Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

20 Nisan 1959 CUMHURİYE* Baştarafı 1 rnci mhiftdt Baftarmft I inet sahifed« üye«i olan Halit Çamurlu, Satır maktadır. İleri meraleketlerde bug1 inci sahifede hatibler CJJ.P. ve D.P. ye »iddetle = Döviz eüçlüklerinin beşlamasını ı kararı gibi itibar görürken yeni bir§ day difer gıda'er meyânmda sa mek istiyorlar. Şunu hatırlatahm hücum etmişlerdir. ğunu v« hoparlör için ilgili merci öpüştükten sonr», toplantınm vaj Baftarafı 1 inci nhiftit ^ müteakıb Türk parasınm kıymetini ! tedbirle, bcş yüz lirîdan aşağı dös yılmakta ve istihlâk, Türkiyeye na. Bu arada Sadık Aldoğan konuş. şimdiki ile mukayese etmeğe im lere başvurulduğunu söylemişlerse dığı biTiaya girdi, C.H.P. ekipin ki bizler kılıç altında din değiştig korumak üzere alınan kararlardan vizlerin kabu} edilmeyiîi körü tu= zaran dü»ük rakamlar göstermekterecck insanlar değiliz. Bizi bugüne ması sırasında «C.H.P. lilerle konu. kân bulamadığını, vatandaşı daha de, Hükumet Komiseri, hoparlörün yaptığı konuşmalardan sonra, Ds b i r i de dış seyahatlerin tahdidi ol tulan davanın gözüne batan song dir. kadar hâlâ anlamamış olmaları 5UP anlaşmanm, elele vermenin ve mes'ud ve müreffeh bulduğunu söy kaldınlması için sözlü emir aldığıru den istifa ederek C.H.P. ye girm< Ümugtu. parm«k ohnuftur. g 1940 yılına kadar Türkiye buğday kendileri için bir ayıptır. Zındanı birlikte çalışmanın memleket yara ledi. Kendisine yapılan karşüama beyan etmiştir. istediğini bildirdi. Bu olay »ev || Harice çıkmak istiyenler, eğer Bcş yüz liradan yukarı seyahatj| ihracatçısı olmu?, fakat sonra seyir kabul ederiz ama, zilleti asla. Bize rma olacağmı» ifadeyle «seçıme girip nin hükumete ve ıcraatına itimad Partililer bunun üzerin» Hüku gösterileri ile karşılandı. Askeri g b u yolculuğu turistik geye ile girmemek hakkında beraberce kadovizlerini verme salâhiyeti doğru = değişmiîfir. Bununla beraber, ihrac zulmetmek bclki mümkündür ama met Komiserinden mutlak «urette arkadaşımn C.H.P. ye giriş UİepnJ gyapıyorlarsa, Türkiye hududlarmı rar vermeliyiz. Bu şartlar altında ve tasvibden dofduğunu kaydedeyanında daha ; ; dan doğruya Maliye Bakanmınş ediler. sert buğday bizi küçültmek mümltÜTi değildir D seçimlere girmemek daha iyi olur, rek: «Biz. sıhhatlerimiz ile şerefle yazılı emir getirmesini istemişler v« mp« ni tıT>qt Kemal Satır rmzaîac ğ a ş a b i l m e k için iki imkâna sahib. elindedir. Alınan kararla denilmeks fazla ithalât yapılmiîtır. 1957 yılında aksi halde konuşmalanna r"evam Aksal. C. H. P. nin mücadeles Bundan sonra Vatan Cephesine girersek nasıl hareket edeceğimizi rimiz arasmdaki mesafeyi millet hiz ^ diler. Maliye Vekâletinden miktarı tedir ki, «Dışarı çıkmak istiyorsag memlekeie 435 bin ton buğday ithal metine hasretmiş bulunuyoruz. Em edeceklerini bildirerek konuşmalara nin sadece bir siyasî teşekkülle o H ne olursa olsun döviz almak veya beyn^lmilel temas eden Bölükbafı bu konuda birlikte kararlaştırmalıyız. nıı buyrun Bakanın kapısına'». Bi ş olunmuştur. Türkiye istemişlerdir. Bu sırada i madığını ifade etti ve devamla d s dışarıdaki akrabalanndan geçim C.H.P. ye rastgele çatmak doğru niyetli, hür ve demokratik bir ni geçmek da şunları söylemiştir: zim bildiğimiz sayın Polatkanıns buğday piyasasına kattlamamakteg belgesi getirtmek. dır. Zira istihaal gifct ihracat da « Vatan Cephesi admda bir değildir. onlara çatmakla elimize bir zam içinde yaşamak. iktidarımızın komiser, eline bir makas alarak, ho 'di ki: en mühim davasının «istikrer poş parlöre giden teli kesmişîir. Memu i « C. H. P.. Devlet zırhına bi = Yabancı memleketlerde yaşıyan tabiatın lutfuna kalmıîtır. İstihsaL cephe kurulacaksa bunun mutlaka şey geçmez. Biz muhalifler birbiri. bayrağını teşkil ederı> dedi. run bu hareketi, partililer tarafın iriinmüş. devletin her türlü vası ş Türklerin ne kadar küçük bir r a litikasını» yerleştirme mücadelesi= deki istikrarsızlık yüzünden 1955 yı D.P. nin dışmda kurulması İktidar, ebedî deği] icab mize düşersek D.P. nin ekmeğine yağ sürmüş olunız,. derniş ve dâv⧠k a m teşkil ettikleri malumdur. Ge olduğudur. 25 milyon vatandaşınş lından bu yana Amerikadan Türk eder. Bilâhare sözünü seçime naklede dan .kesmeğe hakkın yok» sozleri ve imkânlarından alabildiğine fa; kesmekş parası karşılığı 920 bin ton ekmekda birleşmeyi istemiştir. ^ n e rahatça bilinir ki gayrimüslim derdini dinleyip permi rek, «rakiblerimiz (iktidardan d;i le protesto edilmiştir. Bu arada po idalanan bir siyasî teşekkülle mi Bölükbaşı son olarak C.K.M.P. C.K.M.P. Emir.önü ilçe başkanı ğvatendaşlarımızın b ü y ü k bir kıs değil. Onun salâhiyetlerini seyrek j lik buğday ithal etmek zarureli ha. nin tutumu hakkmda şunları söy Av. Tuğrul Önder ise •C.HJ'. sosya. şeceksiniz) diyorlar. Bizim için ik lis ve polis görevlisi jandarmalar o ca ele etmektedir İktidarda kali = mının dışta yakın akrabaları var. de olsa Türkiyeden seneler evvel|§ sıl olmuştur. Ifade edildiğir.* göre. tidarda ebedî olmak diye birşey cağın önünde toplananları dağıtrna bilmek için her vasıtayı mubah h kaçıp Atatürk rejimine lânetler sag Türkiye ihrac edecek bir duruma lemiştir : list mi, solcu mu, sağcı mı? Şimdi Idır. £a başlamışlardır. lâkki edenler. yarın iktidardan dü « D.P. yi ikaz yolunda sarfet izah edeceğim. diye konuşmasına yoktur. C.H.P., seçimsiz iktidarda ş Binaenaleyh, yurd dışına çıkmak vuran bir yabancı uyruklunun d•'= gelse bile, bu sefer frenleyici rol oyPolisler dağıtma sırasmda kendi tükîeri zaman çok müşkü! dururr kalmayı kendisine îmân etmiş ve tiğimiz samimi gayretlerin neticesiz başlarrış ve demiştir ki: şiçin verilen imkânlardan ikincisi vetiyesile aynı kıymet seviyesine= nayacaktır. Zira iç fiatlar, dıç fiathalka hizmet imkânını kaybetmiş lerine karşı konulduğu iddiası ile da kalacaklardır.» • şçoklukla g^yrimüslim azınlığına indirmekten hicab duymıyacak m ı . | lara nazaran çok yüksektir. Nitekim kaldığıîiı elemJe görüyonaz. Bu yol i Muhterem Günaltay, İmparabazı kimseleri karakola götürmüş 1950 den bu yana, iç fiatlarla dış da ısrar eden D.P. yi iktidardan torluk devrinde siyasetçilik yapmış bulunduğundan yuvarlandı. Biz. asAksaiın konusması sırasında e]ei §f s yaramaktadır. Hem o şekilde fay yız? fiatlar arasmdaki fark 8.23 kuruş uzaklastırmak vatan hizmetlerinin ı tır. O zaman din ulemasınrn başında la bu yolda değiliz. İş ahlâkımız "e lerdir. jtrikler birden kesilmisse de sözl< |jdalı olmaktadır ki, gelen davetiyeÇıkış müsaadeleri. her memleket= arasında değişmiş ve gittikçe yükseAyrıea, polislerin ocak binasına rine söyle devam etmiştir: en büyüğü haline gelmiştir. C.K.M. idi. Şimdi ise bu zümrenin başında siyasî akidemiz, milletle beraber 61= lerin hiç bir hukukî kıymeti olma te çoktan halledilmis bir konudur.ş legelmiştir. 1957 fiatı içte 45 kuruş P. bir muvazene, istikrar ve hürri clsnlara hücum ediyor.» makla başhyor. Onlar, memleketin girip içerideki partilileri de dışan jdığı halde!. Büyük şehirlerin imın, miryaı Vatandaşlarm senelik döviz tv kj| Bundan sonra söz alan Mustafa meselelerini müşahede etmek sana çıkarmak istediği sırada binanın §§ Zira, konsolosluktan tercüme tas lan tesbit edilmistir. Ölçülerimizig iken, dışta 22.9 kuruştur. Bu yüzde yet unsuru olarak vazife göreceğini l»ra balig olmaktadır. Şimdiye ka Ifdiki yepılarak gönderilen daveti1 daha dar tutarak bunl?rdan biri= yüz fazlalık demek olmaktadır. Buğ millete ilân etmiştir. Istikrar ve Aydın, D.P. nin milleti yanlış yol tmı öğrenememişlerdir.» dedikten camları kırılmış, içerideki mikrofon dar imar hareketleri plânsız ve pro day ihracatçısına ödenmesi uygun muvazene unsunı olmak vazifemizi larda oyaladığını söylemiş, Hüseyin sonra «Ciî.P.. bahar taarruzu gibi ve amplifikatör sökülerek çıkarıl Hyede; «iaşe ve ibatesi tarafımdan sini bünyemize uygulamamız. her= ramsız yürütülmüîtür. Biz fanan bulunan 620 kuruş prime rağmen Atayman ise Atatürkün Inönüyü şımarık kelimelerin arkasmda vatan mıstır. ^ temin edileceklir>. cümlesinin en şeyden evvel adlet ölçülerinin dı|| ne suretle yerine getireceğimizi aleyhinde deŞiliz. Büyük halk ç < dünya fiatları ile olan farkı kapat. Basbakanhktan uzaklaştırma sebebi. daşın vicdanını, düşüncelerini teKasımpaşa başkomiseri, Mümtaz şufak bir kontrol imkânı yoktur. Ve Sinda işieyen bir mekanizmayı ors mak müşkül görülmektedir. Fiat zamarı gösterecektir.» ğunluğu takip edilen sakst iktisac ni kendi zaviyesinden izahla .Inönü j«wüşe sevketmektedir> dedi. Özarara, toplantıya hoparlörsüz de^böylece, Fransanın bilmem hanai tadan kaldıracaktır. g problemi halledilmedikçe, buğday Bölükbaşı ve beraberindekiler başa geçer geçmez Atatürk tanafve malî politik» yüzünien tztıra ğkasabaşında ne yaptığı meçhul kiMuhalefete hücum eden Kurban vam edilebileceğini bildirmiş, fakat içindedir. Bu dururnda içtimal hı ihracı suretile dövv gelirlerinin art geç vakit Ankaraya dönmüslerdir. tarlarmı iş başından uzaklaştırmağa = şinin davetiyesi temyiz mehkemesi FEYYAZ TOKARİ tırılnıası imkânsız kabul olunmakbuna da polisler tarafından mâni başladı. Atatürkün resmini pullar oglu, seçimlere işaret ederek «biAldoğan işbirliği istiyor rur teessüs edemez. tadır. Bunun yanında, bir müddet C.K.M.P. Karabaş Hatice Sultan dan kaldırdı. O înönü bugün mille zim iktidardan düşmemiz bir şey olunmuştur. Bu arada foto muhaAksaldan sonra Kemal Satır bi önce memleketimizi ziyaret eden ocağının yıllık kongresi. dün saat tin karşısmda «Atatürkçüyüz, dev. değildir. Ası! iş, milletin iktidar birlerinden birinin elinden makineSatır. murakab FAO heyetinden Prof. Dr. Baadenin 14 ten iti'«ren Karagümrük Ada rhnciyiz» diyor. Yalan, yalan bu. dan düşmemesidir. Rakiblerimir si alınmak suretile çalısmasına mâ konuşma yaptı. Türkiyenin ziraî duıiımu hakkında kıraathanesinde yapılmış, söz alan demiştir. (bize nisbî usulü getirin, emniyetli ni olunmak istenmisse de sonra mü edilen bir iktidarın hata yapmakta korkacağını belirtti ve CJî.P. n i fanzim ettiği rapor da endişe verici seçim yapın) diyorlar. Bunlar. ya dahaleden vazgeçilmiştirı aydınlığ görülmekte ve tedbir alınması icab Lancı peygamberler gibi seçimsiz Hâdise sırasmda Kasımpaşa ka memleketi karanlıktan etmektedir. Zira bu raporda Türki. iktidarda kalmayı mezheb yapmış rakolunda memura mukavemet ve götürmüş, bir parti oldugAinu kav Bastora/ı 1 inci tahifede ye mümbit topraklarını erozjon ile nsanlardır. Samimî de^ildirler. inzibat kuvvetlerine karşı gclmek detti. Satır, seyahate çıkıjlannı nayas» komisyonunun faaliyetlerine mütemadiyen' kaybetmekte, bu kaİnanmayınız. İnşaallah, yakında bu iddiasile ifadeleri alınan Şerafed sebebini şöyle izah etti: de temas ettikten sonra «Bilhasıa yıb yılda milyonlarca liraya baliğ Baştarajı I tnci sakifede olmaktadır. Ekim sahası genişledikçe « Bize iıte bu iktidar p«rtisi Banttirnij ? in^î mhtfede Baştarafı 1 inci tahiftde memlekette basireti ile. siyasî sh din Çmar, İlhan Aktay ve Menmtd malî hususlar, iş ve mahalli hükumet Menderes ve beraberindekiler, ak venler Derneğinin yararına tertiblen lâkı ile hakikî muhaiefet partisi Bülbül, bilâhare Emniyet Müdür nin, artık hizmet etme kabiliyetin mevzuları gibi birlikte halletmeğe U olarak Âyan Meclisi Sah günü verim de azalrraktadır. Ayrıca büdoğacaktır. Bunlar tarihî vazifele lüğüne götürülmüşleTdir. C.H.P. Ka kaybettiğmi, vıUndajlar» »nlatm. tün şartlar deği?se dahi, müşterek şama doğru saat 16 da Valencia li miştir. çalışacağımız çeşidli meseleler mev aeele toplantıya çağrılmıştır. cuddur. Meamafih, Zürih ve Lon Herteı'in tayinile alâkalı olarak pazar memleketlerinin üçüncü dev. manından «Giresım» muhribine bi Dtinkü basın toplantısmda piyanist, rini ifa etmiş, tarihin lâbirentlerin sunpaşa ilçe idare kurulu 2 kisi hak vazifesi verildi.» drada tesbit edilen prensipleri titiz lngiliz Dı? lşleri Bakanı Lloyd, ya let mallarına yüzde 30 gümrük tah nerek Türkiyeye hareket etmişler bu kor.serlerin bilhassa Türkiye için de müstehase hale gelmeğe mah kmda C.H.P.ye hakaret ettiği idari İ3tip, gece geç rakit İrtanbula Çe makamlar hakkında da kanunu ken di. Aksal ve Satır îstanbu!da kal likle tatbik etmek suretile bunları zılı bir beyanat yaymiayarak duy mili, ihrac şansını kaldırmaktadır. dir. «Giresun» ve refakatindeki tertiblendisini ve başka herhangi kumdurlar» dedi. Geceyi, Şeker fabrikasında geçi dilerine göre tatbik ettikleri iddiasi dılar. Feyzioğlu, uçakla Ankaray haUedeceğimizden eminim» demistir. •d u ğ u m e m n U n i y e t i ve kendisile 29 Bü tetkik yazısır.da edinilen ka Gelibolu» muhribi, dün akşam sa bir turne ile ilgili bulunmadığını §u ren Bakan, yarın yapılacak D. P. le dava açılmasına karar vermiştir. hareket «tti. Öteyandan Magosada bir İngiliz asj n i s a n ( i a görüşmeyi sabınnzlıkla bek naate göre, Türkiye döviz kazanmak at 19 da Baraelona'dan Valencia'ya sözlerle belirtmiştir: « Türkiyeye gelmeyi tanmmı? II Kongresinde mühim bir söylev Öte yandan bu konuda konuşan kerinin bıçaklanması ile ilgili hâ lcdiğini bildirmiştir. İngiHz siyasi için buğday ihracından tamamen hareket etmişti. «VaUn cephesi» ocaklan Rus kemancısı David Oystrah'ın vereceğini ilân etti. dise hakkınd'ki haberler »skerl bir çevreleri Almanya rneselesinin halli vazgeçmeli ve vatandaşları besleye. Feridun Ergin ile M. Ozarar, »bir Türkiyenin Madrid Büyük Elçisi methedici sözlerinden sonra aklıma Dün şehremini, Karaköy re Ku cek istihsali garantiye almak için sözcü tarafmdan teyid edılmişlir. için Ruslarla yapılacak müzakereler yanda davuîlu zurnalı Vatan Cep çükbakkalda 3 Vatan Cephesi ocağ Haydar Görk, dün akşam sefaret koymuştum. Oystrah, konserler ver. Sözcünün bildirdiğine göre, erin mevzuunda Herter'in, İngiliz görü. tedbirler ittihaz etmelidir. hesi Ocaklan açıhrken, öte ta d'ha açılmış. boylelikle lehrimizdek binasmda Mencîeres şerefine parl^k diği Türkiyeden çok övücü sözlerle Diğer taraftan, önümüzdeki hazisıhhi durumu tehlıkeli değildir. Mez şünü anlayışla karşılamakta olmasın rafta. Vali Yetkinerin teminatına Vatan Cephesi ocaklarının sayıs bir resmi kabul tertib etmiştir. bahsetti ve memleketinizde müzik ran aymda bu yılın hububat fiatları kur hâdisede İngiliz eri ile bir ar dan da mejnnuniyet duymaktadır. rağmen. bir ocağın açıhşında hc 73 e yükselmiştir. Türkiye D:ş îfleri Bakanı Zorîu ve meraklısının çok olduğunu söyledi. kadaşma Kıbrısh genclerden müleHerter'in tayini Paris siyasl çev yeniden tanzim olunacaktır. Gelişen heyetin diger âzalarmın da katıldığı Bazı Türk müzisyenlerini de önceparlöre izin verilmeyisi ile iktidar Sehremini Vatan Cephesi ooğınıı ekonomik olaylar karşısında fiatların şekkil bir grup tarafından hücum relerinde bir sürpriz olarak karçıve muhalefete aynı haklann tar:n açılış töreninde D. P. Başkanı Kema bugünkü rakamlarda kalmıyacağı resmi kabulde, İspanyamn Dış lş den Avrupa turnelerimde, Paristeki edilmiştir. '#ım.ırekla beraber memnuniyet dığına dair verilen teminatm mâ Aygün de hazır bulunarak bir ko leri. Savunma, Msliye, Ziraat ve milletlerarası konkurlarda ve konSözcü. mütecavizlerin Türk rey» yaratmıştır. Resmi sözcüler Dulles'ın tahmin olunmaktadır. nasının kalmadığını> söylemişler nujmn yapmıjtır. Devlet B^kanlan da hazır bu!un serlerde tanımıştım. Meselâ Aylâ Rum olduklarını belirtemiyeceğinî yerini |;crübeli. yetkili. milletlerBolu 19 (Telefonfe) 15 nisan 1959 dir. Erduran, îdil Biret, Ayşegül Sarıca. Toplantıda ocak bgçkanı Muhsi) sövlemiş, ayrıca hiç bir tevkif ya. arası meselelerdeki bilgisi dünyaca yı dinlemiş ve tanımıştım. Ayrıca, sabahı Erzurumda vazifesi başında Bu hususta C.H.P. İl İdare Ku Senruh, Sehremini bucak başkan Öte yandan, Menderes ve Zorlu Cemşl Reşid Rey yabancım değildir. emrindeki gedikli başçavus BaypılmadıSını sözlerine ilâve etmiştir. takdir edilen Herter'in almasının nun İspanyayı ziyaretlerinin sonun Türk dinleyicilerinin müzik anlayı burdlu Yusuf Turan tarafından şe rulu Sekreter üvesi Ekrem Özden Fethi Ba;ak ve Muammer Çakmayu Dr. Küçük ve DrnMaş fereflnc Fransızları sevindirdiğini belirtmiş. geçld resmi La Paz 19 (AP) Bu sabah Boliv. da bwün. şu müşterek resmî teb şı iyidir. Ankaradaki konserlerim hid edilen muhabere yüzba^tsı Bo. Vali Etnem Yetkinere telgraf çek yapüklan konusrrvîlardan sonra Fa lerdir. tih ilçe başkanı Ömer Faruk Sargu Lefkoçe 19 (Hususi) Kıbrıs Batı Alman resmi şahsiyetleri çok yada bir ihtilâlin patlak verdiği, £a liğ neşredilmiştir: esnasında hem provalarda, hem de lulu Sebri Arabacıoğlunun nâşı dün miştin •öz alarak Vatan Cephesine iltıhak Türk Kurumlan Federasjonunun mühim müzakereler arifesinde Eisen i kat öğleden sonra hükumetin vezikonserlerde kalabalık bir kütlenin akşam saat 18 de Boluya getirilmiş ve «Türkiye Baçbfkanı Adnan Men j C.H.P. Bahar Taarrnziı Ekipi lann mânasını belirtmiştir. Mütea kongreleri münasebciile bugun Li hower'in tayini süratle yapmasından yete hâkim olduğu bildirilmektedir. deres refakatinde Dış İşleri Bakanı bulunuşu bunu gösterir.» bugün öğle namazını müteakıb topTrakyadan döndü kıben oc«k ba;kanının daveti il masol ve Baf kasabatarını ziyaret ve işba^ına Dulles ekipüıin en seç Cumhurbaskanı Hernan Siles hüçu alayının da iştirakile şimdiye ka1 Reperruarlarmızdaki klâsik e Fatin Rüştü Zorlu olduğu halde 15 kürsüye gelen Belediye ve D. P. 1 eden cemaat liderleri Dr. Küçük ile kin üj'esini getirmesinden memnun kumetinin neşrettiği bir teblifde Saray, 19 (Arkadasumz Sedat Başkanı Kemal Aygün uzun bir ko ilâ 19 nisan 1959 tarihleri arasında serleri, tamamile orijinal üslubda dar Boluda görülmemiş tehminen 5 Rauf Denkt"ş yollardakî köyler ve durlar. İtalyan »iyaa çevreleri de sosyalist bir Falanj partisi grupunun mı, yoksa kendi virtüozluk anlayışı bin kişilik bir kalabalık huzuru ile Ağralı bildiriyor) CJLP. BahaJ General Franco'nun ve kasabalar halkı tarafından büyük Herter'in tayininden duyduğu büyük La Paz Belediye Meclisi ve bir tü. Ekselâns cenaze töreni yapılarak aile kabris Taarruz Ekipinin üç gün üç gece nusma yapmıştır. Aygün, konuşma İspanya hükumetinin misafiri olarak nıza göre mi çalarsınız?» sorumuza tanına defnedilmiştir. sında, muhalefet partileri mensublar tezahüratla karşı1anmı=lardır. rr.emnuniyeti belirtmektedirler. menin bulunduğu bir kışlayı ele >?eE Gilels: devam eden Trakya gezisi bugün çirmek üzere harekete geçtiği fak«t îspanyayı ziyaret etmiştir. Asırrlide Bugün 9~b=ırt Baf Kurtuluş Lisesi Cenaze törenine Bolu Vallsi H«k. bitti. Ekipin Trakya gezisi sırasmda ve tarafsız vatand?sV>nn D. P. ye il « Klâsik ve romantik eserlerde tihaklannın sebebini tahlil etmis v açılan ate? karşısında dağıldığı bil Türk Tspanyol dostlufunun par ilk amacım, bestecinin fikrini, söy. kl Ülken. Vali muavini, Belediye ve Gazi iikokıılu öğrencileri tarafınlak bir tezahürünü teşkil eden'bu lemek istediklerini olduğu gibi be Reisi ve Bolu milletvekillerinden fb iki üzüntü verici olay geçmis v« •özü muhalefet hatiblerinin kronuş dirilmiştir. dan liderler şerefine yapılan 1250 kilometre yol kat'edilîniştir. İs malarına getirerek demiştir ki: törenini müteakıb Dr. Kücük ve Verilen haberlere göre bu sabah zivaret esnasında TWk Ve^Sparfyol lirtmektir.» san Güler ile askeri ve sivil erkân maıl Rüştü Akaal, KemaJ Satır ve «Çok muhterem Halk Partili v > Denktaş binierce Tü'ke hitab*n bisokaklarda ateş açılmış ve bir radyo rlevlet adam'arı halen milletlerarası « Modern ve ultramodern mü. katılmışlardır. Turharı Feyzioğlu, dün geceyi tarafsız vatandaşlar bu sözlere i? rer konuşma yaDmışhrdır. istasyonu bir Falanjist ihtilâlinin baş münasebetleri alâkadar eden mese zik hakkında düşünceniz?» Vefanın kongresi Trakyada geçirdikten sonra. Istan tirak etmezler, bunun doğru olnındı Her iki lider Zürih ve Londra Anc^ Modern müzik repertuarıma Bnştarafı 1 inci sahifede kmış bulunduğunu bildirmiştir. Ta leler üzerinde j»eniş fikir teati.5ir.rip bula müteveccihen hareket etmiş ğını onlar da takdir ederler; işte bul ışıip altmda takib edi mevzular hakkında izahat vermiş banca, tüfek ve havan topu sesleri bulunmuşlarc'ır. Bu förüşmeler dün dahildir. Meselâ Prokofiev. Stra10 Mayısa kaldı lardan bir kısmı kalkarlar, aksülâ lerdir. şehrin merkezinde duyulmuştur. politikavı izsh etmisler ve ya sulhu ve milletlerin istiklâlinin vinski, Şostakoviç, sonra bir çok Vefa kulübünün nizamname kontir. Mr. Blackmore, verd'ği izahat mellerini göstermek iç'n gelirleç, D1 yeni besteciler... Fakat ultra.modern gresi dün ekdedilmiş ve yeni nizamKıbns dava.«ına hizmet eden partiDevlet kontrolu altında bulunan bugün hiir dünya devletleri beyEkip, Çerkesköyde D P . den istr sırasmda diğer Akdenız memleketlerle Türk hükıimetine ve basınına bir radyo istasyonu Siles'in memle nindeki tcsanüde bağlı olduğun» diyebileceğimiz eserler repertuarıma name yapıbnıştır. Bu nizamname fa ederek Güçbirliğine katılanlarla mokrat Partiye intisab ederlet.. Bu leri gibi Türkiyenin d? toprağı kulnun mânası, muhalefet p^rtisine. (öl şükranlarını bildiımUlerdir. ket çapında bir örfı idare ilân etti insn?n her iki htVkumetin tam eö girmez. Bu bir zevk meselesidir!» bastırılıp âzalara dağıtılacaktır. Ku yeni bir ocak açtı. CJI.P. İstasyon çülü konusunuz!^ demektir. (ölçüli lanma meselesinde çeşidli yönler ğini açıklamıştır. « Rusyada caz müziği tutuluyor Sevh^ıspor (utbo! takimi rüş birliğine sahip oldv&unu teslübün kongresi ise 10 mayısta ola Ocağırun açıhşında Feyzioğlu. Ak konuşmazsanız tas\ibe uâramazsı den güçlükleıi bulunduğunu be Bolivyanın iktisadiyatı tamamen bite medar olmuştur. Bu zivaret mu?» şeklindeki bir arkadaşm »or eaktır. Kıhrısa gidiyor sal ve Satır konuştular. C.H.P. mil nızll demektir. Nitekim ben de 61 duğu soruya, piyanist hafif tebessüm lirtmiştir. memleketin kalay madenlerine bağ esnasında iki memleket Dıs İşleri Adana İP 'a.ç.) Seyhanspor futIzmir barlannın birinde letvekilleri Çerkesköyüne girerken çülü konuşmazsam, ben de iktida' Çalışmalar sırasında bilhassa ça lıdır. Siles'in liderliği altında ayak. Bakanlan 27 Eylul 1924 tarihli sn ederek: bol takımı üç maç yapmak üzere 21 yağmur yağıyordu. Yol boyunda olarak tasvibe uğramam.» • Caz ile doğrudan doğruya şahyır ve rner'aların fazia kullanılma lanan sivil halk ve .polisler 9 nisan lasmanm yprire kaim olan ve fsnisanda Kıbnsa gidecektir. büyük bir kavga oldu kendilerini karşılamağa gelen C.H Aygün bu konuşmssınd'3 irticaa d) sından ileri gelen toprak verimsiz 1952 tarihinde başlayan 3 günlük bir panva Dıs İfleri Bakanınm 19S6 se san ilgili değilim! Sovyet Rusyada İzmir 19 (Telefonla) Dün gece P. lilerder biri, «Ayağıniz uğurlu temas ederek demiştir ki: caz mevcuddur. Ama ciddî ve ger. liği, sulama ışlerinın merkezi hıı ayaklanma neticesinde iktidardaki nesinrTe Türkiyeye vaki ziyareti sışehrimiz barlanndan biri altüst e. geldi, bereket getirdiniz.» dedi. çek müzikle uğraşan genc besteciler c İktidar irticaı destekliyor, dL kumetler mi, yoksa helediyeler ta askeri juntayı devirmiş ve idareyi rasında tekarruT etmiş bulunan bir yalnız merkezde değil, diğer Sovyet dilmiştir. Hâdiseye Ş. ve M. adınele almıstı. Bu arada, ilgi çekici bir olav A* vorlar. İnıaf edin. Ben, bu sozler: rafından mı kurulup işletümesinin ,:tv9" a, dostluk anlayması imzalarmşlardır. Cumhuriyetlerinde de çoğalıyor. Tür daki iki şahsın bir artist yüzünden Hasımlarınrn kendi idaresini zaarkadaşlarımm bunlar daha faydalı olacağı Tiesetesi, muh yıf olarak vasıflandırmalarına rağ Bu yeni anlasma iki memleket ara kiyede, Rus bestecilerinin o kadar kavga etmeleri sebeb olmuştur.. Bu vuku buldu. Karşılayıcllar arasın söyleyen HBU t*&*WA HBU HBU telif çekillerde denize sürüklenen men, Siles geeenlerde, «kan ile ka smdaki işbirliğini her veçhesile da tanınmadığını arada kavgacıları ayırmak isteyen da, Kemal Sattnn askerlik arkada ciddî olarak söylediklerirve kani detahmin ediyorum. ğilim. Bu iktidarın ba?mdakiler A| verimli toprakların korunması ve zanmış olduğumuzu kan ile müdafaa ha çok takviyeye medar olscaktır. Prokofiev, Şostakoviç, Haçaturyan Rasim isminde biri bıçakla yaralan şı olan bir D.P. li de bulunuyordu tatürk inkılâblarının içinde yetişmiS ' kontro! edilmesi meselesi. yeraltı etmeğe hazırız. demiştir. Türk ve İspanyol devlet ad.,mlan eski nesle aid sayılırlar. Genclerden mıştır. Hâdise tahkik edilmektedir. D.P. Bahçeağıl Ocak İdare Kurulu Atatürk aşkını vicdanlarında tebelmeselâ Kabalevski vardır.» sularının işletilmesi ve bunların isTürk İspanyol dostluğunun Aklür ettirmiş insanlardır. Bu iktidara | rafının önüne geçilmesi meseleleri Moskova Müzik Akademisinde ayc'eniz harzasındakl sı'ha ve istikAtatürk inkılâblanna hıyanet gib: ! gözden geçirilecektir. Bu mevzularbir damgayı vuranlar bunu yalnu rarın esas istinadTâhlarındsn biri rıca öğretmenlik yapan piyanist Gida ilgili memleketlerin derhal tatyuvarlak söz olarak söylerler v« ni teşkil eylediği ve Türk Başba leU. bir konserinde 2000 ruble (5S00 T. L.) kazandığını söylemiştir. ' bikata geçmeleri için rapor ve probaşbaşa kaldıkları zaman bunun jkanının ziyaretinin bu dostluSım AKHEDtTİF SERVİSİNE Türk müzisyenlerinin Rusyada İSTANBUL AKKARA ciddiyetine inanmazlar ve birat hi. I gramlar hazırlanacaktır. rnuhafaza ve takviyesi için son de konser vermelerini çok arzu eden TECRÜBELİ MEMVR 20 Nisan Pazartesi 20 Nisan Pazartesi cab duyarlar. Atatürk inkılâblar| ari Ayrıca üzerinde durulacak diğer j rece favdalı olduğu kanaatile aynl piyanist, Ankarada dinlediği besteci a r a n ı y o r. 7.27 Açıhş v* program 7,30 6.57 Açılış ve program 7,00 tık münakaşaların üstüne çıkmç inI bir mesele de büvük «iftliklerin i T ü r k i y e Gazeteciler Sendikalan mışlardır.» Ilhan Usmanbaşın «kuartet> ini Rus Karışık sabah müziğl 8.00 HaGün^ydın 7,30 Sabah müziği kılâblardır. Ama filânca nahiîenin miras yoluyla parçalanıp dağılması j Federasyonunun ikinci büyük konReferanslı mufassal ve yaberler 8.15 Şarkılar 8.30 İkJ 7.4S M S. ayan, Haberler 8.00 yada çaldırarak tanıtacağırn söyle. falanea köyünde bir hoca japka^giy ve bu şeküde bu çiftliklerden fay i ? r e s i d ü n s o n a ^"niştir. Saat 10 İtalyan Grupundan m«locKIer w 8,45 Türk müzigı 8.30 Karısık oıüzik zıh tkliflerin Banka Permiştir. mek, sinemaya gitmek haramdrrf de. dalanma nisbetinin giinden püne » j d a n i t ' b a r e n devam eden çalişmaSaz eserleri 9 00 Kapanı». 9.00 Progr»m ve kapanıç sonel Ser\'isine gönderilBir aralık, elinde tuttuğu sigaramiş. Gördün ya, Atatürk inkılâbî el!lar sırasında Tüzük Tâdil Komisyo • d T ü ü k Tâdil K i • zalması probiemidir nın Amerikan olduğunu farkederek mesi. 11.57 Açılış ve Program 12.00 den gidiyor, diyorlar. Bu sözleri söj nunun hazırlamış olduğu rapor ü12 27 Açılış ve Program 12,30 • Amerikan sigarası içmeyi sever mi• Bu toplantıdan başka salı günü leyenler iktidardan gelmiş insaiılar• • Salon müziği 12.30 Gül Batudan zerinde müzakere aç!İmiş v« bazı Dans müziii ve hafif melodller siniz?» diye bir gazeteci arkadaşımı dır. Yani dünün bütün arşivferini şarkılar 12.55 Serbest saat I G?Iata Kar>!;öy Palas • gene şehrimizde Birleşmiş Mıl'.etler 12.55 Küçük Stüdyodan b«» daklka zm muzipçe sorusuna muhatab olan 13 00 M.S. ayan, Haberler 13,15 ellerinde tutan insanlardır. A^türOrmancılık ve Ağaçlandırnıa Ko maddeler üzerinde değişiklik yapıl 13,00 Şarkılar: Ahmet Çağan piyanist, birden ciddiyetini bırakaHavay müziği 13.30 Telden tele kün zamanı da dahil, bu memleketir; mitesi de çeşidli memleketlere men mıştır. 13.30 Haberler 13.45 Meyden Sesrak ve zekice bir tebessümle: 14,30 Operet melodilert 15.00 şu veya bu köyünde, şu veya bu şeh Bu arada, Koüektif İş Akdi Kasub 35 delegenin iştirakile toplana!er 14.00 ÖJle konserl 14,30 Hafif so'olar 15.15 Emel Gülsev« Güzel bir sigarayı içmekten ne ıinde nasıl hırsızlık olmuşsa, jhası İzmir 19 (Telefonla) İzmirde Beraber garkılar 15.00 Kapanif. caktır Ayrıca. Yunanistanda çalış nun tasarısını hazırlıyarak, tetkiki den şarkılar 15 30 Piyanist Joe i | makta olan gene aynı teşkilâtm Sel ve düsüncelerinin alınması için İş faili meçhul cinayetlere bir yenisi çıkar?> tarzmda ceı«ıb vermiş ve Loeo ve Orkestrası 16.00 Progcinayet işlenmişse, bu tarzda 'su< basın toplantısı da sona ermiştir. ' i ve Çığlarla Mücadeîe Komitesi de verenlere bu tasarıyı gönderip Ga daha ilâve edilmiştir. Bundan bir ram ve kapanış. 16.57 Açılış ve Program 17,00 teşkil eden sözler de söylennjiştir Selmi ANDAK zeteciler Sendikalan ile diğer işçi müddet evvel Kemerde bir bar kada Ak^am müziği 17.15 Şarkılar : * \ j leçelerinin de bueünlerde memle Ve söylenmeğe devam edecektirf FaALMAN ve YERLİ | i ketimize gelip calışmalara baş'ama sendikalarma göndermeyen Çalış bıçakla delik deşik edilerek ölü Muallâ Gökçay 17,45 Neset Can 16.57 Açılı; ve program 17.00 kat kanun bu sözü sarfedenin yakaBir isim benzerliği ve Orkestrası 18,00 Hakkı DerKöyün saati 17,20 İncesazdan ma Bakanlığın:n protesto edilmesi bulunan gencin katili şimdiye ka| j sı beklenmektedir. sına yapışır ve eezasını verirî Bv M A LI SquibbSons İlâç Fabrikası konman Fasıl Heyeü 18.30 Dan« ve SultaTıiyegah Faslı 17.50 Sağ.ık için verilen takrir ittifakla kabul dar yapılan araştırmalara rağmen bu memlekette hırsız vardır; kanun. hırcaz müziği 18,55 Sağlık Sğüüerl konusması 18.00 Dans müziği trolörlerinden Erdoğa n Kula'dan | I Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta edilmiştir. lunemamıştır. Tesisat. Tamirat. Montaj sızı cezalandırır. Katil vardır^ ka1S.30 Kitap saati: Sami Özerdim 19.00 Üîküdar Muailci Cemiyetl | I rım Teskilâtma bağlı olarak çalı Diğer taraftan bir ay kadar önee aldığımiz bir mektupte kendisinin nun katili cezalandırır. Her ÎSUÇTJ 18.40 Şarkılar 18.55 Serbest saat 19.30 Haberler 19.45 Harry J a . Yarjılan seçimler sonucunda. Me öldürülen Amerikahnın katili de Mecidiyeköyünde çocuk kacırma | | san muhtelif mem'eketlere mensub cezalandıran maddeler varduv Bu mes Orkestrası 20.00 Kıbrıs Saa 19,00 M.S. ayan. Haberler J ] yüzden fazla tarım mütehass'sı, siit Özderrir Başkanlığa, Salâhad bulunamamış ve bu hâdise de faili hâdisesinde ismi geçen Erdoğan komünizmi tamamen ti 20,15 Radyo Gazetesl 20,30 19.15 Tarihten btr yaprak 19,20 memlekette Srakılar: Alâeddin Yavaşça 21.00 Serbest saat 19,30 Yurttan sesler g , s°riHmizdeV; çqlışmalanm bitirdik din Sonat İkinci Başkanlığa, Nerni meçhul cinayetler serisine ilâve edil Ku!a ile hicbir alâkası olmadığı bilyok edecek maddeler de vardıf. Bı Eşref Şefiğın hasb:halı 21.15 Kü 20.00 Kıbns saati 20.15 Radyo dirilmektedir. memlekette irtica biraz kıpırdafıdığı ? i ten sop'a İrmit. Bu»sa. Balıkçsir, Onur Gene! Sekreterliğe. Özer Öz miş bulunmaktadır. CÜS Stüdyodan bes dükika 21,20 Gazetesi 20.30 Serbest sast "Jıman, şimdiye kadar tarihimizde Sirma<»ir Sok. 115 * J Aydın. T^mir v» \'pndero« v^disin teD muhasip üyeliğe, M. Ali YalŞarkılar 21,45 Şiir ve Melodi 20.35 Senfonllt müzik 21.25 Serçm. Agâh Barru ve Naci Gelendost hiç görülrr>edik şiddetle bastjrüan ' : de tetkiklerde bulunacaklardır. (Takdim eden: Baki Süha Ediboglu] best »aat 21.30 Nesrin Sipahiden da üveliklere getirilmişlerdir. Ticani hareketi vardır. Bu kâjıunşarkıîar 22.00 Gecenirt karrna 2200 Radyo Senfonl Orkestrası lar dururken, bu kanunlara Jcarşı müziği 22 45 M.S. ayan ve ha 22,45 Hafif gece melodilerl (Ka; suçları teker teker alıp ağır itjama llkyardım hastahanesinin İççi S "ortaian ve Geür Verpisi Kanun ve mevzııatına berler 23.00 Gece korseri 23.30 rışık şarkılar, dans müziği) 23,15 gitmeyi doğru bir yol telâkki «tmeDans müziği 24,00 Program ve PrograTn bihakkn vakıf crk tecriibeli. tanınmıs eksper AVRUPA TOPSUNDAN MAMUL I Haberler 23.3024.00 Kapanış.J3.33 telefonu bozuk kapamş. Dans müziği mekteyim.» Beyoğlu İlkyardım Hastanesinin ;îMaııı« teieionu bir kaç gündenberi bozuk kıırulacak şirketlerin statüierini tiearet kanunu hükümbulunrraktadır. 441364 numaranın lcrine göre tanzim eder. muhasebelerini plânla kurar. ârızasının ne zaman giderileceğinin Tayyör, Döpiyes ve Robluklannın 1 tahmin edilmediği de bildirilmekteHer türlü ticari ve sınaî muhasebe i«:!erini organize eder satışmı sayın müşterilerine arzeder. 1 dir. ve bilfiil rahştırır İcabında büyük bir firmaya da daimî ( f ^ Yurd Dışına Çıkış» ^ «, I k Haziranda bnğday fiafı yeniden iesbit edilecek ölükbaşı Konyada îktidan tenkid etti Diyarbakır D.P. kongresi polis kordono altmda yapıldı Bir C.H.P. toplantısıtu polis müdahale etti Kıbrıs Yalisi memnun Herfer'in tayininden hiir diinya memnuniyet duydu Türkiye İspanya tebliği Rüs piyanisli dün bir basın foplantısı yaptı Başçaviışü tarafından şehfd edilen yüzbaşının cenaze töreni Bolivya ihtilâl atlafiı ,Willetlecarası Toprak ve Su Konferansı r HÜLANTSE BANKÜNİ N.y. T. Gazeteciler Sendikalan Federasyona R A D Y O BUGUNKU PROGRAM AS4NSÖR Kelımıf İzmirde faiileri bulunamıyan iki cinayet MÎIHASRBECİ ", İPEK KETEN | bağlanabilir. Adres: Sayın Ali Rıza Şahenk vasitasile Muhasebeci Galata Necatibey caddesi GÜR Han No: 8 Teİ: 44 01 44 Miıtıt'in"i:!in"mi'i i F 1' İı H1! I titîlf !11i;tF1ftMf'!: tımilp I f f l i ttifftpt! ' Fethi A^ANSOR YAPTIRI ACAK İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Emanet İnşaat Korr.ısyonu Başkanlığından: Tepeba?ında bulunan Kurumun Beyoğlu Şubesi binasına bir aded dörf kis'lik ve a'tı duraklı insan asansörü tesis edilecektir Kabinin hareket irtifaı takriben yirmi mFtredir. Alâkalı fırmfiiann tpkliflerini en gec 7 Mayıs 1859 tarihine kadsr Komisyonun Teşvikiye Kâğıdhane caddesi No: 110 daki adresine tevdi etmeleri lâzımdır. Kurumurmız arttırma ve eksiltme kanunu hilkümlerine tâbi değildir. "'' 1 ııımıııııı 11 mı 11 ııımııııııı ıııııııııııııııııııııı 1111 • nııııııınını 1 rnmnınııırTTnnnrnTinıını 7 | | î Spor ve Sergi Sarayı Müdürü Fethi Gemuhluoğlu, bugün «Türkiyede faaliyette bulunan dıj Tirklerine aid cemiyetler» konulu dikkate değer bir konfer'ns verecektir. Gemuhluoğlu, saat 17 de. Milliyetçiler Dern». ğinin F^tih Kıztaşındaki lokalinde konuşacaktır. Opem»öt ürolog Dr İ H ^ Gemuhluoğlunun konferansı Ferakende satış fiatı 1 116.55 T.L. | Galatasaray No: 261 | KUMAŞ KASAR MERSERİZE ! < BOYA A P RE i | c o N TTS¥NT A*LI 0T0 ve KAMYON LASTİKLERİ. İthalâtcı sıfstile satışa arzedilmiştir, j I ^ŞH ! i i I î i KEMAL CAGLAR 11 iıinnıııııııııııııım 1111 1 1 ıııın m r İDRAR VOLLARI VE TENASÜL HASTALKLAR1 Mütehassısı Galatasaray, Suterazi So. No. 12 Ugur Apt. Tel: 44 14 36 MERKEZ IŞIK İTHALÂT Bankalar Okçu Musa cad. 80/1 Tel: 44 83 66 Teljf: Işıkmerkez 1 İ I 1 O R T A A N A D O L i : | TÎCARET ve SANAYİ İŞLETMESİ T.A.Ş. | KAYSERt MENSUCAT FABRİKASI î Yukandaki ameliyeler için yüksek kapa siteli modern terbiye tesislerinde münferiden | veya bütün ameliyeler için fason imalât sip arişlerinin kabulüne başladığınl sayın müş j erilerine bildirir. i ı » »ımmmmmm mmmummmm'mmmmmımmmmm ımwwııiiffiiııııııw»ıııııı»uııWlıwııl»»»i)liMiıımılllllllılıııııllllıııılı^^ |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog