Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT CÜMHURÎYET 19 Nisan 19!» • • •• • • • • • • • • ••»••••••••• .CÜMHUKI\ETo in Tetrikas) 104 DUNYADA BUGUN Japon İntparatonı,feütün\ niçin ve nasıl razı oldu? Japon Prens Akihito sevdiğı değırmenei kın ile evlendi. Ve dünya bu tatlı masah dinledi. Psensesin \ upaî gelinhğini Dior'un yerini aUn ünlu moda lanatçısı Ives yarattı. Bu şâhânt tul elbisenin eteğinde 6.000 saten fivonk vardı Hepsi kıymetlı taşlarla tutturulmuslardı. Tokyo kollejlileri yenı evlilere bol bol çoluk çpcuk dilemek mânâsında S metre uzunluffunda bir bahk hediye etti. Düğün pastası 9 jnetre boyunda idi. Şâhâne töreni her dilden gazeteter yazmakla bitiremediler Fakat bu ask rnasalının bir sırlı noktası var ki ona dokunan r'maJı. «5araym esiri» denilen ve 912 «arav otoritesinin gardiyanlık ettiği söylenilen imparator nasıl oldu da. 2600 vıllık an'anevi çığnevıp gfcen bu evlenmeye razı oldu: Hiro Hito'mın emri olmadsn l i ı u ı ı açamıyan hanedanın içinxî» bir eenç prens kendi ör. oglu izinsiz, »n kat't. tn sert bir dılle şıınları sdvlerli de imp«rator nuna nasıl «peki» dedi' «Sevdiğım kadınla evlenmek hakkımdır, 4»mısti Akihito Vermezsfniz tıpkı Windsor dukü gıbi tahtı da, memleketi de bırakır eiderim •' Bu iöfler» karşı Hiro Hito biran gözleriB' kırpıstırdıktan xonra «İzin veriyorum.» derrfsındf genç prensin »ozlerinden çok daha büyük bir şey, bir aile ıırrı var: ananeleri yıkan evlenmeyc KÂRI OLMAYAN ŞEY Yazan: Burhan FELEK adam. daha anasından doğmadı.. Şoför karış"tı: Şoför bağırdı: Aklın nerede ıdı? Nane İn diyorum ulan! molla! Aleme yalancı şahıtlık Ağıım topla.. versene nuedeceğine ineceğın yerı tıilsene! maranı! O gun gene bir sıkıntısı varVatandaş Ahmi't efendi suadı. Vatandaş Ahmet efendı sa Al numaramı, 'stsrsen kün tu. Çünkü kavga taraftarı değilbah erkenden sokaklara düştü yemi de vereyim: di; ama herif de fem konuşuGece fena bir rüya ?örmüştü. İstemem. yordu... Bir köpek üstüne saldumış, onu Ama sen aşağı in bakalım. Yalancı şahit olduşumu ne koğarken uyanmıştı. Küyada: Diyen şofor ayağa kalkınca abiüyorsun? Daha şahitlik etrnedam da ilerledi. Ahmet atıldı: Hoşt, hoşt! Diye bagırdıdim ki Durun yahu! Hiç vokt.n ğını >an odada yatanlar duy Senin suratndan belli. Yukavga etmeyın' (Şoföre^ Ağamuştu. Yalnız kopek ısırdı mı zünde meymenet \ok senin! bey sen de biraz temkimi ol.. ısırmadı mı orasını peK hatırAhmet efendi kızdığı zaman Yolcuyu nasıl indirirsin! hyamıyordu. Ahmet "fendi rükulakları cınlardı. Başladı çınyaya inanndı, Rüyada köppk Ben indiririm. lamaya. Gene aldırmadı Susısırmasını da hiç sevmeıdi. O Peki indir öyle ise. tu. az sonra şoför: ııun için sabahleyin eıkıntılı Yolcular homurdanmaya başBu durakta ıneceksen şimkalktı. Dükkâna gitti. Çırak gelladılar.. bir kadın.. diden hazırlan Kagnı arabaEi f mışti. Amanın ne haliniz » srsa gibi mübaıek. inın de aşağıda görün! Bİ2İ bı Sülük şi|elerinı temizle! IsAhmet efendi biraz yiıksck rakın da gıdelim. tefo gelirse, haftaya getirsin! sesle: * diy« tenbihte hulundu Çıkarken Şofor: Y* sabur! Divecek oldu de: Bu araba. bu adam ımneŞoför bu sefer: Hf*i b ' r ^Hım Pİtmez. Beni arıyan olursa piyasa Ulan sabretmesen naaaparBiletçi de şajırdı. ya gıti! dersin. Dedi ve çıktı. sın sen? Ya sabırm'.ş! Şuna b&k Yolcu ınmezse akşama kadar İsteksiz isteksız yürüdü. Bir Şeytan diyor ki.. birak direksibekleriz. otobüs durağında bekledi. Gelen yonu, al aşağıva. tpmi^e havale geçiyor, gelen geçıyor. Oradaki O sırada bir trafık memuru et' adamlardan birisi durmıyan otogeldi. Ahmet efendi hir daha, bu sebuslere beraber koştu. Kapıyı Ne duruyorsunuı? fer daha yüksek sesle: yumrukladı. Otobüs ağırlaşırken Şoför ve yoleu hep birden ko Ya sabur' Dedi.. şofor: Ahmet efendi de seyirtti. Biraz nuştular.. İnecek misin sarı sabur? arka kapı açıldı. İkisi biîden Şu beni arabadan indirdiye alaylı sordu. kendilerini içeri attılar. Kapı mek... İnmiyeceğim. kapandı. Ahmedin paltosu sıkış Bu bana arabada hakaret.. Vay! Beyim kızdı galiba? tığı için kapıya yapıjık kaldı. Memur bıraktı.. ikisi de ko Keyfimin kâhva^ı m:s:n? Biletçi: nuştuktan aonra yolcuya: İnmiyeceğim. Beyim nedir iikâyeüni»? Çüuana yukarı! diye azar Ben depoya gidiyorum. ladı. Kardejim! Durakta dıırmu Cehenneme gitsen inmiyeyor.. ileriye kosuyoruz. Kapıyı Çıkamıyorum. ya açıyorlar, ya açmıyorlar.. ne ceğim. Topal muın? den durmadın diyecek olduk.. Hayır.. kapıya «ıkiftım Cehenneme «en gıt ınşal Bir türlü §u meretlere bin şimdi beni indiranek istiyor. Balah! na «ulan» diye de hakaret etti. meyi öğretemediniı yahu! Beraber gideceğiz. Ahn numarasmı: Birdenbire Ahmede bir süku Bizim ne kabahatimıı var. VaUndaş Ahmet efendi de: Kapı kapandı. net geldi. Herkes ona bakıyor Biraz sert konuştu ama yadu. O da şoföre. İleriden foför lîfa karı^b: ni mübsrek günde canını yakŞoför alaya aldı: Kapanır ya!... Ayağını çamaym! Çoluk çocuk »ahibi.. Ağabey! Beni y^me be! buk tutsana! , MemurKurbanın olayım yeme beni!... Önümde adam vardı. Siz k'msiniz? Öndeki de, arkadaki de .. Ahmet susuvordu Kulagı çmDerken önden gıren adarr par Ahmet... layıp duruyordu. ladı. Şoföre' I MeiT">un olduk.. vazife? Biletçi birdenbire: Sen ne konuşuyorrın hem Aktâriye.. Sen bilet aldın mı? Diye şerim. Evvelâ durakta nedrn Memura ifayı vazife e*naAbmede sordu. durmadm? Onu söyleseneT sında müdahale.. Patırdı esnasında kim.=e Ah Hâşa!. Ben yani kardeşim.. Şoför bu çıkışa içerledi.. mede bilet vermemişti. rica ederim.. birbirlerini boğaz Durmadım ne olacak? Ne bilevim b,en? lıyacaklardı. Ben araya girdim. Biz sizın babanızın uşajı Şoför: mıyız! Her geçen arabaya el sal Şahit misiniz? Anafor değil mi? Diye alay lamaktan anamız ağladı. Dursk Neye? ederken Ahmpt biletçiv» bir iki değilse kaldırın. Duraksa durun! Şu beyin söylediklerine... buçukhık verdi Şoför hâlS: Sen fazla bağırmasana! Şahidim... Sıkı tut biletçi efendi' GeNedir bu çektiğimiz. Adresiniz... lecek durakta iner. Fahatsız mı oldun? Hem Yazıldı.. çizildi.. şoförün könB'Vtci bileti verdi Bir »vu< suçlu, hem güçlü. Yahu nedir yesi almdı.. hüviyeti almdı.. öda ufakhk verdi Hen veni para bu? teki yolcu indi.. Ahmet kaldı. devam erfiyordu Bir kere Y\ oAhmede, herkes kendisine baYolcuların bir çogu ba^tnı ömın da sinirteri boıulmuştu. kıyor gibi geldi. Şoför arada bir nüne eftdi. Yan gözle bağırana İnsan 50 kurusa »enezzül dönüp dönüp bakıyor ve chasbibakıvorlar... rder mi yahu! Bu milletin panallah!» der gibi başını iki taraŞoför: rası. 50 kurvıs bu' Adama <=^dafa sallıyordu. Ahmet efendi, bir Eyy! Yeter yahu! Başımız ka verir.. ne adamlar var be! belânın başında dolastığını histuttu.. susalım! Ahmpt efendi birdenbir» şosetti.. o sırada yolculardan biri: Sen terbiysli konuşsana! före sordu: Ne biçim muamele ediyorsun İşin voksa şahit ol, paran Evü misin sen hemsTİ? yolculara? çoksa kefil ol! Dive lâî attı. Neve sordun? EvlendireceV Terbiyesiz sensin! DpdikVatandaş Ahmet efendi anlamisin? ten sonra. Zınk.. arabayı dutmamazlıktan geldi. Şoför sinir Evet! durdu. lenmişti. Öyle bir fren yapıyor Bekânm! du ki her dunışta ayaktakiler İn aşağı.. inmezsen araba Al övle ise gelin para'i yabirbirinin üstüne devrilivordu. gitmez. par»ın' Diye avucundnki psralaIlk durakta Ahmet efendi canıAhmet efendi: n şofnriin Vafs^'""1 "ö.'.np atnı dışarıya atmaya karar verdi. Aman kardejim! Bırakın tı... Sangırtı, şoförün fervadı.. Yaklaşırken: marazayı.. yolumuza îid3'.im. az sonra.. araba durdu. ^ofor: Sen karışma.. hiletçi efen İnecek var! Dedi. Fakat yol Kaçm»! Seninlen dıifüne sridi! Bu iki yolcu inecek.. cuların arasından yol bulup kadeceS'z.. diyerek verinden kalksız bindiler. pıya gelinceye kadar kapı katı.. Ahmet efendi durdu.. soför Oteki yolcs zarplı ;ıkh: pandı. Ahmet biletçiye: vaklaştı.. yolcular inmeve ba» Beni bu arabadan İnecektim. ladı'ar. koUından tn'tıı V«tanhmet karakoldan çıktık tan sonra, geni| bir ntfes aldı. daş Ahmet efendi hiç mukavemet gostermedi Şoför çekerek aşağı indirdi. âdeta süıiıkler gibi çek'yordu. Birdenbire durdu Nereye gidiyoruz? Şöyle dutluğa doğru Ben gıtmem. Neye? Canım istemiyor! Gel gel.. bak sana ne göstereceğim. Diye çekerken Ahmet bir daha diretti. Şofor sertçe: Gel ulan buraya! Dive çekmek istemesıle Ahmedin tokatı patladı.. şofor sendeledi Vay geçmişini . Derken Ahmet çullandı.. vuvarlanıJılar.. kalktılar. Ahmet bir daha çaktı.. bu sefer etrafdakiler yetışti. avırdılar Ahmet üstünü süpürüyordu . oŞför sıkı gördüğü için söylenerek uzaklaşırken Ab met vetişti: Yok kardeşim.. o kadar kolay değil Yahu başıma helâ olma! Git işine. şimdi elîmden bir kaza çıkacak. Bırak onu şimdi. senin elinden çıkacak kaza arabasilen gelsir.1 Hele gel biraz. Nereve' Karakola kadar.,. Benim işim var .. Benim de var ama na?palım' Etraftan: Bırakın yahu' Karakolluk ne iş var.. Ahmet efendi. Yok kardeşim! Ben yeminliyim. Karakola gideriz. Orada bırak ırım. Yurüdüler. Şoför önde. Ahmet arkada bir çok adam da beraber. Karakola vardılar. İçeri girince komiser: Oro! Ahmet ağabey heyrola? Şoför başladı: Bu bana tokat attı! Dîvâcıyım Öyle mi Ahmet sğabey? Öyle İsmail bev! Arabada ne ulanlığımız. ne suratımız. ne yüzümüz kaldı. Beni volda indirmedi. Alava aldı. Kolumdan çekti. Dutluğa götüreceğim dedi ben de vurdum. Komiser. şoföre baktı: Yahu' Sen de adamına çatmışsın! Dâvacı mısın? O dâvacı ise. ben de... O dâvacı değil... Korkuyorsa... Bırak palavrayı ds.. gît işine. Bu adam tokat atmak iç)n kimbilir. neler söylemişsindir. bu melektir yahu! Vatandaş Ahmet efendi: Çok fena söyledi İsmail bey. ÖfVemden kulaklann çınladı .. Haydi, gel elini sık da.. şoför Ahmedin elini sıkarken: Yavaş ağabey parmaklanm kırıldı yahu! Diye söylendi. O gitti. Komiser: Sen kal biraz.. diye Ahmedi tuttu. Ahmet de: ' Yok' Müsaade et de gidçyim. Nereye"" Eve gideceğim. Dün gece rüyasını gördüm Benlm basıma bir belâ gelecek. Sokakta fazla dolaşmıyayım. dedi. Karakoldan çıktı. Aklına nereden de geldi. Kârı olmıyan şeyin zararı vardır Lâfını tekrarladı, durdu İmparatur Hiro Hito Bir aile sırrı Miehiko"ya saray kapılannı açan genç pren•es Eisel'dir. Prenses Eisei 1953 de imparatorluk kons«yi tarafmdan veHaht prensin müstakbel levcesi olarak seçilmişri. Babası bir Çin pren^i Mi. ann««i hir Japon prensesi idi. G«nç kızın dilltrt dastan bir gtizelliği vmrdı Prerıs Akihito.'nun d» akrarjası idi. Nisart Kenç kızın 18 yaaina girdiği BÜn resmen ilân edilecekti Fakat 0 arada Akihito Michiko Shoda'va rastladı. Ve ona tutuldu. Artık Eisel'e t i t bötün (riizel KİzJere knlaklannı kapemıştı. ğ : ^ dedi. Her halde Ali, kızDağ başınin ba yaban yerinde bir gitar, Tortosa'da ona da, onun kendisinde yaptığı t£5İ cAllah!» diye bağıımış «»diı Mcrıs rin aynını uyandudı KI, kı^ın sağ ko'nun oynadığı Bayle de kandıl elı, belinden yarı yerıne kadâj çekraks havası çalıyor ve bir k^dın miş o!duğu kamayı ç.ırçabuk gerisesi de bu havayı söylüyorda. Da singeriye kınına iade etti ve Aliyi, ussıla ateşile dopdolu bir sesti o! çoktanberi tanıyormuş gibi «YaraUluç Ali, dıkkat'e yiin'Tken c ı e lısın, gel kardeşim, yaralarını sanin bir dönemecine vardı; mu ya rayım!» dedi. Ve oek tabi! bir şey vaşça döndü; tâ aşağıda çimenlik yapıyormuş gibi çadırdan getirdiji hir r).wlııl» Bor' • Trm^ v . 5nun or merhemi Alinin yar*larına sürdü. tasından akıyordu; çimenliğin bir Fıstanınm kenarından uzun uzun kenarına ateş yakılmış, onun iize şeridler yırttı. Alinin yaralannı rinde bir şeyler pişırilij LUU. Faxat sararken Ali. hayatının olavlartnı U'uc A ' i r ' i erizlerini haj'retle i'çan bu kıza anlatmaz da Kime anlatırmanzara: Kapkara saçlı ve kapkaıa dı? AH. o olavları içinde bir sir gözlü genç bir kızın yalın ayak o olarak sakladığı takdirde. o sırrın larak ateşin etrafmda bir girdib içini yakacağma emin olduğu ıç.n, gibi doniın dans etmekte oldıığu içinde ne varsa hepsiru de büyük idi Kız biran durdu. Bir ağae da bir sevinçle kıza harıl harıl aıJathna asılmıs bulunan gitarı aldı, c tı. K:z, Ali'nin yaralannı sardıkturdu: sonra hem söyledi, hem de tan sonra ateşin yanına bir yastık çaldı Bu kı? Morisko Heğildi. Te koydu ve Ali'ye. dinlenmnsi için, ninin esmerliğine bakılırsa bir Yi uzanmasını teklif etti. ^onra bir tana idi (Yitana, İspanyolların çm pars kadar çevik hareketlerle çadıgâneler'e verdıkleri ısımdır.). Bııaz ra koştu Oradan içi bir mayi ile dootede bir eşek ve vere kurulmuş lu bir kap getirdi; Ali'nin dudakbir çadır gördü. Kız yapayalnızdı. larma tuttu. Tath bir şeydi o: gövTürküfü. gittride »»avrtşlara, yavassdesine bir hararet ve bir canlılıic ladı; sonra hazin Sazin sıinerken verdi. Sonra ateşte pişirmiş oldvğu kızın iki gözlerinden aşağıy* iki etli bir aşı getirdi. Ali'ye «Yiymiz! ateş çizgisi indi ve ateş d^mlaıarı Ben bu aşm ustasıyım.D dedi. Ali halinde vere düştü. Bunlar kıpkızıl ateşin angısıyle parlıyHn göz v«ç hakika'en de pek acıkmıştı. İştahla larıydı. Türkusü ve nuısikisi SHK yedi. A'i. ara sıra Muhsini düşunütu. Yalnız rüzgârın çam dalların i vordu. Fakat Muhsin bir çocuk dedaki fısıltısı ve kızın hıçkırışı dıı ğildi ya; her halde başınm çaresini yuluvordu. Daha sonra hıçkırış.'aı bulscak kadar ergin bir adaradı. (Arkam rar> da dındı Kızın gözleri gene parlamağa koyuldu. Fakat bu ^efer, jakiî.ııca kederin gozyaşı seklinde ijJdayışı yoktu: bilâkis, yavaş yavaş kınından sıyrılmakta olan bir kılıcın çelık çakışı vardı. Kız sendeıeverek basamak basamak bovlu boyunca kalktı. Bu kalkış ve dosdoğru dinelıste de. bir kılıcm kabzasından tamamen kurtularak yapyaiın n e y dan okuyuşu vardı. Uluç Ah, kızın neden ağladığını ve «onra da neden bu kadar heybetle irkildiğini bilmiyordu. Fakat ner neâense bu manzara birdenbire içini pururla kabarttı ve hattâ gururla kabartmakla da kalmıyarak, Aliy». kızın yüreğini kendi yürefci imi{ gibi. kendi gövdesindeki kinı biı atej nabıı halinde çarptığını ve yahut kendi yüregi kızın govdesindeymiş gibi kızın kanını kızın damarlarında bir alev seli hrlinde attırdığını hissettirdi. Öyle ya! O goz yaşları, uğranan bir hakaızlığın acısıydı. Boyunca dimdik irkiliş de, o haksızlığa gözünü bııc'aktan sakınmıyan korkunç bir larşı koyuştu. Bunlar, başka ne ılabılirdi sanki? Ali. içinden tBu da yaman bir korsan!» dedi. Ve ona doğru içinden kopup bosanan bir «ev gi duydu. Bu duygu, Uluç Ali'yi ömründe siftah olarak sarsıyordu F\et, bu insan, sanki derin geceden ve atejten yapumaydı. Kızır dııdaklarından, gene gönlü, yavas yavaş türküye çözüldıi Fakat ha zin değildi şimdi. O musikide uzaktan daha uzak, açık! klardan daha açık bir çağırış, sevinc.h bir dâ vet vardı. Kızın gövcîesı de basamak basamak tizlere yükselip hızlanar. musiki temposuıın uydu. Es mer yüzünde göz.en ve dişleri, şimşek gibi, parlıyordu. Bileklerindeki bir kaç ince gümüş bilezik şıngırdayordu. BULMACA 1 t 3 4 i • 1 .1 Derdinî unutmak istiyen kız O zaman pranses Eisel'in allesi kızlannı, uğradığı hayal kırıklığım unutturmak için. Kagushina tiniversitesine gönderdiler. Genç kız erada 19 yalşannda fakir bir aile çocueu Takemichi Okubo ile tanıstı. Delikanh kendisine âşık oldu Eisel de onunla gizlice nişanlanmaya razı oldu. Fakat prensesin ailesi bunu duyar duymaz Takemiki'yi bir daha görmekten menettiler D°likanh aileye bir mektup yazarak af dilrrii. Mektup şu sö'zlerle bitiyordu: «Shidsurei atislimas'i fena hareketim için nâcizâne af dilerirn» Japonvarla modern kanunlara ve reforma ragmen hâlS çoeukiannın kiminle evlenecefcini »nnc baba tavin etmrVtedir Prenses Eisel'in Vuitün valvarmpijiTina raâmen anır'?i «kızının ail*sine mensup o'mıvan biri'e pvn* »s'â vana<naı1ı Bunun üstüne iki Penç ortsdan kavbr^ıılar O zaman anne bi'tün n w « fcaysuinriTiı Hr yana bırakarak onlara radyo ile «esicndi: 1 1 1 1 1 1 1 t Veliahd Prens Akihito J V 1 1 • • 1 1 • • 1• •I r I 1 1 1 1' !• • Gcç kalan \7\n oG«lin mpvdana cıkm, evlenmenize İ7İn verivorum.'> Fakpt < k ppç Ki^el'le Takimiki m Tokyo yakmlannda T«SIZ TTS varım; Ha«!inHa bulundular. İkisi de ölm'^tii Kızın b^sı nişanlıÖl'Jmlerindp »rmnelpfp uvmuslar harakiri y»nını*lardı S»c'a»ını'»n bir hıtsmla bprsber tiTiıılkarını bir W<SŞ'ila «srın baş uc!=>rına kovmıulardı. Bıraktıkiarı kâ8itta şu »özler yazılı idi: «Mod*rn tr=nnn!»r var Fakat eski kanunltra uvar»k nlnvornr.» İ|t» imparator Hi>"o Hito'ya bu trajedi oğlunun a?Vn« opyki» dedirtti. Veliahdın evlendiği Michiko GATUP, TAKAT GEKÇIK Roma ile Milâno gondolla gezÜir mi? Gondol deyince akla hemen Ve» den İtalyanın bu üç büyük şehBftdik geür. Bagka yerde e;i yok rini dolaşamıyan türistlere acjı^ışki Yalnız Venediğin sudan cadde lar. Gondollarında koyu renk, sık Urini, sudan cokaklarını bu. kendokumalı bir kumştan ıfacık bırer dine hâs zarif, esrarh, ay ışığını se köşe hazırlamışlar. Onlara minyareJVStlan, aşk gecelerini Jjatırlatan tür bir perdenin üstünde pro]ekaiyonla Roma'yı. Milâno'yu. Flokayıkla dolafabiliriz. Övlevse nasıl ransa'yı gösteriyorlar. Hanj pahalı | «Roraayı. Milâno'yu. Floransa'yı», da değil. Gondol gezintisine ufak fondclun defil deniîin bulunma bir şey ilâve edivorlar. Vazık ki | dlğı jehirlpri gondolla dolaşmıya İtalyanın tinlii şehirleri bu güzel 1 dâvot •diyerlar? Kim? bulusa baş kalrhrmıs bulunuvorlar. i «Kim?» in eevabı kısacık: «tGon Bu. turistlerin bize kadar ^elmesi î dolcular». «Nasıl?> ı biraz izah et ne mani oluyor. diyorlar. m«k lâzım. V«nedik eondolculan Önümüzdeki yaz mevçiminde kim I p»ra»«lık vcya vakitsizlik yüzün kimi yenecek, duyarız'. | lll ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ fl'iluinnMiTlıll I lı ı Vardımsevenler Dcrneği j Genel Merkezi yararına j Dünyaca meşhur RUS PİYANİSTİ % i SİNBAD'ın Ş AN EMÎL GİLELS KONSERİ î ] I Hindçe şarkılı Büyük kahramanlık destanı NOT: Şarkılar yazılı ve izahhdır. Yarın aksamdan itibaren KIZI Alev! Alev! Kız, harUyıp yükseğe fırhyan bir alev ;lilı oldu. Ali, âdeta büyülenmiştı; farkma vaımadan iki, üç adım attı, vç atesın ışığına çıktı. Kız, Ali'yi görür.ce dardu. Türküsü, sanki bıçakla kesilmişmiş gibi oldu. Ali, gene 'taranlığa çekilmek için hız.ı geriledi Fakat bu hareketi b«yhude>dr çünkü kız onu görmüştü. Kırın gece ortası kadar kara ve derin bak,şı, Uluç Ali'vi tooe<len tırnağa süzerken, sesi de Uluç Ah'ye «Sen kimsin?» diye sordu. Ali. kızın bakışını, onunki kadar parlak surette siyah gozlerile kaıyıladıktan son TEŞEKKÜR ıt bir dtrtten kurtulamıyarsk ra, ona «Her ta!de hir dj^manın kırk gun lçind« dunvay* v*da eden ailemizln en buyuğu (Istanbul Mîll! EnMâk 3^''S'Tiden mutekaft t SOLDAN SAĞA: 1 Denizden veya havadan olimıyan seyahat tariki (iki kelime). !2 Unsur veya âmil. 3 Zekâ ' kudretile hemen jakış, çevrilinca üzerine binilebilen. 4 Çok fazla aşağıda bulunan kısım (iki kelime), hısımımız akrabamız ve dos+umuz olmıyan kimseler grupu. 5 Tersi eski Yunanistanda bir çalgı idi, eski Türk İmparatorluklanndan biri. 6 Tatlı nağmeler ve sealer (eski usul çoğul). 7 Komısu gütel sanat nazariyeleri olan bilim. 8 Nota, birşeyi üzerinde taşıyan. TUKAR1DAN AŞAĞIYA: 1 Dülgerlere lâzım olan araçjlardan (çogul. )2 Millet Medisinm akdettiği normal celseler boyle yapılır, bir harfin olcunuşu. S Terbiyesizlerin ve edebsîzlerin her vesrle ile çıkarmaktan çekinmedik* dikleri. 4 Tersi Günpy Amerika devletlerinden birinin başkentidir, Avrupalı bir millet. 5 Islak halde bulunan muntazam ve düz satıh şeklin^eki odun parçası (iki kelime). 6 Bir sayı, başka bir kimsenin veya maddenin yerine vekâlet eder durumda. 7 Tersi «kanaat getirt!» mânasına mürekkep Dünkü bulmacanın bir emirdir. 8 halledilmis şekll oKüçüU!» ksrşılıjı başka bir emir. K İRA L IK • • ^ KONFORLU KATLAR 6 büyük oda, kalorifer, parke, suyu. gazı daıma bol, şehirde sayfiyedir. Gümüşsuyu, Cerrahî Klıruği altındaki çamlar içinde Seyran Apt. Tel: 44 44 77 H. SABRİ BERKMAN'ın tedavibi esnasında Ihtimam ve f«d»k5ran^ alâkal?nna şahid olduğıımuz 5«ntiîi İjçi S'gortaları Ha«tahanesi B.jşheltimi Dr Ferruh Ergene. dahıhyed Dr. ismail Atuk, Dr Fa?ıl Öktem, Radyolog Dr Nacl Bfrkay, Kulakçı Dr tsmail Soyarslan v« Asistan Dr Vedıl Tnsuncuk beylerle Servis Personelme ve merhıımu gerek hastalığında îiyaret gerelıse cenazesme iştırâk etmek ve muhtelıf stıretlerle acılarımızı pay'.aşmak luutfunda bulunan arkada?. dost ve «krabalarımıza minre< ve şükranlanmızı arz ederlz Berkman atlesi adın* karde«l HAYDAK BERKMAN Sinemasmda NA D1R E iâiYulBüGüNKUPROGRAM ISTANBUL 16,57 Açılif ve program 17,00 Koyun Saati 17,30 Nevın Denür. dovenden şarkılar 18 00 Plâk geçidl 18.30 Spor Haberlerl 18,40 Yaşar Guvenir ve Arkadasları 18.55 Serbert Mat 19.00 M S, aya. 1 rı. Haberler 19.15 Tarihten bıı vaprak 19.20 Serbest saat 19.25 Şarkılar 20,00 Kıbrıs Saatı 20 15 Hadyo Gazetesi 20 30 Ser. best s u t 20 50 TarU gecesi prog. raraı 21.00 Serbest saat 21 15 Kahramanlar Geçıyor Ferldun F a . Jil Tulbentçi 21.30 Metodı Al. bumü 21 50 Muzehher Guyerden şarkılar 22.10 Gece konseri 32.45 MS. ayarı ve Haberler 23 00 Tatll bıtıyor 24 00 Proçram ve kaparaş. Baş Rolde : tHKH'Ifll d WfTt n t'l | 20 nısan pszartesi saat 18.30 da | Şehir Dram Tiyatrosunda Devlet Tiyatrosu Temsilleri 21 22 23 Nisan günleri saat 21 de I = ATLAS'ta Şirketler için %aeını ı ı ! ı ]nf r iıj( j r 1 m'itnı ıı ı ı ıt,n ( i t " t u ı ! = 36 Ay Taksitle Arsa Satışı t KüçükyahdaıY Kartala kadar asfalt ve Ankara yollan yakınında birer evlik >eni parsellenmiş, deniz manzarasını haiz. arsalar toptan ve perakende satısa çıkanlmıştır. = Adres: Bostancı son tranıvay durağı No. 538 Tel: 55 28 12 ğ KRAL LEAR Trajedi: 3 Bölüm Sahneye Koyan: Cüneyt Gökçer Kirahk İki Kat Beyoğlu, İstiklâl caddesi üzerinde kalorifer, asansör, parke ve telefonlu iki kat kiralıktır. Müracaat: Telefon: 44 76 61 t ıtıtimııt.tıinı i'tn 'mıı "6 SENE,, TAM 72 AY T A K S İ T L E Edilmekle Yarısı peşin, yarısı ayda 1 80 lira taksitle FLORYADA BAHÇELi APARTMAN DAİRELERİ VE ASFALT ÜSTÜNDE DÜKKANLAR BUGÜN SATIŞIMIZIN SON GÜNÜDÜR. S SENE TAKSİTLİ FIATLAR : 2 oda, balkon, mutfak (helâhamam), kömürlük 3 oda, balkon, mutfak, (helâhamam), kömürlük 4 oda, balkon, mutfak, (heUhpmRm), kömürlük. tera» DÜKKANLAR: 1Ş750 ve 25000 liradı». (Trifaze cprpvan da vardır). % 20 TENZİLÂTLI PEŞİN FİATLAR: Daireler 17 26 34 bin liradır. Dükkânlar 15 20 bin liradır. Bahçe, su. elektrik. telefon, kanalizaeyon vardır. Daire ve dükkânların bir kısmı derhal. bir kısmı bir buçuk ay sonra te«lim edilecektir. lesi MÜRACAAT: otobüs durağı NOT: Florya Şenlik mahal SEFA SİTESİ 21^50 LJra 32500 Lira 42500 Lira KADIKÖY FENERYOLU "DERYA SİTESİNDE,, T «mamen Lüks Malzeme İle İnsa Olan BLOK APARTMAN DAİRE SATIŞLÂRI HEM ŞEHIR. HEM EN GÜZ,EL SAYF1YE VERI OLAN KADIKOV. FENERYOLUNDA ETRA T FI TAMAMEN ÇAMLI KÖŞKLERLE MESKÜN. TABİATİN L Û T F Ü > A UĞRAM1Ş, DENİZE NAZIR. İÇİNDE ELEKTRİK. SU, HAVAGAZI, TELEFON VE KANALİZASYONU BULUNAN, TREN. TRAMVAY, OTOBÜS GÜZERGAHIN'nA KURULMAKTA OLAN VE 7 BLOK 90 DAİRELİK « D E R Y A S İ T E S İ » NİN TEMELLERİ TAMAMEN BİTMİŞ OLUP 14 AY HİTAMTNI>A ANAHTARI TESLİM EDİLECEKTİR. SİTEDE BULUNAN DAİRELER 45 ODALI OtUP. 83 İLA 124 M2 ÜZERİNDEDİR. BEDELLERİ 60 İL.4 MO O TL Sİ ARÂSINnADIR. BEOFLLERİN ÜÇTE BİRİ PEŞİN OLUP .O BAKİYESİ ALT! SENE AYLIK TAKSİTLERLEDİR. 10.000 >12 ÜZERİNE KURULAN « D E RY A " SİTESİNİN MUAZZAM BAHÇESİNDE 2 SÜS HAVUZU. BİR ÇOCUK BAHÇESİ VE BİR DİNLENME PARKI MEVCCTTUR. GENİŞ İZAHAT. PT.ÂN VE MAKETLERİ TETKİK ETMEK \ t GÖRMFK İCİN PA^AR GÜNÜ nE r>AMİI,. HFR OÜN t19 ARA S I ŞİRKFTİMİZE MÜRACAAT RİCA OLUNUR. BEĞENİLEN DAİRE. BİN LİRA KAPARO İLE K \PATILIR. 8 27 Açıhj ve program 8.30 Tatil sabahı için muzık 9.00 Haberler 9 15 Akordeonla hafıf melodller 9.30 Sabah jarküarı 10 00 Melodı Kervgnı 10.30 Çocuk saatı 11,00 Istanbul Beledıye Konsarvatuarı konserinın naklen yayını 12.55 Kuçuk Studyodan beş dakıka 13.00 Şarkılar Muzaffer Bırtan 13.30 Haberler 13.45 Tatıl gunu melodılerı 14.30 $ark:!ar: Gulseren Guvenlı 15,00 Pa» kons*H 15 45 Turk musikisı dinltylci ısteklerı 16 15 Opera ve op«ret!erden 16.45 Sarkılar: Emın Gunduz 17.15 Piyano ile hafif melodüer 17.30 Kar«denij turkul«rt: Hasan Tunç 17 45 Caz muzigı 18 00 Kuçük koro 18 30 Dar* muzıği 18.45 Şarkılar: Nadir Hilkat Çulha 19 15 Karışık muıik 19 30 Haberler 19,45 NeveOT Kokteşden şarkılar 20 00 Kıbrıı saati 20 15 Radyo GazeWsı 20,30 Kuçuk Studyodan b?5 daklka 20,35 Beyaz perdeden ıtıuîik (Çejitli fılm felodlleri) 31.00 ŞarkıUr: Perıhan Altmdağ Sozeri 21 30 Spor ve Müzik: Sulhi Garan 31,45 Fiyano Z>unyAsında Gezintller 22 00 Kıtapseverte Bsşba^a: Türker Acaroglu 22 10 Şarkılar : Nevin Karındaş 22.30 Sonat 22,45 Konçerto 23 15 Haber'.er 23.30 Program 23.33 Dans muzıgl 24 00 Kapanıı. tstanbul Belediyesi SEHİR TİYATROSU b ^ t 21 dp DRAM KISMI NE UMURUN temsil yoktur Telefon: 44 21 57 YENİ NOT: Şirketimiz, bundan evvel Floryadaki Cennct mahallesini tesis ederek yüzlerce vatand aşı yuva sahibi yapmıştır. Beledıye otobüsleri her t«k saat başı Taksimden kalkar ve Floryadaki buromuz onundt durur. Trenle gelenler Flor>a istasyonunda ineceklerdir Bahcekapı. Yeni Vakıf İş Han kat 2. No. 15 16 Tei: 22 73 10 27 37 18 İMühendis Mimar) MEHMET GÜR UMUMİ İMAR MÜESSESESI YUVAM İNŞAAT KOLL. ŞTL TELEFON : HAN20 03.KAT ı « KADBÎ 49 NO . BEYOĞLU KÜÇÜKPAKMAKKA Yaıan: Cevat Fehmi Bajkut Salı «kşajnlan temsıl yoktuı Dram ve Komedide paıar günlpn Fjat 7 27 Acılif v« progrtm 7.30 1S3B matine. Telefoır 44 04 09 Gunsydın 7 48 M S tfyırı, Ha. Cum»rtesi ve çarşamba gunlprl berlsr 8.00 Pazar ubahı için muiaat 14 "*0 da Çocuk Tıyatrosu zik I 30 Dinleyiei isteklerı 9.30 *** Bir bahç«d«n bir bahçey» 10 00 İSTANBUL BÖLÜMTJNDE Konujraa1 Kadınlır Blrltl adına Saat 21 de 10 10 Safly». Ayla'dan »arkıljr DÜVY4 MALI Dt'NYADA KALIR 10 45 Serbest saat 11.00 Pazar Temcil gunleri: Cunıa. cumartpsi. »keçi 11 40 Serbest Mat 11,50 pazar matine ve tuvare Hatırı d»ft«r' 12 00 Yurttan sesler 12,5i Serbest eıat 13,00 nyatrolarda gışeler saat 12 de açılır M.S ayarı, Haberler 13,15 Hafıf şarkılar 13.30 Karagbzden masalİstanbul Operet lar: Hayjl! Kuçuk Ali 13 45 S«;«Elhamrada» ne me'.odiler 14 00 Üç sesten Her akşam saat 21 de sarkılar 14.30 Serbest Mat Çarşamba. cumartpsi 14.40 Hhan Fe>man ve Arkadasları pazar 15 30 da mstme 15,00 Yurttan S^s'.er Bsgl^ıma TaBaba Hindi Scımı 15 15 Yusuf Gül'den ş?rkıOperet 3 perde lar 15,30 Çeşitll melodüer lfi.00 T P I : 44 43 94 TABLODAKİ ADAM Saat 21 de TİYATRO ANKARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog