Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makale



Katalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 16 Nisan 1959 SPOR KAFÎLELERI DE YENÎ DÖVÎZ KURUNA TÂBİ OLDU Eskiden doiarı 2,80 den alan kafileler 9.02 üzerinden muamele görünce dış spor temaslarının azalacağı tahmin ediliyor CANFN GOLÜ Dünkü msçın ikinci devresinde yerine geçince Can iyi oynamağa başladı. 54. daIrikada geriden aldığı pası ustaca sürdü ve yukarıda görüHüğü «ibi top üçüncü gol olarak filelere takıldı. Geçen sene ağustos ayında yapılan i kur değişikliğinden sonre dolar (2.80 T.L.) den doğrudan doğruya prim farkı ile (9.02 T.L.) ye çıkmıştı. Fa. kat gene alınan bir k«rarla yabancı bir memlekete giden sporcu kafilesine ise gene 280 üzerinden döviz ! verilmekteydi. i Fakat; hükumet son aldığı bir ka. rarla sporcuların bu dtş seyahatlerin de bırakmıs olduğu 2.80 T.L. lik döviz müssadesini umumi seyahat dövizi seviyesine çıkarmıştır. Bu haber üzerine dün kendisile konuştuğumuz j Beden Terbiyesi Umum Müdürü i Mehmed Arkan şunlan »öylemiştir: «Almış olduğunuz haber doğru. Ordu takımımızın kafilesi şöyledir: dur. Sporcu dövizlerinin 9 02 T. L. 26 nisanda Rumanya ile yapılacak | nunda Rumen milli futbol takımı ile Başkan: Kur. Albay Turgut Tuna ye çıkması için karar çıkmıştır.» EŞREt ÖZMENÇ rövanş maçuıa hazırUnmakta olan karşılaşacak olan milli takım namBir müddet önce nihayetlencn IsŞef: Yzb. İsmet Sertkaya, Antrenör: Teknik komite, millî mılii takımımız dün yaptığı ikinci zed kadrosunu 1 futbolcuya indir. 6 Sporcular ve idareciler djş seyaBnb. Sabahaddin Erman. Tercüman: Unbul güreş liginin neticeleri bazı hazırlık maçında Kasımpaşaya ramiştir. itir=ızları üzerine ?çıkhatlerde gündelikleri olan 10 ve 15 takım kadrosunu ilân Mâruf Giray. Hakem: Kd. Başçavuş kuliihlçrin hat galip geldi 41. Kadro lanmamış. ve lisangl' rın muayene lira üzerinden tskriben 4 ve 6 dolar Orhan Gönül. Her iki devrede de değişik tertip. etti Takım, pazarteFenerbahçeden: Özcan Basri alacaklarken: bu yeni kararla 1 ve edilmesi lüzumu hissedilnıişti. Bunun Futbolcular, Varol, Yüksel, Melin, üzerine dün saat 10 da brilşede yapılerle oynayan namzedler esas oyunNaci Osman . Lefter Can, Gala 1.5 dolar atacaklardır. Böylece dış siye kampa giriyor Şehmuz, Rıdvan Mustafa, Ergun, larını ancak son 45 dakika i^erisinde tasaraydan: Turgay îsmail Er. loplnntıHan sonra gazetemize sjelen bir Cemıl, Suat Tarık, Can, Metin, K. lan bir {rüvültülü tetkik edilmiş ve gösterebildüer. gun Suat. Beşiktaştan: B. Ahmed, seyah^tlerde mecburî bir kısma ola Dün lisanslar iki defa cak ve zaten seyrek olan yabancı heyet, 31)0 imzalı bir dilekçe Maçın beş golti beraber oyun da değışti ve namzed Ksragümrükten: Kadri . Aydın, Ve Ahmed, Hilmi, Vasıf Sabahaddin.. • müs b?ka kayıdlarından sonra bir Daha namzedler hücum üstünlüğü | ler saha hâkimiyetini mutlak suret fadan: Hilmi. Ordu takımmdan: Mus temaslar daha da seyrekleşecektir. , ile Vetah Eşrefin millî Ordu takırrımıza iyi yolculuklar defa Sümcrspor ve bir defa da De HAÎTKR TAKD1INA SECİLtN Fakat bu an=da şunu da söylemek nü ellerine alamadığı sırada Kasınu : te ellerine aldılar. 53. dakikada Lef tafa, Altaydan: Gönen. ! mirspor puanlan üstün gelmi^tir. kadroya alınmasını istedi ve başarılar düeriz. NURİ AKIN lâzımdır ki eski ile yeni arasındaki paşa yegâne golünü kazandı. 21. da terin orta sahayı bir anda aşarak Millî takımın nihaî kadrosuna seI ! Meselenin aydmlanması için ajan kikada Argunun ileri pası ile îbra Suata aktardığı topu yeni santrafor çilmiş bulunan futbolcular 20 nisan fark sporculara daireleri tarafından Vefa takımnıddn E^ref Özmenç Sadık Koparan ile bölge müdürü kıhim gole giderken ceza sahasında sıkı şutla kaleye sokmakta gecikme 1959 pazartesi günü 17 de Bölge Bi ödenecektir. bilındiği gibi son gü'nlerde cok iyi sa bir koııu5m<ı yaptıktan sonra Sü. Halterde Basrinin faulJü müdahalesi ile dur di. 21. nasmda toplanarak Yeşilköydeki oyunlar çıkarmaktadır. Dün gaze| merspor ile Demirsporun birinci olaAbdülkadir YÜCLLMA.N | duruldu. Verilen penaltıyı gene aynı Bu golden bir dakika sonra B. Ah kamplarma gideceklerdir. ; rak ilân edilmrsine karar verilmiştemizi ziyaret eden bir heyet beraoyuncu plâse bir vuruşla sağ alt kö medin bir pasını yakalıyan Can mü I tir. Rövlece 19.'ş.."9 tstanbul güreş bcrınde 300 küsur imzalı bir kâğıt feden Özcanın koruduğu kaleye sok teaddid müdahalelere rağmen to lieinde Greko Rnmende Defterd^r, getirmıştir. Kâğıdın ilk sayfasında tu. pu filelere uzattı. 31 Oyunun bitme serbestte ise Dpnıirspor ile Sümer »Teknik Komite âzalanna ncam.z. D ü n ^ ^ p r e n O kullarara S ı VoBu golden sonra namzedler oyuna sine 10 dakika kala Lefterin kontra spor şampiyon olmu=lardır. Her üç IFormda futbolcıı Eşref Ozmenç d e j l e y b o , Ş a m p l y o n a s ı n d a G . Saray Li hâkim oldular. 30. dakikada Lefte pasını Aydın Suatın önüne düşürün takımı da tebrik ederiz. I Millî Takıma ahnsın» cümlelerı •«.,«., i rin pasını Can havada dönerek at ce, Suad durdurmadan attığı şutla Milli futbol takımırruzın Ru daha neticeli bir futbul oynadı tığı bir vole ile kaleye gönderdi ise namzedlerin son golünü yaptı. Bun | bulunuyordu. Vefa. Kadirşa ve S e S 1S t ' J o S e f l 2~° y e n e r e k İ s t a n b u l manyaya karşı yapacağı maçın ve üç gol atarak skoru 41 e de Bületıd bunu kurtardı. Nlhe dan sonra Canın iki müsaid pozis: Küçük Ayasofya semtlerinm spor şömpiyonu olmuştur. dünkü son hazırlık müsabakasını yükseltti. Kalecilere fazla bir iş Basketbol maçında ise takım Kayet 31. dakikada tsmailin uzattığı yonda Suata yuvarladığı toplar da seve.rleri tarafından tanzim edilen seyrettim. îlk devre .Bundan iyi düşmedi. Bek hattmda İsmail y topu sağaçık mevkiinde alan Suatın netice vermeyince maç bu skorLa dıköy Gazeteciliğe 4844 mağlub teıtib olmaz» diyebileceğiz kad solda daha iyi oynadı. Basri nor = , bu istidava ve dileğe sütunlarımız ' ytptığı uzun ortayı Kadri hafif bir sona erdi. 41 ş da yer veriyoruz. olmuştur. Fransa Haller Federasyonu ro. ikinci devredekinden çok fe. mal oyununu çıkaıdı. Haf hattı kafa darbesi ile ters köşeye yolladı. Hakemler: Tevfik Parlar . C. YüBaşkanı Jean Damesde memna oynadı. İdareciler şunu her (Mustafa, Naci. B. Ahmedı umu ş 11 Devre bu netice ile nihayet bul. dız, T. Alsaç. şeyden evvel kabul etmelidirler landan fazlasını verdiler. Herkesin 3 Ankara 15 (Cumhuriyet Teleks) leketimizi adyaret edecek du. İkinci devrede değişen tertiple Millî namzedler: Özcan 'Turgay) ki Milli takımımızda lAçıkı dâ «Ne yapacak» diye baktığı Suat l | i Merkez İstişare Heyeti yann îsmail (Kahraman), Basri ılsmaiP Bu sezon Haltercilerimiz Fransız vası henüz halledilmemiştir. Hil Lefterle Canın arasında sık sık M , saat 10 da Umum Müdürlükte topB.London Patterson maçı Mustafa, Naci (Ergun'. B. Ahmed minin dünkü oyunu ile kadrodan alkışlandı. ilanacaktır. Bu toplantıda, geçen top (B) millî takımı ile bir temas yaş New York 15 (Hususi» Brıtenya Hilmi (Göneni, Kadri ıLefter), So. çıkarılacağını sanıyordum. Sol Ayrıca Beynelmilel lantıda görüşülen mevzular üzerin pacaklardjr. Rumenlere karşı bizce takım: ş «ğır sıklet şampiyonu B. London 1 at, Lefter <Can>. Can (Aydıni. açıkta Can hiç de iyi değıldi. Bu de tutulan zaptın tetkiki ve tasdikı Halter Federasyonu (F.İ.H.C.) tekmayısta îndisnnapolis'te dünya şamÖzcan veya Turgay . îsmail ş Kasımpaşa: Bülend (Hâzım) Ni na mukabil ikinci devre iki açıBssketbol Hakem Talimatnamesi, nik elemanı ve Fransız Federasyon piyonu Floyd Patterson'la yapacağı kolau. Fehmi Özcan (Kayat, Sağa iki yeni eleman ı Gönen ve (Osman>, Basri • Muftafa. Naci, f| Yelken Hakem Talimstnamesi, Yel Başkanj Jean Dames memleketimiçetin karşıleşmaya New York'ta ha. bahaddin, Kaya lArguni . İbrahim, Aydın) alındılar. Son günlerde B. Ahmed • Gönen. Lefter, Su ^ zırlanmağa başlamıştır. Bu müsaba Fahir, Salih, Argun, Ahmed. Masa tenisinde Mısır milli takımı iyi göıülmiyen Kadri çıkarılıp üç at, Can, Aydın (Kadri ı şeklinde # İdareciler nia&a tenisinde I .: yıl ken Müsabaka Talimatnamesi ve ze dâvet edilmiştir. Dames, memleka Patterson"a Avrupa şampiyonu | | ile şehrimizde yapılacak olan rövanş Italya ile karşıhklı iki müsabaka ya Lisans Taümatnamesine ek bir ketimizde halter mevzuunu tetkik Ekrem KARPAT orta (Lefter, Suat, Can* şeklinde olmalıdır. Johansson ile yepacağı dünya şamKadro ilan edildi oldu. Takım bu devre daha iyi Erdoğan AR1P1NAR § karşılaşması Mısır takımının bugüne pılmasına karar vermiçler ve millî madde ilâvesi hakkında Yelken Fe edecek ve halter sporumuzun Uerpiyonluk unvanı maçı için genel Teknik Komite dun saat 17 de kadar hiç bir iş'arda bulunmaması maç teklifinde bulunmuşlardır. Müs derasyonunun teklifi görüşüiecek lemesi için Federasyona bir progprova mahiyeti tajımaktadır. Bölge binasında yaptığı toplantı so üzerine iptâl olunacaktır. bet cevab geleceği sanılmaktadır. ram hazırhyacaktır. tir. kkasımpaşayı 4 1 Yendiler Millî Takım Namzedleri Dün yapttan son antrenman maçmda Ordu Takımımı%ı bugün uğurluyoruz 19 nisanda Lüksemburgun Btlediye stadında Lüksemburg Ordu takımı ile karşılaşacak olan Ordu milli takımımız bu sabah saat 10.30 da uçakla Brüksel üzerinden Lüksem. burg"a hareket edecektir. Pazar zwi L>>ksembarg'la oynayacak İstanbul güreş şamaiyonaları belli oldu Sporseverler Esrefi İstiyor Millî Takım Hakkında Galafasaray Liseşi voleybol şampiyonu Mısır müsabakasını ipfâl ediyoruz Merkez İstişare Heyeti toplanıyor Fransa 8 takımı iie karşılaşıyoruz Italyaya masa tenisinde millî maç teklif ettik GıiOa NEBATİ MARGARIN YAĞINDAM BAHSEDİYOR Çünkü.. f DÖNYANIN EN MODERN TESİSLE'RİNDE VE TEKNİĞİN EN SON İMKANLARINDAN İSTİFADE EDİLEREK İMÂL EDİLMEKTEDİR Morgorln yağ> Itendi la" boratuarlarındaki mütehassıs doktor v» kimyogerlennın doimi lontrol ve tıezareti olttnda imol edilip piyosoya crzedilmelttedir. Margarin yoğı bot vitamınli sıhhi, fevkolâde beslsylci, hasmı çok kolay ne(is ve essiz bir mutbak nebati margorin yağıdır. •llllllllllllllltltlllltllltl llllltlltllllllllllillltllll lllllllllllfllllllllllllllll lllllllllltlllltllllllllllll ••••••«•••••«•I Bu meşhur adamı tanıyor musunuz ? ı 1.000 T.L. ŞİMDİ yoluyia KAZANABİLİRSİNİZ GIO A Morgarin yoğı her kese KUPON: 1 ye uygun olsbilmes! için benzeri olmayan 1 ve 2 kiloluk kululardo v« 17 kiloluk tenekelerde »atılmoktadır. QJD Margorin yoğı «msolslzd>r. Kokusu nefis rengi (evkolâdedır. Tercih ediniz. BÜTÜN BAKKAUARDAN ARAYINIZ İSTANBUL'dan ROMA 10 M a y ı s * a kadar yukarıdaki kuponu kesıp cevabınızla birlikte (Modern Reklâm, Galata Gür Hanİstanbul) adresine gönderiniz. DİKKA r: Kura, sorulacak 3 ismi bilenler arasında çtkilecekhr. Haftada 9 sefer Hava yolculuğu için e m l i LONDRA'ya İMÂL SAFHASI İLİM VE TEKNİĞE DAYANAN HER YENİ MADDE ESKİSİNDEN DAHA İYİDİR. DOUGLAS SUPERDC6B BEA ye müracaat edin.z. B R I T I S U E U R O P E A N ABERDEENden ZÜRİH'e A I R V V A Y S ilmî Metodlara Göre Hazırfanan EN NEFİS MAKARNA OIYNPIC 1 Nisar.don itiboren SİLVERGROS Tipi 1 BAHAR ÇOCL'K AKABALAK1 Yalnız mağazamızda perakende 425 Liradır. URAZ MOBİLYA Mağazası Harbiye No. 341. Tel: 48 51 63 .<"•• 1 | | j | | I TAVUK NERAKLILAEINA Hur türlü hastalıktan âri danı ızlık Newhampshire, Beııekli ve beyaz Plymuth ırklarından Tavuk ve Yumurta almak istiyenlerin 21 10 42 No. ya telefon etmeleri. HAFTADA Q Her SERVİS Çarşamba Cumartesi Pazar Saat 11.00 TANSEVER TAVUK ÇİFTLİGİ * iıi)ij;mvırm!:ınHî! mırinınnnırfflfit!n»iB )iri! ;r!i!!'!' t | ! ATİNA ROMA PARİS LONDRA' ya Telefonlar • Bütün seyahat acentelcrıne veya Olympic Airvays'e Cumhuriyet cad. Kervansaray Binasında İstanbul Hilton Oteli methali yanında 47 37 01/2 SATILIK DAIRELER Şişli Ana caddede 4 oda 1 hol 1 ll!IIİH'lı I l'tflt.rlMuliıMHIliliı^JUUIKlllUIHIllllltlHHIItöH 'fe , Tel: 47 29 29 • rnıvtıi'tifintiiMMi îıiMtıı w0 I f 'Gomalaka Krem Tartar Hidrosülfit Para' V fin Stearin ve Asit Nitrik Satışına devam edilmektedir. Müracaat: Eminör.ü Ha&ırcılsr Cömert Türk sokak No: 17 Telefon: 22 10 64 22 16 07 L A V A B O İthalâtımız olan LAVABO ve Alafranga helâ sermayesıne »atışa arz edilmiştir. Her gün saat an ikiye kadar müracaat edilmesi. Büyük Postahane karşısı Türbe Sokak Kadıasker Han No. 20 İstanbul Telefon: 44 30 67 | | | J f i | 1 j İ Boş Siııema 35 m m Negatif Dekopan 16 m m Pozitif Dekopan Serbest satışa arzedilmiştir. Tediye şartlarında kolaylık j | | Umumî ^ağazalar T.A.Ş, Ssianbul Şubesi | Tel: 27 40 29 27 28 27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog