Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUIMmJRtYET • CL1IMHLK1YET" ın retrikası 20 Nisan 195t> 105 SANAT BAHİSLERt •m DUIKY^DJS. ICEÇİFLER İ(ATLAR Ali, yemçk yerken kız. yanına bağ lerin «hayır» lan aradığı ve bütün daş kurmuştu: «Ad<m Zehra'dır» «hayır» lann «evet* leri aradıâı dedi ve sesi harharalanarak, bir ve kâınat boşlufi'ndı kehke=anlar ay önce bir köyde çıkan hastalığı ve âlemler vira'an W*ün mi'sbetkoy halkı, o sırada köjün yakırda lerin merrfileri arad.Şı ve bütün rında konaklamakta olan baoa*:nın, menfilerin müsbetten aradığı gibi anasımn ve kardeşlerinin DÜyüle bu iki can ^e grinii' de hevbetli bır rine hamlederek. hepsini de köy akmtı halinde bütii.n sed'.pri Ç'Smeydanında kazıklara bağladıkla neyip asarak birbirini anvmlardı. kabiliyetsizliklerini bulur meydana çıkarır. Ve «Amerıkahlar, sarışınlan tercih ediyorlar» rını. açhktan ve susuzluktan ?ldür Kız bir aralık Ali>f: Benim KorBirleçik Amerıkada yenı bir mançtice şu olur: Erkekte kompleksler başlar. Bir Long Island Üniversitesi profesorlerinden psidüklerini. kendisinin de mucire ka dova'da ninemin vür vaçtnı aşrmş, Kütüphanecilik bilgilerimizi e kitaY>larıh, dergilerin. gazetelerin kine yapılmıştır. 1 dokır uıatıyorşey daha var. Zeki otmıyan kadm. hayatım (coloğ Hugo Beigel, Batı eyaletlerinde yaptığı bilinden kurtulabildiğini aıılattı. grjn görmiiş ve in«ırı gönlünü taÜHdiğimiz sıralarda Washington nereye kofıUİac^ğı yohlMs» htç Hr sunuz. otomat sıze paranızı bozuyor, kendi başma yürütemiyeceği için baş eğer. uygenh} bir anketi yukarıdaki sozlerle hülâsa etSonra. «Bak, Ali. ikimiz de lm Vo nımış bir annesi vard, Fana uzxın ufakltk v^rıyor. Işın güzel t&rafı dski dunyanın en büyük kutupsaldır. Zeki kadın ise tek başma bu işin üstenıektedir. Anket sırasında 17 40 arası yüzca dünyada şu dağ basında gir'e U7im bakardı da: Ki7im. seni, tnerteslnin filrmni görmüş: bu fılm eecon yıldan beri dono haiin? pc makinenin akiı var gibi. Meseîâ 1 sınden gelebileceğinı düşünür. ayrılığa, boşanlerce erkegin fikri sorulmuştur. Bunların 10 da nen bu varadıhsm iki öksüz tvlâ deniz aşırı aelen esmer bir deliIft bir kütüphanede resim bölumiı, tirilmiş olan iMtici siirpti vav< ılafdolar ıriliğinde. ona çok benzıyen mağa hdzırdır.» 7 si »zekâsı kıt>> kızlarla evlenmek istedikleridıyız. Sen Velezgranata'ya E^tmek kanlı sevecek. sen dp onu sevncpkrrrüzik bölürfıü gibi, okuma dışm okuma *alohtım1fı devttml) bir gs bır kâğıciı, hattâ sahte doları derhal ni söylemişlerdir. 10 da 5 i, en büyük bir sadelik Anıerikah erkeklerden yalnız 50 de 1 i keni?tiyorsun Ben seni götüree«>ğim. sii: i<=te ondan ^ n r a Vritfln s=ıkindaki çahşmaların varlığını. ( aynı leri hâ'ine getirilmesi düşnniilmüş farkedip geri atıyor. Ufsk parava ih. ve açıkhkla şu itirafta bulunmuşlardır: dinden daha zeki kadınla birleşmeye razı görütiyacmız yok da canınız baçka şey S"ni bur?da bulamazlar Burp^ı tı'arın sona erpcek. PerHi. tür. ramarrda genişliğini ögremrrişrık nüyor. >O zaman karım bana ışımde yardımcı <ıİdeal kadm, cahil, dar görüşlü, havaî bir istiyorsa onu da verebilıyor. dağlar arasında hiç de kimsenin mab7un olur. af'arrlı NeHen CaliftBmis'da örnek bir halk küclabilir. hatalarımı düzeltebilir, onun sayesin"arışındır Zekâ ölçusü on, on iki jaşmdakı çoSigara, bonbon, pul. süt, meyva su*** de kültüriimü arttırabilir. daha verimli bir in uğragı olmıyan kuvtu bir verdir. d^manlamazrlırn."» dfd' rh.'rrhı; Hiohffnesi olarak hayranl'kla »fcıığo geçmez.» ; yu. sıe k çorba. dondurma .. ne is* Burada rahat. rahat dinlenenilir «onra br.VfT li '*"ın rarııvle bp^^MÜ7İk Brilümü de kiİtUphsrrenin san olabilirim» diyor. #şim Öafcland PııMic f ibrarv de Fikirleri sorulan erkeklerden dörtte biri: terseniz. ber Alinin gÖTİprin<? ıprerpk: < Tssin» dedi. İkisi de bir müddet ,«,Orta zekâh kadın, zeki ss.^lmıyacak kamiizik ve resim bölümleri bi'hassa kuruluşu ile yeştf sayılır. Djha J'izde de bir psikoloğ çıkıp aynı anketi yap>;: * Jfi te o ninpnin sözieri bu S?ce do*dt>§m*u o zaman biı böl'irn bir üdın. ailc hayatmda kusurlar gorse bıle susar sa. netice nere\'e vanrdı acaba? «50 de 1» ler göz^röze sustular. çeknaişti. Uçan insan Delikanlının kıza krsı dııydugu ruva cıktı.» dive i'.âve e+ti. KendiIçinden tenkid eder. Zeki kadın bunun tam akd«ı miviz. 10 da 5 lerden mi? Görünüşe bakaDerrıek ki. bir küHiuhant yalnız kir hâlinde yaşıvordil: Cum.ıurlaş Bır Rus müheiKİisİPr grupu «uçma 1 J havranlık. sevgi ve şiddetli imre 5İne sulanmış oîan vÜ7İerre erkeksmedir. Gördüğü gerçekleri kocasına soylemekrak kat'î bir fikir yürütmek için anketi beklemekSfgit üzerine baçılrfıış ese.'İP'i de kanlıgı F'"™"' ^ • «ı jpf âletij icad etmişlprcir. «Ornytopthenisle arzu. eene Alinin gözlerinde ten kendİ5İni knramak icin v"hüten çrkinmez. o hatalan tahlil edcr. kocasıcıın mek bile kolav görünüyor... ğil; tabloları. heykeüeri. plâ'ı.ian, lerinden Brnst PrftftOTİUs''jn nnta re> adındaki bu makine şahsidir. lki âtlpta bir cağrış mahivetini almıs niin takınmağa aiışkın oldi'Şu çatık v manyetik bantları da sağlıvor, de \>e kitapları H ı hötilmurr %ekirdyği kanadl ve bir motöriı var. Tıpkı Ti. tı. Kflsıeı tutmak veya ona su ka kaşlı sertl'k. kıztn ynzflmien eriğerlendirivor. ok'ivuculara rîin ri teskil pHivorHu. Kiitiiph^ie sık roliuların çantaları gibi ark'nızü'tabını iade etmek üzere vaptığı el vip gitmi<;ti. cîste o ninenfn sörferi leyicilere. spvircilere sunuyordu. pık k<ın«erlprp ssbnp o'ııvor. h..'k. kıyor. motorü i<;!etiyor ve ktınad a, TAKAT hareketlerindp. eli. tesaf'üf eseri o bu gece doğru c'Vtj.» dpdî*i zarrin ÇJünkü G^ethe'nın Faus*'u ne ise Millî Kiitüpbanp'nin Wr k««.n> 'le çlyorsunuz. Ve bir «uçan ınsan» yalarak kıza değince cr elin ates gibi lcpclarTnın ™ rtöz çukiıriarının etBach'ın Brandenhura konçertolan, posundan ibaret kalmadıfiını gö hud «kuş insan» <>hıvrvr?.iınuz. Ors vanmasından da, delikanlının bü rafmdaki eö»«>1er w Vsdar yırauVan Gogh'un tabloları da synı riiVordu GPCPTI vıl ü t ^ J t a k ı top nytopthere'in muciriteri âletin yakın 1 tün varlığınm kendisine aktığ'nı samıs ve tatlıiasm'stı. jevdi. İnsan zekâsın.n yarattıöı fi lantı palrvnunıln bir kı«mı hclrre zamanda dünyaya yayılacağını ümıd ve VenoM'ine yalvardıSım. kız h t r Ates. yavaş vavaş s3nitywhı. Ifei Irir ve sanat amtları baKSn kâfc.tta, re^t Wi7İk BöKimiinün çalısma ye* etmetaedirlrr. Bu umid gerçekteşırse sozrten dnha sarih ularak can ku eencin snnme'<te olm korlsra iki bszan tuvalde, baEan plâkta sekla ri ve plâk depftm, bir de kiiçük trafik denilen azabdan kurtulacağımız lagile i«Hivor ve îjfîniU pözile He muvazi sevpi ha'in'1» bakan vflzle* sahne yanıldı. Ülkilcü bir müzis için bayram edebiliriz. Yoksa o ZBn»bUiyortiu. 1 New York «MetropoJitan» operası görürordu. Bu i«ttt*ik frinden ve ri. artık a*e?in kiTiliı^rvle ansiianyerı oları Müzaffer Arkan'tn teçeb man da gokte trafik kazoları mı baş*** lar! başı dırılmivordu. Atesin sönüsiinde, çetin bir meseie karşısındadır. Ya e8rdii'<lprinden r'olavı kızın Mîllî Kuttiprıarre, kttap ve hen büsü ile bir Millî Kürüphsne Orkestrası kunıldu. Ankara'nm iki Fransanm ve bütün dtayamn ya Başta gelen modellerde daha zi bir baçansızhk ihtimalini goze ala cıldırtıcı bir sevincle dönüyor ve Musikinin yavaş vava? sususunun zerleri dısında, piâstik sanatlara ve Detroit (Amerika) da, otomobilin rattıfrı en güzel pamuklu kums^tan yade 1959 tesiri göze çarpıyordu. cak. ya da 50 milyon fr^ngı sokağa vür=k oaralavıcı bir Fdnm sınırma tathlıgı vardı. O sizli yer. iki eenHTüztge âe el atarafc iizertne düsen büyük orkestrasinın üvelerile seatacak. Hâdıseyi yaratan New "York. kadar me?ut oluyordu. Kızın bskı ce cennet tesir yapıvorrhı: Panki v ' r lert yerirre getirrrîeğe çahsmaicta vivpü amatfirlprin bir araya gclıne benzinınin bitmek üzere olduğunu modelîer bu hafta. Frar.sanın Akde. han ve Hind motifleri neüstiler. kıyısınd», Pâristen ve diger İri çiçekler. romantik çiçek demet lu McNair llgpngritz adında bir kom sınrla en 'akıcı ÎÖT vaülanndan. en peri masalında. bir rüva divarınrla sfle Vunılnn bu orkp«tts küt'ip otomatik olarak haber veren elek niz etîr. Ne' var ki, fferek bCtçe, perektronik bir âlet yapılmıştır. Benzin memleket başkentlerinden gelen 130 leri de .onlardan geri kalmıyordu. pozitör. Sanattan çok dol^rı olduğu cı'çın kahkahalaHan parlak bir idüer Kız yavaş vavaş «Senin ıcîn se malzeme imkânlan, r u çal:çma banerlp, okullarrla, radvoda ko ıs«r* bir kaç litrcye inince âletten bir dü. ga7etecive teşhir edilouştir. Koton l^tlı renkler kadar göz alan renkle. anlaşılan bu müzik meraklısı ölürken ı«ık vanarken. göz yuvalan clüm bu geee inekler ?ivinmeV i.=te!rl'tı. ler veTfH. fSon BÜrilerrte* •ı^'î ınıların hem kısır, hem de ister kaplanıp süslenmiş rin tezadı da hoşa gidiyordu . Metropolitan'a 50.000 frank bırakmış den de. uvkudan da ('ılıa derin. hal dük sesi çıkmaktadır. Kont^ktı kes emprimelerle fakat» dedi ve elile iyok ki!» mâisteme* plân dış'nda yürütfilmeden veya arabaya benzin koyma büyük bir salonda dünyanın en güİ*ve^lil*r renk olarak d?ha fazla tır ama bir sartlar «Eııripide» tmje ka ba'ka kovulaşıvordu. na'ma geîen bir harekpt vaptı TJmesine seben olmaktadır. Burası. lısmalanna afra vermiştir.) zel mankenleri bu elbiseler içinde koyu mavıyi seçnıislerdir. Ispanyol cHsınden aldıâı escri rahneye konudan ses kesilmemektedir. Yar?tılışın bu iki yavrusıı ?an sullacık ka'ktı. Alive: Sen beni ttyrı bir konudur. Bö'ümü'nyn asıl konu^u nazla dolaşrmslardtr. Içlerinde bir lar türlü çiçek renğini. Holandaiılar lacak. Eiğer New York operası paraki hir iki saat önce birbirile siftab biraz dısarda bekle, b°n seni icerki kiâsîk batı mıiride siyah Venüs vardı. MiUÎ Kütüphane'nin t a b i o k o Yollarda misk gibi kokau 125 Martinik'li kumaçtan eibiserrin halı örneklerini terrih etmi«lerdir. yı reddederse McNair'in lirik dramı olarak kar«ıla«mıs iüsar.lar değil den ça&trpcag'.m» ledi ve kiicük pamuklu leksivonu, kütüphaienin k'iruiu gidir. FnVat, Türk müzifti Ûf CBZ Aralarında bizim dpsenlerirrizi de Londra operasım. o da olmazsa Paotobüsler yapıldı hepsi de genc ve iç açıcı idiler. görmeyi çok isterdik. riste Opera ComİQue"e teklif olu rliltvr dp. zamfnin ba?lan?ieındanbe çadıra do6nı vürüdü. Blraz sonra şunda ilgi ve yardjmlanrı göster müziği de arşiv çercevesi ioinCleveland (Ohio) otobüsleri bunnaoak. Bütün bu operalar red cevabı ri kaç milvar geoe secmisse. bun kran ince ve heyecanla oldugu'kamiş olan rahmetli baçbpkan Recep de bu VfK'ilmftn kndroınınTr pîrr dan böyle lavanta kokuları neşrede. r k verirlerse nihavet Monte Karlo ope lann heosini de bu kız i ı erkejH, dar çeVineenlik ve u*ançla titri> en TeTrngî tsw|îiaTıft Kurul cektir. Müzik Bolünrü'ne B*<;en vıl eekler. Simdiye k«dar Cleveland sorasına baîfvurulacak. Amerik^n mah hu erkek de bu kızı tsterr^ekl» uy sesi «Geliniz» dedi »lurdu. Ve hezaman zarnan sjhn ahnan e Mr de WWlör arşivi eklenmiş: ka kaklarında D'ıesel 190 motörünün kemesi vasiyetnameyi aynen tasdik kusuz o'arak geçirmiş olan pek es men arkasmdan cesur hir meydan serlerle gBnislenıiştrr. Tabîo ve hey ragöz ovunlan, halk hikâye ve mide bulandıncı kokulsr saça » ç a ve kabu] etmiştir. ki. hattâ ezelt tanıdıklar idiler O okuytışla «evet, gel! gel! gel!» dikeller eîbette Türk sarıatçı ttirkiüeri Halk sarıatcılaTindaTi tes geçişinden bıkan bürün aile b»ba; anda vervÜ7' min o kuşucmaz ker ye tannan ve berrak bir dâvette bu lanrtm essrlericHr. Gere* dev'.et pit edtierek manyetik banda (fpçi ları dernefi buna bir son vermeğe k« *** van geçme'' ücra yerinin Vütün yıl lundu. Delikanlının yüreği çadıra resim ve heykel «îergilennden, ge rilmistir. PlSk koleksiycmu henüz rar vermişlerdir. Halk fena kokudan ormanlan, akar do§ru atti&ı adımlardan çok daba rekse toplu ve tek sergiîerd«m se pek faklrdir: çünkii plâk satın al mutlaka kurtarüacaktır. Btınun için Orijinal şeylerin çoğu Amerıkadan dızlan. dağjarı, Evet. «Sophia Loren, Brigitte'leri günün gözde artistlerıni koymuşlar^len tsbîelar bilrmssa 19"S vı ma bazı nadir terüadilflere bagh •güzei koku neşri» tecrübeleri y»pıl döğmüş. »açlarıru çekmiş, yüzünü dır. Yalnız koca «Palyaçn» yu oldu gelir. Bu sefer de bir kuvaförün şöy suları, cimenleri ve gecenin bin bir gür çaroıyordu: yıldızlar. ba«ın>1a le bır ilân yaydığını duyuyoruz: ce^it böceklen o kızı o erkeğe. o fırıl fırıl dönüyordu. AH. çadıra Imda eklenenlerie bîivı'nri^. H5 ka'malrtadlr. Bnl'lm. nota bakımın mtş ve muvaffak olmuştur. Benzinin tırmalamış. Fakat koca «pelyaço» ğu gibi muhafaıa etmişlerdir. içtne koku haplan atmak, yandığı imdada yetişmiş ve zavallı Brigitte tüphanenin duvarlarını baştan basa dan daha talîhlidir. Modem kukla tiyatrosunun ilk pi «Som altmdan maka5İa saç keame: erkeği de o kıza çeken, ıtpn. fış eitti. Bu kız. bueün sonunda. ona Son olaraV. bilviık okuma salo müddetçe etraia tetlı kokular yay Bardot'yu kurtarmış.» kaplamıstır. Kötüprfaneve rlınacak yesi Sophia Loren Brigitte Bardot 1850 frank.» Bu kuvaför slonunnn kırtan seslerle dolup taşıvordu. Yal kâinatı hediye ediyordu. Yaradıiışmssına kâfi gelmektedir. yayılmıştır. varış bunlarla da bitmivordu Kâ ta tam bir karanlık yoktur. En avHaberde hiç bir yanhşhk yok, doğ hikâyesidir. Konu: Bu iki güzel yıl adre^ı tekmil şehirlere rrnnvın bir de okuvuc.ılar Geriye yalniz bir mesele kalıyor: ru okudunuz ama birbirinin seçını dlz bir şatoda y^şamaktadırlar. Bir Müşteri akım ne zaman baslar bi inatın bu iki vavrusunun icinden, sız, yıldiTsız gecelerde insan hade cılsa portatif bir sah dülen antaçlara göre çeşitlidir: her GÜMİ koku ama hangisi? Inci çiçeği başını yolan Brigitte . Sophia sade birlerile kardeş çocuklarıdır. Bri linmez ama bu propsgandamn diline bütün «eemfs ne<=illerin ~es!eri, geç yal meyal şekilleri sezer. Kızırı şeydeîı önce güzel eser. Ama. kü ne ile müzik hareketlerine ayrılbaygın baygın geldiği için en başta ce Italyan kukla tiyatrosunun kukla gitte'in güzel bir kedifi vardır. So doladıâı söz güzel: mis milvarlarca insanın yakarışlan kapkara saçlan. ağaran örtüler ii, tüpharienln rrrüz* ve srşiv ksrak mişttr. eiimine edilmiştir. En son şu iki ko yıldızlan. Bu tiyatroyu idare eden phia onu eiinden aimak ister. Ssç«Pr*tik olunuz ama şi'ri d* unut birbirini çağlrıyordu. Haftâ insan zerinde cömert ve koyu bir boşluk, •e^i jfözönürte ahnaraV tarih ve çeku üzerinde durulmaktadır: Lavanta Luigi Tirelli ile Jean \Villenryu s«ç», bBsbasa döffüşürler. Sonunda mavınız.» Som altından makasın şi'ri tardan önce ezeldenber' bütün ge peyda ediyordu. Klz soyıınmuştu; s^'ii îiPrwı d s iıirı'ıâl ccnimö'vvpt^tP" çiçeği veya çiçek meyva karışık kukkyı devrimize uydurm;jğa karar Pelyaço geiir. aralarını bulur, onları eraba kaç bîn kadım çekecek. me. celer:r eüıdüzleri arad'Ş". gün3üz fakat üzerine örtüleri çekmişti. dir. En klâsik tarzlardan en scr Bütün bu giizel başlan^ıçlar koku. vermişler ve klâîik tiplerin yerine barıştırır. rak ettık. (Arka.«ı var» lerin SPcHer' aradı&ı bütün »evet» yut anlavışlara kpdar bpr çesit e her başlangıç hızlı bir aeliçme El neler dtişünöyor görüyormlnMZ serı* pars ve yer v«rılmektedir. istediğinden ne yazık ki, imIII^MM lflS6 v« 1957 yıllannda Titrk res kânsızlıklar yü>ünden yine vaminde' bir könak savlsn M Ri*a tesadüflere hağh olarak ilerliye(Hoca) nın kfflek«ivon« sahn alm biîeceklerdir. Bu yd kütübhanenin ıffiş, bu yı] da Zekâi (Pa«a> ile Nas odeneSinde az bir artış Rörülmekte trri Ziya (Güran) lun birer tablo ise He vabanoı yaymların heie su koleksiyena katılmıstır. Öte yan kesilmem»«i için çırpınılan y«dan günümüzün en genç resgBrn bancı dergilerin fiatlan birden A KTÎF PASİF Mllfi Kötüphattenkt Sanat Caksmalan Yaıan: S. N. Özerdim Para bozan ıtıakine Âmmkahlara gcre ideal kadm: DAR GÛEÜŞLÜ L i Moddı SIÎMiyaııin eıı Çetin Mr meseie Soobia Lomt, Bardot'yn dövdiiî larının es«rleri kütüphanedeki yer j üç kat artmış. mikrofilm malıemelerini almaktadırlar. si avnı ölçüde pahalılanmış; TürSimdiden ResimHevkel Bölümü kiye Bibliyo§rafjası ile Tiipkiye ad' ile bir bölümün hazırlıkiarıria MaVa'oler BibliyoğrafVası'nın Modem güzelbğin sırrı çok defa başlanmış. geçici yönetmeligi de 19451956 yıllarına aid toplu ciltbir rujun ucunda, bir rimel fırçarıazarlanniiEtır. B« bölümde. Wr lerin de eklenmesiyle kâ^lt v« anın şöyle veya böyle vuruluşundaysndan röprödüksivonlar. bir yan ha«kt masrafları vukselmiç, Ata chr. Bütün nıesele o flrça vuruluşu. d»n resirn sariati ile ilffi'i MtartUr. tiirkün eski fotöğraftjidindn bu nu, o ruj rengini ve ölçüsünü, o Türidy#d«M hareketlert belirtecek lunan fotoğraflarının, iyi bir pudranın pembeliğini veya solukluJoıpürieri toplanmsktadır konser piyanosunun fatın alınman ğunu bulabilmekte, birbirlle uzlaşHillî Körüphffnf <mbat avı icin gibi olaŞanüstü masraflar Millî Kü tınp bir «başlca güzeU yaratabilde bu volda bir adım Haba ütmıs. tüphane büteesini şimdid'eri fideta mektedir. Tanıdığmız fUm yüdızla. S Ü J * ysvtrtisr ftrerivodikler) SB bitirmiştir. Bu yıl resim satın a rının çoğu baş döndüren güzelliklelonunu birkac ha'ta kanalı turma hnarmvacaktjr. Tffplu halde plâk rini bu sanetkârca buluşlara boTçludurlar. va katlanafaV Hk repim «erfi'ini koleksiyonu teklifleri mecburen Işte Sylvia Lopez: Yeçil gözlü, kı SVrrlıStrr. KntıjpriJme've bu «erefi Bir piyanoya sahip i'fe baftf'ivsn. taninmis hesteei olma havali geleeek yıllara kala zıl saçlı bir güzel. Gözlerine yauıız kaşlarile paralel bir kuyruk çeker. Arel iimuş: resimler'le mo caktır. En paribi, kitap saiın alma. Büyüsü kaşlarındadır. Bu kaşlar feu .cslrtnda gnctpriimis'ir kürtiphanenin ana amacı olduğu şakaklarına doğru acayib bir virgül ŞİHıdi, kütüphane dnlup taştıŞı; hsrfde, kısılacakhr. gibi uzar. Yapan kim? Herhalde tahiat degil. fcte Pascal Petit: Güzelliğini dadt>#rusu güzel dedirten boyanış şeklini bulana kaiiar iki yıl uğraşmıştır şımdi uçuk renk bir pud. ra üstünde bütün dtkksti görlere çeken bir makyajı var. Koyu gri Devl«t Su İşleri Urmım MüdürlüM tarafından Tokat Vilâyekalemle goz kapağını minik bir katakriben 25 Km Kuzey DogusunHa Yeçilırmak nehri üsenad gibi boyuyor. inja ediletek Almus Btrajı HMnjeiektrik Santralm* İşte Mirielle Granelü. Teni çok *4«ğıda belirtHen malzeme ifte^çlıler arasmda aranılan şartlara körpe. Pudrayı aklına bile getirmiyor ama dudaklarını fırça ile boyu. haiz olanlgrdan fiat vs tfcklif isteTrfe usulü ile ihaleve çıkanlayor, tam manasile resim gibi b o ^ eakfar. yor .Gözlerini de bambaşka bir boBu i« için gerekli döviz îdare tarafmdan temin edilecekyayış şekli var. Gri kalemle üst g!5z tir. kapağma ayrı, alt kapağına ayrı İhale guretıle safın alınafak ma4»eTne 3 «det berıerr 12759 çizgi çekiyor. îkisini de üç milimetHP takstmda düşey «ksenli Francis tipi türbin, 3 a<Jet 2 m e t re uzatıyor. Fakat çizgiler hiç bır. re kutnmda kelebek vana. 2 adet 1.68 metre kutramia kelebek leşmiyorlar. Gözlerine yuvarlak ve vana, 2 adet 1 68 kutrunda jet tipi konik vana ve bunların rnügülen bir mâna veriyorlar. teferrtk aksamıdır. İşte Mylene Demongeot: Bütün hünerini, makyaj oyununu dudak thaleve iştirâk etmek istiyenlerin : boyasile yapıyor. Fırça ile dudak1 Kaç seTW«denberi vukandaki malzemeve mömasil mallarını boyadıktan sonra iki yanlara zeftreyi imâl ettiklerini. doğru ikişer milimetre taşınyor. 2 Şimdive kaHar imâl ?ttikleri bu Mp malzemenın kapaGözlerinin mavisini mavi kalemle sitelerini ve ner^lerde kullanıldıklannı eö^terir kataloe. resim, büsbütün belirtiyor. Kalm kaşlarına fbtoffTaf v.s. belgeleri havi bir dHekce ile 25 Mayıs 1959 Pazarcımbızla tam kavisli bir biçim vete>i p?nü s=ıat 17.00 v * kadar Devlet Su İsleri Umum Müdür< riyor. Yüzündeki «şaşırmış bebek» Iü&ü Barailar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisifadesinin tatlılığı bundandır. Renkligtne (Meşrutiyet Caddesi Adakale Sokak 50) müracaatlan lâlerinln sevimliliği de ruju ile ma. zırritiıT. viden geüyor. Tath pembe bir ağız ve masnıavi gözler. HUFUSÎ orlaklıklsrin müracaatlan n T a r ı itibare alınmıvaeaktrr UTiuff Müdürlük taliplerin durumlarını inreiiverek ehil görI K OM P L E düklerine t»klif dosvalarını Modern güzelliğin sırn Titrki,\o İıtıar Rankası 31 Aralık 1958 Bilâncosu Lira K r . KASA ve MBRKBZ BANKA3I: Kasa T. C. Merkez Bankası KANUNI KARŞILIKLAR KASASI: Devlet Tahvilleti Na kit BANKALAS SENETLER CÜZDANI: Ticari Senetler ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI: Sair Tahviller Hisse Senetleri BORÇLU CARÎ HBSAPLAR : Açık Krediler Kefalet Mukabili Krediler Senetler Mukabili Krediler Esharn ve Tah Mukabili p m l i l e r Emtta Mukabili Krediler' Iştirâklerimiz Kredileri / Mütenevvi Teminat Muk. Krediler MUHTELİF BGRÇLULAR İŞTİRÂXLERİMİZ : Bankalar K. Mad. 48 F. 1 SABİT KrY^ÎETLER : Menkııller Amortismanl»r . 781.086.80 2.182.412.23 888.306.98 89.725,63 S E R M A Y E İHTİYATLAVî : Kanunî İhtiyatlar Ileride Vukua Muh. Zarar Karş Fevkalâde ihtiyatlar KARŞILIKLAR TAAHHÜTLERİMİZ MEVDUAT v ? CARÎ HESAPLAR : Tasarruf Mevdüatı : Vadesiz Vadeli Ticarî Mevduat: Vadesiz Bankalar Me\ r duatı : Vadesiz &.224,334,77 126.034,17 T.428.505,84 1.595,29 Lira Kr. 5.000.000 287533^7 265.096,65 313.554,64 978.032 61 866.184 96 196.178 80 5.437 28 2.963.499 03 1.536.386 33 828.416 36 384.000, 410.127, 5.408.882^3 952^22,89 874.782,10 1.68H.530.85 337.904,60 35.002,40 6.475.96 794.127 ^ 13.780.470 07 98 153.502 116.420 26 91 72 DSt BMOM MUDİİRLİJ8Ü!»MK 9.301.901 43 177.241 94 235.326 66 TALEP OLUNMAMÎŞ KmTETLîTR MUHTELİF ALACAKLILAR SAİR PASİFLER K  R: Geçen Seneden Müdevvar K l r 1958 Ytlı Kârı 8.113.28 296 684 29 304.797 57 986.659,4. 34.399.68 352.259.73 (402.694. T. L. na sigortahdır) Gayrimenkuller 838.877,30 Amartismanlar 22.115.98 816.761,32 1.169.021 05 2.018.049 08 SAİR AKTİFLER İLK TESİS MASRAFLARI ı Ash Amortismanlar f625 000, T. L na sigortalıdır. 1 526.362,68 105.272,60 \ 421.ı)90 08 YEKÛN NA7IM HESAPLAR 30.423.U90 57 20.379.113 63 NÂZIM HESAPLAR: Kefaletlerimiz Sair Nâzım Hssaplar YEKÛN 20.423 090 57 20.379.113 63 4,720.871,32 15.658.242.31 |P^ B U BU AK : A KS A M ) TEK I INA bir maeera filmi ' 1 M i ) !11!i HMIIUltffltl'IIll 1 M 1 1 | | NİKELÂJ ATELYESİ Tnrkiye Z1M MET Imar Lira Kr. 478.1V0 t47 844 368.072 261.795 128.054 609 4.800 30 21 12 57 59 60 95 Bankası T.A.Ş. MATLUP Lira Kr. 793.258 52 186.889 31 203.839 98 503.043 82 8.113 28 31 Arahk 1958 Kâr ve Zarar Hesabı ALJNAN ITAİZ ve KOMİSYONLAR ESHAM ve TAHVİLAT GELİRLERİ BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİN'DE ALINAN ÜCRET ve KOMİSYONLAR MUHTELİF KÂRLAR GECSN YILDAN KALAN KAR Ehven fiatla devreri satılıktır. Tel: 22 77 75 iş seatlerinde (The Lonely Man) JACK PALANCE ANTHONY PERKİNS Asla uııutamıyaca§ınız GRAFİT POTA 10 ve daha yukarı numarah Potalanmız gelmiştir. Galata Kürekçiler Caddcsi No. 23 Postahane yanında SARAY lercp V'«:i ta>pfiTTipn ern.ion Sinemasmda PEKSONEL MAPRAFLARI VERr.İ PESİM vc HARÇLAR SAİR MASPAFLAR VERİLEN FAİZ ve KOMİSYONLAR AMORTİSMANLAR KARŞILIKLAR AKTIFTEKİ KIYMET TENEZZÜLLERİ K  R : Ge?;n Seneden Müdevver Kiır 19..S Yılı Kârı 8.113,28 296.684.29 304.797 57 Gördüğü hüyük rağbete binaen HARRY KRUGER taı^fmdan teınsil «iiren ve Avrupa ve Amerikada yüzbin Dökme Banyo Çok ucuz Çek malı komple banyo'arımız şselmiş ve satışına baslanmıştır. Adres: Galata Teısene caddesi No. 194 Tel: 44 62 45 YEKÜN 1R94.144 91 YEKÛN 1894.144 91 \ FİEÂE EDEN ESİR filmi 3 üncü zafer haftasına devam «fiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog