Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Nisan 1959 CUMHURIYEV. BEB Baftarafı 1 ıncı saH Baftarufı I mct *ahtf«d« Baftarafı 1 inct tahifede dederek genel zararın yarım milion Bajtarafı 1 inci sahifedt sında neşredilmiş bir yazıdan dolayı leri Heyeti ârasından bir liye hınmfn imkanının elde edileSel bu arada, demiryollannda da lirajT bulduğunu açıklamıştır. Bu s Konuşmak için vakti bol kiji suz konuşmayı tamamen ortadanş bileceğini kuvvetle ümid etmekte lidir. Gaıetenin Yazı İşleri Müdürfl Cecnil Said Barlas, Demirözlü ve Mu muvakkaten niyabet eder. Ancak | | yiz.» glerkı levkli bir meslek haline ge kaldırmaktadır. j O. N. Karaca duruşmada izahat ve zaffer Erdost aleyhlerine açılmış o bir Vekil bir Vekâletten fazlasına tahribat yapmıştır. Elâzığ . Muş vearada Tuneeli yolu üzerindeki AsElâzığ Diyarbakır trenleri hareket kerî Kule Merkeziae isabet erien rerek, birbirlerine şaks yapmak is lan dâvadur. Maznunlardan hiç birisi niyabet edemer.» = tirdikleri, «dedikodu» bazim ce«Çene çalmaktan» bühassa hoşg Şehrünizdeki toplantı edememistir. Dün Istanbuldan Elâ yıldırım içeride bulunan 7 vazifeliyi Hmiyetimizin de bünyesini kemiren lanan Şark tnemleketleruıde c e s Dün D«nizcüik Bankatınd» Urr.um tiyen arkadaalaruı gazeteye Nejad nin duruşmaya gelmemij olmalarınD.P. iktıdara geçtikten sonra 1952 zığe gelip geri dönmesi mukarrer yaralamış ve bugün gjdea bır sıhhat j isimlı bir gangsterin yakalandığına dan dolayı. mahkeme başka bir guMüdür Muavini Emin Ererin bafkan =bır hastakkür. I miyet fertleri arasında karşılıkh yılında Mardin Milletvekili (ba uçak Malatyada kalmış ve aefere ekipi, h^stalan Elâzığ Askeri h?sp İzbe kahvehanelerden temiz sevgi v* itimadl yok edecek ka I lığında Liman t}letme»i Müdürünün dair haber yazdırdıkkrını, durumu ne tâlik ea vıiştir. ğunsız) Kemal Türkoğlu bu mad devam edememistir. Ancak bugün . tanesine nakletmiştir. ümumi duruaı İkinci dâva, Ulus gazetesinde, neç da iftirakile bir toplantı yapılmif ve öğrenince ertesi gün kendiliklerinden ğyüzlü gazinolara v« lükı kulüp dar rararlı olan «dedikodu» yu denin tefsirini Meclisten istemiştir. saat I da Malatyadan İstenbula ha. I salâha doğru gitmektedir. limanımızdaki tahliye güçlüklerinin açıklama yaptfklarını; fakat aynı ledilmekte olan «Kuklalar» romanın ğlere kadar hangi lalonun kapısını frenleyici böyle tedbirler düşiinlAnayasamıı reket etmiştir. gidenlmesı mevzuunda ça!ı»ılmi|tır. fahnn bir de tekzıb gönderdığini gö dan dolayı, Beyhan Cenkçi ve Ok Türkoğlu tefsirinde ' Çuknrovada bereketli yağmurbır paçsanız, pek çoğunda dedik iuyu, mek yerinde olur. Yağmur, bugün de devam etmekrünce bunu koymadıklannı söylemiş i tay Verel aleyhine «çılmış olan dâ ancak Bakana vekâlet edilmesi im1 Adana 15 ıTelefonla> 48 sa?ncnğbır evvclki yerden değijik nostüvadır. Duruşmada. Oktay Verelin kânını vermiş. fakat Bakanhğa ya tedir. Şu «atırlan yazmadan, önümde j tir. Mshkeme, Xej«dın çağırılarak beri bölgemize sürekli yağmurlar .Vtğ = me bürünmü» olarak karşınızda duran bir gaıete kupüründen§ istanbul Toplu Basın Mabkemesince ni makama vekâlet kabul eylemeSel hasarını tesbitle vazifelendiridinlenmesme karar vermiştir. j maktadır. Yağız Çukurova bölprsine = bulursunuz. gönderilnıis miştir. Şu hale nazarsîi izin, has len komite işini bitirmiştir. Açıkta ikinci yeni dava gene Akşam ga dinlenerek, şehrimize Amerikadaki yangınlarm viizdeŞ s Dedikodu, bir cemiyetin halle doksanına televizyonlarm zetesi aleyhine" bir intihar yazısile olan, ifadesi okunmuştur. Bu ifade talık, »eyahat vesaire gıbı hallerd* kalan 28 eile komşu ve yakınlarına ı bereket grtirmistir. sebebs de, romanm henüz bıtmediğini, bit vazifesini fiilen göremiyecek H dümemış probleml«rinin grafiğini olduğunu okumuştum. Yemeğiniğ olan yerleştirilmiş olmakla beraber. Kı.Canh me<e»rolo.ii istas^CTTUT»^ gre Baıtarajı I ı « . , tahifede ilgili olarak açılmıştır. 3. dava ise, yaz sofuk g«r«re% sgösterdiği kadar, yapacak jey ıavagazına koyup televizyona ko |§ mak maksadile alâkalı'.ann beva bir bejyazıda C. H. P. Genel Başkanı mesine 20 gün kaldığını ve roma bir Bakana, diğer bir Bakanin ve ııiay, felâkwzedelere komite eliyle Eskişehir 15 ıTelefonla) Eskire. S bulamamaıun çeneye akseden göl şan ev kadını yemeği unutuyor= natlarınin tesc^Ü yoluna gidilmiş ve Malatya milletvekili Ismet Inö nın kül halir.de tetkik edilmesi icab kâleti caizdir. Fskat inhilâl etmi? saat 18 de maddî yardım yapmağa Dış du\~rları yıkılan hir ve havalisinin canb mEleore)!oji I nüye hakaret edildiği iddiası ve İnö ettiğini, buna göre duruşmanın, ro' bir Bakanlığın vekâlet suretile ida başlamı^tır. ||gesi gibidir. ' ve yangına »ebeb oluyormuş. s tir. ! nünün muvafakatile Havadis gaze man bittikten sonra yapılması isten resi mümkün değildir. Halbuki tat re ambarlan su altında kalan tplik istasyonu olarak tanıtıbn V'&JSk ŞuW Avrupa ve Amerikada UlevızTeievizyonun Türkıyeye getirilş miştir. C. Müddeiumumisi, bu iste. Kota sistemmo dayana ithalâtı= yon programlaruıın büyük rağbel mesi için neden gayret sarfedilğ mızın, iktisadî kalk'.tıma n faaliyetle , tesi aleyhine açılmış bulunm kta ğin yersiz olduğunu ileri sürmüştür. bikatta münhal Bakanhkların öte fabrikasının d« zararı 200 bin lirava leymsn bugün gazetecilcrle bir gobaliğ olmaktadır. Kendisile görüştü rüşme yapmış ve 193 yjlı y zram şgördüğü şehirlerde âdeta, «dedi medığmi savunmak istiyenler gu§§ rimizi ve piyasa ihtiyaçlanm.zı tat dır. Başyazar Mümtaz Faik Fenik ve Duruşma. Oktay Veretin isteğine denberi vekâletle idare edildiği göğümüz Vali Vefik Kitabcıgil felâke : şiddetli soğuklarla gececeğ:ni Orta Yazı işleri Müdürü Hâmi Tezkan rülmüştür. Münha'. bir BakarhğıB Jkodu» ya karşı gizli bir harb açıl nun birinde gerekce olarak yang minkâr bir şekilde karsılamaya ile avukatları ve İnönünün müdahil uyularak başka bir güne tâlik edil tin hafif atlatıldığını, mülhak'îtta e Anadoluda haziran ayır.da dahi pslı vekâletle idare edilm«simn caiı ©gmiştır. Alâka çekici televizyon gınları ileri sürerlerse buna da= imkân verdiğini memnuniyetle mü. avuketı Ekrem Özden duruşmada miştir. hemmiyetli hasar bulunmadığını bil ı to giyileceğini: 1934 yılında okiuiu Eprogramlan, «d«dikodu» vu ge tabiî kahkahalarla guleceğiz. Bıg sahade ediyonız. Birinci kotadar. hazır bulunmuşlardır. Sanıkların a Demokr.ıt İzmir aleyhine açılan 5 lup olmad:ğı bakımından 49 uncu dirmiş ve maddî yardım için ilgili gibi bu yıl da gyritabii bir iklimin dâvaya bakıldı maddenin tefsirine müsaadelerini...ı lere müracaatte bulunulduğunu kayğ rektirecek meselelerin çojcunun zim havagazırun bırak;n yangınj| gelen msllar peyderpey pıyasayt vukatı, Inönüye »orulaıı olacağıru | hüküm süreceğini söylemiştir. p d * halledilmis bulunma»md*n ö çıkarmayı, üzerine konulan cisiıis intikal etmektedir. İkinci ithal ko1 belirterek duruşmada bulundurulma. . İzmir. 15 (Telefonia) Şehrimiz Toplu Basm Mahkemesinde bugün ğ t ü r ü bu cemiyetlerde «çekiştir biraz olsun ısıtmaya bile luymag tamızın ıthalâtçıya tahsi* olunan sını ist miştir. İstek savcmın da Anayasa Komisyonu ise olaylan t dokuz dâvaya bakılmıştır. Bunlargme» için zaman bırakmamaktadır yan yumujakhğı hepimizieı malu§j 107 milyon dolarlık kısmrna. 37] aleyhte mütaleasından sonri redde dan beşi Demokrat tzmir Gazetesi inceledikten sonra raporunun soğ Akşam yeme£ni takiben »trafına mudur!. p milyon 470.738 dobrı APA ve ser dilmiştir. aleyhindeydi. nunda «İnhilâl vukuunda münhal ğçevre olunan televizyon ekranl best dolar, 17.595.202 doları da an Dava konusu yazı, Mümtaz Faik inönünün sene sonu konuşmasa mü BakanJığa btr vekil tâyininin caü tarafmdan §feğer programlar cazip ia« lüzumI FEYYAZ TOKARİ laşmalı memleketlere ait olmak ü Fenik «Muhalefet ve «Havdis mah nasebetile açılan dâvanm duruşması olup olmıyacağı keyfiyeti üzerinde yerinde bir tah. Bajtarafı I ıncı sahıfedt Baştarafı 1 ind »ahifede gazete mesullerinin mehil talep et durulmus ise de neticede zer« eem'an 389.065.940 dolarlık lâsile Devlet müracaat vaki olmustur. Bu miktaı rikçiler kliği var» başlığı altında ya meleri üzerine başka güne bırakıl işlerinin fasılâsiı ve inkıtasız işle korku duymadan yerlerine dönebilet Bakanı tarafmdan da itînf e müracaatm vapılabilmesi için ge zılmış bulunmsktadır. Yazı. inönü mıştır. Cumhurbaşkanma karşı h ü r . mesi zaruretine binaen diğer izinli leceklerini kendilerine tebhğe karar dilmiş bulunmasıdır. Demek ki Iç nün C. H. P. Anibro il kongresindeki 1 mete münafî neşriyat iddiasile açıreken vüzde 15 lerin tutsrı olar konuşmasını hedef tutmaktadır. Du. lan dâvada sanıklar vekili Muam ve mazurlu Bakanlarda oldueu ?ibi vermişlerdir. Liderler her 2 cemaatin İşleri Bakanı, Adalet Bakanı arkaI 540.556.280 Türk Lirasinın tamamı ruşmada okunan iddianamede: Maka mer Aksoy 1.5 saat süren bir müda münhaüere bir vekil tâyinine ka tam bir ahenk içerisinde yanyana daşımızın da söylediği gibi memurT. C Merkez Bankasına yatınlmıj lenin, İnönünün şeref ve itibarını kıfaa yapmış, İnönünün Cumhurbaş. nuTtî bir mâni bu!unmadığı> müta yaşamelannı ziyadesile aıru ettikle lar üzerinde usullere ve kanuna ritir. Büdiri mektuplannin gönderil ncı, haysiyetine tecavüz edici. kü kanlığı zamanında yazılan bazı ya lâasmı serdetmis ve esasen Anaya rini belirtmişlerdir. Boftara/ı 1 ıncı snn ' t ü e I Bns'araii ayet için gerekli tedbirleri almaırışI mcı sahifede mesme başlanmak üzeredir. Bu ko Küçük ve Makarios malî sıkıntıyı tır. Esad Budakoğlunun, önümüı çük düsürücü hakkmdo istihfaf ve zıları misâl göstererek dâva mevzuu sanm tarihî seyrinin de bu volda «Dulîes, Amerikan tarihinin ' dır: a) Tamamen ruhsatsız, bı Ruh tadan vâki siparişlerin de İthalâı ictihkar telkin edici bulunduğu be. yazının tenkidden ibaret olduğunu karşılamak bahsinde de görüş teaolduğu ileri sürülerek tefsire m aha! yetiştirdiği t n muktedir devlet a sat ve projesi olup bunlara aykın deki seçimlerin doğru dürust yapıTalimatnamesinde derpiş edilen lirtilmiştir. İnönünün avukatı Ekrem ve sadece iktidarı hedef tuttufunu tisinde bulunmuslar ve me\TU etra> damlarından biridir. Vazife başında n Âdi tâmir ruhsatüe olmadığına karar vermiştir. fında bazı tedbirler alınrrwsmı geçici lıp yapılmıyacağına cevab vcrtşe müddet zarfında transferleri vapıla Ozdenin müdahalesi kabul edildik söylemiştir. Dosya tetkike alınmışolduğu sırada Dış tşleri Bakanlı ' Tamamen ruhsatsız inşaat kısmen Bu rapor Umumî Heyette tartis Kıbrıs hükumetine teklife karar ver sini isteriz. caktır. Her iki kota tatbikatırır ten sonra Mümtaz F?ik Fenikten mü tır. İzmir savcıhğının tarafsız hareğıııda yetiştirdiği insanlar, verimlı onlenebilmektedir. Esasen kaçak tn Bu kütükleri HiizeltTneden seçfket etmediği yolunda yapılan neşri. ma komı«u oİTyussa da nçticede mişlerdir. ışığı altında ücüncü kotanın hazır dafaası istenmiştir. bir tarıda çahşmsğa devam ede j faatların yüzde 80 ini ruhsat ve pro me gitmek, D. P. nin namuslu geYananistan Falamas'ı Kıbnn Fenik demistir ki «Savcılığa ç^ eı yat sebebile açılan dâvanın duruş kabul edilmiş. böy'.ece Bakanhklajeye aykırı olanlar te?kil etmekte lanmasına başlanılmıştır. ceklerdir. I çim yapmak istemediğinin ifadesi gönderiyor rıldığım zaman, hakkımda dava açıla. ması hayli hareketli geçmiş. gazete rın \'ekâletle idare edilebileceği dir. thracatımız Nisan sonunda Pariste, mayıs bi1 Atina 15 fa.a.^ Yunan kabinesi, olacaktır.» cagını aklımdan bile geçirmemiştım. Mesul Müdürü, Savcmın kendisine zımnen t?sdik ediîmiştir Komisyon Şöyle ki: 1 Kom»u parsele t« İhracatımıza gelince, yeni rejimir dayetinde Cenevrede yapılacak Di| ,cavüz, 2 Proj* dışı aydınlığın kal Zannetmiştim ki savcıhk. memleke isbat hakkı tamnvasını talep etmiş raporunun altnda khte oy veren dün gece. Başbakan Karam<=nlis'in Vali aleyhmc d«va İşleri Bakanları Konferanslarında f dırılması S Bitisik parsele penee tebebi olan 4 ağustos tarihinden 1 tin temelini »r»n bu konusmasın tir. Bazı içtihat kararlarınd istinad C.HP. milletvekil'.erindpn merhum başkanlığı altmda mahrlud üyeli bir CJÎ.P. Beyoğlu ilçesine baŞtlı Onisan tarihine kadar yapılan ihracaı ettırılon bu talep kabul olunmamış c Amerikayı Dulles'in yardımcıların re açılması 4 Çatıda ekseri yüz' Ahnıet Barutcu ile o zaman toplantı yapmıştır. Toplantıda Yuna caklardan biri bilindiği gibi Vılâtescilleri yekünunun 250 milyon dc dan dolayı İnönü hakkında dsva aç tır. Esas hakkında iddiasuıı serdeda n ve Makam Vekili Herter tem de 3040 kaçak kat 5 Projede gös. mış da beni tevsii tahkikat için çağıD.P. li ola«ı Fevzi Karaosmanoğlu nisKnm Birlpşmiş Milletler nezdin yete müracaat ederek çay için mülara yaklaştığı hesablanmaktadır. deTci daimi temsilcisi Hristo Ksansil edecektir. Zira Herter, harici terilen merriiven ebatlarının dar tu Bu rakamm ihrac mevsimi sonunda rıyor. Yazımda hiç bir suç unsuru den savcı da gazete mesullerinin ce nun imzaları da bulunmaktadır. topulos Palamas da hazır bulunmuf saade istemiş ve Vilâyet de bu tekpolitikamızın en «on gelis,melerın« tulması 6 Bilhassa mutfak, banyo, 300 milyon doları aşaesğına artık mu ve hakpret görmüyorum, y zım ikti zalandu'ilmalaıını istemiştir. lifi reddetmijti. Bunun fiîerme C. Gene İzmir savcılığjnm bir tekzi. vemek odalarının ufaltılmaıı 7 tur. dan savunmaktan ibarettir. Denilevakıf bir devlet adamıdır.» H.P. Beyoğlu ilçesi, dtırumu bir yaBalkonlarm komşu hududuna girme hakkak nazarile bakılabilir. Diğeı bilir ki. ne münasebetle savunuyor bini usulsüz neşrettikleri iddiasile Kabine. Palamas'ı Kıbrısa giderek Dulles, ensesinde kanser oldu si. bir deyişle tatbık mevkiinde bulu n ile İç İşleri Bakanhğına fcildir sunuz? Gazete iktid?nn oreanıdır. aynı gazete aleyhine açılan dâva ile Makarios'a yeni Kıbrıs devletinin nan istikrar proğramımızın ihracat ğundan jüphe edilen müzmin bir dosyası bulunamıyan diğer bir dâlilgili çevreler kaçak insaatların kuruluşu hususunda Yunan hüku. miş, fakat henüz bir cevab alama tümör için radyasyon tedavisint . çoğalma sebebleı inin, kanuni nıüey kıymetine müUsllik tahminleri ta. ben de :ktıdarın Başmuharririyim ve va başka günlere bırakılmıştır. SÜKRÜ CANAL'm metinin görüşlerini bildirmeğe me miştir. Bu durum karşısında C.H P. dikket edilirse imzamı da «Havadis» tâbi tutulmaktadır. Walter Reed I yidelerin gevşek olujtından kontrol hakkuk edecektir. liler, İstanbul Vilâyetini YareıtaySabah Postası gazetesi aleyhindeki mur etmiştir. diye koydum. Yazım. şahsî fikirleYukarıda belirtilen ihracat tesci! Askerî Hastahanesindeki doktorlar sisteminin gerektiği jekilde müessir rimden ziyade bir partinin fikir ve iki, Ege Ekspres ve Gece Postası ga Kabine bu arada Ortadoğu duru da dâva etmeğe karar vennislerkendifmi bir kere daha muayene 1olamamasından ilerı gcldiğini belirt lerinin 180 milyon doları Avrupa pa görüşlerini aksettirmektedir.» Yazı zeteleri aleyhlerindeki birer dâvadir. munu da incelemiştir. ra anlagması ve serbest dolar uhaa nın duruşmaları da muhtelif sebebettikten sonra ikinci kanseri n mev mektedirler. Tarsns İdman Yurdunun Kıbnsta memleketlere ve bâkiyesi anlaşmalı l?leri Müdürü He yazının 28 arahkta leıle tâlik edilmiştir. Günaltay \azl ( Tlaban övnyor (Kadm elbiaelerine aid olanlar) cudiyetini de ortaya çıkarmışlarBeledfye Irrar ve Fen İşleri Müdür memleketlere aiddir. thrac malları İnönünün yaptığı konusmayı protesto yaptığı maçlar Kr. İstanbul milletvekili ve Kadınl°r Tirede bir dâva açılıyor d'r. Neşredilen bir tıbbî bültende lükleri merkez teîkilâtı emrinde mu mızdan dolar kıymetleri itibarile Sl mahiyetini taşıdığını, bunu iktidar Lefkoşe 15 <a.a.) tçel milletvekili Bıçkı Tatbikati Diklş Izmir. 15 (Telefonia) «İşt* î s belirtildiğine göre, Dul'.es'tn hâlâ [ kaveleli ve ücretli olmak üzere J00 milyon dolar kıymetinde 49 bin tor portisi sözcü=ü decil. alelâde bir vaRüştu Çetinin başkanliğında 26 ki Birliği Başkanı Nazlı Tlabarın çarve Provalar 500 muzdarip oldu^u bağırsak kanseri ü mütecaviz Yüksek Mimar ve Mü. la tütün başta gelmektedir. Bunu 31 tandasın da bu s^kiide vazabileceçıni mt İnönü, İşte Celâ! Bayar» isimşilik bir kafile halinde Kıbrısa gelmis. jafla mücadele için, Türk kadınla. Yapma Çıçek 250 lçin veni bir tedavi usulünün tatbi hendi* bulunmaktadır. Bu elemanla milyon dolar olan Tirsus İdman Yurdu Magosada , rını davet eden radyo konuşm^n. ge» kıymetinde 350 bın söylemİKtir. Daha sonra sanıkların li b i r kitap nesreden m u h a r r i r Arın büyük bir kısmı bürolarda vati Hocasız Şapkacılık 250 car Tuncer hakkında Tire SavcıllTürkgücO futbol takımı ile yaptıgı , nij tepkiler uyanriırmıstır. Bütün ki düsüTülmemektedir. avukatı tevsii tahkikat talebinde bufeli olduklarmdsn kontrol faaliyet tonla hububat. 29 milyon dolar k'.yI genclik teskilâtlannın bu mücadeleya (Erkeklere aid olarlar) ilk maçı 52 kazanmıştır. 1 Cumhurbaşkanı, Dulles ile tele lerinde (erektiği fekild* ittifade edi metinde 53 bin tonla pamuk takip lun«rak Iyıönünün çağınlmasını is ğınca takibata geçilmiştir. Gömlek ve Pijamaıar 300 etmektedir. Kuru üzüm ihracatımu teyince Ekrem Özden, suçluların On bin Türkün takib ettigi maçı katılacaklarını açıklamalarından sonMuharririn İnönüye neşren hakafonla konustugunu ve doktorlaruı lemediği işaret edilmektedir. Başlıca büyük (Utanbul) 17 milyon dolar kıymetinde 47 bin müstekive sual sormak hakkına sa rştte bulunduğu iddia edilmekteMagosa ka>makamı Faik Müftüzade ! ra C. H. P. tl Be«kam Şemsedd^a son raporundan sonra Dış tşlerl Bakitabcılard» tnılunur Ta^tddiaya göre Kaza Fon kurulların ton, tiftik 11 milyon dolar kıyme. hib o!madık!^r.nı b<»Hrtmiş ve deı Günaltay da gazeteeilerin sorulan id^re etmistir. dir. kanının istifava karar verdiğini bü da az sayıda Yüksek Mımar ve Mü tinde 7 bin ton, canh hayvan 5 mil ra sıparışlen Ziya Canal Le miştir ki: «Ceza davalarının »antaj Ennonezyada 3 eazete ve 1 ajans Tarsus Idman Yurdu Lefkoşede üzerine Nazlı Tlabarın bu konudaki dırrni=tir. Eisenhower, «Vaziyete hendis bulunması boşluğun Fen me yon dolar kıymetinde 13 bin ton. al müesseseleri olmadığını belirtmek vend Sumbül So 27 istanbul Çetinkaya takunile oynadığı ikinci beyanatı karşısında düşündüklerin! kapatıldı adrebine 50 Kr posta ücretile göre Dulles'ın sıhhî durumu tama muru ve re«sam kadrolarile takviyc yon, 2.7 milyon dolar kıymetinde 150 i^terim». Şflntaj kelimesine sinirlenen maçta 42 mağlub olmuş. Kıbns şam şöyle açıklemifur: Cakarta 15 ıRadyoi Endonezya birlikte gönderildiğınde derhai men ümidsiz olmamakla beraber, edilmls ol' t sı proje kontrollarını ton, ve narenciye 2 milyon dolar kıyFenik ve avukatı ayağa fırlaayrak pryonu LnnasoJ Doğantürk Birliğile ' «Münevver bir Türk kadınından Örfî idare Kumandanı ve Genelkur. taahhütiü ennHf>rilir ödemelı vazifesmin mes'uliyetlerini tam kifayetîiz hâle sokmaktadır. metinde 20 bin tondur. , beklenen bir beyanattır. Bütün D. de 33 berabere kalmıştır. itirazda bulunmak istemişlerse de reis m=y Başkanı General Nasution, buÇok kere bir yüksek mimarın ve. mânasile verine getirmeğe imkân Görülüyor ki, ihracat durumumuz Tarsuslu genclere Kıbnslı Turkler ', P. milletvekülerinin bu kültür ve ya mühendisin hazırladığı projenin •ndişe verici değildir. Zaman zaman kendilerini sükunete davet etmiş ve gün yeniden 3 gazeteyi ikinci iş"ara vermemektedir» şeklinde konuf| fikirde olduklarıaı görmek iaterız.» büyük bir sevgi göstermişlerdir. İndnünün suçlu olduğunu söylerken kadar kapatan bir emimame neşretmusrur. Bilâhere de, Dulles'ın, ha kontrolu ressam ve Fen memurları hâsıl olan yavaşlaıraları yakinen ta avukatının bu ithamı sakin dmle mistir. Gazetelerden biri sağcı, diğe. tarafından yapılmaktadır. ricî politika müşaviri olarak. ta' Allkalılar, belediyenin elinde kjft kip etmekte, gerekli tedbirleri, mes diğini hatırlatmışür. Fenik kelime ri solcu ve üçüncüsü ise bağımsızlek! teşekküllerle istiıare ederek mamile cekilmeyip hizmete devam > miktarda Yüksek Mühendis ve Mi vaktinde ittihaz ve tatbik etmekteyiz. nin kendisini müteessir ettiğini be dır. Nasution .ayrıca, «PÎA» edlı bir ede^eŞini belirtmiştir. ajansm da kapatılmasını emret. mar bulundugunu beürterek, bun Alâkalı ihracatçılarınızın v« vekâle lirtmiştir. Duruşmayı takib eden Basm Sav mSştiı*. Emirlerin esbabı mucibesi, Muhabirlere göre, Eisenhower. larm bürolardan ziyade «ehrin ke timize bağh birliklerin ihtiyaç ve cısı Cemal Dirik: «Mağdur inönünün Amerikada Herter'den ba«ka Dul sif inşaat yapılan semtlerinde fiill teklifleri üzerine şimdiye kadar ol teşriî sıfat ve vazifesinin nazarı iti «güvenlik sebebleri» olarak gösteril. miştir. olarak çaliftınlmaları lüzumu üze. duğu gibi şimdiden aonra da ehem. les'a halef olmağa ehil daha birçok ! b^ra ahnarak duruşmaya çağırı tak:mseler bulundu&una kanidir. Böv ' rinde durmaktndıriar. miyetle duracağımız tabiidir. lebinin reddini, konuşmanın tam Sedat AĞRALI lece Cumhurbsskanı. kat'î karan; Bundan başka. eskiden beri bil metninin Ankara Savcılığından ishaua bazı ihracat mallarımızın nor tenilmesi ve Havadis gazetesinin kim nı vemeden önre bütün hnkânları mal piyasalarını teşkil eden anlaş ler tarafından çıkarılmakta olduğu. gp7icr, a^rjrmrk nivetinded'r. Bajlarafı I "i<'ı snhıfede malı memleketlerle ticarl muvaze nu ve D. P. ile herh ngi bir ileisi oPıı'Ies'ın istifasmın tepkileri Mandanın boynuzlıyarak nemizde ihracatımızın lehine tekev. lup olmadığının tahkiki taleblerinde Hkbaş, Avrupa Konseyi, seçimleriHür dünya baskentlerinde. Dulvün etmekte bulunan açıkların, yu bulunmuştur. Mahkeme kısa bir nin iç tüzük hükümleriııin ihlâl eles'm istifası «üzücü bir haben öldürdüğü genç kanda da belirtildiği veçhile ikinci müzakereden. sonra Savcmın ör.e dilmek suretile yapıldığını söykdi olarak vasıflsndırılmıstır. Neşredive C.H.P. Grupu tarafmdan aday Sjvas 1 ıTelefonla1 Suşehri il kotadan bu memleketlerrien yapıla sürdüğü talebleri kabul etmiştir. . 5 len fpbliîlerde ezcürr.le şöyle de çemizin Ö^gider bucğmda azgın bir cak ithal talepleri. 17 milyon doları gösterildikleri halde seçilemiyen Ankaradaki dâvalar manda Giresunlu bir genci boynuz bulmu» olduğundan, yakın zamanda Kasım Gülek ile Bülend Ecevitın Ankara 15 <CumhuriyetTeleks> aldıklan oyların konseye katılma«•Hâ^ise bir s'iroriz deği'.dir. Bu darbeleri ile feci şekilde öldürmüjlarına kâfi olduğunu bildirdi. mınlî> beraber Dulles'ın ktifa^ıns ' tür. s^n derpf" müteessı>îz. Dulles. ketı • Yusuf Cofkun adındaki gence köy olunacağını da Daha sonra, Hokunulmazlıklan bakılm'ştır. disini m'llptine ve hiir diinvava camii önünde rastlıyan manda bir. tebarüz ettirmek istcrim.' İlk dâva. Pazar Postası mecmua kaldırılmak istenen, Kemal Aksü den üzerine hücum ederek boynuzvakfetmh bir insandı. Sovyetlerle i yek, Osman Nuri Lcrmioğlu, Yakub ları ile karn'nı deşmiş ve kanlar $ *y içinde EPU raemleketlerine yapılacak müzakerelerde Dulles'ın ' içinde vere lermiştir. Coskur. aldıyapılan ihracat Gürsel. Mehmet Ali Arıkan. Fethi liderliei çok aranacaktjr. Dulles'ın ğı yarsların tFsiri ile d°rhal ölmüş Haber aldığımıza göre 4 ağus*os Çelikbaş. İhsan Yalkın. Südi Mıh çekilmesi büyük bir kayıbdır. Bu ı tür. çıoğlu ve Kasım Gülek hakkındaki 1958 den nisan 1959 başına kadar na ra&men Du İşleri Bakanhtına m;.zhataların müza'ceresi yapıldı ve i Epu memleketlerine 863 bin ton mal NATO manevraları ihraç eHilmistir. Bunun kıykim aelirse Kelsin, Du!Wjn ana dokunulmazlıklarının kaidırılması, devre sonuna bırakıldı. Gazianteb hstlarını tesbit ettişi Amerikan haİzmir 15 (Telefonia) NATO' meti 1 milyar 4 milyon liradır. Doricf politikasının hic değismiyece kuvvetlerinin iştiraküe yapılmakta lar olarak tutarı 155 milyon 690 bin sahifede milletvekili Cevdet San hakkındaki Bıştarafı ! dir. mazbatanın müzakeresi sırasmda ğiri ümid ediyoruz.» i olan Top Weight tatbikatırun , . . »ft.v LaııJllVdUIUJl Epu dışı memleketlere 346 milyon Menderes ve refakatindekiler, Bar söz alan Kars C.H.P. milletvekili Demirperde seri?i r=dyolarl, A üçüncü sününde kara birliklerinin 1 j lira, yahut 54 milyon 419 bin dolar selonada kısa bir gezinti yaptıktan Sırrı Atalay, zaman zaman müna merikad=ld muhabirlerine atfen. hic geniş çapta faaliyet gösterdikleri tutarında 220 bin ton mal ihraç edil \ sonra. Villalbi İle tirlikte emirleri kaşalara sebeb olan hir konuşma l bir tefsirde bulunmadan T)ulWın bildirilmekfedir. Yunanistan ve Tür miştir. i ne tahsis ediîen özel bir trenle Mad yaptı. Hatib. bu konuşmasında. dokiyenln kuzey kesiminde eereyan isfifc«!7tn haber vnnislerdir. Bu devrede Ihracatta ton olarak ea ride hareket etmişlerdir. Resmî proğ kunulmpzlığımn kaldırılması iste 1953 sene^inde Pisenhower tarn eden harekât başanlı şekilde geç yüksek seviyeyi 379 Dİn ton ve 52 ramın tatbikine Madridde başlana. nen milletvekilinin Nizipteki Ülfet findan Dış İşleri Bakanhlhna seti mektedir. Tatbikatm ilk kısmı sona milyon dolarla tütür. bulmuştur. caktır. Menderesi yarın sabah Mad Gıda ve Sabun Sanayii Türk Ano Çocuklann, böyOme çajındo, çobırtt 6 ri!mi= olan Dulles, 71 yaşındadır ermiş bulunmatadır. Bupün acık Son 24 laatte 1 S bin liralık Uıracat ridde. Franko adına Dış Işleri Ba nim Şirketi idare meclisi başkanı yorulduklarırn ve zaynf düştüklerini sıle landığına göre manevralar 19 niyapıldı kanı Fernando Maria Castiella kşy sık unuiuruz. ve şirketin umumî vekili bulundusanda bitecektir. Son 24 laat zarfında limanımızdan şıhyacaktır. yapılan ihracatın kıymeti 168 bin li Menderes yar:r. öğle ymeğini İs. ğu sırada İtalyadan ithal edilecek Besleylcl lcıyrmefl yCksek. A ve O vitoradır. 5 yıl sonra ele geçen panya Devlet Reisi Franko ile bir bazı yedek aksamın ücretini fatura iizerinde hakikî d*eğerinden fazla minlert bol olan SANA ite çocuklor Bu meyanda Amerikaya 2 0 ton likte yiyecektir. dolandıncı eöstermek suretile döviz kacakçılıdaima kilodan ve boydan lcazanırlof. fındık, 10 ton keçi kılı, Batı Alman İtalya 50 milyon dolarlık malzeme ğı yaptığmı iddia etti. bazı evrakın Eskis»h!r 15 fTelefonlai Bund.in ! yaya bağırsak ve sünger, Brezilyaveriyor D O K T O R 5 yıl nnce bir baba . oŞul? külçe alya kitre, îtalyaya tâze balık fig ve Rona 15 ıRadyoı Türkiye ve fotoltopilerini gösterdi ve ağır ceSaboh, akşam onlaro bol SANA »OrOItm diye 1 bavul toprak s?tıp 10 bin , tiftik, Rumanyaya 90 ton kendir, İtalyan Dış İşleri Bakanları Zorlu zayı müstelzim bir suç olması iti müş ekmek yedirinlr Sudana mahlep, Yunanistana tâze ba ve Pella arasında 2 gün devam eden bari'.e mutlaka dokunulmaz'.ığının lirelarını dolancîıran Ali burün ya Çocuklar SANAdo çok «evdrklert n«fiı Kulak. Burun. Boğaz lık »evkedilmiştir. H a n ' r a k savcılığa verilmisfir. müzakereleri müteakıp neşredilen ka'dınlması icsb ettiğini i'.eri sürtad ve tozeliğl daima bulurlar. (Ağız. Diş) Hastahklan Odalar Birliğinden bir heyet resmî tebliğde kısaca şöyle cenilmek dü. Bu arada. Sülevman Kuranel, Mütehassısı Ankaraya gitti (yalan) diye bağırdı ve kürsüye Z A Y İ İstanbul 951 952 Yapı tedir: Erstitü«O Dîplomamı zayi ettlm. Hüîhracatı arttırmak için Ankarada. Taksim P P C O " » " raddesi •İki taraflı münasebetler sah.=sır.da gelerek Cevdet Sanm suçlu olmadıkumsuzdur. Odalar Birliğinde yapılacak toplan ticari mübadeleler hacmini çoğalt ğını. fabrikanın eski müdüriimin Park Apt 5 1 48 30 98 Ejyüp HACET tılara katılmak üzere şehrimiz Tiea mak ve Turk envestisman pıoğıamı muğber olarak ihbarda bulunduguret Odasından 3 kişilik bir heyet na İtalyar. sanayiini daha kesif bir nu iddia etti. dün akşam Ankaraya gitmiştir. şekilde iştirak etti'mek suretile iki Heyet ihracatı arttırmak üzere bu hükumetin iktisadî münasebetlerini İddialara göre eski T.üdür, işin daima daha fazla inkişaf ettirmek den ayrılmca ihbarı yapmıştır. An • O arzusu teyid edilrrişîir. cak tekrar söz alan Sırrı Atalay , Fabrikamız muhasebe servisinde çahştınlmak üzere mektedir. Bugün iki Dış İşleri Bakanı, İtal ve Ferid Melen. m''idür muğbor o eleman aranmaktadır Fabrikada çalışmış olanlar tercih P»(İİİ1Tya tarafmdan 50 milyon dolara baliğ larak ihban yapsa dahi. bu ihbarın olacak yeni bir ekipman malzemesi doğruluğunun vesikalar ve tahkikat Müracaat: Bakırköy Aksu cad. No: 25 Muhasebe Şefliğine insctiiiini niîîînıniHnnııiffiîîîınınnnın;"ırn»!rînnt 'i'îriü^ftTTi • r n' t• rtı nn"7 i ırıinnn n• Tt• 11 Tt• f r!'»wiıini""i'H'i't"n' G.Saraydan 500 lira ceza, ihracatını mümkün kılabilecek bir ile meydana çıktığını söy.ediler.Bu işbirliğinin temelini atmışlardır.» konuşmalardan anlaşıldı&ına nazahacizle ahnacak Resmî tebliğde ayrıca, iktisadî iş. ran da eski müdür, ayrıhrkon dosS A R A Y SİNEMASINDA Bir müddet evvel Galatasaray ku. birliği anlaşmasınm Zorlu ile Pella yada bulunan bazı vesikaları al ?4 Nisan Cuma saat 18,30 da u b a i d b i r arasında 14 nisan 1959 da İtalyan mış ve sonra ihbarda bulunmuş | l u n e a i d b i r yüz k ö k H köşk, H^ydarpaYakınciâ gelecek olan diinyaca ve memleîeiıpv/^o tapınmıs Avrupa menşelimendireği içerisine bağlanmııfâ ° 1 Ş ^.' l e " B a k a n l l 6 ı n d a imzalandığı , tur. Eski müdürün ihban meselesl | kat bu köşkün deniz trafiğjni aksat" b e l i r t i l m e k t e d i r P e l l a 1 9 5 7 d e l t a l " üzerindeki iddialara karşı Nusret Seçkin bir saz hryeti ve zengin bir programla mevsimin ' ması üzerine de kulübe Uman Bas yan Cumhurbaşkanı Gronc'\i'nin An Kuru (D.P.) konuşaıak: ifnadların son KONSERİ kanlığı tarefından 500 Ura ceza ya karaya yaptığı ziyareti iade maksa yersiz olduğunu, zira eski fabrika Biletler sinenıa gişesinde sattlmaktadır. dile Türkiye Curnhurbaşkanımn yazılmiftı. müdürünün, hâlen yüksek bir dev | .le Galatas*ray kulübü bugune kadar kında Romaya yapacağı ziyaret hu. let hizmetinde bulundugunu if.îde | susunda İtalyan Hükurretirin derin ne köfkü buradan kaldırmış, ve ne etti. | 1/2 B e y g i r 2,1/2 Beygir memnuniyetini izhar etmektedir. de cezayı ödemiştir. Bu yüzden Daha sonra İzmir milletvrkili Ek | Liman Bofkajılığı da dün bu paranın V E S P A tipi M O T O S l K L E T L E R mel Kavur, komisyonun hazırladığı | kulübden haczen tahsili için karar ALTIN FİATLARI Qualıfı d pcısoıli. Male and Fenale, for jobs in Base ExSatışa arzeülecektir. mazbatada vüzuh olmadığını söyle | vererek, gerekli işlemin yapılması 15/4/1959 :hange at Mainsite. Knowledge of English desirable. Various Sipariş kayıdlarına yakında başlanacaktır. di ve mazbatanm vüzuha kBvuşbll \ hususunda ilgililere müracaat ettnij1140011423 Cumhuriyet kinris of Cierical, sales and aecounting iobs are available. Rpsad 137OO15TSO mesi için yeniden komisyona iade | tir. Opportunities for promotion. See General Manager istanbul 124O0125O0 Hamid edilmesi için başkanîığa bir tez | Yüzer köşk bir kaç gün zarfında Basc Exch5nge for further details. Wrlte P.K. 269 Şijli for 1030010350 Gulden kere verdi. Tezkere oya kcnulup | gene bur«dan alınmadıgı takdirde. tnpilil 14OOO141M Appoıntment. mazbata, komisyona havale edildik 1 bu sefer 1000 lira ewa yazılacaktır. Bankalar Okçu Musa cad. 80/1 Tel: 44 83 66 Telg: IÇIK 171S1710 DpSıınsa Durum Ugililere bildiribnistir. ten sonra oturuma «on verildi 1 İM 17001705 YerU ÇARE ARIYORUZ Ümanda fahmil tahliye faaliyeti hızlandırıldı Dün de 24 basın dâvasına bakıldı HikİMete bigünlerde yeııi tâyinler yapılması beklenmiyor Elâzığda selin yaptığı tahribat tesbit edildi Tiearet Bakanının açıklaması Dr. Küçiik ile Maka Günaltay Savcılığa rios'nn tavsiyeleri giderek ifade verdi Amerika Dış İşleri Şefıirde 5500 kaçak Bakanı islifa etti | inşaal tesbit edildi Bicki Kitapları Meclis dün toplandı Eaşbzk^n İspanvaya dün vartı k Zivaeddin Maktav 1 1 FJEMAN ARANIYOR r ' l ı • ı j îf r SAFİYE AYL BISIKLET ve MOTOSİKLET ERKEK ve KAD1H BİSİKLETLERİ MERKEZ • ,S '• . L W A NT E D IŞIK İTHALÂT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog