Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ÎKİ CUMHtJRtYET Nisan 195» VazanzYUNUS NADI 19 ORFI IDARE =tıaberleri Dünkii tneydan kavgası TVRIZM MESFXELERI Ordumuzun bugunku bu\uk mu uzadı munakaşada bulunmuş ve Avrupanm tunstık memleketler EnstıtUsü tarafından vetıştınlmeklafferıyetım umum Osmanlı mıl kaldınp tahdıt veja temd't hakYAZAN: arasında turızm endustıısı en çok ' tedır Bu En=tıtunun Roma, Paler letıne mujdeler ve ıstıkbalımız ıcm kını r> lV>afaza etmek a7ere tas\ıp gehşen memleketlerden bırınııtı ds mo ve Arrmtıde bulunan mektephajırlı bır sabah olmasını Ccnabı e~erek Be\ıut vılâyetıne şu telgraItalya oıdağuna şuphe yoktur Tu 1 len luzumlu kalıfıve personelı ve* Baktan temenni \e nıvaz evlerım. fm cekılmesır»» Varar veımıstır rıstık hususnet ve cazıbesı bol olaı tıstırmektedır Bu m^kteplere mu2 31 taarttan evvel ha*sa or«Ikincî ve n<uncu ordn'ar lotasabaka ıle Uİebe alınmakta olup dusu kıtalarına memur tnıtun za lartnf'an mın^'f'ten horeVet ordusu Polisin bastırdığt kavga so bu memlekeün ıKİımı muhtelıf bol Bu cumleden olmak uzere, 1956 azalmanın seoebı de Fransız H u bınncı smıf talebe nnıktarı 500 kı gelerıne gore onemlı dcgışıkhkleı bitan umera erkân ve memımmn nunda vapılan aramada bir aızederse de cografı vazıjetı dola da b j memlekeü zavaret eden tu kumeürun 1958 de harıce gıtnek şıdır 5 incı ogretım yılı zarfınds pazartesı gunu saat beste hassa da t" f »n askeri raevkilen iieal ile kadının uzerınde tabanca dovız tahsı» edılmesi yetıştırılen personel kabılıvet ve vısıle denız ^a\asnın Tiu=aıt te riitl rın mıktarı 12 m'\on 665 bın ıste\enlere iresıne muracaatları ılan >.lunur ıdareı orfıve ilân ve mem'p'^et âbulundu IDAREI ORFI\E B F İ \ \ \ \MESI s^vi«iîiı iade evlemiş \e Osmanlı sırlerı kiş mevsımlerıtıde soguk'a ve 1957 de 14 mılyon 629 bın ıken usulunu T, ururlukten icaldınnıs ol ehlıvetlenne gore rurızmın muhte| Dun saat 12 raddelennde Ka=ım. n n ve yaz aylannda sjcakların şıd 1958 dekı turıstlenn sayısı 15 mıl •nasmdan ılerı gelmı=tır 3 Meşru id^rei w *• "'a^vz'n mesrutivetine teeavuz, ve şelııdi lıf branşlarında çalıştırılmak uze ı v on 200 bını bulmustuı Italyadaki otellere gelınce : mukemmel şekılde takvıvesıle bera iı.rrîvet Mehmet Arslan bevin k»t paşa Değ rmenarkast mevkunde bır detmı gerış olçude tâdıl etmekte re bır seçıme tâbı tutulur, bu mekG^rçekteTî, Itaha'da 1958 dekj Bu merrUekette her sınıftan turıs teplerden alınan dıplomalar ber ılerıde en kucuk bır sarMnlıva , ' • c'i'et edenleri ı>evdert>ev ş'H meydan kavgası olmuş, bır ki"=ı agır, dlr orta !> tur"=tiK hareketlere daır tarafımız tı metnnu^ edecek vasıflan ve sart. vuksek mektep dıplonasma muadıl ve zaafa uğramaması ve mııU ıddes dp«ie kırıo le'dip etmekte bulun uç kışı de hafıf olarak yaralandık Dığer taraftan, AJp Dag'an da tan sonra kavga pohs tarafından veıılen malumata nazaran, 15 mıl ları haız 28 bın 705 otel mevcut <r dır Dersler Naklıyat meslek tekvatanımızla Osman'ı ırtıl'e'ın n mev mus o'dugundan kevfivrtin muhtememleketı dondurucu kuzey ruz ba'tırı'mjştır cudıvetının seiamet ı e bekasını te rrn ailesıne tebliğıle merkez ve von 200 bın turıstten ^ 2 5 1 denır lup bunlardakı yatak sayısı 634 bır nıgı turizm cograhası turizm tagârlarına karşı hıma>e ve muhafa KavgEr Degırmen arkası mevknn ının zımnında hu keıe !>asHumış kara 777 \ı bu'maktadır Bu oteller me rıhı ibtitistık stenografı. daktılo ı'hakata ve bılhassa L,"i7kıye ve den kalkan şehırlerarası otobuslerde za ett gı cıhetle tabıatın bahşettıg yollarından ^ 7 0 1 motorlu olan askerî harekat A'Iahın ınavet b ahah<;ine ilân ve teb?ir kı jer kapn\a juzunden çıkmış ve kısa bu musaıt şartlar sajesınde Ita'\a nakıl vasıtalarından, %3,5 havavol janında Mılano da Duomo Cava grafı ılah eıbı turizm konulanna ve yardımıle muvaffak olmuş ve larından ve nıhavet ^15 u da de lıen ve Ga'ha Floransa da Excel aıt olup per<:onele a>nca 3 ecnebı '•ronası meriisi umutnt kararname zamarda hemen hemen vutun mey nin mutedıl ıklımlı memleketler abunun guzel ve havırlı netıcelerınız vasıtalarından ıst fade etmek sıorItalıa Boulogne da M?]estıc Iıs=>n oŞretıhr dana sıravet etmıstır 40 dakıka su. rasında \er ald g n ı goruruz vle bevan olunur » nın toplanması ve fnukides mt«rusu ctıle bu memleketı zı\aret et Gra n Albergo, San Remoda Ro\ a ren kavga sonunda Hasan Boz\okuş Bu savdıklanmızdan b şka, 4 Bılhassa, Alp Daelarının etekle İkıncı celsede Mahmut Şevket ağır tiyetimizin saijlam bır surette te^ıs t k'erı anlaşılmaktadır ve Savoı gıbı en modern tesıslerSulevman Kok Ah Kok ve Devlet Enstıtu=u üe ücaret ı«cilerı ve takvivesi fevkalâde •hemnııvet Pa<;anın aşağıdakı tel»rafnamesı al Hasan Sıvrıtepe adlarındakı şahıs •rındekı Maj uı Lugano, Come ve le techız edılmış luks oteller dı 1958 de Ital\avı zı\aret etmış Mıllî Yardim Muesesesı tarafından Legarde gol'erının bu u dugu % er li olan DavıfaM âsaviMnın ler>ıın ve kışlar icmde okunmustur lar hafıf surette \aralanarak hasta mevcut olup bu otellerın mu^terı açjlmış çok savıda Otelcılık mekler oLun Merano havza=ı olsun o l a n turıstlerden 3 mılyon 952 bını idamesıne baglı bulunmuş oldune\e kaldırılmışlaıdır cHTECLİSİ UMTJMİİ M n T.î lerı başta Ameııkalılar olmak uzeAlman, 2 mıl>on 487 bını Fransiz ğundan bugunden ı»ıbaren llnn^ul Bu arada vak a yerıne yetışen po Italyanın tabıî ve ç^kıcı manzara ve 34 bım Tuk olup gerı kalan re daha zıvade Inçılız Fransiz v« teplen mevcut oldutu dıkkat naza RIYASETI CELILESİNE ra alınacak olurs. dıger turıstık ve bilâdi seliUe (Galata Pe\f>s!n hs kavgavı bdStırmış ve japtığı a larının letafetı \e guz=ll sı ıle tatÜskudar ciheti askerleri de taları da Amenkalı IsMçrelı A\us Almaılardır memleketlerde olduğu eıbı îtalyatjskudar) ıle Izmıt ve Catalca san mamen »iilâhlarını teslım etmis ve rama sonunda şofor Ahmed Sıvrıte nınmıs olcn bolgeleıınîen bır kısturvâiı Hollandah Belçıkalı Danı Turizm personelının yetiştırilrne da da runzm endustrısı personel' pe ve yolculardan Fatraa adında bır mını teskıl edeı caklannda ıdarei o^fıvenin i'3n ve Yıldızdan kactı^ı bildirilen ikinci m=rkalı Isveclı ve Kanadalıdır sı kadırın u'tunde ruhsatsız tabanca tatbikine karar \«"i'J "•' < r 1 >r (» .• vetıstırmek hususunda gereken ted Maahaza c r e k muhtelıf v s ı l e *abur efradından baska teslimi «iOtelcılık lokantacıhk ve dıgeı bırlenn slınmasınm ıhmal edıİTieGeçtTi \ı!a gore Alman turıstlerı bulunaiak mu'adere edılmıştır Po alevh bu sırada âsavişi bozacak en fırsat n mıktannda "" 26 bır artış Fransı? tunzin bran=larmda çahştırılan peı 'âh etmemis kıta kalmamıs olma lısın vaktınde \etsmesı muhtemel lerle gezmek ve gorm°k ufak bır hareket ıdareı orfivece bulduğuinuz Roma, Floransa Mıla larda ıse ^ 3 0 bır azalma vardır Bu sonel en cok Devlet Me<=lek Tu' ızm sma tnebni meciisl umumii millî bır cmavetı onlemıstır pek ağır cezavı mucıo olaca^ından 1958 de Italyanın turistlerden nin mahalli mah^usda (asıl v e Hâdısede 16 suçlu tesbıt edılmış ve no, Venedık Napolı \ e C nova gıbı herke<ın ona eore dikkat ve ııva| elde ethği dovuler : rinde) ictimaına bır?îina mâni kal ancak bunların 2 sı yakalanabılmış, buyuk şehırler, gerek dıger sehıı nıklıkla hareket etmesı lıızurnu ılân 1958 vılı ıçınde Italyayı nyarst etmamış olmakla (slddetii aTkıslar) dığerlerınm aranmasına başlanmnş ve kasabalarda mevcut tarıhî ve ©lunur. | tığını yuKarda bevan ettıgırruz lf m'marî bır çok eserlerle âbıdeleı ikrizasmm ifası re'yi âlî'i fahtmt•mlvon glbı muazzam bır para ve muzelennde toplanmış ol'Ti sa4 Terli ve ecneM eazetelerden mennttnr ı> mrrüekete bıraktıkları dovızlerın ekserısı hareket ordusumm Ittıhat heser sanat hazınelen kış spor'.an Şehirrle ts*^n rtayat avdet lııet olarak kaifilığı 375 rrul>ar 293 ve Tera^kı Ce"iivetıle ntınisehette plâılar serbe«t kamp havatı aıb ediyor mılyon lıret gıbi muazzam b*r pars bulunduğunu dermevan edhorisr ozelhkler tunstl^rı Su guzel mem olduğu anlaşılmaktadır Bu mıktaBu fıkır ve mutal »a t<<ni»mOe hı13 ni«an leketı uv?ret ettıeğn teşvık edıO Dun BeşıktaşU ış juzunden çıkan başlıca sebep'erd°ndır lâfı hakıkattır l'mum Osmpnlı orrm 2 mılyar 166 mılvon lıretı Evıul İdarel örfive olmasma rajmen dnlan idarei meşrotanın muhafa sehırde tabij hayat avdet etmeğe munak şa sonunda 2 kısj ağır, bır sonuna kadar 9 aylık muddet zarİtalyanın bu Ribı tunsbk husu^i kısı de hafıf yaralanmıştır u s ı namına vemın ermıs olmaları baçiıvor fında turıstlerden alman ıkame* yet ve cazıbelerıne ınzımam ed":ı Ihlamur Koşkunde bekçıhk yapan hasebiie ahiren Tstanbulria vukua vergısı ve 13 mılyar 127 milyon lı«Tiearetgahlar mal! mUesroseler jtelen irtica tevebusn.ııı vok rrmrk açılmış v e iki jrür^ur sekteye u? Abdulkadır Bılgı Muzaffer Gurbuz halkınm nezaket ve terbıyesi eğretı keza, aynı müddet ıçındeka 5 ve devletı saeiamlastırmnk emel le ramış olan şimendıfer ve vanur tn Mehmed Uysal ve Omer KapUn 1 lence m'hallen, otellenmn korfoakaryakıt borıo bedellendır, 360 Öğrencı Hesaplarına yuzunden yaptıkl rı munakaşa so ru, vemeklennın nefaseti, kal fıvf itlifak edıp Allahın inavetine ?umılyar lıret de tunstlenn Italjada M nakîl vasıtaiannm sevrfiseferi nunda Abdu'kadır, Muzaffer ve Meh venerek Istanbul n/erine hir ordu turizm personelının memnunn el sarf ettıklen dovız karsllığıdır kı ne mi'sapde ed^mis olduÇiından medı ağır Omerı de bıçakla hafıf 10.000 Liraya kadar YATIU OKUL OCRETİ sevk etmişlerdir 3u nrdumın k ıvencı hızmetlen uTumıyet ıtıbanbunların toplamının mukabıli 600 civar kovlfT ve BoŞaziçi ha'kı va surette jaralamıştır mandanlarile zabıtan ve efradınle vabancı zıvaretcılere kargı heı 2.500 Liralık çeşitli PARA ilcramiyeleri kusur mılyon dolan bulmaktadır vag vavaş İstanbula inmeve V«B1»" Yaralılar hast neye kaldırılmi}, dan hiç hiri hiç bır cemivete ve tu mıstır suçlu yakalanarak takıb ta baslan tarafta eo'tenlen kolavlıklar Bu rakkamlar Italyadaki turizm sıvasî fırkalardan hıc binne menrîstler uzennd" cok ıvı mtıbalar \a Son para yat.rma tarihi 24 N İ S A N 1959 endustrısının mkışah ve tunstık Hareekt ordusunun 13 nlsanda mı^tır snp değillerdır. Ve esasen givasiratmakta ve bu eıbı sebeplerden hareketlenn portresı hakkmdı bır yata karışmaları kativen enit olmı nesrpttıgı bevanname dolavıdır kı, İtslvavı zıyaret eden fıkir **dınmeğe kâfı gehr Jan zabitan ev nskerler valmz âHenüz doknz av evvel Osmanlı fr"T!t'enn savısı her sene artmskta tnırleri tarafından aldılkan emir milletimİTİn istihsaline muvaffak ACfBİR~ÖLÜM dır leri harfi harfine ı c n ederek bnş oldnjhı tabîî hurrivet haklarma IıaEmeklı Albav Haîbl Herguierin ka hıc bir kuvvetin mıfaz ve te^ıri ince v e cant<"«« vııVııl>nlan stıika?eşı vr Ne\ın BılRe Ne)at Hergtllenn Mecıdnekovunde kendi'ine sivil allında bulunmn acaklar ve ak«i din vnkifi netreeierinin vatan u polıs =usu veren bır kadın \akalanaçok »pvgılı annelcri FİKRİYE HERGÜLER F E N 4 N PIRILSU § fnHarına vavı'""«ına mevdin kal rak adalete teslım edılmıştır hareketi sabıt olanlar kstnunen tecduç<ır olduğu hastalıktan kurtulamı38 \ adında Nımet adınd^ kendısimadan evvel millptin kahramanlık ıle | zive edıleceklerdir Rınaenalev h varak 19 4 9J9 tabahl Hakkın rahme zubdesi foıeti") olan aseVrlerin ftav ne sıvıl polıs msu veren kadın bu tıne kavusmu^tur Cenazesi 20 Nısan hareket ordusunnn gizh vev» dMVEHBI BOZOĞLU | ret ve himmerl ve A'İ8^m inavet volda muh'elıf dukkânlardan ru^vet Pek yakında cıkıyor | 91» pararte«i günü ogle namazını mü kâr bir cemivete mensun oMıı^u ve vard'nti «ave";'n«'» İ^t»n*»nW» *=<lpb etmrM ıizfr nf \ akalanmıştır teakıp Şısli Camıinden kaldınlar«k Nışanlandılar 1 ve hu'nısi'e ordnmın hprhançi bır TOROS Çukurovanın en eskı Nebat! Yağ Fabrıka 1 Zincırlıkuvıı Acrl mezarlıfına dffnemedisi mebusanın emniveti iade Ticaret Rakanı ihracatcılarla tesir aitmda harekft etrneMe busında son sıstem ve teknık cıhazlarla imâl edilmış; üstun | 18/4/1959 Teşvık>ye | ve memleket inzibatı tesis oiunbîr toplantı vapacak lıındusru hakkındafci iddıanm kulevsafh bır nebatı mutbak margarınıdır i mns hain v e caniler birer birer Iktısad ve Tıcamt Bakanı Hajredliven a«1ı ve esast <I1T».K1 >5ı ilân ve onümuzdeki 'nafta kanunıın penre«iine venlmekte bu din EıVmenın ilt'^r olnnıır 12 nisan 1TÎS ı> lıınmus ve melîin maksat uğrunda ıçınde sehnmıze g=îerek ıhraca^çflar5 Hamd oUan mnhallî fnziVEF AT akıttın'an ma«um kanların mnseh la bır topl ntı vapacaSı bılSirıbnekbat ve âsavişin teminme veter vatedır Vekıhn ıhracatın arttırılması Merhum Doktor îhsan Paşabiolerinin, seriatı AhmHivenhı esıtalar tertin ve ıhznr edilmis ve nın refıkası Şuravı Devlet Tcmmir bııvurdvSu adnlet ve hatkini mevzuunda vapacağı toplanüdan sonAHafc pr>«;tpriTie«'n 7İhinleri I »r>s%ız Mahkpmesı Reısi merhum ra b?7i muhım k^rarl r alınacaktır vet dairesinde tedihi mukarrer ve Reşat Beyın kerımesı Salahatlınn hevecanı mucin bir sev Valsabaha kadar r"»mleket ve mi'let hn7Ur ve âsatın Adıl Paşa. Eczacı Ekrem Or momts oldupıından kâr ve V.i%h erve Se\da Ishanın kıvmetlı ka cahstırılması istendi vUinin « 'nianı o'anlann \»ucut* r»»>inın ve l»"tıın ahalinin islenr e vınvalıdeleri Siret Adil \zi7c t E T T O»rtrl Mudurluğu sabalannın ortMsn kaldınlması ıımuKÜfierine ha'rrnalan ve biiumum Or ve 7iva Ishanın sevgıli an mî ar7uvı millet daıresinde pek va ' ha kadar otobu* çali'tırma^ı ıçm UnelerL Profesor Doktor Nıhat mennırlarin munvvnn vnkirte verkın buhınmus oldıı*undan tıundan I la>: ırma Bikanlıjıtv bır teklıfte bu. Reşad Bplgcr Lebıbo Şchler vf lerin^o hnl.ın'rak •pa7ifel<»ritii ifalunmustur I ahıka Man\ v m çok a7iz hem sonra vatan evlâ*'annı lnrbırine \<i diUkat etmelen lnTumn ilân ve Tekhf kabul edıldsjı »akdırde saçırelerı du'man eden huvık kucuk b'itım devamstz m<»ni'ir1ar hatkındıı kaat 24 ten sonra otobu=lerde ıkı mi"=!ı Saiıhatı nısvandan mııfsıt ve munafık'arın fes^tlarını rmnî mııatnp'e ir»nsı rnnksırTer bııucret almacak \olcular durak harıHATICE Hanımefendı devam ettırmelerine imkân \e zaIun<?ıi"iı avnca ilân olunur l î nicı de ınıo b dün «abah rahmetı rahmana kaman bırakılmıvacağına ıımumen san r*"i vuşmu?tur Cenaze»i bugün (pakanaat hâsıl olması teb'ığ ve tıbNİSAN 20 SEVVAL 12 zartesı) ogle namazını müteaÜçııncu Ordu Hareket Ordu^u şir olunur » kıp Sısii Cimıınde nımazı kıKumandanı Birinci Ferik lındıktan «onra A«rt mezarlik 9 Mahmut Şevket» takı aılp kahrıne defnedilecek13 nisan 132S a £ tır Allah ganı ganı rahmpt ey(jçuncu ve Hareket Oıdıısu Beyruta cekilen teleraf le>sın Avastefanosta (Yahtın Klub) de Kumandanı Birıncı Ferik v Cıçek \e çpîfnk gondcrılme 1 5 13 1 2 13115 59 18 53 2032i 3 22 bıiRun toplanmış olan rp°chs evvelâ Mahmut Şe\ ket > rre^ı rıta olunur E J 1 O 2 1 5 21 9,07112 00 1.39 ı 8 30 ilân olunan ıdareı orfıve ı n n uzun Arkası var Italyada turistik hareketler Hüsnü Sadıh Durukal I 1 fSABAH İyi örnekler arplı dın adamlaruıın dunya anjayışma daır yaadıfım >azı, Izmıtte bu okurumun dıkkatını çekmiş. O rrp dın adamlarının yuklendıklen vanrevj yenne grtıriş tarzına imrendığımizi sovlemistim Okunım, bana vazdıgı mektapta, garpU tıpı dın adamının bizde de mevcut olduğuna ispat için birkaç ornek vermış Şoyle diyor : clsparta'nıo Merkez Camiinde go5terişte B uzak. çok mutevaaı bır vâız vardır Bu zat bir gun benden şo>le bır talepte bulunmuştu < \ aıztarımda cemaate zıraî mevsularda favdalı olabibnem için meyye, sebze fidanlanna, ful bahçelen n e sun'i gııbrenhj ne tarzda kullanılacağını gosteren broşurlerinızden venr misıniz?» < \vnı vılâvetin Imam Hatip Oku lunda oğretmen vekıllığı vapan lır dığer vaızın, ya» tatıline gidecek oğrencılerine sn vanfevı verdığini oğrenmıstım : «1 Her biriniz, koyunuzdeki camıın tarıhçesını tetkk edecek e vazacak'inız «2 Okuvup vaema bılmiyen beş kovîuve ımza atmasmı oğreteceksinız ve ınwa orneklenm bana getireceksıniz «Izmitin Çarşı Camiinde, bavram namazından evvel, bır vâız, ıcinde korkutucu, asap bozucu tek kelıme bulunmn an ve dunvadan, ilimden, fenden uzun uzun bahseden hır saatlik konıısma^ına su fıkra ıle baslamıştı Bılâl'i HabesîM Hazreti Muhanımede şjkâvet etmıler ve demısler ki ı Bu adam Kur'an okurken snreleri atlıvor, intızamj bozuvor). Haıreti Muhammed «•bebini kendi^inden sormuş BıH' i Habe«î sojle cevap vprmış* Ha Resulullah, bildığıniz (fibi Kur'anda cennet ve cehennem bahısleri pek coktur. Benirn kotulukle ileim ohnadıeı in«anların tatlı Tiıma^ik hareketlerle de rslâh edilehılepeHnp inanHığnrı için. korkunç cehen. nem bafı^lerini atlıvarak dijrer bahisleri oknvorum) Vâır ^oıierini sovle bae'adr t<=te bİ7 de hu bavram «abahı. taflı sohbetimizle Allahı anacağv > Okurum. bi/de de akh Kafotda, eercek vaz'fesinin ne old»ğ» B '' W" \en. iseal ettisı kursujn, bilgfai ve dıravetile hakıkaten dotduran dın •damlan buiundu^nmı Tvkandaki mkallerie anlarhktan «onra söznne şov!e devam edlror ! «VerdİRİn» misaller gü>l, eok olmam?kla beraber. hazı misaOer daha verebilirim Yani lrarendi&in>7 ve imrendi&imiz serler hizde de vok değfl, am^k aıdır Bu a7İık valni7 din anlavifimırd% deyil Ser »aKada n*cvrnttur Unıumi calı»ma azlığl, kultfir nlıği, maddî hnkSnlar azlı&ı ve^aire jmrendi&imfa sev tek merzu Hejjil Her noksanjmtz tarnarn oldusru takdirde BatiT» avak tiTdunbneeeJHniiz kanoatmderim » Bn katvaatte mnhterem oknnımla hiriesjrnrnr. Dcimiz de »ynı dusııncedeviz Yamu bir noktada avnlıvonız Savdıkları Krneklerin var denilemiveeek kad»r aıljk teşHl etmesi noktasmda Ne yarık ki bamı füitfrdiği mls»'W birer i«ti«na hahır» (relmistir Gonul Mer W (rldecejH vohı çok ivi bılenlerimi7, cemaati pe^lenne t»kıp avnı ivl vola jfötarebilecek kaabılivette khrmelerunhr. murşıtlenmiz ol'fttn Bovleleri aztnlıkta k»ldıkça. çopuniuk ote torafta oldııkça hiz imrenmekte annlıktakıW de l""Tinnn vanında vanan vndjr suphe yoktor Hamdi VAROĞIU Iş yüzünden birbirlerini yaraladılar AZIRAN Keşidesinde 1 Kişiye 2 5 . 0 0 0 Lira olmak üzere 70.000 Lira Sahte kadın polis yakalandı EMNİYET O SANDIQI T O R O S { Nuh'un ANKARA makarnası Ikın Emıne aşçıbaşının belıne dokunaıak agzını ıkı elıyle kapa>ıp vavaşça fısıldadı «Gadmefendı ne demek olı>o kı 7 » «Padışahın garısı» < Ha' Dışı padısah desen e Bu defa âdeta bağırmıştı Ar kadaKiler gulmek ıstıyordu fa kat Dılav er aganın degenegı ba i'azan: Halide Edib Adıvaı 4 cagına bıraz kuvveth vuruvor, hiç kımse ses çıkaramıyordu Iş«Hamam hazır, seni yıkıyacasırun dallarında Ftaınenın sgzıte bu aralık sokaktan bır aıaLa ğız Ha\dı ıçtrıve, çabuk'> nı sulardıracak vemışler fcele sesı ge'dı ve kapı vuruldu Dı o vuksekleıde, kıpkırmızı yemış Emıne Suzıdılı takıb ettı Is laver aga onde, arkadakıler de lerın yeşıl yapraklar aıas'nnan tanbul hamamının na3il olacjğıonu takıb ederek kapıya koşuş âdeta ateşten birer top gıbı salnı merak edıyordu Bu hamam, tu'nr Evet muhtesem bır p a y lanışı Emıne, nar ağacmı ı'k hızmetçıler tarafındakı ıkı kurtondan hanımefendiM vere atdefa burada gordu 3ır t a raf nalı bır hamamdı Suzıdıl sovun lıyan se>ıs ovgıvla ındırıvordu hep veşıl kumbetler uzenne dıdu onu da soydu Entar'smı Hanımcfendı vaşmaklı feraeekılmış bmbır renklı çıceklerle çamaşırlannı bır tarafa fırlatalıvc'ı Dılâver ağa basta hepsı dolu Hele bunların ortasmda rak bu koylu kızını bır guzel b rden velere kadar eğı'dı'er fıskıyelı etrafı mermer kaplı ko anndırdıktan sonra una besle etek optuler Ascıbası ıle Emme caman havuz ve dort (<>rafınla melerın en kuç klermden bın arkada kalm"='ardı K")h\a kadın ağızlanndan sular akan mermn çamaşırlannı ve entarı<yııı Erıie\ı cekerek b?«;ını vere Vamer arslanlar Hele Kaıeket \ agıvdırdı Entarı b raz uzun geldar egdırn <E PH op'o dedı Elındekv suvun ıçınde vuzen o dığınden eteğ nı belıne soktu mıne bu ıpek feracen'n eteğıru kınrnzı bahklar Birıncı aı^'aAvağma bır •jıft tcr] k verdıkttn opersen evlerınden fır'ıvan goz nın bovnuna kollarını doladığı ve başma bır vemcnı bağladıVlerı jukarıva kalkmıstı Fakat zaman bahcenın aşaâısnd ıkı altan sonra harsmın hızmetçıler hanıme f endı Dılâver ağanın soy çak duvaım ortasmdan çomnpn tarafındakı bır oda*!na aotürdıi !ed k'eımı d n'ed ğı ıçın, bu a cam venı yu7"n hu^U'tvet'erıne H'zmetcılerle beslemelcrın sad1' 1rat etTiedı Fvne de bıraz yısı on beşten faztavdı Ikı butıırdu B^ğazıcı Adalar Em1 kırgın gerı c»' ''d Uzun boylu yuk c<hda vatarlsrdı Avnca salı gorıılmemış mhınalı kıvı] >aşmaklı kadmın e*ıafını saranbır de \emek oda'an virdı Eurın ortaîindan akan ffune«ın allar arasmdan Emıne sadece yaş tında na'iidıvan Br>5î>7in «ıı1? radan taşlığa ınıhr, karsısırdakı mağın altındakı yeşıl hotozu go rı' cıfte merdıvenl°rden vukarıkı Emme vutkundu nrslana nıvordu Butun bunlardan Emıdaıreye gıdıhrdı sımsıVı sarıldı Gozlerı hıışu \e ne bır şey anlıjamadı 0nun ıcın vecd ıçınde bu manzarav a dalEmıne, odanm pencere«;ınden gozlerı bu bahçeden arkadakı dı ve yavas yavaş dızlerı ço.ulıkı avvazın başlarında tırer tabharem bahcesıne çevrıldı ">uvaHH kı cı V bssı pr'lanın omuzun la, harem kapısına geldıklerini rın ortasındakı ç fte kamnm lırı da uvudu Porultusu ı~tıha ıle gordu Bu tablalan ıkı hızmetaralıktı Harem dairesının de ı hırîr "n bır havvan vavusıınun cı aidı Bıri yukirıda hanıme cerıden bır kapısı bu bahçeye a< ' ">rd'5ı i!p<;i«>re ben7)/ordu • fendıve bın rle h •»motrılerm cılırdı Emıne arahk 1tap 'tan ra Vendı vemek ndalarına EebyorPıı aı=da haremın çardak alrem bahcesıne daldı Oııunde du tındakı Vanısı acıldı bır hes'eme yemyesıl bır çardak ^ardı A s malardar uzum salkımİTiı s^r ba«ı U7andı 1^"iıneyı eorunce Suzıdıl \amnda uç tane dsba ıceıne ""^etv kıvordu Emıne bıınlara saldirkuçuk besleme ı'e vukarıya sermagı r'ıi'îunmek'e beranır to?vıs varjmağa sıttı otekıler kâhı Burava kiçmış maskara' » leri f'ldır fı'd ı bu ıarıV'ilâde va kadmın r>dasın3a V ır sınının Pu ^'!7'r1ıl adlı en b"vuk bcs bahr^nın her <o es.ııı tarıvcrd'i etrafında torjlandıUr Aman lono^Hı F"IT neve doğru ge'dı Ne vuksek çanli' PP Vadsr ceAllah kac hırlu veme''' Hem ko'i'^din »a'a'arlı FTiine hır1 sıd \emıs a^afUrı \urli' Hep rlpn' 're kanana tııtulmus bır fade borek tatlı ve ' emış de bet?beı Emıne tıkırMı tıkınii sof le gıbı verınden sıcradı Slll| Jtom e d y a s ı radan zor kalkaıaK uyuklaniiğa başladı Fakat kâhva kadın. «Gozlerını aç vukarıda m'safır var, hanımefendı belkı senı gormek ıater» dıve onu sarstı Emınenın gozlen faltaşı gıbı açıldı Onun hususıyetlennden bın, en denn uykusunda bıle en ltuçuk bır sesı ışıtm^sıydı Bılhassa şımdı kafasında u«*uste dızılen bır suru sual ışaretlen vardı Bu kafa şrmdı sonsuz bır merakla hassas bır ses ahıiesı oluvermıştı Kâhya kadın, onu tekrar sarstığı zaman ıyıce uyumuş olacaktı Yukarıdakı yemek scra e r miş, Suzıdıl ve kuçuk yamakları tepsı ve tabakları ındırmış ler hattâ kahvelerı bıle kâhva kadının od^ının vamndakı bır nevı kah\ e ocağında hazHamış lardı Kâhva kadına Suzıdıl elındtkı kah\ e tepsısıle gıderken baş nı çevırmeden se^lendı 'Boyefcndı ıle hanımefendı vemek verlerken valıdan kucuk hamm ıle da mad bey de geldıler Onlar vemeklerını vemısler ama ''dhve ıçmemısler orfara da kah '» nışırdım Hanımefendı beyef«"idı \e venı bır besleme gpldığmı ama nasıl sev olduğunu daha bılmedığını sojledı Belkı >ul arıva çağırırlar sen kızın v e n e nısini çıkar saçlarmı tara E§er isterlerse ben ıner onu alın m i> «Eğer isterlerse onu ben gotururum» Kâhv a kadın bunu soyledıkten sonra Emırevı onune çektı sacmı başını du7eltmeğe başladı Yuvarlak kafasındaki t m ı c ı k l a r ensesınden sşc ğı ve kulaklarına v anaklanna sarkıvordu Emme kendını duvardakı avnada goruice dudakları sevmcten kabardı Kâhva kadının ğo7iıne gımnek ıcın b'irlfnbıre sokulgan ve hamarat olu\ ermıştî (Arkası var) Ev kadınının seçtiği makarna I Nıishası 25 Kurustur ABONE SARTLARI Turktye Harlrl Lira Kr Lira k r Senellk ( ailık < S aviık "5 00 40 00 ?n 00 22 00 44 00 Ba=an ve vavan Cumhurnel Matbaac lık ve Gazetecüık TUrk Annnım Şırkpti Cagaloelu Halkevj soksk No 39 41 Sahıbı NÂZIME NADÎ ANKARA MAKARNA UN vt İRMİK FABRİKALARI NuhTiuret ve Saaayl A. ŞU. Tel.ist.2ZWn tnkm 12395 BAY OSCAR: Yazi lslerını fı len td^re pd^n MPPUI M ıritlı NUYAN YIĞIT Gazetemıze gonderılen evr=k ve yazılar neşredilsın edı!me=in l^de edilmtr tlânlardan mesuh\et kabu] edılme» PROF NİMBÜS'ün MACE RALARt *11 Û İ i A t t <2. •B! (»>»«•«!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog