Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Tasarruflarınızın bir kısmını da DOĞUBANK'a yatırmayı ihmal etmeyiniz. TaJihinizin daha açık, isabet lutfen ihti malinin daha fazla olduğunu görmekte gecikmiyeceksiniz 90GUBANK UnCÖ J\\ umhuriyet 1 n AC.A lZ.tO** KİRA KIRALINA Panait Istrati'nin romanları içinde dinlı ve halimize ilk çevril arasında reketli eser V ulunuyor. dördüncü basılı ize çevYaşar Nabinin 19. yüzyıl rilen bu roma: rkiyesinde sonlarımn Romanj a dolu bir geçen türlü acıW]fl J hayatı, Stavro'nufF 'haj'atl hikâyesini büyülü kalemiie anlatıyfor.l RURUCUSlirYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tfftanbul No: 246 Numaraaı: 22*298. Yazı işleri. 224299. Matbaa: 224290 Telefonlar: Umuml Santral Nİwn NATO Konseyinin aldığı kararlar Atlantik Paktı 10. yılını kutlarken yayınlanan tebliğde, Berlinin pazarlık konusu yapılmıyacağı açıklandı Eisenhover, "biz her hangi bir hür memleketin ortadan kalkıtıasına müsaade edemeyiz,, diyor, Ankaradaki törende Âmiral Korutürk de: "Karadenizden gelecek bir tehlike, karşısında bizi ve Müttefik donanmayı bulacaktır,, dedi Banka kredileri İçin alınan yeni karar Bankalar, sermayesine teşekküllere, her hangi fâbi olmaksızın kredi katıldıkları bir takyide açabilecekler Zarar ede n İktisadî Devlet Teşekküllerini ferahlatmaya matuf olduğu sanılan kararm, piyasada para ve kredi buhranına sebeb olmasmdan korkuluyor Ankara. 4 (Telefonla) Bugün yayınlanan Bankalar Kanunum bağlı 4 mımaralı genel tebliğ ile «Bankalann. sermayesine yüzde 25 den az veya çok sahib bulunduklan teşekküllere açacaklnrı krediler» için kanunî takyid kaldırılmıştır. Tebüğe göre. banka kredilerini tanzim komitesinin mütaleaoi alındıktan sonrs Bankalar Kumlunca tesbit ve ilân olunacak kayıJ ve şart'.ar dahilinde bankaların en az yüzde 25 sermayesine sahiu bu'urduklorı sanayi. maadin. enerii. nafia hizmetleri, nakliyat ve ihracpt islerile uğrasan teşekküllerine münhasıran bu 'şleıce kullanılmak üzere açacaklan kredilerle gene bankaların scrn ayes'nin >Ü7de 25 inden azına sahih oldııkları sanayi, maadin. enerji. nafia h'zmetleri, nakliyat ve ihracat islerile uğrasan teffkkü1!eı;n actıkları kredi'er. kpnunun 39 uncu maddesinin ilk fıkrasındaH hükme tâ^i deği'dir. Karardan heklenen gaye Bankaiar Kanuııunun ilk fıkrasındaki hüküm kredilerin heyeli umurrJyeri yekununun, sermaye ve ihtiyatları yekununun Arlrast Sa 5. Si'ı 6 da. ]\ATO On Yasında er kurulun yetersiz ve aksıyan tarafları bulunabilir. Mesele, kurulun yaşama 1 gücünü baltalama yönünden bu yetersiz ve aksak noktaların ağır basıp basmadığındadır. Kurul yaşıyor ve ona bel bağlıyanlar aksaklıkların giderilmesine çalışıyoılarsa, iyimser olmamak için ortada bir sebeb yok demektir. Dün onuncu yıldönümü kutlanan Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı hakkında diişündüklerimizi yazarken biz, genel çizgüeri içinde, bu müessesenin şimdiye değin kuruluş amaçlarına uygun bir varlık stcisterdiğine inandığımızı söyliycceğiz. Gerçi NATO"nun en biiyük kusuru, ona hayat veren inanç ve prensiplerin harekete geçirilip teşkilâtlandırılması hususunda epeyce zaman kaybedilmiş olmasıdır. Belli bir medeniyet düzenini, belli bir lıiirriyet anlayışını savunmak uğrun» 1949 yıhnda bir araya toplanan devletler, bu işi İkinci Cihan Harbin1 | N A T O SAYESİNDE DAHAKUVVf' Washington, 4 (K.) NATO ittifakma dahil 15 devletin Dış İşleri Bakanları bugün, toplantılarının sonunda müşterek bir tebliğ yaym lamışlardır. Tebliğde Rusya ile Almanya meselesi üzerinde yapılacak toplantüar için prensip bakımından tam mutabakata vardıklarını tekid etmişlerdir. NATO'lu Dış Bakanlar, Batı Berlin halkının hürriyeti ile Batıhların Berlin üzerindeki hak ve vecibelerini rnuhafaza hususunda ellerinden ge'en her şeyi vapacaklar'nı da tekrariamışlardır. Tebliğde belirtildieine göre, Berlin ve Almanya meselesinde özel sorumluluklan olan Fransa, İngiltere ve Amerika ile Batı Almanya dört rspor «nınmuşlar; toplantıya j dır. Bu raporlpr;n esas olarak ele : alınması ve haftsya Londrada yai pılacak tcrolrotıda incelorimesi ka î 30 yıl evvel tercüme olunan Kur'an Dumlupınar şehidlerinin şehrimizde anılışından bir sahne bugün belki AvTupanın ve Asyanın büyük bir kısraı demir perde geri Dün Ankarada Zafer mcydanında açılan NATO Sergisinde NATOnun sine kaymış olmaz, bir çok masum •hemmiyctini fösteren fotoğraflar A nkaralılar tarafmdan takdirle seymilletler de boyunduruk altına so redilmiştir. Fotoğraita sergi mahalli nde duran iki dıiviz göriilm«.kte(!ir. kulmuş bulunmazdı. Ne yazık ki, Polonyanın hürriyetini koruyacağız • diye savaşa ahlmaktan çekinmeyen Bugünkü toplantıda Merkez İdare Batıh devlet aHamlan, İkinci Cihan Tiirk Korgeneıali Tekin ArıburnuTenıyizin yarınki mühim kararı | Kuıulu raporu üzerinde müzakere Harbine sebeb olan saldırganlar yenun iki yaveri ile yaptığı Amerika 6 yıl önce Çanakkale Boğizmda nildikten sonra enerjilerini kaybetziyareti esnasmda pıotokol kaide Naboland şilepi ile çaıpışarak sulara açilmıştır. tiler. Talnjz Polonyanın değil, başlerini kanştıran bir hîdise olmuş gönıülen Dumlupınar denizaltısırun Son iki aylık parti içi faaliyetlerka milletlerin de yeni saldırganlar Arkası Sa. 5. Sü. 2 de le iç politikada partilerarası duru Arkası Sa 5. Sü, 5 te tarafmdan ezilmesi karşısında ses çıkaramadıiar. İlkin bir siire. diplomatik yollarla miispet bir sonuca varabileceklerini sandılar. Atom silâhı tekelini elden kaçıımak üzere olduklarını görtince de, son çare olarak. Kuzey Atlantik Paktı teşWashington 4 'AP'» Tüık Dış İş i Savunma konusundaki en önemliı kilâtım kurdular. leri Bakanı Fatin Rüştiı Zorlu Hiin i meselelcrin birî .Tiirkiyede güiümlu I Her şeye rağmen, yeryüzünde is Amerika Dış îşleri yardımcılarından mprmi üslerinin kurulması konusun«Iâ kuvvetlerine karşı hatırı sayüır j^y Henderson ve C. Herter ile bir d?ki anlaşma: diğeri de Bağdad Paktı I biricik savunma vasıtasının NATO • s a a tten fazla görüşmüştür. Bu görüs iiyelerinden biri olması dolayısile | olduğuna şüphe yokrur. Arkada bı ( m e l e r sırasında. iki memiekpf ara^ın. Tiirkiyenin Amer;ka ile savunma ko I raktığımız on yıl bu gerçeği ispata j daki savunma ve iktisadla ilgili me nıısunun müzakeresidir. yeter. Geç kurulduğundan şikâyet j seleler ele alınrmştır. Arkası Sa. 5. 5ii. 1 de ettiğimiî bu teşekkül hiç kurulraasa idi. dünya barışını bugünkü halile bile on yıl boyunca korunıak çok guç olur. belki de imkânsızlaşabilirdi. NATO'nun en büyük faydası, karsı tarafui saldırı plânlarını hozrmış. Krenüini başka metodlar denemeye zorlamış olmasıdır. Bu metodlar tehlikesi/ nıidir? Böyle bir şey söyh?mek aklımjzdan geçmez. Uzakdoğuda. Ortadoğuda ve Afrikada ne dolablar çevrüdigini GAZİ OSMAN PAŞA ANIL.DI Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın 59 uncu vefat yıldönümü günden güne artan bir üziintü ile Ankara Üniversitesi «Köydeki ruhsatsız binaları münasebetile dün Gazi Osman Paşa Ortaokulunda bir tören yapılmıştır. Yukarıdaki resimde, Plevne savagcirüp dııruyoruz. Bunlara karşı geşının bugün hayatta kalan tek ferdi 110 yaşındaki Hakkı Çavuş tören esnasmda konuşurken görülmekterekli tedbirlerin düşünüliip yüriiryıkmanın henüz mevsimsiz olduğu», mütaleasında lüğe konması. hür dünyanın selâdir. (Tafsilâtı 3. sahifemizdedir.) ' meti bakımından mutlaka lâzimdır. Yeni köy kanıınu tasarısı hakkın kültür seviyeleri üzerinde durmaktaNATO topluluğu içinde /amaıı zaman basgösteren fikir ve ırenfaat da mütalealarını bildiren valilere, dırlar. Bu nokta hepsinde müşterekayrılıklarını da elden »eldiği nis bugün de diğerlerini ilâve ediyoruz. tir. İkinci önem verilen nokta, deBu arada danı^tayın, yargıtayın ve vamlı bir iltifat konusu olan sınır bettp azaltmağa bakmalıdır. Tiirkiyede kuruhcak güdümlü mermi iislerî Endonezya Cumhurbaşksm Soekar» no'nun 24 nisanda memleketimize yapacağı ziyaret münasebetile özel Endonezya Büyük Elçisi Prof. Suyon Hadinoto ve yardımcısı Sjamsu Ba. Arkası Sa. 5. Sü. 4 te harsjah dün İstanbul Hiltonda bir basm toplantısı yapmışlardır. Büyük Elçi Hadinato. Endoneıya Cumhurbaşkanmın 26 kişilik bir maiyet erkânile birlikte özel bir uçakla Ankara ve İstanbulu ziyaret edeceğini ve kafilede Dış Meri Bakanınm, Temyiz Ticaret Dairesi DumEAi Muharib İşleri Bakanının, Yükj lupınar şehidlerinin dul ve sek Mahkeme Başkanının ve üç geI yetimlerine verilecek tazmi i nefalin bıılunduğunu bildirmiştir. Endonezya Cumhurbaşkanı Türkinatm kal'î miktarım yarınki yeden sonra Danimarkayı, İsveçi, \ celsesiııde tesbit edecek I Halk Partısi Meclisinin dünkü toplantısında cin Macaristanı. Rusyayı ve İtalyayı ziyaret edecek ve Güney Amerika istismarı mevzuu üzermde de duruldu; Nüvid YetArıburnunıın e m i r ; A J t l s e n e e v v e l N â r a b u r n l l memloketlerinden bazılannı dolaşaSllbayi TÜrk Teğnıeni Bayan . rınde Naboland i.imli tsveç şilepi ile kın, Avrupa Koftacyine delege seçimi sıra; wm'rtffİnTCTrctın> SvHel edeçeklir. ŞereTnur Şavlıya erkek zarmıiçarpışarak batân Dumlupınar denizEndonezya Büyük Elçisi sorulan bir çıkan hâdiseden dolayı D. P. ye çattı ile bir Fransız Yiizbaşısile altımızın aziz şehidleri dün bütiln sual üzerine Cumhurbaşkam Soekar. yuıdda hazin törenleıle anılmışlarmiişterek oda verildi, durıım no'nun Rusyayı ziyareti sırasınds dır. | Ankara, 4 (Telefonla) C.H P. ma genişçe yer veren rapor üze Rus Ba^bakanı Hru'çefle eörüşmesi anlaşılınca hata tashih edildi Çsnakkale, Gölcük. ve şehrimizde j Mecüsi bugün saat 10 da İsmet rindeki müzakerelerde bilhassa din mevzuunda tayin edilmiş bir duruffl öğreneiler ve askeri birliklerce tertib toplana istismarı mevzuu üzerinde durul j bulunmadısını b^lirtcrek: Colorado Sprin?, Colorado 4 olunan ihtifallerde denize çelenkler ! İnönünün başkanhğında Arkası Sa. 5, Sii. S ria ; rak çshşmalarına devam etmiştir. muştur Bu mcvzuda söz alan üye ! (AP) NATO Koleji Kıımand^nı bırakılmıştır. 1 Dumlu9inar dün amldı I Endonezya Büyük EIçîsî, 80 milyon Miislümanın bıından faydalandıklarını. arapça Kur'an sayısının azaldığmı söylüyor' Bayan yaver protokolu karıstırdı . H. P. ara soçimlere gireceğini açıkladı Dış İşleri Bakanı Zorlu, Amerikan Dış Bakan Yarchmcıları ile görüştü Van Valisi ((Çok partili rejim köyde ahenk ve otoriteyi sarsti)) diyor ler umumiyetle C.H.P. nin lâiklik ] mevzuunda hiçbir tâviz vermemesi' gerektiği tezini savunmuşlar ve C.H.P. aleyhine dinî hislerin istis1 marl yoluyla yapılmakta olan propagandalara karşı alınması gere1 ken tedbirler üzerinde durmuşlardır. Bu arada propaganda yapanla Adanadaki tarla ihtilâh üç rın teşkilât vasıtasile tespiti ve par köyliinün öldiirülmesine sebeb ti olarak derhal adli mercilere mü | oîdu, Düzcede ise bir baba racaat istenilen hususlardandır. I oğlu tarafmdan katledildi Gene iç politika mevzulan ara j sında mahallî secimlerjn yapılıp ya i Adana. 4 (Telefonla) Bu sabah pılmıyacağı ve iktidarın ara secimsaat 8 sıralannda Kılanoğlu köyü lerine gidip gitmiyeccği meselesi üzerinde de durulmuş ve söz alan civarında tarla yüzünden 3 kifinin Meclis üyeleri C.H.P. nin ara seçim öldürülmesile neticelenen bir cinalere girmesi tezJni ittifakla sa yet işlenmiştir. Köyde bir tarla meselesinden ihvunmuşlar. gerek mahallî ve gerekse ara seçimleri içi n yapılaeak tilâfa düşen 15 kadar köylü, a r a çalışmalsra ait tekliflerde bulun balarla ve yaya olarak Adana va ge Arkan Sa. 5, Sü. 4 te lirlerken aralarmda kavga ç'krrıiştır. Mustafa Kılıç adındaki köylü elindeki sopa ile arabada bulunan köylülere hücum etmiş, bu sırada ortahk kanşmış. Mehmed Sjen a dındaki köy bekçisi mavzerini çe Arkası Sa. 5, Sü. 5 te İki cinayette 4 kişi öldürüldü 10 yılhk bekçi soygun yaparken yakalandı (Elden geldiği nisbette) 'ieyimiııi lirtten sonra. ta?arı hakkında mütaolaylara daima realist bir .çıdan , J e a l a n i s t e n e n ı e r i n teklifleri bakmak istediğimiz için kullanıyo lannuş olacaktır. Görüldüğü gibi. va. ruz. Hürriyet nizamını savmimak lilerin hemen hepsi, köy organlarının amacı ile kurulan bir teşkilâtm içinde birhirini ttıtmıyan sesler her zaman duyulabilir. Bunu yadırgamak doğru olmaz. Bu. NATO'nun zaafından riyade kuvveti sayjlmal'dır. Elverir ki. ortaya çıkan anlasmazlıklar savunma sisteminin tcme'ini çatlatacak derecede şiddetli olmasın: bu yiizden ile îıir pün karsı tarafın oyumına Eelinınesin. Biz. on yıllık hayatı boyunca Kuzey Atlantik Paktı Tcşkilatının iyi bir imtihanHan geçliğine, birçok tecrübe edindijcine ve vai'n için hür inssnlığa ümid ve cesaret vcrdiğine | inanıyortız. Bütün Pksiklcrirıe rağmen NATO"n"i V>upiinkii hnyatiyeti kuvvetlidir. t'yeleıin elbirliği ile harcıyacakları gayret sayesinde, uzak olmıyan hir tarih'e dünya barısmı sağ'am temcller ii/erine l:unılmuş görmek yürek*en dileğimizdir. NADİR NADİ üniversitelerin mütalealajını da be tayinlerine artık bir son verilmesi. dir. Bunun da hal çaresini. valiler sınırlar kesin olarak çizildikten sonra bir daha deği.ştirilmemesi hususunda Arkası S a .5 , S ü . l d e İki şaheser Posta pullan sadece posta parasının ahndığım biidiren birer işaret olmakla kaUaydılar, jüphesiz bunlartn yerine meselâ zarjlara damga vurmuk suretile i^i daha basitleştirmek yoluna gidilirdi. Pul bir güzel sanat eseridir. Pul bir propaganda rasıtasıdır. Pul matbaacılıkta her nıilletin ne kadar ileri gittiğini gösteren bir vesikadır. Pul bir milletin diğer milletler efradına koleksiyonlarında ebediyete kndar saklanmak üzere verebileceği en zarif iıediyedir. Bütün bu hokikatleri gözden geçirdikten sonra şimdi bir de NATO'nun 10 uncu yıldöniımü münasebetile bizim Ankarada basftrdığımız pullara bakahm. Ikisi de her cihetten tarn manasile birer faciadtr. Tiirkiyenin propagandası bakımmdan bu pvllarla taşh, toprakh ihracat mallannızm aym derecede • zarıırh olduklarma inanıynrm, Diinya iizerindeki rni}uonlarca ve milyonlarca kaleksiyoneuyrı halimize hern acmdıracağjz. hem d" güldüreceğiz. Devlet Bakanının işçilere tavsiyesi Mesken temini için kendilerine maddî yardım yapılmasını istiyen işçilere Haluk Şaman «Mesken işi, sizin becerikliliğinize kalmıştır. Iş bilenin, kılıç kuşananındır. Tahsisat yokluğu diye bir şey mevzuubahis değildir» dedi Bir müddettenberi şehıinüzde bulunan Devlet Bakanı ve Çalışma Bakan vekili Haluk Şaman, yanında Çalışma Bakanlığı teşkilâtı ileri ge. lenleri ile Tekstil Örme Sanayi Sendikası idarecileri olduğu halde dün saat 11.30 da Sümerbank Yünlü Sanayi Defterdar fabrikpsını ziyaret etmiştir. Bakan bu münasebetle fabrika lokalini dolduran 2000 e yakuı kadın, erkek işçi huzurunda bir konuşma yapmıştır. Defterdar fabrikası işçilerinin şahsında bütün Türk işçisini selâmladığını^belirten Bakan özet olarak şunları söylemiştir: «Haj'atını. ekmeğini alm teri ile kazanan faziletli ve, çahşkan işçilerin arasmda bulıınmak» benim için bahtiyarlıktır. Vekâlet * e hükumet o!?rak sizin için hevçeyi yaprhak iste riz. Ama hcrşeyi imkânlar nisbetinde yapmak zaruret ve mecburiyetiri Diyarbakır. 4 (Telefonla) Şehrimizin Emniyet teşkilâtmda 10 senedenberi bekçilik yapan ve tak dirname alan Mehmed isimli bir bekçi, dün akşam saat 22 sulannda Sıtkı adh bir şahsı soymuştur. Soygun esnasmda Sıtkınm bağırması üzerine o civardan geçmekte olan bir başkomiser, olay mahalli ne gitmiş ve soyguncu bekçiyi yakalamıştır. Bekçi Mehmed, bugun yapılan sorgusunu müteaKib tevkif edilmiştir. ~Takkelüeıİe~\ mücadele Antakya 4 (Telefonla) Hatay poüsi, Şapka Kanununa muhalif hareket edenlerle mücadeleye başlamıştır. Dün, takke ile dolaşan 12 şahıs yakalanmış ve bun!?.r hakkında takibata gEçi'.miştir. **>• ! Antalyada otellere zam Antalya. 4 (Telefonls) Antalya Belediyesi sineTial^ra vPDf'*ı 9r25 z?msn sonra dün de otel ücretlerine %10 zam yapmxştır. Gİ'NEŞ AÇTI Şehrimizde iki gün kapalı gidei, hava dün tekrar açmiş ve İstanbul bol güneşli, ıhk bir gün geçirmiştir. Buna mukabil Burdur ile Gerede'de 48 saattenberi kar yağmaktadır. Topkapı Sarayı yolu üzerinde çekil.?n yukarıdaki resimdc. dünkü ıhk güneş kşrşısmda nesîi arasmdaki ezeli geçimsizliğc rağmen bir arada bir köpek ile bir kedi görülmektedir. K *1*.J deyiz. Bütün şartlarm ortaya konulması ve halledilmesi kolay değildir. Ama biz bütün müşkülleri sizlerle elbirliği yapmak suretile yeneceğiz. Türk işçisi. hüneri ve kabiliyetleri le, memleketin tahakkuk ettirmek istediği kalkınma hareketlerinde bu kabiliyetlerini ortaya koymuş, bun. da muvaffak olmuştur. • Partimiz ve hükumetimiz içinde bana düşen vazife işçilerin halini, kaderini, istikbalini garanti altına almaktır.* Haluk Şamanın konu^ması işçiler tarafmdan alkışla karşılanmış. salonda «yaşa. varol kahraman Menderes». «varol Demokrat hükumet» seslerî yükselmiştir. Bakan ve refakatindeİngilterede evlerinin yanmda oy» kiler bayraklarla FÜSIÜ konnşma yey n a r iarken radyoaktivitali bir risrinden a>'rıl>!rak fabrika tepislerini ( gezer^k iİ5ilileıden iz?hat almısflarme yakın olduklan anlaşılan İskoçyalı üç çocuk, derhal müşahede v« dır. Fabrikadaki gezi sırasında bazı tedavi altına ahnmışlardır. Resimde. atomlu çocuklar, kontrol edil Arkası Sa. 5, Sü. 2 de i dikleri küniğin kapısında eör;i'.Tnek+edir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog