Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Çıktı TÜRKCE İNGİÜZCE BÜYÜK L ÜG AT Cilt 1, 624 sayfa. T.L. 37.50 Ödemeli gönderilir. TARHAN KİTABEVİ KIZILAY ANKARA u m h u ri yet KLfRUCUSU: T U N U S NADİ Senelerdenberi başkalarından öğrenemediğiniz İngiüzceyi, ancak Cambridge'cîen diplomalı öğretmenlerle çalışan İNGİÜZCE KURSU sayesinde öğrenebilirsiniz. Kayıd için acele ediniz. DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Taksim, Lâle Sineması karşısı İstiklâl caddesi 34 kat 5 Tel: 44 90 11 AMERICAN U.T.E.C. iinrti 1O AÇIA 1X.**O1 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 2 2*298. Yazı ݧleri. 224289. Matbaa: 224290 Sl 6 1 MSan Balkan Paktının ihyası için Ankarada görüşmeler yapılacak Karamanlis ve Averof gelecek hafta memleketimize geliyorlar Ankarada yapılacak olan toplanhlarda Batı Trakya Türkleri meselesinin de ele alınması muhtemel Ankara 26 <CumhuriyetTeleks) Yunanistan B şbakanı Karamanlis Dış LŞİeri Bıkanı Averof ve berabe. rındeki heyeti Ankaraya yapaeaklaıı ziyaret zamark ytklaşmıştır. Kuvvetli bir ihtimalle Yunan Başbakam ve beraberindekiler 7 mayısta Ankdrada bulunae klardır. Ankarada yapılacak müzakerelerin huzırlıklarına her iki hükumet mer. kezinde başlanmıştır. Büyük bir önem atfedilen toplantıda Türk Yu nan dostluğunu zedelememek fikri esas olacaktır. Sızan haberlere göre, henüz bir gündem tesbit edilmemiş olmakla ber ber, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında kurulan işlemez hale gelen Balkan Paktının tekrar ihyası yolu ar&nacaktır. îfade edildiğine göre. Balkan Paktını işlemez hale getîren sebebler ortadan kalk. mış, bunun yamsıra bu paktın ihyasına ihtiyac duyulan bir devre başlamıştır. Bununla ilgili çalışmaların neticeleri Yugoslavyaya duyurulacaktır. Bundan başka toplantıda ele elınacak meseleler arasında muhtemelen Batı Trakya Turklerinin haklan ile ilgili hususlar, Kıbrıs Anoyasa komısyonunun çahşmaları ve aldıkları rıeticeler, Türk Yunan münasebetlcrinin inkişaflarını sağlıyacak müşterek tedbirler de vardır. Atina Büyük Elçimiz Nureddin Vergin önümüzdeki günlerde Ankeraya golecektir. Anksıra müzakerelerinden sonra Başbikan Adnan Menderes ile Dıg İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlunun Atinaya yopacaklan ziyaret müzakerelerin ikinci safhasım teşkil er' cektir. Deprem devam ediyor Deprem bölgesinde halk, evlere giremiyor o . o Dünkü sarsıntılar ile bazı köylerde sağlam tek bina kalmadı İzmir 26 ıTelefonla» Muğla ve havalisinde zelzele devam etmektedir. Bugün saat 12.30 da gelen haber lere göre, kısa fâsılalarla muhtelif sarsıntılar kaydedilmiştir. Saat 19 sı ralarında vukubulan deprem çok şid detli olmuş ve hasara uğrayan bina lardan bir kısmı daha yıkılmıştır. Halk tamamen çadırlarda bulundu ğundan can kaybı olmamıştır.Muğla merkezinde hasara uğra>an bina ol madığı bildirilmektedir. Köyceğiz mer kez ve köylerinde ise hasar yüzde 30 dan yüzde 50 ye yükselmiştir. Döğüşbelen. Topalak ve Hamit köy lerinde oturulacak tc); ev kalmamış bu köyler tamamen yerle bir olmuşlardır. Köyceğizde de evler tamamen tahliye edilmiştir. Evlerin hemen hemen tamamı hasar gördüğünden yıktırılması icab ettiği bildirilmektedir. Böylece Köy eeğiz kazasmın yıkılarak yeniden in şaası gerekmektedir. Kazada cami ve mekteb de hasara uğramıştır.Her hangi bir can kay. bı olmaması için tedbirler alınmış olup kimsenin evde oturrr.asına mü saade edilmemektedir. Köyceğizde 775 çadır kurulmuş olup, kasaba hal kı çadırlarda ikâmet etmekstedir. Sık sık ve bazan çok şiddetli olan zelze leleri ha) ın sükunetle karşıladığı kaza ve köylerde her hangi bir te : bildirilmektedir. Deprem kısa fâsıla i larla bazan hafif, bazan şiddetli ola 1 rak devam etmektedir. Endonezya Devlet Reisi Istanbulda İstiklâ! Savaşı şehidleri için yeni bir anıt Karaağarın İntikamtepe sırtlarına dikilen âbidenin açılış törcni dün yapıldı Eskişehir 26 (Telefonh) İstiklâl Savaşında şehid düşen kahramanla. rımızın aziz hatırasına ithafen Türkiye Eski Muhfribler Cemiyeti Bozöyük şubesi tarafındsn, Karaağac İntikamtepe sırtlarında yaptırılan âbidenin açılış töreni bugün yapıl. mıştır. Sa«t 14 te yapılan merasimde askeri birlikler. resmî ve askeri erkân ve kalabalık bir halk topluluğu hazır bulunmuştur. Törende İntikamtepede çarpışpn v« halen hayatta olan geziler hâtıralarını anlatmışlardır. Dün sehrimize gelen En donezya Cumhurbaşkanı Haydarpa şa garında halkı selâmlarken Türk Yunan Başbakanları ile Dış İşleri Bakanları bir arada Ahmet Sokarno ile Cumhurbaşkanı Celdl Bayar Dolmabahçe nhtımmda askeıi biı töıenle karşılanduaı; misatiı Cumhurbaşkanı akşam üstü müze ve camileri ziyaret etti Bir D.P. li Mebusa göre asıl inkılâp lâiklikte yapılmış Sözleri «Elhamdülillâh» nidaları ile tasvib edilen Fahri Ağaoğlu, Konya D. P. kongresinde «Ayasofya'nın üzerinde durulmasını» istedi. Bir başka milletvekili de «Kur'anın yeni harflerle yazılmasının tahrıf demek olduğunu» ılerı sürdü Ereğli kömür madeni ocağında bir çökme oldu Zonguidak 26 (Telefonla^ Ereğli Kömürleri Işletmesinin Çaydamar kömür ocağının 111 metre ;• Maksud ayağında bugün saflt 12 rad*elerinde bir ;ökme olmuş. Saban Bozacı ile Nevzsd Korkmsz isimlerindeki maâen işçileri toprak altında kalar=k ölmüşlerdir. Bunlardan Şaba" Bozacımn cesedi henüz çıkarılamamıştır. Konya 26 (Telefonla> Şehrimb D.P. Merkez tlçe Kongresi bugün yapıldı. 600 delegenin katıldığı kongreyi Vali Cemil Keleşoğlu ile bütün daire müdürleri takip ettiler. Kongre delegelerine Dedebahçesinde öğle üzeri bir piknik yemeği ve. rildi. Kongrede en çok konuşulan konular gene djnî meseleler oldu. Bu arada bazı delegeler Millî Korunma Ka nununun kaldırılmasmı ve boşanma nın kolaylaştırılmasmı istediler. Rı Arkast Sa. S, Sü. 4 te Miilî Savunmamız için îlmî Kurul Kanunu Metlise gelen kanun tasarısına jröre kurul ordu dışından 5 kurucu üye ile, Universitelerin göstereceği nıiitehassıslardan tesekkiil edecek Memleketimizin misafiri bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Sokarno ile Cumhurbaşkanı Bayar : refakatlerinde Endonezya Dış İşleri Bakanı Subandrio ile D;ş İşleri Bakarrt Zoılu. bulunduğtı hâldg düo • öğleyin ozel trer.le Ankar«aah'şeriH ! rimize gelmişlerdir. i Garda misafir Devlet Başkanjnı ' İstanbul Valisi Ethem Yetkiner, j Beledive Baskanı Kemal Ay;TÜn Tümamiral Refet Arnom ve Tümgen^ral Cemal Tural ve protokola dah.il zevüt karşılamışlardır. Haydarpaşa Gannı ve rıhtımını doldur?n kesif halk topluluğu misafır Dsvlet Başkanma devamlı sevgi gösterilerinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Sokarno kendiaâne tahsis edüen Acar motörile Haydarpaşadan Dolmpbahçeye geçerken Seümiye Kışlasmdan 21 pare top atışıyla selânılanmıştır. Türk De>nİ2 Kvvetlerine mensup iki avcıbotunun refakatinde seyreden Acar motörü Endonezya Cumhurbaşkanı, Topkapı Sarayı Müzesine yavruya okşuyor limana girdiği zaman demirli Türk ve yabencı aemiler misafir Devlet Arkası Sa. 5, Sü. 2 de girerken bir Piyasaya intikal etmemiş mallar Ankara 26 (CumhuriyetTeleks'ı Birınci ithal kotasından Türk liman larına gelen mallar piyasaya intikal ettirilmekle beraber, hâlen limanlarda tahliye edilmemiş 600 milyon li rahk malın beklediği bildirilmektedir. Limanlarımızda halen 600 milyon Eiralık malu beklediği bildiriliyor Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Millî Savtınım Bakanlığmın faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımile geliştirmek ve rasyonelkştirmek için alınması gereken tedbir* leri, teklifleri ve tavsiyeleri ittihaz etmek üzere, Bakanhğa bağh bir «Ilmî Istişare Kurulu» teşkil edilecektir. Bu kurulun teşkilini sağlıyacak ola n kanun, Hükumet tarafından B.M.M. ne tasan olarak verilmiş ve komisyon safhalarını atlatan tasan Umumî Heyet gündemine alınmıştır. İlmî İstişare Kurulu en fazla 30 üyeden teşekkül edecektir. KuruGerek tahliye güçlüğü, gerek piya sadaki para darlığı sebebleri yüzün den gümrüklerden geniş ölçüde mal çekme imkânı sağlanamadığı belirtü mektedir. Bu sebeble durum ha.k kında tanzim edilen bir rapor Tica ret Bakanlığına gönderilmiştir. îtha lâtçılar, Banka teminatı ile gümrük rüçum, vergi ve primlerinin üç ayUk teciline gidilmesini beklemekte. dirler. Rumanyayı Mitli maçta 2 0 yendik kaybolan uçaktan u Anadoluda hâlâ haber yok Uçağın, İngiltereden Avustralyadaki Vumera Roket deneme mahalline gizli teçhizat götürmekte olduğu açıklandı Londra 26 (Radyoi Türkiyenin Doğu bölgesinde perşembe gününden beri kavıp olan BOAC nakliye uça ğının, İngiltereden Avustralyadaki Vumera Roket Deneme Mahalline gizli teçhizat götürmekte olduğu bu gün burada açıklanmıştır. Türk, ln giliz, tran ve Amerikan uçakları ta tafmdan hâlâ aranmakta olan nakliye uçağı, İngiltere Levazım Bakan lığı tarafından kiralanmıştı. îçinde 12 kişi bulunan nakliye uçağından 'Ankaradan kalktıktan sonra alınan en son radyo .«inyali, Sovyet Erme • • • • • • • • • « • lun teşkili için icap eden bej ku• • • • • • • • • • • rucu üye, Millî Savunma kadro!avı dışmda bulunan, ilmi eser veya araştırrnalarıyia temayüz etnrıij şahıslardan. Bakanlar Kurulu kara• o rile dört yıl süre için seçilecektir. • Mütebaki üyeler ise. Üniversite SeBingöl. 26 ıTelefonlai Vilâye^ natolarırun göstereceği adaylar datimizin Sinek köyünde 6 saat* hil olmak üzere ilmi hüviyeti olan süren kanlı bir kavga olmuştur.^ şahıslardan gene Bakanlar Kurulu • Kadınlı erkekli köy halkı ikiye* kararına müsteniden dört yıl süre^ayralarak sopa ve baltalarla bir^ Kahire 26 (Radyo) Birleşik Arab milliyetçilere 1000 ton buğday, 50.000 li olarak intihap edilecektir. ~w birine girmiştir. 50 kişinin karışCumhuriyeti resmî çevreleri. 10.000 kutu süt tozu ve 50 ton şeker göndeSeçilen üy*!er görevlerinden a y tığı kavgada 5 kişi silâhla, 6 kişi ton buğday yüklü Amerikan bandı rileceğini bildirmiştir. rıldıkları takdirde, Kurulun fahri J d e sopa ve taşla ağır surette «a ralı bir geminin İskenderiye limanıIrak Başbakam Kasım. Bağdadı ziJ na vardığını bildirmişlerdir. Gkçen. üyesi ünvanını hayatları müddetin • ralanmıştır. yeret etmiş bulunan Kahiredeki" asi A r k a s ı S a . 5 , S ü . l d e •••••••••••••••••••••• lerde Kahirede Amerika ile Birleşik Cezayir hükumetine mensub bir heArab Cumhuriyeti arasında imzala yetle görüştükten sonra Cezayir nan bir anlaşmaye göre, Amerika milliyetçilerine yardım yapacağmı Birleşik Arab Cumhuriyetine 300.000 bugiin açıklamıştır. Kasım, Cezayir ton buğday verecektir. milliyetçilerine 1959 da yapacağı Kahirede bir konuşma yapan Nâ pe<ra yardımının 2 milyon dinar ola. sır bir zamanlar memleketini destek cağını söylemiş ve diğer Arab memleyen Rusyanın şimdi siyasetini leketlerini de yardıma davet etmişdeğiştirmesini tenkid etmiş ve Mosı tir. Kasım ayrıca silâh ve cepane de kovsnın hareketine bir mâna vere göndereceğini açıklamıştır. mediğinl söylemiştir. Suriye kaynaklan. İrakta asi kabilelerin hükumet kuvvetlerine karşı açmış bulundukları mücadelenin devam ettiğini ve Kuzey Irakta Sincar d'ğlan kesiminde asilerin vaziyete hâkim olduklarını bildirmektedirler. Bölgedeki asilerin üç gündenberi kan lı çarpı?malar yaptıkları ve hüku. met kuvvetlerini ağır kayıblara uğrattıkları ilâve edilmektedir. Diğer taraftan Rus isçilerinin Celayir mîlliyetçilerine Kızılhaç vasıtasile yapmakta oldukları para yar. dımını arttıracakl» n bildirilmiştir. Ayrıca Rus Kızılhaçı da Cezayirli Âmerika Nâsıra 300 : Bingölde 50 kişi : İ dövüştü, I I yaralıt bkı ton buğday verdi var Moskova ve Bağdad da Cezayirli milliyetçilere yardımları arttırdılar Su yerine petrol çıktı Diyarbakır hava üssünün artezyen kuyusundan alınan nümune tahlile gönderildi Diyarbakır 26 (Telefonla) Şehrimiz 8. Hava Üssünde hayretle karşı lanan bir hâdise olmuş, açılan bir arteziyen kuyusunda petrole rastlanmıştır. Alınan nümuneler M.T.A. gönderilmiştir. Bilindiği gibi bölgemizde hâ len faaliyette bulunan 4 yabancı şirketten hiç biri verimli bir petrol damarına rastlayamamıştır. 24 SAAT MEVKUF KALDI Panama Hükumeti, kocası Dr. Roberto Arias'ın bazı fşaliyetlerinden dolayı, dünyaca maruf İngiliz balerini Dame Margot Fonteyn'i 24 saat mevkuf tuttuktan scr.ra serbest bırakmîştır. Yukarıdaki resimde Dame Marjot Fon'eyn, serbejrt bırakıldıktan sonra dcndüeu Londrad". H^ıva Alrnmda ucaktan inerkfn görülmektedir. 30 yıl evvel yurd dışııta kaçaıt bir katil yakalandı K O N S E R Anerikan'n Rockefeiler tesisrnin evvelce Şe'ir Orkastrasına hediye ettiği 10 bin dolarlık müzik âletleri vesiksi ile İstanbul Belediye Konservatuarır.m Cemal Reşit Rey idaresindeki dünkü konseri özel bir mahiyet t^şimiştır. Konser^en önce RockefcL'?r tesisine teşekkür telgrafı ç;kilmiş, koisercle Ger«hw!'n"in eFhsnsody in Blue.. adlı eseri dî çalumuştır. Resim, konserdea bir ânı gösternnektedir. Diyarbakır 26 (Telefonla) 30 yıl evvel Türkiyede cinayet işle/ip Suriyeye kaçan ve bugüne kadar orada barman 60 yaşında Hasan Altınmakaı adlı bir firari katil Suriyeden ka çırmış olduğu 100 bin lira civarındaDünkü maçta Rumanyaya ilk golümüıü 13. dakikada penaltıdan Lef ki kaçak eşyayı Diyarbakıra getirir ter vasıtasile attık. Yukarıdaki resimde ftalecinin uçuşuna rağmen ağ Ken Çınar ilçesi civarında yakalan Arkan Sa. 5, Sü. 3 d« lara giden golümüz görüiüyor. (Taisilâtı ve diğer haberleri spo^ sahiiemizdc bulacaksınız.) mi| ve mallar müsadere edilmiştir. i İLK GOLÜMÜZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog