Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentçi nin yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı altında yazdığı büyük tarihî roman Turgud Ref s kitab halinde çıktı. Bu eserde Akdenizi titreten deniz kahramanımızın hayatını merak ve heyecanla okuyacaksınız. İNKİLÂP KİTABEVİ İstanbul Fiatı: 6 Lira cildlisi 7,5 Lira. JİJ I u m h u ri yel KLIRUCUSU: TTINUS NADt 1 9 ATQ 1^.**/^ Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Teleionlar: ümuml Şantral Numaran: 22«298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 r « . » , m k , 0 0 Nîean 1 Q ^ Q V a r Ş3 I "Da " llISan 1 7 J 7 0 Her turlü banka isleriniz Akdenizdeki şiddetli fırtına dolayısile, Meıtderesi getirmekte olan muhrip Mayorka Adasına sığındı İspanyaya resmi bir ziyaret yapmış buhınan Başbakan Adnan Menderes, Dış îşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve B.M.M. Başkar. Vekili Agâh Er. ozan ile rcfakatteki milletvekilleri heyetini Türkiyeye getirmekte olan Gelibolu ve Giresun muhribleri Ak denizde seyahat ederken fırtınanın şiddetlenmesi üzerine geri dönüp Majorko adası limanına demirlemek mecburiyetinde lilmıştır. Majorjo ve Maparko adaları îspanyanın Barcelona limanı ile Cezayir arasında bulunmaktadır. Fırtına siddetle devam etmekte oldu. ğundart Başbakan Menderes ve refakatindeki heyetin seyahat proğramı değiştirilmiştir. Cuma günü Ankarayi ziyaret edecek olan Endonezya Cumhurbaşkanımn karşılanı. şında bulunmak için Başbakan Menderes memleketsmize uçakla gelecekti;Başbakan Menderesi ve refakatindeki 28 kişilik heyeti getirmek üze. re BOAC Hava yoUarınm dört motörlü bir yolcu uçağı kiralanmıştır. Uçak bugün sabah Maporka adasınm Palma limanından hareket ederek Homaya ugradıktan sonra 20.50 de Jtanbula gelecek ve ikmalini yaparak Ankaraya gidecektir. Başbakamn seyahat Kahire Kadınl ınıar ırlıgıne sefir programı değiştirildi yolluyor I h i: Ankarada, 5 aydır Birleşik Arab Cumhuriyeti Büyük Elçisi yokiu gırışııen I nucumıar Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kuru. tu dün yaptığı toplantıda, birliğe kar jı son günlerde girişilen ve mürte•ilerden gelen hücumları müzakerş •tmiştir. Yönetim kurulu, gerek gerilikie," •ferekse çarşafla açtığı savaş üzerinie daha büyük bir aziır.le israra ka ar vermiş, yoluna konacak engelle•in onları hedeflerinden inhiraf et,. "irmiyeceğini belirtmiştir. Bu arada Kadmlaı Birliğinin siyaset dıçında, dyasetle ilgisiz bir topluluk oldu| u da bir daha açıklanmıştır. Yönetim kurulu toplantı sonunda »şağıdaki bildiriyi yaymlamıştu: cTürk Kadınlar Birlieir.in 10 uncu «nei devriyesi dolayısile Genel Ba? ısn Nazlı Tılabarm radynda yaymlanan ve memleket sathında çok mü§ oet akisler bırakmış olan konuşmannm « » gazetesi tarafından C.H.P Dropagandası yapıldığı şeklinde t»f ;ir edilmesi, esefle müşahade edilniştir. Bu münasebetle birliğimiz idare ıeyeti aşağıdaki tavzihi yapmayı lü tumlu görmüştür. 1 Türk Kadınlar Birliği siyasetfe uğraşmaz ve hiç bir siyasi partinin organı değildir. Nitekim idare heyetimizde muhtelif partilere men sub arkadaşlarımız bilfiil vazife gör mektedirler. Bu itibaıla, Gcnel Başkanımız Naz lı Tılabarm bu konuîmasınm siyad hiç bir hüviyeti yoktur. 2 Çarşafla mücadele mevzuu öt« den beri Türk Kadınlar Birliği bün. yesinde gelişen umıımi bir istektir. ' Arknst Sa. 5. Sü. 4 te Birlik, gerilikle çarşafa karşı açtığı mücadele üzerine mürtecilerden gelen hücumları dün müzakere etti Son günlerde Erzurumda irtica taraftarlarının faaliyetlerini arttirmalan üzerine Atatürk Üniversitesi gençleri de bir beyanname yaymlıyarak dini istismar edenlerin karşısına dikileceklerini açıkladılar Menderes, Ingiliz Havayollarından kiralanan 4 motörlü bir uçakla bugün yurda dönüyor Nâsır, komünizme hiicuın etti; Ürdünde komünistlerin Genel Karargâhına baskın yapıldı C. H. P. ckipi Bursada Kemal Satın «İçimizde hâlâ C. H. P. iktidarından şahsî menfaat unıanlar varsa onlara şimdiden partimizden ayrılmaiarını tavsiyc ederiz» dedi Bursa, 21 (Teleforüa) C.H.P. nin bahar gezisine dahil olarak memleket içinde bir geziye çıkan Kemal Satır, Emin Paksüt, Enver Güreli ve Hasan Kangaldan müteşekkil heyet bugün Mudanyşı yoluyla şehrimize gelmiştir. Mudanyada C.H.P. ilçe idare heyetile partililer tarafmdan karşılanan heyet, Mudanya ilçe binasına alınmışlar ve burada partililerle hasbihalde bu lunmuşlardır. Bu arada genel sekreter yardımcısı Kemal Sîtir, uzun bir konuşma yaparak ezeümle şunları söylemiştir: « C.H.P., müztariblerin iimid bağladığı yegâne siyasî teşekkül olmuştur. Biz iktidan bir nimet yeri olarak değil, vatandaşa hizmet vasıtası olarak görüyor ve istiyoruz. İçimizde hâlâ C.H.P. iktidarından şahsi menfaat umanlar varsa onlara şimdiden partimizden aynlmalarım tavsiye ederiz.» C.H.P. heyeti yann şehrimizde ve diğer kazalarda gezilerine de vam edecek ve partililerle hasbihallerde bulunacaklardır. Yaıın seçmen kütük yoklomoları boşhyor Kütüklerin hazırlaniş ve kontrolunu kazaî mercilere veren tasarı, kanunlaştığı takdirde, Mayıs sonuna kadar bitirilmesi gereken tanzim işi hükümsüz kalarak yenilenecek Ankara 21 (CunjhuriyetTel«ks) Birleşik Arab Cumhuriyeti Ankara Büyük Elçilığine Ali Kemal Fahimi tayin etmiştir. Bilindiği gibi eski Büyük Elçi Osma n Ebeyıd, memleketimizden ayrılalı 5 avdan fazla olduğu halde, o günden bugüne kadar Ankara Maslahatgüzarlıkla idare edümişti. Yeni Büyük Elçinin tayini siyasî mahfıllerde iyi karşılanmıştır. Kahire, komünizme hücum cdiyor Kahire 21 (Radyo) Birleşik Arab Cumhuriyeti istihbarat Dairesi. «Tibet isyanı» adını taşıyan bir risale neşretmiş ve ayaklanma sırasında Kızıl C> n i n takındığı tavrı<n. silâh kullanmak ve kan döktnek suretile «komünismin hâkimiyetini bütün dünyaya yaymak emel lerinin bir başka misali» olduğunu ileri sürmüstür. Ayrıca, Tibetin durumu Iraktaki hâdiselerle mukayese edilmekte ve her iki yerde de milliyetçilerin katliâfcnının devam etmekte olduğu ileri sürülmektedir. Risalede, Tibet ve Irakın, komünist efendilerin doğudaki üs rcoktaMadridde Büyük Elçimizin verdigi bir reâni kabulde Mendere». Papa ları olarrk seçtikleri yerlerden ikisi Arknn Sa. 5, Sü. 4 te nın İspanya temsilcisi Monsenyör Antoniutti ile el sıkışıyor Teknik Üniverkuruluşunun 186 ncı yıldönümü dün törenle kutlanmıştır. Bu tören sırasında. 30 yıllık hizmet süre. «ini doldurarak emekliye ayrılan lnçaat Kürfüsü Ord. Profesörü îhsan Jnan için bir de jübile yapılmı^tır. Törende. proto. kole dahil zevat ve öğrencilerden başka Papa Eftim de hazu bulunmuştur. Törende ilk sözü Rektör almış, müteakıben Türk Yüksek Mühendisler Birliği ve İ.T.Ü. Talebe Cemiyeti Bsşkanları birer ko. nuşma yapmışlardır. Resim, kutlaına töıeninden • jbir ânı tespit etmektedir. sitenin 186. Yıl Tiirklerle Amerikahlar arasında çıkan kavga Bir gece partisinde Amerikah bir çavuşun küfretmesile başlıyan kavga adliyeye intikal etti; adliye önünde bırıken halk, Amerikalılan yuhalacı Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) , kadar devam edecek olan bu yok " Seçim Kanununa göre, seçmen ! lama için bu yılki bütçeye 300 bin kütüklerinin yoklamasına 23 nisan I lira tahsisat konmuştur. perşembe gününden itibaren başla ! Bilindiği gibi Meclis aksine bir nacaktır. Kanunun 25 inci madde ! karar almadığı takdirde. mahallî sesinde seçim yapılsın veya yapılma | çimlerle yani belediye, il genel sm her yıl seçmen kütüklerinin meolisi ve muhtar seçimlerile ara yoklanacağı hükme bağlanmıştır. seçimleri sonbaharda yapılacaktır. Buna göre, mahalle muhtarları Bu halde de 1957 seçimlerinde tatile köy muhtar ve ihtiyar heyetleri bik edilen veönümüzieki bir ay zar kendi seçim bölgelerine ait kütük fında tashih olunacak kütükiere ler üzerinde mayıs ayı sonuna ka göre. kütüklerin hazırlanış tarzıru dar incelemede bulunacaklardır. Bu baştan başa değiştiren ve bu yetinceleme sırasında 1957 seçimlerin kiyi idareden alarak kaza orsanına de haz.rlanan seçmen kütüklerin veren kanun tasarısı geciktiği için d«n ölenlerin, kanunen oy veremiye yoklama mer'î kanun hükümlerine oek hale gelenlerin, ikametgâhlarını göre yapılacak. yeni kanun çıktığı j Arkast Sa. 5. Sü. 2 de nakledenlerin ve başka kütüğe yazılmak istiyenlerin isimleri kütük • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • •• lerden çıkanlacak, yaç itibarileı seçmen olma hakkıru kazananlann seçim bölgesine gelip yerleşenlerin ve haksız yere kütüge geçmemiş olanların da isimlerini kütükJTALYA.N GRAVÜRLERİ SERGİSİ istanbul Güzel Sanatlar Akaler işliyeceklerdir. demisi ile Türkiyedeki İtalyan Kültür Heyetinin müştereken tertible23 nisandan mayıs ayı sonuna dikleri Romadaki meşhur «Calcografia Nazionalet müessesesınin Tarihî İtalyan Gravürleri Sergisi dün Beşiktaştaki Resim ve Heykel Müw Izmit 21 (Telefonla) zesinde, İtalyan Büyük Elçisi huzurunda törenle açılmıştır. Resimde, Geyve D.P. ilçe kongresi bugravürlerden birini seyreden bir sanatsever görülüyor. gün yapılmış ve tartışmah geçmiştir. Faaüyet raporu okunurken ilçe başkanı Mehmed Hırkanın belinde tabancası görülmesi kongrenin havasını bozmuş. hâdiselere yol ççmıştır. Delegeler, ilçe başkanına: ı.Belinden tabancayı bırak!» demişlerdir Bunun üzerine başkan tabancayı beHavada infilâk eden uçağın pilotu, bir helikopter linden çıkarmış N^ raporu otarafmdan baygm halde bulunarak kurtarıldı kumağs başlamıştır. Cok tartışmalı geçen konşrede jandarma sıkı emniyet tedbirleri Amerikan uçağınm ikmalini yapAdana 21 (Telefonla) İrıcirlik almiştır. hava alanında Amerikan Hava Kuv tıktan sonra Atinaya gideceği söyvetlerine avcı uçağı ta lerjınektedir. Hâdiseye Amerikan ma •••••••••••••••••••••« lim uçusu mensub birTorosiar üzprin kamlatî el koymuşlardır. yaparken Etimesuddaki kazanın sebebi de infilâk etmiştir. Uçağın pilotu oanlaşıldı tomatik sandalye ile yere düşmüş ve hava alanından kaldırılan heh Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) kopter tarafından baygm halde bu Beş gün önce, Etimesuddan hava lunmuştur. Pilot, hava alamndaki lanırken düşen ve iki kişinin ölü Amerikan hastanesine getirilerek te müne, altı kişinin de yaralanmasına davi altına alınmıştir. sebeb olan Hava Kuvvetlerine bağlı Sehir Tiyatroları Baş Rejisorlüğüne Esenboğada bir Amerikaıı uçağını.ı C47 modeli nakliye uçağı hakkm getirilen değerli sanatkâr Muhsin motörü ateş aldı daki tahkikat sonuçlanmış ve haErtuğrulun mukavelesi 29 nisan çarAnkara 21 <CumhuriyetTeleks"> zırlanan rapor. Milli Savunma Ba şambft günü saat 10 da Dram Tiyatkanlığına verilmiştir. rosunda özel bir törenle imzalana. Bu akşam Esenboğa hava alanm. da benzin için inen bir Amerikan Rapora göre, uçağın düsmesine caktır. uçağınm motörü ateş almış ve itfa sebeb. sol motördeki Sıızadır. Bu Dram kısmı sanatkârlarından bir iyenin müdahalesile muhtemel bir motör ârızası münasebetile sorum kısmının Ankarada bulunmal^rı mu facia önlenmiştir. lular hakkında soruşturma devam kavele imza törenini bir hafta geLibyanın Trablusgarb hava ala edecektir. ciktirmiştir. nından kalkan ve Esenboğaya inen Kazada, bilindiği gibi ölmüş olanİmza merasiminde Kemal Aygün Amerikan Hava Kuvvetlerine men FENALIK GEÇİRDI Ar.adoludan şehrimize tedavi için gelen Ayve Sehir Tiyatroları sanatçıterının sub C130 tipinrleki nakliye uçağınm lar, uçağın pilotu binbaşı Rıza Kaşe Gökyılmaz isimli bir kadm. dünCağaloğlundan geçerken ani olarak hepsi hazır bulunacaktır. motörlerinden biri ateş almiştır. laycıoğlu ile ikinci pilot teğmen rahatsızlanmış ve yere yıkılmıştrr, Civardan celbedilen bir doktor. kaMuhsin Ertuğrulun Şehir Tiyatro Meydan kuiesi vasıtasile irfaiye ha. Türel Evsen olup, ııçak pistten aydının nisbeten kendine gelebilmesini sağlamış ve bilâhare Ayşe tedalarının başına getirilmesi. 5ehrimiz berdar edilmiş VP derhal söndürme rıldıktan kısa bir rifüddet sonra üç vi altına alınmıştir. Resimde, yol «rtasında fenalık geçiren kadın gö sanat çevrelerınde büyük bir sevinc ameliyesi yapılara'k uçağın infılâkı yüz metre gitmeden düşmüs ve par rülmektedir. îaianmıştır. yaratmıştır. önlenmiştir. Ankara 21 (CumhuriyetTeleks> mi hükümlere göre, Ankara adliye. Dün gece bir Amerikalının evinde \ sine intikal etmiş ve bugün dâTürk ve Amerik. lı askeri şahıslar vacılar ile davalıların sorguları yaarasında vukua gelen bir kavga ad pılmıştır. Amerikalılar da mukabil ü.veye intikal etmiştir. dav* açmışlardır. Sorguda ifade edil Yaz aylarırvdaki muhterrel bira Tusloğda görevli Core adında bir diğine göre. Amerikalılar Türklüğe sikıntısını önlemek için Tekel İdaAmerikalı yüksek mühendis evinde hakaret etmişlerdir. resi bira stoklarını sür'atle ikmâl et verdiği partiye bazı Türk subayt rı Adliyeden ayrılırlarken kapıda biri mektedir. ile Amerikalılan davet etmiştir. Ce ken halk. Amerikalıları yuhalamış Bu cümleden olarak, 1958 satıj man 22 kişinin katıldığı partide bir ve otomobiîlerini tekmeîemiştîr. A miktarı olan 29 milyon 569 bin litre hayli içîbniş. sabaha karşı Penton meıikahlar bur^dan hızla ayrılmak ye ilâveten. bu yıl î milyon litrelUc bir ilâve stok daha yapılmaktadır. adınd* Amerikalı çavuşun küfre mecburiyetinde kalmışlardır. başlaması üztrine iki Türk yürba. j şısı kendisine ihtarda bulunmuştur. j Bu müdahale karşısında Amerikalı j çavuş subaylara yumrıık sallamış ve ! ortalık birden karısmıştır. Kavgacılar iki tarafa ayrılmış ve arada hırp<lananlar olmuştur. Bunun yanısıra sandalyeler. kadehler. t^baklar savrulmuştur. İki Türk yüzbaşısının göz leri. Amerikalı çavuşun da kaşı yaralanmıştır. Altı azıh katili ele geçirebilmek için Divarbakır Olay. yüzbasılar tar fından kara. kola. sorra askeri mahkemeye intiValisinin idaresinde dört vılâyet jandarması kal ettirilmistir. Mahkemenin verdiği vazifesizlik kararı üzerine, müdfaaliyet gösteriyor detin de geçmesi sebebile olay umu. Yaz için bira stoku yapılıyor 25 kişiyi öldüren şakiler aronıyor Kongreye belinde: tabanca ile gelen • D.P. Başkanı t Bir Amerikan avcı uçağı dün Toroslara düstü Divarbakır 21 (Telefonla) Di Vali bugün gazetecilere şakilerın yarbakır ve civarında senelerden iiri veya ölü olarak muhakkak ele beri yol kesip cinayet işledikten jeçirileceğini söylemiştir. sonra civsrda bulunan altı azıh Jandarmalara verilen 10 liraJ'k şakinın yakalarımasi için dört vilâikramiye yet jandavma teşkilâtı işbirliği yapDiyarbakır 21 (TeKfonla) Şehmaktadırlar. Buaüne kadar 5 i jandarma olmak fimize baelt Kobnî köyündeki 105 uzere 25 kişiyi öldüıen ve başta bin liralık kaçak eşyayı hayatlarım Kulp canavan Rerep Oruç olmak tehlikeye atarak meydana çıkaran üzere. Halid Balta, Yusuf Seyde 6 iandarm? eri ile Başgedikli Şerei Gaz sobası devrilmesi neticesi iânî. Mehmet Biriç. Mustafa Muşlu. 5edaya 10 ar lira ikramiye veril* mesi hayr«?t uyandırmıştır. çıkan yangında iki kişi ağır Sslâhaddin Karcı adlı katillerin yakalanması için faaîiyette bulunan Jandarmalar ve Gedikli kendilesurette yaralandı iandarma müfrezelerini bizzat Vali rine münasip görülen ikramiyeyi idare etmektedir iade etmişlerdir. Dün akşam Taksim civarını heye. Niyazi Toker cana veren bir yangın olmuştur. Taksimde Feridiye caddesindeki 138 sayılı 3 kath ahşab binanın üst katında çıkan yangın kısa bir zamanda gelişerek bütün evi sardığı gibi bitişiğinde bulunan 136 ve 140 sayı. lı 3 er kath ahşab evlere de sirayet etmiştir. Neticede 3 ev de tamamen Arknsı Sa. 5. Su. 5 te Taksimde dün 3 ev yandı * Muhsin Ertuğrul mukavelesini törenle imza edecek Üç mahkumun \ balayı gecesi | Kony^ 21 (Telefonla) Karapınar ilçemizde mizah hikâyelerine konu ölabilecek bir olay eel reyan etmiştir. , flçenin cezaevinde aynı koğuşta bulunan ve üçü de yeni evli olan Hüsameddin Demir. Durnıuş Tokl göz ve Ibrahim Yakar adında üç, mahkum evvelki gece cezaevinin taşla örülü penceresini. sökerek1 kaçmışlardır. Geceyi evlerindcı karılarının yanında geçiren mahkumkr sabaha karşı sözleştikleıi 'ierde buluşup tekrar aynı pen1 cereden cezaevine dönmüşler vı pencereyi de yeniden eskisi gib 1 taşla örmüşlerdir. Hâdisenin dür. farkına varılmış ve ilçe savcılı. ğınca koyuşturma başlamıştır. i HEKTEK VE A1LES1 Dulles m çeKİlmesınden bunıa AmKiıka Dlf İşleri Bakanhğına tayin edilen Christian Herter, yukarıdaki resimde. 4 çocuğu ve 9 torunu ile sık sık yaptığı aile topla n tılarından biritıda görülmektedir. Omrünün büyük bir kısmını, Massachusetts eyaletı Va« liliği. profesörlük. bazı gazetplerin Yazı îş'eri Müdürlüğü ve bazi komiteleıin üyelijj' cibi âmmc hîzmet'erinde geçiren Hfrtcr, Dış işleri Bakan yarduncılığına getirildiği za^an, Temsüciler Meclisi üyeliğinden istifa etmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog