir. Genel Başkanı Osman Bölükbası tatnıin etmıyecektir. Bu hem dost linde kendilerine aynlan dairelere ; vamlı bir sulhun temininin pek panm duruşmasına bugün saat 9 30 da ! lanmızı üzecek ve hem de komü çıkfnca, iki yavere bir tek daire halı eHuglınu beÜrtmiş ve demistlf Ankara Ikinci Ağırceza •nankeme | nistlere tahakkum kampanyalann ayrıldığı müşahade edilmiştir. Geki: sinde devam edilmiştir. Duruşma, da cesaret vermek olacaktır. Biz, neralin yaverlerinden biri Fransız «'fürkîy^ btigüA hüf milietler camiası ielflfle kefı^i «nnlvet ve be' Veka piine bırakılrnıstır. herhangi bir hür memleketin orta Hava Kuvvetlerindçn Yüzbaşı Fran ka» fle beraber diinva suih ve ettıKendini deni/e atan genein dan kalkmasına müsaade edemeyiz. cis Leclerc ve diğeri ise Şerefntir ' Bastnfnft 1 (tır* .*'••>'>•><• hiyetini de korufnsktâ VSzifel! bu' Çünkü hürriyetlerin ortadan kalk Şavlı isminde güzel bir kadm hava ; cesedi bulundu tezgâhların üzerinde tebeşirle yazıl| tl lımmsktadır.» bizier zayıf düşeriz.> de teğmenidir. 3 mart günü Köprüden Kadıkö ! S 1 thLŞ O. P. rumüzları göze çarpmak* Colorado Spring askerî makamye jihnekte olan Vaniköy vapurun ( mistir. taydı. Başkan Eis^nhoiver Ruslann iyi ları maiyet subaylarından birinin Bakan fabrikayı terkederken etrâ* dan intihar kasdile kendisini denihanım olduğunu bilmedikleri için fını alan işçiler kehdisine derd ya. ze atan 17 yaşmda Mustafa Yaltı; nıyetle hareket ettikleri takdirde narak, kira evlerde çile doldurduk rsk'a aia cesed. dün denizden çı j Almanya ve diğer meseleleri Zirve bu yanlışlığı yaptıklan anlaşılmış ' ZİHİN SPORLAR1: lflrını, mesken sıkıntısınm hâd bir karıimış ve Haydarpaşa Nümune Konferansında konujup hal çaresi ve derhal bir ikinci daire tahsis ; 1 Soldan »ağa: 7+8+6 = 21; safhayâ vardığını ifade etmişler, İşçi hastanesinde muhafaza altma alın ne bağlıyabileceklerinc dikkati çök edüerek mesele haîledilmiştir. Korgeneral Arıbumu'nun bu »ya i Sigortaları Kuruniünun fabrika işçi mıştır. 3+94 = 8; 521 2; miştir. reti NATO Kolejinin bazı meselekooperatifine mâddî yârdımdâ bu Fıltboi toptt tıerıtna knmyon Yukarıdan aşağıya: 7+3+15; Büyük geçit fesmi lunmasını istemişlerdir. 8+92^15: *41 = 1 NATOnun kuru lerini görüşmek üzere yapılmıştır. ; Bonn, 4 (R.) altında can verdl Yüksek ve alçak tazyikli, yatık a!ev borulu çelik kazan'ar. Haluk Saman bu temennilere karjı (214 3+2+15+15+1 = 62) Zongu!d?klı ve Muammer Dos * luşuiıun 10. kuruluş yıldönümü Skoç tipi, çift dramlı, iki parçalı kazanlar, su borulu kazanlar. şu tavsiyelerde bulunmııştur: 2 Boş yerler şu şekilde tum adlı 25 yaşmda bir genç, dün münasebetile en büyük askerî geş Meskeh işi sizin becerikliliğinize doldurulacakUr; çit resmi Almanyanm Mainz şehÇeşitli kapasitedeki kazanlar stoktan derhal teslim edilir. kalmıştır. İş bilenin. kılıç kuşana Kartalda bir katti yon tarafından 4+5+6 = 15 rinde yapılmıştır. Batı Alman panındır. Kendi göbeğinizi kendiniz çiğnerek ölmüştür. Sanık şoför ya2x93 = 15 keyebildiğiniz müddetçe, imkinlar kalanmış, olayla ilgili kovuçturma raşütçü kıt'alarının katıldığı bu 7+7+1 = 15 geçit resmine 9 mük^e mensup daima boldur. Tahsisat yokluğu diy«y ya başlanmıştır. j Bastarafı I inci « 3 Meselenin ancek bif Kazayı yapan 70143 Kasfamonu birlikler iştirâk etmişİ€rdir. bir şey mevzuubahiü dpğildir.» : kerek Hasan Yanarı sırtından vur hal şekli vardır: plâkah şofnr Yunııs Saııbıyık idaKara birliklerine ilâveten 112 uS. AĞRALI 010+?0?.3O0+O44+555 = 1.111 MEMLEKETİMİZİN EN BÜYÜK KAZAN FABRIKASIDIR. resindeki kam.von, Kastamonudan çaklık bir jet filosu da tören* ka i muş ve derhal ölümüne sebeb o! | muştur. Mustafa Şen de sopa ile 4 Basit bir hesabla üç bu«lehrimize geürken saat 15 sıralarm tılmıştır. Töreni NATO'nun komu* kendilerine hücum eden Mustafa çuk saat sanıhrsa da. o müdda Soğanhköy civarında asfalta fır tanları takip etmişlerdir. İ H T İ Y A Ç L A R Î N I Z I N T E T K İ K İ İÇİN T E K N İ K Kılıcı çifte ile öldürmüştür. Mustadet zarfında içilen yedi sigalıyan futbol topunu .ılmak için yoKuzey Avrupa denizinde de Hol i fa Ağızlı adındaki köylü de. Musrsnın izmaritlerinden de bir la çıkan Mııammere çarparak ağır landâ, Danimarka ve İngiltere d«B Ü R O M U Z EMRİNİZDEDİR. j tafa Kılıcı öldüren Mustata Şeni siaar?. daha yapılacağma göre, surette yaralanmasma sebeb olmuş niz birlıkleri bir fesmi geçit yap 1 çifte ile yaralamış, yaralı kısa bir Bnsfornfi 1 ivri sa sekiz saattir. tur. Yaralı Haydarpaşa Nümtırıe mışlsrdır. ' müddet sonra ölmüştür. Sanıkiar. 81 şehidinden artakalan dul ve ye hastanesine sevkediüıken ölmüştür. 5 Aranılan sayı 9 dur: Başkomutan General Norstad ko yakalanmışlardır. Savcıhk hâdisetimler henüz tazminatlsrını alamamış 9x9=81; 8 + 1 = 9 mancio birliklerine gönderdiği bir ye el koymuştur. lardır. Yarın Temyiz mahkemesi TiGörüşünüz kuvvetli mi? mesajda, aGeçen 10 yıl zarfında | Kozanın Yaktıçalı köyünde mer'a caret Dairesinde ailelerin alscakları Bibirinin tıpkısi olan şekiller NATO teşkilâtma dahil memlekettazminat kesin olarak tesbit edilei yüzünden köylüler birbirine girmiş, ŞÜKRÜ CANAL'in birinci sırada soldan üçüncü lerden bir karış toprak kaybedüme cektir. Mağdur avukatları alınacak j Fatma adındaki kadın, başına küile üçüncü sırada soldan ikinsine meydan vermedik. Bundan olan tazminatın paramn bugünkü ahrek vurulmak suretile öldüri'lmüşsonra da vermiyeceğiz.» demiştir. cidir. cı kudretine dayandırılmasını istemiş Ankarada yapılan kutlama töreni tür. \ bulunmaktadırlar. Bir köylü, babasını öldürdü (Kadın elbiselerine aid olanlar)! Ankara 4 (Hususî muhabirimizDüzce 4 (Telefonla) Kazamı Kr. den) NATO bayremı bütün yurd zın Kavakkafbey köyünde 20 ya Biçkr Tatbikaü Dikis da heyecanla kutlanmıştır. Sabahtan şında bir genç, bir arazi meseiesi ve Provalar 500 itibaren bezı devlet daireleri ile o. yüzünden babasmı bıçaklıyarak ö'Yapma Çiçek 250 kullar ve askerî birliklerde NATO dürmüştür. Bu köyden Celâl Ün Hocasız Şapkacılık 250 nun ehemmiyetini belirten konuşma lü. kendisinden ayrı yaşıyan büyük (Erkeklere aid olanlar) lar yapılmıştır. oğluna bir miktar tarla vermek isGömlek ve Pijamaıar 300 Ankarada ve Adanada birliklerin tediğini bildirmiştir. Babasının bu Başlıca büyük (Utajıbul) gösterilerine ilâveten hava kuvvet kararından hoşlanmıyan küçük cşKurumumuz Ankara Hastahanesinde hayatî kimya kitabcılarda bulunur Taşleri heyecanlı uçuşlar yapmsştır. lu Hamdi Ünlü, münskaşaya baş mütehassıslı^ı ile harıcıye asistanltğı kadroları münhalra siparişleri Ziya Canal Le Ayrıca NATO Kumandsnı »ıfatile lamıştır. Neticede Hamdi, kendisini Posta Adresi: Boğazkessn Caddesi SUNburtLAR Han Tc ' dlr. Amiral Fahri Korutürk. Türkiyeye dövmek istiyen babaaını, boynunvend Sümbül So 27 İstanbul Hariciye asistanlığıra talib olacakların hariciye koKaradenizden gelebilecek bir tehliddresine 50 Kr posta ücretile dan ve muhtelif yerlerinden bıçakbirlikte gönderildiğinde derha! Telgraf: SUNGUROĞULLARI ke karşısında millî donanmamızdan lundan asistanlık imtihsnını kazanmış olmalan şarttır. lamak »uretile öldürmüştür. Hamdi taahhütlü gönderilir. ödemeb' başka NATO kuvvetlerinin de bu Bu şeraiti haiz bulunanların Hastahane Başhekimyakalanmış re adalete teslim edil yoktur , Teiefon : Fab. 211954 Yaz.: 44 28 08 49 12 69 tecavüze karjı geleceklerinl söylemişliğine müracaatleri. (17825) tir. Asıl cezalı kim? C.H.P. ara seçim'ere girecegini açıkladı Banka kretfleri için alman yeni karar Boftanft 1 «•»« amhifede yüıde 20 »ni geçemiyeceği şeklin dedir. Takyid kalktığına göre bankalar kendilerinin iştirak ettiği teşekküller için kredilerini arttırabilecekler dir. Bu kararm iktisadî devlet te şekkülleri raporlarile alâkalı olciuğu bilinmektedir. Evvelce yazdığımız gibi 19 teşekkül 1957 bilânço sunu zararla kapamıştır. Keza 58 de de zarar eden müessese'erin sayısı az değildir. Yeni kredılerle teşekküllerin durumu düzeltiiecek tir. Piyasada darlıktan korkuluyor Ancak stabilizasyon politikasının tatbiki sırasmda bilindiği gibi banka kredileri 30 Haziran iimiti e?as alınmak suretile dondurulmııştı.ı. Bu gtinkü tebliğde bankalarm teşekküllerine açacakları kredilerin bu İimiti aşacağı hakkında bir kayıd bulunmadığına göre tüccara ve hususî teşebbüs sahiblerine verı'mekte olan kredilerin kısılacağmdan, böylece piyasada yeni bir 'Jarlığın meydana geleceğinden korcu'maktadır. j Zira bankalar, hâlen kendi te ! şekküllerine sermaye ve ihtiyatlan | yekununun beşte £>irine kadar kredi vermekte ve 30 haziran 'imitinden geri kalan kısım tüccara ve serbest piyasaya kredi olarak açılabilmekteydi. Baş ve diş ağrılarına karşı 30 yıl evvel fercüme olunan Kuran GRİPİN başarı ile kullanılır NATO Konseyinin aİdığı karariar GRİPİN SATILIK ARAZİ Türkiyede kürülaoak güdiiHü mermi lisleri İngillere yeni seçime gidiyor Bir müezzin hakkında ırza geçmi iddiası Bayan Yaver prolokolu karıştırdı | S U N G U R L A R Divlet Bakanınm işçilere tavsiyesi Halli İki cinayetfe 4 kişi Dumlup'nar şshidieri dün anıldı Oıcki Küapları İSOİ SİGORTALARI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜNOEN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog