Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Çevıren S. TIRYAKIOĞLU Bu yılın NOBEL MLKAFATIM kazanan muazzam romanluks eıltlı olarak ŞAHESER RO\IV\L\R da CIKTI 12,5 L DR. JİVAGO \azan BORIS PASTERNAK t vI Ucretsiı katalogumuzu ısteyınıı 9. Narlıbahçe S 11 JSTANBOL u m h u ri yet 34 lİnCfl f\\ 4I Tasarruflarınızın bır kısmını da DOĞUBANK a yatırmayı lutfen ıhmal etmeyınız Tahhınızın daha açık ısabet ıhtı malının daha fazla oldugur gormekte gecıkmıjeceksını^ 1O A7C 12.4/5 KLreUCUSU : YUNUS NADİ Telgrai •• mektub adregi Cumhuriyet latanbul Posta Kııturo fatanbul No: «4« Telefonlar: ümmnl Santra] Numınn 224298 Yan tjleri 22429B Matbaa 224290 DOĞUB ; 1 O MSan 119 J Z9 l 1 8 Kioan 75 7 Lüleburgazda konuşan İ. Rüştü Aksal, ((Bugün Türkîyenin iktisadî ve malî vaziyeti dış yardım kampanyası olmadan yaşayamaz hâle gelmiştir. Gemi karaya oturmustur)) dedi Trakya gezisine katılanlardan Turhan Feyzioğlu da diyor ki: "Ebedi iktidar kîmseye nasib olmamıştır. tktidardan düşmek D.P. için yalnız mukadder değil yakm bir akıbettir. Araa mesele paraşütle düşmesini bilmektir,, Limanda tahliye ç C.H.P. nin bahar taarruzu askerî vasıtaların dün Trakyada başladı kullanılması istendi Günde 7000 tott bosaltabiîecek olan Donanmamn, sıkışıklığı giderebileceğr bildiriliyor. Mal getiren 10 yabancı gemi hamulelerini Pire ve Selâniğe boşalttılar Lımanımızdakı tahlı\e guçluklermtn akislerı memleketımi7de oldugu sıbı durva denız DI\ a^asında da ehemmı\etle takıb edılmektedir Ahnan butun tedbırlere ragnıen lımanddkı *a? lıve guchığunun gıderılememiş olması \e halen lımdnda tahlı\e ımkânları ara\an 45 şılep bulunması \uzunden An prıka ve Kııze\ Akdenızden lımanımıza mal îetıımektt olan \ o r v e ç bandırah (Fernrıver), ıFerngrov.) ve (Corne\ı|le) sılenleıı I^tanbula gelmekten \az geçerek l'marınııza getırmekte oldukları 963 ton Miku Pıre\e bıı ıkmaga karar \ermişlerdır A\rıca Isveç bandırah (Vıdaland) (Ta\as!andı ve (Varaland) şılep lerı de a\nı durum k a ı ^ ı n r i a Iskandınav memleketlerın tietı BPtırm kte olduklirı mallar arasında bulunan 1800 ton Ktanbul Mikunıı Sel&nık lımanına gotıırmuşlerdır m Bunlardan başka ls\ec bandırah ıkı \ a p u r daha 1600 ton Arknsı Sa 5u 3 te \ Menderes: Isoanyayı dolaşıyor • • • • »• • • • • • • • • •» • • • • • • ^ Basbakan, Zorlu ile bir X • lıkte MiIH Sanavi Ensti • 4 sıınu. Madnd Universite • X sıni \e Dahili Harbde X • olenler icin dıkılen J • anıtı gezdi • Madrıd 17 (a a ) Ispanvavı res men zıyaret etmekte olan Turkıve Bdşbakanı Menderes ıle Dış Işlerı Bakanı Zorlu bu sabah Ispanva Mıl lı Sanayı Enstıtusu ıle Madnd Unıver^ıte satesını zıvaıet etmışlerdır Ogleden sonra da Madrıd ten 30 ku lometre uzakta bulunan ve dahılı harbde olenlerı anmak ıçın son za manlarda dıkılmış olup ge<,en 1 nı «an tarıhınde îspanva Devlet RP sı General Franco tarafmdan »çTlan an ta gıtmışlerdır Bugımku butun Madnd gazetelen bırıncı sayfalarında dunku Mende. res Franco goruşmesı ıle Turk îspanvol do<rthık anlasmasımn ımza. lanması hakkındakı haberlere genış yer vermektedır Arkası Sa 5 Su S da GUNALTAY SAVCILIKTA Ya ancı memleketleıden yurda gıren bazı maksadlı kımselerın dın kmesı altında propaganda yaptıklarını soylemesı uzenne ıfadesı alınan Gunattav dun venıden savcılıtfa eelbedılmıştır Gunaltav bu arada şahsına hdkaıette bulunan bıı garesmı mııteakıb adlızete tçm de dava açrraştır Kp^mnd», rfade yeden avrılan Gunaltav gorulmektedır I I sadece 8 D.P. li B. Millet Nedisinde 4ün sözlü sorulann gündeme Konseyine ahnmaması tenkid edildi Kâmıl Boran ( C H P ) , I9S7 58 tesrıî yılı basındanberı verdığı 28 so?lu soru onergesınden yalnız bırının gundeme alındıgını beVih Luleburgaz 17 nAık daşımız Sed= i' \gralı bıldıı ıyor C H P Meclısı uvelerınden l^maıl Ruştu Ak>al Prof Turhan Fevzıoglu ve Kemal Satırdnn muteşekkıl C H P «Bahar taarruzu ekıpı» Tralc\a bolgesı gezisine Luleburg zdan D P ıktıddrına karşı açtıgı yavlım ateşle başladı Ekıp ılk duıagım Çorludd vaptı CHP Çorlu ılçe merkezmde partılı lerle kısa bır sohbetı muteakıb otomobıllerle Luleburgaza hareket edıldı Akail, Feyzıoglu ve Satır Luıe burgazda dogruca Yenı sınemada va Ki7 kardesi. «Artık hapılan C H P Yenımahalle orak kon>atı.ıdan da pek umid gresıne geldıler Smemavı dolduran kalmadı» dedı; ozel bir vuzleree partılı t rafından sevgı 50S tıbbı nuıa\enedpn sjecıterılenle karşılanan C H P uveleıı rilen Herter'in Dıs Isleri bırer konuşma vaDtılar Ilk kontişmavı vapan Kmaıl Ruştu Aksal =07 Bakanlığım almasında lenne «ıktıdardan duşmemek ı«.ın hıc bir ençel her vt>sıtavı me^ru telakkı eden acıklandı mahdud bır zumreve karşı mucadı'e edıyoruz» dıy» başladı ve vatandaş Washın.'ton İT (Radyo) Muslan oz ve uvev evlad dıve ıkıve avırdıklarım belırterek »ozlerıne şoyle tafı Dıs Işlerı Bakanı Dulles'ın kız kardeşı Elenore Dulles bugun Batı I devam ettı « D P votandd^ nazdtındd ıtıba Beıhnde gazetecılere agabeyısınm rını o kadar kavbermıştır kı (Vatan îihhı duıumunun «son derece vaCephesı' adı altında avrı bır tei,ck hım» oldugunu ıfade etmi!}, «Artık kulmuş gıbı sıjaset sahasına çıkmak ha>atınddn da r>ek fazla umıd kaldemıştıı Elenore Dulles tedır Bu suretle ıtıbaı 1 du^en bır madm fımıaya ıiîbar saglanmak ıstenıvor» AiüenKân TTTş TşleK BaitaTılıfı rhu' Akssl bundan «onr» DP ıktıdarı şavarlennd°ndır ve Batı Berlın« I ' mn ıktısadi ve malı polıtıkasına «ğır resmı bır vazıfe ıle gelmıştu tenkıdler vonelt'ı ve Menderes HuOte vandan Crıstıan A Herter. TAZE FASULVE Turfanda sebzelenn fıatlannda henuz bır duşme kumetlerının ısabet<:ii ve bdMretsız bugun Be\az Saıavın talebı ıızerı gorulmemektedır Yukarıdakı resım de de, kılosu 25 lıradan satışa çıpolıtıkasınm 4 agıntos kaidrları ıle Arknst Sa 5 Su S de ' karılan taze fasulye gorulmektedır bır kere daha onav^ çıktıgını sov 1"dıkten vınıa Iktısidı D>>vlet Teşpkkullerının paııızan bıı ıdarenın kurbanı halıne gfldıklerını ve ıktı«adı havatm tsm bır çokuntuve dog u gıttıgını belııttıktfn «onr «bugun Turkıvenın iktisadî ve rr>aH vazıvetı dı? vardım kampanvası olmad?n va şavamaz hale e»!m ş»ır Gemi k rava oturmustur Fakat me«ul bıkumet erkanı bu hakıkatı vatand=ı«tin «^k Arkıısı Sa 5 Sıı ! d" Eksik vezinli çimento torbaları Eskisehir Adli\c<i| htı sehirdcki fabrıkanın 1958/39 hnalâtının eksik \ezinli olduğuna tesbit ettirdi E*ışehır 17 ıTelefonlai S'hrımıı muteahhıtlermden Tevfık Sıvnkava bugun Adlıvrve muracaatle Eskışehır çimento fTbrıkaiınm 1958. 1959 tarıhlı çımento'arınm ek«ık vezınlı olduklarını ıddıa ıle duıurr>un bır bılırkışı hevetı tarpfmdan tetkıkını ısTemıştır Bu muracaat uzerme Adlıve Hukuk Hakınıhsınce vetkılı şahnlardan kurulan bır he. \et durumu trtkık ıç n elındr bu tarıhlı çımertnlardan bulunan 3 ?y n muesse^eden beser torba nunu"( almıs ve vscılan tartı n«"tıopctn'1s '*>0 gramı kâgıd torbava aıd o1m~V uzere 50 k lo TV) p i m ge!m"i 1 = zım (felen çimento torbalarındrı v l nız bır tanesmın normal olHu>u dı gerlerınm de 47 48 kılo ara«'i **•* H». ğ:?tığ1 tesbıt edılmış ve ha"rlanan rapor adlıveve verılmı^tır BımHan evrel avnı konuda ı v ı avTi | h ; daha şıkâvette bulunmu<« da k»n dılorme çımentolaıın ek=ık oirrıa^ 'D farkın kant?r hata«mdan ılen g»ldıtı bıldınlmıstı FabnkaMn bu venl hâdı^» k^ı ı »ınds n# Ribı bır yol tutacagı m»rak edılmekted r Dulles'ın sıhhî durumu ook vahim l'l ıı\e ile katılmami7 gereken Her yıl yuıd iopraklaı ının 440 milyon tonu denizlere döküliiyor Bakırköyde dün işlenen cinayet Dun saat 16 sualarında Bakırkove baah A\\amama çıftlıgınde mera >u7unden bır cma\et ışlenmıştır A\\amama Tohum Islah Istasvonu mer a bekçılerınden Irfan Ekın bundan ıkı gun once Kerım Üt«r ve Adıl Ilter adlarmda ıkı çobandan bır munakaşa sonunda davak vemış ve ıkı gun evınde \ attıktau sonra dun tekrar ışe başlamıştır Dun Kerım ve Adıl adlarındakı çobanlar gene kovunlarını otlatmak ıçm Tohum Islah Ista";v onunun mer asına sokmuş bekcı Irfan Ekm de gene mudahalede bulunmuştur Ikı gun e v el oldugu gıbı ıkı ç» Arkası Sa 5 Su i de 'Katıl oldurfHıçu sahsı hasta[ nede arark«>n ele gecirildi J ^on^re^e C H Pada^arınin Ankaıa 1 ıTelefonldi Buguı 7 İD te oturum 'çıHıgı sıra a Muhendıs ve Mımar Odalan Bırlığının dun sona eren toplantılarında, bır mems a a t 15 yurd diiind bulunan B<.IMecllSte •secilmemeleri dolaMte Ibıahım Kırazoglunun oaş leket ekonomsının sdğlam temellere da>anabılmesı ıçın topraklarınm %uzde kaıılar» vekalet eaerek B kanlann Slle eksık b i r k a d r o İle kanlıguıda topl nan B M M nae îştirak edi>oruz j gundemde bulunan >edı sozlu «„ u ı^ıml^rtnı açdüa\dn Cumhıırbaşkan33 unun orman olması lâzım gcldığı, Turkıyede ıse, bu n.sbetm ^ dan ancaK ıkı^ı cevablann ı ldı ve Ugı tezkerel^nnı okuttu Muteakıben Maıdın mılle*\ekıl Kamıl Bn yuzde 5 o'duğu belırtıldı Ankara 17 (TelefonU) Ogıe umumı havata muebsır fetler dolavı r na gundem dışı soz verıljı Kuı«ut ı ı l ' r e core Turkıve BMM Baş sıle alınacak tedbırleıle vpılacık ve g=lvıı C H P mıl'e \ekili 19DT 1918 ka"l gı A\ ıupa Konse\me \enı do" yardımlara daır kanun t?sariMnı "i tpst ii vılın ba^ındanbe»"i Mecli1^ B<:b Aııkard 1 7 Telefjnld Tuık nı Vdkınddn ı'gılendııen konulaı u . ge uzeıınde korusmalar olmuştur komı<aondan gelen bıt madde^ının Bu konuda avrı zamanda Tur. n c m ıçın 8 D P mıl etvekıhnın ısMuhendı1; ve Mımar OdpUıı Bı lışı zerırdekı dılekleı n te^bıtı esnasın o muzakeresı tamaml ndı Fdkat Usdrı kınlıgıı a 28 so'lu soru onerg""sı ver Tabıatını Koı unu Cemı v altıncı uın ıırı hevttı bugun vaptı da bırçok delege 01 almıştır Bun kı\e m ">ı bıldumıstır dıgını bunlrrdan \alnız bır \ıl evvel ekserı\et bulunmadıeı ıçın açık o a Istanbul durlugune Bd'kdnı olan Gumu;,hane gı dokuzuncu ve onuneu oturumlar dan '.onrd 1^6 vılırda BMM smde vetı Tuıkı\enin kon»e\de 10 uve ıle konulamadı Arknst Sa 5 S« 6 d/ı Yuksek Muheni s da gundemınde bulunan maddeleıı kabul edılmıs olan Oıman Kanunu mllet\ekılı tf nsılı şerekmektedır C H P nın Gazetenız n 14 Nısan 1959 gunlu muzdkeıe edeıek karaıa baglamış I nun 1 maddesınae agaçlık bır bolge Nıhat Sargınalp vurdumuzcîa eocterdj^ı ada\lann Mecbste seçilnushasının 1 \e 5 ıncı sahıfe erınde secımleıı vapmıs ve me^ısını ta nm ormarı olup olmadıgır ın kaıaı mevcud oımanlaıın topraklarımı rrıe ^ «51 munasebetı.le bu eksıklık I lastıı ılmasi hskkında Zııaat Bakdn. za nısbetının vuzde 13 oldugunu esa mamlamı,tıı ıntışar e^en 1 Gunaltav m son debâ^ıl olmuştur Arkası Sa 5, Su 2 de Sabahlev ın vapılan dokuzuncu otu lıgına tanınm ^ olan s>Lİahıvetın ma n'ecını cevaplandıran Dıvanet Işlerı Knraltan Kon<iev toplantısına Bnşkan Muavını kovde vazedenler runıda dılekl»ı ve tadılı veva ha7ir | hallı mdhkp ııeleıe buaKilmasını te gıtt, ta^aıılaıı nm edecen kıldf BMM sıne ba |kontrolumuz dışında kalmaktadu, laı md«ı ıs*enılen kanun I zı mılletv"r lleı 1 taıafından verılen A\ rica A\rapa Konse\ının 10 U7eıınde goıuşleı tesbıt edılmıstıı idıvor > baslıkn haber okundu Muhend vlıgı ve mınaılıgı dolav 1 kanun tadılı teklıfının urmanm ta jıldonumu toplanti'ina dâ\e+ edıl| Cumhurıv et Halk PartiM Istanbul sıle memleketın ımaı ve kalkmması rıfınde e&ds olan ılmı olçulerın an Arkası Sa 5 Su 3 te n B kanı cak bu nev7uda ıhtı^d"; sahıbı tek. memleketımıze maksath olarak sonık elemd ıları sınesmde toplavan Başyazarımız dun bır teşkılat taiofından tav m edıle kulmuş bır takım kımse'erın aın bılecegı gerekçe>;ı Ue kabul buvurul Strasbourg'a gıttı âlımı kısvesı ıle kovleHe merfî maması doı ij sıle bahıs konu^u se propaganda >apmıva basladıkları Bu a\m 20 smde Strasbourgda Erzurum 17 (Telefonlai Bugun 1 tesı dahılınde dagıt'ması bılhassa yolundakı konuşma^ı'e alakalı olalahıyetın hd tı oldugu gıbı Zııadt A\rupa Kon=ewnın onuniU vı'do Ataturk Unıversıtesınde Saıd' Nuı dıkkatı çekrrıstır Bevannamelerde Bakanlıgının uhde«ınde buakılma^ı numu kutlanacaktır Bu munasebet sının bevannamelermı dagıtan Sezaı hukumet ıcraatının da tenkid edıl rak gazetenızde bana atfen neşrenm saglanması ıçın veulen bıı oner le Avrupa Konsevı Genel Sekrete adında bır şahıs ogrencıler tarafın. ' mekte oldusu goıulmustur Tdhkıka dılen beyanat haval mahsulu, uydurma ve hakıkate tamamen avkırının davetı uzerıne ba>=\az<j!ımız dan vakalanmak emnıvete teslım ta devam edılmektedır Nadır Nddı dun uçak'a Strasbouıga ed]lmı=tır Mahkpm^ kaıatının mev Pilavoglunun Bozcaadddakı faalıvetı rıdır Bu mevzuda herhansı bır gazetegıtmıştır Ba'îvazarımız oraaan ın cudıvetıne ragraen Rısalel°ıın bu şeI Çanakkale 17 <TeIefonla> Beş lcılde ve bılhas^a Ataturk ÜnıverM vıl mııddetle Bozcaadava surgun ola cıve bevarat v ermı degılım tıValarını \ ollı\ acaktır Kevfıvetın Ba<:ın Kanunu sererak goıdeıılen târıkatçılaın Reısı Dı>arbakır 17 (Telefonla) Pılavogln Bozcaadpda buvuk bır gınce bu suıetle tavzıhını rıca eoeSehrımız Numune Hastaha're«mde ev kır \ mış ve on bın'erce hra rım uzuru bır hâdıse olmuş ve ıkı dokverm<=k iu et le bag almı«tıı îlee Dıvanet tşlen Peıs Muavml tor t a ' ve vumruklar'a bırbırlerını Arkası Sa 5 Su 8 de Şukru Aişıt dovmuşlerdır Bır hastd vatırma meselesınden doldvı bırbırlerını doven Dr L Y ıle Dr N K hastahane personehnm ıse mudaha'esı'e avrılibılmışlerdn Tahkıkata ba^lanm =tır Cumhuriyet Gazetesi Ya zı İşîeri Nü Atatürk Universıtesinde dagıtılan beyannameler Saidi Nursinin risalelerini daîhtmakta olan bir şaksı öğrenciler yakaladılar ^ Antakya Cezaevinde kanlı bür kavga oldu 5 tncı sahıferuzde Bir hastahanede 2 doktor dövüştü Mafıkumlar birbirlerine saldırdılar, 8 kişi yaralandı, koğuşlardaki ranzalar kırıldı Atatürk Endcnezyada Ataların Atası nlarak kabul ediliyor Ayın 24 unde vurdumuza gelecek olan H.ndonezya Reısıcumhurunun zıvaretı sebebıle vapılan basm toplantısında Soekarno'nun kendısını Ata'nın talebesı sa\dığı acıklandı I Hayatta olduğunun ( tesbitini istedi! H ^ntalva 17 'Telefonlai Ha S\RHOŞ Be^ıktaşta saıhoşkıkla' ş 11 Kaıa ı ımlı bır genç bugun f 1 rezalet çıkartıp kavga eden Faık = Aslıve Hukuk Yargıçlıgına dı Kunden adlı bır şahıs dun Savcıh ş lekçe veıerek havatta oldugu ğa ıfade vermek uzere getııılmış, b nun tesbıtını ı temıstır fakat Savcı sanıgın halen saıhoş = Çam ko\de otuıan Halılın ev oldugunu gorerek bu duıumda ı p I ıın ek uzere n kah muaıneles fadesı ahnamıj acagını bıldır^ıek = \ap hrk°n rufu«ta olu ola ak sanığı avılma^ı ıçm Emnıvet Mu ş kdvdedıldısı gorulmuştur B ı durlugjne ıade etmıştır Yukarıda = ^uzden evlpnenısen Hal ! çj" kı resımde =anık ıkı polıs ara m ğ olducunu ı>bdt etmck m€i.buı ı da haaıııp çagnaıak ^d^jeyı t e r S vptınde t alm tıı kederken gorulmektedır. fiüllll'llltllllıllllldUılllülUlülllllılıülll'iiilı Jl'iiüllıl.niı.iı i . ı J 51I\ı (,O'•ı^r5 SF I ' ı n s d at 15 te Guzel S<matlar Akad m sıırle b'r pandomın co«terısı ^aDilmıştır Gençleıın ba*r.rı siğladık p ları tpm ıl kalal a'ık bu seurcıgrupu taıafından takıb edıunıştır Eesımde, panJom me Kctılan gençıer gorulmektedır. l k Ankare 17 (Telefonla> Endonez sıgdudıgı bır çok ış \e vazıfelerı gaVB Dış Işlerı Bakanhaı Genel Muşa | ze'ecıleıe açıklsmış bu arada ı«ım vırı ve fevkalade salai \etlı Bu\uk | lerınden bazılaıı «zengınlık ve guzelElçı«ı profe'or Sujano Hadmato bu lık memle'ket i <ie fakulk Koıral =p gun Ankara Pala ta Endone7\< Cum \tatürkıın doktrını ve eok\ıi7u al4 hurba>kdnı Ahmed Sokaınonun ''4 tında ıbade'» nkn 2 e«er sahıbı ol «ı\a'=''t hukuk ve sov.al nı^nda Tuık \eM znare'ı rrunap du» ımı nhn ı.aprr>Mır ıhmler alamrHa k n u vahıb biılıın I betıle bır ba^n Arfcost Sa 5, Su 7 de <4 y* jındakı Bujuk Elgı hayatına | N i Z A M I N VARISI VE T I R K M K \ H L I S I D u n j a n ı ı e n i t n g ı n a d a nıı oiaıak V11 tn HavddiaVad N ' ^ m ı n 25 vas'nHı 1 vaı<?ı Pıens^M 1 .I1 keııem Şah vukarıdakı resımde 24 saatlık nıkâh'ısı ve trtnınmış Vıır Turk aılesının kızı 21 Vcuindakı Esıa Bı gen IIP et ııı'n exterut l'uiı* M'ikeırcm ^ah ıle Londıa Unıvpr«ıtesınde tahsılde bnluınn E ra Bır*^ jîen g"C=n P?7ırte 1 gunu K( m « ın E\!f"ndırmp IJiııre nıp 1 ık«hidnmıs.laıdıt G^ ıc çıftın dugun tarıh \e mahallııu HajdaidbaJ Nızanu teouıt edecekUr. 1 ^ t ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog