Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ESKİ TÜRKLERDE I5RAM SANATI Maaril Vekâleti, Devlet Konservatuvan sertsi yayınlarından olmak üzere Refik Ahmet Sevengilin kaleme aldığı «Eski Türklerde Dram Sanatı» adlı bir eser ypyımlamıştır. Türk tiyatrosu tarihirün birinci kitabını teşkil eden bu eser. 210 kuruş fiatla bütün kitabçılarda s*hlmakt.adır. iinoü umburİYet 19 Telgra! ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 348 Telefonlar: ümuml Santra) Numarası: S24298. Yazı İsleri. 224289. Matbaa: 224290 DOSTOYEVSKI Dıinya edebiyatında eşsız bır yeri olan büyük romancı Dostoyevskı'mn hayatını, sanatını ve başlıca eserlerinin konularmı bir arada sunan bu kitaba ayrıca Dostoyevski'nin eserlerinden karakteristik örnekler eklenmışmiştir. İhsan Akayın hazırladıgı ve Varlık Yayinevinin Dünya Klâsikleri serisirıde basılmış olan bu kitabın fiatı 2 liradır. l umd r M ° " O l Mn ISJîeatı Devlet Bakanı, ücretlere zaınValil erın k ö k öy kanunu talebinden vazgeçilsin diyor tasarısı için görüşleri Haluk Şaman, işçi ücretlerine zam suretile hayat pahaiılığı ile mücadelenin etı sakim yol oldtığunu söyledi Ağrı Valisi: ((İmamlara dikkat, komünizmin köylere Memurlara yapılan zammın yüzde 3134 olduğunu belirten Bakan, sokulmak için seçtiği kisve, «Zamla birlikte fiatlar da otomatik olarak artmakta, bundan fayda yerin« zarar husule gelmektedir» dedi ! Amasya Yalisinin fikri: «Köy Hanunu köylerimizi | imam kisvesidir» diyor Yırcalının mapusane siirleri Eski Bakan • Bahkesir « milletvekilmin «Üçiincii katın insanları» ismi ile neşre hazırlandığı şiir kitabının hir edebî hâdise olacağı belirtiüyor Ankara, z (Telefonla) Eski Ticaret, İ$letmeler v« BasınYayın ve Turizm BakanJarından Bahkesir MiUetvekili Sıtkı Yırcalının 33 şıirini bir arada toplıyan «Ucüncü Katın Insanları» adlı kitabı Ajans Turk Yaymlan arasında çikmaktadır. Şair Yırcalının bundan önce alo şürinden mürekkep özel kitapçığı hakkında bilgi vermistik. Fakat «Kiütlenmiş Dünya» adlı o kitapçık Yırcalının eski şiirlerini topluyordu. Bugün yayınlanan jiirleri yent T inanlara ait bulunmaktadır. nÜçiıncij Katın İnsanları» nda, Saır Yırcabyı politıkacı hüviyetile Devlet Bakanı \e Çalışma Bakan vekili Halük Şamaıı dün işçilere hitab ederken Şehrimizde bulunan Devlet Bakanı ve Çahşma Bakan vekili Haluk Şaman dün saat 11,30 da Sümerbank i Bakırköy mensucat fabrikası lokalinde İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii Sendikası tarafından iş ahlâkı; mevzuunda tertıblenen sohbet toplantılarından ilkini bır konuşma yaparak açmıştır. Bine yakın işçinüı ıştırak ettiği bu toplantıda Bakan konusmasında ez. cümle şur.iarı söylemiştır: »Devlet olarak hükumet olarak, işçi olarak bu gayemiz vardır. Türk j işçisinin kaderini ıslah etnıek istiyo j ruz Hiç bir şey almadan vernoek j mümkün değildir. Kadın işçileı* işçi i ailesinin ayarlanmasında çok mühim , vazifeler düşmektedir.» ] Açıs konuşmasını müteakıb Bakan, j basın mensublarile sosyal konulaıda ve isçi Sıgortaları könularında hasbıhallerde bulıınmuştur. İşçi ücret. lerıne yapılan zamlara temas eden Bakan demiştir ki: »Zam.. zam.. artık bu lâftan vaz geçelim, daha zammuı sadası kulak. larımızda. İşçi ücretlerine zam suıer tile hayat pahalılığı ile mücâdele en : sakim bir yoldur. Çünkü zamla bir| likte fıatlar otomatik ohuak artmakI Arkaaı Sa. 5, Sü. 6 da laşımalı. Bugünkü 35792 adedi bir araya toplayıcı bir karakfer en az dörtto btre indirilmeli» Köylerimizi batıl geleoekierdea kurtannak, tnodem anlayı^s uydur mak, insan haklaruî* kavuşturmak, ihtiyaçlarıru en kısa yoldaıt gidermek, hukukî düzenini sağlantak için bir kanun tasansı üzerinda çah^ılmaktadır. Bugün köylere tajbik edikn«kt« olan Kanun 442 sayıyj ve 13;Mart/ 1924 tarihini taşımaktadır. 35 y ı l dtr köylerin iç ve dıs münasebetlerini düzenlemeye çahşan bu kanun bir çok değişikliklere uğramış veya bazı hükümieri degışen hayata ayak uyduramadığından kullanılmaz hale gelmistir. Gunün realitelerine ve demokrasinın ıcabına da uyguniuğu kalmamjşti!. Hükumet, bu mahzuriar karf ısında yeni bir Koy Kanunu tasarısl hazjrlamı^tır. Ancak, yeni tasan Meclise getirilmedenönce Saniştaya, Yargıtaya, üniversitelere ve valiiiklere gönderilmiş ve oniaı ın mütaleaları istenmiştir. Bütün bu mütaleaiar Meclise gelmiş bulunmaktadır. Memlekette, 1956 yılı istatıtiklerine göre, 35792 köy bulunmakta ve bu miktar köyde son sayıma göre 17.247.952 nüfus yaşamaktadır Memleket nüfustınun fc 75 ini teşkii eden köy sakinleri için bazırlanan tasan üzerinde. mütalâalannı göndermiş olan otoriteler, ç e ArkoM Sa. i, S«. S da Kıbrıs geçici hükumet Savunmaya Osman Orek, Sıhhate Niyazi Manyera, Tarıma ise Fazıl Plurner namzed gösterildi; Makarios Pış İşleri ve Maliyeyi aldı; 7 Rum Bakandan dördünün EOKA'cı olması hayret uyandırdı Larnaka Türk Belediye Başkanı ve sabıi hükumet menıuru Mehmed Nâzım da, Rum Maliye Bakanınuı yardımcıhğına aday gösteıilmiştir. Kıbnsü Rum Bakanların ısiraleıisi «çıklayan Başpiskopos Makarios, şimdilik kendisinin, Dış işleri ve Ma liye Bakanlıklarını bizzat üzerine alacağını bildirmiştir. Makdiios'un listesinde. Ruhani Meclis sekreteri Paskalides Lefkoşeli bir avııkat K<>ridea, Gııvas'ın baayaveri ve onunla Atinaya gidıp şimdi Kıbrısa dönmıi^ bulunan Goirgıyadis ' yaş 27), vak. tile yakayı ele^ veıip sonradan hapisaneden kaçmağa muvaffak oian azıh EOKA liderlerinden Yorkacis (yaş 26'. EOKA siyasi komilesi üyelerinden avukat Papadopulos (yaş 25), ve Grivcts'ın kurmay heyeti üye lerinden Aginos bulunmaktadır. Açıklamayı yapan Genel Vali Foot, namzed listelerini nazarı itibara alacağını ve Kıbrıs Muvakkat Komitesinin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan evvel tasvibini yaymlamağı ümid ettiğini söylemiştiı. Geçici hükumet önümüzdeki şubat ayında Kıbrıs bağınısız bir cumhuriyet halini alnıcaya kadar vazife görecektir. O lamana kadar Foot. Cıım hurbaşkanlığı vazife ve mesuliyetlerine sahib olacaktır. Makarios'un teklıf ettiğî liste, İngilizleri olduğu kadar Kıbnslı Tüık ve Rumları da hayret ve şaşkınlığa sürüklemiştir. Ileri sıirdüğü adaylar, Ruhanî Meclisin EOKA'nın nüfuzu Arkası Sa. S, Sü. 3 de Orman Fakültexi taleheleıi dün derslerini diulerlerken Boyhot dün sona erdi Türkiye Gazete Sahibleri Marmara bölgesindc zelzele dersl<ıe gttmta* başlamıslardır. SaSon umumî heyet (oplantısını miiteakıp gördüğümüz bah deıse girmeden önce Fakülte Dekaııını ziyaret eden Talebe temsıllüzum üzerine. bııgüne kadar üvesi bulunduğumuz cileri kendisine 5 çiçek buketi verTürkiye Gazete Sahipleri Sendikasından istifa ettiğimiglpr ve yapılan hareketin Fakülte. mizi açıklanz. ye kaışı olmadığınt söylemtşlerdir. Yukarııirtki ifsnndr. boykottan son m CUMHURİYET. DÜNYA, HURRİYET. rhki ilk deı^ görültnektedir. (Tafsilât MİLLİYET, YENÎ SABAH, İST. EKSPRES 5 inei ! Cumhuriyet Ga zetesi Yaz; işle n Mudurlugun 1 e tstanbul I MElâzığda Bolgp şecizi vai1 H zi Ömer Bilginoğhı im?ah = 1 yazıda Basın Kanununa % 1 göre kisaltma yapılarak § 1 aşağiya yazılmıştır. Ka i = nuna aykırı bir cihet bu § lunmadığından ilk nıısha 'îe neşri 3488. Müddeiumumi muavmi Yaiçm. Bir faniye bu kadar kurban kesmek israftir sözü yalacdrr. Gaaetenizin 20 Mart 959 tarihli nöshasm" öa intişar eden yainyi okuduın. Hakikatle ügisi olmryan bu yaz^t tamamen tekzib ederim. Büyijk hizmet ve eserlerile neeıp Türk milletinin kalbini ıımınnun sevgi ve sayıeısını kazanmı? rfegerÜ Başvekilimirin ucak kazasındş; sağ v# saltm kurtulduğuna n«ca+ fidyesi olarak Türkiyenin her taraftnd* Arkam Sa. S. Sn. 1 rie Lefkoşe 2 (Hususî) Kıhrıgta geçici hükumeti te^kıl edecek Bakan Haîk btiyiik knrku geçirdi, namzedlerinin ifimleri. bu sabah ilân Gemlikte bir bina çöktil sdilmiştir. Kıbnslı Türkler, geçici insancf» zayiat yok. havabükumette, Savımma BakanUğını Osman Örek 'Londradan dönüncey» lar da birden bozdu kariar kendisine Ümid Süleyman veSehrımade dün Tiirkiye aaat aya. kâlet edecektiıı, Tarım ve Tabiî Kay rıle R vı 34 dakik» 44 saniye geçe or naklar Bakanlığını Fazıl Plumer 'Li. t? şiddrtt* bjr zelzele obnuştur. masol Kaza Hâkimi idi ve buglin isKandülı RaMNİhanesinin bildirdiğir.e tifasını vermiştir'', Sıhhat Bakanlıgöre. relzelenin merkez üssünün B E ğını da Dr. Niyazi Manyeranın (Kıb^adhaneden S5 kilometre uzakta ol ns Türktür Partisi Maeosa Subesi dugu tesbit edilmiştir. Deprem seh. Reisı ve Magosa Türk Bfleriiye Ba<. Arkan Sa. S, Sü. 5 le kanıi deruhde etmesini istemişlerdir. C.H.P. Meclisi bugün Ankarada toplanıyor İnönü başkanlığında yapılacak ve 2 gün devam edecek toplantılarda mühim meseleler üzerinde dürulacak Istîmlâk borclarmın Tediye bugünden itibaren başlıyor; alacakhlara yan»ı tahvil olmak üzere borçlar ödenecek Belediye bugünden İtibaren temin etmış elduğu gelirlerle yarısa tahvil ve yarıs da nekid olmak üzere istımlâk borclannı ödemeğe ba^laya. caktır. Bilindiği gibi bir haita evvel pars temin edilemeöHğinden borcların ödenmesin» devant edileraemiştı. v îediyesi tekrar başlıyor Belediye çevreleri istdmlâk borc. larının İç İşleri Bakanlığı tarafından tediye edileceğine dair çıkan şayialan katiyetle yalanlamaktadırlar. Borclar eskiden olduğu gibi Belediye gelirleri ve bankaların kefaletini taSiyan tahviller şeklinde tediye edileoekrir. Ankara, 2 (Telefonla) C.HP.İdare Kuıuluna yöneltilen ağır tenMeclisi yarın İnönünün başkanb kidler yüzünden istifa etmiştir. Diğer taıaftan Meclis toplantısınğuıda toplanacak ve bu toplantı muhtemelen iki gün devam edecek da İdare Kurulunun raporu görütir. Meclisin gündeminde Merkez şülürken birkaç mühim mevzu ele İdare Kurulu raporunun müzakere alınacaktır. Bunlardan biri milletödenek fazlalarmdan si ile Parti Meclisi münhal üyelik vekillerinin leri için seçim vardır, Mecliste iki yılda 2500 liranın parti emrine v*üyelik için seçım yapılacaktır. Bir rUmesidir ki. halen 35 40 kadar Kıbrıs Geçici Hükumetinde Savunma Bakanı adayı üyelik Faik Ahmet Barutçunun ve. milletvekilinin bu taahhüdü yerine Osman Orek (okla gösterilen) getirmediği bildirilmektedir. Ikincifatı dolayısile münhaldır. Diğeri ise si irticaî hareketler ve bunun karscmbirkaç gün içinde sessiz sedaşısında partinin tepkisi mevzuudur. sue istifa eden Sım Atalaydan boBu mevzuun çok uzun görüşmeleşalan yerdir. Sırrı Atalay avnı zare yol açacağı, hem Meclis Grupumanda Merkez İdare Kurulu üyelinun tebliği hem de bu tebliğe karo ğinden de istifa etmiştir. Gerek Arkası. Sa. 5. Sü. 4 te Gece Yapı ve Kredî BankfcParti Meclisi üyeleri ve gerekse sının Şaşkınbakka) »iansına genel merkeze yakın çevreler Kars giren hırsızlar kasayı kırmak Milletvekili Atalayın her iki tarafta n birden istifası hakkında bilgi istedilerse de buna nıuvaffak vermemekte ve teşriî faaliyetini akolamadılar Paristeki Mtlletlerarası Tiyatro Festi\aline katılan satmamak için bu karara vardığmı o dostlarımız kukla gösterilerinde kendi oynnları olarak Yapı vp Kredî Bankasmm Suadiyesöylemektedirler. Yalnız sızan haKaragöz oynataraklarını bildirdiler berlere göre, Atalay parti temsilAnkara 2 CTelefortla) C. de Şaşkınbakksldaki ajacsma evvelki gece giren meçhtıl hırsızlai'. Bankacilikleri tâyininde Grup^a Merkez H. P. Mardin milletvekili Kânın kasasını kırıp soymağa tesebbü* j Pariste başlamış olan Milletler başka komşu memlekete mal edilirmil Boran bugün B. M. M. Ba$ etmişlerse de muvaffak olamadan Tiyatrosuı adlı beynelmilel festivalde se, Türk sanatını korumak için hiç kanhğına verdiği bir sözlü sokaçmışlardır. bizim mânıf Karagözümüz Yunan olmazsa tepkimizi göstermek borcu ru öneıgesinde İstanbulda buEvvelki geceyarı^i muavyen şaatte folkloru arasmda görülmüştür. Bu muzdur... lunan Başbakanla temas etmek Bankanın arka tarafındaki pencere hal oradaki aydın Türk çevTelerinŞunu da hemen hatırlatalım ki, üzere giden Bakanların harcamını kırarak içeri giren hırsızlar. de üzüntü ve infial uyandırmıştır. Arkası Sa. i, Sü. 1 de cırah alıp almadıklarını Makasayı devirip açmak icin bır hayli ' «Karagöz» oyununun tamamen uğraşmışlavsa da muvaffak nlama. liye Bakanından sormaktadır. \ Türk folklor hazinesine aid olduğu mışlardır. Kasayı açamıyan hırazlar, \ o derece açık bir gerçektir ki, b u . Arknsı Sa. S. 5'i. « da , n\ın üzerinde ne tartışmak, ne de , «Karagöz.ü gerek menşe, gerekse sanat çeşidi bakımmdan incelemek bu yazımızm amacı değildir. Fakat Bu rniilâkatta, kabinedeki bütün dünyaca bilinmesi gereken bu münhal Bakanlıklara yapılgerçek. 18 milletin katıldığı ve tem, silî bakımdan çok önemli bir sa. nıası muhtemel tâyinlerin \ nat festivalinde unutulur ve üstelik görüşüldüğü tahmin ediliyor , memleketimiz katılamadığı halde bir Bir banhaya htrstziar girdi Yunanlılar "Karagöz,, ü kendilerine mal ettiler Sanal dünyasında bir saktekârlık Maliye Bakanına bir sual Bir uçağımız düştii, pilot sehid oldu Bayar ile Menderes görüştüKer Bayramdan evvel emekli, dul, yetim aylıkları ve işçi ikramiyeleri verilecek NATO'NUN 1«. YILDÖNÜMU NATO'nun 10. yıldönümü mii nasebetile. NATO karargâhınm bulunduğu bütün Avrupa ve Amerika şehirlerinde olduğu gibi İzmirde de parlak bir geçid resmı ve toren yapılmıştır. Kumandanların ve İzm ir Valisinin konusmalarından sonra, jet uçakları akrobasi hareketieri yapmışlardır. Bir İngiliz tepkili »C anberra» ucağınırı 60 metreye kad ar ineıek yaptığ. gösteri, İzmirde heyecan yaratroış ve bir kışi bayıl mıştır. Resimde, İzmirdeki törende n bir an görülmektedir. NATO'ya dair diğer haberlerimiz beşinci sa hifemizdedir. Emekli, yetiuı ve dul üç aylıklan ile işçi ikramiyelerinin BayTamdan evvel tamamen ödenmesi için alâkah makamlara hükumetçe gerekli talimat verilmistir. Başbakan Adnan Menderes dün Eskişehir 2 (Telefonla> Eskişehir saat 16.00 da Belediye Başkanı Ke , 4 üncü hava üssüne mensub teğmen mal Aygün ile birlikte imar saha , pilot Mete Birolun idare ettiği S. >6 > tipi bir jet uçagı düşmüş. pilot şehid lannı dolgşmış ve saat 17,30 da ı Şale Köşküne giderek Cumhurbaşolmuştur. kanı Celâl Bayar'ı ziyaret etmiştir Uçak dün gece saat 20 sularında Başbakan Cumhurbaşkanınm ya4 üncü hava üssünden havalanmı§ ve bir riaha üssüne dönmemıştir. Bu nmda geç saatlere kadar kalmıştır. sabah yapılan aıamalar netıcesinde Menderesle Bayar'ın iç politika me. uçak Mihalıççık kazası yakınlarında, seleleri ile Kabinede münhal bulu ' parçalanmış bij" halde bulunmuşiui' nan Bakanhklara yapılması muhŞehid cüscn g»nc pilotun cenazesi temsl tâyinler hakk'nda görüstük1 I bugün hazirı bir torenle kaldırılmıç leri tahmin «diİTiektedir. tır. \ Arkast Sa. i, Sü. i tc I Hırsızların girdi ği banka sııt>csi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog