Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

DR. JİVAGO Yazan: BORlS PASTERNAK Çevtren S. TİRYAKİOĞLU Bu yılın NOBEL MUKÂFATINJ, kazanan muazzam romanlüks ciltft * olarak ŞAHESER ROMANLAR da CIKTI. 12,5 L r~ ca / V A * ı N E vj Ücretsiı kataloğumuıo isteyiniz UnCÜ y l l u m h u r i yet 10 KURUCUSU.'YUKUS NADt Tslgraf ve mektub adresl: Cumöuriyet trtanbul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 22*298. Vazı İ$leri. 2242Ö9 Matbaa: 224290 Düşünl Burf M ncîlin Lâık dünyamn $ diği tek ahlâk k ^ 1«ş * . *•• .* jplict|Ller % • tak • oyaı 250 Kr; İNKILÂP 55^k Cağaloğlu, N.irlıbalı<,e t> 1) ISTANBLL Salı 2 8 NisaB 1 9 5 9 ismet inönü yarın Ege gezisine başhyor C.H.P. Genel Başkanı ilk nutkunu perşembe günü Uşakta söyliyecek Nanisa ile Izmirde de birer konaşma yapacak o!an Inönüye 46 milletvekili ile parti ileri geîenleri refakat edecekler TürkYunan Yunan sefiri dün uçakla Atinadan şehrimize geldi Pesmazoğlu. Dolmabahçe Sarayında Bayar tarafından kabııl edildi ve Zorlu ile de KÖriistü: Kıbrıslı Türkler Makarios'ıı alkışladılar Mecliste bir buçuk aydır ekseriyet olmadığından kanunlaşamıyan tasarı Uaıumî hayata müessir âfetler dolayısile almacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair tasarı dün de salonda ekseriyet kalmadığından oya konamadı Ankara 2 ı CumhurıyetTeleks» 7 B.M.M. bugün saat 15 de Agâh Erozanın baskanhğmda toplandı. Bir buçuk aydır, ekseriyet olmadığından kanunla;amıyan umumî ha yata müessir âfetler dolayısile ahnacak tedbırlerle yapılacak yardım. lara dair kanun tasansı bugün de salonda ekseriyet kalmadığından ks nunlasmadı. Bu tasarının bugünku müzakeresl başlarken Adana ıCH.Pı milletvekih Kemal Sarnbrahımnğlu soz aldı. Ibrahimoğlu, arzu edılmıyen âfet lerin vukuunda. yardımların suratle yapılabılmesı ıçın tasarıya «yardımlar âzamı 20 gun içinde hukumet ta rafından yap'lır.» kaydmm konulrn» sını istedı. îlgıli Bakanlarm zama. nmda âfet mahall'nde bulunmadık larını ve gereken tedbırlerı slmadık larını ileri surdu. Baymdırlık Bakanı Tevfık Ilerı, Çankırı sel felâkeri vukuunda Devîet Baskanınm va hukumet adamlarınm en kıs=ı zamanda âfet bölgelenne geldıklermi, gereken tedbirlerin alındemı ifade Arfca» Sa. 5, Su. 1 de Misafir Devîet Başkanına Fahri H ukuk Doktorluğu payesi verilirken Avrupa On yasında 1 \rupa Konseyinin onuncu kuruluş jıldonümü geçen bafta boyunca Strasburg'da parlak torenlerle kutlandı. Şehir, ii\e detletlerin bayraklarile s>uslenmişti. Bunların aras>ında Avrupa ba\ rağı (ma\i zemin uzerine halka şeklinde sıralanmış on beş sarı yıldız). Ümid ışığı gibi gözleri ve gönullcri oksmordu. Kutlamaya dinsel torenlerle başlandı. Havrada, katedralda \ e Protestan kilisesinde dualar edildi. Ayrıca miıriksel kon«*rler verildi. O arada Beethoven'in meşhur dokuzuncu senfonisi de unutulmaılı. Tivatro, opera ^e bale gibi çeşidli . Dünku kongrede bir batib konu^urken sanat dallarından seçme eserler sum ııııldu. Bir akşam hava fişekleri atıla rak şenlik yapıldı. Avrupa Konsevi Danışma Meclisinde ve üniversitede akademik toplantılar tertiblendi. Biitün bunlar olurken de tabiî, sık sık siyasal ziyafetler verildi. Bu törenlere katılmak üzere bir çok resmi şahsiyetler, gazeteciler ve > azarlar dayet edilmişti. Üye^mil^ lctlerm Tfarlamenfo Baskanfan ~İa davetliler arasinda idi. Frankfıırtlan Bonn Büyük Elçimizin arabası ile bir oğle üstü Strasburg'a varan Bü>uk MiIIet Meclisi sayın Başkanı Refik Koraltan. indiği Maison Rouge oteli önünde içten gosterilerle karşılandı. Hepsi Demokrat olan Tüık milletvekilleri. gazeteciler ve Türk T. M. T. Federasyonu olağanüstü Nihayet Başkan Vahdet Dayan kür memurları kapıda bekliyorlardı. kongresi, dun büyük gürültüler a sive gelmış ve idare heyetinin konBayrağımızı taşıyan arabadan iner rasında, çahşmalarına başlamıştır. grenin 29 njsanda toplanmasına daır inmez sayın Koraltan karşılayıcıları [ Çalışmalar sırasında ve daha sonra kararı olmasına rağmen çalışaların hirer birer iki yanaklanndan öptü. | meydana gelen tartışmalar zaman selâmeti için otutumu açtıgını bilOna bakarak da herkes birbirini | zaman kavga halini almış ve dele dırmistır. kucaklamağa başladı. Dakikalarca \ geler tarafından çeşidh ıddıalar orBu arada soz alan delegeıeı bazı suren bu öpüşme torenini orrdan taya atılmst birlık ıdaıecıleıinın partıcı'.ık tesigeçenler ilgi ile seyrettiler. Stras j fe bilhassa. dort birlık rile hareket ettık'erinı ileri sürmüş burg'da iki gün kadar kalan sayın j idare kurulunun karar ve D P den para aldıklannı iddia Meclis Başkanunız bu kısa süre j tarıhten (29 nisan) once etmışlerdir. icinde Schuman gibi. Debre gibi bir toplamak hususunda Vılâ Arka.iı Sa 5 Su, 5 te çok devîet adamı ile tanışmak ve yaptığı müracaat sebeb olmuşgorüşmek hrsatını buldu. Biraz datur. ha kalıp Batı parlamentolarında naSaat 14^0 da delegeler kongrenin sıl çalısıldığını, gazetecilerle sorumlu politikacılar arasındaki mıina«e yapılacağı salonda toplanmış, ancak, betlerin şeklini yakmdan inceleye başkan veya ikinci başkan ortalarda olmadığı için toplantıyı dçmak bilse idi ne iyi olurdu. uzun zaman mümkün olamaımstır 7.r //\\ Ankara 27 ı Cumhurıj et.Teleks> C H.P Genel Başkanı Ismet înonü 29 nisan çaışambd gunu saat 14 de geniş bir mılletvekıh kadrosuyla UJlğa haıeket edecektır. Inonuye 46 milletvekili ve ayOca parlı ileri geîenleri refakat etmfcktedır. Bu milletvekilleri seyahatin sonun da ekıpler halınde evvtlce kararlaş. kırılan bolgeleıde kongre fhalıyetlerıne katılacaklardır. Inonüj le bırhkte gıdenler arasında Parti Meclısı üyesı Turan Guneşten başka şu milletvekilleri vardır: Kemali Beyazıt. Turhan Fryzfeğ. lu, Osman Al'şıroğlu Hıfzı Oğ'ir Be kate. tbrahım Saffpt Oınay. Fazıl Yalçın, Ali R>?a Akbıyıkoğlu. Adnan Çalıkoğlu, Rı?a Sal:cı, Avnı Ural, Yunanistanın Ankara Büyuk Elçisı George Pesmazoğlu dun Atinadan ucakla İstanbula gelmıştır. Büyuk Elçi uç haftadanberi Ankaradan uzak bulunduğunu bu muddetin 15 gunünün LondTada tedavile geçtığını ve omuzundan amehyat olduğuîiu ve donüşte bir hafta Atinada kalarak Başbakan Karamanlıs ile iki defa görüştüğünü söylemış*ir. Büyük Elçı P^snazoğlu basm mensuplarınm israrı uzerine kendilerile konuşabıleceğini fakat bunun bir bas".ı toplantısı olmıyacağını sadece bir ( hasbıhalden ıbaret kahcağını bel'rterek çeşıtli sualleri cevap landırmışt:r. Arknn Sa 5. S'i. 5 te George Pesmazoelu. Başbakan ••••••••••••••••••••••^ Kar=m?nlis ve Dış İşleri Bakanı Averofun zıyareti mevzuunda heruz kat'i progrsmın Başbaksn Men• deresin meşeuliyeti sebebile tesHıt • edıkmedığini behrterek şöyle de• mıştir : • • Talebelerin dünkü gürültülü kongresi ((Vatan Cephesi)) Partisi mî?İ Arkast Sa. %, Su. 3 te J • «. * Partisiz bazı vatandasla ^ rın, bir hayli reklâmı ya • pılan bu isimden istifade • cderek kuracaklari bildi * rilen bu parü şkndilik bir» Bazı idarecilerin, particilik tssirsle harekeî ettikleri ve Demökra) Partiden para aldıkları ileri sürüKü ' 'gr endığımıze gore, eski Mıllet Partisi, Hür. P. ve Köylü Partısı gibi kapanntış veya başka bır partiye intikal etmiş partilerin hiç bır parrive Kavdobnamış tiyeleri iie C. H.P. ve D.P den herhangi bir sebeb ile ıstifa eden bazı vatandaşlar son zamanlarda isminin bir haylı tuttuğuna inandıkları ..Vatan Cephesi» adında yeni bır siyasî parti kurmak rzere tesebbüse geçmişlerdir Şımdiük bir söylentıden ileri geçen.\pn ve kurucu'annın isiml"ri açıklanmıy3n Vatan Cephesi Partisinin isminın «Birleşik Vatan Crphesi Partisi» olması ihtimali uzorinde duru'maktadır. An'ıanda ku Arkası Sa. 5, Sıi. 2 de 5* Endonezya Devîet Reisi Üniversiteyi ziyaret etti Dün törenJe kendisine İstanbul Üniversitesi fahri Hukuk Doktorluğu payesi verilen Sokarno, şehrimizdeki ikametini bir gün uzattı Şehrimizde misafir bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmed So. karno ile Cumhuıbaşkanı Bayar be. raberlerinde Endonezya Dış Işlcrı Bakanı Subandrıe ve Dış Işlerr Bakanı Zoılu bulunduğu halde dun sabah Savarona jatıyla Boğazda ve Marmarada bir deniz gezıntisi yapmışlar ve görüşmelerde bulunmuşlardır. Saat 11 de Savsron3 yolcularını^ Dolmabahçe önunHen aldıktan sonra , Boğazda Karadenı/e kadar dev m eden bır seyır yapmıştır. Saat 13 30) da tekrar lımana donulmüş ve H<ydarp^şa önunde demnlı bulunan Türk Denız Kuvvetleri bırlikleri teftış edılmistir. Her ıkı Devîet Başkanı Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşlerı Mudurluğune • •••• I " | •• v •• Gareteni7in 18. Nisan. 1959 Tarih ve 12475 Sayılı nushasında intıjar eden Eskışehır Çımento Fabrıkası'nın eksık ve7inli çımento sattığı yo. ve refakdtındekıler oğle yemeğini lundaki haber tamamen hılâfı hakiSavaronada yemişlerdır. Misafir Dev kattır. let Başkanı daha sonra k raya çıkaNeşrıyatı ıhbar telâkki eden Eskirak Şale Ko^kune gıUnış ve bır mud. şehir C. Savcılığının bjtâraf bilırdet dınlenmıştır. kişiler mârıfctıle mahallınde yaptır. Endone7\a Devîet Başkanı Sokar dığı ıncelemeİT sonunda çımento no ve Cumhuı baskanı Bayar saat torbalarınm vezınlerinın noksan ol17 de berabeıce istanbul Unıversıte madığı tespit edılmistir. Ke> fıvetm bu şekılde tekzibini risını ziyaret etmışlerdıı. Burada Cum huıbask nı Sokamo'ya toıenle Istan. ca edeıi7. Eskişehir Çimrnto FabrikaM bul Unıversıtesınn fchri hukuk T.A.S. A'fcası Sa. 5, Sıi i te • • * • • • » • • » • • Avrupa Konsevi Danışma Mecli • • • • • • • • • • • • üinde tam beş yıl süre ile jrurdumu «emsil etmek şerefini kazanmıştım. İtiraf edeyim ki. temsilcilik sıfatmı tasımaksızın, sadece bir gazete ya• zan olarak Strasburg'a çağinldıaım • zaman durumu yadırgayacagımı sanıyordum. Eskiden kolumu sallaya sallava girdiğim toplantı salonuAntalya. 27 ıTelefonla» Ev* nu bu sefer yalnız gazeteciler loca«•ndan çorebilecektim. Bir vakitler * 't velkı gun bır çuval una 4 lira J zam yapan Antalya Beledıyesı^ karşı karşıya kadeh tokuşturduğum bugün de ekmek fiatlarını yenı^ dıinya ölçüsünde devîet adamlarile den ayarlamıştır. 40 kuruşa s a . J hu sefer hulaşabilecek mi idim? tılan 700 gram ekmeğin vezni 6454 4 Pratik gazeteciliği bırakalı cok olmuştu. Enteresan bir miilâkat ko Tgrama düşurulmüş. fıatı a\Tiı kal? k üzere yuzde 10 zam görmüş + parabilmek için şunun bunun arka + • tur. Aynı zamanda un sıkıntısıj sından koşmağa bende ne güç, ne Jsebebıle francala imâli de yasak^ de heves kalmıştı. Bir kiv,e\e ceki • edilmıştir. • lio törenlerin renkli ve ışıklı gürül •••••••••••••••••••••• tüsunii uzaktan dinlemek ve eski giînleri anmakla yetinecektim gibi gplivordu bana. Acıkcası, .•îtrdiburgda geviş getire"eğimi samvordum. Oysa. hiç de övle olmadı. İlk günden itibaren en sıcak bir ilçi ile kısknrak bağlandım. Polirika dıinjasında ve Avrupa Konsevinde soh ret yapmış kim varsa mutlaka benirole gorüşmek istivordu. Vaktile t«>rnsilci «ıfatile güremedijtim vakınlıjın on katını. yiir katını gazeteci \e vazar sıfatile bu sefer gördüm. Danısma Meclisinin eski Başkanı. büvük hukuk profesörü Dehousse, Danısma Meclisinin yeni Başkanı, İnçilİ7 İsci Partisinin hüvük değerlerinden Edwards, Batı Almanyanın Ekonomi Bakanı ve Başbakan adayı Erhardt. eski Fransız Başbakanı ve şimdiki Strasburg Belediye Başkanı Pflimlin. daha bir cok tanınmış Avrupalı sahsiyetler bana uzun bovlu kendilerile gorüşmek. anlamadığım noktaları sorup aydmlatmak. hattâ tenkidlerimi vıızlerine karsı vapmak imkânını bol bol verdiler. Soz arasında. Batılı devîet adamlarından her biri basının millî ve milletlerarası havatta ovnadığı hüvuk role isaret edivor, bİ7İ avdınlarmavı bu itibarla bir vazife bildiğini söylüyordu. • Antalyada • ehmeğe zam Çarşaf imalâtı süratle artıyor 1950 de Kayseride bu işle uğraşan 5 esnaf vardı, şimdi bunların sayısı yüze yaklaşıyor Kayserı, 27 (Hususî) Scm za zanıyoruz Sekiz yıldanberi işimız manlarda şehrimızde çarşaf ımalâtl tekrar yoluna gırdi.» geniş olçude artnuştır 1950 yllmdan Kayseri sokaklarında hergun peonce şehrimızde çarşaf dokutan ve çeli ve çarşaflı yüzlerce kadına ras) satan ancak beş esnaf bulunuyorken şimdi bu rakkam yıize yaklaş lanmaktadır. Dıkkate şayan nokta maktadır Çarşaf imalâtçısı bir esbunların yansını da gençlerin teşkil etmeleridir. Bunlar, beyaz zemin naf bu hususta şöyle demıştir : « Bır zamanlar çarşaf tezgâhla uzerine mavi k=re çizgıli çarşaf giy rımı yakmayı duşunmuştum. Satıil mektedırler. ğa çıkarmiş ve bufılara alıcı bulaÇarşaf giyme modası son günlermamıştım. Allaha çok şükür. Şim de genel ev kadınlarma da sırayet i: babamın zamanından da çok ka etmiş tır. Mao Çe Tung Pekinde değişiklik o Iraktan Türkiyeye iltîcaîar Coğu yarah olan âsilerin Makkâri îlimip geçtikleri bildiriliyor Mardin, 27 (Alâeddin Birgı bildi riyor) Irakta kanlı bir tasfiyeye uğramakta olan âsi kuvvetler, mem leketlerini terke başlamışlardır. Bugün emı n kaynaklardan almış olduğum haberlere göre Hakkâri ılitnizin Şetndilli ilçesinin Çumra ve Arkası Sa. 5, Su. 3 te Dün yurdda 4 cinayet işlendi Ankarada bir şoför, kansını elinden almak isteyen altı kişinin tecavüzüne uğrayarak bıçakla öldürüldü. İskenderun, Burdur ve Samsunda da cinayetler işlendi Ankara, 27 (Cuinhuriyet Teleks) Dün gece şehrimizde bir cinayet işlenmiş, karısı üe sınemadan donmekte olan 29 yaşmda bır şoför, karısını elinden almak istiyen altı kişının tecavüzüne uğny.ırak oldurülmüştür. Hâdıse şpyle cereyan etmiştır : Bağlum bucağmda oturmakta olan şoför Yusuf Demirkan. bersbîrinde karısı Mavi Demirkan ile Bağlum bucağı ebesi Semiha ve kızkardeşi Süheyla olduğu hald« dün geceyarısı Cebeci Smem=5indan çıkmış ve kendı taksısıle B3İ* luma hareket etniştır. Taksınin önü Keçıoren'de Atatürk Smatoryumu cıvarında başka bır t=ksi tarafmdan kesılmış ve bu prabadan inen altı kişi Yusufun el tden ka* rısı ile komşulanm a'mak istemjştir. Yusufun karşı koyrası u r n n e kavga başlamış ve mut?"avız1ef1n Arfcasi Sa. 3, Su. 4 te Mao Çe Tung'un yerini Liu Çao Ci aldı, Pekin Nehru'ya çatıyor Londra 27 lltedyo) Komünist Çin Cumhurbaşkanlığına Mao Çe Tung'un yerıne evvelce Yuksek Halk Mahkemesi Başkanı ve Çın Komünist Partisinin en yetkilı nazariyecısi Lıu Şao Çı seçılmıştır. Arkusı Sa. 5, Su. S de «Siz de D. P. nin demokrasisini yiyîn!» Bılecık 27 (Telefonlai Bugün C. K. M. P. nin Cumhuriyet mahallesi ocak kongresinde konuşan Bolükbaşı D. P. yi şıddetle tenkid etmiş. iktidann bugünkü icraatını bir ağanın, giınden eüne çokmekte olan binasın a benzetmış, «Her çatlağı çamurla sıvayıp binayı ayakta rutmak istiyen» ağarun yıkılmavı önliyeT;ediği zaman «Ben size haber veriniz demedim m i ' j deyısine karşı enkazın dile gelip (Ağa, biz ne zaman ağzımızı açtıksa sen bizim ağzımızı çamurla kapatıyoıdun) diye cevab verdSğini» söylemiştir. Tütün fiatlarının yetersizliğinden şikâyet eden bir va'andaşa da Bölükbaşı şöyle cevab vermiştir: • Şavet alın terleriniz karnını?î dovurmuyorsa, siz de D P nin demokrasisini yiyın» derr.istir Kayserinin bir mejdanını doldurmug olan jarjafh kadınlar Arka.sı Sa. 3, Su. 5 te NADİR NADt ÖLÜLERE HABER Japon an'a^lerıne' gpre. kadm eıkeğın arkasından gelir. Yeni evlenen Japon Vf!1ıajh.^"^hs Akıhıto ı'.e eşı MıChıko. batıh kıyafetlerile aile kabriştamna" gttmışlpr ve ohilerrs, evlendıklerıni bıldırmışlerdır. YukaMdâki resimde, bu zıyaretten donen Prens ve eşı görulmekt»dır Mıchıko, kocası Prenj Akihıto ııun bir kaç adun arkasından yUrümekted».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog