Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

rdsarruflarmızın bır kısmını da DOGUBANK'a yatırmayı lutfen ıhmal etmeyınız idJıhınızın daha açık, ısabet ıhtımalının daha fazla olduğunu eormekte gecıkmn eceksırnz DOĞUBÂNK u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NAEH Her turlü faanka işlennız ve İkramıyeh Tasarruf hesaplarınız y DEMÜtBANK Daı ıa 3 4 iinrii n\ 19 4.76 *•*>•** l\» Telgraf ve mektub adresn Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 224298. Yazı I«len 224299. Matbaa: 224290 10 Mîcan Bakanlığına Christian edilmesi Hertertâyin edildi Milletlerarası Dış işieriYeni dış krediler temin Para Fonu ile Dünya Ban kasındaki kotamızla istirak bekleniyor !•••••••••••••••»•••••• Baskan Eisenhoweı% Dtılies ile görüştükten hissemizin arttırılması Hükumet çevrelerinde memnuniyet uyandırdı sonra Herter'in tayinini açıkladı Yeni Bakan, Amerikanın dış siyasetinde bir değişiklik Her iki kredi teşekkülünün ancak Almanya, Japonya ve Kaıtadaya tanınan bir hakkı bize de yapıp yapmıyacağı hususundaki suali cevabsız bıraktı tamması üzerüıe yeni kredi taieplerimizin müspet karşılanması muhtemei görülüyor Amerikada atoma karşı pasif korunma Diin Amerikada nıemleket tapııula vapılan atom laarruzunda ikisi kadın 18 kisi sığınaklara girme\i reddederek te\kif edıldiler Washıngton 18 (Radvol Dun Amerıkada memleket çapmda nazarî bır atom taarruzu ve bun« kaışı pasıf korunma denemesı vapılmıştır Oçlc uzerı venlen bır alârmla dusjman uçaklarımn ıkı saat mesafede oldufu bıldırılmıştır Bınlerce radvo ve televtzvon ıst^svonu dusmana ıp ucu vermemek ıçın vqvınlarınt varım SPat kesnmler ve daha «onra özel frekan'lar uzerınden Sıvıl Savunma Dauesının emrınde javın vepmışlar. dır New York a atılan nazarî bır hıdroıen bombası ne*ıcesırıde halk sığınaklara ıitıca etmış şehıın havs ve tren trafıgı durmuştur Alârm sıraEinda pasıf korunmtya "Mlratt etmek ıstemıven 2 ksdın ve 16 eıkek tevkıf edılmıştır Bunlar pob^ın ıhfrıng rapnen sehır paıkında dolasmak ve uzerlerınde barış paıiız^nlarının <mlh propaeanda dovızlerını taşım k ıste. mı«lerdır Augubta (B Anıerıka) 18 (AP) De\let Reısı Eısen \ hower bugun Chmtıan Herter ı B Amenka Dış Işlerı Bakanlıgına tavın etmiştır Tavını. Devlet Re'sı bi7?at bır basın toplantısında açıkıartıiştır 1957 denberı Hancne Musteşarlıgında bıılunj.n Hertor hastalıgı sebebıle çaridnıba eunu ıstıfa eden John Foster Dulles ın verine geçmıştır Başkan tavinı "gelecek hafta ıçinde Âvan Meclısıne gonderecegını sovlerrı^tır Mechsin taMnı derhal tasvıb etmesı beklerrimektedır Gazetecıler busunku basın toplantısında Başkanın vanında bulunan Hertere Amerıkan harıcî siyasetinde her hangı bır deşı^ıklık \apmak tasavvurunda olup olmadıgını sormuşlat yeni Bakan ta\ını tasdık edıhnceye kadar bu kontıda koniı«mak ıstemedıgını sovlemiştır Arl t Sn > Sı 4 le Ankara 18 (Curahuuj etTeleks) Mah\e BakanhgındEn venlen bılgıje goıe, Milletlerarası Para fonu ile Dunva Bankasmdskı ıştırak hıst^'nıZın arttınımaM ıçın Hukumetçe vapılan teşebbus muspet karsi'anmıştır Buna goıe, Mılletleıarası Para Fonurdakı kotamız 43 mıljçndan 86 ınıivon dolara, Dunya Bankasm dakı ıştırak hıssemız de gt?ne 43 mılvondan 115 mılyon dolara yukbelnuştır Bu hususta geıeklı ışlemlerın tamdmlanması ıçın Hukumet B M M ne bıı kanun tasarısı vererek yetkı ıstıjecektn Mılletleraraij Para Fonu ile Dunya Bankasındakı ıştırakımızm genij çapta arttırılması buv.uk bır onem tajimdktadıı Zıra, 1958 vıİKida heı ıkı teşekkulun tetnsılcılerıle Yem Deıhıde vapılan toplantıda âzalarin hısselernm Para Fonu ıçın yuzde 50, Dunya Bankasi ıçın de yuzde 100 arttmlması kabul edılmıştıı Para Fonundakı kotamızin 43 rmlyondan 86 mılyona. Dunya Bankasındakı hissemizin de 43 mılyondan 115 mılvona vukselI tılmesı. Turkıve ıçın ozel bır muameie vapıldıgını ortava koymakta ' Japonya ve Kanada t dır Almanya, gıbı bırkaç memlekete tanınafi bu ' hakkın Turkıvev^ de teşrrol edılme ^ı^niı 5o j Sn 4 te : Yugoslavya gcçmenlerinin malları Tokat mıllet%ekili bu < gocmenlerın ıığradıkları [ • kavıpların telafisi ile ilgili anlasmalara dair 2 srizlu soru verdi Ankara 18 (CumhurıvetTeleks) Tokat mılletvekth Faruk Ayanoğlu bugun Dış Islerı Baksnı taraftnaan sozlu olarak cevablandır'l* ması ıstegıle B M M Başkanhema ıkı sozlu soru onersesı \ermıştır Faruk Avanoğlunun Yugoslavya goçmenlerının Yugosla\T>adakı malları ile ılgılı bınncı onerge şoyledır«6 Nı^an 1941 tarıhınden »onra tapu senetlerıne ıtıraz edılen ve bu suretîe Yugoslav mahkemelermce tuyet edılmkete olan ıhtılâflı Tuık mal, hak ve menfaatlennı 5 Ocak iaw tarıhli protokola daır 31 Temmuz 1P54 de T C ile Yugoslavva Federatıf Cumhunyetı arasında Belgradda akdedılen anlaşmada ıh tılâflı olan bu emvalm bedelleri anlasmadakı vekuna rlahıl edılrremıştır Bu babda 13 Temmuz 1958 Arkcsı Sa 5 Stı 5 te Çoken Gumrıık deposu duvannın enkazı kaldırılırken Yanıtt milyon lira kazandı Mıllı Pıvaneonun 7 Nısan çekılışının 500 000 lıralık buv ıık ıkra mıvesını Şevket Çavgun »dmdakı tahhlı kazanmıştır Bursada Ipekçı caddesı 57 numarada oturan \ ° tıcaretle ıştıgal eden Şevket Çavgun, bıletı tam oldujütu ıçın varım mıl yon lıravı da tam olarak ılmıştır Ş • ı IH'I M «" "I || |H| mıl Mll'l" l'l »I 'IIII1IIIII|I|Ş ' 1 Bir ilkokul ğ = s £ s j j g M ş §| s = s §§ I = g | cisine tecavüz | jederken yakalananj Trakyadaki C.H.P. bahar ögren1 taarruzu devam ediyor I vâız!.. Adana, 18 (Telefonlai Muğla Muftuluğunden ızın = namesı bulunan M adıııda ş bır vâız bugun saat 13 sıra ş larında bır îlkokulun 4 sı | | nıf oğrencısı kueuk bır kızı g Yeşılbursa otel mn bır oda f| sma kapatıp tecîvuz ermek = te ıken oteHekıler tarnfın j dan sucustu v akalanmı^tır fl Halk tarafından lı ıç e<l 1 != mek uzere ken, poh, marı = fetıle kurtanlan vâız kara § kola goturulruış hakkında j takıbata haşiarmiatır || 1 = ğ MENDERES, ISPANVAD\\ A\RİLI\OR Başbakan Adnan Menko mada oldukları bıldırılıyor deres berabeıındekı hevetle bırhkte dun Ispanvanın Tol^do şehrınî zıyaret etmiştır Burada meşhur Alka7^> »ııavı ı!e kütedıa'mı ı « n Izıı ıı 18 ıTelefunlai Gumıukte lalanmıştu Menderes akşam Madrıde rlonmuştuı Gece Turkıve Buyuk Elçılığınkı ıslımlak sahasmdd bugun koıkunç Sdat 17 45 de vuku bulan hâdıse de bır resmı kabul teıtıb edılm stır Etçı îKtekı kabulu mut(H..Uı , »bır gurultu ile bıı çokme hadı^esı $ehude bu\uk bır hevecan \aratmi§, bakan \e Turk heyetı trenle Valencıava haıeket etmışlardıı MendeAnkaıa. 18 (CumhurıvetTeleks) olmuştur duvaıın çoktugu rrahdl bır ana ba. ıes bugun Ispanvadan ajulacaktır Yukarıdakı resımde, Menderes, Ankara C H P mılletvekılı Hasan Yıktırılmakıa ol n depolardan bı bs gunu halıne gelmıştır Yaralılar Toledo sehrını gezeıken gorulmek tedır Tez bugun B M Meclısı başkanrının duvarı Buca Belec'ne Oıo. aeıhal ha^taneve kaldırılmış savcıhgına Iktısadî Devlet Teşekkul'^rı Lefkoşe, (T H A ) Kıbrıslı Rum oğ ousunun uitune eokmustaı Oinhu lıkça hâdısenın tahkıkatına başlanmıj ıdaıe mechslerınde vazue alan mılrencıler ıkı Ingılız kadınına taşlarla sun ıçındekı jolcularla durakta lıı letvekıllerının kaç 'ÎIŞI oldugunu bekleven vukulaı enkaz altınaa kal Hastarveve kdlri Tilanlardan Recep saldırarak jaralamışlardn ve adlarının açıklanmasını ıstıvcn Ingıhzlere adanın muhtehf jerle. mışlardır Bu esnada dokuz kışı va 4rkası Sa 5 Su 4 te bır onerge veımijtır rırde bu şekılde saldırgarlıklar goCHP mılletvekılının oneıgesı ruldugunden Başpı«kopo": Makarıos şo>ledır hâdıseleıı takbıh ederek bundap boy • 3460 sav ılı kanuna tâbı Iktısadî le bu şekılde hareket edenlerın ceDevlet Teşekkullen ile bu te,ek zalandırılacagını bıldırmı^tır kullerın mezkur kanun geregınce Dun Malkara ve îpsalada ikı kaymakam ve savrı Dıger taıaftan u n n Baf kasaba. kurmuş olduklau muessoselprın ser sında bıreı konuşma \apmak uzere ile C H P. lıler arasında ıkı hâdıse geçti mavedekı ortaklık payları dıkkate Dr Kuçuk ve Rauf Denktaş burava alınmadan ortak oldukları şırketgelmışlerdır Arkasi Sa 5, SH J I« Tekırdağ 18 (Arkaddşımız Seoat yollarına rlevam e'rnek zorunda kalTahliye işınde bir miıskülât çıkacak olursa, Deniz Agrah bıldırı>or) C H P Ba aıİPr ve Kara Kuvvetlerinin personel \e vasıtalarıntkıncı hâdıse îpsalada ı ereyan har taaıru«.u ekıpının Trakva sevaC H P Taarruz Ekıpınm hatındekı ıkıncı gununde ıkı hâdıse ettı dan da 'stıfade edılebılecek cerevan ettı Hk hâdıse Malkaıada partı lokalınde >aptıgı sohbpt t<»poldu Malkara C H P teşkılâtı ta lantısına Savcı Nu^ret Demırer muAnkara, 18 (Cumhurn etTeleks) kararlar almıştır Puna goıe tahhrafından tertıplenen sıvasî toplan dahalede bulundu Kotalar sebebıle Istanbu1 lıma ve ışlenne nezaret etmeK ve hazırtıva Kaymokam Kemal HacıyuzbaDr Kemal Satırın konuşmasmAntalya ıTelefonkı ı Gundoğmuş nında zuhur eden tıkanıklık bılm lıklarda bulunmak uzere Dev'et sıoğlu tarafından ızın venlmedı dan sonra Feyzıoglu konuşmağa Ileesınde Ismaıl Petek nımlı yeni dığı gıbı hukumetçe de ele alınmış Demırvollaıı Genel Mudur ı Meısm KaymaWarrı Toplantı ve Gosten ba«ıarken Savcj partı lokalıne gelevlı bır genç kenaısınden beş \aş SON RESMI Tıbetın tannhu ve bu konuda Devlet Bakanı ve U \e Iskenderunda, Ulaştuma Bakcn buyuk olan kaıısı Gulsumu kıskanç Yurujuşlerı Kanununa gore 48 saat dı ve «Ne maksatla konuşuvorsukumdarı Dalav Lama, Hmdıstanın laştırma Bakan vekılı Muzaffer Kur lıgı Musteşaıı Izmır ve Istanbulda hk yuzunden kulak toruna vurduğu onceden ızın alınması gerekıtğını TIUZ? Toplantıyı derhal dagıtınm» banoğlu dun bır açiKUmada bulun Mıllî Savunma Ulaştuma Daıresı bır yumrukla oldurmuştur Karısmm soMıveıek toplantıya musaade et dedı Feyzıoglu «Anavasanın me İımirde vukua gelen hâdise Tezpur şehrıne gelmış ve basına ılk Baskanı Golcuk ve IstanbuHa Dc anî olumu karşısında şaşıran Ism=ıl bevanatını \ermı,tır Yukarıdakı re muştu mevınce ılçe başkanı ile aralarmda buslara verdıgı haklara davanarak etrafında Savcıhk tahkikat Bugun aldığımız bı'gıje goıe hu nızcılık Bankasi Umum Muduru Is hâdıseye miıhar susu vprmek ıcm sım Dalav Lama nın dun çekılmış te'tışmalar oldu Netıcede Aksal ve vatandaşla hasbıhal edıvoruz onla>apı>or son resmı olup ra 1 ofoto ile dun kumet tahlıve ışleıı ile ılgılı nazı tanbulda \ azıfelendırılmısler \e bu Gulsumu bovnura ıp takarak o<3a'Feyzıoglu Malkaıada konuşamadan rin dertlerım dınlı\oruz Partı Loşahıslar vazıfelerı başma hartket nın tavanına asmışhr Adli Tamb \aya \a\ılmış'ır Tıbete daır haberkalınde vatandaşlarla yaptıgımır Izmır 18 (Telefonla) Akıs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • etmısleıdır tarafından vapılan mus 1 ene sonunsohbete mudahale edemezsınız » Dergısı Nesrıyat Muduıu lkep bır lerımız uçuncu famfemızdsdır Ithal mallarını getıren genuler, da cınavet mevdana çıkmıs katıl cevabını verdı Savcı « O halde basın dâvası netıcesnde mahkuTi Arkası Sa 5 , S u 1de koca tevkıf edılmi"=tır avakta korusamazsıniz Sız de va edılen \e cezaslnı Izmn Cezae\m Iktisadî Devlet Teşekküllerinde vazife alaii milletvekilleri İzmirde bir otobüsün üzerine duvar çöktü Yıktınlmakta olan Gum ruk depoiarından btrının duvannın Beledıye otobüsunun uzerıne çokm esı ile yedı kışı jaralandı, bunlardan ıktslnm Kıbrısta Rumlar, İngiliz kadınlarını taşla yaraladılar Tahliye yalnız Istanbul limanına yapılmıyacak Bir gazeteciye kelepce takıldı Karısını yumrukla öldürdü, sonra da tavana astı dakhlar ekmek tedaııkmde zorluk çekmekte v e fınnıarın • onunde uzun kuviuklar haHavana 18 (A P ) Sabık oık • hnde saatleıce bekl^mektevtator Batıstanın 3 eskı adamı daha dıleı Şehıımi7 ruınlarının bıı ^ bugun harb suçlusu sıfatı ile La sırket halınde cııl".ereK bazı • fıuncıların 'aa'u et re son \erCabana kalesınde kurşuna dızılmek meleıı, bu sık ntnın baslıca suretıle ıdam edılmışlerdır sebebı olup beledıj^ce bır UırBunlarla ıdam edılen eskı rej.m lu on'enememıs \e Kıbmlı, • mensuplarmin »avısı 513 u bul• Kozlu nahıveleiırc'en k a m Ankarada bır gazetede çıkan küçıik haber, genç bır muştuı vonlaıla ekmek getıııluifsine Halen Aneıkada bulunan Kuba anne ıçin aranmakta olan kan grupunun sur'atle >e bunlarm avn ajıı fıatlarBaşbakanı Fıael Castro, Kubanın • la satılmasma haslanmı^tır Amerıka ile olan an anevî dostlubulunmasını sağladı Duıumu normale avdet e*tıgunu devam ettıımek umıdmde « tebılmek ıçın bugun Zongulolduğunu sovlemiştır dak Cezaevmdekı mahkumAnkara 18 (Cumhurı>etTeleks> yan kan olmfidığı ıçın tıbbı bu muWashıngton'da Amerıkan Gazete i lar arasında ekmekçı olan 16 j Bır gazete haberi bugun Tıb Fakul dahale vapılamamıştıı Bu suretle t tesı hast ne^ınde olumle pençeleşen Nezahet Nalçalı ndekı genc ha>s Başmuhabıı İPrının bır toplantısına 4 çıkaıılaıak kapinan fırın 4 v konusmad a Fıdel 4 genc bır kadının, hajatını kurtarmış tanın sıhhî du> umu tph!ıke\e gnm'i hıtaben j ar>tıgı I ndan ıkısı faalıvete geçııılCastro, memleketının bellı başlı ıhve doktorlara A gıupundan «R H tır • mıştıı Buhran ve fırın oıJe • TURKIYE GUZELI 1959 Turkıve Guzelı dun Spor ve Seıgı D hılt kanamadan muztarıb olan Neg'tıf» kan arandıgını gazeteleıe t\acının endustııleşme ve Kubadaındekı kuvruklar, bu «uretkı ış^ızleıe ış ımkâm sağlıv acak j nda \apılan fındl tunı netıre "de bellı olmugtur Resımde, Tur hasta ıkı gun evvel Tıb Fakulte^ı ha?bıldırmıslerdır • le bır nebze onlcnebümıstır. kıye Guzeh «eçılen F gen Ozgur ve musabakajı takıp eden sejırcı tanesıne vatmlmıs fakat mevcud I Ankaradakı bır gazete bu kuçuk Amerıka ue tıcaret anlaşması ımler gorulmektedır. «taklar trescda Vancu grupıına u . ' Arfca» * o , î , Sn 7 de zalamak olduğunu bıldırmıştu. • • • • » • • • » • • • • •• • • •• tandaşlar da oturmahdlr* dıve mukabelede bulundu Fevzıoglu «Kanunlarin hukmu açıktır mılletvekılı ol^un savcı ol«un herkes kanuna tâbıdır Mebus olarak vatand=ışlarin dertlerını d'nlnec°gız Partı ıdarecısı olarak te^kılâtla ko Arkan Sa 5 Sn 4 te de çekmekte olan Tank Halulu va dun cezae\ ınden hastahaneve gıttığı sırada jandarma tarafından kelepçe takılması uzerı n « Savcılıkça tahkıkata geçılmıstır Bugun bu mevzu ile alâkalı olarak cezaevı personelı ile jandarmalar'n ıfadelerı alınmıştır Kübada 513 kişi idam edildi tSun'î ekmek buht |ranını cezaevindeki| • fırıncılar önledi • Zonguldak 17 (Telefonla) • Bır kaç gundenbeıı Zongul • Bir gazete haberi diin ölümle pençelesen bir kadını kurtardı RUS PI\ANISTI ŞEIIIUAHZDE bovyet pıv ano vutuozu Emıl G ı lels dun Ankaradan şehrımıze gHmıştır Pıv anıst bugun saat 17 de Parkotelde bır basm tonlantısı vapacaktır Resıınde Sovvet pı\aiı:ti dun Ankarada başarılı bır koııser vermış olan Turk kemancısı Aylâ Erduranla bırlıkte goruluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog