Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

tKl CUMHUBtYR* ııijı\vı;si? Bir arkadasımız anlattı: Oturduğu semtte bınasının sıvaları henüz kurumuş minimini bir fabrika varmış. Bu fabrikacık çıkardığı mallarm metresinde bir lira net kâr eder ve günlük kân bın Ura tutarmif, Fabrika topu topu 300 bin liraya mal olduğu için bir seneden az zfiman zarfında kendi kendini ödemiş... Ödemiş ama bu sırada fabrikanın çıkardığı malların eşi. haricden de gelmeğe başlamış. Bunun üzerine fabrikacığın sahibleri telâşa düşmüşler ve kapı kapı dolasarak yerli sanayiin himayesini taleb etmeğe başlamışlar. Bu yerli sanayiin himayesi dâvasına biz oldumolası y°nlış rpâna vermişizdir. Sanırız ki bu himave müstehlikin ve tnemleüetin menfaatlerini korumak ısin değil de üç beş kişinin üç beş gunde zengın olmalarını temine mahsustur. Kalıte sıfır, fiat pahah, fak't fabrikatorün hkazancı yerındedir. Kazanc yerınde olunca ne kalite düzelır, ne fıat ucuziar, yalnız harıcden mal gelme tehlikesi orteya çıktı mı feryadlar basılır. Yeni kurulmuş sanayiin tutununcaya ve gelişınceye kadar harıcden gelecek mallara karşı himayesi «klın kabul edeceği bir hareket larzıdır. Ama bu. \ıl lar yılı devam etti mi bir imtivazlı zümıenın halka karşı. lıalka rağmen müdaf^ası ve korunmssı mânasım ahr. Yukarıda bildirdısımi7 rı M uu memlekette artık yerli sanayiin de ğıl. biraz da halkın hiiT"> • vamanının geldığini enlatıyor. H=eıl m i ' =tıaberleri mahkumiyet 1T A 1 1 R İ II I A • B A II İ S L E R 19 Nîsan 19B» 1. I Matrak meselesi jT? 7\\ Nasıl bir Türkiye istiyorlardı? Hatuk Y. Sehsuvaroğlu Cevat Fehnıi BASKUT 'azanYUNUS NADI 18 Asilerin teıtkiündeıt soıtra Beri tarafta Servetifünun idarehanesi köşesine toplanmış sekız on başı bozuk karşı tarafta duvar dibinde bıüunan piyademize ates •• diyordu. Bunlara bir gülle savurduk. Orası da karıştı. Asıl şaşılacak şey İran sefarethanesinin yaBindan Babıâli caddesine çıkan dar yokuşta unın boylu, siyah sakallı tıknaz bir herifin bize doğru hücumu idi. Bir mavzer kurşunu ile tostoparlaV yere yıkıldı. Akabinde genç bir çocuk piyadenin şiddetii •teşine rağmen maktulü sürükleyip bir tarafa çekti. Bu sırada Nafia Nezaretinden de «teş edildiği haber verildi. Oray» da iki mermi attık. Tamam üç saat orada müdafaada kaldık. Arkadaşlardan Mülazım Ab dullah efendi nisan alırken sol gözü üzerinden vurulmasma ratmen yiizü kan içinde gene harbe devam etti. Cephane arabası 3 5 4 0 dakika kadar yandı. Allaha sükür hiç birimize bir zarar gelmedi. Yalnıı ilk müsademede Babıâliden atılan kurşunla yaralı düşen bölük emini Mehmet Ali'ye ufak bir sarapnel parçası daha isabet etti. Az sonra top atesinin tesirile her taraftan tüfek ateşi kesildiğinden asıl vazife yerine gitmek üzere toplan bindirip hareket etmistik. Mektebi hukuk sokağında önümi'zdeki piyadeler, mektepte •»klanmıs, olan şerirlerin ateşine marıız kaldılar. Ne tarafa dönsek ateş. Burası evvelki yerimizden daha dar, daha müskn. Ne ise elbirlijile tekrar top îndirerek burayı üç atunda «usturduk. O sırada Kapalıfırından da silâh atıldıığnı öğrenerek >rava da sıcak sıcak iki mermi attık. Meclisi Mebusan önüne eeldığimizde saat on idi. lığı taraiından sıra ile »şağıdaki beyannameler neşredilmiştir. trl Ahiren Dersaadette idarei meşrnta aleyhin« vnnılan iitipdat darbesinin kanlı tesirlerini izale etmek ve alçakça hareketlere cüret edenleri tedip ve tenkİI \» meşrutiyetimİ7.in bir daha sarsılmıyarak surette istikrannı temin etmek iizere bütün Osmanlı milletinin icra kuvveti olup me^m Warei meünıtamırın muhnfnra^ı ngrunda kıtnının son d»m1a<ıni akt4maya ant Içmi^ bulunan ordulanmıcdan İstanhıı'a pn vakıtı hutunan ikind ve üçiineü ordıılnrın elbiriiji ile tertip ettikleri Askeri kuvvet Der^aartete vürlimiistür. Ca^nmba günü tclüleri knnmnHayı ^eruhte ptmeV ürere Seiânikten hareketle Ayaxtefan<wa pelerek rnma icünü pavitahta rîrmek iirerr umumî hareket emrinl verdim. tvi bir te^adiif eseri oiarak VI s«>nesi trmmnzunan 11 Ind gününe bir narfre teşkii etmek öıere 132S «TIMİ nlsannua on blrinci fönfl mürettep kuvretierhnis dört koldan s«Mre (rfrdl. Harbiye neıaretiııdeH krtalar miidnfaara vakit bniamRdan teslime mecbur tutulup Topkapı saravı, Fatih, Zaptive dairesi. Babıâli. A7İ7İv«> karakolu. ToBbane, Macka, Iplikhane nıevkilerl dahi müteakıben <;i1âhlannı teslim eHiler. Talnu Taşkısl» ve Beyoilu (Taksint) kışlalarındaki fisî kıtaiar kuvvetlerimize karsı müdafaava kal kısmakla mezkur kışlalar (op.atesjle tahrin ve teindeki ftiîler kısmen kinlıp kısmen de tcîlîm oldular. HMen İstanbnl ve Beyoğlu, flaiata. Sisli. Nisanta^ı taraP^rıııdakî a^kerî binalar Ivâmi'on a«kerlerimlzin e'indedir. Yalnır Üsküdar cihetindeki askerlerde bazı nyaklanmalar olmakta Ue << bunlar da ha*• pfln tene'enecek'erdir. Osmanlı imparatorluğunu yıkılmaktan kurtarmak isteyenler sıyasî ve içtimai sahalarda inkılâplar yapmak lüzumuna inanmışlar. III. Ahmet devrinden itibaren bu yolBir karaborsacı. gayrımeşru j da gayretler sarf etmışlerdi jcocuğunu öldüren ana ve bir i Türkiyede ük matbaanın açılma| ırza tecaviiz sanığı mahkum sı büyük bir inkılâptı. Kitabı her eve sokmak, herkesin okumasını oldular temın etmek dâvası Türkiyeyi kalDün muhtelif mahkmeelerde 3 kmdıracak ve Avnıpa medeniyeti mahkumivet kararı verilmış ve 3 sevıyesine ulaştıracak bir hareketti. Fakat yobar bu hareketi bir küsanık mahkum olmuştur. Amcazadesinden gayrımeşru sahib fur saymıştı. Matbaa inkılâpçıları olduğu çocuğunu basmı taşla eze yobaz mukavemeti karşısında çerek öldurmekten sanık Firdevs kinmek ve basılacak kitapları <ahdıt etmek zorunda kalmıslardı. Mat M=kbule TTğurlu ismınde 19 yaşmViaa. yeni bilgiler. yeni mimarî, tâdaki genç kadın. dün İkinci Agır lımli asker meselesi yobazların eCeza mahkemesinde 3 yıl 4 ay ağır linde silâh olmuş. iyi niyetlerile hapı< cezasına çarptırılmıştır. Dâberaber zevk ve sefa düşkünlükleri vada sanık olarak . bulunan Fıryiizünden bu silâh kolaylıkla inCevsin tevzesi ile 55 yaşındaki ankılâpçılara karşı kullanılmış ve neai Fatma. suça iştirakleri tesbit Patrona ihtilâlile her şey altüst edilpmediğinden beraet etmsiterdir. edilmişti. Bilet karaborsacılığından 10 ay hapse mahkum oldn İhtilâl sonrası günlerde yeni paFazla fiatla maç ve sinema bileti disah. devlet adamları bir müddet satışından sabıkalı Abdürrahman mürteci asilerin korkusu altında Kılıç. dün İstanbul Millî Korunma yaşamıslar, sonra yavaş yavaş gemahkeme«inde 10 ay hapis 2 bin ne ıslahat yolları aranmıya, impalira para cezasına mahkum edil ratorluğun bekası çareleri üzerinde miştir d^isünülme^•e baslaTnıstı Bu yoldaki büyük. önier III. Selimdi. SaIrza teravüzden 1 yıl a n>*kSr rnizrıiı bukümdar ordtıda, mahkum oldu Irza tecavüzden 1 Affır Ceza donanmada. mâserî hayatta bazı inmahkemesinde ysrgilanan Satı isim kılâplar yapmak istiyor. kendisine li şahıs dün mahkeme tarafından 1 yardımcı devlet adamlarile bu volyıl 1 av 10 rçün hapis cezasına çarp da cesaretli adımlar da atıvordu Nizamı ced'Hin kurulması. hu asketınlmıstır re yeni elbiseler giydirilmesi büöv rinayclinln falH yük bir velvele koparmış. yeni hir tevkif erfiMi medeniyet hamle*i karsısına yobaz Yeşitköv Tohuın İ«t«yonu metekrar dikilmis ve ış'ahatı durrasında işlenen cinayetin faill. dün durms1 u»nm!«ti Kabakçı Mustafa Bakırköy Sulh Cpza mahkemesinisyanı III Selimi lahtından, sonra de tevkif edilmistir. Sanık duruşda havatından etmiçti. mada olavı şu şekilde anlatmıştır: Islahat hareketleri tekrar durala« Mer a ile hudud hrlası olan mı fakat babaından ve III. SelimKerim İlter ve kardesi Adil evvelâ den ıs'nhat terbivesi almış bulunan benimle münakaşava bnşladılar. daII. Mabmut dnha ce»rî bareketlerh» sonra da koruda ürerime atılale ise basiami'. Is'ahata taraftar rak berti öldürmek istedîler, ta?ıolmıyan yeniceri ocağını ortadan makta oldugum sustalı çakımı çekaldırmıs. hareketlerine Ikarı gelkerek kenHimi müdafaa etmek ismpV is^pvpn ulema sınıfma karçı tedim ve Kerime saplanuıun, 61* şiddet gö>termis. admı (srâvur pamüe.* •. . •: disah) cıkaranlara kar»ı muzaffer olmus v« o51u Abdülmeclde ıslahat vrtl'nrın srirmiş bir devlet bırakÇocuk Balosu Etiler A U Koleji OkulAile Birli mı*tı. Transa ihtilâ'înin »etirdiği veni gi Urafından 23 Nisan Çocuk Beyramı dolayısile o gün saat 14.30 da fikirler Avrupada yayılıvor, garph kararlan Taksim Belediye Gazinosu saJoııla rında bir çocuk balosu erilecektir. Küçüklere ve büyüklere güzel bir vakit geçirtmek üzere bazırlanan bu balonun programında kukb», karagoz. muhtelif oyun ve pğlencelerle beraber monolog ve illuzyonist numaraları da bulunmaktad.r • » TEŞEKKÜR All« dostumuı bay Selim Orw> bo|a7.ında yutkunmayı v« konu^> nwyı daht îmkansiT. kıl«n korkıınç nevralıivl ameüyatla gider^n Tesvik.v* Sa«lık Yurdu HPîtaha. n«5İ sahibi Dr. OSMAN ÜÇER'« T* hsstalığı »snasında kendlsine şefkatle bakan butun doktor ve delâletiniz! rica ederiz NECDET AKTAY Prof. Andersen'in konferansı 4)r. BÜLENT TARCAN'» 12 2Nisanda dunrm 12 nisan pazar... Hürriyet «rdusu raüfrezeleri bütün kışlaları, karakollan işgal etmiş, halka 1a emniyet telkin eylemiş, surada burada ufak tefek çarpışmalar oluycrsa da onlardan ehemmiyetsiz anlasmazhklar ileri gelmiş bulunuvordu. Yıldızdaki askerin büyük bir kısmı kaçmış olduğundan takiplprine çıkılmış idi. İçeride kalanlar da muhasara altma almıstı. Danimarka Soğutma Enstitüsü Direktörü ve Milletlerarası ^oğutma Cemiyeti ikinci başkanı, Dani markah Prof. Andersen, İ.T.Ü. M»kine Fakültesinin davetlisi olarak şehrimize gelmiş ve İ.T.Ü. de so gutma tekniği ile ilgili beş konfe rans vermiştir. Ünlü fen adamı, oKahraman ordumuzca hııeünkü mumî arzu üzerine ve munzam oaskerf harekâta geee vakti basla larak dün de «Tıbda Soğutmanm narak «afî'k'a beraher «sehre eiril Tatbikatı» mevzuunda konuşmuş tur. lerinde kalrp sokaklara çıkmarnış ve ticaret erhabı dükkân'arım açmamış olduklarından abalice telefat olmadısrı gihi memleket âsayişi de zerre kadar bozulmamıştır. İki taraftan hayli zaviat varsa da miktan henüı raaliim değildir. Arkası var MEVLİD Musır Doktor Nsfız Pişa mahdumu. m«rhum Eczacı Kasan BeV.n cşi aı:/ rııhun» lthaf ed:Im«k uzervcfatının birind sen«i devn>«' munâsebtlle 20 Nls»n 1959 Paıartesl gunü Ikındi naraaıını tnüteakıp B Çamlıca Kısıklı Cam*lod« Mevlıd kıra»t edilece|lnd«n aknt». do»t ve «rnı buyurn dlndajların tesrıfl«Ti ricı olunur Evladlarl SAİME Şeyhületıbba'nın NİSAN 19 ŞEVVAL 11 Ikiııdl 1 V. E p0.24 • c ı a j Hareket ordusunun beyannamesî O g i i n hareket ordusu kumandan J S l 12 13; 15 SÇt 18 92,20.31. 314 , 5 22| 9.08 12 00! 1 39 8 33 Dünkü kısmm hülâsası (Orta Anadoluda, Fildurağı isimli bir köy, çıkan yangın neticesinde tamamen kül oluyor. Yakındaki Develi köy halkı, imdada koşuyorlar. Bunlarm başındaki Mehmed Çardakçı. yangın yerinde bir kıı çocuğu buluyor. Kimsenin sahib çıkmadığı bn yavnıyu köyüne götürii 3 Yazan: Halide Edib Adıvar yor, karısr ile beraber. admı Emine koyuyorlar ve evlâd edihazırladı, getirdi. On Hakika iki kadmm ona verdikleri ebna niyorlar. Emine, yavaş yavaş büyüyor. Bir gün dere kenarın • sonra Emine aşçıbaınm ati us ve bir sürü sual sormalarıydı. Uyku arasmda kendisinin oldutünde, kolları aşçıbaşıya sıkı sıda komşu çocuklarile oynarken ğunu bile farkedemediği bir seskıya sarılmış, kendini kuııanp yanlarına bir ath geliyor. Tomle: büyütmüşlerin eüerini biie öpbul ve kara ?özlü Emineyi dimeden, küçük çiftlikten ayrıldı. «Ben çiftlik sahibi aga kızığerlerinden daha uygun bulaSade dere kenarından gaçerken yım... Ben padişahın sarayına rak kendisini İstanbula besleme gidiyorum» demesidir. kız arkadaşlarına gururla sesolarak götürmek i^tediğini bildilendi: Güneş doğarken, vapur Boğariyor. Emine ile adam, Çardakza giriyordu. Herkes bohcasmı «Ben padişahın saTayına pdiçınm evine gidiyorlar. toplamış, demir narmakhğa dayorum.» Roman devam ediyor). yanmıstı. Ufuktan yuvarlak bir «Ya senin kaz sürüsünü nideateş levhası yükseüvor, altında ceğiz?» Mavi poturlu. kırrnızı fesli a0 ; su kıvrmtüarı renk renk oludam fiiler ^ l^ r p'iV^lp atm vu«Ne diyim ben?... Çiftliğe ileyordu. Kilyos'u geçükten sonra ları. bir eli Eminenin tombul tin ..> iki taraftaki muhteşem yalı'an, eliade, çiftlığe eıtti Çaıdakcı, Cevap beklemeden al kosımahele sarayları seyrederken, farkarısı mutfak kapısınm önünde ğa başladı. Emine de Deveci kökında olmıyarak, yuvarlak duduruyorlardı. Bu adamın geldiyünü bir dakika sonra arkada daklarının arasından sular akığini görünce biraz şaMrdıIar. bıraktı. gözleri gökte ve geniş yordu. Vapur İstanbul tarafın«Hoş geldin ağam. hayırola!» ovada, tombul kollan asç'bns'va da durdu. Aşçıbaşı heybeleri Adamın kolları biraz gurur ile sarılı, gözden kayboldu. yüklendi, kızı da sürükliverek yükseldi: n köprüyü geçti. Köprü ona bir <Ben padişahın kilerci başısı İSTAPJBUL'A GİDİŞ mucize gibi geldi. Gaiata tsraHamdullah beyin aşcıbaşısıyım. Emine'nin hâfızasmın çocukfında aşçıbaşı ath bir araba tutKöyüm biraz uzakta, her yıl luk kısmma ait en sil'k safha tu. Nişantaşına doğru yol aldıizinli gelirim ve onlara besleme bu İstanbul'a gidi tarafıdır. Bir lar. Evet, küçük Emine için bu, lâzım olursa, seçer, iletirim. 3 u kaç W5y geçmişler, oir gece bir bir mucizeydi .. \gimn suları gızı begendim.» kasabada aşçıbaşmın bildiği bir mütemadiyen akıyor, fındık eöz Sesleri suyarak dışarıya çıkdükânın arkasında uyur'uşlar, leri evlerinden fırlamif, sağını mış olan Çardakcı'nın iki oğlu nihayet heybeler hediyelerle dosolunu seyredivordu. Co'< h^ ebiraz imrenme Hraz da memlu olarak. Emine'nin ndını hacanlıydı. Boğaz'm kıvısmdaki, nunivetle bağırdılar: tırhvamadığı bir Kararlrniz isüstündeki saraylann birine ni• Hemen al ilet He'âl o'«ıin!» kelesinden vapura binmiçlerdi. çin inmediklerini merak ediÇardakçı karısına 'lönrfü, biG e c y i Rüvertede eecirHilı» Asyordu. raz miiterpddit cörüm'tvordu. çıbası bevbesini başmın altma •Hani saraya gidiyorduk a n «Senin bir diveceğin "3r mı ko\nıp uzanır manmaz uyudu ce? Nicin dfn'zin gıyısında dubacım' Bu övle bir nimet hi.» \ardı Emine'rıin e'o2Ü rup inrrtedik% Oihıllsrı analarınm omuzlirımavi göVteki vuvariak ve nı vaka'adı'aT' «Anarmzın dr e«Sarpv sade su üstünde mi occk' \oh... hemen al, ı!et > ö e * parmaklı§a davalı. Uır eız?» dıler Nihayet Nişautaşında Eaı ay Tek hatırladı&ı şey. vanı baırımensuplarınm oturdu^u nma7Satı içeride küçük hir bohça cia bir battaniye iistüne uzanmı JCotne dy a s ı zam binalarui birinın önünde.durdular. Soldaki büvük b<na|! ya bir bahçe duvanndaki kapıdan girdiler. İçerisi, birinci bthçe, solda harem. sağ '.îraı'a selâmlık. Sıra ile muazzam bir ahır, mutfak ve mutfağn yanında hizmetk&rlara mahsa bir daire. Birinci bahçeve pinnce karıda, büyük, yüksek bir duvar göze çarpıyordu. Ilaremin kapısı birinci bahçeye açılırrîı. Burada bir takım adamlar do'aşıyordu. Aşçıbaşı nevbo'erini ora dan geçen bir aşçı yamağına bırakarak kızı harem daıresinin kapısma sürükledi. Kanının iki kanadı da acıktı İçeride büvük bir taşlık görünüyordu. Kapınırt eşiğinie U7un boylu. potınleri r>ırıl p n l , fesinin püskülü bir vanda, haıem ağası Dilâver aga »yakta duruyor. arkasında îenç yasta bir hayli hizmetkâr. on besinden yirmisine kadar bir sürü besleme, meraVla bakıyor. Dilâver ağa elindeki. ucunun inceliŞi kamcıvı andıran bir değneği pantalonuna %>uruyordu. Galiba aşçıbasının getirdiği yeni beslemeyi pencereden gören kızlar taslıkta toplanmışlardı Fakat bu yavaş yavaş hareket halindeki değnek onları kapıya yaklamaktan meneden bir korkuluk gibiydi. Dilâver ağa haşmetle: <Merhaba aşçıbaşı, bu yeni besleme mi?» «Kâhya hanıma teslim edeceğim. hanımefendimizin eipğini öptürsün.> Bu eevabı. Dilâver ağanın arkasmdan birden bire görünen orta yaşlı, bas örtiUü. t>*eği belinde. bir kadın verdi: «Hanımefendi şimdi saravdan ecltcek. kadınefendimiz çaeırtmıs arsba yollamış. aceleyle gitti » rabcada sopa mânasına yelen matrak kelimesinin türkçe argoda neden dolajı alay, palavra, uydurma filân nevinden kelimeler karşılığı kullanıldığını bilnıijoıum. Ama çok kullanılıyor. O kadar '•skerinin aynı saflarda nasıl harb çok kul'anılıyor ki. hasbi geçmek, YAZAN: gibi argo tabirlerin edebileceğı meselesmi ortaja çıka boş vermek rıyorlar. Bunun şeriate mııhali' ol yanı sıra, onu da nice cidd! kimse'frin aszında" işittiğimİ7 oluyor. duğunu ıleıı sürüyoıl uclı. Gercek mânasile. yani arabca olaBirincj Meşrutiyeti istiyenler ve onu kuranlar da karşılarında en rak, bu kelimenin en güzel şekilde milletler istibdat idarelerine karçı manı okunup torbasma konarak buyük hasım olarak ırticaı bulmuş Isiılhnıldığt bir meşhur kandil yağı hürrıyetlerini elde etmek savaşr muarızları birbirinın kulağına eşı lardı. Turkiyemn medeniyet yolu hikâvesidir. Hikâye>i bilirsiniz, tabiî. Oa gıriyorlardı. O devirde Os lip (inşallah girdıği yerden bir da üstünde yobaz tekrar çoreklenmışti. Bu defa en buyük duşman MitCamilerde henüz yağ kandilleri manlı İmparatorluğu mutlak bir ha çıkmaz) demişlerdi. Bundan sonra irtica'n hedefı Re hat Paşaydı. Ona irtica hücum e yakıldığı devirde. bir camiin kayhukümdarın idaresı altında idi. hucumları yumu. kandillerdeki yağların pek Can, mal masuniyeti mevzuubahis şit Paa olmuştu. Yobaza göre gâ dıyor ve saray da bu çabuk tü.SPnnieğe basladığını gördeğildi. Keyfî idamlar, keyfî müsa vur uullerini memlekete sokan bir kendi lehine kullanıvordu. Fakat o devirlerde bile bir Os müş. Ku>.kulanmış. Pusuya yatmış. dereler devam edip duruyordu. Dev kâfirdir. Her harekete karşı hület bu halıle harıce karfi itimat cumlar oluyordu. Öir gün Serasker manlı halifesı masondu. Nitekim lcamide hic kimse bulunmadığı bir vermiyor, meşru görülmüyordu. Sait Paşa saraya koşııa mekteplt daha sonralan bir Şeyhülislâm da saatte bakmı^ ki bir softa, elinde Devletı bu ıtıbarsız halinden kur re coğrafya dersinin sokulduğunu, mason olmuştu Bunu o vakitler bir somun. kandilin birine yanastarmak için Koca Reşit Paşa Ab haritası olan bu derslenn kfifirlik dinsizlikle. imansızlıkla karıştıran mı*. Ekmeği lokma lokma koparıp dülmecidi ıkna etmış, genç huküm olduğunu bildiriyor. bir başka gün lar, hele o zatlara vatan haıni d kandile daldırıyor: dar'a muktedır vez'rı el ele ver diğerleri de medrese karsısına ko yenlere görulmemişti. Elbeyt beytullah. ezzeyt *eymişler ve Tanzımat Fermanını ilân nan Avrupaî mektebın aleyhinde Istıbdadın her şeyi susturdusru tııllah. elabd abdullah! eımışlerclı Bu ferman'a oütün key bı'unuvorlardı yıllarda taassub iyıce okşannuştı. Diyip. yağlı ekmeği gövdeye infî hareketlere °on venliyor bir çok Bütun işler taassup erbabının ar diıiyor. Kandilin birinde >ağ tükeFransa Medenî Kanununa karsahalarda kanunlar tanzim oluna sı mecelleyi müdafaa ediyurıar, zulanna göre yapılmak istenilmişti. ninre ötrki kandile yanasıyor. avnı cağı vaad ediliyoıau kapahydı. terane ile kaınını dojurmağa deKırım harbinde Ruslara karşı İn Hürriyet yoktu Kadın Fakat eskiler hu irkılâbı da sid eilizlerle. Fransi7İarla ıttıfak yapı Elektrik, telefon yasaktı. Yeni bil vam ediyor. detîe karşılamışlar, Tanzimat Fer lınca. kâfir askerile müslüman gilere ragbet edilmiyor, yeni filâhO zaman kayyum dayanamamış. ların tecrübeleri yapılmıyor. îleren süpürge sopasını kapınca, yağ hıroruç yivenler karakollarda fala sızının üstiine çullanmış. ı.Matraktii Ve«K ÜNAY kaya yatırılıyor, kadınlar kocalnrile min tarafillah ı diye. onu bir güzel gezemiyor, üfürükçüler icrayı ta sopadan gecirmiş. hırsıza mukaffa Türkiye Bankalar Birüği Umumt Kâtibi babet ediyordu. Bu otuz üç s<ne bîr dayak atmış. T.C. Ziraat Bankası Ticarl Krediler Müdüru Türkiyenin muasır medenıypt seBir mizah mecmuası. bu hikâyeYENİ BANKALAR KANUNU VE SON KAMBİYO viyesine ulaştığı bir devir jlama in niiktesini. meshur YavuzHamıştı. Fabrikasız. mektep«iz. yftl vuz hâdisesine tatbik etmişti. MEVZUAT1 MUVACEHEStNOE • suz Anadoluda sarî hastahlkar kol Matrağı indiren kavvum. elbette eeziyor. ümitsiz giin'er birbirini yerden gö£e haklı. Yağ hırsızı. <;ota''ip edip duruyordu. payı yediîcten sonra ne demiş. bilBu idareve karsı İkinci Meşnıti miyoruz. Ama bovle vej.inli. kafiyet hazırlanmış. Türkiye yeniden yeli hırsızlık edecek kadar aVlı ba. hürriyete kavuşmuş.fakat arkasm şında bir adam oldıı&ıına îröre. eldan tekrar irtica başkaldırmıs, 31 hette onun da kendini mifdafaa için 608 »ahife Fiatı 25 lira Mart ihtilâli patlamış, haricî ve ileri siirereti bir mantığı vardt. dahilî düsmanlar el ele vererek O« ^feseIâ şöyle düsiinmüş olaVıi'ir. I S M A İ L A K G Ü N manlı İmparatorluğunu kısa bir za Allahın yaratt'Pi kul olarak. AllaM a t b a a c ı l ı k ve K i t a p ç ı l ı k M ü e s s « s e l e r l manda tasfıveye uğratmışlardı. hın evinde. Allahın yarattığı mahMerkez: Cajjaloğlu Servilimescit Sok.24 İstanbul Tel. 2209 68 Birinci Dünya Harbi ve ınun so sulirn hülâsasını \emekte h»llı\'m. uorlori i H * K K İ T A B I V İ <«ab«»ll) Ankara Cad. 4 Istan. nunda artık bir Osmanlı împrator Çiinki fakirim. Ekmege katık ala. lugu yoktu. Ana vatan da '•sti'.âya rak prsm yerıen \ yok. Bu 7evtinva?ını uğrarrıış. düsmanlar her taraftan yemezsem. «ç klırım. Aç kalırsam, Anadolunun östüne çullanmışlardı. olüriim. Ama ölmeâe hakkinı vok. O günterde bir büvük kahraman Su taıdığım viicud bana Al'ah taortaya çtkmış ve müstevli dfimana rafından emanet edilmiş bir bin»karsı milletin başına geçerek müullahdır. Benim ölmem demek. bicadeleve atılmıştı. naullahın yıkılma«ı demketir. BeTürkiyenin var olması vey« fa nim yiİ7İinıden vıkıbrsa ben eünnmamen ortadan kalkması mevzuu h ırirmiş olurum. Allahın binasını bahisti. Bövle bir anda da irtica yıkmak mı dah biiyuk surtur. kun düşmanla beraberdi. İstanbuldaki lun vağını çalmnk mı? F.lhette hinhocalar Mustafa Kemali vatan ha ullahı yıkm>k dnva büyük »ıır. Ben ini ilân etmişler. millt kahraman df hinaullah vıkılmnsın riive, bevŞeyhülislâm fetvalarile ( B a | ı ) olatııllahda zevhıllahı Sfiyetle ye Abrak tavsif edilmiş ve fdamının vadullah deHim, yedim. cip olduğu bildirilmişti. Kandil \aeı hırsırı AbHııtlah bövMustafa Kemal ve arkadaşları Kırk sohbet bir arada le deev<*î. knvyum mutlaka vereboyunlarmdaki idam fetvalarile vucek revph bulamardı. rusmular, düşmanı yenmişler ve Salıs yrrltrl : O rmndan bu raman*. yarrı Türkiyeyi kurtarmiflardı. Mustafa Ankar» ; Ajan, Ttırk, P. K. \m Ahfhiibın coic mflrlfl yettsmîs. Kemal bundan sonra yobazı karsıAhmet Halit sına almış ve ona tarih boyunca IleiKİ de va»lan. buiurlarsa hattâ •>alli»rı. mutlaka bu mantıkla yiyoryaotıklarınm hesabım sormuştu. Büyük kahraman istiklâl kavgası lar. Yani önce binaullah! *** destanını birbirini takip eden ınkıMesele vağda. balda değil de. dalâplarla tamamlamıştı. h« zivade matrakta. Matrak kelimesini övle bir ciimle içinde okudıım ki, arabca ve farsra ü M RA N OR | kelimeleri. diiden topyekun atmak ve = taratan olanlara hak veresim geMi. Dr. FARUK OR ş Ciimie. 5iı dakikada aynen aklıbir erkek çocuklan dünyava ş ma relmivor. Yalnız. matraeın birgeldığini dost ve akrabalsnna g lestiri keüme hâtınmda. Matrak, müjdelerler. % ver«ri münasebetile kullanılmış, vergi m*tr»eı denilmiş. ÖZKAN DoğMnrı Kliniji. EUler i Malıîmva. verjriye esa^ teşkil eden kıvmete matrah derler. Sondaki h hnrfi k olur olmaz. matrah. matrak haline eelmis. mâna dejris3008 sayılı i§ kanununun 50 inci maddesinin 1 incı mi. Hem övle bir değişme H, son fıkrası gereğince 18 yajın! doirJurmamış erkek çocuklar derece cîddî bir vazı, mükemmel ve her yaştaki kız ve kadın işçüerinin adedini en geç ve miilseilef bir mizah yarısı olmus. 20 Nisan 1959 pazartesi akşamına kadar Odamız ikinci niijürtihi bir kere. verffi marracı. kat 8 riumaraya büdirmeleri önemle rica olunur. ] y?"i verei «ooası. j jn«an>n. bile bile yazılmıs divecppi celiyor. Ama değil. Bu verçi TJ .,:,,», ,,a. » nnımniHstuauuuıaıtınuuHiınıııtıiffipiııııac e, ı <! matra^ı. nyıtrahm. jcüniihiriirine dshi «emtine uğramadığı bir kalemin bineri olduğu besbelli. Nüshası 25 Kurustur Dilden bütün yabancı unsurlan ABONE ŞARTLARİ »tmalı fikrinin tarp'tarlanna onun Türkiye Hartd için hak vereyiıtı, diyorum. Ura Kr. Lira Kr Böyle riHerse. bu vabann unsurlann asıilnnnm tıantri dilden olSenllk 75 00 ıwoo duğunu da bilemez hale ıreieceğiz. ft »Tlık 40 00 80 00 22 00 3 «Tlık tyisi mi. hepsini kovalım. hem 44 00 Basan ve yayan de nutrakia kovalım. Cumhuıiyet Matbaacıhk ve Hamdi VAROĞLU Gaıetecllik Türk Annnim Şirketl Cajaloğlu Halkevi snkak So 39'41 Sahibi VEF AT Bankalarca IÇ ve DIŞ Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri Necdei Evliyagil EDEBI KONUŞMALAR D OGUM | Mensncat Fabrikalarının D İKKA TİN E Istanbul Sanayi Odasından: Vat» 1 CIEL BLEU PEREJA : m CÜMHURİYET AVRUPA TOPSUNDAN Yapılmış KADIN vc ERKEK Kumaşlannın yeni çeşidleri mağazalarımızda satıga arzedilmiştir: NAZÎME NADÎ ÖMER SAMİ Yası Islprını fı'Ien idare eden Mes'ul Müdöt 17 4 959 cvıma günü Allahın rahmetine kavuşmak uzere arnırızdsn ebcdîvrn avrıl;»n «rvgıîi e^ım \e b^h•^I^\z , cenaze toreni 19 4.959 pazar günü =»Tt Gazetemize gonden'.cn evrak ve yazı 11 :î0 ÖA Haliç Fener ?îer> em Ana lar neşrpdılsin edilmesın iade edılmeı vapılarak Eğrikapı metlânlardan mesuliyet kabul edilme*. 'zarlığına defnolunacaktır. KOÇO EFREMOĞLUnun BAY OSCAR: PROF. NtMBÜS'ün MACERALAR1: (Arkaı var) • 1 f' ŞQJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog