Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

DR. JİVAGO Yazan: BORİS PASTERNAK Çevırerv S. TİRYAKİOĞLU rC3Bu yılın NOBEL MUKÂFATINI kazanan muazzam romanlüks ciltli olarak Ş.AHESER ROMANLAR da ÇIKTI. 12,5 L V A Yı Nl v i Ücretsiz katalogumuzu isteyiniı Cağaloglu, N.irlıbalıçe S. 1] İSTANBIL u m h u r i yet 489 .1O4 NAOf Tslgraf ve mektub adresi; Cumhuriyet îstanbul Posta K.utusu tstanbui No: 246 Telefonlar: ümuml Santral NumaraM: 22429». Yaaa İşleri. 224*9». Matbaa: 224290 rIlmo+nc,: tlimarieSl Irruflarınızın bir kısmını da D<SpUBANK'a yatırmayı lutfen ihmal etmeyiniz. Talih^tizin daha açık, isabet ihtiırn daha fazla olduğunu •göftnekte gecikmiyeceksiniz. GUBANK Endonezya Devlet Reisi Cumhurbaşkanı ile Başbakan tarafından merasimle karşılanan Sokarno Türkiyede 4 gün kalacak raya Geldi Sokarno Büyük Millet Meclisine hitap etti Misafir Devlet Reisi, Türklerin End onezyalılarla 300 yıldan beri dost olduklarım, Endonezyalıların bir talebi üzerine Türklerin 3 asır evvel silâh yardımında bulundukların bun». tesekkür edeceğini söyledi Kuzey Irakta tevkif edilen Tiirkler Hudud dışı edilen Kerküklü bir Türk. 2000 Türkün tevkif edildiğini sövledi Kerkükte Hayyam kitabcvinin sahibi bulunan Mecid Türkcan. Türkiye hesabına casusluk yaptığı kldiası iie Irak hükumeti tarafındaft^evhif «dünaş» duru>nvası s n a sında suçu sabit HÖrülmenıiş. fakat hudud dışı edilmiştir. 65 yaşındaki Mecid Türkcan, dün şehrimize gelmiş ve kendisile görüşen T H.A. muhabirine şunları söylemiştir: « Kerkükte son günlerde iki bine yakın Türk tevkif edilmiştir. Bunlardan bir kısnu halen sürgiinde. bir kısmı da tecrid kamplarındadjr. Mevkuf Türklere akla gelmedik işkenceler yapılrm'ktadır. Türklerin tevkifine ssbeb. MUMJI Mibaiir Devlet Keısi, Ankara sokak larında kurulmuş olan bir takın ihHlâline adı karışan Goneral Nâaltından geçerken zım Tabakçah ıle isMr'iği yapmış; o'maları iddiası^ır. Kusul isyEnı bastırıhrken Tajftakçah levkif edilmjş, haoiste inyihara teşebbüs et roiş. fakat kurtarıimiötır. Bilâlıare fene tevkif oîunan Tabakç;ı!inın ha Artc.nn Sa 5. Sü. 5 te 25 Tiirke atom enerjisi için Yenibir işkanunu burs veriliyor Kıbrp Rumları arasında dün , „ tasarısı hazır 1 Çalışma ğmi, Müsteşarı, tasarının Başbakanlığa veriîdiücretli izin kanununun bıldirdi bir aya kadar çıkacağır.ı Ankara. 24 (CumhumetTeieks) Endonezya CumhurDa^kanı Ek selâns Ahmed Sokarno, dört günlük bir resmi ziyarettp bulunmak üzere bugün saat 10.40 ta hususi bir uçakla Ankaraya gelmış ve E senboğa hava alanında askerî me! rasimle karşılanmijtır. ; Endonezya Cumhurbaşkaıunı kar şılamak üzere Ankaralılar Vıldırım ! Bevazıd meydanı. Çankııı raddesi. . Ulus Atatüık bul"arı ve jeiıi Meclis binası meydanma kadar cad deleri iki taraflı doJdurmuş buiu nuyorlardı. Dışkapıdan :tibaren bu] varın iki tarafı muhtelıf tesekküller tarafından vapılan tâklar ve bayraklarla süslenm'.şti. Hava alc nmda, misafiri karşıkmak i.zere Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan. Bakanlar. Cumlıuıhaşkanhfı ileri gelenleri yer'ermi plmış'ar> «1J. Pistte cağı olmak üzere bir askeri kıt'a, £.H.P. Genf1 Beşkanı Ismet İno \ B. M. Meclisi Dış İşleri Encümeni nü nün dokunulmazlığının kaldırıl1 başkan ve âzaları, Endonezva elci mssı hakkında ilk defa olarak, bir liği erkânı. onları •akiben. sıraüife Savcıhk talebi B.M.M. r.e intikal Genelkurmay Başkanı Or?eneral etmiştir. Füştü Erdelhun. Kara, Deniz ve İnönünün 2812.1958 tarihindt Hava Kuvvetleri Kumandanlan, Ankarada vapılan İl Kongresinde. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te verdiği nutkun bazı suç unsurlan taşidıgım iddia eden Savcıhk kendisi hakkında adlî takibat yapılaljilmesi için dokunulmazlığınm kaldırılmasını lüzumlu görmüş. bu konuda hazırladığı dosya ve talebi Adaiet Bakanlığına sunmuştur. Bakanlık bu t?lebi yerinde bularak. u«ul gereğince dosyayı Başbakanlı|a vermiş. ve Başbakanhğın bu konudaki tezkeresi bugün B.M.M. ne intikal etmiştir. Atom Enprjisi Umum Müdürü, İncT!ü hakkında iddia. kendisinin Arkası Sa. 5. Sü. 1 de halen Amerikada 60 Türkün Inönünün dokunulmazlığınm kaldınlması taSeb edildi 195S de Ankara İl Konşresinde İnönütıün yaptığı konuşmayı, Menderesin "sereî ve itioafim kıracak mahiyette,, gören Savcılığın talebini Adaiet Bakanlığı yerinde buidu, Başbakanhk tezkeresi de dün Neclise geldi » • • • • • • • •• • ••••••••»•• • • Endonezya Devlet Reisi A hmed Sokarno, EsenİMiğa iıava a)a nında Cumhurbaşkanı Celal Ha>ar taraluıdan karşılsmrken CH.P. nin iktidardan şikâyeti • • , < Yetkin, Avrupa Konseyi o J <• seçimini nıüteakıp istifa « eden milletvekillerinin Jisimlerini bildirnıemekle, o • riyasctin hakikati diinya 4 efkânndan gizlediğini X iddia etti • o ATikara, 24 (Telefonla) Kasım Güleğin dün V. Strasburgda yaptığı bir konuşmada B.M.M. de D.P. çoğunluğu tarafından Avrup a Konseyine secilsn C.H.P. milletvekillerinin, azınlık grupunca şay?nı k?.bul görülmediği şeklindeki sözleri C.H. P. grupu içinde tîpki yönm'ş ve bu~un düzeltilmesi jcin Gonel Bşkanlığî ve Grup Başkanhğına rrüracaatta bulunulmuştur. 3 u rü'.a Arkası Sa. 5. Sii. 7 de atom enerjisi konusunda yüksek tahsil yapmakta olduğunu da açıkladı oarpışma oldu Sağcı ve solcu Rumlar birbir Elâzığ 24 (Telefonlaı Bugün şeh direrek. koopeıatif kuran işçi teh?r:ne ffirdUer: bir ölii 3 yaralı rimize gelen Çalışma Bakanlığı Müs şekküllerine yardım edileceği vâdin. var. İnfgiliz Savunma Bakanı | teşarı Rafet Aksoy ile lşçi Sigorla de bulunmuşlur. İşçi ihtilâılanm da i e üsle/r hatkında görüşmeler krı Umum Müdürü ve Çahşrr.a U yakında çıkacak olan kollektif iş mum Müdürü şehirdeki bazı töıen =ikdi kanununun ort dan kaldınlacai yapıldı ; o Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve merkezi Viynada bulunan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Sterling Cole. dün sorulan bir sual üzerine. «Türkiyede kurulacak atom reaktörü ile atom bombası C. K. M. imal edilemez» demiştir. A r ı c a s t ü a . 3 , S ü . l d e «Hakikî Bclükbasniîn Vatan Cephesine hücumiarı Inmııi. konuşmaların dau birini yapârken leıde hazır bulunduktan soni'G saat ğını. Sendikalar Kanununnun da haLîfkoşc, 24 (APR.) Şubat a 19 da Belediyede toplanan işçi mü zır olduğunu bildirmiştir. Ücretlerin kifayetsiz oluşuna teyında ımzalanan Londra Anlaşma •nessillerinin derdlerinf dinlemişleri mas eden Müsteşar, zam yapıldığı sından bu yana Kıbrıs'ta sîğcı ve dir. Müsteşar yaptığı konuşmada 14 yıl j takdirde mamullerin de yükseleeeğini <o'cu Rumlar arasındi ilk defa dün dır taibik edilmekte olan 3008 sayılı , söylemiştir. gf«?e bir çarpışma vu'su bulnuşturKanunun tecrübe devresinin sona Kanuna aykırı çalıştırılan küçük L?rnaka"da s=ğcı ve solcu Rum erdiğini. yeni bir tasrının Başvekâle , <;(xuk ve kadın işçiler Atina. 24 (AP) Bir Hariciye lar, bir tiyatro truounun EOKA'nın / göndeıildiğini. ücretli izin kanunu Şehrirr.iz işverenlerinden büyük sözcüsü bugün Yunanistanın kendi faHiyetini metheden bir piyes oy nun bir aya kadar çıkarılacağını söy. bir kısmı, 16 yaşından küçük çotopraklannda Amerikan güdümlü narken birbirlerir.e girmislerdir. Çı lemiş. mesken dâvasını hal için bir cuk ve kadm işçi'erin gece çalıştıroket atış rampalan kurulm?sına kan çarpış^na sonunda 19 yaşında banka kurulmakta olduğunu ve dârılabilmesi konusunda kararname muvafakat ettiği yolunda Sovyetleı v^nın kökünden halledileceğini bil Arkası Sa. 5, Sü. 2 de çıkartılmssı için faaliyete geçmiş tarafından ortaya atılan iddiaları bulunmaktadırlar. yalanlamıştır. Halen şehrimizdeki 20 bini müteSözcü: «Yunan Hükumeti şimdicaviz çocuk ve kadm işçinir. yürür| ye kadar orta atış menzilli roket lükteki kararname hilâfma çalıştırampaları kurulması meselesini rıldığı ifade edilmektedirgözönü'nde tutmamiş ve bu gibi üsBakanlar Kurulunca iki ay evvel lerin kabulü veya reddi ile ilgüi slınan bir kararla 16 yaşmdan küherhangi bir karar ittihaz etmemişçük çocuk ve kadın işçilerin gece tir.» demiştir. çalıştırılmaları men edilm'.şti.i Yunanistan güdümlü mermi rampalarını kabui etmedi P. Genel Başkanı, hir Vatan Cephesi I). P. niıı dısında ve ona karşı kurulmalıdır» diyor j Bir mahkeme kararı gazinoda okunacak Celâl Şahinın açtığı dâv a da Müzeyyen Senar 2 bin Eskişehir. 24 (Telefonlaı C.K. lira para cezasına mahkum oldu ve mahkeme, bu M.P. Genel Başkanı Bölükbası, bugün şehrimizde bir basm tc.j lantısı kararın, suç . yeri olan sahnede okunmasına yaparak gazetecilerm suallerinı cekarar verdi vablandırmıştır. Bölükbası gazetecılere: «Sualle rinizin her satırında bir Sııat kopCelâl Şahin'in Müzeyyen Senar bir okuyucunun 40 günlük Sevda | rüsü görüyorum. Bu könrüden an aleyhine 8. Asliye Hukuk Mahkeme ismindeki kız çocuğunu kucağma cak son günlerde mil'.ete tanıtılan sicde açmış olduğ dâva. Senar aley ] alarak bir gazinoda sahneye çıKip, Siyaset Evliyaları geçebilir» diyehine sonuçlanmıştır. Mahkeme, Seçocuğun babasmın Celâl Şahin olrek sualleri şöyle cevablandırmış j nar"m 2000 Hra tazminst ödemesi duğunu söylemesi yüzünden açiltır: . i ne ve ksrarın suç yeri olan sahnede mıştır. Bu dâvadan başka Şahinin Sual Konya nütkunuz, muba ' lefetin bir milli Anayasa projesi ; okunmasına karar vermiştir. Dâva 8. Asliye Ceza Mahkemesinde Se Arkası Sa. 5, Sü. S de etrafında göVüş birüğine varsbiiece Müzeyyen Senann. İlhan Şeîî adhl ği şekünde yorumlanmiştır. Bu görüş birliğinin ana batları ve esas ı ları ne olacaktır? Arkası Sa. 5, Sü. [ de Kayeş fabrikecnda infilâk Ankara 2 (Cumhuri.'çt 4 Teleks> Makine ve Knıya Endüstrisi Kurur.TJn' b^slı Kayaş fabr:kay'r''R bııjn saat 1 te şidrfe'li bir ir';i?k 4 olmuş ve dört işçir.in elleri kopmuptur. İnfilâk, t:>hrib b^b'rının taşındığı sır;da vuku bulmuştur. Arkası Sa. 5. Sü. S da •••••••••••••••••••••• • • Yeniden 99 bina istimlâk ediliyor t Cumhuriyet Gazetesi Y azı İşleri Müdürlüğün Istanbul TÜRK SUBAYLAKI Amerikanın Michigan Ünîversitesinde okuyan askeri öğrencilerin an'anevî balosunda bu yıl en büyük dikkatı 7 Türk subayı üzerlerine çekmışicrdir. Amerikan basınında balohun en sivrilmiş grupu olarak bahseöilenTürk subayları, yukarıdaki resimde.e damları ile birlikte görülmcktedir. Pesimdeki Türk sııbavl^rmın adları Halil Telli. Fazıl Aydın, Oı han BakioŞİu, Suha Alpaylı, Kenan Yılmaz, Özcan Ardan ve Yalçm Sozüşendir. Gazeterizin 8 nisar. 1959 tarihli mış. bu itibarla da ekmek darlığı nüshasında şehrimize gelen üç binve çekişme diye bir mesele vaki den fazla turistin ekmek buhranı olmamıştır. | yarattığından ve bu sebeble ekmek Hakikatı efkârı umumiyeye akset alabilmek için halk arasında çekiş. tirebilmek rraksadile. doğru bir kay. meler olduğundan bahsedümekte naktan elde edilmediği anlaşılan ha dir. berinizi tekzip etmek mecburiyeFilhakika. Antalyamızı yerli ve tinde kaldığımızdan özür diler işbu yabancı olmak üzere altı bini müteaztmızın basın kanunu hükümleri j 1 caviz Turist ziyaret etmişlerse de. tevfikan gazetenizin ilk çtkacak Vıiâyet makamınm ve Belediyemizip. ^sında nesrini rica ederim. rnüşteır':en aldığı tedbirlerle turistlp Saygıla., m ] a . rin her tiirlü ihtiyacı. Şehir halkını A n t a l y a Bel<r!iye R ij lahatsu etmiyecek feküd« kaıgılani•••••••••••••••••••••• Hsjret Şakıak İki büyük caddenin tanzimi içiîi 99 binanın önümüzdeki bafta içinde istimlâk edilmesi kararlaştlrılmıştır. Akdeniz. Karadeniz caddekrini Hsliç Caddesine bağlıya • bilmek üzere Cibalicle 32, Mal * tada 67 bina istimlâk edilec?ktir. Belediye Başkanlığınca, tanzimi kararlaştırılan yoi güzergâhlarında istimlâk edilecek gayrınenkullerin tesbitine devam olunmaktadır VENİ BİK HAVA ALANI MI? Yeşilköy hava meydanma her türlü jet yolcu uçaklarımn inebilmfsini lemin için Ulaştırma Bakanlığnica getirtilen 7 Amerikalı jzman, çnlîşmalara başlamışlardır. Totkik'cr bCnuncia. ya yeni bir meyunı inşa edilecek Veya mevcud alan büyükçapta tâdil olunacak ve ğeıüjletılecektiı. RfcSİaıde, uaıiiiıilar gcıüJme ktedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog