Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

TKÎ CUMHURtYET t Nisan 195» azan:YUMUSNADİ 1 Yanyadan yükselen 6 =iıaberieri ses Piyasa durgun Öldürülmüş olan galiba İl dan İttihat ve Terakki Cemiyetirıin yaı efendi isminde bir 'sbttin ce hattı hareketi anlaiümııtır ki; büsedinin Köprü başında 24 saattir tün şubelerme protesto için yaptıyerde yatıp kalması tüylerı ürper ğı tebligata ilk önce Yanya Vilâ} etiyordu. ti cevap vermiş, oluyordu. Bugün Meclisi MebuMtıdan muh* Meclisi Meb'usanm garib terem cenazeler çıkarümış ve Mec» beyannaıttesi lise Szanın çoğu gelmernışü Maâ Ancak Mebusan bu toplantmın Anadoludaki esnaf ve tüccamafıh MeCİisin iki gayrecıi kaabı başlangıcında gızlı oturum vaparak rın son ay içinde şehrimiz Abdülâziz Mecdi ve Nisim Mazel İstanbulda gazetelerle ilân ve vi piyasasından çekmiş olduğu Osmanlı imparatorluğu ınhitat YAZAN: yah efendiler: yıllanna türlu sebeplerle girmiştir lâyetlere de teblığ edılmek üzere mal elinde kaldı «Yarraki ptrfembe gıinti «nrü şu beyannameyl neşretmiştir: İdar* bouzlmuş. ordu itaatten çıkmenlerde çalışılmayıp umumf top«Bugün Meclisi Mebusanda ceBayram niünasebetile bira« can mi}, medrese ilim yolundan ayrıllantı yapılacağından bütün mebus reyan eden gitli müzakereler netl* j lftnan piyasada ışler gene durgun mif ve bütün devlet müesseselelann Meclise gelmeleri rica olunur.,> cesinde aşağıdaki beyannamenin , laşmıştır. rine geri bir zihniyet hâkım olSır kâtibi, Fransa ihtilâlinin zu i olduğun babında hattı humayunlar muştu. Mealinde bır dâvetııamc vazıp neşrine karar verilmiştir: | Anadolucian şelen tacir ve esnaf İmparatorluk uyanık, ilefi gofüş huru ve krahn kaçışı hâdıselerini ke^ıde buyuruldu.) ga'etelerle neşrettirmislerdı Vatan evlâdı olan Osmanlı as l son ay zarfında piyasamızdan epey Siyasî meşguliyetler, sadrâzama tçeride ve dışarıda akisler kerleri zaten bir kaç gündenlferi | miktardâ mal çekmiçtir. Fakat ge lü devirlerden sonra kara taassubun şu »atırlarla tespit etmektedır. t nisan perşembe günü askerî efkârı umumiyede hissolunan şi len hsberler, bu malların müstehît ellne düşmüj, garptan alınmal is (1205 Eİİkadesinin 18 pazârtesi gü yaîılan hattı hümayünlardan başka lsyan haberinin içende ve dışarıda kâyetlere şeriati muhammedi\ eye ke intikal etmedigini. daha ziyade tenilen yenilikler birer küfür «ayd* nü Pruâya tarafıhda sefaretle mu ba2ı gühler şehrin mesirelerifıde akisleri başladı. Arnavutkdyünde tamamile uyulması talebini ve as Anadolu einsfının elinde kaldığını mış, her medeniyet hımı*S(nın kar kim olan Ahmet Azmi e^endinin istirahatle vakıt geçiriliyor, bazan »ısına gerilik şiddet ve teH«\vÛrl« bir kıta tahriratı mefhumunu Fran da nışan talimleri yapılıyor bazı süvari mülâzimi Salahattin beyle kerlik hizmet ve nizamlarıha dair göstermektedir. dikilmişti. ça devletinin bu esnada zuhur e kasıriarda haval sevrediliyor. baza akrabasından bir sabitin öldürül bazı hususî istek ve çikâyetlerini Alâkalı U adamları, bayramdan 18. asırdan itibaren devıetin ıs" den ihtilâl sebebi ile França krah, akşamlar Boğaziçi kıyılarmda mudükleri ve daha bir çok tahitin ekliyerek buaların is'afınl ve her conra işlerin daha da durgünlaşacalah çarelerini arıyan devlet ndam kraliçesi ve veliahdı olan oğlu ile siki fasılları tertîp oluhuyördu. katledildiği, isyanı lastırmsk iste kese emniyet verecek bir sadra/am ğı kanaatindedirler. lart ordunun. donanma'iın ı*lah ça tebdilen Parig'ten firar ve eanibi miş olan hassa kumandaru sâbıkı ve harbiye nazırının tayini ile kaBunlardan başka. Üskudar kıçUDiğer taraftan. ikinci ithal kota releri üterinde durm'tılar, cevıet Nemçeye karâbet sebebi ile gldef sında askerlerin talimlerini sevretMahmut Muhtar Paşamn Modada binenin yeniden kurulması lütuki evini askerlerin abluka altına munu ve her halikârda devlet lan gere&ince on rüne kadar at;ıl idareilni garplılftitırTiftk İçin ç»ıe iken Paris"ten altmış saat mufa meye «ık sık gid«n genç hükümdar, •ldıkları, komşusu b'r Fıa \ zın. idaresi için ahk&mı ıcriyenin düs Jması icab edecek olan akreditifler ler aramışlafdı. r»katt# hilâfgirsni srdından tri* daima garp egletıeelerine, usullefine Bir Ru« harbinin mağlutıi.velleri şip geruye iade eyledikleri ve Fran meyil gösterivor. Avrupaya daır evine bayrak çektiği ve bu hâdıse tur ittihazını ve her halde millctin ] icin lürumlu yüzde seksen besl#rin T nin askerin muttaSıl nüîhayiş ya reylerile kurulmuş olan meşru , de tedives'nin kolav olmıyaraSı an arasında tahta çıkan tl. St'ım ça devletinin şirazei nizamı sdkü duyduğu habeılprle alâkadar oluyot lasılmakta^ır. tlk kotalara göre ge Rarplılasmanın en harare'ti u h'. lttp eumhur suretine glrmekle pıp silAh atmasına yol <çtığı, hatt* meşrutiyet idaresinin devamını ken ve gârplılann eS'enec tartbnna. otıpaşanın «vini top« tutmak niyetini dilerinin ve babalarının umumî ve len m?11ardan en harcıâlem olanları Urlarından blri bulunuyor, ©rdu çe imparatoru dahi bir gün evvel lara ait gösterilere yakınhk hisseberiedikleri, evdeki lıadınlara tah killeri bildikleri Mebusana müra satılmış veva kap9tı!«iı», fskat ç«6iı nun Avruna orduları halıne gı'l'nl Devleti Aliye lle ftkdl mtisâleh* diyordu. henüî sat'IimmiBtır Bu vüzden tüc mesi, eemivet hayatında bagı v«nikir edici muameleler yaplkJarı, caatle talep etmişlerdir. eyleyip Frahça ftizamına meşgül 1206 yılında Büyükderede bir car nakid V?kım'ndarı oldukça dar likler yapılması »rtularınm UhekMahmut Muhtar Paşayı evde buelaeağı ve hemşiresinin 2evei olân frenk evinde vabancı bır satıatuâr Heyeti Mebusan derhal irtima e | dadır. kuk çarelerini arıyordu. lamadıkları halds ayrılma'hklaH derek vaki olan bu talepleri kabul F>ânça kralına iatıet eylemek câ balmumundan yaptığı bazı fahıs Bu hükumdarm 1208 vıiından yigiri «onra padişahtan gelen selâm as ile vermiş olduğu karar üzerine zamirf olduğu münfehlm mankenlerini tefhir etmiî ve buıeödeıtıe 1217 yıhna kadar geçen hay4tını olmakla Nemce müsalehâsı bir sl halka para İle göstefılmeye başkerlere bildirilerek oradan uzaklaf Vekiller Heyeti istifa etmiş ve nu Belediye günü gününe zapteden .tr k^tlbi güfı evvel tıklan ve başsız olarak harcketle mayişte bulunanlar haklarında Mec hitamptzir ölmâsı lanmıştı. Lorence Isimli cerrahten bu fuznamede hükümdarın \,t Rün Tnatlubu Şâhâhe Idügi^l havi tah bunu haber alaç hükümjnr. tasvırrine devam ettikleri öğrentjfli Bu lisi Mebusanın kararına iktiran e1959 senesi icH^e ödenmesi meyanda pek çok yalan ve dehşetli den affı âliye dair sâdir olan ira ken Bel^'ive rp^'m'erip^n ödeme nelerle ugraştığını. nasıl yaşadığı rirât cânibi kaymakamiden tâhrir l leri görmek artuau gtiatertnı| v« haberler de dolaşmıs ise de sonra dei seniyyei harzeti padişâhî teMiğ zamlan tesbit edilmiştir Buna g6'e nı etraflıca an'atmaktftdır. rîu ıuzdan bunlarm hakikat olmadıklan ve müjdelenmiş olduğundan ciimle teırizleme ve avdınlatma resmi frıî nameden ahnan malumatı ıtıiile meydana cıkmıştır. KEMAL ELBİR si sevinç ve inanç ile kışlalarma yıs ve kasım aylarında bina ver?W nakledivonız (1). DoÇt D r , HALİD I. Abdülhamid zamanında SadrâBir şehid daha avdet etmiş ve bu suretle efradı le birlikte: deniz tasıma araçlar^le Aneak bunlardan Âsârı Tevtik askeriyemiz sahlp oldukları mezi tente, levha, siper ve s^cak ve san zam Koca Yu=uf Pa=?nın iiar le «ırhhsı süvarisi Ali Kabulî kapta yet ve intizara ve adaleti göster dallnrt^an ahnan resimler ağustos açılan Rus. Avusturj'a harbi mfğnın feci surette şehit edildlği ta mişlerdir. ta, dfŞerlenme resmile harramalara lubiyetle netıcelenmışti. Bu «iiahakkuk eönişti. Son derece hürrlHeyeti Mebusan bu vakıânın fev iştîrak p^ıyı hsr'ran ve evlulde. hâ larda devletin müttefiki olan Prııayetperver olan Ali Kabulî merhum kalâde ehemmiyetini takdir ederek rita ve imar p!âr>larına istirak pa yannn İstanbuldaki sefiri, Reisul «Vvell askeri inzibat altına almış deruhde etmiş olduğu asıl mühim yı da haziran ayınJa tahsil oluna küttâp Efendi ile görüsmüş ve bu görüçmeyi bildiren mazbata 1205 ise de dışarıdan vaki olpn ifsadat vazifesini, laten içtimaının başm c''tır. tabanının ilk günü III. Selime taküzerine Yıldızı topa tutacağı iflira danberi tuttuğu doğru ve sağlam Pesimlerini vpktinde ödemiypn İ l A v e ' i 2. b a s ı R e p e r t u a r l ı « ' ' » 4 2 s a h i f p F U t ı 3 " '•«• • ailt Ali Kabulî beyi, askerler Ter yola göre bundan boyle de şeriati mükellefler gecikme zammma tâbi dim olunmuştu. Prusya, Avuaturya ile yapılan sulh müzakerele.inde aaneye götürürlerken kendisıni de Ahmediyenin yiiksek hükümlerine hıtulaealctır. İ S M A İ L A K G Ü N araya giriyor, Avusturya l.u tani«e atmak istemis, fakat askerler ve bütün vatan çoc'uklarının hak » i a t b â â c ı h k ve K i t a p ç ı h k M Q « ı ı « M l « r J Bnvrarn Gazetesinin vassutu kabul ettıezse Rusvaya mani olmuglar, ve süngüler altında Merkez Cafialoğlu Stnrifimascit Uk.İİ IrttnbulTtt Î20İM hazırlıkları tnmaTtîandı harp açacağını bildıriyor ve İsvebir arabaya koyup Abdülhamidin nu esasi ahkâmı meşruasına uyOnümüzdeki Peker Bayr=mının çin de tekrar Osmanlı devleti ile peneeresi önüne geürmişler, o da durarak ifayd umumi melıuslaı uk ytjrıerı \ pencereden yemih ile istinta'* edip ren ve vicdanen birleşmiş olarak ikinci ve ücüncü günleri Gazete ittifak yapması üzerinde duruyor feabının icrasını ferman buyurmuş memleketin muhtaç olduğu terakki ciler cemiyeti ta'AfınJân cıkârılacak ve İsveçin de Rusyaya harp ılân V* şeriat namma zavallı Ali Kabulî ve saadetin elde edilmesine «h?sn olan «Bavram Gaz*te<i» nin hazır* tı'rCeği temin o'unuyordu. III. Sev lim o gunünü Topkapı sarayınd» bey parça parça edilmiştir. naıan ihtimâmo eyliyeceğinden l' 'arı t=rr>aTlanmıstır. tetkik ile Bavramda İstanbulda valnız oBay bu müzakere evrakını Abdülhamid de dokuz aydır ie bundan böyle memleket âsayişini peçiîmişti. rasına meydan bulamadığı hünkâr botak gflsterecck lşlere çirişmek r="i Gazete*!" çıkanlacaktır. 10 şaban günü III. Selım Sadâlık lezzetini kendisine kana kana ten kacınmaları bilcümle asker ve Bir kıfcin üliimiine sehcb olan tattıran bu canileri alkışlamış, ih ahali karde^lerimize se'âmeti va Arab Mustafa mahkum ediMi bt.Q& gitmiş ve orada Nemçe sul•anlarına gark etmiştir. bir yıî kadar önce bir' Knc1 dair son inkişafları ^ddrâza tan nanuna tavsiye olunur.n Kücükköv aBfaltı Ü7erinde^ oto mın" yazmıştı. O gün cr,.duiı Jı'« Yanyadan yükselen ses 2 nisan 1325 Nevzad Öz^al islmli mv h lına gelen padişah v.rada yr. Vâki olan dâvet ürerine o pün Cemiyeti îslâmjyenin tarihf s tecavüz ermek to*e^*İl: 'inek yemiş ve akşama kadar (SeMebusan pek »önük surette toplahıp beyanntımesi"' '*<'*" ' bulâra tane atarak) eğlenrnıştı. UI Baştan sona kadar tekrar gözden geçirilmek, dil ve üslüp | Trabzon mebusu Ali Naki efendiGörülüyor ki Mebusan cümleye ve NevTadın arabadan ken^iclni at Selim sık sık Ihlamur altına fıtUözellikleri düzeltilmek, Kur'an tarihini de ihtiva eden ve | nin reislifinde müzâkerelefde bu emniyet verecek bir sadrâzam ve rfı^sile de ölümüne Sebeb olan Musbir tefsif mahiyetinde bulunan «Açıklama» sına gerekli | lündu. Önce alaylı zabitanın tek harbiye nâzırı tayinine, hattâ bü tafa Bulus (Arab Mustafa) dün 3. yor ve burada tufekle hedeflere ve bir çok maddeler cklenmek suretile yayınlanan II. bası Ş rar orduya alınmaları hakkmdaki tün hareket ve cinayetlerin Ab Aeıreeza mahkeme^i tarafından 4 kuşlara nişan alarak vakit geçiriyordu. mı, âdetâ yeniden meydana getirllmiştir. Metin. Kıdve | istidadan sonra Yanya «ilâyetinden diilhamidce affm kadar askerlerin vıl 3 ay hapse ve 2 bln lira manevî a tul Mattâti $eyh Hartıdullah'ın Topkapı Sar&yı Müze ş Fransa ihtilâlinin zuhuru ve XVI. g*len şu telgrafname okundu: bütün isteklerinin kabulünü alelâ t=zminat ödenmeye mahkfım edil»indeki Kurânı Kerim'in tıpkı basınıdır. Meâl. Şarki | Lui'nin Paris'ten kaçısı bu sıralar«Meşruriyete lâyık surette teşek de meşru görmektedir. m;ı=tir. yatta blr otorit*» olan j da İstanbulda duyulmuş Fransa vakiil etmeyen ve mel'un maksatlarda ^ ^ ^ ^ ^ (Arkası var) Sanık son söz olar3k. Nevzad'n zlyeti üzerine Nemcenin biran evteşkil edilea kabine heyeti fimdi kp"dipini otomobilinden attıemı Vel sulh yapmak arzusunda olmaiı tskat ettirilmeli ve eski kabine yeVEFAT pnrtnp^'Şirıi. görse rrâni olacaâmı, rine gelmeli; heyeti merkezivemiz tarafından hazirlanm!$tıf Meal'den KaHir Surei celilesini J Bumn eçrafından Hacı Rıza Efenrii çünkü kendi<:ini «evdiğini söyleyip burada memnUniyet uyandırtnıştı. olan tttihad ve Terakki Cemiyeti mahdumu: Mütside Somerin eşl: Tur v veriyoruz: j nin protestosu veçhile caniler şid gud ve Ülker Somer ve MCleyyed Av °aeüni istemiştir. Dnçent Dr Nijad «Rahınan ve Rahim Allah adile. i detle kanunun pençesine çarptırıl boıkın babaları Nisan 5 Ramazan 1 Sliphe yok ki îndlrdik Kur'an1 Kadir gecesi. « tnalıdır. Şimdiki kabineye katiyen S HALİL S O M E R " Itimadunız yoktur. MiJIelin rauhte v#fîf ptmi'tir Merhumun cenazpei S 2 . V« ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi?. J • 5 lif unsurlarile birlikte İstanbu] ii 4 1959 tarlhifıd* (bugün» Kadıkcv s 3 Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir cecesi J | m lerine yilrümeğe and içmif, yemin Osmanağa camiınden bg\t namazını * 4 O gece MeUkler ve ruh, takdlr edilen her iş içln: | müteakıb kaldınlarak Karacaahmed etmişizdir.» 3.11 rehberlnln iîniyle üerler. J nıciarlıgını defnedilecektir. Mevlâ ) V. ] ST •12 17 15 54 14.3Î Bu teljfrafname ciddî fikir tthip fahmet eylefln 5 Esenllktir, o gece, gün ıaıyıncayadek sürer.» | E J1101 5 41 • İ 18J12.00 1 34 »1» lerinin yüreğine au «erpmiş ve bunAllssl Taassup devrinde bir Osmanlı HUkümdarı: Üçüncü Selim Haluh Y. Schsuvaroğlu | T A R İ H I ı B A H İ S L E R ı KSABAH bayramı ile Tafbikat *anunu ve Alikalı Mevzuat r T* * Ticaret Kannnv GEREKÇEÜ NOTLU SISTEMATİK ; f KUR'ANI KERİM { N E Lİ I Abdüibâki GÖLPINARLI j w 1 ! ~j! F PEREJA 69 İki büyük yaldızh Cilt bir kutu içinde. hediyesl 30 liradır. j ŞMerdivenlerden aşağtyı sürüye sü Cumhuriyefin edebî grüye indirdiler. Taşlıkta «^fası kaŞna bulandı. Kapının önüne çıkarŞdıklan eıra. yarı baygmdı. Bir ça Sen de git! Dikkatli Ol! PulU musu kurar bu herifler.. Merak etmeyin efendim.. Şvuı: Mülâzim geriye Sürdü atmı.. Altı 5 Birimiri vurdu binhaçun, dedi âüvariyi peşine taktı. bayıra doğru § Kimi? Nagıl vurdu b e ' ilerlediler. 1 Sırtlati gibi »aîdırdı ü«tümüDerenin »ağ yamacında. pırfıar §*e kerhaneci.. t ÂZAN: tLHAN TAjUJg çâlılarının içine yayılmıştı asker= Sami bey hayvamn üstündeydl. ler.. Bir iki yerden duman tütü Neymi|t İEgildi. baktı yerdekine.. Oözleri yi ehemimyet kazanmadı. yordu. Yüzbaşı Yahya karşı çıktı: Kadın bu i»Ure hiç larafter rı açıktı. BacağınJaki tahta kop Haklısınız binbaşım.. Hoş geldiniz binbaşım Ö da Geliyor mu kelle arksmudan? olmamış. Çok üstüne düşmuş ada n e ? muş, bacak yarı oelir.den ikiye | *•' «jıa çok yalvarmı».. büktilmüştü. Kumandan dişlerini Ben bakamıyorum pek.. Geri taraftaki sırığa bakıyordu. = | Eetee? Geliyor efendim.. En aıkada. pıcırdattı, hayvanını sürdü, haykır Kelle getirdik sana! Al h a y I | İçim götürmüyor. Bir bof o* Ekmeğini yedığm miılete sidı: lâh çekne demiş. Git cepheye, duş rını gor.. Nfedir senin suratın öyle?=| luyorum. Becelleyin! Yüzbaşınm gbzleri yanık yanıklî manlp savaş demiş.. Ben de, binbaşım.. Bir kasatura larladı havadn.. ~" Kım söylüyor bunu? tı Önüne baktı: Ne dersin karıya? Kim olsâ Hızla Yunus ağa'nin g'rHağına in Yusuf söyledi. Şu, Molla Melı Fena haber binbaşım.. di. Derhal koptu keıle.. Musluk gi inanmazdı benim gibi.. Belki de teed'in adamı.. Dedi. hiç kulak asmazdı. Tuzak mu*sk bi kan fışkırdı etrafa.. E, o iyi bilir bu taraiı.. Vay Sami bey atından atlıvordu Bir sopa getirdiler. Kan f'şkıran derdi anasmı. Doğrusu. efendim.. Ne oldu? diye bağırdı. damara soktular. kellevi haVava İ Hattâ Yunug'un arkasından ka Zeki ağır yaralı olarak dönğ Benim de aklıma jelffled! dekaldırdılar Atlâdılar atlarft . Dort «abaya adartı göndermiş. Orada vur dü. Yanmda, ikisi de hâfif. biri » = ğil Ama övle şartlar içinde yaşınala sürdüler.. durmak bile istemiş ama, j apama ğır yaralı. üç asker.. = [| Kellevi taşıyan asker en önde yoruz ki binde bir ihtimale kıvmet mış giden. vermek lâzım. Binde bir fırsatı kolBinbaşı tekrar kükredı: = gid'vordu. Aşk olsun yahu.. Gerisi? İ Yüzbaşı Zeki ile k'rk kisilik müf lamak gerek. Kocamı ipte asılı görmektense Evet efendim.. Yarmayı geçerken ikt ttraftang = rezesi vaktinde varamam'ştı Tulasa Bir smayayım dedim. İhti kendi elimle temizîerim, daha iyi ateş açmışlar Hepsini kırmışlar.. = = köyüne.. Sami bey otrıfa atlılar çıOİur der, dururrnUş.. = karmış, dereleri taratm'stı. Dağın yatlı davranırım, kuşu yakalıyebıg Bravo kadma.. Şunu bir gö İşte |imdi bittık! Eyukarı taraflarına "urmalan icin lirsem ne âlâ.. Sami bey iki adım attl, tüm»ekE rüp tebrık edeydik yahu.. Evet! = de hiç bir sebep /oktu. Yıınus ağj Olmadı binbaşım. Belki günün çe bir yere çöktü: Üğa'nın işini akla ıje'medik şekilde Yak?lad'k kuşu .. Diri mi gö Şimdi bıttıl' birinde gorüruz. = bitirmişti ama. şimdi atın üstiirde tü'seydik? Ha? Böyle kadınlar da var desene.. Diye tekrarladı. Gözleri bir nokEsallana sallana şiderkon, hep o Yok binbaşım.. Tehîikelı ış Türk anası bu, be oinbasutı.. tâya çakılmıştı. Düşünüyordu: = meseleyi düşünüyordu. Yanıhasın Geçtım, kaçar, maçar.. Aklıma da gelmedi değil.. Be Türk anaaı bu.. şda, bir adım geride giden mülâ Sonra, en nihayet oUcağı yiçocuk, yarma, tam pusu yeri. İn Tamam! Öte yanlarda, sırtlaHzım'a döndü: ne bu değil mi? san duşünmez mi? Olacak 15.. J5l' = rında top mermisi ta|iyıp Jururlar. = İnanmadıydık ama, sahi çıktı.. Evet efendim.. den bir şey gelmez. Nerede Zeki?§ Ya askere yazılmak istiyenler? Değil mi ya?! tyi oldu. t,*kin, 2 Genç zabit silkindi: Şuraya, kuytu bir '«re yatır£ Ya siperlere su taşiyanlar? Köyler1 Ben de şimdi onu düşümiyor kaıının işine ne der^lu? Vay anadık. Çocuklardan birinin elindenjE den azık getirenler? sm. be.. Ne düşündü acaba? = dum binbaşım.. geliyormuş. Yarasını açtı. sardı. Bep Sonra, böyle bir milleti yer reket yanında pamuk 'a'.sn da peE Vallahi. kestirem'yonım efen= Onu mu düşünüyorsun, yoksa r dim. Çocuklann fi takımı. koca yüzünden silmeğe çahsıyorlar.. Ah tirmis. Ş uyukluyor musun? S S:TI. kıskanırmif. çok karı aldîğ) maklar, budalalar.. Çenelerine ilk 5 Estağfürullah binbaşım.. Ben gideyim çocuğun yanma..= yumruğu bir indirsek, gerisi koîay = Hey gidi askerlik! Dayan ev içir: kin tutmuş, der.. Sen de şu dumanlnvı söndür. Ikii ama, dur bakalım.. Allah Allah... İlâdım. dayan! Bu meslek. meslekyerde ateş yakmışlar galiba. | İnşallah efendim.. Bir takımımn sbylediği de Şİerin hem en güzeli. hem 6e en ç'rİki hayvanm arasına sınklarla = Her şey iyi, güzel ama, ju biŞkinidir Hem en kolavı. hem de en tuna yakın. Herif yakımîa Lebıb* kurulan sedvelerre yüzbaşı ile arİ Ü zorudur. Hem şerefli. hem me diyc bir kızı da «Uıîaknvs. Onu hiç zim Zeki'ye ne oldu? Bakalım. belki gelmiştir köye.. kerler yatırıldı. Dort su^hiının y'ıf^ istemezmiş bu kadın..Bundan, ders şakkatli. hem tatlı, hem pcıdır 1 u § Sen ikişer ikişer. üç posta çı nısıra kasabaya göndor'îılı'er. = meslek. Bir de şu var: Askerlik, ler.. Sami bey, otuz yodi dflıkanlıPMı = kar köye.. Bız aşağıkı derede bek Yok be.. S vaşadığımız günlerde olduSu kadar, kanına girenleri bulmad istıyor(*u.ğ Bazılarının ağzıada da inanıl liyelim.. İ tarihin hiç bir d»vrinde. bu dere(Arkası var) ı; Başüstüne efendim.. Ben de Sce şanlı olmedı. Bu derece ulvî bir mıyacak bir lâku^lı.. rfl tefrikası! 56 gideyim mi? i REMZİ K İ T A B E V İ ! Aİ«ca|ını« hediy«nin kıymetini arttırmak istiyorsanız en |üzel hediyt kıymetli bir kravattır. O halde, bir E R İ K A kravatı alinıı. t l t t K A tlk eıkeğin kravatıdır E R IK A üstün Kfâvattır. E S İ K A kıymetli kravattır. ERİKA Kravatlan emâalinden üstündür. ffîİKA Kravatlarını mutlaka görütlüz. T«1: 2Î 02 13 44 72 51 •,,,,,.,1, ı MLIIı IIIM III ri'llmlBI» Iirl'l I I » » I III I ı|L»"IIH ılll » m u ı ır ' ' ! 1 •••% U}° t ^ r ! ! = l ^ ^ : BAY OSCAR: Cemil Sait Barlas'ın «C.H.P. nin Lâikliği» hakkmdaki î yazısile «Milletvekili adedi azâltılmahdır» başlıklı makaleyi mutlaka okuyunuz kalcvi okuvunuz PAZAR POSTASI «iyâsi edebl sayfalarile aiıi her nu e Bu haftaki PAZAR POSTASINDA | « i '^n=": e =^ z= vvelki gün İstanbulde Agaç Bayranı başlamış. Diinkii gazetelerde resimler çıktı. Ellcrinde çap3larla kıziı erkekli. öğrenciler fideler dikiyorlar. Ne güzel hareket! Her yıl. muayy*n fünde tekrarlanan bu iş, bo*ulmadan devam ederse. inançla >apıhrsa. giinün birinde ne güzel, ne esa*lı ve köklıi bir gelenek olacpk! Bilhassa, jayılır^a. Tasavvur edin bir kere. Yalnız cerrah Loıence bunları gitlıce Ku kııcükler ve öğrenciler değil, büruçeşmede Tırnakçı yalısms «etı yükler de, fiıcler, orta > atlılar. rip oıada bır salon tertıp ve lan Uıtiyarlar da. kadınlı erkekli. bu zim etmışti. III. 3ehm on Kadar agaç bayramına katılsalar. Yani bu kadm ve çocuk tasvirlerinden ve bayramı milletre betıimsesek. Yirbazı sahnelerden müteşek'ul bu A)i bes milvon insatı virmi beş milj balmumu muzesıni gelıp seyretnuş yon fide diksek. Ağaç Bayramı, ti. mevziî ka'masa da "nillî bavramla1216 jılmda IstanbuHa İIK ba rırrtudan biri oK». Yurdun her kölon goıultnüştü. (Tersaned» fışek şe bucaeırıda. kısa bir laman sonra. imaline memur hendesehaııe h?h yemve«il bir cenne**e yaşar gibi felennden Ingiltereli Selim Avru y9«asak. fena mı olur? pada havaya çıktıkları ^anati ızBana ö» le geüvor ki, insan, kenhar eylemek alâtı tedarik ve atesle di besleyip bıi\ütt;iğ:ü. h«r gün yayelken bezınden musanna bır kefaııt günaşın Aumıırtasını aldığı tabir küreyi havaya uçurtmuş. ve vııeu: kuzıı'iık vsşındanberi m«lepadişah bunu tcmaşa etmsv* atla m?sini duvdu?u. kendi elinde bügelıp gene atla dönmüştü. yüttüeü kovu"u keserken nasıl yüAyni gıinlerde III Selim sarayınre^i cır edrr«e. kendi elile diktiSi da opera oynatmak yeniliğihi gös»:jovj fjHan halinden ko«a afaç termiştı. Topkapı saravının ?F,a ha'ine reld'kten sonra kesmeğe de yerinde opera nam melacbei efrcnci izhar eyleyen cen nefer Ne ih*ar. ne tenbUı. ne tekdir. ne frenklerin temaşa ettirdikleri meiabel ceneiâne ve etvarı efrenc de kanunun kestiği ceza! Ağaca gâneleri seyredilerek ellenılmlsti. Vrsı Uloren cinayetleri, belki de, Padişah başka bır gun de IIol bu "kendi d'kip büyüttiiğü ağacı lânda »efirinin yahsına fidip r;.K.a keserken vıireği ciz etmek > duy"« sefir kıılarının ve misatirl"rinırt •• u bir dereceye kadar önleyebidanslarını bir paravan »rnaaiM 5ti lir. alâka i'e seyrediyor, garslı nıuaİn^ınlar hikkında betki lüzuşereti eğlence târtlarını takdir e mundaA f»7İa himser (tarranıyodiyordu. ruıh. Belki bu duvgu her insanda O devir içinde bütün bunlar ta buiunmaz. Ama ttı da var ki, bu assup erbabını çileden çıkaracak yolıı tiıtarsak, bu Huyguyu da aşılahareketlert1'. Dans edeni, balmumu yabi'iriz. hiüzesihi gezeni, opera dinleyeni Yoksi, bte burada «ensi? »edasız, yobaz. kâfir sayıyor, mektebi ile, bayramlan kutlarken, afacı ilmi ile, silâhı ile, eğ'encesile, Bıuodun »annedetilerin. tarls »ikisi ile bütün garp küfür addeitin ate«ll re dumanlı bnvdiliyordu. III. Selim inkılap uğrunda baş f»W»'ar Vutlnmolarına. Vorkanm, mânl ot*mıv»rp»ır. vermi|. garplılaşma hızla yürütnüş, Vak'ai hayriyey, Tanzimat, Meşrutiyet, nihayet Cumhuriyet inkılâp Bir rivayrt çıktı. Balıkçılar Ettarile bugünkü âeviyeye varılmıştır. Fakat yob** eski fikrinde ve eski Ballk Knnımiından »ikâyetçi imişyerindedir. Yalnu âramızdaki fne Hr. laft artık aşamıyacağı bir merte • KtBallk Kunlmn, denitin dibitli beye varmı|tır. ajlarla tanyarak balık avladıfı için batık nesli ttikenhmtntış. (1) Topkapı sarayı ar|ivi Gerçl balık piyasasının. bo haliyle, yanına kimse yanaşamadıgı için, balık nesli zaten çoktan tüOLÜM knunl; sayılabiiir ama, balıkcılaSelânik efralından merhum Kmln Efendi v* SUrlünvalı tbrahım fif» vardıgı hüküm bence yanhş. fipyin torunu, m*rhum Celdl Sf^ndi Kurutnun ileiliieri Ul ciddiye alve Senlye Hanın>ın kerimesi. t'eklrda^da un fabrlkstörU merhum mişlar, «yumurtlama zamanı balık MehmPd Nuri Girgincrin e?i. Ae.'ıdc Cirglnerin çok »evgili ve her şej>i avlanmadıtı için bövle »ey olaıtiM» ' innesl. Arkeolojl MU»pt*rl MüdürO Mve mukabele etmi^ler. RüBtem D\iTur«rtn teyn#M. Suiar tda Rasılı. bahkeılar EtBalık Kmni> I mPmurlarlHdan fh«nn SOrlUavanın hstası, merhum Miffist ^ŞtHtTO mona iftira ediyoriar. BlPdanın yppftil, »alihstl MI«Vand«h Blr parça insâflı olaltnl. NAHİDE OİRGİNER Siz. adı EtBahk Kurumo olan 4 nlsan 19W gdnü Aüohın rahmetine bo te«ekkülün. mağazalarmda. Kftkavuşmuçtur CenngeKi bugün iklndl nunan koyutiunun, Amerikan t»namazını müteakıb Şıslı camiınden kldırtlarak Zıncirlıkuyu meıarlıfinB vuğu ve hindisinin ranı ^ıra, balığa dffnPdılecckUr. Allah rshmet evlpsln. beıuer bir «ey iattığını hiç gördiiİ mü? K gjer Kurum, balık tutsaydı. elTEŞEKKÜR bette satardı. Demek ki rutmuvOT. BIYÜK KAtmtM»»: O kadar tutmuyor ki, benim bildiSAN'ATKÂft fime (T»pe. femileri, Boğasicinde SI1AVİ TEDÜ'nün vefatmda teessurUTTIHZU gönulden bir yerlerde. olengerendatı m«*ı«bet (Myia5an ve mera»ıtn« ıjtlrak edefı <lwiantr*yı biimayun» u aratonıyaD P. Istanbül n !d»f» Kııfulu Bastak kadar derin bir Istiıahatt*. kanı ve Beledije R«isi Saym Kem«l Aygun'f. <*fare merasımlne Kunım temsilrilert. yunitıru «a* kalılan. çe'.çnk ponderen, telgraf. meni balık ttırtnüyonıt, »lefOT! v mektUD.a târıvette buama. bu lâfı Ha birisl lunan aevata v« tssekküllere sü»gibi geliyor bana. lahlarımitm srzına ga»#teHiz.ı>1 ,tavas«utunu rıra ederl? Çünkü. dediğim gibi. Kurtım ValSahne arkadajları ve nıı yumurta zamanı değil, hiç bir Tiyatronun dtğer menza"an balık avlamıyor sunları adına Sehır TlvatTolTı Müduru İki arkadaf münakaşa ediyorlardı. BASRt DfcDEOĞLÜ Biri dtekine çıklştı : Seflin aklin ttten sonradan gcHr! Berikî öfkelehdi. püfhiddet ceNüshası 25 Kurustur vap verdi: 'VBONE ŞARTLARI Sonradsn geJir dediğin senin türklyf Hftrlcl aklındır. Benim aklım hiç gelmez! Ura Kr. Lıra Kr Bu da onun gibi. Senelık 75 00 İM) P O EtBahk Kufumunun balıkla alâ* aylık 40 00 80 00 kası. »enelerdenberi <.deni»de ba* S aylık 22 00 *4 00 lık» kabilinden oldujuna gore. i)<iBasan ve yayan Cumhuriyet Matbaacılı» ve de bir. çu balığın kuru kunı dediGazetecılık Türk Annnım Şırkeii kttdılBUnu çjkaracağımıta. haıır el Cagaloğlu Halktvi *>vkak Nf> » 41 değittiftken, Rurumun âdmı degişSatııhı tlriversek. ona daha yakı«acafttna NÂZİME NADİ hlf çiiphe olmıyan «KtTavuk» > <zı ıçlerını fı'len ıdare eden • MWUİ MUdOt Kurumu deyivcrsek. bh dc. K«ıntm ds. baiıklar da r»hat etsek ne ÖMER SAMİ gönflerılen #Vrik ve ydlı İJİ olurdu!.. edilmesın iade edılmeı Hamdi VAROĞLU e CUMHUHİYET »»• PROF. NÎMBÜS'Un MACERALARIi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog