Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

ALT' • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • •• CUMHURtYLT <t Nisan 1959 Izmırde J Günün diğer macında « • iddiah Altaj İzmirspor * « la 22 berabere • Ifcmır 19 (Telefonlai Mıllı Iıg maçları bugun (dun) şehrımız Ukunları arasında japıldı ve her ıkı karşılaşm= da beraberlıkle son buîdu Gunun ılk maçıpda Altav ıle tzmırspor çekısmelı maçt?n som ı 2.2 berabere k ldılar Ovunun uk golunu 17 d?kıkada kazanılan penaltı ıle kalecı Sevfı vaptı 23 dak kada Erol takmvnı b»rabere duıumo getırdı Devre 11 sona erdı ve ıkın ı devrede de Ahmed ve Necd°t bırer gol atarak takımlarının ^shaHan ı» rabere olarak ejrılmalarını temın e f tıler Gunun ıkıncı macında ıse GrztepB Karşıvakavı 30 msglub ettı Her ıkı devrede de hâkım ve guzel bır ovun çıkaran sarıkırTıizılılann gollerını Hakkı, Tuncer (2) attıl r \ Göztepe: 3 j Karşıyaka: 0 i • • • Dün Yapılan Ordutararast Maçta Lüksemburg'u 52 yendik Takımımız finale kalmak için Fransa Ankaradan ile bitaraf bir sahada karşılaşacak MÂCARİSTÂN: 4 YUGOSLÂVYÂ: 0 Belgrad 19 (R ) Bugun Macarıstan ıle Yugoslav\a dort mıllı maç vapmışlardır BuHarjectedp ovnanan (A) maçında Şandor hârıka bir o yun çıkarmış Macarıstan maçı 40 kazanmıştır Uskubde ovnanan (B) takımları maçını Turk asıllı Ilyasm golti ıle Yugoslavva 10 kazandı. Nışteka gençler maçını 10 Yugoslavya, Peştedekı junıorlar maçında Macanstan 32 galıb geldı Diinkii Federasyon Kopası maçları Şeref Stadmda Federasyon Kupası maçlarlnın ılk hafta musabakaları yapılmiş Beyoğluspor Haskoyü 10 Kasımpaşa Be\lerbeyını 2 0 Ferıkoy . Eyub u 53 mağlub etmışlerdır. Luksemburg 19 (Telefonlal Dun K Ahmed temavuz etmışlerdır Bu ya Ordulararası şampı>onasma katıl maç netıcesınde Fransa ile a>nı mak ıçın grup şampnonlueunu ta puan ve everaja sahıb olduk Gıup vm edecek olan ve burada y pıUn şampıvonlueu ıçın Fran'sa ıle ıkıncı maçta Oıdu takımım / Luksembuıg bır maçı bitaraf bır sahada yapacagız Orou takımını 52 mdglub ettı Be^ kı bu sahanın It^lvada olması kuvnelmılel n z mlara a\kırı olan 10 000 vetle muhtemeldır KACIRHOR K\OR1 GENÇLFRB1RLIĞI K\LESI ONLNDF MUHAKK^K HIK Takımda bulunan mıllî futbolcular kışılık sahada ovnanan maçta takımımız ı\ı bır o\un çıkardnsa da jer buldukları takdırde «alı gunu rakıbın çok sert ojunu sebebıle ıkı (varın) jurda Frankfurt uzerınden I donecekleıdır Aksı takdırde kafıle gol vedı Takımımız sah'va evvelce ılân ıle beıaber ç rşamba gunu saat edılen «Vaıol Metın 5ehmuzMus 19 00 da vurda avdet edılecektır tafd Eıgun, Cemıl . Tarık, K Ahmed, Metın, Can, Hılmı» şeklınde çıkmışsa da ıkıncı devrede Tniıkm \ erıne ovuna Sabahadd n gırdı O\unun ılk golunu dah, ılk dak kalarda K Ahmed attı Bıraz sonra bır gol j n e n Oıdu takımımız Can ve Esknm Ajdnhğının organıze etMetının attıgı goller ıle devrevı 31 gslıb bıtırdı Ikıncı devre başlar baş. tığı «Fdruk Gerede» Eskrim MuDEMIRSPOR Mehmed Umaıl, dın Dunku butun maç b \ urca ka>da degecek olan haıeketleım ve pozi"= Cumhur . Husnu Surevja Munur Gençlerbırlıgı Selçuk (Turan) lamaz bır gol d ha M\en Oıdu takı sabakalarınin fınal maçları dun T \onların hepsı hesaba katılsa bun (Ozkan> Fıkrı A Rıza Fuad Fa Erdogan, Ismaıl Tekın, Kabra mımız vazıvet 32 olunca Can ve K E D Kulubunde yapılmıştır Meların >ekunu beşı geçmez Heı ıkı ruk CKman man Tuaa\ Ilhan, Orhan Tpvfık, Ahmed vasıtasıle ıkı gol daha çıka rasımı muteakıp vapılan musabararak sahadan 5 2 g lıb avrıldı takım da bırer devre u'tunlusunu KAR\GUMRCK 2 • 1 GALIB kalarda şu netıceler alınmıştır Yuksel (Nıhad) Zevnel rakıbıne kabul ettırdı ıse de netı Gunun ıkıncı rracmda Kar^gum1 Erdmç Kuntka\a, En ıyı ojuncular oldrdk Can ve Florede Ekrem KARPAT ce\e •jıdemedı ruk ıl» Gen<l~rbırlıeı kar^'laşt'lar 2 Yuksel Evdemır 3 Avkut Karagiımru&un atakları, 14 da Ilk devrede Adalet 1 dakıkada 0 Zevbeker Epede 1 Avkut Z*ybır ceza atışırdan Ab kafa ıle rru kıkada semeresını verdı Avdının beker, 2 Tunç Parkan 3 Gurkemmel bır gol attı ıse de pozısjon korneıden uzattığı topa, Kadrı şabuz Ivıbakıçh Kılıç l Denız ofiajd oldueu ıçın sajılmadı hane bır kafa vurdu ton ağlarda Oçeuder 2 Avkut Zevbeker 3 28 dakıkada Burhan uç metred'=n Golun şa=kmhğı Gençlerbır1 ğını bı K«mal Mısırlı topu kalecıje teslım ertı Bundan ıkı rakmamıştı kı 16 dakıkada TuraÇalenc musabakalarında Oktay dpkıka sonra Bulendm şutu usi dı. nın a\ ıt çi7eısı uzennd»n yaptığı Oıtcn Flore ve Epede 1959 calençırekte ız bırakarak avuta çıktı Ikın orta>ı Zekâı ıkıncı defa ağisra nı muhafaza etmış Denız Ocguder cı devrede ıse Demnspor tek kale taktı 0>un ıddıa'inı kavbpftı dev ovnadı 73 dakıkada A Rıza altı re bo\le bıttı Ikıncı devremn baKılıçta 1959 çalençını almıştır pastan topu \an dııege çarptırarak şında Karagumruk sonund3 Gençmaçın en ıj ı fırsatmdan ıstıfade edemedı 8 dakıkada ıçı sertlıge do lerbırl'ğı m ıdı 83 dakıkada Ilhan 0 Bisiklette Fenerbahçe Mıllî Iıg beyaz kumede ken ojunculardan Fıkrı hakem ta. ofsa\da çalan bır r>ozıs\ onunda gu I Mılli Iıg kırmizı kumede zel bır şutla vegâne golu çıkardı Takunlar O. G. B. M. A. Y. P. rafından o\undan çıkarıldı Buna Takımlar O. G. B. M. A. Y. birınci oldu rağmen Demırspor hâkımı\etı elden Fakat uç dakıka sonra da muhsk G Sdrav 11 1 13 4 15 FBahçe 11 9 2 0 21 7 Dun vapıUn ılk bolge musabakakak bır golu kaçırdı maç da 2 1 bırakrradı ve maç da başladığı gıbı 3 20 13 1 9 6 14 Beşıktaş 12 DSpor 11 sında 75 kılometrelık varışda Fesona erdı sona erdı 4 18 16 1 11 5 12 Altay Vefa 8 14 nerbahçeden S=>d'k Yalım guzel Hakem'er Cıh=)d Ergun, N Tur Goztepe 10 Hakemler Semıh Zoroğlu A Oz 3 14 14 10 Spor 14 5 11 12 Iz b r musabaka cıkararak bırıncı oltan A Yılgıç kantoz O Karadag K Gum 9 4 8 9 8 Ank Gu ı3 6 15 19 mış. G Saray ıkıncı, Şışlı uçuncuADALET Omer Vural Nıhad . Karagumruk S m e r Rpceb Ga Adalet 11 4 11 16 8 Hacette 13 7 14 19 lugu kazanmıştır Alı. Muhıddın, Muıvet Bulend, zanfer Bt'oın Kadrı Kadıı Tu GBırlığı 11 4 8 15 8 B»v koz 12 6 17 20 Erdoğan, Burhan, K Erol, Turgud. ran, Zekâı, Nedım, Fahreddın, Ay K Yka 10 5 9 14 7 LSpor 7 5 15 11 Fenerbahçe: 3 ' A, Gücü: 2 Besiktaş: 3 Hacettepe: 0 nâmağlub dönüyorlar Dün Şehrimizde Kalitesiz Geçen Millî Lig Maçlarında Adalet: 0 or: Karagümrük: 2 G. Birliği: 1 Faruk Gerede eskrim müsabakaları Ankara 19 (CumhurıvetTeleks) nın aıasından almak ısterken sradan Mılli bgın beyaz gıupundakı karşı fırlavıp Seyfınm avak kovuşu ıle laşmalara devam edıldı Istanbul ta top Fener ağlarına takıldı Bu pozıs. kunl^rının gene gahb geldığı bu jonda Ozcan beklere topu kendme maçları hava kapalı ve ruzgâılı ol bırakmaları içın bağırmıştı 26 nc! masma ragmen 25 bın kısıden fazla dakıkada bu sefer Fener lehme olan sevırcı 96 962 lıra odnerek sevrettı. ceza atışında Şeref ve Yuksel «tak vaptılar Orhan hafıf gelen topu tuBeşıktdM Roceb jralıb getırdi Ilk maç Be« ktas ıle Hacettepe e tamadı Hemen orada bıten Mustafa rasında oldu Devıesı tarafların bır vakmdan bersberlığı temın ettı 35 bırlerıne barız bır ustunluk temın ] dakıkada Lefterm saEdan kale içıne edemedıgı maçta karşılıklı akmlarla dolduıduğxı topa Yuksel ıle kalecı 0 0 bıttı 70 ıncı d kıkada ortadm Orhan çıkış yaptılir Her ikısı de vapılan bır Beşıktaş akınında Ilhan vere duşeıken top u*t dıreğe çarpıp Na7mı ıle koştular Ilhan topa hâ Fenerın galıbıvet golu olarak Ankımken uzaklaştırmak ıstedığı top karaeucu ağlarına takıldı ve devre falsolan' rak Nazmının onune duştu de 2.1 Fener lehıne bıttı Kalecı Hıkmet çıkış vaptı Nazmının Ikınccı devreve Fener hızlı başladı. yuvarladıgı top dıreae çarpıp gerı 50 dakıkflda Mu<rtafanın orta^ını Dogeldı Yetışen Nazmı topu bu sefer ğan kalecıve bıraktı Hemen arkarahatça Hacettepe ağlarınr gonrier dan bıten Eıgun vazı\eH 31 vaptı. dı 80 ıncı dakıkada Beşıktaş kalesı Maçın bu şekılde bıteceğı «lanıhrken ıvıce «ıkıstığı bır sııada soldan Re re seiırcılerm H çoğu «ahavı ter. e ceb Cahıdden topu soktu Ilhanla ketmışken Ankarasuçluler âni bır depaıa çıktı Orıu ı,ok eerıleıde bıra flkına geçtıler Yucel sağdan kale karak kaleciM de u«tune çektı ve ıçıne orta vaptı Ozcanın vumrueu topu ıkıncı Be^ıktaş golu olarak Ha boşa gıttı DıreSe çarpıp scla seken cettepe kale=ıne gonderdı 83 uncu topu Arıf boş kaleve plâ>*ledı Top dakıkada bu «cfer ort dan a\nı va da ortava gelmeden maç da bu netıznette Receb topu alıp goturdu cevle 32 Fenerbahçe lehme bıttı Necdet ve Ilhanla beraber ceza <ıaHakem Bedrı Çakır ha«ına kadpr gırdıkten «onra penaltı Fenerb hç° Ozcan O<=man Ba<:rı. nokt sınrla topu gerı aldı mudafıle. Avnı (Nra7ii Naci Nnazı (Necrm hızla ılrı ı gıtmesmdcn ıstıfade detll Mustafa Seref Yukel Lef ederek 3 uncu eolu attı ve maç da bu tn Ergun şekılde 30 bıttı Hakem Velı Necdet Arığ Beşıkts' Nazmı Kâmıl MunırDun Ankarada ovnana n FenerGurcan Ozcan Faık . B Ahmed Re bahçe Ankaraeucu macına ant<eceb Nazmı Srlım Muhsırem nor Mol^ar gelmemıst'r Bır gnn Fenerhahce "! 2 «alıh Ikıncı maç Fenprbahçe ıle Aıık^ evvelkı macda Umumî Kaptan K F'kre*le rrmn?k>^a edrn ragu'U arasında oldu s 7 ncı dakıkada Avnının "îebebıvet ="hn"ri7P r1onc'tı u snv l verdıcı bır ceza atı«mda kalpve dol Durun bıı^un be'li olac k ve lc'adurulan topu Ozcan, N'cı ve Osma rp Hpvetı karar vere<pk(ır Molnar maça ın m timımmmı m nm ı mmm ıtt: >ı İZSALDÖKÜM SANAYİİ A . S FİTTİNGS Fabrikası TESİS TARİHİ l»S0 Ğ DSI UMUM MÜDÜRLUĞUNDEN Devlet Su Işlerı Uraııra MuUuılu^u tdrdfmddn Tokat Vılayetının takrıben 25 Kra Kuze\ Dogusunda Yeşılırmak nehn uzerınde ınşa edılectk Almus Baiajı Hıdıoclektrık Santralm<ı aşagıda behrtılen malzeTie ı tekhler aıasında aranılan şartlaıa haız olanlardan fıat ve teklıf ısteme usulu ıle ıhaleve çıkarılacaktır. Bu ış ıçın gereklı dovız Idare tarafından temın edılecekbr Ihale suıetıle satm alınacak malzeme taknben 50 metre uzunlugunda 5 80 m kutrunda 22 mm kalınhğmda bır ana cebrı boru ıle uçu turbınlere, bırı sulama vanalarına gıden behen 3 30 m kutrunda 20 mm kalınlığında 4 adet cem'ar 130 m uzunlugunda cebrı boru ve bunların muteferrık aksamıdır. Ihaleve ıştırâk etmek ıstıyenlerin : 1 Kaç senedenberı vukarıdakı malzemeye mumasıl malzemeyı ımâl ettıklennı 2 Şımdıve kadar ımâl ettıklerı bu tıp malzemenm kapasıtelennı ve nerelerde kullanıld klarmı go^terır katalog, resım, fotograf v s belgelerı havı bır dılekçe ıle 25 Mav ıs 1959 Pazartesı gunu saat 17 00 ve kadar Devlet Su I=len Umum Mudurlugu Barajlar ve Hıdroelektrık Santrallar Daıresı Reıslığme (Meşrutiyet Caddesı Adakale Sokak 50) muracaatlan lâzımdır Husu"=î ortakhklarin muracaatlan nazarı ıtıbare ahnraıyacaktır Unum Mudurluk tahplenn durumlarını ıncehverek ehıl gorduklerıne tek'ıf dosvalannı gondereccktır (19565) IJÎ iraııt uııi'mınnıiı t ıııra n Su ve Havagazı tesısatında BORU J/8 RABIT PARÇALARI den 2 Pjrmıjı kıd»r her ol<;ü F İ T T İ N G S ( S ı y a h ve G a l v a n ı z l ı ) Sıpanş uzerme, ayrıca. mukavemet ısteyen makına dokum yedek parçaları. ~ Otomıtık ve sert ımıllt k H Tesnjtta emnıytt •* 100 nmojfer t»zyık« mukıvemtt •* On »enel k tecrubenın verd Jı I h ı ı u ı •• Verlı l}îilı|ın » jf\ı • tıııjı kllıtt hım maddenın ıftlhlf • Ijletme/t ıçıljn jrenı ıü»« tenslerle » MEMLEKET IHTIYACINA YETtR KAPASITE i'P ıım ıt anıı Î Ü1 n t tıttnt! ı m M i mı ı ıwnı nı m 111 ınmııı ırıi'inı t n ıımıiriH ' 16 carıp rınkle daıms parlak kalan. çsbuk lcuruyan ve memleketımııd* en çok Irullanılan yegâne yağlı vernıklı boyalar ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAVİI GLORİA j i IZS»L DOKUM SANAYİİ AS Fatrıkı . Topuıı. Mall«|M tu No Zl S«ti| m t ( u ı u . Gılıtı trıp cımıı . hnlıyl ıok Gaynl Han H 0 T.l 44 « 6 2 Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden: Turkne Kızılav Cemn etının 1159 vılı ıımumi koneresi 28 4 1959 salı g ınu saat 10 da Istanbulda Aksarav Hasckı Kızılay Hemçıre Ebe Okulu bınasında toplanacaktır KONGRENIN GUNDEMİ 1 Yoklamavı mateakıb ıımumi kongre reıs reis vekıllerı \e kâtıblerının srçılmesı 2 Hesablar ve dılekler ıcm en çok 11 er kışılık ıkı komısyon se^ılmesı 3 Hesab ve dılek komis\onlarının raporlan uzenne umıımi merkez ranoru. bılânço ve kat'l hesabıle murakıblar ranorunun incelenmesı ile umumî merkez hevetının ibrası, 4 19=51 butçe teklıfının te*kık ve tasdıki. 5 Dılpk komırvonunca ınccîenerek umum! kongreye sunulacak şube dıleklerı hakkındakı rapor ıle delegelerın ılerı surecekleı ı serbest dıleklerın ve umumî merkezce ^Toıtecak teklıf]enn karara bağlanması, 6 Umumî IMprkez heiPt'nHpn cıkacak uyelerin >erıne yenılerının \e \edeklerının seçılmesi, 7 3 kışilık murakıblar heyetı ıle \edeklermin seçılmesi. ~ ! SELÂNSK BANKÂSI 25000 LİRALIK Keşıdesi RESMI SEKTOR İTHALÂTCI, S4NAYİCİ veİMALÂTCILARIN NAZARI DÎKKATLERİNE EL İŞLERİNİZDE... DAİ ; \ ° = ; = = " Bir Kisiye 10 000 Lira Son jatırım tarıhı 30 Nisan 1959 Tafsılât Gıselerımızde STAKLUNION EXPORT GmbH. DÜSSELDORF, F1RMASININ Aşağıdaki Mamullerini Kısa Zamanda Ucuz Fiatlarla Ithal Etmek tsteyenlerın Şırketimıze Müracaatleri Menfaatleri lcabıdır. Çt'BUK PEMIR K\LITE ÇtBUK DEMIR FORM DEMİRİ GEMŞ LAMAL4R HUSUSİ PROF1LLER G F ^ ^ INŞ4 MALZEMFSI KAZAN S\ÇLARI, KAZAN MALZEMESI K \ZA\ SIC\K HAODELENMİŞ ÇEIJK B^VD ÇEKILMTS ve TORNA EDILMTŞ ÇET>İKLER f^IILLER) CELTK TEL HALAT ÇEKILMIŞ CFLIK TELLER BORU \e BORU MAMl'l I.FRI FTTriVG \e FLÂVŞLAR PALPLANŞ \e TEFERRÜATI SELÂNİK BANKASI ı Hmtı mt tıw SOLMAZ YUMAKLARINI KULLANINIZ KATİYEN J j Ş ^ IMtllffllIIII IIIII i 1 I IIISIH! I I I " I " 1 ' W î l ODEON Yeni Çıkan Plaklar HAMİYET YÜCESES GECELER • GECELER K A D I F E D E N KESESİ DEĞİRMENU 'IHH MIHI1 IV i Am*»rikan Malı Marka Benzın Gaz Motorlu lastık tekerleklı ara'll su tulumbalırı pıuı t m ı m u . \ c ıa*<jUj Imalltp ııİJtıyl» Sıtış JHI: itKL TİMnt Evi «ırşoççof»r N . 32 DSI UMUM MUDURLUGUKDEN: •• •• •• DERHAL TESLİM Muracaat A CAMC1 Galata Perşembepazarı Cad Omerağa tokak Pınar Han No 2 9 Tel 44 97 91 KALIN SAÇLAR ORT\ KALIN' SAÇLAR rsCE SAÇLAR TENEKE \e TENEKE BANDI ZINCIR \e ÇAPALAR ALİYE AKKILIÇ EL G O Z L Ö M YEŞIL ORDEK G İ B İ AGIR DEMİRYOLU MALZEMESİ HAFİF DEMÎRYOLU MALZEMESİ DARHAT DEMİR YOLU MALZEMESİ Fırma temsılcılen ıkıncı kota lısanslarının tevzıinde akredıtıf ıçın luzumlu faturaları savın muşterılerımızın arzu \e ıhtıvaçlarma gore tanzım edebılmek mulâhazasıle yakında memleketımızde olacaklardır. MURACAAT AHMFT'ÜSTÜN SEVMEK NE KADAR^ KIRILDI KALBİM ı DEMİR KERESTE TİGARET LİMİTED Şti. KARAMUSTAFAPAŞA CADDESI RUYA HAN No 125 GALATA ISTANBUL TELEFON 4t 71 43 TELGR\F DEMKERLIM GALATA Dtvlet Su Işlerı Umum Mudurlugu tarafından Tokat yetının taknben 25 Km Kuzey Dogusunda Yeşılırmak nehn uzennde ınşa edılecek Almus Barajı Hıdroelektnk Santralına asağıda belırtıl«n malzeme ııtekhler arasında aranılan şartlara haız olanlardan hat ve teklıf ısteme usulu ıle ıhaleye çıkanlacaktır Bu ış ıçın gereklı dovız Idare tarafından temın edıleeektır Hıale suretıle satm almacak malzeme 3 adet beheri 11250 KVA takatmda şakuli eksenb altematıf» akım jeneratonı ve muştemılâtıdır Ihaleve ıştırâk etmek ısbyenlenn : 1 Kaç senedenberı yukarıdakı malzemeye mumasıl malzemeyı nıâl ettıklerım, 2 Şımdıye kadar ımâl e*tıkl«n bu tıp malzemenın kapasıtelerını ve nerelerde kullaTiıldıklarinı gosterır katalog, resım, fotograf vs belşelerı havı bır dılekçe ıle 8 Hazıran 1959 pazartesı gunu saat 17 00 ve kadar Devlet Su Işlerı Umum Mudurlu?u Baraılar ve Hıdroelektrık Santrallar Daıresı Reıshğıne (Meşrutı>et Caddesı Adakale Sokak 50) muracaatlan lâzımdıı Hususî ortaklıkların muracaatlan nazarı ıtıbare alınmıyacaktır Umum Mudurluk tahplenn durumlarını mcelıyerek ehıl goıduklerıne teklıf dosyalarını gonderecektır. (19563) , f11 m nı i ıınııı nı ıııp ı wraıpııııı ıı ınııı nntm ıuı «ııınu an'iıııııııuııaııı M «ıraıınıı ıraı ıı ı m ııııııııpıuııııa ıııııı Hmıuını uıı» % i Sekerleme İmalâthanelerine ~= | Fransa menşeli LA CELLOPHANE marka 30 gramhk J = selefonu baskılı olarak kılosu 25 lıradan satmaktayız j 'Ufak sıpanşler kabul edılmez Taşradan vakı siparış j î ler peşındır Resım klise ambala] ve naklıje masrafları = bıze aıddır | ı wn BORA Ambalâ] Fabrıkası 1272 sokak İZMIR: Telefon 26306 itıı trifi 1 i tfüffittnffliiiiiüiiHiır n ıı ı nı i m ınnıit ı Elemanlar Aranıyor 1 Muhasebe yardımcısı olarak çalışacak bır bay veya bayan, 2 Buro dışındakı ışlerı takıb edecek orta mekteb mezunu bır bav 3 Bır odacı Isteklılerın el \azılatıle hal tercumelerı ve yaşlarını bıldırerek P K 813 Galata adresine mektubla muracadtlerı, (20972)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog