Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

dost dergisinin edebiyat dünynmtıa getirdiği eanlılık: AÇIK OTURUM Bugün çıkan Nisan sayısında «İstanbul Bulutu» ile «Üvercinka üzerinde» Snut Kemal Yetkin. Can Yücel, Fe thi N'aci, İlhan Başgöz, M. Sumıllah A r ı s o v ' u n karşılıklı tartışmalan. 66 sayfa, 1.5 liradır. P.K. 133 ANKARA u m h ur i yet KUPUCUSU : Y U N U S NADt 10 i/ri Jl.'iOl Telgraı ve mefctub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 22*298. Yazı İ$leri. 224209. Matbaa: 224290 İNSAÎV K UR D U Varlık Yayınları arasında çıkan Rıza Bey Aileevi adlı uzun hikâyesi çok beğenilmi? olan Tarık Dursun K. ondan daha güçlü ve daha uzun soluklu olan yeni romanı «İnsan Kurdu» nu da Varîık Yayınları arasında yayınlamıştır. Fiatı 2 liradır. 2 Nisan 1 9 5 9 Köy Kaııunu Tasarısı Mecliste görüşüliiyor B.M. Meclisi Iç Işleri Komisyonunun dünkü toplantısına birçok ilim adamı da kahldı Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, ideal olan mer'î Köy Kanununun, bunu fatbik edenlerin harekeileri yüzünden istenilen neticeyi vermediğini söyledi Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) Köy Kamınu tasarısının müzakeresine bujtün Mecli» İç İsleri Ko misyonunda başlanmıştır. Komisyonun başkanlık divanı mü takereleri yakinen takib etmek ü zere bueün gazetelerin parlâmento muhabirlerini davet etmjştir. Köy Kanunu tasansı münasebetile. komisyon üye'.erinden başka mü zakerelere bir çok ilim adamian da katümışlar ve mütalealarını bildırnıişlerdir. İstanbul Üniversitesi tdari İlimler Enstitüsü Müdürü Ord. Prof. Sıddık Sami Onar. tasarıyı incelediklerini. bu konuda bir rapor rls h«zırladıklannı helirttikten sonra, mer'î Köy Kanunu hakkında demiştir ki: « Bu ideal bir kanun olmakla beraber tatbikatta istenilen fayda lar elde edilememiştir. İstenilen neticenin ahnmaması hakikaten üzülecek şeydir. Buna d* sebeb, kanunu tatbik eden hükumetten ileri gelmiştir. Ayrıca köy mercileri de kanunu kendi anlayıslarına gdre tat bik etmişlerdir. Yeni tasanda köyler plânlaştınlmakta ve bir merkeri sisteme jritmek hedef turultnak tadır. Nitekim Avrupa memleketlerinde de durum böyledir.» Ankars Üniversitesi profesorie rinden Fehmi Yavuz. tasanda galmarun kaldınlo'ıfcını, halnuki buçün Iraktaki Türklerin durumu Kerkük'e komünist öğreimenler yoüanıyor Tiirkre neşriyat yapan bir gazete kanatıldı ve * mesulleri tevkif edildi stanbul' Ankara ve İzmirde dün yirmi dokuz basın dâvasına bakıldı Şehrimizde 33 gazeteci yargılandı, İzmirde görülen 10 basın dâvasından karara bağlanan biri beraetle neticelendi; Ankaradaki 5 dâvadan biri mahkumiyet, biri de beraetle sona erdi; Ankara hapishanesinde 1 1 aydanberi yatmakta bulunan Şinasi Nahid Berker hastalandı yayınlanan 11 gazete Şehrimizde °1 ve 2 mecmua aleyhine Toplu Basın mahkemesinde açılmış olan 14 davada, dün 33 gazeteci yargılanmıstır, Bunlardan 4 dâvanın konusu; âmme. nin huzurunu bozacak yayın yapmak, 4 ü maks&dh yayın, 2 si yayifl yoluyla hakaret. 2 si Basın Kanununa aykırı hareket etmek ve 2 si de müstehcen yayın yapmaktır. Maxsadlı yayın yapmak suçundan Akşam gazetesi aleyhine açılmış olan bir dâ. vada savcı, yazar Çetin Altanın mil» letvekilleri ödenekleri h?kkınd.i \:zdığı «Şeker Bal Olsun» başlıklı fık.m*p~ rada kasıd gbrülmediğini bıldirerek Arkan Sn 5, Sü. S da beraet istemiştir. S Horan Ermeni Kili?esi Mütevelli Heyetinin, Ermeni dili ile çık;>n cHalk?esi Gazetesi» aleyhine yayın yoluyla hakaret etmek iddiasıle açmıj olduğu dâvanın duruşmasına. dün başlanmıştır. Dâva konusu yazının j •• •• •• sahibi Dr. Horhortıni, yazınm tenkırl mahiyetinde oldugunu. daha bnra mütevelli heyetinin ikaz edildığini, bu ikazın ehemmiyete aln.mşm'si irüsünden pek çok fakir Ermeninin 5.6 milyon liralık yardımdan faydaUıruımadığını söylemiştir. Biiyük Millet Meclisi İf İsleri Komisyonnnun diinkti loplaatutına katılaolar Londra uçak kazasmı A. A. mn YERİ DEGIŞİYOR MU? Ankara Ulus meydanındaki Zafer âbiaeAnkara, 1 (Cumhuriyet Teleks) sinin yerinin değiştirilecegi ısrarla söylenmektedir. Şehircilik mütehas radyodaki bülteninden dinleyip ha C H.P. Genel Başkanı İsmet İnö sısları, âbidenin yeni Melis binası önüne getirilmesi fikrini savunmak kikatle ilgisi olmadığını belirterik tenkid eden Vatan gazetesi yazan nü bugün saat 17 de C.H.P. Genel tadırlar. Resimde, âbidenin son du rumu görülmektedir. Adnan Veli hakkında açılmıs ol^n merkezinde 2. İnönü Meydan Mudâvanın dünkü durugmasında Radyo harebesinin yıldönümü münasebeevinden istenen haber bülteninin yaB tile, gençlerle bir sohbet toplanUa 5i} gönderildigi görülrmüşfür. Mahkeyapmıştır. 20 dakika siiren bu topm« tekrar istekte bulunmağa karaT lantıdg tnönü, İnönü Sava^larının v«rmi|ür. Arkaat Sa. 5, Sü. 3 de as^şrî ve. poîitik önemirri belirttikDiğer tarsftan birç<* gazete îla' ten sonra, Türkiye bakımından doKim mecmuaa mesulleri aleyhıne, furduğu sonuçları incelemi»tir Adnan Menderesi küçük düşürücü Hâlen limanımırda, uzun müddettenberi tahliye ^™~~~"p™~™™"^^^^^^^ ™ ' "•^^^^^^^^^^^^^^"™~~"~ " | «Hareket, askeri mahiyette olmakla yayın yapıldığı iddissile, açılan dâbera ber harb sanatI o l k tarüü vanın duruşmasina. ı\in devam ediliçin »ıra bekliyen 17 si ecnebî olmak üzere otuz miştir. Amerikan basmmdan naklen J J T yayınlanan yazı hakkında Kim mü. dört şilep mevcud • * ^ | rruzde daıma yer tutacaktır.» diyen dahileri: Bu yazının Amerikada gün ı Inönü, sava^lann her zatnan doğorlük 70 gazetede yayınlanmış olduğuI Arkan Sa. 3 Sü. 1 d* Bir çok ithalâtçı bugünlerde büyük nu ileri sürerek, bu gazete veya derAmerikan uçağında 2 kişinin Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) Satım Müessesesi 13 milyon 84t bin bir derdle başbaşa bulunmaktadır. gilerin yurdumuza sokulmaması yoöldiiğü 7 kisinin yaralandığı İktisadi Devlet Teşekkülleri genel lira, Sümerbank Deri ve Kundura Birinci kotadan siparişte bulunan luncla îç İsleri Bak?r.l'ğmın kararı kurulunun iki gün önee toplanarak, Müessesesi 8 milyon 428 bin lira, De. tesbit edildi ve ithal lisansları bir kaç gün evvel seçtiği komisyonlar müesseselerin mir Çelik Müessesesi 19 milyon 611 Arkası Sn. 5, Sü. 4 te biten bu ithalâtçıların malları. 10raporları üzerindeki tetkiklerine de bin lira, Maden Hurdacılığı 5 milyon Adana 1 (Telefonla'» Atinaya 30 gündür limana geldiği halde anvajn etmektedir. Müesseselerle ilgili 516 bin lira, Sümerbank 44 milyon gitmek üzere dün akşam İncirlik trepolardaki yersizlik ve vesaitsiz'ik j I 251 bin lira, \ferınos 1 milyon 921 4 Hava Alanından kalktıklan sonra tetkik mevzuu raporlar 1957 yılı gibi sebebler yüzünden vapurlardiı» faaliyetlerine aid olup, Başbakanlık bin lira, Hereke 3 milyon $19 mn üsaat 20.20 de yanarak Dedeköyü ciboşaltılamarnaktadır. varına düşen Birleşik Amerika Ha umumî murakabe heyeti tarafından ra, Emekli Sandığı 71 milyon 728 bin Halen limanımızda 17 ecnebi banlira, Ziraat Bankası 41 milyon 51 bin va Kuvvetlerine aid C124 tipindeki tanzim olunmuşlardır. dırah ve 7 si Deniz Naklıyatı OrtakUmumî murakabe heyetinin tanzi.n lira, P. T. T. 13 milyon 913 bin lira, uçak kazasile alâkah tah'ıikata başliğına aid bulunmak üzere 17 Tü/k ettiği raporlara göre. iktisadi devlet Şeker Fabrikaları 9 milyon 792 bin lanmıştır. şilepi tahliye için uzıırı bir müddefUçakta biri teğmen diâeri aststı. teşekkülü olan 32 müessese bilânço lira. Garb Linyitleri 5 milyon 392 bin tenberi sıra beklemektedirler. Bu bay olmak üzere iki kişinin öldüeü larını kârla. 19 müessese ise zararla lira, Bakırköy Fabrikası 3 milyon 293 Dün Mecliste ttham edilen gemilerin tahliye yapamamalanrun bin lira. Ziraî Donatım Kurumu 5 ve ikisi ağır olmak üzere yedi kişi kapatmışlardır. bir D. P. li dokTinuImazbaşında tahliye için yanaşabilecekleri milyon 466 bin lira. Devlet Malzeme Kâr eden müesseseler şunlardır: nin yaralandığı tesbit edilmiştir. An hğının kaldsnlma'î'r.a tarüıtımların yetersizliği gelmektedir. Ofisi 4 milyon 744 bin lira, Izmit Kâ ! Etibank Sark Kromları 10 milyon cak ailelerine duyuruncaya kadar raftar oîd'igıuiu söyledi, Rıhtuna yanaşamıyan gemiler için ğıd ve Sellüloz Sanayii 2 milyon 868 , bu astsubayla teğmemn isimlerinin küsur lira. Ergani Bakır İşletmesi 32 ise, Liman işletmesinin elinde buluB. M. M. bütiin dâvaları açıklanması Amerikan makamlarınca milyon 632 bin lira. Basma Sanayii 9 bin lira, Malatya 2 milyon 810 bin • nan mavnalar yetmemektedir. Z ' i milyon 868 bin lira, Sümerbank Alım lira, Kayseri Pamuklu Sanayii 1 mil i devre sonnna bıraktı mahzurlu görülmüştür. bu mavnaların büyük bir kısmı yüku yon 634 bin lira .Filyos Ateş Tuğla. ; lendikten sonra. gümrük depoları si 1 milyon 571 bin lira. Emniyet San . Ankara 1 (CıımlvjriyetTeleks) dolu olduğu için. malları boşaltama Meciisin bugünkü tnplaniısmda 27 dığı 1 milyon 45 bin lira. Keçiborlu makta ve Halicdeki baricî bekleme milletvekilinin Kükürt Sanayii 985.700 lira. Divriki j dokunulmazhğının mahallinde aylarca beklemektR<!i Madenleri 396.684 lira. Gemlik Sun'î j kaldırılması hakkmdaki, karma koIpek 418.234 lira. Azmi Millî T. A. Ş. BABAKADA İLKOKUL Bebek İlkokulu öğrencilerL dün sabahtan itibaren, Bebek İlkokul bahçesine Ayrıca bazı gemilefin vinçlerinin misyon raporlan kabul edilerek, bu Arkast Sa. 5, Sü. I de monte edilen barakada ders görmeğ e başlamışlardır. Bilhassa durutn öğ renci velileri arasında büyük bir çalışmaması ve bu durumun tahli.>e milletveküleri aleyhine yapılmak ismemnunluk uyandırmıştır. Bilindiöi gibi, bina vaziyeti tehlikeli görül düğü için bu okulun öğrencileri için maçula beklemesini icab eîtir tenen adli takibatın devre sonuna Arnavudköy okuluna verilmiş, faka ; öğrencilere bu okul çok uzak gel diğinden velilerin üzülmesine sebeb mesi de, gecikmelerde rol oynamaK bırakılması kararlaştırıldı. Dokun'jlmazlıkları kaldınlmak istenen D. P. olmuştur. Öğrenciler, yeni okuilan nda çift öğretim yapmak suretile 1 958 59 ders yılını taınamlıyacak tadır. Bu sebeblerden tüccar hiç bir kaba ve C. H. P. milletvekilleri: Nebil 5alardu. Ankaraya gidip gelen Orman Fakülte« Talebe Cehati olmadığı halde bağlı kalan mal di Altuâ. Zihni Üner. Atıf Topaloğlu, ve parasını haftalarca belkemekce. Sahab Kitabcı, Haluk Çulha, Sabri miyeti Başkanı, Tanm Bakanı ile vâki görüşmede müstehlik İ9e malını sabırsızlıkla is Dilek, Kemal Erclem, Faruk Ayanikna olduklannı ve bugünden itibaren derslere temektedir. oğlu, Kasım Güîek, Avni Ural. Hü. Malların tahliyesini imkânsız kı | ssmeddin Coçkun. Fethi Batıır, Snad gireceklenni söyledi lan ve bu durumun doâri""ins bü ı Beduk. Osman Alişiroğlu. Sp.lâVıaddia HaMc Partisi Ankara mtJİ«tt>«. yük miktarda âmil olan gümrük an | Karacagil. Nuri Onıır. Tevfik Doğııfctllerinden bir ztıt Meclise iki «örOrman Fakültesi öğrencileri, Or tib etmiştir. M. Fisonoğlu, Ankarada trepolarındaki yersizliğe sebeb olarak j ışıker. Ali Kaya. Kâmil Tayşi. Ah« lü sortt önergesi verdi. Birintie man Teşkilâtı yönetmeliğİDin 35 inci Ziraat Bakanı Nedim Ökmenle yaptık da, MiUt Korunma Kanununun hâlâjmed Paker, İbrahim İmirzalıoşlu, Başvekâlet Müstejarmtn Masonluk maddesindeki değişiklik düzeltilin. ları temasdan ikn» olarak döndükle. Bakırköy Akıl hastanesinde son yıllarda yatan akıl bir karar» bağlanamamış olması ve Efref Ayhan. Sevket Köksal, Bü!=nd Loca derecesini, digerinde İsMm ceye kadar derslere girmemek husu rini bildirmiş ve bu sabahtan itiba Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Arkası Sa. 5, Sii. 6 da hastalarının sayısı 2 binden 6 bine çıktı. Hayat dtnine mugayir olan Masonlnr Der sunda aldıklan kararı bu sabah bo ren derslere gireeeklerini açıkhyarak neğinin neye kapat\lmad^ğtn^ toAnkara temaslan hakkmda şunları zacaklardır. şartlarının güçlüğü de bu mevzuda rol oynuyor ruyordu. Derken aradan 24 saat Bu konuyla ilgilî olarak dün saat söylemiştir; Nisan ayinm ikinci haftasında « Orman Teşkilâtı yönetmeliğinin geçmeden sözlii »omların »ahibi 17 de O.F.T. Cemiyeti Başkanı MahAkıl Sağlık Cemiyeti tarafmdan izah edilmektefiir. Akıl Sağlığı Ce. Lefkoşede toplanacak Ana Arkaoj Sa 5 Sü. 5 te turafmdan yeri «iırıdığtnı oprenmuri Fisonoğlu bir basın toplar.tısı ter dık. Bu tat sebeb olarak D. P. çeı>. tertib edilen <Ruh Sağhğı Haftesının» miyeti tarafından bu konuda broşür yasa Konıisyonunda, Türk releri Uıraimdan C. H. P. a'.eyhine 23 üncüsü dünden itibaren başlamış. ve kitap yayınlanmakta, ayrıca ef j Hükumetini Nihad Erim Ur. kârı umumiye filmlerle aydmlatılileri vürıtlen dinsizUk idHialarında tenısil edecek Her yıl 17 nisan larih'eri arasında, maktadır. bilhnzsa Masnnluğun arluya anldıçocuk dünyaya geldikten sonra ruh Ote yandan bu konuda kendilerile Btnt, bu şekilde bir kampanyanın Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) geri t«pen bir silâh olduğunıı ve sağhğı bakımından iyi yetiştirilmesi görüştüğümüz ilgililer. hayat şartlaiçin alınması gereken tedbirleri efD. P. yi de yaralayabileceğini gös kârı umumiyeye duyurmak mf.ksadüe rının güçlüğü, insanların fazla mü. Kıbrısin yeni Anayasasını hazırtermek üzere o sorulan i'erdiğini, tertib edilen «Ruh Sağlığı Haftası» cadele zorunda kalması ve harbler, larr.ak maksadıle Kıbrısta nisan amakfad hasıl olduğundan şimdi boyunca bu konuda veli ve öğret cemiyetlprdeki ferdlerin alkolik ol yınm ikinci haftasında toplanacak J masma ve ruhsal hastalıkların art olan Anayasa Komisyonunun üye ) geri «Mığım büdirdi. mpnlerin yapması gerekli işbirliği masına sebeb olmaktadır. leri tespit olunmuştur ve bu husus ı Güzel oT»ki efendim. bu arada Bununla ilgili olarak yapılan ista ta mutabakata varılmıştır. hükumeti murokabe ile mnkeVef tistiklere eöre, Bakırköy Akıl Has. Komisyonda Türk Hükumetini Millet Meclisinin bu vazifesini ynp tanesine son yıllarda yatan akıl has temsil etmek üzere Nihat Erim tâmafc üzere istifade edeceği ana tası sayısı 2000 den 6000 e çıkmıştır. yin edilmiştir. Komisyonda ayrıca' yollardan biri sayılnn sözlii soru cemaat reısi bulunacak ve ada müeueaesi ne oldu? Onun dddiyel Türkkrinı Rauf Denktaş temsil eve ehemmiyeti küçümsmmis oldecektir. Bundan bajka tarafsız. madt mı? üye olaıak beyneimilel hukukçu Bu d<i!Tfint? bir ahşkanhk haline tsçı Sigortaiarı Kuı umunun 3 0 0 Lozan Üniversitesi eski Rektöıü J gelir de sözlii soru miiessesesi vemilyon lira sermayeli bir banka kuMarcel Bridel seçilmiştir. j rilip geri nfınan tafcrirlerls yeni bir parti propagandnsı gilâhı olup racağı bildirilmektedir. Sermaye beTürk teır.silcisi Nihat Erim 6 ni ! Iznıır 1 (Telefonla' Dün geçıkarsa neticede miUetre kâr rrıı heri 500 lira kıymetli 600 bin hissesanda üç kişilik bir heyetle Kıbrısa ı ce selâhaddin adında biri 15 «derir? Ynrm b« memleketin hali dan ibaret olacak. bunun yüzde 55 i J lira yevmiye ile bekçilik yaptığı hareket edecektir. Heyette Dış Iş: kuruma yüzde 45 i hamiline muhaı j vt istikbali ile alâkalt olmak üzere leri Bakanlığı Hukuk Müşaviri j rer olarak hakiki ve hükmi şahısla j demir ticarethanesini soyduktan verilecek hakikaten çofc ?ntihim ra satılacaktır. j sonra çaldığı malzemeyi çuvalProf. Suat Bılge bulunmaktadır. bir söiUi soru. edineceğimiz altslarîa taşırken emniyet gece bekRumlar, EOKA'nın kuruîuşnnun | Kurulacak banka ticari krenfler j , çileri tarafından yakalanmış, fa kanJikln pennden tılâkanzh.ğn yıldönümiinü kutladılar j mnkkutn kahrstı bunnn tvbn/'Tti açacak. smaî. mâlî ve sosyal teşeb i , kat teslim ohramak için yarım büslerde bulunacak. sigortalılara u ; İsaat boğuşmuşrur. Lefkoşo. 1 tHususi) Kıbrıslı t KABAK FİATI Turfanda sclızeler, vHvaş yavaş piyasaya dukül kim ynklenir? Doğru buimndık. Dunden itibaren tekrnr çalı^mava başlıyan Takiim Orman cıız mesken yaptıracak, ipotek kajrRumlar. EOKA tedhişçi teşkilâtıj mektedir. Domates, salatalık ve biberden sonra kabak da kendini { ••• gılığ] kredı açacaktu. Fakültesi otobüsü ı Arkası Sa. i, 5u. â t< | göstermısür. Resimde, küosu 27 liraya satılan kabak görüimektedir. Sağdad 1 (THA< Kuzey IrakU yeeleşik Türklere yapılan maddî ve mahevî tazyik, son günlerde büsbürün artmıştır. Kerkük okullarmdaki Türk öğretmenlerin çoğu, Türklerin mevcud olmadığı bölgelere nakledilmiflerdir. Yerlerine de. Türk aleyhtan ve komünist öğretmenler tayin edilmiştir. Ayrıca, Türk gazetelerin in Iraka softulması adeta imkânsız hale gelmiştir. Iıak makamlan. bir çok Türk gaaetesini, «emperyalist âleti veya Siyonistler hesabına çalışmak» gibi gsrîb sekillerde suelandırarat; memleket dahiline sokulmasını yasak etmişlerdir. Diğer taraftan. Kerkükt*! türkçe neşriyat yapan bir gazete ka ] parjtmış ve mepulleri tevkif edilmiştir. I. Inönü m iktisadi Devlet Teşekkülü 19 müessese zarar ediyor ınonuyu anlattı Cümrüklerde ithal mallartna uçak kazası Listenin başmda 120 küsuı milyonla « Eıeâli Kömüri işletmeleıi » geliyoı; 39 müessese ise kâıda r ' Mebuslarm dâvaları Talebelerin boykotu bu sabah sona eriyor Zararlı yol Akıl hastalarının sa> ısı yükseliyor Kıbrıs yeni Anayasasının hazırlanmasi İşçi Sigortaiarı Kurumu banka açıyor Hırsızlık yapan bekçi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog