Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Butün Türk münevverlerini tenzilâtlı fiatlarla LIFE TİME PARİS MATCH L'ILLUSTRE DER SPIEGEL MUNCHER FRANKFURTER Illus. Mecmualarına abone olmağa dâvet ederiz. İzahlı broşür içın: INT. FORUM INSTITUTEDept. 5 RK. 1237Utanbul u m h u r i yet 34itiK«yıi Sayı 12.483 KURUCUSU:YUNUS NAD» Telgraf ve mektub adrea: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu Istanbui No: 246 Telefonlar: Uraumî Santral Numaran: 224298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 Tasartuflarınızın bır kısmını da DOĞUBANK'a yatırmayı lutfen ihmal etmeyiniz. TaJihiniön daha açıic. isabet ihtimalin|n daha fazla olduğunu görmekte gecikmiveceksiniz DOGUBANK vurdu sarsan zelzele Mugla kövlerinde hasar yaptı ıı ı • • Pazar 2 6 Nisan 1 9 5 9 Köyceğiz ve Ulada evlerin çoğu yerle bir oldu, can kaybı yok, sarsıntılar devam ediyor Endonezya Devlet Reisi Ahmed Sokamo. AnıtKa bre çelenk koyarken Dün sabaha karsı Çanakkaledetı zelzele bölgesinde haik İzmır, 25 (Telefonla) Dün sabaha karşı saat 2.30 dan sonra Muğla ve havalisi devamlı surette sarsılmağa bpşlamıştır. İlk zelzele saat 2,30 da viıku bulmuş ve aradan bır kaç dakika geçtikten sonra vuku bulan ıkinci zelzele 40 sanıye kadar surmüş ve bilhassa Kayceğız kazası ile köylerinde geniş hasara sebeb olmuştur. Henüz birinci ve :kınci depremın korku ve heyecanı geçırilememisken. vuku bulan üçüncü bir zelzele. bazı köyleri yerle bir etmiştir. Hafif geçen birinci zelzeleden sonra halk, evlerinden dışarı fırladığından insanca herhangi biı kayıb olmamıştır. Muğlada Muğla merkezinde zelzele hafif geçmiş, insanca kayıb olmad'ğı gıbi herhangi hır hasar da vuku bulmamıştır. Halk, zelzelenin koıku ve heyecanı içindedir. Cıvar kaza ve köylerde zetzelenin }iddetli gectıği ve hasarın büyük olduğu \olundakı haberler karşısında bir kısım Muğlahlar akraba ve tanıdık'.arı hak kında haber almak telâşı içinde hulunmaktadırlar. Muğla Vai.si. be raberinde bir heyet olduçu halde zelzelenin en fazla hasara s'beb oli duğu Köyceğize gitmiştir. Köyceğizde Köyceğizde halk, evlerini (ama men terketmiş durumdadır. Mer kezde 20 40 evın hasara uğıpdıjı t tftr k«ı««rltrd» i*|lrhiiTr çkÛaktifclar husule Reldiği İildirilnıoktedir. Köyceğize baftlı üöğiişbelen, Topalak ve Hamitköyde evlerin yarı Arfcaıt Sa. 5. Sü 4 te Karsa kadar bütüıt yurd sarsıldı, korku ve heyecan içinde Sok arno'nun Ânıt Kabir öniinde halka Bugün Istanbulda beklenen Endonezya Devlet Reisi, Ata'yı öveıek, O'nun bütün insanlaıa ait olduğunu, genç iken ilhamnı O'ndan aldığmı söyledi; Bayaı Endonezyaya âuvet edildi Ankardsn kalkan bir uçak kayboldu Londra, 2 eiindenberi ka|ı yıp olan ve içinde 12 kişi bulunan İngiliz uçağınij Türk ucaklarının da aramakta oldııklarını bildiriyor Londra radyosu dün geceki neşriyatmda, Türkiye uzerınden geç mekte olan bir Ingiliz naklıve ucağının kaybolduğunu bildırmıştir. Radyo bu hususta şu tafsilâtı ver miştir: « Londradan Avustralyaya gltmekte olan uçakta 12 kişi bulunmaktadır. İki gündenberi kayıb o lan İngiliz uçağını, Tıırk ve İran Hava Kuvvetlerine baglı uçaklarla Kızıl Çin tehdid Pekin, Tibet isyanına yardım edeceklerin ezileceğini söylüyor, Hindistana da catıyor, Amerikada Tibet icin gönüllü toplanıyor Ankara 25 (Cumhuıı^etTeleks) ' Cumhurbdjkanı ve Celâl Bayar Mısafır Endonezya Cumhurbaş1 AmtKabııı ziyaret etmişlerdır. Bııkanı Ahmet Sokarno Bugün Anka1 raoa Ahmet Sokaıno, AnıtKabri rada AnıtKabırde gençhğe hıtap ve etrafını dolduran binlerce Ünietmıştir. versiteli, lıseli ve diğer öğrencilerle Dost Devlet Başkanı, sabahleyin halka hitab etmiştir. Hipodromda şerefine tertip eiilen Sokarno nun hitabesi seçıt resmıni Cumhurbsşkanı Celâl Evvelâ Atatürkun kabr'ne biı Bayarla bırlıkte takip etmıştır çelenk kovan ve Soygı duruşunrJa Sancaklar, Mehter takımı. Harb O bulunan Ahmet Sokarno, büyuk tekulu. Yecek Subay Okulunun ge zahürat ara.sında konuşmasına başçişi büyük tezahürata vesıle olmuş lamış ve demtştir ki: tur. Resmi geçitın devamı esnasm« Güzel lısanımzla sıze hi^ab da Endonerya •v>r'Förfe bayraktanm e"erinde tutan paraşütçülerin yere benun ve ne de sızin olmıyan biı atîayışları ilgi i!e karşılanmıştır. lisanla hitab etmek benim için de Arktm Sa. 5, Su. 7 de Resmi geçidi müteakıp misafit ülus Cazetesi dün yeniden kapatıldı Üçüncü defa kapatılmakta olan muhalefet organı 1 ay çıkmıyacak Telefoto. Ankdra îstanbul Kapatma kararı dün ga zeteye tebliğ edilirken Arkan Sa S. Sü, 5 te Güleğe <*Zafei*f9 in hücumu o New York 25 (R.l Komünist Çin ordusu genel siyasi şube başkanı General Fu Chung bugün Pekin red yosunda okunan bır beyanatında, TiAnkara Topiu Basın mahkemesinin Bu yazıda Bayındirlık B kanı Tevfık «Seçimlcr esnasında zındanda bund«>n bir muddet önce verdıği bır Ilprıye neFren hakaret edilch<>ı ıd^in bet isyanına yardım edecek olanların ezıleceğınden bahsetmiş ve Tıbetin bulunan bana ağır sözlerle ay kapatma kararı ile birlıkte, mes edilmış ve Bakanın muvafakati alı Ankara 25 (CumhunyetTeleks) Çinm ayrılmaz bir parç«sı olduğunu caian D. P. lideri Menderesin ul müdür Beyhan Cenkçiye verilen narak savcı t ra'ınrlon dava açılmıs «Dumensiz. pusulasız bir partı» altında, bucun iktıdar orga'nı ileri sürmüştur. dokunulmazlığının kaldırıl on av hapıs ve 2500 lira para cezası tı Ya?ı. Adana C H.1 P milletvekili baslığı gnzetesınde g~ne Kas'm Gü* Dığer taraftan Komünist Çin ganı Yargıtay bugün tsdik etmış ve Kemal Satırın Ad^.t !i vorjtm ko Zafer masım istiycn tezkere Meclise zeteleri de Hindistana gayet ağır şe ArJcnst Sa. 5. Sü. 2 de 'eğin son beyanatı ile ilgıli bır baş kesınleşen hüküm ilgililer tarafmne zaman gelecektir?» kılde hücum etmekte ve «Hindistanın yazı y^ymlanmıştır. New York, 25 (R.) Amerikan •ırmış olmasıdır. Muhabirler bu geemperyalist bir politika» takib edeBaşy?zar. C H P . nin iktidî>rdan Bursa 25 'Telefonlal Dün Eski. lişmenin hırçın bir hava yarattığırek gözlerini Tibete diktiğini. bu top askerî yardımının azaltılması ve 4rknst Sa. 5, Su. 7 de şehirden şehnmize gelen C. K. M. P. r=kları peykleştirmek istediğini iddia buna mukabil iktisadî yardımının nı ve Demokratları böyle bir tekGenel Başkanı Osman Bolukbaşı bulifi ileri sürmeğe sevkettiğini söyetmektedirler. Yeni Delhiye gelen arttırılması taleb edilmektedir. gün gazetecilerle yap^ığı bır gorüşyeni raporlara göre Tıbet başkenti Senatonun Dış Münasebetler Ko lemektedirler. me esnasında Indnünün tesriî masuLhasss'da isyan devam etmektediı. misyonu Başkanı Demokrat Ful Senator Fulbirght, asıl önpmin ik niyetinin kaldırılması için yapılan Bu raporlara göre Tıbetliler son otisadi yardıma verilmesini isterken. bright buna dair bir teklifte bu son tesebbüs h kkında ne düsündüfü larak Çin Bankesına hücum etmişmilletlerin gelışmeleri ile alâkalı osualine cevaben sunları sövlemiştir: ler ve binayı ateşe vermislerdır. Ha lunmuş ve teklifi derhal komitenin larak ikraz fonunun da bir buçuk o Bir kongreye C.H.P. tarafından «Toplantı Kanunla «Bugune kadar savın Inonünun len Komünist Çınin bu bankası et. dığer ıki Demokrat âzası tarafın milyar dolara çıkarılmasını taleb Sokarno, AnıtKabir öuünde ası çökmemiştir. iktıdarı memnun etmîyen bir çok rafında silâhlı nöbetçiler beklemek dan da desteklenmiştir. Belirtildiğı etmiştir. Senator, avnı zamanda, rına aykırı olduğu» iddiası ile yapılan itiraz idarî sert konuşmaları olduğu halde adlî ne göre bu teklifin yapılmasına se Başkanın dağıtma salâhiyetini haİ7 tedirler. Çoktüğünü bıldirdiğinız vergi datakıbat yapmak h'^ıra gelmemistir makamlarca muteber görülmedi Bugün verilen bır habere göre Ka beb son zamanlarda Amerikan Sa bulunduğu askerî yardım tahsisairesi binası çökmemiştir. Anlaşılıyor ki. demokrasimizin bazı lıfornıyada kurulan Tibet için gö vunma Bakanlığının Dış İşleri Ba tmın da yüzde 30 unun iktisadî yarTarsus Maliye Vergi Dairesi binoksanlarını tamamlamak merhalesi. nüllü ordusune şimdiden yüz kişi kanlığı üzerindeki kontrolunu art dıma ayrılmasmı istemiştir. Evvelki gün başlaması icab eder | gresi ile D P. Ocak kongreieri baş nası henüz inşa halındedir ve zemin ne gelmis bulunuyoruz. Teşrii mabaşvurmuş ve kaydını yaptırmıştır. suniyetimızin k Idırıldığı gün C. M. ken çoğunluk temın edilemediğın lamıştır. Kongrevı D.P. Beşiktaş İl kat karkas kısmı ikmal edilmış o «Tibet Tugayı» nın sözcülüğünü ya. P. Meclis Grupu od=>sınR tpsrif eden den bir gün sonrajıa tehir edilen D. çe Başkanı Nun Bayer açmıştır.Bu lup Ijerhangi bir çokme veya çatpan ve eski bir Amerikan havacısı Arlcası Sa. 5. Sü. 3 te P. Ocak kongreleri dunden itıbaren arada üyelerden bir kısmı bazı ü lama mevcud değıldır. İnşa habııolan John Blacmore, bunlarm çete Cumhunyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne başlamıştır. Dün, evvelki gündon yelere itiraz etmişler ve buniarın de bulunan birinci kat kalıbı basit harbi talımine başledıklaruıı da açık•••••••••••••••••••••*^ tehir edrlen altı ve çoğunluk temin rey kullanamn acaklannı ileri sur bır işçilik hatası yüzunden cokmüç İSTANBUL lamiîtır. Gönüllüler San Francisco &Thoşken Türklüğü tahkir etmekedilen iki yeni. cem'ın »tkiz kon muşlerdır. Neticede münakf'şalar ve yeniden inşasına çeçilmistir. körferinde bir kampta gerilla talimi ten sanık seyjar balıkçı Foti Kılıc X İnönünün dokunulmaz • gre yapılmış ve Bakırkoyde de bir yatıştırılmış ve haklarında itiraz görmektedirler. Bu bina 26 2 958 eunü ıhale e İpsalada C. Müddeiumutnisi ile lunun ayakta kanuştuğunu görün oğlu, dun 2. Ağır Ceza mahkemesi • hğırıın kaldırılmasma ^ Ocak kongıesi çoğumuk ttmın e vukubulan üyelerin rey veremıye dilmış ve 3 3 958 gunü işe başlantarafmdan 1 yıl 18 gün hepis ve 4 C.HP. liler arasmda hâdise geçme ce ne maksadla konuştuğunu ve dilemediğınden bugüne tehir edil cekleri tesbit edilmiştir «Türkiye mıştır. Bu tarihlçrds gorütdüğfl dair haberi okuyunca hasbıhal toplantısı mı yapıldığmı ay 10 gün Karabuke sürgun cezasma miştir. miştir. Ayrıca C.H P. de dün Kar Cumhuriyeti Hükumetİ8 bsşlıkh veçhile binanın seçimle hıç bir irraahkum edilmıştir. tal Maltepesinde bır Ocük kangre dosyaların da kullanıldığı kongrede tibatı yoktur. Trakyadaki C.HP. bahar taarru soıdum. Cevaben hasbıhal toplanöldü H lıcıoğlunda oturmakta olan 33 başkanlığa îstanbul milletvekili Aysi yapmıştır. Basın Kanunu lıükümlerine a zu devam ediyor. tpsalada Savcı tısı yapıyoruz, dedi. Hasbıhal va yaşlarındakı balıkçı dava açıldığı gün Izmit 25 (Telefonla) C. H. P. Evvelki günden tehir ej:len D.P. şe Günel seçılmiştir. Muhalefete şid yularak tavzihini nca ederim. Lefkoşe 25 (Hususî) Kıbrıs Türk. ile C H P liler arasmda iki hâdise tandaşlara ayakta hitab ile olma denberi mahkemeye çıplak a>akla Beşiktaş Ilçesi Muradiye Ocağı kon detle hücum ve Adnan Menderese İçel Vaüsi Ierınin lideri bugün Papaz Maka gecti başlıklı yazıda bahsedilen hâ rnalı. Siz ve vatandaşlar oturmab gelmeyi âdet edınmış ve dun de bu • Genel Başkanı Ismet Irönünün dua edilen kongrede Ocak irlare berios'u kilisesinde ziyaret etmiş, Ma dise aşağıdaki şekilde cereyan et dır, toplantmıza devam edebıhrsi orijıntılıtesıni muhafaz" etmiştir. Sa , dokunulmazlığının kaldırılması^ Cavit Te\fik Okyayua Arkası Sa. 5, Sü. 6 da karios kendısine kahve ikram etmiş miştir: niz. dedim Davet ettıler, alâkalı nık 22 ağustos 1958 yılında Mahketir. Bildirildiğine göre Makarios Dr. !ar takib ederler. diye cevab verip mealtı caddesınden sarhos bir sekilKZNDI KENDIMIZİ Bir tecessüs saıkıle C.HP. si lo C H.P. sı lokalini terkettim. Top de geçerken scyledıği «Bir Rum 10 Küçük'ün bu ziyaretini iade edekaline girdiğimde Turhan Feyzioğ lantıya hiç bir surette müdahale Türke bedeldır, biz Turkleıin çok J C . H. P. li Geyve ile AlifuadpasaJ cektir. etmediğımi tekzib eder. Basm Ka kanını içtik» sözleri yüzünden yar + ıstasyonu, arasında kalb sektesinJ gılanmıştır. Türklüğü tahkir suçun J d e n ölmüstür. Hamdi Yıldızın^ nunu hükümleri gereğmce neşriru dan 1 yıl 3 gün ve surgün cezasına ^ cenazesi Alifuadpasa istasyonuna^ rica edprinı ç/rptırılan sanık ayrıca sarhosluk. • indirilerek defnedilmistir. J tan 15 gün hapse mahkum edılmistir •••••••••••••••••••••• İpsala C Müddeiumumisi Auttürkıtn sağhğmda o«u giıne. Nusret Dtmiral je benzetenlenmız olmuştu. O zay>wn nıubalağah bulduğumuz bu teşbthın aşın btr sevgi tezahuırü deçnl. hakıkatm ta kendısı olduğu, bugun. Atatürkun ölumvnden 21 yü sonra sabıt oluyor. Dunyanın b'.r ucundan. taaa Okyanuslar oxesınden gelen bır Deılet Reisi. sn. yın Sokarno, hurnyet ve ıstiklâl âşıkı tnsanhğt aydınlatan AtatuıTütün ikramiyelerinin vazife malullerıne de verilkun butun dunya milletlerine aid Otomobil ithalâtı hakkuımesini istiyen tezin görüşülmesi esnasında büyük olduğunu söylüyor. Ja piyasada dolaşan J^ni İ13Atatiırkvn güneşe benzetılmesi, ve sert münakaşalar oldu ve başkan, kongreyi tatil herlere göre. Amerıkadan onun semamızdan cekilmesinden kıom ve manganeze karşılık etti. Romadaki kongre ve Yakub Karabulut ağır 21 yıl sonra inkilâblar bahsinde otomobil alınacaktır. ıçme girdığımır yan karanhk devtenkidlere uğradı Bu mübadele Ford kum re üe. bir başka yönden de izah >anyasile yapılacak, Forc'. edilebılır Amn derhal ilâve edehm 1 Ankaia. 25 ıCumhuriyet.Teleks j bıhal toplantısı yapıyoruz. demek kromlarımızı dunya pivasaki bu karanlık Jıiç bir zaman sına gore alacak. ithal edıTurkiye Malul Gazıler Bırliği mecburiyetınde kaldı. uzvn sitremez. Çunlcıı guneş dolecek arabaların fiatı da nor Genel Kurulunda bugün çok güBaşkanın bu kararı üzerine, de ğor, tekrar doğar ve gene doğnr. •iıal şekilde hesablanacak rültulü bir toplantı yapıldı. Top legeler kongıede hazır bulunan Bııtun dunya mdletlerıni' aydın. SAĞIR VE DİLSİZLERİN TOPLA.NTISI Yeni kurulmuş olan Turtır. latan t^ığın biji ebedi karenhâa lantıda bulunan delegeler hatıblere Içel jıiülletvekılı Yakub Karabulukıye Sağır ve Dılsizler Cemıyeti geçıci idare kurulu başkanı Kemal Tıearet Bakanlığının biı terketmestni (cnbıı! etmek nııımmüdahalelerde bulunduklarmdaf} ta muhtelıf sualler sordular ve sert Eroğlu, dun saat 11 .4e bir toplantı tertıhhyerek Cemıvetin ga.eierhu fcun değıldır. Bu tsjjc bizımdır ve haftayp kadar durumu açıkBaşkan açıştan hemen sonra, kon tenkıdlerde bulundular. izah etmiştir. Verilen l ılgıye pore Cemıyet ilk iş olarak bir ortaokul e'bet yolumuziL gosterecektrr. laması beklenmektedır. gıı;> i muvakkaten tatıl etti ve, Toplantı sabahle\m saat 10 da yapmavı kararla§tırmı§tır. Resimde, basın toplantısından bir an gorülDemokrat Partinin dün kapalı s alonda > aptığı davullu zutnaiı •Kongıe değ;l, bundan soma, has. ATKOSI 6a. 5, üu. l de {\ mektedir. Ocak açı lı? töreni Arnerikanın yardım siyaseti degişecek mi? KölüLhaşı sorayors D. P. organı. «Komintern, Kominform delegeierinin» Ankara 25 <CumhuriyetTeleks> dan gazete mesullerine tebliğ edilmemleketlerini yabancı teC. H. P. organı Ulus gazetesi bugün mıştir. Mahkumiyete sebeb olan yazı, 21 den itıbaren bır ay müddetle kapatılşekkiiller önüncle çek'şekim 1958 tarihinde yayınlanrmştır. mıştır tirdiklerini söylüyor Demokratlar, askerî yardımın iktisadî yardımın arttınlmasını aıaltılıp istiyorlar DJ. ocak kotıgvekrinin yapılmasına başlandı Tarsusta Ver gi Dairesi bîn Türklüğü tahkir eden balıkçı Foti mahkum oldu Dr. Küçük Makarıos'u kilisede ziyaret etti 21 yıl sonra Krom Nalul ve manganez; alacağız? otomobn mi ] kongrcsı gufulfulu oldu I dünkıi «• ! • i i • • I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog