Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

20 milyondan fazla satılan ve dünyama bütün dillerine çevrilen VİKTOR HUGO'nun Şaheseri SEFİLLER 1. inci cildi çıktı. 4 renkli şömiz içinde lüks ciltli olarak fiatlan 10 ar liradır. AK KİTABEVt: Ankara caddesi No: 48 kat. Ödemeli gönderilir. Tel: 22 47 4? iin*ü tnl uncu yil u m h u r i yet NADt Hüseyin Heykel Paşa HAZRETİ MUHABİMED MUSUlfA Tercünasi:! Ömer Rıza Dofrul Nefis ciltli, büyük boy S2*sayfa, 20 lir» Ahmet Haüt Yaşaroğlıl Kitabçılık v Şirketi İstarşıul 19 Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstaobul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 2 24298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 fna r c a m D a z*}Q \ic<m ha V r§ani ~ NlSaB iî Iraktan Türkiyeyeî zmir iîe alınan tedbirler Iticalar artıyor .. ., gosterıimesı , j hususunda «ı rı ılgılılere ıtalımat ı* C.H.P. Genel Başkanmm ziyaret edeceği yeıîeıde Topîantı ve Gösteri yer verdı ] Yürüyüşleri Kanununun tam ve kesin oJarak tatbik edileceği büdiıiliyor; înönü bu gün tıenle yoJa çıkıyoı İc İsleri Bakam düıt hudud bölgesinden alınan raporları devatnl ı olarak İkinci nutuk Manisada. üçüncüsü ise İzmirAnkara. 28 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. de verilecektir. İnönünün üç konuşmasında Genel Başkanı İsmet İnönü ve beraberindeki Kurbanoğlu seçimlerle mahalli trenle gezisine çıkmaktadır. Başbakana arzetti; gelenlerin Barzanlı kabilesinin baskısı altında heyet yarınBaşkana Ege sı milletvekili olmak bilhassa muhtemel ara temas edileceği ve seçimler meselelerine Genel 46 bilhassa seçimlerin şartları üzerinde duruüzere 47 C.H.P. li refakat edecek ve ilk dusöyleniyor kaçan komünist aleyhtarları olduğu lacağı sızan haberlerden anlaşılmaktadır. «Henüz seçim rak Uşak olacaktır. İnöniinün seyahati ile alakalı olan bu tedbirler dün bütün gün C. H. P. nerkezini meşgul ettî Hükumet, bunların silâhtan tecrid olunarak kendilerine r Avrııpa 10 yaşında: 2 Az gittik eni şarilar yeni müesseselere yol açar. Ikinci Cihan Harhi içinde Avrupa medeniyeti yıkılma tehlikesile huıun burıına geldiği zaman. Batılı aydınların çoğu, eski düzen değiştirilmediği takdirde o tehlikevi bnlemeğe imkân bulunamıyacağını anlamışlardı. Kompartimanlara bülüıunüş bir Avrupada, birbirinin kadcri ile ilgisiz. yahud daha rioğrusu, kendi menfaatini komşularının zararında arıvan bir sürü devlet hulundukça. Avrupayı. ne de Avrupada yaşıyan milletleri güvene kavıışturmak düşünülemezdi. Doğudan gelen baskj, Avrupanın geri kalan kısmını rahatça yutabilirdi. Bilimsel ve teknik imkânları pek gelişnıiş, endiistri gücü son derece yüksek olan bu milletlerin üztrine demir perde, bir defa Iraklıların iltic!» ettikleribölgeyi gösteren harita Aiıkra 28 (CumhuriyetTeleks) Cki gece önce Kuzey Iraktan sınırlarımızı gecerek Türkiyeye iltica edenlerin sayısı aldığımız malumata göre artrnaktadır. İltieanın arkajının devam edeceği anlaşilmaktadır. Ankara, bu ilticalara karşı henaz iükut etmekte, gelişen hâdiseleri takib etmektedir. İltica. devletler hu kukuna göre normal bir seyirle yürümektedir. iltica edenlerin kesin rakamlarl j 3çıklanmak istenmenvektedir. Bu arada rakamlann daima geliyne ihtimali mevcud olduğu da ifade e~ üilmektedir. Yetkili merciler yalnız:a iltieanın Berc^k olduğunu bil Arkası Sa. 5, Sü. 2 dt C.H.P Genel Başkanı Millî Mücadele yıllarındanberi ilk defa gideceği Uşakta bir gece kalacak ve bir konuşma yapacaktır. Dün Uşak ve İzmirde idare tarafından ' alınan kararların Genel Merkeze bildirilmesi ( Arkası Sa. 5. Sü. 1 de { dedi Simavda konuşan Devlet Bakanı dedi ki: «Kanun ve nizamlara ne derece riayetkâr olduğunuzu biliyorum» Simav 28 rHususi' Devlet Baka nı ve Ulaştırma Bakan Vekili Mu. Eaffer Kurbanoğlu buraya gelmiş v« kendisini karşılayan ilgililer ve halka hitaben bir konuçma yapmışt'r. «Henüı seçim yok» diyefek söza başlıyan Kurbanoğlu «Vazife seyaha ti» yaptığmı söylemiş ve demiştir ki: Memleketimizin kanunlarına. ni zamlarına ne derece riayetkâr olduğunuzu' biliyorum. Bu hassasiyeti biz de aynen göstermekteyiz.. Kasabamızda yaptığı tetkikleri mü teakıp Kurbanoğlu Demirci'ye müteveccihen hareket etmiştir. Urdün Kralı yarın Istanbula geliyor Bayar, tesisin temeUni »terken (solda); arazi sahibi Niyari Aytok k.rakola görürülüyor (sa«da). jimierinin yeryüzünde sonu demek • Kralın, Bayarın, Menderesin ve Zorlu'nun katılacaklan görüşolaraktı. Şu halde Avrupalılar akülarını melerde, son Ortadoğu hâdiseleri müşterek bir savunma zih baslarına toplamah. milii eğemenniyeti içinde mütalea edileek. liklerinden fedakârlık yaparak en tini geri almasına rağmen kısa zamanda birleşmeli idiler. dil Sarsıntı pek hafif oldu ve Arazi sahibi, mahkemeden aldığı tedbir karagazete mesullerinin hapsi ve din ayrılığının bu gibi birleşmeAnkara. 28 (CumhuriyetTeleks) | ve Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştüf bir hasar yapmadı taleb edildi leri engelliyemiyeceğine dair İs 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs \ Zorlunun katılacağı toplantılarda ! rını Bayar ve Kızılay Genel Başkanına gösviçre örneği işte ortada duruyordu. Cuma günleri, İstanbul önemli gö karşılıklı fikir teatisinde buluna İzmir 28 (Telefonla) . Muğladan Vatan gazetesinin 25 ağustos 1958 termek istedi, fakat kendisine polis mâni olAvrupada yaşıyan milletler arasın rüşmelere sahne olacaktır. bildirildiğine göre son zelzelelerden caktır. Bu toplantılarda, Ortadoğu tarihli nüshasında «Muhsin Ertuğda yüzyillar boyunca gelişmiş tavilâyette hayat yavaş V4,vaş normale Bir müddettenberi Amerika ve meseleleri, gelişen hâdiseler gözden du, karakola götürüldü, 3 saat ahkonuldu. rul ve Yıkıcı politikacıhk.» başlığl dönmektedir. Halk yeniden işi ve rihsel ve kültürel bir akrabalık za Ingilterede resmî temaslarda bu | geçirilecek, komünist sız.malarını, altında Tur.ç Yalman imzasile çıkan gücü ile meşgul olmağa başlamıştır. ten vardı. İkinci Cihan Harbinden lunmuş olan Urdün Kralı Hüseyin i isteklerini ve temayüllerini önle Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesin Prof. Kâzım İ.Gürkân da yaptığı ko yazıdan, dolayı hükumetin mânev! Bugün Köyceğizde hafif bir sarsıntı sonra bu fikir eok yiirüdü. Avru 30 Nisan Perşembe günü Istanbula ] yici tedbirler, müşterek bir savunşahsiyetini tahkir ettiği ve Maarrf daha kaydedilmişse de h j sar yoktur. de Sağhk Bakanlığı. Milletlerarası nuşmada, tesisin hizmetleri üzerin. Vekili Celâl Yardımcıyı küçük düpa Birliği ve Avrupa federalistleri gelecek ve Cumhurbaşkanı Celâl j ma zihniyeti içinde mütalea edileVilâyetteki hasar bilânçosunun res Iktisadî İşbirliği Teşkilâtı, Colombia de durmuştur. Bu münasebetle İn şürdüğü iddiasile gazetenin mesullehareketi sayesinde geniş halk yı Bayar tarafından karşılanacaktır. ; cektir. Üniversitesi Tıb Fakültesi ve Nigh. gıltere Büyük Elçisi ile eşi bir me men tesbitine de başlanmıştır. ğınları birleşme fikrine gittikçe arri Ahmed Emin Yalman. Yazı İşleKral Hüseyin, iki gün kalacağı i Kral Hüseyin, ayrıca İstanbulda Köyceğiz merkezi ile Göğüşbelen tingale Hemşire Mektebleri ve Has saj yaymlıyarak. başarı dileklerinde ri Müdürü Selâmi Akpınar ve ma. tan bir ilgi göstermeğe basladı. İstanbulda Cumhurbaşkanı Celâl j rahatsız bulunan babasını da ziyataneleri İstanbul tesisinin teşebbüsü bulunmuştur. ve Topallar köylerinde dört ev ta. kale yazarı Tunç Yalman aleyhleriLahey Kongresinden sonra hüku Bayar, Başbakan Adnan Menderes' ret edecektir. Bir hâdise mamen. 44 ev kullanılamıyaeîk şe ile kurulacak olan F. N. Hemşire ne açılan dâvaya dün 2 nci Ağır Ce metler de harekete geçmek lüzunıukilde yıkılmıştır. 134 binada esash Mektebleri ve Hastaneleri tesisinin Öte yandan, dünkü tören sırasınnu duydular. Nihayet 1949 ağııslotemeli dün saat 15.30 da törenle atıl da bir hâdise olmuş, üzerinde temel za Mahkemesinde devam edilmiştir. tamir ihtiytcı vee 210 binada çatlak Geçen celsede Tunç Yalmanın Cesunda ilk Avrupa Konseyi toplantesbit edilmiştir. 2 okul ve 3 cami mıştır. atılan arsanın sahibi Şişli Emniyet tısı Strasburg'da yapıldı. İlk harcm Cumhurbaşkanı Celâl Âmirliğinde üç saat alıkonulmuşrur. lâl Yardımcıdan özür dilemesi üzehasara uğramıştır. rine şahsî dâvadran vazgeçilmesime Avrupa Konseyinin amacı, fiye Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesinde Sarayvanı köyünde 18 bina ağır şe Bayar tarafından hayırlı olması temennisile atıldığı törende Sağlık Ba İzzetpaşa Çiftliği nâmile anılan yerde rağmen dün iddianamesini okuyan milletler arasında gerçi daha sikı kilde hasar görmüştür. Hamid köy, kanı Dr. Lutfi Kırdar, Devlet Baka Niyazi Aytok 18 dönümlük aıazisi Savcı, her 3 gazetecinin birer sene. bir birlik kurmaktır. Fakat on yıl Yankı ve Zeytinalanı köylerindeki den altışar seneye kadar hapislerini nı Haluk Şaman. milletvekilleri. Va önceki şekli ile bu müessesenin hiidurumun henüz tesbitine çahçılmak li, Belediye Reisi ve ilgililerle dâ j içinde 26 kişilik ailesile biılikıe otur talep etmiştir. kumetler, dolayısile milletler iizetadır. Halen zelzele bölgesinde 1150 vetliler hazır bulunmuştur. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Arkası Sa. 5 Sü. 3 te | rinde ne hukukî. ne de pratik bir çadır kurulmuş vaziyettedir. Sağlık Bakanı Dr. Lutfi Kırdar bu 1 yetkisi yoktur. Konseyin başlıca iki münasebetle bir konuşma yaparak, j Dün bütün gününü hususî ziyaretlerle geçiren organından biri olan Dantşma Mectesisin kuruluşundaki gâye ve öne misafir Cumhurbaşkanı, bilhassa Kapalıçarşılisi ancak. bir takım tavsiye kami anlatmış, hemşireliğin meziyet rarlan alabilir. İkinci organ dedilerini izah etmiştir. daki altuı ve gümüş işlemelerle alâkalandı. i KIBR1S İÇİN Heykeltraş Mehğimiz Bakanlar Komitesi bu tavsiBu arada tesisin üyelerinden Ord. yeleri inceler, oy birliğine varıldığı med İnci, Balıkesir taşından büyük Şehrimizdeki ikametini bir gün mak üzere özel bir uçakla Varşova bir Atatürk büstü hazırlamıştır.Yutakdirdedir ki. Danışma Meclisinin tavsiyeleri (Millî Parlâmentoların uzatmjş bulunan Endonezya Cumhur ya hareket edeceklerdir. Endonezya karıdaki resimde, 9 Mayıs günü j onaj lamasına bağlı kalmak şartı başkanı Ahmed Sokamo dün gününü Devlet Başkanı gene bu seyahatinin Kıbrısa yollanacak Atatürk büstü Dün şehrimizde de bir assubay GMC kamyoile) anlaşma halinde yürürlüğe gir hususi mahiyetteki gezinti ve meş bir merhalesi olarak Moskovayı da görülmektedir. guliyetlerle geçirmiştir. Misafir Dev ziyaret edecek ve Rus Hükumetinin nu ile duvar arasında sıkışarak can verdi. mek imkânına kavuşur. let Başkanı sabah Kapahçarşıyı gez misafiri olarak Karadenizdeki sayGörülüyor ki Avrupa Konseyi adı miş ve bilhassa kuyumcu dükkân fiye kasabası Soçi'de iki hafta kaaltında kurulan müessesenin Avru larını dolaşarak altın ve gümüş iş dar istirahat edecektir. Adana 28 (Telefonla) Buşünjkaza vukua gelmiş, 16 yaşında Ş«Şehir Tiyatrolarınd« yeniden vapa Birliğine doğru güçlü hamleler leme sanatının örneklerile alâkalan Ffjer taraftan Endonezyk Cum Osmaniye yolunda bir kamyon dev* rife Yıldız ile Fatma Kuyumcu ve zife kabul etmiş bulunan Devlet 14 nisan tarihli nüshamızda hoyapabilmesi hiç de kolay sayıla mış ve öğle yemeğini Liman Lokan hurbaşkanıntn maiyetinde bulunan rilmiş içinde bulunan 40 kişiden Mehmet Kıbç derhal ölmüştür. Konya, 28 ıTelefonla» Bugün Tiyrtrosu eski Umum Müdürü Muhber vermiştik: Tarsusla eski Be. maz. A\Tupanın kurtuluşunn yalnız tasında yemiştir. Endonezya Dış İşleri Asya ve Afrika akşama doğıu şehrimiz Hükumet sin Ertuğrulun müessese ile mukalediye binusı yerinde inşasına ba? 3 ü ölmüş, diğerleri de muhtelif Şoför Mustafa hâaiseyi müteakıp birleşmede gören bir çok idealist Endonezya Cumhurbaşkanı Sokar İşleri Başkanı Dr. Hadinato Türki Alanmda enteresan bir hâdise ollcaçmıştır. velesini 2 nisanda imzalamış oldu lanan ve inşcah uzun müddetten yerlerinden yaralanmıştır. 4 devlet adamı bu uğurda on yıldır no ve Dış İşleri Bakanı Subandrio ye Endonezya münasebetleri mev muş. hükumet binası saçağındaki Adıyaman 7032 plâkalı kamyon Bir G.M.C. nin ezdiği assubay öldü beri «üriip giden Vergi dairesi bii"iyimserliğini belirterek, bir tele takılan güvercin yüzlerce ki ğu öğrenilmiştir. bu sabah maiyetleri erkânile birlik zuunda bıkmadan. usanmadan yırtmdığı Şoför Mehmed Türkmen. idareBu münasebetle bugün saat 10 da denbire çö'fcmü*. fakat insan kaybı Osmaniyeden Ceyhan istikametine Arkası Sa. 5, Sü. 6 da şiyi bir saate yakm meşgul etmiştir. halde. bugüne değin ümid edilen te Polonyaya resmi bir ziysn'et yap. olmamısUr. Sehir Dram Tiyatrosunda bir tören geiırken Mustsfabeyli köyü civa sindeki 155101 plâkalı askeri G.M.C. sonuçlara varılamaması. daha ziGüvercin kurtulmak için çırpmdık rındaki virajı alamadığından bu | Arkast Sa. 5, Sü. 1 de Içel Valisi gazeternize yolladtğt ça tele daha çok dolaşmış. bunun ü . yapılacak ve Muhsin Ertuğrul vazi. yade müessesenin bünye yetersizmektubda bu hâdiseye dair ılgi zerine binanın pencerelerînden sopa fesine başlamış olacaktır. liçinden olsa gerektir. Bu. Avrupa lar, yangın kancaları uzatılmış. itfaBelediye Başkanı Kemal Aygünün, çekici tafsilat veriyor. Onutı mekBirliği yönünden bir bakıma bir i>e merdiveni getirilırtr,. neticede bütün sanatçıl rın ve basm mensubtubundan anlıyoruz ki binanın zeraaf. bir bakıma da bir kuvvettir. güvercin telden kurtarılmıştır. Hür larının huzurunda yapılacak olan bu min kahnda ne çökme, 7 e de 1 Zaaftır; cünkıi bir nevi hitabet kiirriyetme kavuşan güvercin uçup gi törende Belediye adına ve Sehir Tiçatlama vardır. Çöken birinci süsü haline gelen Konseye karşı derken alandakiler tarafından çıl yatroları adına konuşmalor yapılmakattır. Daha doğrusu henüz insa sabırsız Avrupacıların ilçisini azaltgınca alkışlanmıştır. SJ beklenmektedir. halinde bulunan bu katın beton maktadır. Kuvvettir. çiinkü ne de lcalıbı çökmüş ve yeniden inşasına olsa az çok zaman istiyen bir zihbaşlanmıştır. niyet değişimi böylelikle adım adım Vaîi beye haberimizi înm^Tnîngerçekleşme imkânını hulmaktadır. yan bu mektubundan dolapı en Vaktinden önce kazanacaği aşırı derin teşekkürlerimizi sundulrtan yetkiler Avrupa Konseyi miiessesonra şivıdi lcendisile anlaşamadısesini bir krize sürükliyebilir ve ğ\m\z noktaya gelehm: Avrupa Birliği fikrini daha başÇökme hâdisesini apocifc şekilde langıçta boğabilirdi. Şimdiye değin teyid eden meJctub neye tekzib bu müessese kendine bağlanan seklinde yollunıyor? Bizim habe. ümidleri gerçekleştiremedi ise de. rtmtst ve Vali beyin nıefctubunu o ümidleri ortadan da kaldırmış deEt ve Balık Kurumuna 2 günde 1700 kilo okuyanlar, bundan sonra gaz'tpğildir. On yıl önce Avrupa birleşlere kendileri tara/ından 5/olköpek balığı getirildi. Kurum, bunların karamelidir diyen insanlar. bugiin aynı lanacak her tekzibin altmda mutinançla. aynı ateşle o düşüncevi salaka bir hakikatin yatmakta ciğerlerini ilâç fabrikalarına satacağı gibi provunabiliyorlarsa, barış ve insanlık bulunduğuno kanaat p«ttrir!*rhesabına bunu da bir kazanç sayteinli maddelerinden de hayvan yemi yapacak se bundan kârlı m , yokaa ramrh malıdır. mı çıkarlar? Dikkat buyursunlar, nP|"İ| Ç Türkiye Sanat Mektebleri Cemiyetinin CumarteEt ve Balık Kurumuna son iki hklarin etlerini Yunanistan ve İtal oturduklan koltukta, deriefi re On yıllık kısa tarihi boyunca onvn hükumetini temsil etmekteAvrupa Konseyi, ne pibi ?ser!er yaIİUİU ; gijnü Taksim Belediye gazinosunda verilecek gun içerisinde 1700 kilo köpek ba yaya satmağa karar vermişlerdir s dirler. Bunlnr namına yarn'on berattı? Kömür Çelik hirliğinrten. lığı götürülmüş ve Kurum bunların Köpek bahklarınm karaciğerlerindc yıllık defilesi münasebetile dün bir basın toplantısı . yapılmıştır. Eu yanlann halk vazarındaki i'tbnrtatnm calısmalarına. birleşik pazara, • nil m Dolmabahçeden gelen yol. Tophanedeki tadilât toplantıda, Olgjnlaşma Enstitüfü tarafından hazırlanan ve bir kıs kilosunu 50 kuruşa satın almıştır bol miktarda A ve B vitamini mev nt ilk korumaya memur olnn dn şehir ikizleşmelerinp ka^ar bu ko mı Brüksel Fuarmda tcşhir edilen kreasyonlar da talebelor tarafın Bugüne kadar Kuruma götürülen cud bulunduğundan, Kurumda muh 5 " ile Kemeraltı caddesine bağlanmış ve dünden bizzat kendileridir. N'AnİR NAHİ dan teşhir edilmiştir. Resim, teşhir edilen bazı kreasyonları göster köpek bnlıklarının yekunu hayli telif ilâc müesseselerile bir toplamt) itibaren trafiğe açılmı^tır. Resimde, yeni yoldan geçen vasıtalar gö Arfcast Sa. 3, Sü. 5 tu mektedi' Arkan Sa. i, Sü. 3 ta yüksek olduguodan ilgililer bu b * rülmektedir. : indi Jpiv.b«..Wki de hürriyet re Vekili dâvasında Florence !\iglıtiııgale Savcı dün ceza Köyceğizde btr zelzele tesislerinin temeli istedi daha oldu dün törente atıtdı Celâl Yardımcının muvafaka Vatan Maarif Endonezya Devlet Reisi bugün gidiyor Bir güvercini itfaîyo kurtardı Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosunda bupn törenle işe başlıyor Bir kamyon 40 yolcusu ile devrildi, S ölü var Ah butekzibler! Köpekbalığı avı hızla devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog