Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I» Nfean 1959 Tahliye yalnız Istanbul limanına yapılmıyacak Bu oyunu* yaşlan Baftarafı 1 hwri nıhijtdt darda kaimanm basamağı olmuştur. Baftarafı l ine» tahifede hal edilecek malların gelisi «rasınJ Türkıye Gazetecıler Sendıkalan nu»mak hakkımızdır. Şimdi vatanyirmiyi geçmiyen Güçbirliği hürriyeti demokrasiye yüklerini bundan böyle yalnız İs '• da aynı güçlüklerin çekilmiyeceğmi [D) Fedcrasyonu ikinci büyük Kongreçocuklara, gençtanbul limanına boşaltmıyacak, U umduğunu ve ayrıcac Sahpazan ve si, dün saat 10,00 dan itibaren Ga daşlar 950 den örıceki hürriyetlerle iktidann basamağı görnryeyen, hürI R V tatfc* edehilastırma Bakanlığının icabı haie gö H'ydarpaşa rıhtımlarının. inşaatlan zeteciler Cemiyetinin Cağaloğlun bugünkü müdahakleri g&z!eri!e ?ö riyete, demokrasiye yürekten inalirsiniz. Yapılacak rerek bir defa daha mukayese fır nan insanlann cephesidir.» re luzum gördüğü limanlara da tah nın tamamen bittikten sonra duru. daki lokalinde yapllmııtır. mun daha da ferahlıyacagını söylesatın» bulnruşlardır» dedi, sonra liye edeceklerdir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eski Savcıya yer gösieTerek konuşmaları Kasint Gülek Ayrıca Bakanlar seviyesinde ya mistir. n şehir delegeleri in iştirâkile yapl takip etmesini soyledi. Savcr «Bu «Yaşaı Strasburg'a gidiyor Gümrükten çekilmiyen mallar pılan toplantıların neticesiııde tahliradaki C.H.P. Genel Sekreteri Kasım 25 ağustos tarihine kadar gümrük ıa n toplantıda çahşmaları. Gazete rada bir memuru vazifeiendiriyoye işinde bir müşkülât çıkacak oSahipleri Sendikasından Bahadır rum, oturmıyacağım» <i( I Bundan Gülek dün saat 15 6e Ankaradaa lursa, deniz ve Jtara kuvvetlennin lere gelmiş. fakat henüz çekilmemiş 7 m« 1ların tasfiyesi çalışmalanna de Dülger ve Maük Yolaç, milletvekil sonra C H.P. milletvekilleri konuş şehrimize gelmiş ve saat 15 de de buluouyer» diye personel ve vasıtalarından da istifalerinden Ulus gazetesi sahibi Kasım rr>î?rma devam eitiler. sorarsunz. Enünönü Hçe Merkezinde bir b * de edilebilmesi karar titına aîın vam edılmektedir. 12 10 Bilindiği gibi bu mallsrın çekil. Gülek, Her Gün gazetesi sahibi M. mıştır. Bu sebeble îotanbul, Izmir, C. H. P. ekipi Kırcasalih buca sın toplantısı yâpmıştır. Gülek bü n mesi işi Yas Meyva ve Sebze Koope Faruk Gürtunca, Zaman gazetesi O size, yaşuun Mersin ve İskenderun limanlarında ratifıne verilmişti. ğında bir «Güçbirliği» ocağı açtı. toplantısT da, Avrupa Konaeyi için sahibi Nusret S. Coşkun, Mekki S. bangi sütunlarda C.H.P. Grupunun adaylannı D.P. gerekli tedbirler alınmıştır. Koopesratif gümrükten malları Esen, Resmi İlânlardan N^şıt Hak Kırcasalih Güçbirliği Ocağı kordeolduğunu söyfeBu arada İstanbul limanımn sıkı çekmeğe başlamıştır. Ancak bu isin lâsını İsmail Rüştü Aksal kesti. mılletvekillerirün seçmeyışlerini a d kı Uluğ, Basın Yaym İstanbul İl yince, siz • süşıklığı sebebile ıthal mallarımızın çok yavaş yürüdüğü ankşılmaktadır. Açılış töreninde Aksal Feyzio^Iv bir lisanla tenkid etmış ve bunun tunların e n baTemsilcisi Memduh Tezel, İş ve İşçi yabancı limanlara boşaltıldığı hak* Buna sebeb bir taraftan malların Buima Kuıumu temsilcileri ile Ge ve Satır birer konuşma yaparak D. bir benzerine hiç bir yerde rastlaşmrfaki sayılan 15 15 Gülek kmda bazı haberler çıkmıştır. Bu bedeü. diğer taraftan da bu esyahın P. yi şiddetle tenkid ettiler. lİk ko namıyacağiTU söylemistir. °el Sigorta temsilcileri de takibettoplarsınız. Bu, konuda yaptığımız temaslar neti gümrük vergisidne esas teskil edenuşmayı yapan Aksal dedi ki; «İk DP. lilerin seçtikleri iki C.H.P.. K sorduğunnz kimmiştir. '18 cesinde durum şu şekilde izah e cek ol«n kıymetinin tesbitidir. Kıytidar bir emanettir. Vatandaşa hiz milletvekilinin istifa ettiklerini v« 1 Yukarıda gördüğünüz levha »eniıı yaşıdır. Faaliyet raporunun okunmasın mez edilecek yerdir. Demokrat Par bunların yerine onlardan daha az dilmiştir. Bazı gemiler, Yunanuta met takdiri hupusunda vapılan ça. dan sonra söz alan delegeler İdare tinin artık Demokrat denecek yeri rey alan kendisi ve Bülent Ecevıfin daki boş gozlere, 1 den 16 ya kedar nın muhtelif Iimanlarma uğramış lısmalar ağır gitmektedir. olan sayıların eksik bulunanlarını, çalışmalarını şiddetle kalmsmıştır.» Haber aldığımıza göre bu malların Heyetinin ve buralara mal çıkarmıştır. BosalAvrupa Konseyine gitmelen gerek yani 1, 2, 3. 9. 10, 11 ve 12 sayılarun tasfiyed için yarın Ank°rada topla tenkid etmiştir. Uzun süren konuştılan bu malların, bizim itha) malTurhan Feyzioğlu da Güçbirliği tiğini söyledikten sonra bu seyaha o şekilde dizeceksiniz ki soldajı salarımızla bir ilgisi olmadığı neti nacak o'an komisyona istirak etmek mslan takiben İdare Heyeti ibrâ nin önemi üzeri'nde durdu. idea'i^t tinin veda mahiyeti n de oldoğunu ğa, yukarıdan esagrya ve köşelertizere sehrimiz giriş gümrük müdü edilmiş, Tüzük Tâdil Komisyonu lerin nimet kapısını değil, külfei ilâve etmiştir. Gülek ayrıca İzmir ces'ne vanlmıştır. den köşelere her sıradaki sayılaıın Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı rü baskanlığında bir hevet bugün seçilerek çalışmalar son bulmuştur. kapısını sectiklerini belırtti ve şöy de, bir gazetecinin Adalet Bakanl toplamı 34 çıkacak. Ankaraya hareket edecektir. Saat 17.00 de Gazeteciler Cemiyeti le dedi : Liman İfletmeleri Genel Müdürlünın teminatına rağmen elleri keAlâkah çevrelerdeki k"naate göre İdare Heveti delegeler şerefine bir ğünün kuruluşuna dair bir kanun « Demokrat Parti kendi kendi lepceli olarak mahkemeye getirilbu eşyanm tasfivesi icin tutulacak en kokteyl parti vermişür. Bnrada gördütasarısı hazırlanmış ve bu miifani inkârın âbidesi olmuştur. De meîini de şiddetle tenkid etmiştir. kestirme yol Gümrük Kanununda ğünüz (avçanların leaları alınmak üzere ilgili Bakan Kongre, bugün saat 10,00 dan iti mokrat Parti bu millete ne vaad Gülek bugün saat 11,30 da uçakgösterilen tedbirdir. Bu kanun. ulıklara gönderilmistir. Hatır'arda zun zamen gümrükten çekilmiyen baren çalışmalanna devam edecek ettivse aksini vapmıştır hepsi, ilk bakışta İktisadi la Strasburg'a hareket edecektir. oldugu üzere Ulaştırma öakan ve malların açık artırma ile s«tılmasını tir ^ ^ ^ kalkınma adı altında bir avuç parKasım Gülek Avrupadan donbirbirinin iıpkısı kıli Muzaffer Kurbanoğlu, bütçe ve gümrük vergisi tahsil edildikten fizanı kalkındırmıştır. Demok'a) dükten sonra Güney illerinde biı gibi goründuğü müzakereleri sırasında bu konuria sonra bakiyenin sabibine verilmesl1 Partı idarecikri bugün Vata n mef seyahate çıkacaktır. Genel Sekrehalde, içlerinden geni» izahat vermisti. ni derpis etmektedir. humunu kendi iktidarlarma basa ter bu seyahatinde Adana, İçel, Habir tanesi farklıTasarı en kısa zamanda B M. mak yapmaktadırlar. Onlar icin va tay, Antep ve Maraş viiâyetlerini Mejilsin* sevkedileeektir. itr. Bu (avşan tan, hürriyet gibi mefhumlar ikti ziyaret edecektir. Ithal malı nakil vasıtalarma Limanda tahiive hızla devam I hangisidir \e faredîyor dair neşredilen •'ebliğ I kı nedir? Istanbul limanınds bir müddetttenAnkar» 18 (a.a.) Ticaret Ve Bojtaro/t 1 incj sahijede 58 beri devam eden sıkısıklıfın gideril kâletinden bildirilmlştir: lerle Tarım atış Kooperatifleri birmesi için, tahliye ekipleri üç pos a Kotalara istinaden vapılan otobüs, likleri ve bu birliklerin hissedar olhalinde çalışmağa devam etmektedir troleybüs. kamyon gibi nakıl vası duklan şirketlerde, hükumetin ya2 Yukarıdaki grölere 1 den 9 a ler. Limanda bulun«n 26 geminin hep taları ithalâtında, işbu vasıtaİ3r kın murakabesine tâbi umumî menkadar olen sayılan nasıl dizmeli ki »••••»»•••••••••••••••••••••••»•»»•••••»••»•• sine servis yapılmış ve 4 bin ton yük dan bazılarının trafik nizamnHmesi faatlere hâdim Kızılay, Çocuk E aralanndaki heaab işaretlerine gorc ^Ieselelerin halledilmiş ş ekilleri 3. sahifemizdedir boşaltılmıştır. Baftarafı 1 inci sahifeâe New York 10 (T.H A.) AmeTİ işlem yapıbnca ayrı a y n altı toplnm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • ile tesbit olunan ölçülere uygun sirgeme Kurumu, Türk Hava Ku• • • • • • • • • • • • • • • » • • •• • • Öte yandan Deniz Naküyat OrUk. bulunmaması dolayısile ilgiliierin rumu gibi kurumlarda. tâyin veya si Hukumet çevrelerinde memntıni kada Montana Devlet hapishaneti bir areya toplanınca 58 (elli sekiz) lığına aid Yozgad, Çoruh. Ardahan, nin muhasarası, isyancılaın eleba çıksın? ithal ve trafiğe tesçil muameleîeri seçimlerinin tasvibi hükumet veya yet uyandırmıştır. Kayseri, Eskişehir, K=rs, Manisa, RjBilindiği gibi, MilletlerarasJ Para »ılarından ikisinin intıhan sonnnda 3 Burhan Mehmede: «Ben denze ve Hopa şilepleri haftalardanberi nin ikmali sırasında miişkülâ'a ma vekâletlere tâbi kurum ve dernekvâki lerde (jokey kulübü gibi) idsre Fonu üye memleketlere kotaları ile bueün bitmiştir. den beş yaş büyüğüm» dedi. yüklerini boıaltmak için sıra bek nız kaldıkları Vekâletimize Mahkumlar. PeTşemo* gümi ha vermektedır. lemektedırler Bu dokuz şilepte ha müracaatlcrinden anlaşılmaktadır. mecHsi reisi, âza. murakıb, müşa mütenasip krediler Mehmed: «Evet ama.» diye eevab l»n bofaltılması iceb eden 15.055 ton Bu kabil müşküllerin tahaddüsüne vir veya sair namlarla vazife almıj Bu defa kotamız yükseldiği için pishanenin idareaini ele alrmşlar, meydan vermemek için nakil vası olan mebuslar var mıdır? hapishaneye hücum edildiği takdir verdi. «Turgud da senden sltmış ay kredi imkânımız da artmıştır. yük bulunmaktsdır. Sabpazarı rıh. Dünya Bankasındaki iştirâkimi de öldürecekleri tehdidi ile de el küçük.» tımı, şamandralar ve Haydarpaşa talan ithal edeceklerin trafik nizam Ve kimlerdir? Bu vazifeler karsılıeçıklarında bzekliyen bu gemilcrden namesinin 66 ncı maddesi hükümle ğı sağladıkları hakkı huzur, tazmi zin eskiye nazaran yüzde yüzü geç lerinde rehineler btılundurmakta iBu hessbca Mehmedle Turgud araManisa Derinceye. Çorum Maltepe, rini gözönünde tutmaları tebliğ o nat, tahsisat. ücret, prim ve sair mesi, yatırımlar için yeni krediler düer. sında kaç y«ş fark var? Baftaraft 1 inci tahiftde vermenin orucu bo7dufu seklindeki lunur. Bununla beraber, şafaktan biraz Ardahan ve Rıze Haydarpaşaya tahnamlarla ayda mukannen olavak temin etmemizi sağlıyacaktır. Bir habere lütunlarında yer verince yüz k«naat, Kan Bankannı ve hastgnele. 4 Aşağıdaki hesabda harflerin lerce vatandaş, 23 yaşındaki genc ri güç durumda bırakmiştır. liye yapacaklardır. Deniz N^kliyat aldıkları ayhk tutarları ile 1958 yı müddet evvel Türkiyeyi ziyaret e evvel millî muhafızlarla polis kuvOrtaklığı şileplerinin tstanbul lima Istanbul C. Müddeiumumiliği eli\le lında ellerine eeçen yıllık para mik derek kalkınma sahalarını tetkik vetleri ellerinde bazukalar, maki yerine 1 den 9 a kadar olan sayılan kadınm hayatım kurtormak için kan ne şekilde koymah ki bütün diğer •ermek için hastaneye müracaat etnında beklemesi yüzünden Ukriben Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri tan ne kadardır?» eden Dünya Bankası Heveti hazır ! neli tüfekler, gözyaşartıcı gaz bomTicaret Odaları S milyon lira zarar eüniştir. ba'arı bulunduğu halde içeriye gir sayıter doğru çıksın? Md. nc: miştir. ladığı raporu Bankanın yüksek kaDiğer taraftan Anmtörler Birliği mişlerdir. Evvelâ rehine olarak tuGazetenizin 26 3 1959 taıih 12454 Doktorlar gerekli muayeneden son. Bir hâkimin e\ine taşla Genel Sekreteri demelerine sunmuştur. Bu rapor ABCDEF: GHI Başkanı Nejad' Doğan tstanbul lima sayılı nüshasının 'S. sahifesinin 2. ra beı kişide aynı kan grupuna rastsebebile genişliyen iştirâkimiz de tulan 16 gardiyanı, hücreleTİn* gitecavüz edildi Japonyaya gidiyor . nmdaki tıkanıklık dolayısile dün sütununda (Bir mubtar seçimi tekl«mıslar ve ilk vatandaştan alınan 3194 15JC nazan dikkate alınarak yeni kredi den duvarı delip içeriye girmek suParkotelde bir bann toplantısı jrepa. rar edilecek) başlıklı yazıda hakikan hastaya enjekte edilerek hayatı Van, 18 (HususJ) Ağır Ceza taleplenmizin müspet karşılanmasl retile kurtarmıılardır. Sonra, bazu1942 Tokyo 18 (a.a.) TüVkiye Ticarak görüşlerini izah etmiştir. Arma kate uymıyan '"ismılar bulundu Mahkemesi âzalarında İhsan Rukurtarılmıştır. Bugün kendilerile gökalarmı. âsilerin müstahVem mpvki 4245 ~ n törler Birliği Başkanı. limandaki tı ğundan aşağıdaki tekzib ya?.ısırun na'nın evine e\velki gece camlannı muhtemel görülmektedir. rüştü|ümüz mtitehassıslar bir çocuk ret Odaları Genel Sekreteri doktor gibi kullandıklan tastan yapılmış 537 kanıklığın Türk armatörlerinin de neşrini rica ederim. annesi olan genc kadının sıhhate ka Cıhad İren, Japon Dış İşleri Bakanbir kuleye çevirmi^lerdir. tasla kırmak luretile tecavüz edilzararın« sebeb olduğunu belirttikten 5 Bir çiftji taruklarından 200 ile vuştuğunu memnuniyetle haber ver. lığının davetlisi olarak 28 Nisanda Bir müddet sonra üç manlcâm, Bakırköye bağlı Mahmudbey kd miştir. Tokyoyu ziyaret edecektir. 5 gün sonra, limandaki sıkışık durumu. anelleri havada dışan çıkmışlardrr. 300 arasında bir miktar yumurta top mislerdir. yünde yeni yapılnrş bir scçim ol Polis ve adliye tahkikata başlatrepo ve tahliye vasıtalannın kifa. ladı. Bunlsrı düzine hesabile de öğrendiğimize göre. mevcud »tok devam edecek bu ziyaret esnasın Sonradan kule içinde iki cesed b u da Dr. Cihad İren, Japon mabyeciyetsiziiği ile beraber. ithalatçılann madığı gibi, C.H.P. tarafından ıti mı«tır. lunmuştur. Bunların kurtıılamya j satda, onar oner da sats». yumurta ler arasında bazı kan gruplarımn lerile görüşecektir. raz edilmiş ve bu i'.iıaz üzerine bomallerın] bazı malî düşiincelerle anMeksikada bir uçak kazasın! l*nn hepsini elden çıkaracak. elio eksik olması. ramazanda orurfu vacaklarmı anlaymca kendilerini öltrepo ve mavnalarda uzun müddet zulmuş ve bu sebeb'.e tekrorlanmaGenel sekreter, 2 mayısta Türkide hiç teltik kalmıyac^k. Bu hetandaslarm Kan Bankasma Ran verdürmüş oldukları anlasılmışttr. da 26 kîşi öldü bekletmelerinin dogurduğunu ve bu sına karar verilmiş bir muhtar »esab« göre, yumurtalar kaç t«nedir? memelerinden ileri gelmiştir. Kan yeye hareket edecektir. Baştaraft 1 inci sahifede hal yüzünden gemi hamulelerinin çimi de yoktur. Mexicali 18 (A.P.) Meksika HaMezkur köy muhtarının istifa et vayollarına aid bir uçak, dün B. A 84 yaşındaki yeni Bakan kendi yetahliyesi imkânsız kılındığı gibi elrine Müsteşarlığa kimin getirileceği de mevcud vasıtaların tam randı mesi üzerine 19'4/1959 tarihinde se merika hududunun 275 mil güne hususunda d« bir sey söylemek iste. manla eolışmasına da mâni olundu. çim yapılmasına kurulca karar ve yinde içindeki 21 yolcu ve müret memiştir. ğunu söylemistir. Nejad Doğan bu rilmiştir. tebatı ile birlikte düşmtiş ve kaza Herter bugünkü toplantıda, Eisensebeblerle başta gelen tedbirin bu Bu köy halkından 42 vatanda?. neticesinde uçaktakilerden hiç biri hower"in talebi üzerine geçen hafta malların en kısa zamanda gümrük kütükte isimlerinin o'madığından kurtulmamıştır. Baltimore'da, John Hopkins Üniverlenmesi ve antrepo ile mavnal«rdan seçimin, 23 Nisanda 'jaşlıyacak yok Baftarafı 1 inci sahifed» Manevra yapan hir taksinin sitesi hastanesinde tam bir sıhhi muçekilmesinin sağlanması olduğunu lamadan sonra yapılması hakkın ayeneden geçtiğini anlarmış ve bu tarihinde vaki tazminat çarptığı çocuk öldü isteğimiı • sövledikten sonra. ramazan günle daki muhtar vekilliğine yaptıkîan Şoför Mehmed küçük idaresindeki noktadfl söze karışan Beyaz Saray mezkur hükumet adına Hariciye rinde 1700 ton mal tahliye ettikleri müracaat kurulumuza çelmis olup Basın Dairesi Şefi James Hagerty bu halde şimdi bunun 4000 tona yüksel ilk toplantıda bu hususta karar ve 51293 plâkah taksi ile dün »kşam sa muayenenin her bakımdan gayet Vekâleti Müsteşarı Büyük Elçi Mitildiğini ve halen limenda 26 gemi rüecektir. Hakikatin bundan ibaret et 10 da Tarlabaşında Feslihan soka tatminkâr neticeler verdiğini soyle. lân Bartoş tarafından müsbet şekilğında manevra yaparken. 3 yaşında kaldığını belirtmiştir. Armatörler de cevablandırılmıştır. Büyük Elçi olduğunu saygı ile bildiririm. Nebahat Kütak isminde bir kız ço miştir. Birliği Başkanı son olarak limandaki r Herter son yıllar zarfında kalçala isteSimizi trvid ve mutabakabnı 27 3'?9 )9 cuğuna çarparak ölümüne sebebiyet tahliye güçlükleri dolayısile açılan rında romatizma ağrıları çekmektey hükumeti adına beyan etmiş buiunBakırköy Seçim Kurulu vrrmiştir. kampany'nın ilerisi için faydalı olBaşkanı | Şoför yaknlansrak kaza etrsfında di. Yürürken umumiyetle çift baston maktadır. Aradan üç seneye yakın duğunu. ikinci ve üçüncü kotada itbir zaman eeçmis bulunmasına rağ. kullanmaktadır. M. Naci Avkan müsbet bir ' Herter'in bu rahfltsızlığının, Dı» m«ı bugüne kadar İCİeri Bakanı sıfatile seyahat etme sonuca vanlanuyan ve binlerce Yusine mani olamıyacağını söylemistir. goslav göcmeninm menfaatini ilglYeni Bakan ilk iş olarak 29 nisan lendiren bu hskh mevzuda hak sada Poriste Batılı Dış İşleri Baksnlan hiplerinin daha uzun zaman intizar konferansında hazır bulunacak ve devresi ı t e ç i r m e m e l e r i iÇ' n hükftoradan Cenevreye gidecektir. metçe ne gibi tedbirler düşünülSovyetler Birliği Dış Işleri Bakanı mektdeir? ile Baülı Bakanlar aresındaki müzaİkinci önerfe kereler 11 mayısta Cenevrede b«şbFaruk Avanoğlvmun iktnd öneryacaktır. gesi şöy'edir: H*gerty'ye göre Herterin geçirdiği «Yugoslavyada YusroelaT hflkutıbbî muayene hakkındaki rapor perşembe gecesi veye cuma günü meti tarafından millîleştirilmiş olan Eisenhower'in eline gelmiş, Başkan Türk mal, hak ve menıaatlerine bunun üzerine Herter'i Augusta'y» dair 5 Ocak 1950 tarihli protokolun tatbiki ile ilgili olarak Türkiye Cum çağırtmıştır. : Yeni Bakan bu sabah Devlet Rei» huriyeti ile Yugoslav Federatif ile görüşmüş, Eisenhower bundan Haîk Cumhuriyeti arasında tasdîk evvel Washington'da Walter Reed kaydı ile 31 Temmuz 1954 »e 13 hestanesinde yatan Dulles'a telefon Temmuz 1956 tarihleTinde Belgradederek Herter'i Hariciyenin başına da akid ve imza edilen anlaşma T. getirmek tasavvurunda olduğunu B M. Meclisi tarafından 10 Eylul 1957 kendisine bildirmiştir. nü 7050 sayılı kanunla tasdii Hagertv've göre, Dulles bunu tas edilmişti. Nejir tarihlnde meriyete vib etmiştir. gireceği kanımun 2 nci maddesinde Christian Herter 64 yasındadır. 1957 yazıh olmasına rağmen mezkur kaşubatmdanberi Dulles'in mu«vini nun bugüne kadar tatbik mevkiine bulunmaktaydı. 40 yıllık bir siyasî konmamıştır. hayatı vardır. Politika içinde yetişYugoslavyada millîlestirme tedmiş bir siyaset adamıdır, Ana dili birleri ile diğer tahdit edici tenJk^dar iyi fransızca bılmektedir. Nixon'un peyk memleketlere de birlerden zarar Erören Türklerin mal, hak ve menfaatlerini ilgilendigitmesi tvtendi Washtngton 18 (R> Geçen yıbn ren bu anlaşma Yugoslav Par'.âsoru tarihir.e son ayında Rus>ayı ziyaret ederek mentosu tarafından Hrutçef ile görüsmüs olan Amerikalı kadar tasdik edilmiş mHvr" TasSenatör Humphrey, Baskan muavini öik kevfiyeti vaki olmamış ise VeNixon'un Rusyavn ziyaretten sonre kâletinizce ne gibi diplomatik tepeyk memleketleri de gezmesini iste sebbüs'.er vaki olmuştur. miştir. 3 750.000 dolar yani yerii kurî» Diğer taraftan Moskova radyosu, 33.925 000 Türk lirasma baliğ olan Rus ileri gelenlerinin Nixon'un zi meblâğm had döviz sıkmtısı çekip En modern tesislerle imâl edilen Beta Fazlı yaretini memnunluk ile karşıladıkla dış yarrım temini için her türlü rını belirtmiştır. careye başvurdugumuı son günlerde yurda intikali memleketin umumî menıaatine uygun olduğu kadar Yşoslavyada emvalini bırakıp ar Yeni ithal rejimivatana intikal ve iltica eden arkadaşlarımız tarafmdan da senelernin imkânların Bc^foro/ı I mci sahtfede denberi sabırsızhkla beklenen bir dan istifade edeKar ile Adem Aksütün koma halin. kevfivettir rek perakende de bulunduğu bildirilmektedir. Di5 Ocala 1956 tarih'i protokolla 5er yaralılar da sunlardır: Hu'.usî soru tarihi arasında, 9 sene 3 av 13 olarak 130 kuruTasrnan. Gülizar Karakar, Nuran gün çok uzun bir zaman gecmiş olşa satılan FAY Bostanoğlu, Ahmed Bostanoâlu. Naz masına rsŞmen maŞdıır durumlan Temizleme Tozu mi Kalkıç, Özdan Daldal, Mübeccel devam eden vatandpslarımızm hak Tan. fiatlannda 30 ku' # Cildinizi besleyici, yumuşatıcı hassaları havidir ve menfaatlerinin btıeüne kadsr Yıktırılan duvann altında öldü temin ve tahsil e'iilmeyis sebebruş tenzilât yaZonguldak 17, (Telefonla) Kara. hükflmet # Lâtif kokusu sabun bitinceye kadar devam eder bük Demir Celik fabrikalarında teh lerile bu volda mezkur pılmıştır. Şimdi like arzeden bir duvann vıkttrılması nezdind» diplomatik voüardan müFAY her yerde esnasmda Hakkı Insl. Mehmed Can racaatîer vapılmı?':a t^rihlerile neBİR LİRADIR. iemir ve Ahmct Urfaz admdaki ne. tirpleri nelerden ibarettir. Hükume/aretçiler yıkılan duvarın sltında timiz Yugoslai'vadaki Törk hak!akalmışlir, bunlardan Hakkı înal 51 rının temini bakırmndan yeniden müs, diğerleri afiır yaralı olarak has teşebbüse ceçmeyi düşünmekte midlr? tsneye kaldınlmışlardır. Cazetecilev Fedevasyonu toplandi Trakyadaki C.H.P. bahar taarruzu devam ediyor Zihiıt Sporlan 8 15 Eğlenceli bîr d yaş buJna 16 8 2 oyunu 17 9 3 13 10 6 |19 11 13 7 6 16 5 14 R 13 11 14 14 Göriisiinüz 19 +1 İktisadî Devlet Teşekküllerinde vazife alan milletvekilleri + ı+ı + 25^ Yeni dış krediler temin edilmesi bekleniyor Anerikadaki hapishane isyanı dün bastırıldı < + Bir gazete haberi dün öliimle pençeleşen bir kadını kurtardı Amerikada Dış İşleri Bakanlığına Christian Herter taytn edildi Yiigoslavya göçmenlerinin malları çok üsttin EMSALINDEN bir lcutu bir lira İzmirde bir otobüsön üzerine duvar çöktii TUVALET S AB U N U NECMİ KOMİLİ İSTANBUL Tel. 220796 KOMİLİ SABUNLARI DAHA İYİ... DAHA UCUZ!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog