Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

20 Nisan 1939 CUMHURtYET Amerikada r Pazartesi Konusmaları Kral Hiiseyin 1 DevletReisi Gözümüzün önü ve arkası Undrada «Nâsır PoliHka Churchill MacıtıiUan'ın Cezayirde kim olacak? akıllâüdi)) dedi Bedri Rahmi Eyiiboğlu avukatlığını yapacak belediye Amerikanın yeni Dıs Bakanı ayın John Foster Dulles'in artık çalışamıyacak kadar ağır hasta olduğunun oğrenilmesi ü/erine Başkan Eisenhower, Dış Nleri Bakanınm istifasını kabul etmis ve hemen bu vazifeye asaleten bir tayin yapılmıyacağını da sriylemişti. Belki de Eiscnhower. Dulles'in tekrar vazifesine donebileceği hususunda ümid besliyordu ve onun direktiflerine uvarak bir rauavinin Dış İşlCri Bakanlığını idare edebileceğini hesablıyordu. Bu sebebledir ki. Bevaz Saray, 29 Nisanda toplanacak Batılt Dış İşleri Bakanlan ve sonra da 11 Mayısta Cenevrede içtima edecek BatıDogu D15 İsleri Bakanlan Konferanslarında Birle>ik A merikavı Christian Herter'in «T)ış İsleri Bakan vekili» olarak toırHl eclrceğini bildirmişti. Bu durum. hem Birlesik Amerikanın ve hcm de Batının va/iyetini zayıflatabilirdi. Zirve Konferansını hazırlamakla miikellef hulunan bir BatıDoğu Dıs İşleri Bakanlan Kon feransına katılarak nlan Amerikan diplomatının belki ileride hu va/ifesinHen alınacağı ve Amerikan dı$ pn'itikasını idare elmeğe haska bîrisinin tayin edilelıileceei kanaati yaratılıyordu. Bu durumıın hıısule petirebileeeği mahsurların gririilmesi ve Foster Dulles'in He trkrar \azifeye drlnmesi ibtimallTİnin artık kariven me\cııd olmadığının Btılasılması üzerincdir ki. Bnskan F:senhower. karar dejistirmis ve C«nevre Konfpransından evvei Ar.:ı ,„ r»,. i.ı^ri T>lc"i.çına kat'î bir tavin yapmıstır. Bu vazifevr Dulles'in yerine Christian Herter'in Eetirilmiş olması umumivetle Batı âleminde büyük memnuniyet u >andırmıştır. Fransada dünyaya gelen. ilk tahsil devresini bu memlekette tamamlıvan ve gayet iyi fransızca bilen Christian Herter. bi'hassa Avrupa meselelerini eayet i>i bilen bir Amerikan diolematı olarak tanınmıştır. HaiHard İ'ni • ersitesinin Hııkuk Fakiiltesini fa\ mamladıktan sonra Dıs İsleri Bakanlığma 191B vılında gecen C. Herter'in aldığı i!k \a7İfe. Bcrlin<« idi. Ne earibdir ki. şimdi de *• Christian Herter'in. Dıs İsleri Balanı olarak ele aldığı ilk iş, gene BeHinle alâkalıdır. Bilhassa Batı âlemi iriııde ciddî f"riiş aynlıklarmın meıcııd oldıığu bir zamanda Amerikan Dıs İsleri Bakanlığının idaresini ele almakta olan Christian Herter. bn anlasmnzI'kları bertaraf edehilerek midjr? S"n olarak Berline doğrıı ncnş koridorlannda Amerikan ucaklarınm 3 bin metre Ü7erinde ıırmamalan i«in Londranın Washingtnn nerdinde vüptigı ve «protestn.. nlmadı&ı Mirtilen diplomatik tesebbiis. hu İH AneloSakson de\leti arasmdaki münasebetleri daha da boznıustnr. Ruslar da. Amerikan ucakla rınm 3 bin metrelik iıiifaı aşmamalarını istemektedirler. Fakat bu koridorlarda sefer yapan hava birl'klerine karşı son zamanlarda bcliren tecavüz hareketleri Amerikalıları ba/ı tedbirler almağa se\ketmistir. Bunun ioindir ki. Amerikan Müdafaa Bakanlığı. emnivet mülâhazaları icah ettirdikçe bu 3 bin metrelik irtifaın üzerine çıkılacağını tasrih etmiş, Cenevre kunferansına gidilmekte olduğu bir sırada Rusları giicendirmemeğe bil haşsa dikkat eden İngiliz diplomasisiııiıı endişelerini nazarı itibare almamıştır. Şimdi İngilizler, Avrupayı yakından tanıyan bir diplomatın Dış İşleri Bakanhğma gelmesile Anglo Sakson âlemi arasmdaki bazı anlaşmazlıklarm da kalkabileeeçini, Insiliz görüşiine daha fazla önem verileceğini söylüyorlar. Diğer taraftan. bu me^zudaki İngiliz siyasetini tenkid etmekte olan Fransızlar da. raeraleketlerinde yetismiş olan Christian Herter'in Almanya meselesinin arzettiği tehlikeleri daha iyi göreceeini ve hu sebeble de Kremlin'e herhansri bir taviz verme yohına saDmiyacağını belirterek iPemnuni.vetlerini izhar ediyorlar.Purası muhakkak ki. bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aroerikan dıs politikasınm ana hatlarinın tanziminde gene Eisenho wer. mtihim rol oynıjacaktır. Öniimü^deki giinlerde ise politikada fazla bir değisiklik beklemek de dfğru olmaz. Ömer Sami COSAR İh^n ve H^san adlsrında iki şahı? evvpiki giin geç vakit fazlaca ?lkol sldıklarından Evübiin Kemikli dert mevkiinde rezalet çıkardıklanndar. yakalnarak haklarında takibata baş lsrmıştır. Sir Winston. Bonn ve Paris ile Amerikan Generalleri tarafından reddedilen İnçiHere Ba«bakanının Almanya meseleleri etrafındaki görüşlerinin desteklenmesini Eisenhower'den istiyecek Londra 19 (Radyo) Londra siyasi çevrelerine göre. sabık İngiltere Başbakanı. Sir VVınston Churchill. Amerıka Cumhur Bask nı Eisenhowerden. Berlin ve Almanja meseleleıinin halli için hazırlanan Macmillan plânımn desteklenmesini istiyecek'ir. Aynı kaynaklar söyle devam edıyorlar: «B tı Almanya ve Fransa. Ingütere Başbakanı Macmrllanın plânmı ıncelemeğe çalışmaktadırlar. Amerikan Generalleri ise. Macmillan plânını reddetmek kar^rındadırlar. Mac millan plânını ancak Eisenho\ver kur tarRbilir. Churchill, Macmillan da kendirini tamamile destekledieinden. ı Eisenhovver'i harekete gecirmese çaı lı^ac ktır. Churchill. baslangıcda j Macmillan'ın avuka'lıeını yapmak ni | yetinde deâildi. Zira, kendisinin Ei=enho\ver ile vapac»ğı sörüsmelerd= şiyasî olaylar yer almıyccaktır. F?kat Churchill artık şuna kanidir ki. Ruslarla bir uzlaşma siva^etinin gerekli olriuğuna Ei«enhower'i ikn^ etme işi kendisine düsmektedir.» secimleri Yapılan bir ankette, Cumhn.riyetçi Partiden Nixon, Demokrat Partiden ise Stevenson başta geliyor 1 jîstirak nisbetinin diisiik. I nın ileri gelen gazete muhabirleri ı diye seçimlerinde. De Gaulle | arasında 1960 yılında yapılacak Cum Öteyandan. Genc Muhafazakârların ün Cezayirdeki dıirunuinun hurbaşkanı secimleri hususunda bir bir toplantısında konusan Macm !anket yapılmıştır. daha da baltalanabileceği lan. «Gelecek Do?u Batı müzaMuharrirlerin ekserisi, 1960 seçimileri siirülüyor kereleri karışık ol cak ve belki de lerinde Demokrat Partinin Cuumhur 1 Washington 19 (a.a.) Amerik» uzun sürecektir, demiştir. Macmillan, böyle olmakla beraber mÜ7akeCezayir 19 (Radyo) Bugün relc>in bir vüksek karleme konferan. Cezayiröe başlıyan Beşinci Cumhusına münccr olacaâmı ifade etmiş r.yetin ilk Beîediye seçimlerinde, ve dernistir ki: tekrar patlamağa başlıvan bombala* »Yüksek kadenıc konferansını akde muvaffak olacağımıza kaniim. Daima ifade ettiğim gibi müzakereler. bütün meseleleri halle'mek için sarfedilen mücerred bir g yret değil. miisküllerimizden bir kaçını halîe yarıyacak ve seri halindeki d'ğer konferanslsra vo! açacak bir başl ngıc telâkki edUmelidir. Yohımuz üzerindeki tehlikpler büvük olmakla beraber. mükâfatımız o derecede büvük olacaktır » Macmill'n son olarak. Batılıların kenriilenni bekleyen güç devred<» müsterek bir tavır tflkınacaklanna kani bulunduğunu sözlerine ilâve etmi^tir. birçok insanın ölmesine ve yaralnnmasına sebeb olmuştur. Asker! birliklerin yer değiştirip daha s;kı j emnivet tedbirleri alabilmelerini JSoğîamak için Belediye seçimreli 7 gün devam edecektir. Çeşitli bölçelerde, ayrı ayrı zamanlarda yapılacaktır. Belgrad deîegeleri Komünist Gin Halk ini terkelti Belgrad 19 (a.a.1 Yuprslav gazetele'inin bildirdıŞine eöre. Pekindeki Yugoslav Büvük Elcilik Maslabatpüzarı ile Elci'.ik Birinci Kâtibi, Yueoslavya hakkındaki hücumları prn'esto e'mek üzere Komünist Çin Halk Kon9resi toplantılarmı terketmi'lerdir. Hucumlar bi'hassa, Çu En Lai'nin Kongıeye sunduğu raporda ver almaktavdı. Jet uçaklarma aid bir benzin tankı denizde bulundu Mersin, 19 (Telefonla) Bugün saat 5 sıralarında sahilden 7 mil uzakta jet uçağını andiran bir cisim bahkçılar tarafından görü'müş ve Enrrivet haberdar edılmiştır. Emnivet durumu Adana İncirlik Hava Alanına bildirmiş ve gelen heyet sshile çıkarılan bu cismin 2 ton benzin alabilen ve jet uçağından düşmüş veya atılmış yedek depo olduğunu bildirmistir. Tip 2 tleposu olan bu cisin hangi jet uçağtndan düştüğü belli oluncaya kadar gümrükte muhafaza altına Ankara. 19 (T.H.A.) Vilâyeti alırmıstır. mizde son zamanlarda hırsızhk ofeyları çck artnrş ve bu hal zabıtayı endışeye sevketmiştir. Şehrimizde son birbuçük ay zarfında 163 hırsızhk vak'ası olmuş, Sıvas 19 fTelefonla> Şehrimizde Emniyetın sıkı tskibi neticesinde pastırma fiatları görülmemiş derecebunlarclan ekserisinin faili yakalande düsmiıstür. Çok zor ahcı bulan mıştır. Ele geçen hırsızların sayısı pastırmanın topt'n fıah 350 kurusa 221 i bulmiktadır. Bunlaı sorgula kadar indirilmişfir. Elinde külliyetli rını müteakıp tevkıf edilmislerdir. ni'ktarda pastırrna bulunan tücear Ankarada 45 güntîe 221 hırsız yakalandı Sıvasta pastırma fiaUarı düştü Sıvas, bahar havası içinde Bahar mevs^mi gireli şehrimiz t=m mânasile bahar havasım aiîcalc" btışün idrâk edebilmiş«İTr*Bu ^.Iızden yediden yetmişe şehir halkı parklara, bahçelere. mesire verlerine akın etmiştir Bilhassa Ethem Bev P<îrkı i!e Tekkeönü cocuklu ailel'erle tıklim tık!ım dolmuştur. Çanakkalede lıer ay elektrik tesisat ücreti ahnacak ce 'akriben flçte ikisi kendileri ara fz>kSi Nerip Evilyazadeye «ayın (a smdan seçılecektır. Buna rajrmen Kransızlar, böyle bir durumdani rimt bildiririm. Bohasr Kıırmsy Alb»y Çanakkale 19 ıTclefnnla) Ş^hriAhmet Muafzpz Tulga* miz Beledıyesi elektrik ücretlerine memnun değpldirler. zam yapmadan abonelerden tesisat ücreti olarak her ay birer lira almafia karar vermiştır. Bu suretle açığın kapanacağı bildirilmektpdir. Abone adedi 200 ü mütecavizdir. müstahdem ve menj«uplarıl«* pn buh mevsimin geçmekte olduğunu dikCpzayırde Müslümanlar nüfusun ranlı ve pndispli anlanmda beni t*kate alarak malını bir n evvel sat% 90 ını teşkil ettikleri halde Bele ' f\\i ederek mânevt destek ve mUza maga gayret etmektedir. hir olan kıymftli arkadaffim Doçent riiye Meclislerinöeki âzaların sade Dr. Mansur Sayın, A»ahiy«» Müt. Dr Constantin şehrinde, halkm r e y lerini kullanmakta olduğu bir sancbğın baçinda patlıyan bir bomba, ikisi çocuk olmak üzere 4 kişiyi öldürmüş ve 16 kişiyi de yaralamıştır. Dün Cezayirin merkezinde Be'ediye secimleri arifesinde patlı yan bomba da, bir Cezayirli kadmla bir Avrupah çocuğun ölümüne ve ayrıc a 21 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. Ysralananlardan 19 u Avrupalıdır ve ikisinin durumu pek ağırdır. Bir zamanlar tedhiş hareketlerinin merkezi olan Cezayiı şehrinieki eski Kasbah, makineü tüfek taşıyan paraşütçü birliklerln Romanın nüfusu, iki kordunu altına alınmıstır. Buna milyonu buldu rsğmen atılan bir bomb a bir bann Koma, 19 (a.a.) Roma şehrinin altını üstüne getirmiş ve neticed« j nüfusu perşembe günü dünyaya ge5 ki<=i hastanelik olmuştur. i len bir kiz çocufu ile 2 milyonu Cezayir Millî Kurtuluş Cephesi bulmuştur. Belediye Başkanı İtalMüslümanların Belediye secimleri yanların «Signorina 2 milyon» adıni boykot etmesini istemiştir. Nite nı taktıklan küçük Patrizim Cedkim ilk gün zarfında iştirak nis roni'ye altından bir madalyon zinbeti gayet düşük olmuş ve ortalama ciri hediye etmistir. °r 25 i geçmemiştir. Bazı sandıklsrın önü bombos kalmıştır. Birkaç TEŞEKKÜR ysrde tarafsız müşahitler bulun» yaçındski biricık evladım IHlek mîdığı için sancıklar faaliyete g« Tul?anın ikinci defaki çememiştir. Be'ediye seçimlerinin jlıyatını mahir ve hazık bobrfk ame #llf>rile yaDevlet Reisi De Gaulle'ün Cezayir [parak evlâdımı hayata ve bizleri sadeki dummıınu daha da baltalıya adete kavu=turan muhtcrem hoea bıleceği bi'dirilmekteJir. Avrupalı Profesör Dr. sağcılar, Ceıayirin Fransa ile tama GIYAS KORKUT'a men birleşınesini istemektedirler ysrdımeıları Operatör Dr. Melih Bazı çevreler, De Gaulle aleyhtar nzfn ve aneotezi mütehassiFi Dr Sımnna, evlâdımın ha«ıtalığının devalar'nın C°zayirin iç bolgelerinde mu nıı efnasinda yakın alâkalan il<> y«r vaffakıyet spğhyacaklarmı ileri sür ri'mlarını esırgemtyen Dr. Operatnr Albay Zeki Tunçere. ömür Kliniğı mektedirler baskam adayının Adlai Stevenson olmasını kuvvetle muhtemel görmektedirler. Anket neticesine göre, Cumhuriyetçi Parti Cumhurbaşkanı adayb&L. nı Eisenhower'in muavini Richard Nixon'un kazarvıa şansı, New York Valisi Nelson Rockfeller'e nazaran üç misli fazladır. • Cumhurbaşkanlığına bir katolik seçilebilir mi?> sualine gazetecilerin 50 tanesi «evet» ve 45 tanesi de «hayır» cevabını vermişlerdir. «Cenublu bir aday Cumhurbaşkanı seçilebilir mi?> sualine ise, 65 gazeteei «evet. ve 29 gazeteei de «hayır» e«. vabını vermiştir. Ankette, Demokrat Parti içinde Cumhurbaşkanlığı için «en fazla şansı olanları ve aldıkları oylar | u şekilde sıralanmıştır: Stevenson: 31, Âyan azası Stuart Syminsfton (Missouri) 23, Âyan azası John Kennedy (Masaachusettes) 18, Ayan azası Lyndon Johnton (Teksasi 17, Âyan azası Hubert Humphrey • Mirmesota) S. ACI BİR KAYIB Şişlide bir Cami. Yaptırma idare Heyetinden: ve Yaşatma Cemiyeti Şişli Camii Şerifi İstan İTTİHADI MİLLİ TÜRK ANONİÜ SİGORTA ŞİRKETİNDEN: Şirketimizin İdare Meclisi Âzalanndan: hâmılerinden Cemiyetimi7 İdare Heyeti Reisi ve bul Tıcarr* ve Sanayi Odası sabık Beislerinderr Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20 Nisan 1959 bugünkii pazartesi günü öğle namazından sonra Şişli Camii Serifinden kaldırılarak aüe medfenine tevdi olunacaktır. OSMAN NUEİ K0ZİK061U vefat ettıği bildirilir. Cenazesi 20 Nisan 1959 pazartesi günü öğle namazından sonra Şişli Camiinden kaldırılarak Rumelihisarındaki aıle kabrine defnedilecektir. Bay NURİ KOZİKOĞLU'nun On beş, yırmi yaş arasında herkes bir şeyle bozar. Bir yere, bir düşünceye, bir olaya, bir insana. bir şeylere takıhr kahr. Bu yaşın üstüne: Dikkat! Tehlike var! Yaftası. herhalde bu yüzden asılmıştır. On beş, yirmi arası, henüz su halinde çalkanan çocukluğumuzun yavaş vavaş donmağa, katılaşmağa başladığı yıllardır. Ağaç, ne yana bükülecekse fidan, belli belirsız o yana doğru yatmağa başlamış de mektir. On beş, yirmi yaş rtrasını pertavsula incelemek sıkıntısma katlanabilenler, yavaş yavaş katılaşmağa başlıyan çocukluğumuzun sonunda nerede karar kılabilecegini iyi kötü sezinliyebilirler. Katılaşmağa başlıyan su, bir daha erimemek üzere donunca; ne kesüecek? Taş mı? Demir mi? Cam mı? Kereste mi? Tahinhelvası mı? Tuz mu, buz mu. ekmek mi, zehir mi? Bütün keramet o yaştakileri, haberleri olmadan inceliyebilmektedir! İçlerinde olup bitenleri kendi ışığına çıkaracak bin mumluk lâmbaları gözlerine sıktınız mı, hava alırsınız! Sanki insanoğlu. kendisini lâboraruvar kohaylarma benzetmenizden hoşlanır? Her ne hal ise, bundan ötesi sanat adamlarının işi değil. ilim a damlannm işi. Biz. sayı ile kendi yaşımıza, başımıza gelelim. Tehli keli denilen yaşta herkes bir şeyle bozar ya, bendeniz de az kalsın şununla oynatacaktım: Nasıl görüyorum? Zamanımızda adına «riyaziye» denilen şöhreti her nedense umacıya, canavara, çıkmış haşmetlu dersin iki tane de buz gibi so§uk hemşirezadesi vardı: Fizik ile kimya. «Nasıl görüvorum» soru>;unu, cevablandırabilmek için el attıŞım fiz'k kitablarında buz gibi soŞuk şemalar vardı: ışık geliyor, tenis topu misali herhangi bir esvava çaroıvor. çarpar çarpmaz doğru gözbebeğine, orada tekrar bir yere çarpıvor, çaroılıyor. îstikamet beyin mar? mar?. Peki, burava kadar iyi. eüzel oradan seioM, burava carptı. sonra surava döndü. orada kaldı Kitahlara pörp Vıer şev bevindp olup biriyordu. Öyle ya adamın kolunu kesiyorsun. adam sörüyor, ama kafasını kestin mi iflâhı kesiliyor Beyin!.. Hani şu pişmiş kelle satan dükkânlarda, üstüne bir tutam maydanoz, bir çeyrek limon atarak iştahla yediğimiz, yumurta beyazı kıvamındaki nesne!. Her şey gelip ona dayanıyor. ama Rel gör ki ben bir türlü bu yumurt» bevazına dayanamıyorum. Işık, eşyayı oraya kadar gö Hirüyor, ama onun daha arkasındaki kim? Beyinde olup bitenlerin hppai kabul ama: Ben nasıl görüyorum? TabiJ bunun arkasından: Ben na«ıl işitiyorum? Soru^u geliyordu. Tavla zarı. kulak zarı hepsi iyi ama, bunların arkasında: Duvan kim? Fizik kitablarının buz gibi şemaları arasında yıllarca dolandım, dur dum. Göz vardı. onlarda, kulak vardı, ışık vardı. ses vardı, beyin vardı ama bu arada ben nerede idim? Kendimi bir türlü DU scmaların münasib h'r' tarafına yerlestiremiyorum. Daha sonra'arı. V"i semalarda kendimi değil «Yaradan» J ararl'ğımı duvdum. Eihamdiilillâh ru öyle münasebetsiz zamanlarda, öyle boş bulunduğum ânlarda gelip çatardı ki, ne yapacağımı şaşırırdım. Başımda'n aşağıya kaynar sular döküyorlar sanırdım. Elim, ayağım tutmaz olurdu. Yarab! Gökyüzünde bir yerde saklı çocukluötımuz Dokunma! Nasılsa unutmusuz Dokunma sımsıkı kapah dur.sun Senin sırrın Bizim cocukluğumuz Ve cinnet ötedenberi kapı komçu ınuz. Vallahi' Meslek tasalan, ıvır zıvır, ağır basmasaydı. eli kulağmda idi bizimkinin Arajnızda kıl kadar bir şey kalmıstı. Otuz yıl geçti aradan. Aynı konu bugünlerde bambaşka kılıkla karşıma çıkmaz mı? Gözönüne getirmek ne demektir? Hepimiz, konuşurken peynir ekmek eibi kullanırız bu sözü: Sen, şimdi bu manzaravı gözünün önüne getir. Bir yumrukta adamın yüzü allak bullak oldu. Sen adamm halini bir gözünün önüne getir. Şu renk bir elbise, üstüne şu renk bir şapka, şu renk pabuçları gözünün önüne getir. *** Bu sözü söylerken, dinlerken ne yapıyoruz biliyor musunuz~ Derhal şipşak bir sahne. veya bir şema perdesi kuruyoruz. Gozümüzün önüne getireceğimiz şeyi oraya yerleştiriyoruz. Nası! oluvor bu iş? Ne kadarda oluvor? Ne kadar sürüyor? Ne kadar basarı ile oluvor? Bütün bunlar sahiden üstünde durulacak olajlar. Hele bir ressam için!.. Yapacağı işi gözünün önüne getirebilen ressamlara ne mutlu! Altın yumurtlıyan tavuk kaç para eder bu göçün yanında. Resim sanatınm alfabesi şu davranışla başlar: Yapacağı işin çevresini, kesin olarak bilmek. Bunu doğru dürüst gSzümin ^ nüne getiremiyen ressam, işe haşladıktan sonra düzenlenmesi he men hemen imkânsız zorluklarla karsılaşmağa mahkumdur. Yeni yapacağımız işin boyunu, posunu kesin olarak tasarladık, ya ondan ötesi? Ben, bugüne kadar tanıdığım. hayatını okuduğum ressamlar arasında tablosunun en son durumunu bütün inceliklerile gözünün önüne getirebilmiş olanlara rastlamadım. En kabadayısı, ancak yüzde ellisini getirebilir gözünün 6nüne. Peki ama niçin gözümüzün önöne getiriyoruz da, arkasından hal letmiyorıız işimizi. Bu içeriden dışanva çıkarma zoru nereden geli yor' Bütün bu konuya sadeee, dokunması! R'mun Czerinde durup dü şünmeği rp'im merakhlarına bırakıyorum. Üzerinde ne kadar durulsa veridir. NasraHdin Hoea. knmurl'ikt* kay bpHigi anahtarı, <=nVak kan^'i'la araymca, bunun hikmetini Boran lara: Kömürlük çok karanlık da! demiş. Gözümüzün STT" avrlınlık, arkası zifirî karanhk deği! mi? Londra 19 (Radyo) Ürdün Kratı Hüseyin Amerikad'ki gezi ve temas larından sonra 10 gün sürecek özel bir ziyaret için bugün Londraya ! gelmiştir. Hüseyin verdiği beyanatta Ürdünün komür.izmle mücadele eden müttehid bir memleket olduğunu be lirtmiş, «Halbuki komünizmle mücadele ettiğimizden son iki sene içinde memleketımi yok etmek için Mısır idarecileri. her türlü metoda mürecaat etmişlerdır. Şımdiyse Nâsir akıllanarak bizim gibi komu nizmle mücadeleye başlamıştır.» de mistir. Hüseyin bundan sonra komünizm tehdid:nin sadeee Iraka münhasu bulunmadığmı, Kremlın'in bütün Ortadoğu ile çok fazla alâk^'^P'lığını, Afrikaye atlamak için Ortadoğuyu bir köprü gibi kullanmak istedığini belirtmış ve petrol kaynsklarını da ele geçırmeğe çalıştığım ilâve etmistir. Ürdün Kix.li, New Yorktan hareketi sırasında yaptığı konuşmasın<3a ise, «Ürdüne yapılacak jardım Arabizmin mahvına yol açacak büyük bir tehdıdi yoketmek m'kîadile kul. lanılacaktır. Bugün karşılpştığımız tehdid komüvıizmdir» demiştir. Kral Hüseyin bugün öğle yemeğıni Windsor Sarayında Kr?liçe ile yemıştir. Perşemdbe günü akşam yemeğine Basbakan M' cmülan'ın misafıri olacaktır. PortSaidde Sovyet Hlmlerini ho> kot Beyrut 19 (Radyo) Bu sabah Basra limanına demlrleyen Rus ban dıralı «Nam^nga.) şilepi, için Irak ko. münistleri büvük gbsterilcr yapmışlardır. Silâh ve cepane gciiren gemi, taşıdığı beyaz bayraklar ve Irakın Ruslar tarafından kur: rılıc 5ı ı'cnresi yazılı dövizlerle karşılanmıştır. Diğer taraftan bir haftadanberi Mısırda PortSaid şehrinde Rus film. leri göstermekte ol«n sinemalar Mısırlı halk tarafından boykot edilmektedir. Kasım Gülek Strasburg'a gitti C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek Avrupa Kon^eyinin X. dir neminin son komisyon toplantısuıda bluunmak üzere bu sabah saat 11 de uçakla Strasburg'a gıtmiştir. Polise bıçak çeken sabıkalı yaralandı Adana, 19 (Telefonla) Sabıkalılardan Adillo (Adil Çekiçciler) ile bâzı arkadaşları bujrün eski İstasyon semtinde randevucu olarak tanman bir kadının e\n önünde top. lanıp bâzı nâhoç hâdiselçrde bulunduklan sırada polis kendilerine müdahale etmistir. Buna kızan A* dillo pohsc bıçak cekmis, polis de kendi<=ıni tabarr>a ile agır surettc yaralamıptır. Yarah hastahaneye kaHınlnrştır. Dünyada 9,500,000 âmâ var Londra 19 (a.a.) Ingıliz împaratorluk Camiası Âmalar Cemiyeti Müdürii John Wilson ba«ın toplan. tısında, dünyada 9.500.000 den f?»la âma bulunduğunu, bunlardan üçte ikisinin Asya memleketlerinde, Hindıstanda en az iki milyon, Pakistanda ise 300.000 âıra bulunduğunu bildirmıstır. • ı ırıııtıt'Ht ''•ıwi!!iiii(im H:tı,ıı«ımBf!fflirtnınmmtflıfflHH!!tfii" ımi!twı,utıiı 11' 1 F Mevlâ rahmet eyleje 100 metre dünya rekoru Ankara 19 <Cumhuriyet.Teleks> Teessürle haber aldığımıza göre. Oregale edildi du milletvekıli Ferda Güleyin kızı San Josc (California) 19 (a.a.) Zeyneb Lâle bugün ameliyat sırasınDün burada yapılan atle^izm müsada vefat etmistir. bak&lan esnasmda San Jose Koleji Güley a ksine başsağlığı dileriz. Gb'klerin hitriği yerdt talebelerinden Bay Egrten. 100 metPasladı Allah reyi 10.1 saniyede koşarak dünya Ve biz aklı naçar âzad eyledik rekorunu egale eüniştir. FlhamdUlillah 100 metre dünya rekoru resmen fiç ACI BİR KAYIB Görme ve işitme tasası üe bu Amerikçlı atlet tarafından paylaşıl' Memleketımizın tanınmış tücdeyiş arasma en az on yıl girmişmaktadır. carlanndan ve Şırketimızm çok ti. Bir tane daha: kıymetli idare Meclisi Reisi Gözlerimîn arkasında Tıpış. tıpıs gezen cinler Gözlerimin arkasında Yuva kuran güvercinler Gözlerimin arkasında gülen hahar Gözlerimin arkasında ne var? k'ivbetmis bulunuyoruz. CenaZPFİ 20 4.959 pazartesi günü oğle namazını müteakıp Şişli Camiinden kaldınlarak Rumelihisarındakı aile kabristanına defnedılecektir. Kıymctli ailesine ve yakınlanna bnçspğlıgı dileriz. Ittihat Değirmcncilık T Annnim Şirketi îdare Mechsi Ferda Giileyin kızı ameliyat sırasında vefat etti NURİ KOZİKOĞLU'nu AVRUPA TOPSUNDAN MAMUL Yozgat şilerrinin seyir âleti arızalı ÎSTANBIJL OPERETİ ELHAMRADA İPEK Erkek Yazlık KETEN Kostümlüklerinin B A BA B E N L İ ^ <ı.l 'NUlhı;lLiMİ!,?lli:'!iw!l!iltıldlilki HİNDÎ SÜRPİK ı ı SON GÜN Yarın Aksamdan İtibaren Operet 3 P e r d e satışını sayın müşterilerine arzeder. Perakende satış fiatı 116.55 T.L. Galatasaray No: 261 Başlarken, nasıl görüyorum sorusunu bir türlü cevablandıramadığım için az kalsın oynatacaktım deyişim, sözün gelışi değildi. Bu so Limanımızda demirli bulunan Yozgat şilepinin seyir aletinin 8 derece bozuk işlediği yapılan kontroller neticesinde tespit edilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde seyir aletinin burada tamir edılemiveceği anlaşıldığmdan şilepin dı$ hatlara yapacağı ilk seferi sırasında uğrıyacağı bir limanda tamiratın yapılmasına karar verilmiştir. Rezalet cıkaran sarhoslar İngilizce ve tercihan Fransızca da bilen ve bu lısanlarda yazab'len genç bir bayan Daktilo aramaktadır. Tal>blenn P.K. 416 Galata, (Daktilo) rümuzuna müracaatleri rıca olunur. BUYUK BI ısese * " " «•"""•"•'>•!]!# Piyer Loti adına Haliçte bir şark kahvesi yapılacak 1 2 SENE TAKSlTLE j I I 1 Satdık APARTMAN Arsaları MESKEN KOOPERATlFLERİNE İNŞAAT ŞİRKETLERİNE APARTIMAN YAPTIRACAKLARA rNöbetçi | Yıldiz Balmumcu, Şişli Çiftec evizler, Levent Nisbetiye Cad | Hesinde . yol, su ve elektriği mevcut, fevkalâde manzarall j r>ünferi1 ve toplu blok inşaata müsait arsalar 2 sene vade ile 1 satll ıktır. Denizcilı't Bankası eayet vay^ın hir hâl alan muhtelif tesebbüsleriie bu?ün!erde bir yenisini daha ilâve ederek+ir. Bildirildiğme göre errafh tetkik ve temaslarda bulunan Banka idarecileri tanınmiş Fransız yazarlrından Pier Loti'nin hâtırasına lâvık bir sekilde Hal'c sırtlanna bir Şark Kahvesi ve bu kahveve giden bir vol yaptıracaktir < Kahve }I1PT Halicin snnund^ bil ' sırttq Pişr Loti'n ; n i=mile meşhur yerde insa erlüecrktir. ECZANELER 1 İBA ııımımnınnnmnıiHim» î;!rfn'" 'ttı' ıı.ı ıiMirnı ı Limited Şirketi K. 4 VEFAT Türcardan H?.rı "Tu<.taf5 B.'in . Hacı Foride Hanımın og'u. RPfika Knzikofunun <"•. P«">»nn Kozıkoîrîu'.un bıhilin, s Suna. Yenal Mcral. tp^k VP J.< v^rldin ried^'^ri. meThnm Lpm^n *"irat. B"vhan AVtan, S^vhin TopMoîîlu. Şükriye Ppkcanın T a^aboyleri. mrrhurn S.^ottin î r;ız, I«mail H?kkı Karafak'h. Kaya Knram^n vr> Sovim K "^71'A^^'ıınıır! bsk Fırat. merhum Yu^uf A.ktın. Ekrem Topalop'u \Te N^hit BLYAZID . SIRKECI EMINÖNÜ: Aalıye. Zeki. Bahçek?pı. Anadolu BAKIRKÖYYEŞILKOY: Bakırköy. Merkez BEŞIKTAŞ.BEBEK: Yüksel. Ortakoy. Bebek BEYKOZ: Betin BEYOĞLU: Kanzuk. Güvenal TAKSIM: Fmdıklı, Yenişehir, '".ifa GALATA: Kapıiçi. Akel KASIMPASA . HASKÖY: Pi yale. Yeni BEYLERBEYI: Merkez BUYÜKADA: Merkez HEYBELİADA: Halk KINALIADA: (Daimiı BURGAZADA: ıKapah> FATIH KARAGÜMRÜK: ü . lupınar, Vefa LÂLELI TOPKAPI. Divan. Hasekı EYÜB: Bcser KADIKÖY . BOSTANCI: Hulusi OsIticn. Halk. Fene.yolu. Âfiyet ÜSKÜDAR: Cumhuriyet RAMI: Yeni SAMATYA FENER Guneş Cakmak SARIYER: Sarıycr. İs. tikamet, Bo\acıköy SIŞLI: Sak M<rkcz. Guzelbahçe, Yeni ZEYTINBURNU: Saghk. Beyoğln, İstiklâl Caddesi Xo. 4^5 Hidivyal Han Tel : 44 34 32 ıi! ırıı ıri'ıi"nı tTr'ı i r İSTANBUL SANAYİ ODASMDAN Aşağıda cins, rniktar ve.evsafı yazılı saçlar Odamızca tevzi edılecektir. Odamıza kayıdlı ihtiyac sahiblerinin birer dilekçe ile 27/4'959 pazartesi akşamına kadar müracaatleri rica olunur. Malm Cinsi Miktan Evsafı 2 m/m 4 m/m L0U1S PHILIPPE Cleansing ve Foundafion kremlenle cildinizin hayatiyetini sağlar. LOUIS PHILIPPE Son moda ı}'k saçan 18 renlt sabit dudak boyası ile, dudaklarınıza cazıbe verir. LOUIS PHILIPPE 9 renk Oitün vesıflı pudrası ile yüzünüze lihirli bir cazibe kazandınr. > NURİ KO^TKOf.'Ti tur. C^n^zopi 20 4 İî>59 pazartesi APİKOGLU ^ EKSTRA EKSTRA TURK SUCUKLARI Karabük saç Karabük saç 30 ton 80 ton NOT: Taleblere sicil numaraları yazılacaktır. İstanbul Sanayi Odası t.ımns dcfnr'rli1cr"1ktir. MPVIA rahm«t pvlrpin CSOT C^'fnk ponderilmemesi rica oîunur )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog