Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

YABANGI DİL KITABLARI Almanca Dil Bilgisi (Nurullah Tilgon) 4 TL. Ingilizcede Cümle Kurma Tekniği (îbrahtm N. Özgür) 4 T.L. lngilizce Tâbirler (îbrahim X. Özgür) Cildli 15 T.L. Pratik Fransızca konuşma Kılavuzu (tzzet Hamit Ün) 8 T.L. Konuşulan Fransızca (Asaf Halet Çelebi) 6 T.L. Cildli 8 T.L. Temel Fransızca Gramer Enver Ssenkova) 10 T.L. ÎSTANBUL KÎTABEVİ Beyazjd . Istanbul Tcl : 22 Sl 44 NOT: Kitapçılarda bulunur. ödemeli gönderi^r K«*H TII «„, umhuriYet 1 0 Aftfl 1Z.4ÖU KURUCUSU:YUNUS NAD! Telgraf ve mektub adresi: Cumburlyet trtanbıü Posta Kutusu tstanbu) No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 224298. Yazı İşleri. 224ü99 Matbaa: 224290 pprçpmhp 2 3 rerşemDt! * J Nİsan MiıdB Halide Edib Adıvar Külliyatı: Âkilc Hanun Sokağı Sineklı Bakkal Atesten Gömlek Döncr Ayna | Yolpalas Cinayeti % î: 500 500 350 350 100 Kr. » > » » Ahmet|Halit Yaşaroğlu Kıtabçılık Şirfceti İstanbul O C fll DÖ Sayi 1959 IJO? C.H.P. Gezi programını tevsie karar verdl Muhalefetin iktidarla mücadelesinde bunJan sonra pasif kaİTiıyacağı belirtiliyor C.H.P. iîeri gelenleri dan Ankarada yaptıkları uzun bir toplantıda, secimlerle ilgili olarak yeni tedbirler aldılar vc İnönünün Ege gezisini görüştüler Ankara 22 ıCumhuriyetTelek^ C .H.P. Merkez Yönetim Kurıılu ile Meclis Gıupu Yönetim Kurulu bu. gün Genel Başkan İsmet İnönünün Başkanlığında sabah 10 dan akşam saat 20 ye kadar süren uzun bir toplantı yapmıştır. Müzakereleri gizli olarak devam eden toplantıda önemli konular ele alııımıştir. C.H.P. İstanbul İl Başkanı Şemsed din Günaltayın irticaa hücum edcn konuşmasından sonra hakkında yürütülen koğuşturma ve ortaya atılan irticî meseleler müzakerelerin bir kısmını teşkil etmiştir. Bundan başka C.H.P. milletvekili topluluklarının bugünlerde birçok bölgelerde halkla temasları ve ko. nuşmalarının neticeleri de incelenmiştir. Bu konuşmalarm müsbet neticeli uldugu kanaatine varılmış ve programın tevsi edilmesi karariaştırılmujtır Bu arada konuşmalarda ele alınacak konuların ıruayyen bir programa Bağlanmast ve hatiplerin bu sımrlar içinde daha müessir ola bilecekleri tezekkür edilmiştir. îlerde yüpılması muhtemel ara se. çimleri için. bazı görüşrneler de olmuştur. Ancak C.H.P. nin bundan önee teşkilâta yaptığı tamjmlerle çe şidli seçimlere hazırlandığı tebarüz ettirilmiştır. Bununla beraber teşkilâ'ın her hartgi bir seçim için daima uyanık ve hazır olmasmın lü ruımı üıerinde durulmuf ve yeni el Baş>;$rtı tâfiet tnönünün mayıs ayı başında başlıya cak olan Ege gezisi de görüşülmüş ve Genel Başkanmın beraberinde bulunacak zevat tesbit olunmuştur. Muhalefet partileri arasında Ü'EMİN ETTİ. Kanserden muzdarip Dulles'in istifası üzerine Ankara, 22 tCumhuriyet Teleks» Amerika Dış İşleri Bakanlığına gftirilen Christian Herter yemin et Muhalif partilerin son günlerde miş ve vazifesine başlamıştır. Yukarıdaki resimde. bacaklarından hasta hareketlenmesi durgun geçen siyasi clduğu için iki baston ile yürüyen Christian Herter. Bakanhğa girer Arkası Sa. 5, Sü. 4 U > ken göriilmektedir. •>•••••••••••••••••••• Başbakan Menderes uçakla yurda döndü Zorlu, Menderesin General Zahidî ile görüştüğü haberini yalanladı ve «İspanya Devlet adamları dışında hiç kimseyle temas edilmemiştir» dedi Adnan Menderes, düu satt 20.40 ta beraberinde Dış işleri Bakanı F. R. Zorlu ve diğer zevat olduğu halde BOAC den takriben 100.000 liraya kiralanan Argount tipi bir uçakla M^yorka adasından Ronıa tarikile Istanbula geldiği za. man. Ye^ilköy hava alanında tskeri merasimle karşılanmı:jtir. KarşüamaN»mık G<«lik. KoordinasSebflti Atamün. Gümrük Tekel Bakanı Hâdi Hüsman. Besjbakanın en küçük oğlu Mutlu Men. deres ile otobüslerle Relen kalabalık bir D. P. li grupu vardı. 30 kişilik heyete mensub bir şah«iyetten aldığımız malumat* göre, pazar günü saat 17 de Valencia'dan «Giresun» muhribi ile ayrılan Menderes ve beraberindekiler. s«at 21 de Batı Akdenizde hükiim süren 9 kuv Arkası Sa. 5. 5ii. 5 te 25 Nisan Bayramı kutlu olsun Oruz dokuz yıl dnce bugün. 23 Nisanda, daha o günderv geleeeSe füven ve ümidle bakan gürbür bir çocuk doğdu. Adı «Ymi Türkiye» idi. Başında, bu yeni devletin doğ masma ve yapılan devrimlerle, medeniyet âleminde gelişmesıne önder olan, dâhi bir kumandan, ölümsuı Atatürk vardı. Yeni Türkiye Devletinin doğusu ile. yıkılmakta olan Osmanlı İmpara •torhığu tarihe ka»Hftı, Böylece, her Türkün ha.vst hakkmı. pHı*m» ve ilerleme gücünü teminat altın» ılm< cak olan ilk .Türkiye Büyük Millet Meclisi^ Ankarada toplandı. O gun, MilU Hâkimiyet esasına dayanan yt ni idare tarzı ilân edildi. 23 nisan, Türkiye tsrihine Mılll Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı olarak yazıldı. Böylece bir taraftan milll iradenin tecelli ettiBİ bütün dünyaya duyurulurken. diger yandan da bu gün yeni Türkiyenin ya. Arknsı Sn. 5, Su. 4 te • • • Tütün alıcı pivasasında • • Amerikan Ordu Bakanı Ankarada Bakan, askerî şahsıyetlerimizle buluşacağını ve Türkiyedeki Amerikan sivil ve askerî erkânı ile müzakerede bulunacağını söyledi Başbakan dün uçaktan indikten sonra kendisini kajşılıyanları selâmlarken 24 saat zarfmda 2 cînayet işlendi Karagümrükte bir sergici, 5 yılhk metresini; Pendikte de eski bir mahalle bekçisi, kendisine mayan kadını bıçakla öldürdüler Karagümrükte 37 yaşında bir marangoz, 5 yıl beraber yaşaâığı 45 yaşmdaki metresi Servet Dalgahciereyi bıçaklıyarak öldürmüştür. Kıs kançlık yüzünden işlenen cinayetin faili Ali Pul, dün 3. Sulh Ceza Mah kemesinde sorgusu yapılarak tevkif edilmiştir. Sanık ifadesinde: Butun suz adı ile tanınan Servet Dalgahderenin Karagümrükte Beraber sergicilik yaptığı ortağı Sadık iîe yeni dostu Kemal vasıtasile kendisini öldürtmek istediğini, olay f.ecesi bu şahıslarm. üzerine bıçakla yürüdüklerini görerek kadını bıçak ladığını söylemiştir. Sanığı, bütün mahalle sakinleri Emniyet Müdürlüğü kapısında tevkif edilinceye kadar takib ve kendisini teselli etmişlerdir. Sanığın duruşmadaki ifadesine gö re: Servet ile 15 aydanberi ayrı yaşamaktadırlar ve Servet bu arada Kemal isimli şahısla münasebet • X Amerikan Tütün Sirketi X 2 fiatı son dakikada ' • maya nıatnf hareketi ile • « ihtilâf çıkardı • • •«: İzjıir, 22 (Telefonla) The Amcricari Tobacco Şirketine piyasamızdan yapılmak üzere olan 600 bin k'Ioluk işlenmiş tütün satışı son dakikada fiat hususunda çıkan ihti'âf yüzünden tahakkuk edememiştir. Şiıket Umum Müdürü Mr Baksalis'in 1.45 dolarhk asgari ihraç fiat'nd^n 5 sen daha aşağıya fiat verm~kte ısrar ettiği bildirilmektedir. D ğer bazı alıcı firmalar The Amer:«n'a bn fiatla tütün satıldığı tak(^'de şelecek yıl piyasamızdan tütün almıyacaklarını ifade etmişler Ankara 22 lCıımhuriyetTeleksi r>"ktor Civanım şarkısınır. bundan boyle Radyoda okunması yasak edilıvi'tir. Şarkının tabibleri küçiik düsürücü olduğu iddiapı bu kararın alınnvsLna sebeb olmuştur. «Doktor Civanım» şarkısı yasak! Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) ve Amerikan Kara Kuvvetleri ve Bugün Ankaraya şelen Amerika Türk askeri birlik ve faaliyetlerini Birleşik Devletleri Ordu Bakanı müşahededir. Türkiyeden evvel bu Wilber M Brucker. basma aşağıda seyahatimde Almanya, Fransa, İtalki beyanatı vermiştir: j va ve Yunanistandaki Amerikan « Millet ve halk olarak hakla askerî tesislerini ziyaret ettim. Bu rında çok sitayişkâr sözler işittiğim hafta sonunda Türkiyeden ayrılınTürkiyeyi ziyaret etmek imkânını ca doğruca VVashingtona dönecebulmuş olmaktan çok memnunum. ğim. Buradaki k:sa ziysretim sırasmda Amerikan halkının, Türkiye ile karşıhkh müdafaa ve güvenliğimı olan samimî ve dostane münasebetzin askerî kısmı ile alâkalı resmî lerinden iftihar duyduğunu ve Türşahsiyetlerle buluşmak gayesini güt kiyenin NATO. Bağcad Paktı ve meme rağmen memleketinizin ikti komünist tecavüzü karşısında müşsadî ve sosyal kalkınma sahaların terek emnıyetimizi temin etme gadaki yaptığı mühim ilerlemelerin yesile vücude getirilmiş diğer hür aişaneierini görmekten de çok mem dünya müdafaa ittifaklarını desteknun olacağım. lemesini büyük bir minnettarlıkla Yukarıda da belirttiğim gibi. zi karşüadığım bildirmek isterim. Avaretimin gayesi Amerikan askerî merikalılar gibi Türk halkı da Bir ve sivil şphsiyetleri ile müzakere Arkası S a . 5 , S ü . lde üc basın dâvası dün Eskişehirde beraetle netice.endi yasak edilen cemiyet Gülek ve Günaltayın Irak olaylarına dair sözlerını neşreden Hiirriyet, Milliyet ve Akşam gazeteleri sahib, yazı işleri müdürleri ve muhabirleri Toplu Basın Mahkemesinde beraet ettiler. Vali, «inkılâpçılar Cemiyeti» nin kurulmasına raiisaade etmiyor Eskişehir. 22 (Telefonla) Bugün Eskişehirde kuoılan İnkılâpçılar Cemiyeti Başkanı Hikmet Savaş cemiyetin tüzüğü ve dilekçesini Vilâvete verdikten sonra bir basın toplantısı yapmış ve cemiyetlerinin gayesini şu şekilde açıklamıstır : ıı Cemiyetimiz Türklük şuurunu kökleştirmek ve buna aykırı fikirlerle savaşmak, Cumhuriyet inkılâplannin ve milli kü!türümüzü"n gelişmesine hizmet etmek karanndadır.» B?S!n toplantısı vapılırken Valiliğe verilen di'ekçenin cevabı gelmiştir. Vilâyetin vazısmda İnkılâplar Cemiyetinin kurulması kotıusunda şöyle denmektedir : Arîcası Sa. 5, Sü. I de Şehrimiz Toplu Basın mahkemesi, dün 3 gazete hakkında beraet kar n vermiştir. Dava konusu yazı. C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek ile İl Başkanı Şemseddin Günaltayın Kasımpaş', ve Beşiktaş ilçe kongrelerinde yapükları konuşma ile ilgili haberdir. Irak olaylarından sonra alduğu için bu olaylar hakkında hetiblerin sözlerini de ifade eden yazılar: hükumetin siyasî ve malî itibarını saıısıcı ve halkı hükumetin aleyhine tahrik edici mahiyette ya. lan haber olarak vasıflandırılmıştır. Bu iddia ile Akşam. Hürriyet ve Milliyet gazeteleri sahib. yazf işleri müdürleri ve muhabir tv kkmda davalar açılmıştı. Basın savcısı Cemal Dirik davalann duruşması sırasında, Hürriyet ga zetesi mesulleri hakkınd? mahkümiyet kararı istemiş. sadece Sem=eddin Arkası S a . 5 . S i i . 1de var tesis etmiştir. Kemal, evvelki gec« kendisini götürerek 15 ijişe bira içirmiştir. Cinayet, kadının Türkıstan sokağı 45 numarah evi onünden geçerken kadının kapı dışına çıkip konuşması neticesi Kemal iie Padığın üzerine yürümesile tneydana gelmiştir. Pendikteki cinayet Dün saat 18 de. Pendikte bir cinayet işlenmiş, sabık bir bekçi talib olduğu kadını bıçakla vurar: k öldürmüştür. ( Uzun müddet Pendikte mahalle bekçiliği yaptıktan sonra ayrıl?n ve serbest çalışmaya başl yan Mehni'.d Kara. bundan bir müddet önce Zskiye Msnav adında bir kadına â":k olmuş ve kendisine evlenme tcklifırıde buluıtmuştur. Zekiyp. müteaddid defafer yapılan bu teklifleri kabul etmemiştir. Dün de Mchmed. yok'a Zekiyeye rastlamış ve teklifini tekrarlamıştır. Zekiye gcne t?V'i'i'ii Arkası Sa. 5, Sii. 2 de , Bir YARIN < sahne ve perde sanatkânnın seya^at notları Muammalar şehri Bugün İstanbulda çtkan tiirkçe gazetelerin sayısı H dir. Bundan az veya çok tirajları ile ellerde göriılen gazeteleri kcsdediyorıız. Eğer bu kaydı ortadan kaldırırsak rakamın 12 ye vardığını hayretls vt hattâ dehşetle müşflheo^ ederiz. Evet hekikatte şehrimizde hergün çıktığı kayden sabit gazetelerin tayın ınra 12 dir. Bunların tek okuyucv.su yoktur. Okunmadıkları için ellerde göriilmezler. Fakat nıuntajnnınn çıkarlar, Acaba niçin, ne ıtuıksadla çıkarlar? Hükumet diğer gazetelere olduğu gibi bunlara da kâğid rerir. resmî ilân verir, fakat bir gün olsun bu sualin cevabmı merak etmez. B'Idiği için mi merak etmez. bttmej de iişenip mi oraşhnnaz, rruılum derjiidir. tşte biıgünkü yaşayişimutjı çözîilemiyen muammalanndan T>iri de budur. İfalyan Film Dünyasında Neler Gördüm? Yazan: İ. GALİp ARCAN Ittdyaya yıldız nfcını . ttalyan Hollymood'unda hayat Film yıldızlan ne kczanıyorlaT? İtal yan film amilleTİ, rejigörleri arasında v.s... v.s... 1 «Kıbrısa asker yazıyoİ rum» dıyerek V^atan | Cephesi beyannamesini 1 ımzalatmış ş 1 ş ; g p j 1 Bu 10 yazılık seriye başhvoruz. fAKA EDrYOR Köpek bshklarınm Et v« Balık Kurumu tarafmdan satın ahnacağına dair bikl. bahkçılar arasında ilgi i'ıe karşılanmışhr. Dün. Kuruma ilk olarak üç, küçük boy köpek ba'iıŞı getiren bir balıkçıya, balıkların kilosu ve boyu ölçüldükten sonra 235 lira ödenmiştir. Kurum. ho\ mıkt=ırcia k' pek balığı yakalandığı takdirde. bunun ihracat mevzuu olabileceğini de belirtmektedir. Yukarıdaki re simde, dün getirilen köpek balıklaruun bojları tesbit edüirken sekilmisti». ••'""" ' l *** 1 Eskişehir 22 (Telefonla) 1 1'eni askerden terhis edilmiş % >lan Lutfi Çolak ve Easih g J orsuk. kahvede tavla oynar ş arken yanlarma Belediye Za = uta memuru olduğunu söy = iyen bir şahıs gelerek: .Kıb = ısa asker yazıyorum» dernış ş ı e kendilerine Vatan Cephesi ş | beyannamesini uzatarak im:?a ş atmıştır. Bilmeden Vatan Cepş \ hesine girenler, ilgili raakarn Ş ş lara müracaat ederek kandırıl s 1 dıklarını ifade etmişlerriir. ff JNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Avrupa Konseyinin 10 uncu yıidönümü münasebetile yapılan törende. A\Tupa İnsan HaklsrrMahk»me^i bâkimleri. yemin etmişlerdir. Resün, bu yerain merasımınden bir salhayı göstermektedir. ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog