Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ANSIKLOPEDIK İngilizce Türkçe Resimli Lugat tamamile telâffuzlu Bütün bilgi sahaları 2500 resim ve tablo 900 e yakm sayfa 68.000 kelime. tabir ve cümle 16.000 idiomatik terim 100 den fazla öğretici şemalar Faydalı bir zeyil, v.s. T.L. 30. Öğretim Yayınevi Ankara Cad: No: 62/2 İST. u m h u ri yet KLIRUCUSU.'TUNUS NADÎ finrii xn\ UIİCU yll Cengiz Dağcı'nı& çıkar^çıjtmai kapışılarak tükenen bü eşsiz roman^§^rlıK ;: Yayınevinin . Büyük Eserler KŞSaplığrİ^felSsindte 4 lira fiaüa yeniden basılmıştır^ f . •' ı Birirıci D ü n y a H a r b i n i h AlmanRus Telgraf ve mektub adresi: Cumburiyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 telefonlar: Urouml Santral Numarası: 2 2*298. Yazı İgleri 224299. Matbaa: 224290 çi 4 Nİwn 1 9 5 9 cephesinde bizzat bulunmuş} olan yazar. bu korkunç savaşı ve eâr kamplarının tüyler ürpertici tafsilâtını anlatırken bir yandan da Kırım Türklerinin acıklı dramını da salâhiyetli ka•lemile bize tanıtıyor. Son yılların en büyük ve canlı esej"v bu rom^ndır de: nilebilir. f Batılılar arasınd M göü k NATO Bakanlar Konseyinde bu yüzden Konseyine çimi hâdiseli g p G r u p u n u n 2 A tMaMrijayfcdjfc.edigi uuiriiiyor c • i /Y*J \ »T « T*^^ • H adayı olan Kasım Gülek U. \f. YlieY F\ D 1*1 Amerika; Fransa; Almanya, Dış İşleri Bakanları Kon ^ feransmda ilerleme olduğu takdirde zirve toplanhsına i l e ^tr L; L * • ' • flfl DUİenCİ Grupu D.. 1 1 £XeVlte tebliğ C *r VeV Vermedller bir tertibi J*l gidilmesini istiyorlaı, İngiltere bu görüşe katılmıyorl . # Washington 3, (Radyo) NATO İçimkden geldi. Sizleri seviyoruz,, diyen D.P. lilerin seçtikleri, 2 C.H.P. li ise istifa ettî; Dış Işleri Bakanları Konseyi toplan tılarırun, fazla terakki kaydetme. den devam ettiği bildirilmektedir. Resmi kaynaklardan öğrenildiğine göre, Batı Almanya, Amerika, îngil ter« ve Fransa arasındaki görüş ay rılıklan tamamen giderilmiş değildir. Nihai kararın, Sovyetlerle yapılacak müzakerelerden 2 hafta k a . dar önce, 29 nisanda, 4 batılı büyük devletin Dış İşleri Bakanlannm Pariste yapacakları toplaııtıda veıileceği kaydedilmektedir. Dış İşleri Bakanları Konseyinde. henüz h a l . ledilemiyen mesele, Almanya ile imzalanmasi icabeden Sulh Andlaşmasının plâmdır. Muhabirlere göre. en büyük müş kilât. Fransız Dış İşleri Bakanı Mvır ville'in Cumhurbaşkanı cie Gaulle' den. Batı Alrrar.ya Dış İşleri Bakanı Brentano'nun da Bsşbakan Adenauer'den alrmş olduklan kesin tali C H. P. bir yayıtıhyarak bunun, D. P. id arecilerinia olduğuno Ankara 3 'TelefonhO B. M. M. nin bugünkü toplantısında Avrupa Konseyi Assamblesinin 11 inci devre toplantılarına seçilecek delegeler ko | nusu tartışmalara sebeb oldu. Se . çimler sonunda C.H.P. grupunun j tesbit ettiği Kasım Gülek ve Bülend i Ecevidin yerine D.P. milletvekilleri. ı nin oy vermemesi ile Tunceli milletvekili Fethi Ülkü ile Maıaş milletvekili Halil Gürünün seçilmesi C.H. P. milletvekillerinin protestoları ile karşılandı. Seçilen her iki C.H.P. li milletvekili bu vazifeyi kabul etmiyeeeklerini bildiıdiler Bu konuda seçimlerin yapılacağının bildirüdiğinde, C.H.P. Malatya milletvekili Nüvid Yetkin söz aldı. Yetkin C.H.P. nin Meclis içindeki çoğunluğunun dikkate slınarak C.H.P milletvekilleri içinden iki milletvekili yerine üç milletvekili seçilmesi. nin gerektiğini ifade ederek. «Haksızlık ve tcdbirsizliğin» düzeltilmesini taleb etti. D.P. Bahkesir milletvekili Halıl tmre seçilecek delegeler hakkmda ve hâdiseyi protesto edeceğini bildirdi • ŞIIIIIIIHÜ'IHIIIlllllllllinillllllHIMnillMinilllllllllllllJ Meclis ( tatile I cıktı 1 Arkası Sa. 5 Sîi. S de Kuınların lideri, Kıbrıstaki Komünist AKEL Partisini kanıın dışı ilân eden kararnamenin kaldırılacağı ümidinde olduğunu açıkladı Lefkoşe. 3 (Radyo) Rumlsrm savunuyor Izmirde gazeîeci Nakarios kızılları = Dün sözlü soru öncreele | İ rini görüşen B. M. M. 11 5 1 gün tâtil yapacak | Ankara, 3 (Telefonla» B.M.M. nin bugünkü toplantısında sözlü so ru önergeleri cevablandırıldı,. bflzı C.H.P. ve D.P. miUetvekillerinin do kunulmazhklarmın devre sonuna bı rakılmasma ve Meclisin Şeker Bayramı dolayısile 15 nisana kadar tâtil yapmasına karar verildi. Saat 15 de Kayseri milletvekili İ b . rahim Kirazoğlunun başkanlığında C.H.P. Meclisi dün saat 10 da Ankaıada toplarunıştır. Rahaçılan celsede, Avrupa Konseyi metli Barutçunun yerine Caf er Tüzel seçilmiş ve Merkez ida Asamblesinin 11 inci devre toplantılarına iştiıak edecek delegelerin sere heyetinin raporu okunmuştur M eclis bugün. rapcran münakaşası i çin tekrar toplanacaktır. Rcsünde, çimi yapıldı. Bu konuda cereyan içtima halinde bulunan C.H.P. Mcc îisi görülmektedir. jgden müzakerelerden sonra sözlü so ru önergelerinin görüşülmesıne geçildi. Ankara C.H.P. milletvekili Receb Denginin Makine Yedek Parçaları Türk Anonim Şirketinin 1956 yılm. da zarar etticinin doğrıı nlur o'ma Arî.ast Sa. 3, Sü. 6 da AĞAÇ BAYRAMI Ağaç bayramı dün şehrimizde de kutlanmaya başlanmıştır. Biitün okullarda bu k onuda dersler verilmiştir. Resimde, dün bayramı kutlarken fide diken k üçük öğrencilor giirülmekledir. Arkan Sa. 5. Sü. 7 de .ideri Baspişkopos Makarios, olaghnüstü hâl nizamlarınm sona erBaşbakan Şeker Bayramından mesini müteakıp, Komünist AKEL sonra bir muhriple İspanyaya Partipini kanuT. dışı ilân eden kagidecek Mahallî komisyon tarafınd?n tesbit edilen miktarlar rarnamçnin kaldırılacağını ümid ettfâini sçıklamışt'.r. Komünist Çahşma Bakanlığı tarafından yüksek görüldü Şehrimizde bulunan Basbaksn AKEL Partisi, 3 sene önce Genel Adnan Menderesin İspanya HükuV'aü Harding tarafından kapatılİzmir 3 (Telefonla' Basın men. Mahalli komisyomm tesbit ettiği nvtinin Hâvet^si olarak İspanyaya mıştı. bir zivaret yapmasl sublarının asgarî ücretleri hakkmda ücretler ise yukarıdakileıden takri 10 eünlük Arkotı Sa 5 Sü. 5 te mahalli kat'îleşTİştir. Başbaki>n Menderes komisyon tarafından üç ben yüzde 40 daha yüksek idi. hafta evvel tesbit edilen miktarlar Bir sendi'ia işçi ücrellerini arttırdı İspanya ziyaretini Şeker Bayramınalışma Bakanbğı tarafmdan yükAnkara 3 <Tslefonla* Toprak dan sonra yaoacak ve şehrimizden sek görülmüş ve değiştirilmiştir. Mahsulleri Ofisi 1 marttan itibaren hrrek?t edecektir. Bakanlığın tesbit ettiği yeni üc muteber olmak üzere işçilerinin üc Başbakan, İspanyaya deniz volile retler bürüt olarak şöyledir: retlerine yüzde 38 zam yapmıştır. gidecek ve kendisini Barselona'ya Muhabir 430, foto muhabiri 400. Ofis İşçüeri Sendikasmm, Genel kadar Türk Deniz Kuvvetlerinden müsahhih 350. istihbarat şefi. müter Müdür Suad B >l?yır ile tcmasları cim, muharrir. sekreter ve radyocu sıır.unda Grnel Müdürlük zammı ka bir muhrip götürîcektir. A!âk?lüar Menderein bu seyah'tinı «Adana» 501. neşıiyat müdüıü 600 lira. bul etmi'.fir. Arhnvı Sa 5 Sü J de asgarî ücretleri yüzde 40 ındirilcîi Menderes muhriple gidecek C.H.P. Meclisi Toplandı Türkiyenin ihracatında vukua gelen gerileme 1958 Alman istatistikleıi, Avıupada ihıacatı en düşük memleket olarak Türkiyeyi gösteıiyoı Bahailerin duruşması dün başladı dâvanın Ağır Cezaya naklini istcdi. Diyanet İşleri • Bahaîli^in insanları hayvanI T s'ıbi hiir yaşamağa zorladığım» malıkemeye bir tezkere ile bildirdi Ankara 3 CTelefonlai Bahailer hakkında açılan dâvaya bugün Ankara İkinci AsUye Ceza Mahkeme. sinde bakılmış ve bu ilk duruşma sabah 9 dan saat 18 e kadar sürmrs tür. Onu tutuklu olmak üzere 46 Bahaî, gizli cemiyet kurmak ve Top lantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket etmek suçuyla yar gılarmışlardır. Sanıkların önce isim ve hüviyetleri tesbit olunmuş. b i l . ahare sorgularına geçilmiştir. îfadelerinde Bahaîlik hakkmda bügi veren ve dünyada hâlen bu dine bağh olanların 27 milyon olduşunu söyleyen Bahaliler. Allahm B'rV^r.e ve Peygamberlerin hak olduğunt Arkası S a . 5, S ü . l d e Dört köyün halkı bozan birbirine girdi Kırşehirin Kaman ilçesinde çıkan kavgacla uçu ağır olmak üzere bir çok kimsenin yaralandığı bildiriliyor. • Inanamıyoruz! Küçükyah faciası rufcu bukîı iki ay ancak oldu. Bandırmada çıknn (Bandırma Ekspres) de okuduğumu?a göre bu tüyler ürpertici tncıadan ibret dersi ahnarmz şöylc dursvn kıhm,z bile k,pvdamnmış. Bandırmada bir fen heyeti n u . m<t vırıhsus binaları gezmis. bvn. lardnn bir sinemarnn kapatilmasr na knrnr vermiş. Karar Kaymukamlıktnn. Belediyeden gererel' tebliğ edilmis. Fakat sinema sahib tebliğe riayet edeceğine adamlanna emir vermiş: «Gi.teleri nçm; , e anslara devam ediyoruz.» Hadisede anfaşılmadtk tarafla çok. Bir sinema sahibi Koymakamhktan ı^e Belediyeden geçen fcapaUlma karnrma na.Ti! fcorşı koyar? Haydi karşı koydu diyclim. buna resmi nwkamlar nnml siısnr? Kü çükyalı faeinsının 36 kurbanı, öhi rette eğer bu hâdiseyi dıtymııxlarsG ölümlerinin başkn vntanriaşlnrm aynı öliimdcn kıırtannağa dnhi ynramadıçıınt düşiinerek hir kert daha ^ölmiişlerdir, zavall>l"r\ Kırşehir, 3 (Telefonla) Kaman ilçesine bağlı dört köy arasında kan lı bir kavga olmuş, üçü ağır olmak üzere bir çok kimse yaralanmıştır. Kavga, arazi kadastro mem'irlarına. vazife yaparken, bir nüdaha'e sebebile başlamıştır. Memurlann hâ dise yerini terkinden sonra Temirli. Kuranlı. Hacıyusuf, Körmehjned köylüleri, bıçak ve sopalarla birbirlerine girmişlerdir. Hâdise güçlükle önlenebümiş, memurlann şikâyeti üzerine savcılık tahkikata başla mıştır. Burdurda miras yüzünden bir adam öldürüldü Burdur, 3 (Telefonla) Merkez ilçeye bağlı Geresun köyünden Sü 6 aylık 2 çocuk anası olan N. a^h genç kadın, hastalandığı iç'n cğle yemeğini yiyerek orucunu bozmuşleyman Tok adında 25 yaşmda bir tur. genç, aynı köyden Mehmed Ali Bu sırada namaz kılmakta c!an Cankuı t admda 50 yaşlarında bir kaynanası Safinaz, namazı yarıda şahsı çifte ile vurarak nıdürmüştür. buakarak gelininin üzerine hücum Cinayete bir miras meselesi sebeb etmiş ve: «Ben senin gibi kâfir kaolmuştur. Katil yakalamn.ştır. dını oğlumla yaşatmam» diye genç Cezaevindcn kaçan Genç Cana^an kadını bayıltıncaya kadar dövmüştür... yakalandı Elâzığ 3 (Telefonla) Genç CaKomşuların yardımı ile kaynananavarı namile maruf ve Elâzığ Ce nın elinden kurtulan kadın, anasızaevinde tutuklu Abdullah Su nın evine sığınmıstır. ile kazaen ölüme sebebiyet veın'ek Nişan jiiziiğünü iade etti ten sanık Kenan Çubukçu, Cczse Turgutlu 3 (Telefonla) Geçen vinde ışıkları söndürdükten sonra sene Ramazan aymda Şevket Ozcan nöbetçinin de başına odun vurmak adındaki bir gençle nişanlanan suretile askerî cezaevinden firar Emel adındaki bir kız, nişanlısı etmişleıdir. Bir müddet sonra fi oruç tutmadığından bugün nişan Arîcas: Sa. 5, Sü. 1 de yüzüğünü iade etmiştir. Ankara 3 ıTelefonla) flıracatın lık ortalaması 320 milyon dolardan memleket ekonomisindeki durumu ibarettir. Rekor yıl 1953 olup 396 milve rolü hakkmda Odalar Birliği or yon dolardır. Fakat 1958 de bu raganında alâka çekici bir maka4e ya kam 247 milyona düşmüştür. Buııa mukabil içinde bulunduğuzan Iktisad ve Ticaıet Bakanlığı e^Kİ Böyle»bir partiye iltihakmm Müsteşarı Mahmud Şeyda. kendi lâ muz devrede ilân edilen yıllık ithal nıuhtemcl bulunduğunu bildibirile iktisadi kalkınmamızın bir n u . P'ogramı 630 milyon dolarhkhr. Bu. Prof. Vasfi Raşid Seviğ yarısından fazlası çeşidli dış ren maralı problemi olarak ihracatı ele nun «PartiJerimiz kilise haline yardımlarla karşılanmıştır. Fakat almaktadır. M. Seyda «ihracatımızın yetersizli önümüzdeki yıllarda dış yardımlav geldi» dedi ği artık göze çarpmsğa başlamıştırs yekununun 359 milyon dolara varAnkara. 3 (Telefonla> Ankara m^.sı beklenmemektetiir. şeklinde yszısına girmektedir. profesörlerinden Diğer taraftan ithalâtı icab ettiren Üniversi*esi eski Verc'iği bilgiye göre 1950 yılmdan Arkası Sa. 5, Sü. 6 do Vasfi Raşit Seviğ kunılması yolunberi ihracatın getirdiği dövızin yılEski<=ehir ve Ç da bir müddetten beri çalışılan bir biitün cün kar düstü. Hasosyalist parti ile ilgili olarak bugün va'ar scğudt'. Denizlerde beyanat vermiştir. Profesör Seviğ Antalya. 3 (Tekfonla) Orus' boz fırtına siddetlendi demiştir ki; | ma yüzünden bugün şehrinrzde bir « Memleket bugünkü Seçim Ka ] kaynana, gelinini bayıltıncaya ka Çanakksle, 3 (Telefonla) Iünunu ile iki partiye ayrıldı. Bu iki I dar dövmüstür. Bahçelievler semtin mizde havalar birdenbire soğumuş dev partinin çatişm?sı birçok fikir j de oturan, birisi 2 yaşında, d ğeri tur. LimaT.da fırtına hi'ki'm süv Arkası Sa. 5. Sü. 3 de ' Yurdda tekrar kar yağnıağa Türk Scsyatist Partisi için hazırhklar oruç gâl'nîni bayılkadar mekte. rüzgâr çaatte 40 Km. hızla «•sriektedir. Şehir kıs manzarasma bürünmüstür. Ş'ddetH yağmurlardan sonra, akşama doğfru yağıs kara ctvirmistir. B?zı vasıtaların yol larda V'l^ı&i b'ldiilm' ktedir. İzmirde soğuklar İzrir, 3 (Telefonla) Birkaç hsftadır çok iyi gitmekte olan ha%Ta bu sabah tekrar kısa dönmüş. önce sürekli bir y?ğmur ve sonra povrazla suhunet 7 dereceye kadar düsmüstür. M=teoro!oü istasvonu soğuğım daba da artacağmı biidtrmektedir. Arkast Sa 5. Sü 5 da Valiîer, muhtafların i l k o k u l u bitif miş olmalarını isîiyorlar Bitlis Valisi «Hazine ve Özel İdarelere aid arsaların bedelsız olarak evaız köylülere verılmesini ve ımecenın indırılmesini tavsiye ediyor r Saçlannı 20 yıldır k^smiyen kaden hmlıut cliü İzmir 3 (Tolrfonls^ 20 Sî l ••• PISLİK İstanbulun işlek ve merkezî semtlerinden biri olan Unkapam ile yemiş iskelesi arasuıdaki asfalt yolun denize bakan 600 metrekarelik kısmı. günlerdenberi pislikve sularla örtülü" bukınmaktadır. Her gün binlerce vasıta ve insaıun gelip geçtiği yol üzerinde bulunan pis sahanın temizienrpesi tıjstijunda semt sakinleri müteaddid keıeier resmi makamlara müracaattp hvılu nmuştarsa da müspet bir netite a!amamjslardir. Resim, pislik ve sularuı islilâsına uğramıs olan yeri göstermektedir. ş m Konya. 3 (Telefonla) Şeh s rimiz Hacı Hasarıbaşı Camii ğ vâızı bir vaızında Napolyonun j Müslüman olduğunu, Müslüs manlığı Fransada yaymak is= tediğini, fakat buna mâni olun ş duğunu bildirmiştir. Ayrıca 1 H sözü sinema v« futbol maçma S g^tiren vâız, bu gibi yerler* = 3 devam edenlerin kâfir oldukş larmı söylemiştir. Vâızın bu g sözleri bugün şehrimiz gaze= telerine bilhassa İmam • Hatip İj Okulu öğrencilerinden eelen 3 mektuplarla protesto edilmişH tir. g Öte ypndan bir başka vâız M ğ bir Müslümamn kolay kolay s ' ş kâfir olamıyacağını. asıl kâfi = y g rin Müslümana kâfir diy*"nler g = oWui?unu söylemiş ve bazı ş H meş'ekHaşlarının konuşma'.a g ş rında rl.'ha ölçülü hareket et = ş mrlcrini t^vcve etmtr»ir. f| •İiiiiiuiııi!iiiiınını»ı'ji)!iııı^ı,!iiiiıi!'iıi!'n;iHiııııııııııii'1tiiife ( Konyada garib 1 bir vaız! ne evvel ölen kocsmin v?siye. Ankara, 3 (Telefonla) Dün, mektedir. Bu sebeble de yeni gelir ti üze'ine saçlsnnı o z=m?nd3n yenı Köy Kanunu tasarısı hak kaynaklariîia ihtiyaç vardır. Tasaberi hiç kesmiycn ve yıkanvyari kmdd valilerin mütalâaların! bıl rın;n kabul ettiği gelirler, devlet ve S. admda bir kad'Ti bu^ün dlrmeye başlamıştık. Bugün dığeı özsl idare vergilerinin bir misli tamüştür. Ypkınlnrı koc^ST'n S. S vaülerimizin mütalâalarını bildir hakkukundan elde edilecek köy nin saçlannı cnk F?V'İ İTIİ VP. maye devam ediyoruz. kalkmma payı, İHer Bankasının sakesmemesini istodiğinj söykn ek tedirler. Bi'ngöl Valisi, tssarıda kaldırılan fi kârından köyiere ayrılan r<~5° 20 senedir tutulnn bu vsiyet salma yerini doldurmak üzere yeai köy payı ve arazi vergisinde'n tefrik ihdas edilen köy gelirlerinin veri edile n %G ıane payı ve diğer çe a yüzürden kadtn'n s"çl"riP'n u \ u/.u zunluğu 1 motre 60 cm. yi bulmini tespit için iki köyde tetkikler şitli kaynaklardan shnan paylardır. zunl' m'îştıır. Vali, koyun ve keçiden alın»n 10 yaprnış, fakat müspet netice alamamuşt Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mıştır. Nitekim salma 2190 Hrava ba liğ olmakta. fakat yeni gelirler tutsrı 1960 lirayl geçmemektedir. Valinin ifadesine göre, veni tasan daha fazla praya ihtiyaç hissettir Î 31 yılda no idi, ns Bursa yangını müsebbibi 6 ay hapis yatacak Bursa 3 (Telefonla) 24 Ağustos 1958 Pazar günü vukua gelen yangın hâdisesinin asliye I.. Ceza mahkemesinde devam eden duruşması, 220 gün sonra bugün karara bağlanmıştır. Mahkeme heyeti yan ğının mücellid Cavid Çemrekin dük kânından çıktığ'.na vicdanen kanaat getirdiğini büdirerek onu 6 ay hapis ve 500 lira ağır para cezasma mahkıım etmiştir. Yeııi ııiUol 25 kuruşlukların pı yasaya çıktığım yazmıştık. Resimde, Cavid, Çemrek, yansırK'in sonra tevkif edilmiş, 70 günlük m^h.ku burv'ardan birini 31 yıl evvclkS ?5 kuruşluk ile yiuı^ana görüyorsjnuz. miyetinden sonra kefulttie tahîiye Kehp. avkaria hıraktıgımız 31 yıldi bunların iştiıa kabiliyeü de yalnız 1 büj üklükleri kadar değişseytii, de ğil mj? edilmis tir. !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog