Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ECİNNİLER Maarif Vekâleti, dünya edebiyahndan tercümeler serisi içinde, Rus klâsiklerinden, Dos^oyevski'nin A. Muhip Drana.« Servet Lunel tarafından dilimize çevrilen «Ecinniler» romamnın birinci cildini yayımlamış ve 350 kuruş fiatla satışa çıkarmıştır. u m h uri yet M H n « » «7,1 Halide Edib Adıvar lv.uıııya Âkilc Hanım Sokağı Sinekli Bakkal Atesten Gömlek Döncr Ayna Yolpalas Cinayeti 59%Kr. 500 » 350 » 350 » • 100 » 1 1 9 i4R1 J^.HOİ KLIRUCUSU: T U N U S NADİ Tslgraf ve mektub adreö: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tetanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 22«298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 laroğlu Ahmet Halit Ya Kitabçıhk Şirketi 1 İstanbul « f) A »J; I QCQ LUnia £.** MSaO İ 7 J ' V. j Endonezya Devlet Reisi Ahmet Sokarno bu sabah uçakla Ankaraya geliyor Dün Taksim de yapılan geçid resminde yavrular ve istikhalin gönüllü hemşjreleri geçerlerken •••••••< • • + : 4 • « i Lefkoşedeki şenliklere 25 • bin Kıbrısh Türk katıldı; * Muvakkat Hükumet, 23 $ Nisanı milli bayram ola • rak kabul etti t Kıbrısta$ 23 Nisan bütün yurtta 23 Nisan! kutlandı törenlerle kutlandı ^ •••••• • Lefkoşe 23 (Hususîı Muvakkat hükumet tarefından milli bayram 23 nisan Millî Hakimiyet ve Çocuk ' olarak kabul edilen 23 nisan Milli Bayramı. dün yuıdun her köşesinHakimiyet ve Çocuk Bayramı, Kıbrı de olduğu gibi şehrimizde de tösın her tarafında geçen yıllara na. renlerle kutlanmıştır. zarcn daha coşkun bir şekilde kut Şehrimizde dün Teksinı. Beyazıd. lanmıştır. Barbaros meydanları ile Vefa ve Fe Bütün kasabalardaki Türk semt nerbahçe stadlarmdaki törenler sa lerile Türk köyleri Ayyıldızlı bay. at 9.30 ve 10.30 da başlamış, bu veraklar ve milli renklerle donatılmış sileyle Atatürk çocukları, bir kerre ür. Lefkoşede Taksim Meydanında daha büyük kurtarıcıya çükranlarıyapıbn muhteşem ve parlak törene nı ifade etmişlerdir. Törenlere ilçe 20.000 kişilik halk kütlesile lise, ilk yavrukurt oymakları, ilkokul son ve orta öğretime mensub 5000 öğren sınıf öğrentileri ile mülki. askerî ve ci iştirak etmiştir. belediye erkânı ile siyasî partiler. İki saat devam eden törende Kıb. Çocuk Esirgeme Kurumu. Kızılay rıs Türklerinin lideri Dr. Küçük. j ve Türk Hava Kurumu Teraeilcileri ( • Türk Kurumları Federasyonu Baş !de iştirak etmişlerdir. fcamPgnfctBg; MtnmktiBl'' Kıbns HO' lstîkKtf"~*Marşı ile başlayan törenkumetindeki Türk Baktnlar, Kıbrıs lerde günün ınânâ ve önemini be taki Türk temsilcisi ve Türk Kon. lirten nutuklar verllmiş, çocuk marş solosluğu erkânı hazır bulunmuşlar ları söylenmiş ve geçit resmi yapıl mıştır. dır. Öte yandan, bayram münaseberiTörene saat 9 da İstiklâl Marşının bando refakatinde 5000 öğrencinin le okullar ve teşekküller tarafınhep bir ağızdan söylenmesile başlan dan çeşidli yerlerde çocuk baloları mıştır. EMha sonra yarım saat devam verilmiştir. Bu arada Ata Kolejini eden geçid töreni yapılmıştır. Millî Kurma Derneğinin Taksim Belekıyafetler giymis olan kız ve erkek diye Gazinosunda tertiplediği ço. A r k a s ı Sa. 5, Sii. l d e Dünkii loren esnasında, jagmur altında soğuktan titreşen öğrenciler öğrenciler 20 metre boyunda bir Türk bayrağını taşıyarak geçmişler ve böyle bir sahne halkın büyük ve samimi sevgi tezahürlerine yol açmıştır. Küçük'ün hitabesinden sonra ilk. okul öğrencileri millî oyunlar oynamışlardır. Öğleden sonra Kıbrıstaki Arfcam Sa. 5, Sü. 3 de Atatürk çocukları bu vesile ile Büyük Kurtarıcıya şükranlarmı bir kerre daha ifade ettüer Ankara, 23 (Cunıhuriyet Teleks) Yaıin sabah saat 10 da m<;mleketinıize resmi bir ziyaret yapacak olan Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Sokarno'nun karşılanması ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır Ekselâns Sokarno ve beraberindeki'er yarın saat 10 da Ankaraya gelecek ve Cumhurbaşkanı Celâl Bayar. Başbakan Menderes ve Devlet erkânı tarafından resmi merasimle kyrşıla'r.acaktır. Hava alanında kısa bir istirahatı müteakıp doğruca misafir Devlet Başkanının ikarretme t?hsis edilen Çankayadaki Ycbaneı Konutlar Köşküne gidilecek, bir müddet istirahatten sonra saat 12 de Ekselâns Sokarno AnıtK'bre bir çe'enk koyacaktır. Mi?afir D?v!et Başkanı aym gün A^karadaki y=ıbancı misyor. şeflerini k?bul edecek. 1G.3Ü da B.M.M. ne gidecfk ve orada bir sövlev verecektir. Ekselâns Sokarno, hazırlanan program gereğince fkşpm veme çini. Cumhurbaşkanı ve esinin dâvetlisi olarak Çankaya köşkünde yiyecektir. Misafir Devlet Reisi Büyük Millet Medisinde söjrlev verecek Türkiyenin haricî siyaseti Avrııpa Konseyinde konusaıı Kastamonu millet J vekili Aktaş. Orta Avrupada her türlii silâhtan tecrid edilmiş bir bölge 4 nin tesbiti plânına muha ^ lefetimizi belirtti Strasbourg 23 (a.a.) Avrupa konseyi istişarî meclisinin Hünkü celsesinde söz alan Türk temsilcilerinden Kastamonu milletvekili BasH Aktaş. dış politika meseleleri üzerin. de etraflı bı'r konuşma yapmış ve görüşlerini ifade etmiştir. Cenevred» başlıyacak olan dört Dış Içleri Bakanları içtimaının önemli bir vâkı* olduğunu söyliyen Aktaş, Rusya kar şısında Batılı devletlerin Almanyanın birleşmesi ve Berlin meseleleıinde tam birlik ve beraberlik halinde hareket etmelerinin sart olduğunu ve herhıngi bir tavizin Batının fe. lâketinin başlangıcı olabileceğini ıs» rarla belirtmiştir. Sözlçrine devamla, «Orta Avrupii* da her tiirlü tecrid edilmiş bir bolgenin tesbiti tilebi, Rusyanın tu. zaklarından biridir. Z"yıf. cesaret2İ2 poiitika dünyayı kolaylılk'a r > götürecektir. Almanya ve B»tı Berlin meselelerini. memleketlerimi^in iç politika menfaatl<?rine göre mütalen etmpkle tarihi bir hata islempkteyiz. Demir Perde eerisinrleki m'l. yonlarca insan hür Avrupamn kendilerinin haklarını ne ni'bette knru Arkası Sa. 5. Sü. < tp Amerikalıların izcilere ve bir nıesire yerinde kızîfıra sarkınf hlrf^y*p«fîilart ytteündeiı çtkan hâdiseler polis tarafından bastırıldı Samsunda ••• ^ ••• uzsıcu 2 Kan Bankasınm hadise' Arkas\ Sa. 5, Sü. 2 de Endonezya Cıımhurhaşkanı Ahmed Sokarno stokları tükendi Ramazan ayında kan vermenin günah olduğu hakkındaki hurafe Vıastaları zor durumda bıraktı, vatandaşiar yardıma çağınlıyor "Beni takib ediyor C.H.P. nin «Bahar Taarruzu» ekipinin D. P. ye hücumları ışık | ; • ;; ~~~ ~™ ~ Orhangazide konuşan Ibrahım Oktem, Başbakanın «dıktatör Franco rejıminı* methetmesini tenkid etti, Kemal Satır da konuşmasında, sahnede, karikatürde siyasî espri yasağına temasla «Millete gülmeyi çok gören iktıdardan hızmet. beklemek beyhudedir» dedi Nöbetçi Savcılara başvurarak şikâyetini böylece ifade eden şahıs Akıl hastanesine kaldırıldı Bursa 23 (Egemen Bosiancı bildi sonra siyasi esprilerin yasak edilme iy O r ) C.H.P. ikinci .Bahar taar. si meselesine de temas ederek şun. ruzu ekipi» bugün de Gemlik, Or ları söylemiştir: Bu iktidar vatanhangazi ve Yalovada temaslar yap daşa, değil düşünmeyi güldürmeyi mıştır. Evvelâ Gemlik'te partililerle bile unutturmaya çalışmaktadır. Sah konuşan CiHP. liler buradar. Orhan nede karikatürde ve fıkrada siyasî Bayram münasebetile, dün nö gazi ilçesine geçmişler ve bir kahve espiri yapmak yasak edilmiştir. Mil bçtçi bulunan 2 Savciyı, daire po de partililere hitaben konuşmuşlar. lete gülmeyi çok gören iktidardan hizmet beklemek beyhudedir.» Müte üslerinin bulunmadığı bir anda, du. C.H.P. Parti Meclisi üyelerinden konuşmasına İbrahim Öktem yaptığı konuşmada akıben Kemal Satır iriyan bif akıl hastası ziyaret etBaşbakanın bir buçuk aydır Anka şöyle devam etmiştir: «Bu seyahat miştir. Hareket ve sözleri ile endi rada bulunmadığını. beş bakanlığın bizim imanımızı kuvvetlendirdi. Biz şe uyarıdıran hasta, Emniyet Mü boş bulunduğunu. vekâleten idare C.H.P. olarak daha yüz sene muhadürlüğüne yapılan ihbarla Savcılık edildiğiniı kaydetmiş ve son Ispanya lefette kal.sak, vatandaşm oyunu gas tan uzaklaştırılrruş ve muayene için seyahatinde Menderesin. Franco re betmek sui'etile iktidara gelmek yo jimini methetmesini tenkid ederek luna gitmiyeceğiz. Biz iktidar parti. hastahaneye sevkedilmiştir. si olduğumuz zaman hesab soracaSaat 15.30 sıralarında nöbetçi ad demiştir ki: ğız. Biz devri sabık yaratacağız. İkliye polisinin ödevle dışarda bulun € Son İspanya ziyaıetinde dwi tidar partisi milletin haklarını sarf ysnın diktatör rejimlerinden birinin duğu sırada. asker elbisesi üzerine lideri Franco ile görüştükten sonra \ etme selâhiyetini kendisinde göre palto giyinmiş, urun boylu, iri ya verdiği demeçte Menderes İspanyol mez. Eğer ihlâl edilmiş millet hakpılı ve sabit bakışh bir şahıs Sav rejimini övmüştür. İspanyada istik ları varsa, bunu ihlâl edenlerin tecılık bürosuna girmiştir. Odada bu rarh bir idare kurulmuş. İspanyol minatlı hâkimler ör.ünde hesab ver. Arkası Sa. 5, Sü. 3 de milleti rejiminden ve liderinden meleri mecburiyeti vardır. Bizim he Arkası Sa. 5, Sü. 4 te memnundur demiştir. Menderes bu suretle Diktatör Franco rejimini methediyor.» •••••••••••••••••••••• Eskişehir 23 (Telefonla) C.K.M.P Kemal Satıruı konuşması • • Genel Başkanı Kırşehir mebusu OsÖktemin konuşmasmdan sonra soman Bölükbaşı yamnda Kırşehir me zü C.H.P. Genel Sekreter Yardımcı busları olduğu halde bugün şehri. larından Kemal Satır almış ve par. mize gelmiştir. tizan idareden bahisle İstanbul BeBölükbaşı Partililerle temaslarını lediyesinde binlerce insar. cöpçü kad tamamladıktan sonra yarın saat 1 rosundan çöpçülük yapmadan çöp0 da bir basın toplantısı yapacaktır. lenmektedir. demiştir. Satır daha r Samsun. 23 (Telefonla) Şehrimizin Hükumet Caddesir.de önlerinde Türk ve izci bayrakları olduğu halde 23 Nisan Bayramına hazır lık yapan kız ve erkek talebeler Ankara 23 (Cumhuriyetreleks)' kurtarılabilmiştir. Bu vaziy.it kırşi Amerikalı erlerden bir grupun hü Ramazan ayında kan Viimcıun gü sında Kızılay Kan Bankası vaten^umuna uğramıştır. Halk bu teca nah olduğu hakkındaki hıııafe yü daşları yardıma çağırmakta ve ıhti Aize mâni olmuş ve durum polis zünden kan banKasındaki stoklar yaçların karşdanması için kan ve sarakoluna haber verilerek herhan erimiş ve ameliyat ;nasasında l:ek rilmesi rica edilmektedir. gi müessif bir hâdisenin önürıe ge leyen hastalar için kan tedariki Kan kampanyasına. Ankaradi ga zorlaşmıştır. ;ilmiştir. zeteciler de katılmağa başlamışla ar Samsun, 23 (Telefonli.) Şehri Nitekim, geçen i;ün bir kadın ve ve iki gün içinde 6 gazeteci bağışta bir çocuk için ancak radyonun demizin Subaşı msvkiinde 2 arabaya Ankara'a çıkan bulunmuştur. Bu bağışların önü , , oinmiş sarhoş Amerikah er ve asvamlı daveti ve a u t j ı . u ı . H.™.. | „„.„ T Haber gazetesinin tsrarlı neşriyatile ı müzdeki günleıde artacağı ürîVd 5ubaylar, aıabada. ayakta. ellerinde bira şişeleri olduğu halde yoldan kan tedarik edebilmiş ve iki hayat I edilmektedir. gelip geçen kadın ve kızlara 5arkın: tıhk yapmışlar ve zorla fotoğraf • ;ekmeye teşebbüs ettikleri jibi el: lerindeki bira şişelerrcıi de kızların üzerine fırlatmışlardır. Bu çirkin | hâdis^> e müdahale etmek istiyen• lerle Amerikalılar arasında münakaşa çıkrr.ışsa da hemen polise telefon edilmiş ve jeeple yetişen polis Personelin emekliye ayrıldıktan sonra son maaşekipi de hâdisenin büyümesirte mey larını aynen almalarının takarrür ettiği açıklandı dan bırakmamıştır. Milyoner bir tacir dün tevkif edildi İstanbul Ankara ve tzrn'r hâkimliklerince hakkinda tevkif müzekkeresi kesilen tacir hakkınd^ istenen hapis cezası 12 yıh buluyor Emniyet 2 nci Şube m«mır1arl dür,. aylard?nberi aranan ve hakkmda İstanbul, AVıkara ve tzmil hâkimlerince 3 gıyabi tevkif müzek keresi kesilen zengin bir tâciri Beyoğlunda Bekâr sokağında yakalamışlardır. Cihat ismindeki bu tâcir, MillJ Korunma Kanununa muhalif hareketten aranmakta idi. Kendisi, Iz» mirdeki ticarethanesinde çahş;rkeîi, Arkası Sa. S, Sü. 4 te • Demiryolu personeîinin emeklilik maaşları İzmirde askerî talebelerle köylüler kavga etti İzmir, 23 (Telefonla) Bu akşam Balçovâda müessif bir hâdise olmuş, Harb Okulu öğrencilerinden bir grup ile bir kısım köylüler birbirbirine girmişlerdir. Hâdise, Harb Okulundan iki öğrencinin beraberlerinde gezdirdikleri kız arkadaşlanna Balçovah bir ?rup delikanlının sataşmaları sebep olmuş tur. İzmir Valiai v« aakert alâkablaı hâdisenin tahkikatile meşgul bulun maktadırlar. Bölükbaşı Eskişehirde Ankara 23 ıCumhuriyet Teleks Bu sabah bir basm toplantısı yapan D.D. Yolları Genel Müdürü Safa Yalçuk D.D. Yolları personelinden emekliye sevkedilenlerin memuri. yette aldıkları maaşı aynen alacaklarını açıklamıştır. Safa Yalçuk ay cn^a, personele tanınacak haklar hak kında da izahat vermiştir. Yalçukun bildirdiğine göre, demiryolu persone tinin işçilikte geçen hizmetlerile memuriyette geçen hizmetleri birleş tirilecektir. Diğer taraftan, demir>o lu mensublarınm bir senelik hizmetlerinin 1518 ay olarak kabul edil mesi ve bu hizmetin emekliliğe sa. yüması hakkmdaki kanun tasarısı da B.M.M. si ilgili komisyonlarına sevkedilmiştir. Personelin emekliye ayrıldıktan *onra, son maişlarmı aynen almala ruıın takarrür ettiğini açıklıyan Genel Müdür bu husustaki tasarmm vakmda B.M.M. sine sevkedileceğini Oildirmiş ve ölüm halinde ise ailele rine yapılacak yardımlarm da yeni esaslara bağlanacağmı belirtmiştir. l Feza yolcusunun • tRusyaya dönmemesi* için tedbirler alınıyor Irakta subayların tevkif i devam ediyor • . o ı Bîr sanatkârın scyahat notları Yazan: İ. GALİB ARCAN Bugün ikinci sahifemizde T Washington 23 <a.a.1 Ame.J : Başbakan ' Arab memleketlerile yakından ifbir • vikan Millî Havacılık ve Fezr^ ! Kasım Rejimini devirmeye teşebbüs j liği yapmasmı istemiştir. J feşkilâtınm Başkan Yardımcısı J . iddiasile Iraklı subaylardan yeni bir i HSlen Fransada ikârhet etmekt* I ^Hugh Dryden'in bildirdiğine gö^ grupun tevkif edilmiş olduğu bil j olan ve Lübnan Parlâmentosunda • re. Amerika 1961 de fezaya gön^ dirilmektedir. Tevkif edilen subay milletvrkili bulunan eski Başbakan : Jdereceği havacmın, arza dönülar arasında. Irak Harekât Dairesi ; Sami El Sulh bazı dostlarma mekPendikte. kendisine varmıyan' •şünde Sovyet toprakları üzerine Başkan Muavini Tuğgeneral Şâkir tub göndererek iş başmda bulunan Jinmemesı için her türlü tedbiriT kadını bıçaklıyarak öldüren Mahmud ile temmuz ihtilâlindenberi Raşid Kerami Hükumetini şiddetle ^alacaktır. Bunun için bilhassa in.^ Irak Harbiye Bakanhğında mühim ı tenkid etmiş. Lübnana dönmesinin •san taşıyacak Amerikan peykleri^ eski bekçi dün KUçükpazarda bir mevki işgâl eden Tuğgeneral Mah ! kendisi için vatan borcıı olduğunu ele geçirildi ^ Jmahrekinin. Afrika üzerinden^ nyjd A'i de bulunmaktadır. j ve iktidarda bulunanlardan hesab •geçmesine itina edilecektir. D ^ Diğer taraftan 1949 ile 1952 yılları soracağını bildirmiştir1. Evvelki akşam Pendikte Kavlan Amman resmî çevreleri. 19S9 yılı mevkiinde. kendisine varmıyan 35 arssmfla Lübnan Cumhurbaşkanlığı vaziferitni deruhte eden Beşare El • nisan ayında başiıyaa mâli yıl için vaşmda Zekiye Manav isminde bir Huri "Vbugün Beyrutta yaptığı bir Amerikadan 10 m*yon dolar iktisa. jRusların bu peykleri kendi ^ Kadmı bıçaklıyarak öldürdükten tonuşmayla tekrar polifika hayatı. di yardım temin edildisini bildirmiş • '.'". iıanna alabileceklerini ilâvej | îonra kaçan katil Mehmed Koca na atılmıştır. Beşare El Huri ko i tir. Geçen vılki ?fkerî ve İk+is»d1 Jptmiştir. ^ ' dün sabah 2 nci Şube Ciuayet Ma nu^masmda Lübnan m tamamen taAmerikan Yardımı 43 milyon dolar•••••••••••••••••••••« j Arkan Sa. î, Sü. i tc ıttau. bir politika takıp etmesuü ve 'du. Firarî katil dün sabah yakalandı Kasım rejimini devirmekten sanık 2 tuğgeneral de var TÜRKLERE BEYZBOL ÖĞBETEN AMERİKALILAR İzmirde NATO'nun HALFSEE Karargâhında vazifeli Amerıkajı çavuş Wendell J. Evans. yanına bir kaç arkadaşinı alarak Türk genclerine beyzbol öğretmek için harekete geçmiştir. Evans. mevsim sonunda, Izmirdt Türklerden müteşekkil beyzbol takımlarını dörde çıkaracağmı ve karşıllkll maçlar yaptıracağını ileri sürmektedir. Beyzbol takımlarına daha geniş imkânlar sağlamak maksadile Evans'ın kendi şehri Sıcu* Falls'ın bir hediyesi olarak sahsi teşebbüsü ile temin ettiği takriben 90 kilo ağırhğındaki malzemeyi. V.ugün İstanbuldan gidecek olan Amerikan Ordu Bakanı Brucker İzmire götürecektir. Bmcker Hiin istanbul civarındaki askerî birlikleri teftiş etmiş ve Savunma Ba'canl Ethem Menderesin Malta köskünrle şerefine verd'gi akş=»m yeneğ^de hazır buiunmuştur. İzm;rdçn pönde^'en yu'arrl'i r»;rp'1' E'""= ın Amerikah arkadaşlan, Türk gencleıine böyzbol öî^etiıkea görülmektedir. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog