Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CUMHURİYET 19 Nisan 195S Luxemburg maçı bugün Eugiinkü Millî Lig Maçları İstanbulda Fransa ile 00 berabere kalan Ordu takımımızın Takımımız sahaya aynı teıiible çıkıyor. Maçı Belçikalı bir hakem idare edecek Lüksemburg, 18 (Telefonla) • • • • • • • • • • * Dünya Futbol Şampiyonasının ele » • • • • • • • + • • • • me müsabakalarından oları Türkiye Lüksimburg Ordu maçı yarın ADALETİN IKİNCI GOLU, G. BlRLlGı AUL.AK1NDA (bugün) saat 15.00 de burada Be• lediye Stadmda oynanacaktır. Takım aynen • Türk takijnı maça İstanbuldaki Milli iıg maçlaruid bugün + şekilde çıkacaktır: «Varol • Motin, üç şehirde devam edilecektir. J Şehmuz Mustafa, Ergun. Cemil Aııkara 18 (Telefonla) Milli ligin ' oyunları yüzüııden bu şekilde bır Tarık, K. Ahmet. Metm. Can, Hil İstanbulda: 14.00 Adalet De « beyaz grupundaki son maçlar bugün i mağlubiyete uğnıdıl:r. Fenerbal' e mirspor J mi». oynandı. Kf>ı;ulat»Tiaları 23.140 kişi i takımı bülün oyun müddeünce gu16,00 Kragümrük • Genç 4 Hakemler Belçikalı 87.910 lira ödiyerek seyrettiler.. Gü zel bir oyun çıkartlı. Bilh>ba Muiialerbirliği 4 T Bu maçı Belçıka Federasyonuna nün ilk m çı hakem Faruk Talunun fa en teşarılı oyuncu o! rak temaGÖKAV i • Ankarada: BeşiktaşHacettepe • mer.sub beynelmilel bir hakem idaÇok gollu ve zamaıı zaman kaüteli idarefinde Besiktaş ile Ankîragücü yüz etti. Maçın i!k tehlikesini Fen^r. kanı Faik Gökaya güç oia:ı yen. • Fenerbahçe Ankaragücü « geçen bir maçtan sonra Genclerbirliği piyonu Demiıspor takımı, düıı cidre edecek yan hakcmlikleri ise Oraıasında oynairiı. Beşiktaş tekımının bahçe kalesi atlattıktan sonra 15. den galibiyeti hak eden temkinli vazifesinde başarüar diüyoruz J Ad'leti 32 msğlub ederek şehrimizhan Gönül ile Belçıka Federasyo • İzmirde: Altay İzmirspor çok güzel oyn?ması ile beraber An a^kikada Musiaf nın suğdsn attiğı Karşıyaka • Goztepe. • deki ilk galibiyetini de almağa mu ve enerjik bir maç çıkararak İskaragücü k lecisi Orhan ilk defa falsolu şut kaleye girdi. 10 nuna mensub bir hakem yapacak 4 tanbul üçüncüsü Karagümrüğü 21 maça çıkıyormuş gibi hatalar yaptı. •••••••••••••••••••••• vaffak oldu. Maçın sadece ilk dev yenii. tir. 25. dakikada sarı lâciverdliler ikin resi forvetlerin güzel oyunu ile Sivahbeyazhlar bilhassa Receb ve ci gollerini kazandıUr. Yüksel sav1 Tahminler lehimizde Bü'cün hatlarile ahenkli futbol süslü idi. İki takımın müdafaaları ise Selimin güzel oyunları ile maçı ki tr dan aldığı topla ceza sahasına dal. Bugün burada çıkan gazeteleı çok bozuktu. İlk devrede yapılan gol oynryan Lâcivertmavililer bu eazandılar. dı ve İsmetin müdahalesine rağmen lebelerile kümelerinin liderliğine maça oldukça yer ayırmışlardır. ler güzel olm'kla beraber kplecilerin 21. dakikada Recebin scıldan orta sert bir şutla topu ağlara gönderdi: bir adım daha yaklaşmış oldular. Bütün tahminler Türk takımımn ve def'nsların büyük hataları varladığı topu kaleci Orhan uzaklaştıri 20 Karagümrüklülere gelince, dardı. Genclerbirliği rakibine nazaran müsabakayı ?çık farkla kazanıp finvyınca Nazmi kafa ile ilk golü 40. dakikada Mustsfanın sağdan ma dağınık oynıyarak âdeta mağdaha rahat oynadı. pozisvonl rı de. ' nallere aireceği ürerinde toplanmı; attı Devrede 10 bitmis'ir. yvptığı ortayı Niyazi kale içinde tağerlendirmesini bildi. Forvette en lubiyeti evvelde kabul ettüer. Go!| bulunmaktadır. ] Maçın 50. dkikpsırda k.'î^ınılsn mpmladı. Devre bu goller ile 30 Fe. iyi oyuncular Nihad Tevfik ve Yük eirin her ikisinde de müdafaaiarıTürk idarecileri ise «Gayemiz bu Karagümrük Genclik kulübü, Be seldi. Müdafaa iyi markaj tatbik r;n ve kalecilerinin hataları büyük hir ceza r.tışın"la Münirin kaleye nerbahçenin lehine kapandı. maçı kazanmak ve finalleri Türki lediye Reisi Kemal Aygüne, kulübe havale ettiSi topu Orhan avuta gidiKarşılasmamn 66. dakikasında OkjSafa Yalçuğun istifası ka yede oynamaktlr» demektedirler. I gösteıdiği yakın alâka ve yardım. edemedi. ıkinci devrede Adalet bas tü. yor diye bırakınca dirrkten sekcn tayın pasını yakilayan Hayri üzekısın.ı mâni olmak ve Eflibivr'i ka•T» *İ* "f* lara bir şükran ifadesi olnvk üzere çırmnmak için çok çalıştılar. B. Ali *bul edildi Gökay, Feder?stooıı Selim göğ«ü ile kıleye sok*u. rine çıkan Osrnan ve Özcana raemen Yan hakemleri ilk defa göz alıcı şeref azalığı tevcihine karar vermiş20. 72. dakikada kpzanılan bir fritopu Fenerbahçe kalesine gönderdi: sontrforda haftski kadar muvaffak ayrı ayrı renklerle (naylon bayrakyonu, Rumanya maçından tir. y y kikte Recebin pssını Mııhnrrem kfl 31 olamadı. K. Erol ise Bülend kadar leye ort' lariı. Orhan bu topu bloke sonra kuracak Maçın bitmesine 11 dakika kala oyn yamadı. Adalet forvetinde akın l=,r)kullsr>d>klan maç çok hızlı başfdomeyincp Nazmi ücüncü golü çı. Lefterin attıet komeri Basri kafa ile Avrupa şampiyonasına 1 6 tanzim edenîer v» oynpyanlar Ka. „ dakikada Demirspor müdafai oynpvanlar Demirspor 21. dakikada kardı. Oyunun hitmesine bir dakika Hacettepe ağlarına takarck takımımn Ankara, 18 (Telefonla) Futbol ya. Burhan ve Bülenddi. asınm bir şandeiini yakahyan Fu^t Federasyonu Başkanı Safa Yalçu Vefa kulübünün senelık kongresi millet katılacağını bildirdi İ>m.Ak\ KtKOKL üıin fe kala Sevfi attıği sert şutla takımı son golünü yaptı. Maçın beş golii çok müs^id Hırumda olan Fikriye nm yeeâno payısinı yaptı: 31 Avrupa Basketbol Şampiyonasına ğun âni istifasım Millî Eğitim Ba bugün saat 10 da Vefa lokalınde vaOyun karjılıklı akınlarla geçti. An e r b a h ç e Fenerbahçe: Özcan Osman. Basri stadında yapılan Altm ksnı Celâl' Yardımcı kabul etmiş pılacaktır. Kongrede muv fıklar ve şimdiye k?dar 16 millet iştirâk ede dalet iki defa galib duruma geçme topu aeçirdi. Fikri Orhan, atlathk çivili atletizm müsabakala: ına 300 Resiktas Necmi Kâmü. Miinir. lAvniı Avni, Naci, Niyazi 'Akgün)ve yerine Beynelmilel futbol hakem idealistler çatışacaklarsa da her iki ceklerini kat'i olarak bijdirmişler fine r" ğmen nifiğlub oldu. İlk golü tan sonra uzsktan çektiâi ştıtla küaur atlet katılmıştır. Gençler, Gürcsn. Özcan. Faik B. Ahmed. Mustafo, Şeref. Yüksel, Lefter (Bas. l«rinden Faik Gökay'ı tâyi n etmiş grup da hemen hemen aynı yîhıslan dü. Ispanyadan cevap beklerırnek 7. dskikada Bulendin p'sını kulla. Tanerin de bariz hatasmdan fay Kızlar, Yıldızlar ve Büyükler ara Rpceb. N zmi. Selim. Muharrem. riı, Ergun (Niyazil. tedir nan Kaya ağlara taktı. 8. dakikadan dal?narak ilk golü takımuia kazantir. Yalçuk otomobille Adanaya aday göstermektedirler. smdaki müsabakalar zevkli ve he FENFRBAHCE FARKU GAÜB sonra Genclerbirliği Nihadın pesı dırdı. hareket etmiş, Umum Müdür tara I ; 25. dakikadp Sni bir Demirspot yecanlı geçmiştir. Yukarıdaki re Günün ikinci maçını Fenerbahçe ile Yükselin vasıtasile beraberliği fından tâyini haber alan Gökav da temin etti. Salâhaddin kaleyi Ömere hücumun'a Fuadm siiriip rpktiŞi simde yarışmslara katılan Fener Ankaranın iddialı Hacettepe t"kımı Futbol bu sabah Bakan tarafmdan kabul bıraktı. 27. dakikada Adalet. Burha şııtz Tane" seyirci kslınca Kara bahçeü kız atletlerden üçü şörülü ile yaptı ve müsab'kayı açık farkla •dilmiçtir. nın güzel pasını iyi kullonan Kaya riirnrük ağlarına ikinoi eolriegır yor. Müsabakalara bugün de devam k'*zpndı: 4.1 vasıtasile 21 öne geçti ise de 32. da mis oldu. ediıecektir. iddialı H cettepeliler devamlı sert Faik Gökay ne diyor? kikada Orhanın ceza sahasından attıK'rmızjsiyşh formalı t^kım 2u "Bugün kendisıle görüştüğümüz ğı şutla durum 22 oldu. Devrenin mağlub d'iruma düsünce hücumlaFederasyon Reisi Faik Gökay »Febtiyle bitmesi beklenirken Gencler r ı n ] tekrar sıklastırdılar. derasyon Heyetini Romanya mabirliği İlhanın Nihad t'rafından dü28. dakikada Zekâinin kale ağzın çı*>dan sonra mevzuata uygun olaçürülmesi ile bir penaltı kazandı. da verdici pası Ne^im Kafa ile Orhanın şutu maçın neticesıni ilân Mehmedin elîerine değdirerek Karak kuracağım. Eski Federasvonun ediyordu. 3 2 Genclerbirliği ikinci r?°ümrüsün çeref sayısını yaptı. programım aynen takip edeceğım* Federasyon Kupası istanbul Grudevre iyi bir müdfaa ile oyunu gadedi. Gökay çarşamba günü İstanpu futbol maçlan bugün Şeref StaÇevre ve maç bu netice iie 21 lib bitirdi. 32. bula hareket edip Millî T?kım kamAnkara 18 4 Beden Terbiyesi miş komisyondan geçiri'ımesi pren dında başlıyacaktır. Günün prograHakemler: Doâan Babacan. V. srna err!i. fUinci devre kayda ^eeeı pl ile alâkadar olacaktır. mı şu şekildedir : bır=ev olma^ı. Merkez İst'«aıe Hcyeti. umum rnü sibi kabul olunmuştur. Kurtuluş, O. Melen. Hpkemler: Cezmi Baspr 'Anka dür vekili Mehmed Arkanın t a s b) Bazı sporcular için istenilen Genclerbirliâi: Selçıık Erdoğ n. 10,0(1 da BeyoğlusporHasköy, İsmail Trkin. Kahraman. Tugay ra). Turhsn Alsan ve V h i t Kurtu kanhğında Ifi17 ve 18 Nisan 1359 ve müebbed hak mahrumıyeti ceza14,00 de KasımpaşaBeylerbeyi, Faruk Gerede, eskrim lu; (İstanbul). günleri umum müdünük ve Maarif larının dosyaları tetkik edilmiş ve İlhan. Orhan. Tevfik. Yüksel. Nihad. 16,00 da Feriköy Eyüp. Mohmed İ?ma;l Vekâleti hinasında toplanarak ' sekiz sporcuya müebbed hak mahAdalet: Salâhaddin (Ömer) A. İh Demirspor: müsabakalarının final Cumhur Hüsnü. Süreyya, Erkan rumiyeti cezaları tasdik etmişii. san. Nihad Vural. Muhiddin. Ayhan Ankara maçlan a) Federasyonların bütçelerini gö BALlKtSlK ŞAMPİYONL Ltvara.ı ve dısipünii bir çalışma (Gür II . Bülend, Kaya, Ali, Bur FiVri. A. Riza. Fuat (Özkan). Famaçları bugün c) Ayrıca Kosta Mavridis için isrüşmüş ve başkanların bütçe ve fasonunda Susurluk Şekerspor nihayet özlediği Balıkesir bölge şampi han, K. Erol. Ankara. 18 (Telefonla) Sehriru'<. Celâl tenüen cezaya aid dosya tetkik eFaruk Gerede eskrim müsabakası yonluğunu kazandı. Başlarında ziyndesile spor sever bir âmir olan Ksraeün.'ük: Taner ReceH, aliyetleri hakkında verdiklerı mii di'miş ve evrakırt tekemm'.il etme mizdeki Ferlerasn,'on Kupaa maçTuncer BENOKAN nın iki gün devam eden seçimlerin. Fabrika Müdürü ve spor âleminin yakından tanıdığı kıymetli antreGökcen Ovhan, K'dri, Fahrettin temmim malumatı istifare ederek miş olduğu kanaatine vaniarak tev larından Sekerhilâl Yenimahalle, den sonra final karşılaşmaları bugün DEMİRSPOR GALİB ı( A v r , , , , . T l ı r n R n A v < 1 , n ( C a n > nör Ahmed Uludağ. takımın yetiş ııesinde başlıca âmildi. Ayın 26 ncı kabul etmiş. federasyonlaıın. Ijcyete sii tahkikat için dosyasmın Merkez hakem gelmediğinden tehir edildi. seat 16.30 da Tenis Eskrim Dagcıulr günü başhyacak bölgeler arastmüsabakalara katılacak şampiyon Milli H.în kırmızı kümesinin üç Zekâi. KaJri. Nedim. sunacakları taümatların unıııın mü Ceza Heyetine iadesine karar ve Toprakspor, Otoyıldınmı 1 0 yenkulübü salonunda yapılacaktır. takım. antıenörü görülmektedir. XCahit Albayrak) di. liderüıden bıri olan Ankara şamHA SAN düriük bünyesinde teşekkül ettiril ı rilmiştir. Ankara takımları şehrimİ7de galib G Birliğh S Adalet: 2 D. Spor: 2 K. Gümrük: I F.Bahçe:4H. Beşiktaş: 3 A. Gücü: 1 İstanbul takımkrı Ankarada galib Faik Gökay Federasyon Başkanı oldu Kemal Aygiin, Karagiimrüğün fahrî başkanı Vefa Kulübünün kongresi bugün Merkez İstisare Heyetinin kararları F. Kupası maçları bugün başlıyor HHHMMnilB ' t t KIZILÂY İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Belcikadan ithâl olunan 53 lük briç oyun kâğıdlarının satışına baçlanmıştır: İsteklilerin Büyük Postahane karşısı Kızılay HaDinda kâin Müdürlüğümüze müracaatleri rica olunur: Yakında gelecek olan ETİB^NK MÜFETTİS MUAVİNLİĞI MÜSABAKA İMTİHANI İLÂNI 1 Etibank Teftiş Heyetine. müsabaka imtihanı ile, Siyasal Bilgilor, İktisat ve Hukuk Fakülteleri ve Yüksek Iktisat ve Ticaret Okulları veya Maarif Vekâletince bunlara muadil sayılan ecnebi okullar mezunlarından lüzumu kadar müfettiş muavini alınacaktır. 2 Yazılı imtihanlara 8'6'1959 pazartesi sabahı saat 9.30 da başlanacaktır Bu imtihanlar Ankarada Sıhhiyede Umum Müdür!Ok binasında, İstanbulda Galatada Bankalar caddesinde Etibank Alım Satım Şubesinde yapılacaktır. 3 Yazılı imtihanda kazananlar Ankarada sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır 4 İmtihana girebilme şartları (şartname) ile, imtihan mevzuları, ve istenilen diğer malumat Ankarada Etibank' Tefüş ve Kontrol Müdürlüğünden, İstanbulda yukarıda adresi yazılı Subemizden müracaat üzerine veya posta ile tedarik edilebilir. Başka müesseselen. mecburi hizmeti bulunanlar ile, yaşı otuzdan yukarı olpnların müracaatleri kabul edilmiyecektir. 5 Müsabaka in tihanlarına girmek istiyenlerin, dördüncü maddede mezkur şartnamede taleb edilen vesikaları nihayet 1/6/1959 tarihinde (ETİBANK Teftiş ve Kontrol Müdürlüğü, Ai'kara) adresine teslim edilecek şekilde taahhüdlü olarak postaya vermeleri veya elden tevdi etmeleri lâzımdır (İmtihanda muvaffak olamıyanlara aid vesikalar adreslerine iade edilecektir ) • w• I • Al I I JPGomalaka Krem Tartar Hidrosülfit Parafin Stearin ve Asit Nitrik Satışına devam edilmektedir. Müracaat: Eminör.i; Hasırcılar Cömcrt Türk sokak No: 17 Telefon: 22 10 64 22 16 07 İnhisarlar Umum Müdürlüğü KOM*SY ONU REİSLİGÎNDEN: •1 SATINALMA 1 İstanbul (Msltepe Cevizli) siaara fabrikası işçi apartjmanı inşaatı birim fiatı esasi üzerinden kapah zarf vtsulilf eksiltmeye konuimustur. 2 Eksiltmesi 8 5'959 cuma günü saat 11 de Tepebaşi İnhisarlar Umum Jîüdürlüğü Satınalma Komisyonunda yap^acaktır. 3 Muhammen kesif bedeü (3.026.653.90) lira olup, muvakkat teminstı (104.549) lira 62 kuruştur. , 4 Tak'm halinrlpki şsrtnampFİ ^Eksiltme ve hususî sartnsmesi. birinci keşif ozeti elektrik ve sıhhi tesisat. keşif ve şartnameleri bir!m fiat listesi seri dö pri krokiler) kömisvnniımıi7Hq Anlrara VP Tzınir İnhisarlar Ba^müdürsörü!eHlece§ : sibi (50) lira bedel mukabilinde de ed'iir • • 5 tstpiınprin eksiltmenirı yapilacağı eünden en az 'tatil pıinieri bsricl r rün pvvel bir dilekce ile Tophanedeki > 'nhisarlsr TTmnm ATik'iiriııç'iT. in^aat subesinp müracaat edetpk bir phih'pt hpite<:ı alrnpiarı lâzimHır Ehliyet belgesi alaııyaıılar p ' " l l t m ™ p pi>fn)p"lpr bu vesikayı almak için dilekv»7i1ı 5 s'1ttan birinp uysun olan dururnlarını v>p]prine asaâırla acık olarak bildirri ve*'k»iannı VP aynra °îO.OOO liralık nakit veya kredi =ahihi oldnauna dair bir Banka mektubu ibraz etmeleri lâzımdır I ?nn ono lirahk tutarında bu iş? a) En az bir VPI 'ibid olarak basmdan sonuna kabenzer resmî b ' f i=; inü yantırmıs olmak. , d a r vapmış ve L'P"Vi hı\su;=l?rı haiz bir işi başmdan so b~> fa) fıkra^nHa nunp ksHar şantive sofi ol=ırak yant'rmıs veya kontrol şefi olarsk denptlern^ VP c«p"ini VpV>i'i;inü vantırm's olmak. ci YaVanci hir finro o 'in*ıı tskr'i'rip fa) fıkrasında yaz.ıli tiitarında yp^lı v^ respi! knr ü7P r inden muadili olan bedpllerde bu ise l'°" T »r hîr içi.hprhanBi bir ni°mlpkette yaprnıs \e iyi bir ^ i i ^ Htirm^ oi^^nna d a ir Türk Konsolosloklarınca tasdikli bplse=inin Noterden tasdikli tercümesini ibraz etmek. d) İstekli sirket olduŞu takdirde şirketin veya sirket nanıına mukavelevi imzaya VP Si<keti temsile selâhiyetli ortağın (a'» f'krasında ypniı hususlT* baiz olmak. Şirketi tem^il efipn zat S'rketler ayrıldığı veya kendisinden temsil yetkisi spriyp pl'nri'Ş' takdirde yerine tayin edileoek temfilcinin ^wpi r.rtpklpnrıHa.i olması ve (a) fıkrasında yazılı bususları hniz hulıınması sarttır. .^ e) Vesika Sirk^t narmna oldugu takdirde. Şirket namına İrnza ve işi idnre edecek şsh'stan (a) fıkrasmda yazılı hususlar ararmıyacaktır. 6 İ^t"klilerin 24P0 sayılı kanun dairesindeki Ihzar edecekleri rn'iliürlü teklif mektubu teminat makbuzu veya teminat mekt'ibu ve=airevi havi kar»alı zarfiar,ını eksiltme saatinden bir sast evvfline kadar makbuz mukabilinde Komisyonu1 Postada vukua gelprek gecikmeler kabul edilmez. Temmatlar. Tertehasındaki Satınalma Komisyonunda muameleieri yan'lark Tophanedeki merkez veznemize ihaleden evvel yatırılacaktır. (21067) SC'JTTEB Tıpi 1,75 Beygtr İthalât İşlerinde Tecrübeli •% Bir Ortak Aranıyor Sermaye koymaksızın, ihtisası derecesinde resmi ortaklık hakkı verilmek suretile ithalât işlerini bihakkın ve re'sen idare edebilecek bir şerik, yalnız ithalât şubesi işleri için, büyük bir şirket tarafından aranmaktadır. İsteklilerin mesleki hâl tercümesile hâlen yaptığı iş ve bilgi lisanları P.K. 813 Galata adresine bildirmesi rica olunur. MOTOSIKLET VE kadın • erkek için BİSİKLETLERİ sipariş kabulüne başlanmışiır. GÜL • OK KONFEKSİYON Fabrika ve Mağazalarda büyük tenzilâtlı satışlar devam ediyor ELMADAG, TAKSİM ' F; •!•:!•:: ı ;', " n ,r • : T ;I : , •: MERKEZ IŞIK İTHALÂT Bankalar, Okçu Musa Cad. 8 0 / 1 Te\:448366 Telg: 1ŞIK MERKEZ ı.p üsı TELEFON: 48 54 95 1 . •i!;KiıiBi!iıııutfflnitHiij;ınııı:ıni!iııikBI«iiın!»«HiiiııımaıiiiHni'jaiHSUMiıt> ::iiijHi'ii:!.ıu«i!ii[iıım TURİSTİK GEZİLER HAFTA SONU TATİL GEZİLERÎ İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu 1 ( Hnsiisî Kadıköy Kordon Haşfahanesi Açıldı 1959.1960 ders yılı için namt«J öârenci kaydına başlamıştır. Giriş imtiham 17 haziran 1959 çarşamba günü saat 9 da yapılacaktır. Yülık ücret 600 lira. ıin^ımiiflnniîinnififl'^rfl'i^ İZMİR EFES G e z is i İSTANBUL İSKEÇE SELÂ.NİK otobüs seferleri içir 1 Doğum, her çeşit amcliyat ve dahiliye seıvislerile Sayın Doktor j M ve halkımızın hizmetindedir. | Kadıköy Kıhtım Caddesi No: 78 I Telefon : 36 49 04 DOKTOROÛLU SEYAHAT ACFNTESİ Sirkeci Tel: 22 04 75 Taksinı Tel; 44 26 44 Harbiye Tel: 48 '32 67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog