Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

20 milyondan fazla satılan ve dünyamn < • i bütün dillerine çevrilen § *$ VİKTOR HUGO'nun Şaheseri SEFİLLER 2. inci cildi çıktı. 4 renkli şömiz içinde lüks ciltli olarak fiatlan 10 ar liradır. AK KİTABEVİ: Ankara caddesi No 48 kat. Ödemeli gönderilir. Tel: 22 47 4? tr.1 Ç u m h ur i yet Rureucusu: Yumıs KADI 1 9 AlA 1 4 . t / t Telgraf ve mektub adresi: Numarası: btanbul İsleri. 224299. Matbaa: 224290 TelefGnlar: ümuml Santral Cumhuriyet324298. Ya» Posta Kutusu tstanbul No: 246 TelefGnlar: ümuml Santral Numarası: 324298 Ya» İsleri 224299. Matbaa: 224290 rnm« 11 l ÜHia XI foîcon m&dll 1 Q^Q 1^J7 • # • İslâm Ansiklopedisi Maarif Vekâmince yayınlanmakta olan İslâm AnsiMoplŞisinin son çıkan 84 iincü cüzündf tŞora), ('Molla Gürani). (Muaviye)| (Murgan), (Muhamrhed> gibi maddeier üzerinde tafsilâtlı olarak duruln^ıştur. Ansiklopedinin bu cüzü 450 kuriş fiatla bütün kitabçılarda satılmaktadır. ridde Basbakan Grıl. Franco iiegörüştü Türk ve Ispanyol Dış Işleri Bakanları dün bir "dostluk anlaşması» imzaladılar Türkiye ile İspanya arasmda daha baska anlasmalarla münasebetlerin tahviye editmesine harar verildi 1 İstim Arkaılaıı Gelsin! iyanada eski surların yerine şehir merkezini çember gibi kuşatan büyük caddeye Ring derler. Devlet Operası, Devlet Tiyatrosu, Parlamento, Belediye, Üniversitc, Millî kitablık, Adliye ve benzeri müesseseleri Bozova ilçesinde iki kabanndıran büyük yapılar bu Ring'in 2 pilot öldü, 6 havacı oa yaralandı, kazanın, molörlerden birının durması ya hemen üzerinde. ya dolaylarında dını seller altlı. Diyarbayükselir. Hiç unııtmam, toplumun kırda 2350 koyun ve keyüzünden vukua tjeldği, ölen kaptan pılotun, tehlıkeyı vaktinde sezerek Türk İspanyol Dostluk organik niteliğini gözlerimizin öniın çiyi sıılar ^ötürdü, köyAndlaşnıası uçağın Etimesud kazasınm üzerine düşmesıne ve çok sayıda insanın ölümüne de canlandırmak isteyen sosyoloji İerde bir cok ev yıkıldı Zorlu ile Castiella. öğleden sonprofesörümüz Ottmar Spann hize Telef.ıtf, A P.: Maclrid Lınıdra lstanbul ra Diş İşleri Bakanhği'nda Türk • olduğu bıldirılıyor manı sık sık bu Ring nrneğini hatırlatırdı. Diyarbakır, 16 <Telefonla> Bölİspanyo! Dostluk Andlaşmssını imBaşbakan Menderes dün General Franko ile konuşurken Opera, parlamento değildir; ünivergemizde son günleıde yağan yağj zalamışlardır. Dostluk Andlaşması, Ankara 16 (CumhuıiyetTeleksı kiinde oturan kapt:n pilot binbaşı murlar 5 milyon dekarlık ekili sasite; helediye değildir; tiyatro, ada27 Eylul 1924 de Ankarada imzalaBu sabah C47 tipinde iki motörlü Rıza Kalaycıoğlu ile ikinci pilot hadaki ekini kuraklıktan kıırtarm'5 let değildir. Teker leker bu müesna n ve İspanya ile Türkiye arasınbir askeri nakliye uçağımız Etimesud teğmen Türel Evsen derhal ölmüşler. sa da diger taraftan bazı yerlere ya seselerden hiç hirinin ötekisi ile sıkı da münasebet ihdasına dair olan hava alanı yakınlarında düşerek p r iki müretebatîa dört vazifeli subay ğan dolu, büyük çapta ekin ve hay bir ilişiği yoktıır. Her biri kendi andlaşmanın yerrni almaktadır. Bu çalanmış. iki pilot ölmüş, altı havacı da yaralanmıştır. vanın telefine sebeb olmuştur. Bu haşına, fibürlerinden habersiz, kendi münasebetle Madrid'te neşredilen da yaralnmıştır. Kurtarma ekipleri gidiyor arada yalnız Diyaıbakıra bağlı Ken. fonksiyonunu Vapar. Fakat tnplum Arkast Sa. 5, Sü. 4 le Bu sabah saat 9.50 de Çubuk82 nuUçağın hreketini takib eden mey deş, Zeynikân. Köprübaşı köylerile dediğimiz büyük organizma da, bu maralı nakliye uçağırmz kaptan pi dan kumandanlığı derhal kurtanna Ambir çayı dolaylarmda 2.330 baş kobirbirine surt eevirmiş gibi işleven lot bmbaş) Rısa Klaycıoğju idaıesin ekiplerini vaka mahaHuıe göndecmiş yun vckeçinin yağan şiddetli dolu ve müesseselerin 'onlamırıdan baska de üç mürettebat ve dört vazifeli ve bir helikopter yaralıUrı alarak yağmurlardan meydana gelen gellere bir şey midir?. Ti.vnlro idaresi sahsubay ile Etimesud hava alanından Askeri hastaneye yetiştirmiftir. Eti tflpılarak öldükleri tesbit edilmijtir. Kozakh Kaymakamı, bir ıhaledeki usulsüzlüğe neve koyacağı cserler hakkmda hemesud hava üssü kumandanlığı muhareket etmiştir. Arkast Sa. S. Sü. 1 d ı Mülıendis ve Mimarlar lediyeden. ya da pat'lanırntodan Pilot uçağı hızlandırıp pistte hir hafız askeri de kaza mah«Uinde nömüdahalesi üzerine nakledildiğini, bunun için de koıjuresinde, bir delege, emir almaz. Yaıgıç vereceji kararmüddet gitmiş ve tam gazle uçuşa bet bekleyerek resim çekilmesine ..in'saat tatbikatının mülara dair kanundan \e vicdanından geçmiştir. Bu sır?da makinist S;>mi ve enkaza yaklaşılmasına mâni ol ' istifa etmek zorunda kaldığını söylüyor hendis ve nıimar olmıyan gayri kimscye danı^maz. ParlamenEnşık motörlerde bir anormallik ol muşlardır. Bu yüzden gazetecilsr u ] dueunu sezmiş ve derhal gerive dö çağıh fotoğrafını uz<k mesafeden allo üyeleri opera idaresinin yetkilfri eleınanlar» tarafından Ankara 16 ıCumhuriyetTeleks* kım sebebleıle kazadan kazaya naknerek. arkadi oturanlara. «Tehlike mnk zorunda kalmışlardır. ile uğraşmazlar. \nıa icrd olarak Kozaklı Kaymakamı Mehmed Toprak ledildim. yürütüMüğünü söyledi Ölii ve yaralılar var. derhal kemerlerinizi bağlayın» herkes bu müesseseleıin tümüne İç Işleri Bnkanlığına gör.derdiği bir Son olarak Kozaklı Kazası KaymaHava Kuvvetlerinden yapılan açık. birden ilgi gösterir. Partamentodan dilekçe ile istifasını vermiş ve ayrtca kamı iken. usulsüz olduğunu bildiğim înönü en miihirn nııtkttnu Ankara, 16 (CumhuıiyetTeleks) diye bağırmıştır. Pilot motörlerden ve belediyedcn çıkan kararlar jal bugün istifa sebehleıini gazetecilere bazı muameleleri alâkalı makamların 3 Mayıs pünü Karşıyakada Türk Mühendis ve Mimar Oda birisinin durduğunu görmüş ve E lamaya göre ölü v« yarelılar şundikkatine arz ettiğim ve buııları dur nız millflvekillerini ve belediye açıklamıştır. ları Birliği Umumi Heyet toplantı timesud kazasına yakın bir tarlaya lardır: sö.vliyecek mecburi iniş yapnvk istemiştir. lrtifa Ölenler: Kaptan pilot binbaşı Rıza Mehmed Toprak'ın istifa dilekçesi durmak istediğim için, menfaat sahib meclisi üyelerini değil, sırasına göre sına bugün de devam edilmiştir. boyle bir inişe müsaid olmadığı için Kalaycıoğlu. ikinci pilot teğmen şöyledir: lerinin Vekâlet nezdinde yaptıkları Temyiz Başkanından opera kapıcıİzmir. 16 ıTelefonlaı C.H.P. Ge Bugünkü toplantıda, mühendısle uçak yol kenanndaki beton köprüye Türel Evsen. «Muhtelif kazalarda Kaymakam ola teşebbüs neticesinde Bingöl Hukuk nel Başkar,ı İsmet înönü bu ayın rin, mimarlarin hak ve salâhiyetiesına değin bütün toplumun dikkatini on metre kala burun üstü düşevek '. Yaralılar: M^kinisi S<>mi Erışık, çeker. Bir eserin sahneye konıılı;>.u rak beş sene feragalle ve samimiyetle İşleri Müdürlüğüne vekâleten tâyin 29 unda, Ankaradan Egeye harrket rinin, yetkili olmıyan diğer teknik parçalanmıştır. Önde kumanda mev. ] Arkası Sa. 5, Sü. 4 tt edildrm. vazife ifa etmeye çalıştım. edecektir. tnönii önce Uşağa uğra. elemanlar tarafından suiistimâl edil hakkında sanat eleştiricileri kadar Uhdeme tevdi edilen vazifenin baBu hâdiseyi meslekî dürüstlük ve yacak ve oradü yapılacsk konerede Tarım Bakanı da düşünebilir, dümesi sebebile husule gelen müessif şarıİTnasında gösterdiğim bütüra gay samimiyetime lâyik olmayan bir teczi konuşacaktır Uşaktan Manis«nya ge ! şündüğünü söyleyebilir. olaylar görüşülmüş. bu arada 2 yıi retime rağmen, indî ve siyasî bir ta. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de çecek ol«n tnönü. Maıi'Sada bir ee '• Onemli olan nokta. toplurau meyce kalacak ve buıadaki Halk Partisi ; evvel çöken Ankara Spor ve Sergi dana getiren büyük müesseselerin toplantısında bir konuşma yapacok Saravı meselesi ortaya atılmıştır. varlık halinde yaşayabilnıeleridir. Bir delege bu meselenin umumi tır. İnönü 2 mayıs günü öâleden son Bunlar arasındaki organik bağları ra saat 1 de Manisa yoluvla tzmire efkâra vuzuh ile açıklanmamış olgözle göremeyiz. Nasıl ki ilkel tophareket edecek bu arada Belkahveye masını tenkid etmiş ve, bu yüzden de ugrayacaktır. lumlarda çok defa bir tek müessemimar ve mühendislerin müşkül Arkam Sa. 5. Sü. 3 de vaziyette kaldığını söylemiştir. Aysenin. din müessesesinin temsil ettjği öteki müesseseleri de seçmekte rıca bir mühendis de Ankara Spor •••••••••••••••••••••• güçluk çekeriz. ve Sergi Sarayı projesinin Profe• Toplum geliştikçe. onıı yaşatan sör İhsan İnan tarafından yapılma• müesseseler de büyür, kişilik kazaDULLiS'a HALEF ARANIYOR dığını, projerün tatbikatında nokLimanda bekleyen şileplerin sayısı 42 ye çıktı, Kadmlar kolu başkanına göre Nazlı Tlabarm nır ve gelişif. Müesseseler arasındaEisenhawer dün. Walter Reed Assanlıklar ve hatâlar buliKiduğunu. j Denizcilik Bankası muhtelif açıkhava depoları ki bağları kuvvetlendiren. daha keri hastanesindeki Dulles ile bir tatbikatın mühendis ve mimar ol j seçımler dolayısile kadük kalan tasarısı yenıden doğru bir deyimle toplumun bütüntelefon görüşmesi yaparak, yerine mıyan teknik elemanlarca yürütül | kuruyor, ayrıca Paket Postanesi de Sahpazan ele alındığı takdirde, C.H. Partisi milletvekilleri lüğiinü sağlayan. ferdlerin miiesseDış İşleri Bakaniığına tayin edilemüş bulunduğunu ileri sürmüştür. rıhtımından kaldırılıyor selere karşı göstereceği sıcak ve yaeek şahıs hakkında istişarelçrde kendisini destekleyecekler Bu mevzuda söz alanlara cevap kın ilgidir. bulunmuştur. Dulles"ın hai<;fı olmaveren İdare Kurulu Başkanı Orhan • Bu satırları devlet merkezimizde 1 Bir Sovyet gazetesi Arne* Uygun. Spor Sarayının çökme hâdi Limanımızdaki tahliye güçlükleri ' y»natında belirttiği 5 maddelik ted sı muhtemel şahsiyetler arasında C. H. P. II Kadmfer Kolu Ba^karıı Kadınlar Kolu Başkanı. İstanbul kurulan Millî Kütübhanenin uzun Dış İşleri Bakaa yardımc.iarmdan Güzide Tanrıyar dün saat 14 te C. milletvekili Nazlı Tlabarm çerşafla • rikalılar lehine casusluk • sesi üzerine tetkikler yapıldığmı, karşısında, alınan bütün tedbirlere | birlerle. düzeltilemez demiş ve zamandanberi içinde çırpındığı güç H. P. il merkezinde bir basın lopyaptıklarını iddia ettiği 2 • yalnız Bayındırlık Bakanlığında rağmen şileb ku>Tukları artmakta j «Tahliye işlerini kolaylaştıracak ne Herter, Dillon, Murphy, £ir!eşmiş mücadele konusunda yaptığı konuşlüklere bir çare bulunması amacı lantısı yaparak irtica konusunda ko maya da temas ederek şunları söy Arkası Sa. 5, Sü. i"İe dır. Evvelki akşamdan itibaren tah ı gjbi tedbirler alınabilir ve bu kviz Milletlerdeki Amerikan Başdelegesi Türkün 15 er sene hapse i liye islerinde 3 posta halinde, 24 «a • n e kadar zamanda giderilebilir. so Lodge. eski NATO Başkumandanı ile yazıyorum. nuşmuştur. «Biî; C. H. P. li kadmlar lemi^tir: «Neden sadece Kadınlar Bir \1 mahkum olduklannı J at çalışılmaya başlanılmış ve tahmil I r U suna da |fl cevabı vermiştir. Milli Kitablık bir toplumun zekâ olarek dini hisleri, siyasî ve şahsi liği Başkanı olarak konuşuyorlar? Gruenther ve Müstafi Dış Işleri Babildiriyor • tahliye işleri için 310 yeni işçi alırt. j . Tahliye işlerinin bir liman kanınm küçük kardeşi Allen Dnl%e fikir hazinesi demektir. Son yıl menfaatlerine âlet etmek istiyenler. Dokuz senedenberi milletvekilidirler • mış olmasına rağmen, dün limanı j idare kurulunca düzene konulması les bulunmaktadır. Yukarıdaki relarda nıoda olan banka kelimesini den, irticaı okşayan siyasilerden ve ve hiç olmazsa bütçe müzakerelerl do Moskova, 16 (AP) Gençiik ganıızda tahliye için bekleyen şileble ve 0 esaslar dahilinde bu işlerin mü simde. Dulles. yeniden haFİaneye ele ahrsak, kan bankası. kemik ban kendi öz haklarını siyasi endişeler uğ layısile Meclis kürsüsünden bu firin sayısı 42 ye çıkmıştır. teahhitlere yaptırılnvası zaruridir. kaçırvanlardan kirlerini ifade edebilirlerdi. Nazlı «etesi nKomsomol Pravda» nın çarî.ası, göz bankası dediğimiz gibi runa savunmaktan yatrnak üzere Washingtona ^tlmek Bu durum karşısında armatörle Liman idare kurulu, Denizcilik Ban davacıyız» diyrek konuşmasına baş Tlabara ayrıca konuşmasından dolayı şamba giinü Tiflis mahreçli bir hamillî kitablığa da zekâ bankası diyerin ne düşündüklerini öğrenmek kası, Gümrük ve Tekel Bakanlığı. için. istirahat etmekte olduğu Flobiliriz. Bir emisyon hankasından lıyan Güzide Tanrıyar. irtica ve geri teşekkür ederiz. Aydın bir kadın berinde. Amerikahlar lehinde ca] maksadile kendisile görüştüğüm. Ar Ticaret Odası, ve Armatörler Birliği rida'da, Eisenhower'in özel uçağına zihniy*tle mücadelede. pertiler ve olarak bizim fikirlerimize tercüman susluk yapmaktan sanık 2 Türkür. yoksun kalan hir toplum, mali îşlematörler Birliği Başkanı Hayri ile Nakliyeciler Birliği mümessille binerken görülmektedir. Dul'.ş? ile tarafsız münevverleri elele çalışma olmuştur. Kendileri B. M. Meclisi Ermenistanda yakalanmalarını mürini belki özel müesseseler yolile • Baran. .Bu hâl Denizcilik Bankası rinden ibaret daimi faaliyerte olan alâkalı tafsilâth haberimiz üçüncü ğa davet etmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de teakıp 15 sene hapse mahkum olyürütebilir. Fakat milli kütübhanesi Umum Müdürü Sami Şehbenderlerin Arka»ı Sa. 3, Sü. S da sahifededir. dukları bildirilmektedir. olmıyan. yani millî düşünce hazinebugünkü gazetelerde neşredilen be. Gazetenin iddia larına göre. 6 günsini vatandaşlarına sunamıyan bir lük yargılanmaları esnasında, yaka. toplumun ilerlemesine, yükselmesilanart 2 kişi kendilerinin Amerikan ne ve yaratıcı bir hayata kavuşmave Türk entelijans servisleri tarasına imkân var mıdır? fından yetiştirilmiş olduklannı ve Yeryüzünde bütün medenî milondan sonra Sovyet topraklarına letlerin devlet elile kurulmuş milM gönderildikkrini bildirmişlerdir. kitablıkları vardır. Daha dün değ Tuğla fiatlarına yüzde 30 ilâ ( necek kadar yakın bir zamanıla bi, § 45 zam yapılmıştır.' ^ tim vilâyetimiz olan Balkan millet= Birinci nevi tuğlanın bini S lerinin her biri, bağımsızlıklarını = 200 liraya çıkmıştır. Diğer ne = kazanır kazanmaz devlet merkezle5 vilerin fiatı 150, 140. 120 lira = rinde saraylar gibi millî kütübhadır î?ler yükselrmişlerdir. Buralarda tı Ikın istifadesine sunulan cildlerin fl Oyun kâğıtlarının fiatlan = sayısı milyonları aşar. Memlekette | arttırıldı ' | Jayınlanan her kitabın millî kitabYAZAN Bakırköy Adliyesi önünd eki cinayetin failini nıüebş Ankara, 16 (Cumhurivet S I ^ * ~ lık rafında yeri vardır. V* müessese bed hapse mahkum eden mahkeme ağır tahriki göz= Teleks) Maliye Bakanlığı. = lan yıla büyür. genişlerken milöniinde tutarak ce rayı 30 yıla çevirdi g Kızılay yaranna satılmakta ş jp düşünce hazinesi de o nisbette g olan oyun kâğıtlarınm yeni = »jginleşir. Bu'ndan 71 gün önce Bakırköy lik elyazısı müdafaasında kaylnpe i = fiatlarını bugün ilân etmiştir. ş '•'ız, Ankarada bir millî kütübhaBir İstanbul sokağından bugiinkü yaşayışımiza bakış, Adliyesi önünde kaympederi İbra derinin evlendiği günden itibaren , s Zamlı fiatlar şöyle tesbit o = ı. curmak lüzumunu oldukça geç him Kavakh'yı. kızını kendisinden yuvalarına düzensizlik soktuğunu, 1 ğ lunmuştur : dün ile bugün, bugün ile yarın arasındaki bocalamamızın! = aru .mışızdır. Saracoğlu mahallesinayırmak istediği için resmî taban kendisi fakir olduğu için kızını da i 1 bu sokaktan görünüsü Bugünden itibaren, lüks 53 1 de gazino olarak yapılan derme İKİ GAZETECİ VE MRS. ENGLİSH Missouri Üniversitesi Ga ca ile öldüren bekçi Yaşar Cinto ha zengin bir sahsa vermek istediiük briç kâğıdı 20 lira, birüıci = çatma ve yetersiz bir yapıya millî zetecilik Fakültesi Dekanının refik ası Mrs. Earl English, yukar'daki surt, dün 1. Ağır Ceza Mahkemesin ğini, nihay^t bir gün Taşhtarladaki 53 İük briç kâğıdı 15 lira. lüks jj kitablık yerlestirildiği zaman. niha resimde. Arkadaşımız Doğan Nadi ve Calcutta'da münteşir «Annnda de 30 yıl ağır hapis cezasına mah evinden karısını alıp kaçırdığmı ve 37 lik poker kâğıdı 15 lira, bi ş yet miiessesenin zaruretine inanıl Bazar Patrika> gazetesimn Yi.zı İşleri Müdürü C. K. Bhattaclıaryya kum edilmiştir. boşatmak için de dâva açtıgını berinci 37 lik poker kâğıdı 12 a dığını duşıınerek sevinmisrik. Fakat ile hasbıhal ederken görülmektedir. Doğan Nadi ve C. K. BrMita har>31 yaşında ve Zeytmburnu Sü lirterek; olay günü Adliyeye gidelira. lüks 96 lik bezik kâg'Hı ğ NADİR NADİ >3. Milletlerarası Basın Konftıansı münasebetile Amerikada bu'.un mer Mhallesinin gece bekçisi olan rek kayınppr!erın« valvarmak iste55 lira v« hirinci 9fi lik bezik ğ Arkası Sa. 3, Su. S tt maktadırlar. Arkan Sa. i, Sü. Z d« kâğıdı ) liraya İkinci sahifemizin 1 4 iincü s ü t u n l a n n a bakınız! saıuk mahk«meye verdiği 3 sahifeıf M Madrid, 16 (Radyo) Türkiye Başbakaru Menderes, Dış İşleri Bakanı Zorlu ile bu sabah trenle Barcelona'dan Madrid'e geldiği zaman, garda Dış İşleri Bakanı Castiella '• tarafından karşılanmıştır. Menderes daha sonra, İspanya Devlet Başkanı Freınko tarafından kabu! edilnıiştir. İki devlet adamının görüşmeleri sırasında, Türkiye ve İspanya Dış İşleri Bakanları da hszır tulunmuşlardır. General Franko. İspanya Hükumeti tarafından Menderes ve Zorluya verilen «İsabella» nişsnrnin Büyük Salip Şövalye rütbesini kendilerine tevdi etmiştir. Franko, görüşmeden sonra, Menderes şerefine Pardo Sarayında bir öğle yemeği ziyafeti vermiştir. Dün Ankarada Eti mesud civarına düşerek parçalanan askeri nakliye uçağunızın kaza dan »onraki haJi Ankarada bir askeri nakliye uçağımız düştü firçtn çökmiiş? Doğııda sellerin zararı Partîzanlık ytizünden istifa eden kaymakam f Ankara Spor Sergi Sarayı İnönünün Ege gezisi programı C.H.P. li kadınların carsafa dair görüşü Rusyada | 2 Türk f hapsedildi Limanda bekleyen şilepler çoğalıyor j Tiiğla fiatlarına | | zam yapıldı I YENİ ROMANIMIZ bekçi 30 yıla mahkum oldu Kayınpederini 1 1 Scvda Sokağı Komedyası Halide EdibAdıvar BUGÜNNESRF RASLADIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog