Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

5 Nisan 1959 JB JR 4 L Günlük emir uzey Atlantik Paktı Teşkilâtının onuncu yıldöniimü ** " •• ••••••«• münasebetile yayınladığı günlük emirde. Silâhlı KuvB. Arab Cumhuriyetinin yardımını temin için bazı vetler Başkumandanı General NorsIraklı şahsiyetler Kahireye başvurdular tad diyor ki: « Geçen on yıl zarAnıerika Dıs Bakan vekili fında Atlantik Paktı Teşkilâtuıa daHerter, Kıbrıs anlaşmasını hil olan memleketlerden bir karış akdeden 3 devleti övdü Kahire, 4 (a.a.) Mısır basını1 Mısir Sanayi Bakanı azledildi toprak kaybedilmesine meydan vern ı n bildirdiğine göre, bazı Iraklı | Kahire, 4 (a.a.) B. A. Cumhunıedik. Bundan sonra da vermiye Şahsiyetler Birleşık Arab CumhuriLcfkoşe, 4 (R.) Kıbrıs Valisi riyeti Sanayi Bakanı General Fethi ceğiz.» yeti Hükümetine müracaat ederek Sir Hugh Foot bugün Kıbrıs TürkRızk istifa etmiştir. Bu istifayı müHiç şiiphe yok ki NATO, dünya bir Hür Irak Hükumeti kurmak lerinin licferleri Dr. Fazı! Küçük ve teakıp. Bakanın uhdesindeki diğer barrçına, yeni bir cihan harbini ön için yardım talep etmişlerdir. Bu Rauf Denktaş ile bir saat kadar bütün vazifelerin de alındığı res , lemekle büyük hizmetlerde bulun vardımin verilip verilmenıesi hukabul men açıklanmıştır. Azil mahivetini \ I Z " ^ muştur. Şurası da muhakkak ki, susunda B. A. Cumhuriyeti Hükuönce Kıbrıs Müfiüsü Dâtaşıyan bu istifa hakkında Lir açıkbu on yılhk devre zarfında Teşki metinin bir karara vardığına daiı nâ Efendi ile görüşmüştür lama yapı'mamıştır. lâta dahi! devletlerden hiç birinin açıklama yapılmamıştır. Amerika övüyor Irana açılan yeni kredi toprak bütünlüğü zedelerunemiş, Diğer taraftan Irak Hükumeti. Washfcgton, 4 (AP) B Amebolşevikler oralara el atamamışlar peyk memleketler ile temaslarını Vekili Tahran. 4 (R.) İthalâtİhracat rika Dış İşleri Baksnhğı dır. Fakat bütün bunlar, ileriye de arttırmaktadır. Irak Kültür Heyeti, Bankası trana, demiryollarını mo Christian A. Herter uzun müddetsonsuz bir ümidle hakmak irin ye Polonya ve Macaristan ile anlaş dern bir hâle getirmesi için 9 mil le süren Kıbrıs ihtilâfını hallettikter değildir. Şu iki nokta NATO malar imzalanak üzeredir. Bu anyon 300 bin dolarlık kredi açmış leri içirı Türkiye, İngiltere ve Yuidealine bağlanmış olanların gözle laşmalar Eereğince, Irak peyk mem tlr. Bu para ile İran, Amerikadan nanistant övmüş ve haklarmda siE py ri önünden ayrılmamalıdır: leketlerini n kültürünü Irakta ya 40 elektrikli lokomotif ve demiryo tayişle bahsetmiştir. Herter dünkü NATO Dlş İşleri 1 Askeri işbirliğini sağlama vacaktır. lu ma^zemesi satm alacaktır. Bakanlan konferansuıda kanuşmuş yolunda mühim adımlar atmış olan ı j . . . . ! v e ihtilâfın hallini «devlet adamcıD Teşkilât, aynı derecede ve belki de Mısırda "Hür Irak Kıbnsh Türk liderler Vali hükumeti,,kuruhıyo? ıle goruştuler Üçlü NATO manevraları o NATO memleketlerinden İtalya, Yunanistan ve Türkiye Silâhll Kuv vetleri NATO GüneyDoğu Kuvvetleri Başkumandanı Amiral Charles Brown'un idaresinde 5 güîi devam edecek müşterek bir manevra yapacaklardır. 1317 nisan tarihle ri arasında yapılacak manevralara İtalya, Yunanistan ve Türkiyenin kara, deniz ve hava kuvvotleri büyük çapta katılacaklardır. Bu tatbikat esnasmda koordinasyon merkezi ilk defa uçaklarda olacaktır. Şimdiye kadsr müşterek manevraardaki koordinasyon merkezi ya :arargâhta yahut da harb gemilerinde yer almaktaydı. Gazi Osman Paşa dün anıldı Törende hazır bulunan 110 yaşındaki Hakkı Çavus da bir konuşma yaptı t Plevne kahramanı Gazi Osman Pa. şanın 59 uncu ölüm yıldönümü, dün saat 15 te Ortaköydeki Gazi Osman §a orta okulunda yapılan parlak bir törenle kutlanmıştır. Plevne savaşmda Gazi Osman Paşanın ikinci manga çavuşluğunu yapmış bulunan 110 yaşındaki Hakkı Çavuş da ilk defa olarak bu yıDci törene iştirak ;tmiş ve bir konuşma yapmıştır. Çok kalabahk bir davetli kütlesiin katıldığı törende Tümgeneral Refik Yılmaz. Behçet Kemal Çağlar, Mümtaz Tarhan, yüksek rütbeli suı baylar, öğretmen ve öğrenciler ile ' Osman Paşanın torunu Cahid Plevne de hazır bulunmuşlardır. İlk olarak Kurmay Albay Muhte. rem Seral uzun bir konuşma yaparak O^man Paşa ve Plevne savaşı hakkında bilgi verdikten sonra. eünün ehemmiyetini belirtmiştir. Dsha sonra okul öğrencileri hamasî marş ve şiirler okumuşlardır. Bundan son ra Mehter takımı salona girmiş ve kendisine hâs şarkı ve marşlarmı çalmıştır. Bu arada Plevne savaşma l jnı$ bulunan Hakkı çavuş da. vetlilere takdim edilmiş ve kendisinden bir konuşma istenmistir. Hakkı çavuş ihtiyarliğını ileri sürerek fazla konuşamıyacağını belirrmiş ve şunları söylemiştir: «93 harbinde Osman Paşanın çavuşuydum. Bizden çok kalabahk olan düşmana hücum ettik. Yardım ve cepane gelmedi. Mu. hasarada kaldık. Neticede Rus eline düştük. Osman Paşa, kılıcını almak istiyenlere: «Sen kimsin benim kılıcımı alacaksın» dedi, vermedi. 3 sene Rus\sda kaldık ve gpri döndük.» Bilâhare Osman Paşanın torunu Cahid Plevne davetlilere takdim edilmiş+ir. Daha sonra kürsüye davet edilen Behçet Kemal Çağlar şiirlerle »öslenmis bir konuşma yapmış ve bütün kahramanlann bu mertebeye ulasmalarında kendflerine yardımct olan meçhul k?hramanİ5rdan bahi^le «tşte aramızda da tariho ismini sadeTürk olarak gpçirmiş. kihraman« lardan biri var» diyerek. Hakkı Ça. vusun elini öpmüstür. =n hnr^^'' ror>a prmiş vp Hun* » dan sonra, Mehter takımı okulun bahçesinde gösteriler yapmıştır. Monako Prensesi, apandisit ameliyatı oldu Lozan, 4 'a.a.) Monako Prensesi Grace. bu sabah Lozan Klini. ğinde muvaffakıyetli bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. i 1 2 yaşında kasa hırsıp! Izmir, 4 (Telefonlal Tireden bildirildiğine göre 12 yaşında bir çocuk kasa hırsızlığından sanık olarak bugün yakalanmışür. Şehrin en işlek caddesindeki fırmlardan birine giren Hasan ismindeki küçük sanık para kasasını kırarak içindeki paraları aldığı sırada tesa. düfen dükkâna dönen fırın sahibi taıafmdan yakalanmıştır. g daha büyük ölçüde mühim olan Dir Kamyon devrıldi, ı yüksek anumdaki wr ıktisadî işbirliği sahasmda hemen muvaffakiyeti» olarak vasıflandırmjştır. hemen hiç bir adım atamanuştır Dun akşam New York'taki toplant,arını bitiren NATO Dış İşleri Bakanlarının müşterek tebliği gene yük kamyonu. fazla sürat yüzünden | ÇOCUK felci h a s t a l l ğ i n d a n 27 yaşmda Mümin Soydah isminde diyor ki: ,« İktisadi işbirliği sahadevrilmiş ve üzerinde bulunan 13 bir hamal, Gülhane Parkında Çinili : öldii g smda daha faal olunması kararlas , A . • y ° l c u muhtelif yerlerınden yaralantırılmıştır,,. Hatırlı.voruz.HemeD Londra. 4 (T.H.A.ı Bundan iki klSmi hemen on yıldanberi kendmi asarak Z^1Zl£. • " ^ ^İ™ "' ^hafta evvel çocuk felcine tutularak her XATn Müntehir. senelerce vfik bağlavıp m , Devlet hastahanes.ne kaldınlhastahaneye kaldınlan Birmingham mışlardır. City ve îngiliz millî futbool takımı Dalay Lama, güney oyunculanndan Jeff Hall bugün ÖL »uspet neticelerine hiç bir zaman Zabıtaca yapılan tahkikatta. hamamüştür. üü Hindistana gidiyor rastlanmamıştır. Bu sebehledir ki lın, açlık ve sefaletten intihar ettiği • ,, " Henüz 29 yaşında olan bu meşhur v Sovyetler Birliğinin iktisadi ve ti tesbit edilmiş'ir. Adalet Doktoru, Yeni Delhı, 4 CR.) Tibet'in ; futbolcu 17 beyneLmilel maçta Incari yanaşma ve oyalama politika cesedin gömülmesine izin vermiştir. ' ^nnhükümdarı Dalay Lama bu giltereyi temsil etmiş ve takımmda »ına NATO içinde dahi kulak vegün Hindistanın Towa şehrine gel da 200 den fazla maça iştirak etmijEvlenemiyen veremli miştir. Dalay Lama ile beraberinde ti. renler bulunmuştur. Diğer taraftan intihar etti , , , ki 80 kişilik maiyeti, Kuzev Hin Bugün îngilterede yapılan maçlar. NATOmın iktisaden Relişmiş dev da bütün kulüb bayrakları yarıya Dıyarbakır 4 (Telefonla) Sehri ; distandan daha güneye S Tdece"ir mize bağlı Semami köyünde. kö.vün Rızıl Çinin T?bet v d S S , » » indirilmiş ve birer dakikalık ihtiram bastırabılmek için yüz binlerce as tiuruşu yapılmıştur. şekilde desteklememeleri remli olduğu için bir türlü evlenepüindiğı gibi Jeff Hallin hastaordular Ssevketm:ke V k e t m : müşterek emniyet haftının kuvvet miyen Mehmed Demir adl. bir g enc I ^ ' " muazzam ^ " ' f T y ' k lığı yüzünden Birmingham City'i taL a s a d a Jendirilmesine de arzu edildiği şe dün gece kendisini ahırın tavanına • *?„?• " gelen habenere kımının bütün oyuncuları karanti. kılde imkân bırakmamıştır. asmak suretile intihar etmiştir. | %£*' t 0 P Ç U a t e ş ! d e v a m «tmeîcte naya ahnmış ve bu takımm maçları tehir edılniştir. 2 Geçen on yıl zarfında NAMayin tarlasına düşen dört TO'ya dahil devletlerin hududları Sosyal hukukla alâkalı ıçıne bolşeviklerin el atamadıklan iki konferans kaçakçı öldü Hıkları bir hakikattir. Fakat inkâr Diyarbakır 4 (Telefonla) Urfa î * L y o n H u k u ^ Fakültesi profesorGirid eşrafından merhum edilemez ki, bolşevikler, NATOya nın Suruç ilçesi civanndan Suriyey. ! l e r l n a e n v e ! 5 Hukuku ve Sosyal Grandozade Osman Nuri Gacivar olan bölgelerde yer yer ilerv ı ^ Müdürü. Prof. A * tütfln kaçırmakta olan 7 ^k l . | ^ O r t a rahtın eşi; Kız Enstitüsü öğretlemiş, nüfuz sahalan temin eylemeni Nuran Ünal. Ferhan Ünübir kaçakçı İebekesi mryı'n' t a ^ ? r u n > l s t a n b u l Hukuk Fakültesİnin miştir. NATO âzası devletlerin bn var, Şükran Garantın anneleri. lasına düşmüştür. Mayınlann patla d a v e t l i s i oiarak şehrünizde 2 konbolgelerdeki üslerini. dostlarını Dtlzceli Kadı Hacı Saidzade Taması üzerine 4 kaçakçı derhal ölmüş f e r a n a verecektir. Birincisi 6 nisan hir Efendinin kızı 1 9 5 9 kaybettıkleri de görülmüştür. Müştur. Ayrıca 3 at da parçalanmıştır. P a zartesi günü saat 11 de HuFERDANE GARANT terek bir politikanın mevcud olmaDığer kaçakçılar Suriyeye kaçmıj. . ^ ^ Fakültesi merkez binası 5 nuIzmirde rahmeti rahmana kavuîjl ması Rusları. NATOyu tecrid ede'marah anfısinde «Sosyal Hukukun muştur Cenazesi bugün (pazar bileceklerine inandırmıştır. Bugün Yeni Temayülleri» mevzuundadır. | 5 IV 1959) saat 10 da Rıhtım Aknasıl ki Birleşik Amerikanın infi deniz vapurundan ahnarak CaGiriş serbesttir. İkincisi 7 nisan 1959 i ğaloğlundaki evine ve Beyazıd Polatkan dün Ankaraya gitti salı günü saat 15.30 da Hukuk Faradcı siyasete dönmesine ve yan camiine getirildikten sonra MerBir kaç gündenberi sehrimizde bu k İ h e S ktt'asına çekilerek kendisini bolşeerkeZ >it sında kezpfcndideki aile kabristanına ! İY*r i \5. münakalunan Maliye Bakanı * s a n PoAviklere karşı savvnması imkânsıı defı»dilecektir. Mevlâ rahmet şalı ölîfak yapîlacaktır. Mevzuu k dün saat 16.15 te uçakla An*». eyleye. ise, NATO'nun da yalnız kendi hn«SosyâJ Hukukfâ Hakkın Suiistiraya hareket etmiştir. malidir.» dudları içinde kalarak müspet bir savunma yapması dâ çok zordur. Bir hamal, yıllarca yük taşıdığı iple kendini astı Iığının en YAZISIZ Teknik Üniversiteden çıkarılan işçiler 13 kişi yaralandı Teknik Üniversite yemekhanesinde çalışan sigortalı 9 işçip.in dün General Calib Göker NATO âni olarak işlerine son verilmiştir. tıbbî konferanslarına Hiç bir tazmuıat verilmeden yakatılacak pılan tasfiye ve lokavt mahiyeti Kara Kuvvetleri Sağlık Dairesi arzeden durum İstanbul Bölge Ça. „ „„,„,„ i a v u l B:>şkanı Tümgeneral doktor Galib hşma Müdürlüğüne duyurulmuş Göker NATÜ tıbbi konferanslarına •' tur. iştirak etmek üzere bugün uçakla: İlgilîler meseleyi incelemeğe hafy ğ Parise gidecektir. ta başında başlıyacaklardır. Üniversile Talebe Birliği başkanı itham edildi HAZİRANDAN İTİBAREN 15 V EF A T îstanbul Ürviversitesi Talebe Birliğine bağlı dokuz cemiyetten altv smın başkanı dün saat 15 te T.M.T F. merkezinde bir basın toplantıs" tertib etmişlerdir. l.Ü.T.B. kongresinin tüzüğün â. mir hükümlerine ragmen ve norma' müddetini iki buçuk ay geçirdiği uçu ay hl halde, hâlâ toplanamadığına işaret eden altı cemiyet bajkana, «Bülik1 Başksnı Samet Güldoganın T.M.T.; Federasyonunun başma geçebilmekj için kongreyi yapmadığını. söylemişler ve demişlerdir ki: « Üniversite camiasmın en esasbı unsurlarmdan bui olan talebe teçek' küllerinin mutad kongrelerinin şah. sî kaprisleri tatmin için yapılmaması, hem büyük Atatürkün hem de aziz milletimizin .ümidi istikbali. olan Üniversite gençliğinin biz miimessillerini gerektiği jekilde hareke. te icbar etmiştir. Normal yolda olmıyan Birlik Başkanı ve kendisini destekleyen arkadaşlarmı efkârı umumiyeye te? hir eder ve meşruiyete dâvet ederiz.» Bu sebeble. New York konferanBinda Ortadoğu üzerinde bilhassa durulmuş ve Irak hâdiseleri ile teerid edilmek istenen komşuımız ve müttefiğimiz İranm durumuna önem atfedilmiş olması ilerisi için ümid vericidir. NATO'nun 1949 âzalarından çoğu, yeni âza kaydı ve ja mes'uliyetlerin genişletilmesi mevzuubahis oldukça şiddetle iriraz joluna sapmışlardır. NATO içinde infiradcılığın, Birleşık Amerika hududları içindeki in«radcıhk kadar tehlikeli ve zararlı olduğu anlaşıldı ise, bu müdafaa pakhnın daha uzun yıllar barışa çok daha büyük ölçüde hizmet et mesi beklenebilir. Ömer Sami COŞAR TEŞEKKÜR Eşimin oldukça müşkül doğumunu büyük bir titizlik ve itina ile yapan. memleketimizin gene doktorlanndan. hazakat ve nezaketile bizi minnettar bırakan İstanbul Radyosu ile naklen yaymlanacak MEVLİDİ ŞERİF ALÂEDDİN YAVAŞÇA'ya ve Güzplbahçe Kliniği personeline en derin şükran hislerimin arzına gazetenizin delâletini rica ederim. tlhan Avsü nakkaleli. Ahmet Bolulu 1ECZANELER BEYAZID SİRKECİ EMİNÖNÜ • Merkez, v Gedikpaşa, Hasan Nefiz, Tuna. BAKIRKÖY . YEŞİLKÖY: Merkez, Merkez. BEŞİKTAŞ • BEBEK: Beşiktaş, Ortaköy, Bebek. BEYKOZ: Betin. BEYOGLU: Güneş, Sebat TAKSİM: Ertuğrul, Ayazpaşa. GALATA: İümat. KASIMPAŞA . HASKÖY: Merkez, Hasköy. BEYLERBEYİ: Kuzguncuk. BÜYÜKADA : Merkez HEYBELİADA: Heybeliada. KINALIADA: ıDaimi). FATİH.KARAGÜMRÜK: Candemir, Karagümrük. LÂLELİ TOPKAPI: Hor. hor. Emniyet. EYÜP: Eyüpsultan KADIKÖY BOSTANCI: Rifat Sargın, Yeni Gün, Güneş, Cafer, Ça. ğatay. ÜSKÜDAR: Üsküdar. RAMİ: Dörtyol. SAMATYA FENER: Halk. BaLat Halk. SARIYER: Sarıyer, İstikamet, Boyacıköy. ŞİŞLİ: Nur, Feriköy, Bomonti ZEYTİNBURNU: Kazlıçeşme. rNöbetçi Demokrat Parti Eminönü Kaza İdare Heyeti TEŞEKKÜR 29 Mart 1959 Pazar günü ebedi istirahatgahına tevdl eyledifimiz çok kıy. metli eşim. MÜNEVVEE u v e RONA'nm Necdet Evliyagil ™ »tıraplı hastalıg) sırasında kendıne has tükenmiyen şefkat ve sıcak a.akası ıle her an yardımma ko^an sayın Dr. Necmettin Hakkl İzmirli'ye I K.I. Umum Müdüriüğü İstanbul Satm Alma Müdürlüğündeki ve Etibank U tnum Müdürlüğü İstanbul Satm Alma Müdürlüğündeki senelerce beraber ça. Iıştıgı mesai arkadaîlarına, çelenk gönoermek. telefon, telgraf ve bizzat cenaîesine istirâk etmek suretile bu tüken. mez acımızı paylasan bütün akraoa ve dostlarımıza teşekküre teessürümüı manl olduğundan muhterem gazeteniziü öelaletini rica ederiz. Kocası: Avukat ŞEREF RONA ı ı EDEBİ KONUŞMALAR " Kırk sohbet bir arada " Merkez Satış yerlerl : Ankara : Ajans Türk. P. K. H91 istanbul : Ahmet Haüt Kiubevi . Bir müddettenberi şehrimizrîe bulunan Başbakan Adnan Mervderts dün sabah Parkoteldeki dairesinc'e çalışmıştır. Başbakan Menderes bu çalışm*:sı sırasında kendisini muhtelif zsman. larda ziyarete gelen Devlet ve Çalışma Bakanhğı vekili Şaman, B.M.M. Başkan Vekillerinden Agâh Erozan, D.P. Metlıs Gi'upu Başkanı ve D.P. Genel Kurul üyısi Atıf Benderlioğlu ile görüşmüştüT. Başbakan Menderes ayrıea Gazianteb milletvekili Bahadır Dülger ile Şehrimizd« iki gün geçirecek olao Çanakkale milletvekili Mükerrera misafirleri Yeşilköyde İstanbul Va ' Sarolu da bir ara kabul ederek ken lisi Yetkiner ve Belediye Baş Başkanı dilerile görüşmüştür. y Diğer taraftan Menderesin İspanya Aygün karşılamışlardır. Hükumetinin davetlisi olarak bu 26 şoföre ceza verildi memlekete yapacağı seyahate 11 niTrafik ekiplerince evvelki grün san günü şehrimizden başlıyacafl çehrin muhtelif semtlerinde yapılan açıklanmıştır. Bayramı şehrimizrie gece kontrollarmda ehliyetsiz 1, is geçirecek olan Başbakar\ Ispanyanm tiab haddine riayet etmiyen 7, açık Barselona limanma Türk Deniz Kuv kamyonla yolcu taşıyan 1, muhtelif vetlerine mensub G» smıfendan iki trafik kaidelerine riayet etmiyen S6 destroyer götürecek ve deniz seyaşoför cezalandırılmış, 56 şoföre ihtar hati üç gün sürecektir. Ziyaret prog ramı muhtemelen pazartesi günü verilmiştir. Türk ve İspanyol Dış İşleri tarafından müştereken ilân edilecektir. Başbakan Menderes dün öeleden DİLEK ÇÖGENLİ sonra şehrimizin imar sahalarile ve Boğaz yolunun inşaatıyla meşgul 11* olmuştur. Dr. OSMAN ARI Cumhurbaşkanma dair bir haber yalanlandı "^ Nikâhlandılar. Dün, bir yabancı ajan» Cumhurr? Erzurum başkanı Celâl Bayarın lspanyayı f liyaret edeceğin* dair bir haber ver^ miştir. Yaphğınuz tahkikata göre, Cum hurbaşkanı Celâl Bayarın İapanyayı eiyareti bahis konusu değildir. BıİinKıymetli eşun. «e»güi babamn diği gibi gelecek hafta Başbakan DOKTOR OPERATÖR Adnan Menderes îspanyaya resmi FERİDUN ŞEVKET bir ziyarette bulunaoaktır. EVREXSEL'in Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ise ölümünün lklncl yıidonümüne önümüzdeki haziran ajinda îtalyaya rasthyan 6/Nisan/1959 Pazartesi bır ziyaret yapacaktır. Diğer taraftan günü ögle natnazını müteakıp sehrimizde bulunan Cumhurbaşkanı Teşvüciye Camii Şertfinde meral leketimizin tanıranış hâfız \ie dun saat 11,30 da Şâle Köşkünde Ar mevlidhaıUarı tarafından Mevlldl jantin Meclis B^.şkan, Frederico de 1 Nebevl kıraat oiunacağmdan akMoujaroın ! kabul etmiştir ^ raba, dost ve arzu buyuran dindaşlarımızm teşrifl«rinl rica ri Zurih Ankara hava seferlerinin a Ç!İi4i münasebetile Türk Hava Yollanmn misafiri olarak Ankarayı ayaret eden İsviçre Büyük Hçimiz Prof. F.K. Gokay, Zürih Belediye Meclisi üyeleri, İsviçre Basm men»uplan, Zürih kantonu eski Genel Valisi Koing, îsviçre Genelkımnayı Haberabna Dairesi Başkanı Feick dün öğleyin uçakla şehrimize gelmişlerdir. Gökay ye İsviçreli misafirler dün İstanbula geldiler Başbakan II Nisanda İspanyaya hareket edeeek MEVLİD VEFAT Sultanahmed Mülga Seyyahlar Derg â h , Ş e y h i m e r h u m M e h m e d Sadık Barkının e»i. merhum Hacı Mustafa Kaptanın kızı. Dî= Doktoru Kemâl üçerin. Refref tçenn. E r t 5 n Cçerin biririk teyzeleri s a i i h a t , nisvandar!, | r *** E. A. Sayın Doktor ve EczacdarT fabSmn 1 1 bull İngiliz Hava Yolları Bürolarını, Cumhuriyet caddesi 10 No va ğini sayın müşterilerine bildirir. " nakletti " ldu * umuz Almanyada LuMpoldWerk edildiğini Telefon: 48 47 98 Combizym, Clauden Amp. ve Pom. Hırudoide AKİŞ İLÂÇ KONTUARI Ş^L^Ş ORTAKLARI BRÎTİSH EUROPEAN AİRWAYS Dul Bayan D. Kozmetos. Bay ve Bavan Voinoroski ve evlâdı (Bükare^t). Bay ve Bayan Arıstodomos Kozmetos ve evlâd ları (Bukarest). Bayan Nina D Kozmetos (Bükarest). dul Bayan ^an Kozmetos ve evlâdlan (Lozan). Bay ve Bayan Kimon Kozmetos, dul Bayan Con Isaakidi fAtına). Bay ve Bayan Con Kntıkos (Londra). Gunalis aile5i (Yunanistan), Bay ve Bayan Marsel Peren ve bütün akra'balan, sevgili eşi, pederleri. büyük babalan. kardeşi vP akrabalan vefat »ttiğini derin teessürle büdirirler. Cen.ize merasimi yann pazartesi 6 nisan 1959 saat 13 te Taksimde Aya Triada Rum kilisesinde icra olunacaktır. Cenaze Levazımatı ve Ser\'is İşleri Angehdis Tel: 44 18 52 49 15 3fi EMİNE SEHER BARKIN! tutulduğu amansız hastahktan kurtulamıyarak 4 4'1959 curriartesi günü Hakkın rahmetine kavusmuştur. 5 4 1959 pazar günü Eyüb Sultan samiincl? ikincii yi müteakıb namazı ccla edilorek aile kabristanına defnedilecektir. Ailesi adma Dimitri KOZMETOS'un TEŞEKKÜR MİTHAT BAYSAL'm f c«naze merasimine ]jtf?n işirâk ed=n büyüklerimizle skrabalanraıza ve mer. ^ humun arkadaşları ile arkaöaşlarıır.a^' ayn ayrı şükranlarımı ifadeye t^essüriim mâni olduğundan, gazetenizln ta ./ vassutunu rica ederim. .I Ağabeysi Tuccar Terzi 'NİHAT BAYSAL B A Y R A UI' da GELİN 15 Haziranda Türkiye Iş Bankası 5 apartmaıı dairesi ile 250.000 lira tutarında para ikramiyesi dafrıtıyor. Apaıîman apartman dairesi talilılisi dilediği ALIN EÛLENİN Ç I N A R bütün imkânlarile sizlen. 2 muhtefem Bayram gec** hazırladı. 10 ve 11 Nisan tarihlerini d « » 7 h . ü r l . y . c a k 8 m « Masa ve Oda rezervasyon için kabul büromuz emrinizdedir. takdirde SANAYİCİ ve ÎTHALÂTÇILARA Gıda İlâç Kimya Itri yat İlk Maddeleri Proforma ve nümune icin BAZI FİATLAR: dairesinin yerine 40.000 lira paıa ikramiyesi alahiür. Telefon: 73 86 94 BANKASI {stikbalinizin emniyeti EŞSENCE MENTHE CİTRONELLE JAVA (35/85) CİTRAL 4 Dolar 1.13 3,88 Dolar Dolar Telefon: 22 82 40 47 60 80 Posta Kutusu 805/Galata
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog