Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 Nisan 1959 CUMHURİYET © O Türk Yunan münasebelleri A 3 J J XB R Panamada ihtilâl bekleniyor Hükıımet, halkın elindeki silahları topluyor; dağlık bölgede âsiler karargâh kurdular Dalay Lama Kızıl Çine hücum etti TanrıHükümdar, kızılların anlaşmaları çiğnediklerini ve kendi arzusu ile Hindistana geldiğini, kaçırılmadığinı söyledi Pakistanda Ne kadar turist 4 gazeteye celbedebiliyoruz? el kondu Eîükumet, bu gazetelerin dı; kaynaklardan gclen paralar ile çıkarıldığmı bildiriyor Bir yılda Italyayı 10 mil"yon, lsviçreyi 1 1,5 milyon kişi ziyaret ederken memleketimize geçen yıl ancak 87 bin turist geldi ALEMİNDE Karaçi 18 (A.P.) Fakistan hü Türkiye Turing ve Otomobil Kuru İETT kontrolu Hikmet Ünala kurum kumeti buîiin «Progressive Papers» munun yıllık kongresi dün Teksim tarafından ikramiye verilmiştir. Konadh bir neşriyat şirketini dağıtmı* Belediye Gazüıosunda büyük bir ço grede söz alan Afyon milletvekili ve bütün mallarına el koymuştur. ğunluğun iştirakile yapılmıştır. Rıza Çerçel Dünya Parlamentoları Lâğ^edilen firma Pakistan Time* îç ve dıj turizm mevzularının yer Turizm Birliğinin gelecek kongıesiadlı ingilizce gazete ile Imruz, Leyle. ajdığı faaliyet raporunda geçen yıl nin 16 eylulde Istanbulda toplanaYeni Delhi, 18 (R.) Tıbefın mevdana getirmişlerdir. Küçuk Piyanist F. Kent Panama 18 (Radyo) Panama Nehar ve bir gündelik gazete dsha ] büyük turizm endüstrisinin faaliyet cağı bildirilmiştir. Tann hükümdarı DaLay Lama buBirîcaç av önce ise Kızıllar, D?Iay Varg'tayı Büyük Armağanı kaza«dı gösterdiği Italyayı 10 milyon, Isviç Kongrede bir çok memleketlerin memleketinin ciddî bir nnşretmekteydj. 11 gün Hindistanın Tezpuı şehrine oto Lama'nı sarayinı bombardıman ihtilâl tehlikesile karşı karşıya buBu eazeteler hükumetin idaresi '• reyi 11 buçuk milyon turistin ziyaretturistlere pasaport ibrazı mecburiMerhum Selim Sırn mobille gelmiştır. Dalay Lama bu etmişlerdir. Atılan bombalar bah hınduğunu acıklamış ve Panama | altında neşriyata devam edecekler ettiği ve Yunenistanı da ziyaret e yetini kaldırma yoluna gittiği ve Tarcan'ın torunu 14 rada dünyanın her yerinden gelmiş çeye düşmüş ve Da'ay Lama''nın den turistlerin evvelki senelere na memleketimizde de turistlere gerekli i yaşindaki piyanist v;.tandaşlarının ihtilâl için yapılan; dir. muamele kolaylıklıkkrının gösteril \ gazete fotograiçılan ve büyuk bir dairesine birşev olmamıştır. Bunun Fuat Kent, haber altahriklere iştirak etmemelerini isi Hükumet, kontrolunu ele aldığı laran yüzde 15 arttığı kaydedilmiştir. mesinin bir zaruret haline geldiği de ] halk topluiuğu tarafında'n karşılan üzerine Dalay Lama'nın etrafındadığımıza göre, geçen temistir. Ayrıca ellerinde ateşli sijbu gazetelerin «Pakistanın güven Turizm mevzuunda diğer memle ayrıca belirtilmiştir. ! mîştır. Dslay Lama, gazettcilere kiler kendisine memleketi terk et lâh bulunduran Panamalılarm bu j W™ tehükeye hafta Paris'te japılan düşürecek neşri ketlerdeki bu baş döndürücü gelişme verdiğı beyanatında. Kızıl Çın'in mesini tavsiye etmişlerdir. Dalay siiâhları en yakm karakola derhal;y»t» yaptıklarmı ileri sürmüştür. ye karşıhk memleketimizi ziyaret cNerıni Müzik Yarışması» na kaKatimerini adlı Atina gazetesine ıddıası hılâfına Tibetten Hindista Lama da bu teklifi kabul ederek teslim etmeleri de bildirilmiştir. Bu husustaki kararnamede, ele •den turistlerin sayısında evvelki setllrruş ve en yuksek derece olan gore, Kıbrısla ılgili Londıa ve Ziı* nelere nazaran bir gerileme görülna kaçmlmadığını, kendi arzusu Ue Hindistana geçmiştir. Panamalı âsilerin para ile tutmuş . a l l n a l 1 gazetelerin yabancı kaynak«prix d'Honneur» mükâfatıcı karıh andlaşmalarıııin Lozan Muaiıer müştür. Geçen yıl Türkiyeyi 147.000 geldiği i, halen çok yorgun olduKızıl Çin'i" iddiaları oliukları ?skerleri kullanarak mem lardan selen para yardımı ile neştanmıştır. dtsiııin bazı hukümlerini ortadan kişi ziyaret etmistir. Bunlerdan 87.000 ğunu ve istıkbale matuf plânlarmı Tokyo. 18 (R.) Kızıl Çi> Baç îeketi istilâ plânlarmı açıklamalan redildikleri yazılmış fakat bu kaykişi gezmek. eğlenmek ve turizm kaldııdıgını belirten lürkiye, AnFuat Kent, dort buçuk ay önoe yakrnda gozden geçıreceğım belırt bokanı Ç u En Lai, Mülî Halk Kcn üzerine Panama hükumeti bu ted n=klar isimlendirilmemi$tir. gayesile, 17.000 kişi devlet hizmetkara gdruşmeleri sırasında kaışı«oıaganüstu istıdat, yaratnia ve icmıştir. Gazetele> grupunun idaresi Mu lerinde çalışmak gayesile ve 35.000 gresinin açılış toplant'?ında bir koalmağa karar vermiştir. lıklı olarak her iki memleketteki ra kabıhyeti gosteren çocukları koDalay Lama'nın beyanatında Ti nıısmî vapiıiş ve Dalav Lama'nın Panama Muhafız Birliği halen hammed Sarfiraz aflı bir hükumet kişi de yerleşmek maksadile memleazınlıkların durumları ilc ilgilenilİzmir, 18 iTelefonla) Alsancakta ruma kanunu» gereğince Devlel bet ile Kızıl Çin arasındaki müna Hindistnna kacırılmış olduğunu tek memloket dahilinde bulunan üç «i mensubuna verlimiştir. ketimize gelmişlerdir. yeni ın§a edilen büyuk bir temızle laraiından muzik tahsili için Panse mesini ve > etıi garantilcritu tespit Bir tebliğde. 1952 tarihli Güvensebetlere dair geniş tafsilât vardır rar iHdia etmiştir. l=>i'] âsi arupunu ta'ub etmektedir. Yapılan iststistiklere nazaran mem me fabrıkasmın sahıbi bugün bele. gönderilmiş bulunuyordu. eden andlaşmalar aktedilmesini isOrada Dalav Lama'nın açıkladığma göre Çu En Lai «Dalav Lama'nın a na IR.în senesinde Cumhurbaşkanı lik Kanunu gereğince hükumetin leketimizi en fazla ziyeret edenler diyeye noter vasıtasile protesto gon meşhur piyanist ve memleketinuzi'n tijecektir. 1951 yılında Kızıl Çin ile Tibet ara vatanma dönmesini bekliyoruz» Antonio Pemo'ya suikat teşebbüsü mmeleketin müdafaası. güvneliği j Amerikalılardır. Geçen yıl Türkiyeye dererek geçmekte olan her gun için de yakından tanıdığı kadın vırtüoz Bu Yunan gazetesi bu söylcnti j sında bir muahede imza edılmiş VE dedikten sonra H'^distan Bssbaka ile muhaktme edilen Ruben Miro veya haricî islerini tehlikeye dü?ü 35.000 Amerikah, 12.000 Alman ve 1000 lira tazminat talebinde bulun Jeanne Marie Darre'nin öğrencısi leri naklettikten sunra diyor ki : I dış meseleler hariç olmak üzere nı Nehru'nun Tibet isvgnı sırasın hWn Florida'rla yapt'fı bir korebiiecek mahiyette neşriyat yapan 11.500 İngiliz gelmiştir. Ayrıca geçen muştur. Müessese sahibi Belediye olarak dört ay gibi kısa bir zaman « Biz, resmi Türk gorü^ünün Tibet'e tam muhtariyet verilmiştir. da Çin ile sert bir politikaya giriş nuşma sırasınja kendisinin halen gazeteleri kapatmak yetkisini haiz yıl memleketimizden harice 44.000 den aldığı ruhsat üzerine 1 milyon bbjle olduğunu kabul etmek iste Kızıllar bu anlaşmayı ihlâl etmiş memesini övmüstür. Türk vatendaşı seyahat yapmıştır. liradan fazla para sarfıyle meydana zarfında küçümsenmiyecek ilerieFamma psüerine lideriik yaptığını clduğu beiirtilmiştir. 27.400 kişi akrabalarını ziyaret için, getirdiği fabrikanın çalışmasına şim meler kaydcden küçük piyanisümimijoruz. Çüııkü, eğer Turk goru ler ve gerginlik artmıştır. K'zıl Çi" Halk Kongresinin en acklamısfır. Tİİrk mall b i r çocuk a r a b a s ı 617 kisi tedavileri için. 3435 kişi ti di Belediyece müsaade edilmediğini zin bu başarısı milletlerarası sanat şü bu mcrkezde ise anlarız ki, An 1955 yılında Kama vilâvetmde bf'vük vazifsi Mao Ce Tur.g'un vePanamanm dağlık bölgesinde kacaret işleri için, 1906 kisi tahsil için, ileri sürmektedir. Belediye ise vak pıyasasında her Türkün goğsünü kıra Yunanistanla bir anlaşınaya çarpışmalar başlamış ve Kızıllar rine bir Devlet Başkanj secmek rrrâh kuran Panamalı âsiler taAmerikaya gönderildi hac için ve 4776 kişi devlet vaınıak arzusunda değildir.» P. Hapik adlı bir sanatkâr. Ame ı tiyle Fen işleri Müdürlüğünün böy kabartacak bir hâdısedir. birçok mâbedi tahrib eHikten maa olaraktır. lebpîcrle politikacıların birlesme! işleri için harice seyahat etmişlerdir. le bir ruhsatı verdiğini kabul etmek «Nerıni Müzik Konkuru> 1911 Kıbrıs meselesi ile Inmıle gclen j da Lama ve memurları Kızıl Çine Siva^î cevrelerin belirttiklerine sinden mpvdana eelmiş bir gruntur rikadaki torununa hediye edilmek i Türkiyede 153.945 ve Istanbulda başla eöre. Mao'nun vazifcsinden avrıl ve avnen Kübalı âsiler gibi harpket üzere yerli bir çocuk arabası gön 127.322 motörlü v^sıta çalışmaktadır. te. fakat Belediye Meclisinin Alsan yılında Decombes tarafmdan kurulgerginlik devresinin sonunda yapı götüriip zorla çalıştırmağa cak Semtinde ve mesken bölgesinde muş ve her yıl tekrarlanan bu yadermek istemiştir. Cavit Cav Fablacak bu ilk Türk Yunan kon mışla»"dır. mamasl icin Kongre delegelerinin ermpktedir!er Geçen bir yıl zarfında memleketimizrikasından aldığı arabanln gümrük den harice 960 kişi otomobillerile se yangın tehlikesi arzedecek bir tesise rışmaya yaş ve kiâs farkı gözetil1958 vaz'.nda da Lasa şehri üze bir ricada bulunmalan ihtimsli de ieransında acaba nc gibi mescleler müasade edilmemesi yolunda kararı meden her nıılletten kabıiıyetli ele aiınacaktn .' Hiç şuphu ıtmi rinde Kızıl Çin baskısı çelişmiştir. vardır. Adana adliyesinde zimmeti muamelesi tarramlanmış ve dün yahat etmişlerdir. olduğu için fabrikanın çalışmama. muzibyenler katılmıştır. Yozgat şilepine yükknmiştir. Böyyoruz ki, her iki memleketteki Turk Tibetliler Dalay Lama'nın sarayml Kurum geçen yılki bütçesini 349.000 M|.o. 1958 Aralığında istifa et | ne para lelikle i'k defa olarak Türk malı ve lirayla kapamış ve yeniden baskan sma izin verilmediğini bildirmekteiçin muhafız alavlan I mişti ve Rum azınlıklarınm durumları korumak Fuat Kent'in gelecekte de başarı•ııııımımııılılinilllllllllliillüUnillinillllllllllllllllllltMllıııııııııı Türk ustasınineseri olan bir eocuk lığa Reşid Saffet Atabinen seçilmiş dir. Adliyeye aksetmekte olan ihti larının devamlı olacağı şımdıden da ruecburen ele alınacaktır. lııuedildi lâfın neticesi alâka ile beklenmektulmamalıdLr ki, iki memleket arasanat çevrelerinde soylenm^kteaır. Adana 18 CTelefonla» Adliyenin arabası yurd sınırlannı aşarak A tir. Halkli temaslarındaki basarıdan tedir. dolayı trafik polisi Fethi Akkana ve sında sajnimi bir işbirliğine gidilFeyha Talty ve emanet deposundaki 3300 lira ile bir nıerikaya gitmektedir. me&inde Kıbrıs mes.elesı kadar Batı tabancayı zimmetine geçirdiği iddıa Verda Ün resitali ve ihbar edilen Şinsi adındaki kâtib ' ıi' Trakyadaki durum da rol oynamış,îstanbul Soroptimıst Kulübü'nün bugün Sulh Ceza hâkimi tarafından tır. Bu sebeple, ihtilâflı mevzuun Avukat Bayan Beraat Zeki Üngör New York, 18 (a.a.) Yeni Mek tevk'f olunmıısıur. ele alınması, iki memleketin ınuün başkanlığmda tertipledıgı konsikada Morarity şehri çok tehlikenasebetlerine kötu bir tesir yapnıaz. Yardımsevenler Derneğinin ser, 20 Nisan Pazartesi saat 18 de li kruvazmanlarile meşhurdur. BuBildirildiğine göre Devlet Malzeme aksine olarak ilerisi iyin ümid veyıllık kongresi Şehir Dram Tiyatrosunda veıilerada her pazar akşamı ölümle ne Ofisi Genel Müdürlüğü. salâhiyetli 18 Nisân 1959 tarihindc Bankamız merkez binasında Noter huzurunda yapılan 1959 rici olur. Yunan basııumn şu sıra ticelenen bir çok kazalar olmakta merciler tarafından tesbit edilmiş cektir. Viyolonsehst Feyha Talay Yardım Sevenler Derneğinin yıllık vılı ilk keşidesinde kazananların listesi da böylesine endişelcmnesinin ha dır. Bir kaç haftadanberi trafik po bulunan asgari ücret nisbetlerine ri kongresi dün, genel merkez üyeleri ve Piyanist Verda Ün tarafından kiki sebebi nedir? Katimerini adlı lisi bu hali önlemek üzere yeni bir ayet etmemektedir. ve kazalar delegelerinin iştiraki ile verilecek konserde Boccherinı'den gazete, «Biz, azınhklar mevzuunda tedbiri tatbika başlamıştır. »sVnbul Basın Teknisyenleri Sen yapılmıştır. Yıllık faaliyet raporunun «Sonat», Beethoven «Sonat fa maokunması neticesinde 50 bin liralık ancak Lozan andlaşmasının k o y jör», Schubert «SonatArpeggione>, Kavşaklara yaklaşmakta olan her dik^sından bir heyet. gerek Genel SULTANHAMAM ŞUBEMİZDEN duğu garantileri lamrız» diyor. Bu vasıta, kullananı polis durdurmakta Müdürlüğün, gerek Darbhane ve yiyecek ve giyecek yardımı. 10 bin ayrıca Brahms, Chopin ve lizst'in 200285 kur'a numarah 30140 hesab sahibi hususta biz kendileri ile tartıamile ve vesikalarını muayene ettiği sıra Damga matb«asının bu usulsüz hare liralık yoksul öğrencilere tahsil ve piyano eserleri yer alrruştır. ketleri mevzuunda Maliye Vekili prevantoryum yardımı, on bin liraajnı fikirdeyiz. Yunan Hükumetin da, ona bir fincan kahve 'çirmektelık yakacak yardımı ve 25 bin lira Devlet Tiyatrosu saden de beklediğimiz, Lozan andlaş dir. Kahvenin içilmesi âdeta cebri ile konuşmak üzere Ankaraye gidelık çeşidli yardımkr yapıldığı anla' natçıları önümuzdcki masınin her iki memleketteki kar. dir. Yapılan tetkikler nrtices'ide cektir. SULTANHAMAM ŞUBEMİZDEN şılmıştır. [ günlerde şehıimize şılıkh azınlıklar için koy duğu hü kazaların çoğunun şoförlerin yor Bahşiş yüzünden çıkan Ayazpaşada Verem Savaş Derneği j gelecek ve 21. 22, 23 200940 kur'a numarah 50016 hesab sahibi kazanmıslardır. kümJere kat'î bir şekilde hürmet ğunluğundan ileri geldiği ve ikram binasında yapılan kongre sonunda Nisan akşamları Şekavgada dört kişi etmesidir. Türkiyede Rum azınlığı edilen kahvenin, yorgunluk giderseçimlere gidılmiştir. Idare heyeti hir Dram Tıyatrosunruhani liderini kendisi seçer, Tür. diği anlaşılmıştır. yaralandı b'skanlığına Handan Öniş, müfettişda, Ankarada bu mevsiın büyük Hesap No. Şubesl Kur'a No. kiyenin bunda bir mudahalesi yokÇanakkale 18 fTelefonla'» Ece liğe îffet Halim Oruz, delegeliklere başarüe oynanan Shakespeare »n tur. Batı Trakyada ise Türklerin Izmirde meydana çıkarılan âbacJ ilçesine bağlı Behram köyün Zehra Duydal. Handan*'Ö»işf''Hfet« «Kıral Lir» trajedısini oynjyacakAdana 1355 102556 Haliro, Hasene tlgaz, Enjel ruhanî liderini Yunan Kralı kararde bahşiş yüzünden bir düğün alasilâh kaçakçılığı lardır. 38902 4 yıns tecavüz vaki olmuş. 4 erkek ya çilmişlerdir. narne ile tayin eder! Türkiyede îzmir, 18 (Telelonla) . Emniyet ka raknmış. 6 kadm da heyecandan Devlet Tiyatrosu Genel Müdiîrü Rum azınlığı mektepleri ile teşekçakçıhk teşkilâtı bugün yeni bir bayılmıstır. Hâdise şudur: Cüneyt Gökçer'in sahneye koyduğu kıilleri ile serbestçe meşgul qlur, mermi kaçakçılığı meydana çıkarŞubesl ve başrolü oynadığı bu m.şhur Hesap No. Gelin alayı köye vardığında muhKur'a No. kendisine müdahelelerde bulunul mı$ ve Tepecikteki bir av malzerr.esi F1GEN MİREL ş eser, Ankarada mevsimin. tiyotro maz. Batı Trakyada ise Rum Maadükkânında yapılan aramada mühım tar ve 1 ihtiyar heyeti azası köy de= Galata hâdisesı sayılmıştır. Dılimiz^ İrfan 13367 84195 ile I rif müfettişleri Türk eğitim saha miktarda ordu yapısı mermi ile 3 likanlılarile birlikte arabanın önüne Sivas Şahinbaş m çevirdiği bu pıyesin ip çekmişler ve bahşiş istemişlerdir. 236 147275 sında lüzumsuz teşebbüsleri ile bal adet ordu tipi tabanca bulunmuştur. ALİ PASİNER | Galata Bu yüzden çıkan münakaşa sonunda dekorları Ulrich Dami'au tarafıfl13256 83549 talayıcı bir politika takip ederler. Yapılan tahkikatta mermi ve ta döğüş başlamıştır. Neticede gelinin Trmîr Nişanlandılar. p dan hazırlanmış ve çok btğenil60058 65903 bancaların hava okulunda jimnastik elbiseleri yırtılmış, 4 kişi yaralanSultanhamam 1028 mıştir. Cüneyt Gokçerden bijka 195175 İstanbul 17.4.1959 İ Lozan andlaşmasının koyduğu öğretmenliği yapan Fuat isimli bir mıştır. Y~ralananlar arasında damadiğer rollerde Muazzez Kurdoğlu, garantiler dahi, Batı Trakya Türk başçavuş tarafından yemek borcuna dın babası da vardır. Şahap Akalm, Beyhan Gonenç, Halerinin nisbi bir huzura kavuşmala mahsuben Basmahanedeki bir lokan TEŞEKKÜR luk Kurdoğlu, Ertuğrul Ilgin, Nuri Hesap No. Şubesl Kur'a No. rı için kâfidir. Türkiye, bu garanti taya bırakıldığı ve daha »onra dükAni bir kalb krizi neticesınde pbeAltınok, Asumna Korad, Gülgün TEŞEKKÜR kâna intikal etHği yolur.<1a bir iddia leri çok geniş bir müsamaha ile diyete intikal pdPrpk bizleri ponsuz Kutlu ve diğer sanatçılarm oyunlaMersin Senrlprdrnberi çrkmekte olduffum kederlpre e^rkrdpn seveıli varlığımız 1913 tesbit olunmuMur. Ancak Fuat baş. 56144 tatbik ederken Yunanistanm da rride ülserimi ve hasta olan safra rı takdırle karşilanmıştır. Çarşı 1 38396 ajnj şekilde hareket etmesini pek ka bir yere »in edilmiş bulundueu ksesinl büyük bir maharptlp amclıBn. REŞİDE ADA'yı Beyoğlu 2153 için bu i.ioi»««* sıbhati belli değil yat edPn Paris Tıb FakültPİcri kurtarmak için yardımına koçan. 176123 Şehrimizdeki «Kıral Lir» temiilhaklı olarak bekler. Bugüne kadar Adana dir. T'ahkîkat dpririleştirilmektedir. Agrrgoe cprraht prtıfesörü Haydarpa elde olan bütün ihtimam vp <lika3620 107234 leri munasebetile a>Tu tarüılerde Türk Yunan dostluğu tek taraflı Ankara i şa Nünıune haf tanesi III üncü Hari Unnı esirgcmivın Dr Opprator A1•194 161932 Dram Tiyatrosu n dakı «Ne L'muolarak işlemiş, bu dostluğun >arat Hrutçef de Eisenhovver gibi cıye STVİİ Şpfı muhtprem hoca bav ZEKÎ TL'NTER. MütehasB'iı Pr. Beyoğlu 1532 174988 nın» adh piyesın temsillerıne ara «ALİHA rUNC'EP ve Dahiliye Mütetığı havadan Batj Trakya Türkleri Prof. Agre Opr. Dr. Beyoğlu 60186 184Ç09 golf oynıyacak venlecektir. ha?sısı Tr îEi.tM ÇAPA ile mera«iistifade sağlı.vamaz iken TürkiyeCeyhan HAYRİ SEYLAN'a 15048 172447 me iştirak eden. çelenk göndfren. Ote yandan, Devlet Tiyatrosunun Paris 18 (a.a.) Moskovadan a beni bu İSP teçvık Pden Bakteriyolog bizzat tazivpy» gplpn ve tplpfoila deki Rum azınlığı geniş ölçüde Bursa 2000 45461 İstanbulu ziyaretine karşılok, Şehir favdalanmıştır. Yunan hasını tek lman bir habere gore, Sovyet Rus Dr. FERHAN KUT'a vç FPrvi=ın ysr aeımızı payUfan akraba. arkariaf ve Anafartalar 6O002 77341 dımcıları Of.r Dr. ÖMER S*MÎ AK> Tiyatrosu sanatçıları da Ankaraya rar bu sistemc donülmeşini is ya Başvekili Nikita Hrutçefjn dok PT'LAT. Dr. Fuhi Kaleh. Kprim Var. do'tlanmıza ayn arn tpçpkkürp W vük ?cımız mAni oiduğundan gazegiderek, 23. 24, 25. 26 Nisan tarihti.vorsa o zaman samimiyetinden torları fazla şişmanlamaması için dal. thpan Uncunglu, an<=stezı=t Ev tanizin tavaFeutunu nra Fderız. lerinde »Küçük Tiyatro» da «On spor yapmasını ve daha az çahşma rcnos Toptcpa ve hemşıre Sabıhat, Eşi: <"<mpı Kâzjm Ada şuphe etmek rerekfcektir. Şubesi Resap No. Knr'a No. Kadriye, Şprpf hanımlara vp pan?uDci Öfkeli Adam» piyesini temsil s:nı kendisine tavsiye etmişlerdir. Evlâtlan. Damadı. Gelinleri Oîtürke Rayın gaÖmer Sami COŞAR edeceklerdir. Doktorlar. spor harekefleri için manrı Muzaffpr alenen tpçkkür PdpZftpnız vasıtasiip Sultanhamam 30015 198433 Hrutçef'e en münasibınin polf oyu rim. ' Bilindiği gibi, Regınald Rose'un İzmir 1468 73051 nu olduğunu söylemişlerdir. yazdığı «On İki ÖfkeU Adam» piMıirefteli Havva Kızılaslan Beyoğlu 4303 1S1889 yesmın şehrimizdeki temsüleri büBeyoğlu 183934 60149 ZİHİN SPORLARI: yuk başarı sayılmiş ve sahneye koBeyoğlu 176311 ' 2153 1 Sayılar şu şekilde taT yan Müfid Kiper ile rol alan sa« Konya 22727 863 mamlanacaktır: natçüar, el«=tirmecilerimiz tarafınBeykozda 195.000 metrekare arazi bankalarla ikramiye Beşiktaş 774 87840 13 12 3 6 dan övülmüşlerdir. Bu piyeste HaBevazjd Sirkeci Eminönü: Çem arsaları için elveriçli çok ucuz fiatla sahibleri elile satıBeşiktaş 87450 687 10 8 15 1 mit Akınh, Şakir Arseven, Kâni berlitaş, Gedikpaşa. Şafak, Ankaıa. lıktır. Müracaat: Halıcıoğlu otobiis durak yeri eç?ane yaAnafartalar 77497 30010 7 9 2 16 Kıpçak, Celâl Balkır, Ertuğrul BilBaiırköy Yeşilköy: Aydın, Yeni. mnda clbise temizleyicisi AHMET KAYRA Adana 143086 15400 4 5 14 11 da, Mehdi Yeşildeniz, Ksdri Ögel. Beşiktaş Bebek: Valiçeşme. OrtaAdana 128241 60930 2 Hesab işaretlerinin araman. Sami Ayanoğlu, Müfid Kiper, köy Merkez. Gıyaseddin. Beykoz: Adana 129811 15254 sı ?u şekilde doldurulacaktır: Kema! Ergüvenç, Ercümend B. Lâv, Hlk. Beyoğlu: Tünel, Beyoğlu. Galata 85904 6247 Soldan sağa: 2 + 6 + 9 = 17: Atıf Avcı, Oral Yonci rol almışlarTsksim: Derman. Ayral. Galata: Beyoğlu Bakırköy Mahmutbev civarında Veliefendi Hipodrom 174644 1417 5 7 1 = 11; 8 4 3 = 1, dır. S?i]ık. Kasımpssa Hasköy: KHKadıköy inşaatına takriben (12 kilometre) mesafeden toprak nak187171 6392 Yukarıdan aşağı: 2 + 5 + 8 Adana sımpaşa, Bavr?k Beylerbeyi: Zıya letmek için kamyonlara ihtiyaç vardır. Damperlüer ter103483 Ankarada da bu temsilin beğeni* 1989 = 15: 6 J 7 4 = 9; 9 1 Pan^altı Hpkimhan. Büvükada: Halk Hev cih edilir. Hipodrom inssatı şantiyesine müracaat. leceği umulmaktadır. 94676 70296 1 3 = 5 (17 + 11 + 1 + 15 Beyoğlu beliaia: H. Ada Kınalıada: (DaiTelefon: 71 67 64 185151 Selmi ANDAK 60211 9 J 5 = 58). Anafartalar mi). Bureazada: (Kapalıi. Fatih 78058 60037 3 Mehmedle Turgud aynı Tarsus Karaaümrük: Fatih. Lleli Top12197 1660 yaştadı^lar. kendilerine k^pı: Mcnderes. Yeni Haseki. Evüp: mektubla SABAHAT BİLİN' I Ayrıca 200 mudiye muhtelif para ikramiyel eri isabet etmis ve 4 Harflerin yerine şu sayıPrtek. K=dıköv Bostancı: Günbildirilmıştir. !ar konıüacaktır: Nisantaşmda \eni kurulan modern apartmanlar sitepör. Yeni Mona. Erenköy, BostanVEFİK BILİNİn I 937425:618 sinin bulunduğu TOPAĞACI'nın en mütena yerinde. hiçrı. Kızıltoprak. Ü?küdsr: Imrahcr. düğün merasimi lo 4 £>9 Cu 1 h Yumurtlar 240 tanedir bir zaman kapanmıyacak tamamen deniz manzaralı yeni ÎT Pami: Emler. Samatya Fener: martesi günü gkşamı İznitte' = GÖRÜSÜNÜZ KUVVETLİ imar durumlu eşsiz arsa mutavassitsız, satıhktır. M=rmara. Fener. Sarıyer: Sanyer, yapılmıştır. Yeni evlilere s a a g >ri? Ücüncü sırada ortadaki Müracaat: Saat: 1012 ve 1517 arası. Galata. AssiküSpven. Yeniköy Şişli: Harb'ye, det dileriz. if tavşamn bir eli yoktur. razioni Generali Han No 44 Tel: 44 67 55 ve 44 24 26 I?'V. Mithstpaşa. Zeytinburnu: Ye! ''iııiiiııııııııııııııııııııniiıiıüiıuiiüiüiiü.iü'üiıaüiıııiiiiüiıııpiii ni ' cğan. ünlerdenberi Atina gazeteleri Vunan Başbakanı Karamanlis'in önümüzdeki haftalarda Ankaraya vapacağı ziyaretle mespul olmaktadırlar. Yunan Dış İçleri Bakanlığının sozcüliiğünü yapan bir gazete her ne kadar Türk Yunan konferansı icin belirli bir çündemin tespit edilmemiş olHueıınu kaydediyorsa da diğer gareteler bazı söylentiler üzerinde durarak endişe izhar eyliyorlar. Devlet Tiyatrosu İstanbulda, Sehir Tiyatrosu Ankarada Belediyeden giinde 1000 lira tazminat istiyen fabrika Kahve trafik kaza Devlet Malzeme Ofisi larını önlüyor asgarî ücretlere riavef etmiyor BANK A R S A ' yı 2 0.000 Lirayı ;ı 5.00 0 Lira Kazananlar: 1.000 Lira Kazananlar: 500 Lira Kazananlar: 2 5 0 Lira Kazananlar: pNöbetçi ECZANELER ^ Meseleferin halli SATILIK ARAZİ TOPRAK NA!(LETTİRİLEGEK Satılık Şahane İAanzaralı Arsa tv 18 Haxiran 195 9 rv ı 1959 YILIND/ LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Apartaıan Dairesi talfhlisi, dilediği takdirde apartman dairesini 40.000 lira para ikramiyesi ile değistirebüb «mnfyetl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog