Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

DR. JİVAGO Çeviren S. TİRYAKİOĞLU Bu yılın NOBEL MÜKÂFATTNI kazanan muazzam romanlüks eiltlr elarak ŞAHESER ROMANLAR da ÇIKTI. 12,5 L ıi.mj1rojJlT Yazan: BORİS PASTERNAK Çf C / V E N Ücretsiı kataloğumuzu V Av ı NEv I isteyiniı Cagaloğlu. Narlıbahçe S. 11 JSTANBUL u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADI Y E DT T E P TÜRK İ SÜLEYMAN ÇEfcEBrnin nlu eseri (İlâveli ve izallı ikinci baskı) 200KfJRUŞ POSTA KUTUSU^7, ( İŞ|$frBUL J 34üncü jnl Sayı 12.478 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbuJ No: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 22*298. Yazı İşleri. 224298 Matbaa: 224290 Sah 21 Nisau 1 9 5 9 Partiîerinin Avrtıpa Konseyinde Sebati Ataman, Hükumetin bu yolda bir tasarısı olduğunu ve bunun önümüzdekî temsil edilmelerini temin için bir çare gıinfcrde Meclise getirileceğini söyledi, tartışmalar sırasında 2 C.H.P. milletvekili ihtar aldı bulunması gevehtiğini söyledi C. H. P. liler, Kanunun mer'iyetten kaldırılması için evvelce verdikleri ! bır teklıfın gundeme alınmasmı ıstedıler. fakat taleblerı reddedıldı Gülek' Mecliste vı Mecliste M ı K runma unu elen hâdiseyi Avrııpı uzerın de tariışmala r OIÖU Konseyine aksettird d ' İşçilere ve emeklilere aid tasarı İşçilik yapmış olan memurlarla, halen nıemur bulıınan eski işçilerin müktesep haklarını kıymetlendirecek olan tasarı Biiyük Millet Meclisine verildi Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) Hükumet tarafından hazırlanan ve emekli sandıklan ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortfilan kanunlarına tâbi hizmetlerin birleştirilmesini derpis eden bir kanun tasarısı B. M. M. ne verilmiştir. Evvelce işçi sigortalarına tâbi işçi olup da bilâhare memuriyete geçen. lerin işçilikte geçen hizmet müddetleri memuriyette geçecek müddetlerine, bu tasarıyla eklenebilecek, bu suretle bugüne kadar zeyi olan mük teseb hsklann kıymetlenmesi temin edilmiş olacaktır. Aym durumun aksi de variddir. Evvelce meoıuriyet yapmış olup da emeklilik hakkı V»zanmamış olanlar, işçi oldukları takdirde memuriyette geçen müddet. leri kıymetlenecek ve emekliliklerine faydalı hale getirilebilecektir. Tasarı büyük bir kütleyi ilgilendirmek bakımından alâkayla karşılenmıştır. Giiçsüzl«r Yurdu inşaatı başlıyor Ankara 20 'Cumhuriyet.Teleks) Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ankara 20 (Cumhuriyet.Teleks) Bugün saat 15 te Mahmud Goloğlunun başkanlığında toplanan B. M. Meclisinde Millî Korunma Kanununun mer'iyetten kaldırılması için ev velce veıilen bir teklifin gündeme ahnması konusunda vapılan taleb münakaşalara yol açtı. Başkan oturumu açtıktan sonra Milli Korunma Konununun mer'iyet ı ten kaldırılması ile ilgili bir önergcnin bulunduğunu bildirdi. Okıı. nan önergede 13 C.H.P. milletvokili tarafından üç ay evvel Meclis Başkanlığına veıilen ve hâlen ilgili ko | misyonlarda müzakere edilmektc bu ' lunan kanun teklifinir. ehemmiyetL i Arkası Sa. 5, Sü. 4 te i * Strasburg (Fransa) 20. (A.P.) Türkiyedeki muhalefet liderlerinden Kasım Gülek. bugün Avrupa Konseyi 'Siyasi Komitesinde verdiği bir demeçte. milh muhalefet partiîerinin Avrupa Kor.seyinde temsil edilmelerini temin için bir çare bulunması gerektiğini söylemistir. Gülek Avrupa Konseyi toplantılarına son defa iştirak etmektedir. Türki.vedeki nıııhalefet partisinde bundan böyle Slrasbourş'da temsi1 edilmiyeceklerini söylemistir. Gülek, iktidardski Demokrat Hükumetin azınlık partisine mensub 2 nilletvckilini deleşe olarak seçtirdiğini, bunların muhalefK tarafından kabul edilmediklerini Ve bu itibarla Avrupa Konsejı toplantılarına iştirak etmiyecek ı lerini söylemiş ve şunlan ilâve etmistir: ı Arkust Sıı. 5, Sü. 3 re H.C. Yalçın ocağındaki hâdise Polise hakaretten sanık 3 C. H. P. linin duruşmalarıııa dün başlandı C.H.P. Kasımpaşa Hüseyin Cihit Yalçın Ocağının açılış törevinde meydana gelen olay, dün adliyey« aksetmıstir. Polise hakaret suçu ile haklannda suçüstü dâva açılan 3 partili 7. Asliye Ceza Mahkemeainde yargılanmıştır Dinkncn tanık' lardan 'D.P. li olduğu iddia edılen bir şahis aleyhte ifadc vermiş, cîiğer iki ta"nık ise birşey duymadıklaıını söylemişlerdir. Mdhkeme. sar nıkları serbest bırakmıştır. Muhsin Ertuğrul tekrar (Şehir Tiyatrosu) nda Dün Tophaııede başlayan imar faaliyetinden bir görünü5 Taksim Azapkapı yoluna başlanıyor Azapkapı ile Ingiliz Sarayı arasındaki yol, istimlâk bahis konusu olmadığı için derhal ele ahnıyor; burası kısmen dolgu, kısmen hafriyat suretile yapılacak 1 Bankalar kredileri kesBelediye Reisi Kemal Aygün dün tretuarı açmak için üç dört bina tikten sonra bazı kimsesaat 16 30 da gazetecileıle bir top istimlâk edilecektir. En mühim ve bütün İstanbulun lantı yaparak sorulan çeşidli suallerin T 35 % 50 faizle ittifak ettiği meselemiz Azapkapı leri cevablandırmıştır. para verdikleri DefterBu arada şehrin imar ve istimlâk Taksim yoludur. Azapkapı ile İndarlığa ihbar edildi Başbakan Adnsn Menderes ve beAkdenîzden gelerek, limanımız konusuna temas eden K. Aygün, giliz Sarayı arası, istimlâk bahis Sırrı Atalay (C. H. P.) Sev dan transit olarak Karadenize ge istimlâk konusunda tstical şösteril konusu oîmadığı için derhal ele a raberindeki zevatın, yarın «Gire İstanbul Defterdarlığı ve polisi, • uçağı bâdisesini yeniden faaliyete Jınacaktır. Yolun burası kısmen sun» niuhıibi ile İspanya seyaha yüksek faizle para veren bazı kimçecek olan Rus bandıralı «Torum» mediğini, ancak dcıhal ! Böylece ümid ediyorum ki Şehir şilebi, dün saat 13,15 te Yeniköy geçilecek olan yerlerde istim'.ıkin ! dolgu, kısmen hafriyat suretile ya üııden İstaiibul limanına dönmeleri seler hakkmda takibat yapmaktadır. Mecfise getirdi j Tiyatrosu ssnatkrları, Edehî Heyeti beklenmektedir. Menderes. har?ket ile Tarabya arasındaki sığhk mev ön plâna almdığını ifadeyle de { pılacaktır.> Bankaların kredilerî kesmelerin. l tam bir tesanüd h=va?ı içinde İstantörenle den sonra, bazı kimselerin yüzde 35, Bundan sonra, Beyazıd meydanı ettiği Galata Rıhtımında miştir ki: kid« karaya oturmuştur. Arkan Sa. 5, Sü. 5 te Ankara, 20 (CumhuriyetTeleks) Muhsin Ertuğrnl yüzde 50 arasmda faizle para verdik Londra'da %uku bulan c<SEV» Karaya oturan şilepin süvarisi. «' Şimdi Tophaneyi tanzim edi için bir kaç proje hazırlandığını, karşılar.scakür. uçağı hâdisesi Kars C.H.P. Milletyardım istememiş ve şilep kendi yoruz ve bu işi kısa zamanda bi 600 M. lik Beyazıd Eminönü yo Batı Akdenizde şiddetli fırtınalar leri Defterdarlığa ihbar edilmiştir. vekili Sırrı Atalay tarafından üç vasıtalan ile kurtarma ameliyesine tireceğiz. Bu münasebetle Kar&baş luhun hazırlıklarmın bitirilmek ü hüküm sürdüğünden, «Giresun» ve Henüz tahkikat safhasında olan hâdise biıkaç güne kadar adalete intisoru önergesi ile bugün B.M M. ne pirişnis, fskat geç vakitlere kadar camii civarındaki binaları yıkıyo zere olduğunu, Bağdad caddesinin refakatindeki «Gelibolu» muhribikal edecektir. Maliye müfettişltri. aksettiriimiştir. kurtulmava muvaffak olamamıştır. ruz. Kemeraltı caddesinde de sağ sadece tanzim edileceğini söyleyen j nin, Balear takirn adalarıncîaki Ma bu şahıslar hakkmda vergi kaçakçı Atalay, Başbakan ve Ulaştırma Aygün. bu yaz Adalara Anadolu yorka lima>n!na girmeleri ; beklen lığı yönü/ıden takibat yapmaktadırBakanmdan yazılı olarak c^aplanyakasından 3 bin ton su ve'rilece mektedir. lar. Madrid'den gelen haberlıîre göre, dırılmasi'm istediği önergekrind» ğini. haziran sonuna doğru şehre şunlan sormaktadır : 30 bin metre küp su ilâve edileceği • eski İran Başbakanı General Zahidi Bir delege, «Vatan Cephesine geçenlerin ni umduğunu bildirmiştir. Türk heyeti mensuplarile İspanya«1 SEV uçağının Londreya gö~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' da muhtelif temaslarda bulunmuştüriümesi orada kalması ve dönüşü sandalyelerini teminat altına almak isteyenler» tur. Zahidi'ye, İsviçreden gelen 2 normal cereyan etseydi. masraj diplomatin refakat ettiği de ilâve olduklarını ileri sürdü yekunuVkaç lira olacaktı? edilmektedir. Türk İran görüşme2 Yunan Başvekili gibi vazifeli lerine Kuzey Afrikah temsilcilerin 20 (Telefonla) D. P. Ö için bu iltihaka karar verdikleri ve yetkili mahdut zevatla bir yolcu de katıldığı iddia edilmişse de, tetayyaresi ile gidilmiş olsaydı, gidiş. Konyada başlayan duruşmada Rıza Korkmazın yidi mümkün olmamışür Balıkesiı 20 ıTelefonla' Bu akkonjresi Devlet Bakanı Muzaffer i ni söyiemiştir. ş Adnan Arakçı adında bir delege dönüş masrafı ne kadar olacaktı? şam saat tam 19.50 de şehrimiz se Kurbanoğlunun iştirakile toplanİspanya ile ticaret 1955 yılında da Diyanet İşleri Başkanhğı tara3 Londra civarında düşüp parIstatistiklere göre, son senelerde mâlarır.da beliren fevkalâde parlak ! mıştır. Tunceli ve Bingöl mebuslan de partinin idari sahalarda menfaat fından azledılmış bir köy imamı olduğu anlaşıldı Giresıın ıHususi> Şehrimizde 8 İspanyaya olan ihracatımuda esaslı bir ışık. görenleri heyecana bırak. [ j i e bazı daire müdürlerinin katıî ler teminine fırsat ve imkân hazır çalanan SEV uçağı. Türk Hava Yollari'na, parçalandığı tarihe kadar 14 yaş arasındaki çocuklardan müte j bir azalma olduğu anlaşılmaktadır. mıştır. Işığı daha fazla gören şehrin dıklan kongrede 1957 seçimlerinin lar'ışını söylemistir. sebebleri ve Söz alan Devlet Bakanı Kurban kaç milyon liraya mal olmuştur? ihracatınv.z en yüksek mevkiindeki Aygören ma Elâzığda kaybedilme Konya, 20 (Telefonla) Şehri dâva şehrimiz Ağır Cezasına sevk şekkil bir çete yokayı ele vermiştir. i 1955 de bu memlekete oğiu bir saat süren konuşmasında i 4 SEV uçağ'.mn Londra civa" Bir müddettir dükkânlara girip bazı j 11.5 milyona varırken bir sene sonra hallesi halkı ise sokaklara fırlamış nıesulleri üzerinde durumluştur. miz Müftülüğünün mühür ve imza edildi. tır. Bunu kimisi bir nur, kimisi gök t ı : : : . i I:U 1U:1 1. : „ ; . V Bir delege Vatan Cephesine ge I «Hürriyete sahib olabilmek için . her. ji rmda düsüp parçalanması hakkm» sını taklid ve tahrif ederek kendi Mahkeme Heyeti, Hâkim Hüseym eşyalan çaldığı iddia edilen şebe bu rakam 6.4 milyona, 1957 de ise (aşı. kimisi yıldırım, bâzıları da yıl çen idarecilerin haddizatmda san şeyden evvel iktisaden kalkmılmış da adma sahte vâızlık diploması dol Göknıen ve Savcı yardımcılanndan kenin çocuklardan kurulu olması şe 5.3 milyona düşımüştür. dız kayması olarak vasıflandırmış Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkan Sa. 5, Sü. 1 de | dalyelerini teminat altın a almak durduğu iddiasile C. Savcılığmca Fahrettin Talay'da n ibaretti. Sanık hirde hayretle karşılanmıştır. Çete • Son ziyaret münasebetüe bilhassa tır. nin en bariz hususiyeti Tekel bayi İspanya ile iş yapmak itiyadmda ohakkmda sahtekâıiık suçundan Rıza Korkmaz ve vekıli oiarak da Güneş gibi parlıyan cisim gâyet lerinden içki ç.3İıp topluca içmeleri ' lan firmalar faaliyete geçrn^ buâmme dâvasl açıldığını e\n.elce bü D.P. İlçe Kurulu Başkanj Avukat dir. Gayrimeskun harab bir evde ' lunmaktadır. Bilindiği gibi İspanya süıatle seyretmiş ve 5. 6 parçaya dirdiğimiz Belediye Gasılhanesi Kemsl Gödeneli saat 11.00 de duiçtima ettikleri bir sırada polis U ü ile ticaret anlaşması 5 temmuz 1957 bölünerek muhtelif istikametlere düş l 1957 İmamı Rıza Korkmazın bugün şerr ruşmaya girdiler Huviyet tespitin rafından yakalanan çete erkânı baş tarihli olup bu güne kadar muhte. müştür. Meteoroloji istasyonu bu parlak cis rimiz 2 Asliye Ceza Mahkemesin den sonra Rıza Korkmazın ifadesi kanl;rı Şeref isimli bir çocuk ol lif sirkülerlerle temdit edilmiştir. Bu bakımdan yeni yapılacak an min bir meteor taşı veya yıldız kay de duruşmasma başlandı. İlk celse alındı. Sorgu Hâkimliğinde verdiği duğundan «Şeref Çetesi» lâkabile ade suçun durumu itibarile Agır Ce ifade okundu ve her iki ifadesinİTi nılmaktadır. Evlerile irtibatını kes laşmanın günün imkânlarma uygun 3ias4 olduğunu bildirmektedir. Böyle olarak tanzim ediimesine intizar olduğu takdirde düştüğü yerde tah z?vı ügilendirdiği anl^şıldıcmdan Arknıeı Sa 5. Sii . ile miş bir halde hayat süren bu başıboş 7 yapacağı da bildirilmektedir. olunmaktadır. çocukların ekserivetinin üvey analı olduğu tesbit edilmiştir. Boğazda bir Rus şilepi karaya oiurdu Batı Akdenizde şiddetli fırtınalar hükiim sürdiiğünden «Giresun» un Mayorka liman;na girmesi bekleniyor: Menderes İspanyada General Zahidi ile görüştü Başbakan I yarın yurda Faizciler döniiyor takib ediliyor . o o Belediye Reisi, Muhsinin sanat hayatınm en verimli yıllarında bulunduğunu söyliyerek onu yeniden vazife alması için ikna ettiğini bildirdi İddiaya göre: Törende vapıhn konu^malar, 3 hoparlör marifetil» dışarıya verilmiştir. Törende ödev lendirilen 1. Şube memurlarından Muzrffer Kural, Cemaleddin Aydm ve Kasımpsşa polis memurlarından Rızık Kabaklar. hoparlörlerin içcri alıntnasım, hareketin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykır* olduğunu ilgililere büdirmişlerI Belfdiye Reisi Kemal A.vgün dün dir. Parüliler bu isteğe itıraz edin(»zeteciler* Muhsin Çrtugrulun tek. ce bir hoparlörün teli polis marüerar Şehir Tiyatrolarında vazife aldıtile kesilmıştir. Bu arada Mehnret ğını bildirmiştir. Aygün Reıslik v«Bülbün ismindeki sanık iddiaya gör zifesine başladığı zaman Şehir Ti Arkası Sa. 5, S't. 3 te ! yatrolan ile de yakından ilgilendi. ğini ve şikâyetlerin azaltılması için derhal tesebbüse geçtiğini belirterek demiştir ki: «Ertuğvul Muhsin. Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğünden emekliye ayrılmış bulunuvordu. Şehir Tiyatrosunun kuruluşunda ve gelişme' sinde hizmetleri olan Muhsini tekrar hizmete ikna için kendisile temasa geçtim. İki gün evvel bu vazifeyi kabul etti. Kadromuzda mütehassıs rejisör olarak ç°lışacak olan Ertuğ. rul Muhsin, mukavelesini yarın imzalayacaktır. Londra faciası ile alâkalı 3 soru önergesi Sahte vâız Ağır Cezaya sevkedildi Çocuklardan kurulu çete Balıkesirde bir meteor goruldu Elâzığ DP. kongresinde yapılan şikâyetler Türkiyenin en yaşlı kadını 146 yaşında \ Bıırsa Koleji ve iki tamamen yandı Yangm, bu sene tedrisata açılan kolej binasından çıktı, itfaiyeyc yardım eden bir şahıs duvardan düşerek ağır surette yaralandı Giresun 20 (Hususî) Türkiyenin en yaşh kadmı olarak' bilenen Ikhkçı köyünden Esma Hatun 146 yaşma basmıştır. Üçüncü defa dişleri çıkan kadm, torununun torununun torununıı örmüıtür. Bir buçuk asryaklaşan ömrü boyunca h'o doktora eitmediğini söyliyen Esma H&tun, sıhhatini siı yerine ictişi pyrana borçlu olduğunu söylemektedir. Sahte viıa Rua Korkmaz mahkeme huzıuunda lunan iki binayı tamamen, birini de Bursa 20 < Telefonla > Bugün saat 15 raddelerinde şehrimi / e Çarşı kısmen yakan ateş, üç saat zarfında vangınından sonra en büyük yangın güçlükle söndürülebilmiştir. Yanesnasmda Mustafa Sezginel Ali Paşa civarında çıkmıs ve şehir gm sdında bir şahıs itfaiye erlerine yar halkını bir hayli telâşa vermiştir. Ali Paşa Mahallesinde bu sene ted dım erierken çıktığı bir duvardan risata açılmış bulunan Bursa Kole düşerek ağır surette yaralanmıştır. Tahkihata devam edilmekteddr. iinde çıkan ateş. birkaç saat zarfın. da büyük ve ahşab binayı tamamen Yangının neden çıktığı henüz tesbit vok etmiş ve üçüncü katı çöktük edilememiştir. Zararın 250 bin lira ten sonra yangın etrnfmdski evlere rivarında olduğu tahmil) edilmekte. " ' ~~ de sirayet etmistir. Bitişığinde bu dir. NEW YOKK.TA PASİF KOR LNMA Pasıf korunma tecrübel eri Araerikada sık sık yapılmaktadır. Evvelki gün New York'ta yap ı'an tecrübe esnasmda muazzam Tİ MES meydanı birden boşalmıştır. Resim. ka'ı'.:n''ğtn sığın.i''»rs pirdi ği sırada alınmıstır. Ajans haberleri sığınağa girmeyi reddeden beş kişinin tevkif edildiklerini bildıımek tedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog