Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Yenı Çıktı TURKCE INGILIZCE BÜYÜS LÛGÂT Cılt 1 624 sajfa T L 37 50 Odemelı gonderüır. TARHAN KITABEVI KIZILAY ANKARA I umhuriyet NADt » o A "7 "i I 4..H i I Telgraf ve melrtub adresi Cumhurivet tstan bnJ Posta Kutusu tstanbuj No 246 Telefoniar Umuml SantraJ Numarasr 2 24298 Yazı Işlerl 224299 Matbaa 224290 Sene]erdenberfDâfKS?rTBdan ogrenemed'ğımz Inşjıhzcej ı ^ n * ! k Cambrıdge oen dıplor^alı A S M H e f I e r l e calışan AMERİ saye<:ınde öğrenebılırstetf: ,KaMd ıçın acele ecfrnîz * DAKTILO SEKRETE& JCURSLARI Taksım, Lâle Sınemast^gğöSısı Istıklâl caddesı 34 kat 5 ^ î ^ 4 90 11 İNGİÜZCE i ±\J Vieon l 10 MSdB Haziranda buğday f ialı yeniden tespit edilecek Dahildeki buğday Hatları ile dış piyasa arasındaki fark çok bttyiik Buğday ihracı ile döviz gelirlerinin arttırılması imkânsız eörülüyor. Bir FAO raporunda erozyon yüzünden Türkiyenin ziraî durumuendişevericiolarakgösteriliyor Türkiye Ispanya Yayınlanan tebliğde hiir dünya tesanitfünün ehemmiyeli belirtildi Menderes, Zorlu ve beraberindekiler. dun saat 16 da • Giresıın» mııhribi ile Turkiyeve ımıteveccihen Valenciadan \ola cıktılar H. Cahid Ocağının açılışında poîis hoparlör tesisatını söktü, bazı şahıslarEmniyet taraf ından nezaret altına alındı. C.H.P. Valiye teî cektî CH.R bahar taarruzu ekipi Trakyadan döndü. D.P. İl Baskanı Ay^ip Vatau Cephesi ocaği açtlışında muhalefete itidal tavsiye etti C H P Kasın paşa Ilçesı tarafından açılan Huse\ ın Cahıd Yalçın Ocagı ıcın \apılmak ıstenen torene dun Emnıvet makamlarınca ızın verılmemıştır Saat 14 te Ocagın açıhş toreni tam başladıgı sırada bınanın dışma konulmuş olan hoparlorun pohs tarafmdan kesılmesı uzerıne hâdıse mevdana gelmıştır 11 ıdare kurulu uyesı Mumtaz Ozarar \e C H P mecli":! mesı Feı ıdun Ergın, Vah Yetkınerın bu \olda tenrnatı oldu" Arkatı Sn 5 Su 7 rie bir Hilletlerarası Trrak ve Su Konîeransı Pııcrîîn «pî rirrmde fnn'anacak cılan k<>nfcran<»a 18 A\riıpa nieiTiIcl>"•'"•!! delegeleri katılnnr o Bırleşmış Mılletler Toprak ve Su Kav naklarını Ku'lanma Komıtesı bu <;abah Tıb Fakultesınde topla narak çahşmalarına başlıvacaktır Avrupanın 18 muhtelıf memleketıre mensub 55 delegenın ıştırak e drcpgı çahşmaları Tarım Bakanı Iseclım Okmen açdcaktır Dun bu \esıle ile Te>lı'ât Komıttsının Sekreterı fohn Blackmore bas»n mensublarına goruşulecek A'kan Sa 5, Sn 2 de Anlcara 19 (Cumhur ıvet Teleks^ Ekmek memleketımızde her vıl gıt' kçe artan mıktaıda venılmek. tedı Bugdav ıstıhsdh \ildan \ıla oitnakta ve şahıs başına duşen bugdav mıktarı da aıtnjaktadır 1950 vılında ınsan baştna vılda 141 Kilo bugdav duşeıken 1957 vılında bu mıktar 193 kılova çıkmıştır Odalar Bırlıçuıın kendı otga Valencıa 19 (aa ) Başbakan Adnan Menderes ve beraberınoekı zevat bu sabah İsoamava yaptıknınds yaymladıgı ^ır tetkık \azı lorı 4 gtınluk re^mi znaretın son sında çeşıdlı ıstatıstıkler ve takıb edıler bııgdaj pohtıkası ortava, I rrerhalesı olan Valeıcıa şehrıne konmakıadıı | tren e gelmış ve gaıda torenle kar ı Bugdaj hülkın esds gıdasını teş Işılanmıştır Menderes kısa bır ısj kıl etmektedıı Tuıkıvede bir hekı I tırahatı mıı^eskıp Valencıa sıvıl tardan 1280 kılogıam bued v ahn \e askeri Vs'ılerı taraf ndan şeredıgı halde Almanvada ıkı bın se hne veulen oğle yemegınde hazır kız vu7 altmış Kg buşdav a h n . bulunmuştur Arka&ı Sa 5 Su 4 te Arkası Su 4 te Memurların mayıs maası o Maasların Bahar Bavramından onre verılmesi icin Mali>e Bakanli2inda tetkikler >apılnor Ankara 19 ( T H A ) Bah=ır Bayramı dolav'sıle memurlarm maaşlarıru 4 Ma\ı=ta alnaları kevfıvetınin, kendıterını mağdur duruma bırakac g volunda vapılan neşrıyal uzenne Malıve Bakanlığı bu mevzuu tetkıke bas'amıştır B^kanl gın tetkıkleıı muspet n«tıce verdıgı takdırde memur mdaş ları Bahar BayTsmındrfn evvel ve rılecektir mudbev bucağında alınacak kararın bnumüıdekı bıryapılan m ıhtar seçımını C H P ada v ı kazanmıstır Scçıme ıştırak nıs kaç gun ?arfında aç'klanması b^kbetı juzde 65 dır Resımde ovunu kullanan bır kadın gorülııvor lenmektedır Rus piyanisti dün bir basın toplantısı yaptı Huseyin Cahıd oc«jı başkanı (sulda) poluslerle bırlıkte karakola gıderken Dunvaca tanınmış pi\anist Fmil Gilels Turk bestecileriain eserlerıni Rus\ ada tanıtarağinı sojledi o Limanda yükleme ve bo*altma 1 Diyarbakır DP Kongresi polis kordonu altında yapıldı Elâzığ D.P. kongresi de bugün Llazığ U.V. kongresı de bu gun yapılıyor. yapılıyor. Muzaffer ıvıuzaner I Dnaıbakır, 19 (Telefonla) Beş bınden 6 kışı \e Kâmıl Tavşı hız , yapı'acak olan Elâzığ D P II Konsenedenberı çeşıdlı ıh ı'aflardan P la\ı \apılamı\an Dıvaıbakır D doıl kongıesı bugun polıs kordonu altında > apılabılmıştır Ankaıa ve Istanbul gazetelerıne mensub muhabırlere da\etı>e gonderıldıgı halde kendıleıme >er verılmedıgınden muhabırler kongreyı terketmıslerdır Tahmır'er hı'âfma alınan çok sıkı Emnnet tedbırlerı savesınde ılk defa olaıak hâdısesız geçen bu sekız saatlık kongre so nunda ıdare he>etıne Nurı Onur hıı bınden de bır konuşma >apan Mılgrede kısa uç kışı seçılmıştır Kon lı Egıtım Bakanı Celâl Yardımcı Bakanhgına aıd bazı faalıvetleıden bahsettıkten sonta muhalefetın bahar taarruzuna çdtmıştır Elazıg 19 (Telefonla) Yaun | gresınde bulunmak uzere bugunBaçakla şehrımıze gelen Devlet ukanı Muzaffer Kuıbanoğlu B ledı\e balkonundan halka hıtab ederek | sıvası bır konuşma yapmıştır Ba| kan Elâzıgı eskıden ^.orduğunu, Arkcm Sa 5 Sı 6 do Ankaradan donen Denizcilık Bankası Genel Mndurıı, boşattma islerinin vıldırım suratiJe vapılacağını, sövledi Ankarada Ulaştırma Bakanlığı nezdınde ıls; hWle lımandakı >ersızlık mevzuunda temaslarda bulunan Denızcılık Bankası Ge el Mu duru Samı Şehbenderler dun şehrımıze donmuştur Samı Şehbenderler kendısıle goruşen ba<un mensuplarına Istanbul lım=nında \ukleme \e bosaltma ıçler'nın «salâh yoluna gırmış sa> Iabıleceğını» ve lımanin butun tahl \e merkezlerınde bundan bov le <yıldınm sur atıle bosaltma ışlennın vapılaca^ını» bıldırmıstır Genel Mudur varın bu m bir ha^ın tm1antı«i vspacak* r Hl1f*fPt*İri *»^* L^i M, İ l tAVlTlîl1/İA¥l L CL V X 111 •^ = iiİît* Kurbanoğlu dün Elâzığda <4ktidar ebedî değildir» dedi U U JL £1 \X C İl dünya memnuniyet duydu \ ashıngton, Londra, Bonn, Paris ve Roma siyasî çevreleri, çok miıhim X muzakereler arıfesmde ışbaşına Dulles ekıpının en seçkın uyesinın derhal getınlmesinden buyük bir sevıriç duyduklarını tebaruz ettırdıler kemmel bır seçım yaptıgını bıldırmış ve taj ırun mumkun oldugu ka dar sur'atle Kongre tarafı'ndan tas \ıp edılmesı hususundakı umıdın: belırtmiştır Bu suretle Herterm 29 nısanda Parıste toplanacak olan 4 buvuk Batıh Dış Işlen Bakanlan Konferansına tam salâhıyetle ıştırâkme ımkân venlmı^ olaeaktır Cumhurıv etçı A>an u>esı Wıley de bır bey^nat vermış ve Herterm, Amenkan dış sıvasetını ıdare edebılmek ıçın gereklı butun vaslflan haız zekı bır ınsan olduğunu soy lemıştır Tâ\ınm tasdık v le alâka Arkası Sa 5, Su 2 de Washıngton, 19 (Radvo) Chrıstıan Herterm Dış Işkrı Bakanlıgıtna teMnı Amerıka \e Batı memleketlen sıva^î çevrelerınde buvuk bıı s^1 ınç > aratmıştır Eı«enhower ıdaresmin kılıt nok talarm la n bınnı teskıl eden Dış Iblerı Bakanhgına Herterın getırıhşınm Amerıkan Kongresınde gerek Demokratlar \e gerekse Cumhumetcıleıin tam ekserıjetıle tas vıp edılecegı muhakkak gorulmektedır Bu hu<=usta ılk bevanatı veren Foot. «Mııskııller azaldı» dcdi, I>mokrat Âvan uyesı Mansfıeld Magosada siviller bır Ingilız Cumhurbaşkam Eı«enho\» er in muaskerıni >araladılar Attila icin dikilen bir Bizans âbidesi bulundu Bakırkoyde meydana çıkarılan anıt, Attilâ'nın Istanbul kapılarına kadar gelıp şehrı ısgal etmekten vazgeçerek, Roma uzerıne yurumesı yuzunden Teodara tarafından dıkılmıştır. Atabıne» Istanbulun Fatıh Sultan Mehmet j hazırlıvan Reşıt Saffet tarafından fethı tarıhı olan 1453 devamh araştırmaları netıcesnde den 1000 >ıl evvel Istanbul kapıla J sutunu Bakırkovd« buldugu gı'oı rına kadar gejen Hun Imparatoru! kaıdesınin de Avasofva bahçesmde Attılâ ile \ akmdan ılgılı olan bıx oldugunu tespit etmıştır Bizans âbıdesı kalıntılarının BakırMıllî Egıüm Bakanlığı bu «ıtunu kovde bulundugu tespit edılmıştır ve kaıdesını şehrın uygun bır Anit, 449 senesınde Attılânjn Isne kovdurmaga karar vermıştır tanbul kapılarına kadar gelıp şehn ışgal etmekten vazgeçerek Bizans Imparatoru Ikınci Teodos ile bır muahede ımzaladıktan sotira Roma uzerıne yurume karan alması ne. tıcesınde dıkılmıştır Hun Imparatoru Attılanın Bizans kapılarını terketmesını muteakıp Bizans Imparatoru Teodos un klzkardeşı Teodora bu kurtuluşu tesıd etmek gavesıle Bakırko\dekı saravının bahcesıne 12 metre \ukseklığmde bır sutun abıde dıktırmış ve uzerıne Irrparatorun he^kehnı koy durtmuştur 40 v ıldanberı Attıla tarıhı uzermde tetkıklerde bulunan ve tezler Rus piyanisti Emıl Gilels Sehrım 7e gelmış buljnan g u n ü . ınuzun buvuk vırtuozlarından Sov>et piyanisti Emıl Gilels dun Park Otelde saat 17 de bır basın toplantısı yapmıştır Bugmn şehrımızde AÜas a n e m o . sında saat 18 30 da tek bw resıtal verecek olan Emıl Gilels ın memlek«tenıa4ekı konserlerı Yardımse Arkası So 5 Su 5 te rnemnun Ktbrts Valisi Lefkoşe 19 (THA) Kıbrıs Gene) Valısı Foot basına verdıgı bır be\anatta geçen ıkı a\ın Kıbrısta her ke=m Londra Anlaşmasını kajıdsız şııt^ız ve gecıkme olm ksızın >erıne getırmek hususunda azımkar dav randıgına daj delıl teskıl ettıgmı sovlemı^tır Gerıel Val anlaşmanın ımzalanmdMnı muteakıb en f zla guçluklerın ılk ay zarfında goruldugunu ıkınci av zarfında se muşkullerın azaldıaı nı belırtmıştjr Foot, Muvakkat Kabınenın ve A A^kası Sa 5, S u l d e Guenhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Md. (stanbu! Ahmetlideki kavga i etmesınden ve kavgalıları avırmak ıçın bır kaç kısının topV nmasmdan ıbaret olııp ortada np bır mevdan kavgası ve ne de agır varalılar var dır Yazuım hakıkatle kavganın paıtı. lılerle alâkası bulunmad gmdar Ba sın Kanununun hukmlerme gore tav îihan neşıını savgı ile rıca ederım 16 4 1959 Turgudlu Kavmakamı Yakub Yucel C K M P . nın dunku toplaa tısında bır hatıb konuşıırkın le partılerın alâkası yoktur Gazete. ni7in 13 4.1959 gun ve 12470 savılı nushasının bırıncı sutunun 2 fık rasınaa 'Ahmedlı nahıyesınde D P 1 lerle C H P lıler bııbırlerme gır dıler başlıklı yan go ulmuşlur Had «e Ahmedlı Sehır Kulubun. de ıkı şahıs arasında başlavan mu ı akaşanm «okak^ı kavgava mkılab Böliikbası Konyada iktidarı tenkid etti Sehrinıizdeki bir C K. M P ocağı kongresınde Aldoğan muhalefet icın isbırlığı isterken, bazı ujeler C H. P. Gunalla> \elnonu\e hurıiı» ettiler Bursada 8 târikatçi âyin yaparken yakalandı Bursa 19 CTelefonla) Dun akşam geç vakıt Çekırgede \apı'an bır baskın n°tıcesmde 8 tarıkatçı â\ın japarlarken vakalanmıslardır Çekırge uzennde tek odalı bır e\ de toplana n \e baş'arında veşıl takkeler bulundugu halde pazartesı çarşamba ve cumartesı akşamları âvın \aptıkl?rı tespit edılen tarikat çılenn Kadırı oldukları anlaşılarak bugun ada'ete verılmışlerdır A1ILLİ L.IG Mıllı lıg maçlaıına dun şehıımızde devam edılmıştır Karagumrı.k, Gençlerbırhgını ılk devrede attığı ıkı golle 2 1 maglub etmış Demırspor Adaletle 0 0 bera bere kalmıştır Ankarada Fenerbah Busun Adhvede vapılan «orgulaçe Ankaragucunu 4 2 Beşıktaş FaceTtepevı 30 mağ'ub etmışleruır rını muteikıp =prbe=t bırak 'an taYukandakı re«:ımdp DP> V =)ior Ad^'et mıçında bır Drmııspor akı r katçılerin durusmasına n i T 17nı goruluyor (Taisılâü ve dıger ha berlerı spor sahıiemızde bulacak J ekı eu"l" r 1° u r " i i T nî hukumler eınız). ~ ddiresınde oakılacaktır. Konva 19 (Telefonla) Uzun ıçın bır tahhsızlk oldugunu membır zamandanberı konuşmnan C K lekette Savcılar oıdugu halde dra I M P lıaerı Osman Bolukbaşı bu' ıstısmarcılıgınm alabıljigme at koşgun Şahm sınemaainda tertıplenen turdugunu behrterek şo> le demışIhsanıve ocak kongresınde ıkı saat tır Bir tocıığa \urulan tokat \ü« Bugun basın sırat koprusu suren bır konuşma yaıpmıstır hahne selmıştır En ufak bır dık ııınden 15 kisi tas \e sopalarla Konu^masında D P >e şı^de'tı bır lısania huıura eden Bolukbaşı mâ" katsız ık sc'ugu Hılton koguçunda birbirlerine gırdi, 4 jaralı ^a^ ne\î teme'ıer dedıgı rejım mesele aıdırn E^er Allaha \akın o'mak Dun saat 17 de Taşlıtarldd bır halerını ınceıemıs \ e eskı konuşmala ıstıvorsak adaletsız olmıyalım hak dıse ceıevan etmıştır Arkada=ları!e rının eksme C H P >e en kuçuk bır sız olmıvahm Bırakahm, camıleıe top ovnamakta olan Erol ısmlı b r tsrızde dahı bulunmamıtır Boluk hedne kılımı » çocuga tokat etılması ve E rolun C K M P nın Vatan Cephesı durumu aglıvarak babasına bıldır SAIvKINTILIĞlN SONU Yukarı da resırrlerı gorulen tepelerınde bır başı konuîmasın a bır Fransız mu tefekkırınm < Seref o mıllete kı ora ne Jcotılacpgı volunda çıkan sovlen. mesı uzerıne mutee v 17lerle Erolun mtktar saç bııakıldıgı halde kelleıe rı ustu'a ile kazmmış \e ellen bırda konuşu ur Zıllet o mıllete kı tı'ere karşı Bolukbaşı şunlaıı «oj baba<îi ve arkadaşları kurek vjpı bı^ıne kelepçelı 2 delıkanhva geçen lerde AUna caddeiermde tesaduf oraoa koleler g bı susuluı » cumlesı lemıştır ve trfslarla birbirlerine g rmışlerdır edılmıştır Lzeıleıın^ takılan dovızleıde «Ben ahmak bır zuppeyım» a bds amıştır * D P lıderlerı ham bır haya 14.15 kışının katıldıpı mevddn kav ıbaıesı bulunmaktadır Atınn polısı, delıkanhların tpnha bır sokakta Bundan .onra mevcut Anavasa lın p*"= n e 'jrler Bır taraftan cksı gdii ptüısın mudahale'ii ıl«> guç b s kızlara saıkmtıhk ettıkleıırı \* >uz bulamav ınca da onları tasladıklarını açıklamıştıı Yukanc'^ı r'sımdf, torulmemekle beraber k a ç ı s ba= na \np hn b^skı an bh^e varak b r t rsftan gııtlasımız. sı tırılıriKtır lz'pn Vat^n Cephfsıne çekr"e 1 Bohı hrt«ı Q5a den bu \ara ber 4 kışı yaraianuui mamaları ıçın Hfhkanlılar pohsİT refakatınde sokaklarda jolagtınlır' Arküsı Sa 5, i u i le ür. seçınıın bu mılleUn ısUkbabl Taşlıtarlada nteydan kavgası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog