Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

UUKT CUMHURIYET «CUMHURIYET» in lefrıkası 16 Nisan 1959 ıo«l Lâkin karnına oyle oır tokrr.e y.dıbır koy veya Kasaba>a rast kl yer. yuvarlandı ve yuvarismr mivdı hemen cndan uzaklaçıyoriarken çarptığı bir iskemleyi kırdı. dı İ ^ a m ^ a r tepeden tepeve. gece gündüz 'şaret vererek habpr salOndan sonra Alinin gozleri idi O mak u^ulünü Türklerden öğrenartık rüva Rörüvormu? TanusU bul\rnan akrabam Ma1 ğmdan muztaribun Hayattt Allah mişlerdi İki >açak süvar kendiruyada da yegâne pordüâü lerinin kaçmıs oMuklan haberirun hir t<u'««t"ı««> Devlet Demır Yol tan başka kımsem yoktur AmelıIngılıı eazetelerirun yazdıgın. | mek Için Amerika lhtilâUaden kaj larrmç. Alb ay geçmeder^ arkala I Viko'nun vüzüvdü coktan dört tarafa salnTtış olacalan anbarı!* nîmıma gonderılen yatta kaburgalanm alındı, nefes ! d ğ I g ı l ı ı mu " " ,«.,.* Kanada ikinci bir İtalya ol ! çıp Kanadaya sığ'nmı? İngıhz mu rından kardeşlerı, kaynanaları. ka i ki o surattan baska her Böre „«..»««• ,*..,.„ „.. İ gım ve bu haberın. her haVe kpn 3 45 S Hafıi ırsalıye muhtevıyaü darlığından yuruyemiyorum ve çamak tehlıkesmdedır. On be» tene , hacirleri torunlarınrian olan »Mu yın babalan da gelıvormu». Quevok olmuştu O suratı bir kan bu di'erinden hıd'ı Rittıgi ıçın. heı \erbec'de Montreal'de şimdiden mınbır sanrık ıçınde ceman 14 küo ba j hşamıyorum Yakmda hastahaneHenheridir ılk defa İneilız muha haceret Vekili» Misis Ellen Faireamacına çevirmevince rahat e. e yatür İtalyan şehirlerının mantar lı almak uzere meıkur anbara gıt den taburcu edileceğim; gidecek bır cirlerınin sayısını bîr millet açmış lough İtalyan akınıııaan cuidî b'r liyeceszrini duvuvordu. Mi âdeta dp vollarını kesmek ve kendi'.eriri endışe d Çünku İtalyan di5i hitmekte olduğu RÖrülrnektedıı • tığımde, teneke kutulardan . bır yerim olmadığı gibı üzerıme gıyeendışe duymaktadır Ç tır Itahanlar Ovsa Kanada hüjir vumruk ve tekme ^ırdabı oJ elp eecırm.'l: mak?aH'le tertıb"ît BHele Kanada'h Anslosaksonlar tanesının lehırru sokulmek suıetıle Cek elbısem de yoktur. Hamıvetli kumetı muhaceret polıtıkasında şu lar onun gorüşun? gore \eni muştu. O surata verip veristirivor lınmış olac&pını pekâlâ bıliyorHronlann «büyü» süne kapılıp italağzı açılarak 4 kılo baiın almdıgı j vatandaslarımın yardımıru beklehedefi eiirmektedır: Nüfus sayısı bir memleke* yçrleşince derhal du Aradan ne kadar zaman grcti ' dı yan âdetlerini benimsemesi İnginı, "V48 ını Ingılız asıllılar teşkil kendi âdetlerini, ker.di zevklerıni, goruldu. Bu alâkalı memura sorul rım. DaS patikalannın üzerinden büginin farkında olmadr. bir *n geldi liz üstunli'Sii bakvmmdan büsbü kendi giyinişlerinl, kendl lokantaetmek üzere. arttırmak. duğunda kendılerıne bu şekılde Ah ERKAN Yedıkule Goğü» ki, Viko'nun bir et ve kermk kııl tün pece vol ala sla nihavet Sivertın tphlıkp]' «avılmakta'iır Ineıli7 kflnurlarına ^ajii kalabıl larını orava zor'a VaHul pttınvorgeldigıni ve durumu bır rabıtla çerf halinde. yerde cansız yatttSını ra NevaHa'r.ır üç bin mefreyı a « n Hastahklan 4 üncü Servu tevsık ederek tartüdığmı ve 4 kılo gördü İste o zaman Viko' ı«n oda vüksek tpne'erine vardılar. Safr^k No: 18 İstanbul • noksan geldıgı ve takıbat ıcra kılısından çıkıp kostu ve Kasım"ın o sökerken Sıverra Nevad»"mn karlı Lüzumlu bir tetkik •«acaiından bahısle tarafıma verıldı. dasına vardı. Kasım agır h^sta. ya zir\'elerinin pembesi arkalannda Facialar senesı olan 1959, betıde" J Cıddî bır şekılde çalıştığına emın takta yatıvordu: Muhsin de baş u daha gecevı unutmamıs yıldızb ve hâkovu eökleri üzerinde yükseli" oldugumuz T C D D. muessesesı ıçın nızin de dikkatını sağdasolda ç«cunda bekliyordu. dueler yaratabılecek noktalara Uluç Ali. olup biteni çarçabıık vordu Önlprinde her ne mlar dib»r uzuntu kaynağı olacak bu nakıyor. dıscnın m«s'ull«rinin aranacagına ınlattı. Abu Kasım Muhsine dö ha da aşı'acak bir sürii tepe ve tedıs«m anw*uua • " " £ | BunUrtian biri <k Burgazad. «nerek «Dakika kaçırmayınız, he npcıkler var idivse de, *8 uz^k'nrda lâkad 3 000 bedevl ellerile Süveyş kainanarak «lâkadarlann * « « . . . ! . tkelesi ..~,,n^.w, 1memurlann«*u,. =ı« uzeıındekı M m , I ,ı.™ oturAkdenizin pınl pınl ışıldadıçını çekılmesıne muhterem nalını kazmaktadırlar Tıpkı onlar men silâhlarınızı. benim için le haçekılmes aukları evdır. güanm îngilizler kullıyetlt miktarda pa «Kuyruk, ancak yazın ginek kov zırlaHıgınız silâhları alınız Ya'nız gorüvorlardı uvassutunu saygüanm g ra taşıyan banka memurlarını hır mak ıçın kımıldamalıdır • Vazıfem ıcabı hafUııın muayyen Artık atlar. ilk hızlannı alırıış ve saravlar kuran cedleri gıbı Kana »enim piştovuTU rlolu olarak bana ederım. Beş sene evvel Mınneapo''Sİi Er lın bugünkü Renisliği gemilerın peç hırakınız ve acele kaçınız BekVrli biraz da yr>rgun diişmüslerdi Çnla *n ederım. sızlardan korumak ıçın sirenli bır gunlerı mezkur ıskeleden vapura Toptaşı Cezaevı Başgardıyanı valız icat etmıslerdir. Valizin kul nest Kıng, sineklere karşı bir ta mesine kâfi değıldır Aynca derin ;iniz her dakika hayatmızı tıhli kıl taşlı d?S patikalan, artık «aT) Mehmet Ç p bınıp mmekteyun. Vapuriarın yaMehmt Çapan Ç punun yakınında bir dvğme var banca yapmış. Tabanca ok atıyor liği de yetmemektedir, sığdır Nâ keve kovar » dedi. ve taslık dağ eeçitlerine yer veriBeyazıt Çarşıkapı sakinleri naşış ve kalkışı esnasında beton dır. Taşıyanm eli bu duğmoyi bas mu?. Mucidin iddiasına gore, bu ok sır onu Benişletmeğe. vataîını 6evordu. Da§ zincirlerinin bafînnm Muhsin ona: nın yol u » » . v m derdi ıske.enm ne buyuk bır kuvvetla , nin k ğ bırakmadan vuru rinleş'irmeye karar vermiştir. Ya Sen' diye sordıı. tâ ortas'ndan Reçiyorlardı. Karn va BevazıtUB ıtıbaren Çarşık.pıd.k. sallandığmı gordukçe yukarda otu | bu «.tfniı, lumantik, alaHld'gıne tırmaktadır Eğer biri valızı çeker, «sineğı uçmağa b k d yormuş.» ğız atının üstünde Uluç A i finde tağı derinleştırmek için bir ATieü t « Balık Kunmunun bulunduğu ran ve bu sallanunın ahenguı. a genç elbıseler 1939 ıahar m< dasma kapmak isterse el yerinden oymyaÖteki886 361 numarah patent de bupidivordu Gecitleri aştıs*an eonra cagı içm düğme derhal lıaskıdan k.tttı Sarikan şirketinin modern makinele« u T kadar devam eden tramv.y lıamıa memur aü«l*»nın durumunu Um bır babar Uzo . Deli misin. vahu' Ben bu habahtan akşama kr.' ;e7me&,e gı fırlamakta ve tiz bir düduk »esi nun kadar hoş. Bir halka v» bırrinden faydalanmıştır. ""akat üst limle naoıl eelebilirim' Avakta du bazan uçurumların kenarından tagüzergâhı, yağmurlu havalar duşunuyorum. Acaba »u ev. yaxı parça peynirden yapılmış bir fare kırdıvarak. bazan da ;ağhvar»k ada Dek fazla çamurlu olup su biri frU fen heyeüerı Urafından konUo d«rken, dans ederketı, guzel gıym ortahgı çınlatmaktadır. Kattâ bu cehennemi. Fare. peyniri yemek için tarafı icin Stna cölü bedevîiprinin racak halim vok Dive cevaplarlı kan bir dağ selinin içinden şapıl ucuz beden kudretinden istifade etl g ç motorlü va 1 Ubi rutuluyor mu? Aliah koru mış gorunmek ısterken bep onlar... da kâfi gelmivor. Sırenle beraber otorlü 1. ubi mış onlar v« gelıp » Yüriimiveceksiniz ki Ahır suru! vol a arak denize ysklasıvorkmtılen v« gelıp geçen lincir halkaya sokup iklnciv» mektedir bu MİIanuların hâsü etuğı Pıkeden, p=muk vual'den. çagili ' ortahğa pddetli bir laervmo^en» dan en vürük atlan alacagız: seni lardı. Sakırdavan at nallan deı.n MUİarın «ıçratüğı pu sular yuzünbirind halka bovnunda Bunlar toprağı helle kazıyoriar kl d m d a ?n tasırım. volcular pek muşkul durumda betondakj yogrulma gun geçtıkç* perkalden, yıkanabılen, yazUk. ci koVusu yayılmakta ve valize yak kilidleniyor. Ucuna bir lil asılı. vâdılerde eümbiirdiyerek angılaMKum ve taşı küfelere doldurup ci kumaşlardan vapabılirs'nız Renk laşılmasım imkânsızlaştırm ?ktadır. Muhsin' Burada boş, Kfls* va yor. ve tâ tepedeki kartallan ürkalmaktadır. Aksaray cihetın» gı arttığına gore kontrol ZilH farevi insanlar kovalamasa bi sırtlarında küçiik vaeonlara götüWa<hinsr<on patent hiirolannda den otobusleruı Beyazıt durağı ıse takdırd» gunun bınndc bır facıa leri: Beyaz başta seliyor Sonra le deliftinln önüne gelip lçerl gir rüyorlar. İki adam fbunlar imti kit kaybetme. Benim sabahı bulup kütüyordu. neler yok ki». Um minasıla bır gol halindedır. olmıyacağını lum garantı edebılir? toı pembe. uçuk mavi, saman «amek Isteylnee, ril gp<Hnden içeride yazlı sayılabilirler. İjleri hafif) va iulamıyacagım belli degil Hayatı(Arkan T«T> Bu endıvemd* haksız olmadığınu rısı. Çarçıkapıya kadar devam eden «Erkek sinefi çeken «n büyük f are n a mma varsa çil yavrusu poncuklan ravlann f.ştünde süre mın son dakikalanna vardıBımı anBıçımleri çok sade, şomiyie bitramvay yolu vt asfalt y«r y « bo aannedıyorum. Dolayı»ıle alâkahlakuvvet, di?inin şarkısıdır>. Bu pren gibi dagıhvor. Bövleee lavallı fa süre çöle entürüyor ve orada çole hyorum Zaten kaçmak Sstevişimin bir delilik oldugıınu îimdf anlıvomlmu» v« çukurluklar taakü »tnus rin dıkkatıni bu ve bunun gıbi rv çimi. Sıısleri Kırmalar, fıyongalar, sıpe dayanan New Yorklu doktor re kendi elile kendi ocaftını dagıtboşaltıyorlar. rum Yaşayacak ne Vadar zaminım tır £t ve Balık Kuıumunun koşe ler üienrt» çekmenızı r»ca ediyo fırfırler, büzırüler Mortor Kahrı İle Connealicutiu e mı« oluyor. Bedev! işçinin çündeligi: 100200 kaldı ki, o az buçuk tsmanı ku'jınd«ki KaramuJtaiapaşa turbesi nım. Hurmetlenmle. lektroniV mütehassısı mühendi» İki avcı da elektnkle köpekierini frank. Fakat o bunHan bir parça tarmaSa kalkısavım' Onlar, ihtiRıfat Babkçıoğlu Ue, bu aaaıt aakınl«nnı artık fav Offenhauser, sineklere mahsu» bir idare etmek yolumı lcad etmişler cık arttırmasını bila beceriyor Ya yarlık ve bunaklı»'n eozümfin önüPa$a Linvanı Cad. 65 Usıl» bıkuran bır ısrarla y«niden nevi «elektrik» sandalye» lead et dir. Avcının •# köpeğin boyunla şaması için 80 frank yetiyor. Kepsl ne vavdıSı kurtuluş umuduvdu. Üsküdar. istanbul Uaur adümey» ba«lanroJ4 v . trammişlerdir. nnda küçük antenlerile birer alı kanalın kıyısuıda çadıriarını kur Asıl simdi kurtulacaftım. Hem de vay yolu kıanuıa yeniden tamır Önce di}i «ineğin şarkısım bir eı verid var. Adam kSpeğine e mu», ailelerinl de ftetirmigler. Ka jtfirül eürül sahadet kelimest *etiHayvan Sağlık Memuraln için tahU ıskeleler ınsasma başlan manyetofon şerid üstün* ahyorlar, m j r verecegi vakit, bu cihazm düg dmlar çadırlarda yemek pi^ınrken rerek Kendimi site tafitmefta kaiYedek Subayhk istiyorlar mı*tır. S«elerd«nben bu yoldan »onra bu »esi hoparlörlerie vsyı mesini çeviriyor. çoeuklar babalarma yardım etliyor kışırsam, kendimi hiç Vurt"«rmam'S «•hp geçenm »• bılmem bu Unu1953 ««nesındt 6137 »yı'ı Y«dek yorlar Şarkmın büyüsün» tutu Hep«inden daha romantik bir bu lar. olduktan baska, belM de «ize . Ne rat kaçincıdır, mubalâğasu belkı 1» Subaylık Kanıınu gereği'nc* bu Tıpkı hir mas«l sehzadesi ile ful lan erkek sinekler, hoparlöre akın İU8 var ki onu bir kadın yarstmış. Bu metod gayesind» SOvey? ka bileyim . Sonunda mahvmrra «edefa tamırata b*|lanmj|, ıskele ku Hayvan Sağlık Memurlannı da bu tanım hstırlatan îlichiko ıle Aki edıyorlar. Orada bir tutağa düşü Nevadah Madam «Vanita Wright». beo olacak Wr vük olunım. rulmuş, sokulmu» v« nıhayet ı*te hakUn istifade ettırmnlerdı. Fakat beraber geçırecekleri ömrün ilk yor ve elektrik cereyanı geçirilerek Ev taşınırken ev hayvsmlarının düş rahnm eenlşletilmesl ve deri.^p?Sözünün burasınHa pözleri, sar.kl tirilmesi Mısıra sadece 800 m'lyon gene tekrar ıakelt kurulmak «ure bu p*k uzun ömurlu olamadı. Ni jrününe saravlannın çiçekli babçe öldürülüyorlar tüğü acıklı şaşkmhğa pek acırmıs. 1 milyar frank arasmda bir paraya virmi vaşmda bir deliVanlının e<^tıle ya>a kaldırlmın esasen darlığı hayet bır av gıbı kısa bır zaman sindeki Rezinti ile ha<=lamı$lardır Sineklerin ölüm sandalyesl, Bunun için bır mmvatür taşınma mal olaeaktır. lerivmis (fibi yandı Devam ederek: nı daha çok daraltarak yolcuları surdü v« bıze tanın*n bu hakkı Fakat daha bir kaç hafta tam nâ Washington Patent Bürosundakl apartımanı icad etmiş. Bu apartı Asıl şimdi içimda bir eençlik mıutarıp etmey» başlamnur. Eski kaldırdılar Neden v» mçin kaldır nasile basbr.sa kalaraklirı «aatler 2 877 000 icaddan biridir. 1790 y> man iki katlı. Üstte kedi kalaoak, duyuvorum Bırakm beni! Haystıeserlenn tahrıp edılmemesı ve res dılardı hâlâ »nlıyamadık. Halbuki aavılı olacaktır Rvlenme ıle başlındanberi bu büro, dünvanın çeh altta köpek. Ve küçücük evlerinin mm «on dakikasında. bari şu sahte SOLDAN SAĞAı tore edılmesı hepımmn bınncı ar öbür taraftan bızier ayarında tah Iıvan merasim haftalarca sürüp gl resini degiştirecek büyük ke^ifler içinde otururlarken sahiblerinin kos 1 Koyun can derdlttd* flcen Amerika yollanndakl renkli efzgi hırıstivanlıSı bir tnrafa alarak dü»tusuüur ama caddelen daralun, sıl yapan Erkek Sarut Enstitusü decek. 2fi00 vOlık an'aıievi yenen den tutun da pazar eğlencesi nev1 ! koca bir er değiştirdiğinm farkma ler trafiğin kesifli^nden İki «y geç. manlanmin karşısıni. hakikatte cl onlar «t derdindedırler (çoğul). 2 sevgililer buna sessizce katlaracak joıculjrın yurümesıne mâru teşkil Yapı Usta Okulu mezunlan bu 1 küçük buluşlara kadar türlü bile varamıyacaklar. meden »ilinmektedir. Bunun için dugum Ribi çıkavım. Bu kadar lafa Zıyuı çok mükemmel (iki kellme). ı eserlerın de munasıp ba»ka haktan rahat rahat istifade ediyorj ] s r d , r 1 B ,„„„„«, , e l r , , ^ . . . l c büvük icadı kovnunda toplıyan bir müze ; MösvS Peter Lanza is« kuslan hükâmet bu çizgıierin yerine öç ne lüzum var' Muhsin. «en de BÖ 3 Yaka «Ukıp usanan, Arnavudedjn eserlerın de p je.Ure nakledılmesı de faıdehdır. lar. Tahsil müdd>tini yoklarsak on bir tören yspılacak, ondan «onra ^alini aldı Tâ, elektronik beym ]dü^ünüp mucid olmus Plâ^tik mad ne garantili plâstîk şeridler koymayı rüvorsun. beni üzmeyin" Havdl, vav luğun başentinin iki bafi. 4 So^>chrın trafığıne mânı olan bır çok lar da on sene, bizlerde.. Neden ' , G , e , V e «Nara> nın çâhane me den, ates açtıkça dondurma gunsn I deden bir insnn eli yapmıs. Bu ele karrlaştırmif ve »eridleri ısmarla rularım. hemen gidin S'ze yalva la kaymak üzer» olan bır Arab fğ â lan bır cok n%orum. emir ediyorvm. vakit k»y memleketi 5 Onsuz bir diyarda kuş yemi doldurup papaganınm ka mıştır. L=ım;lenmız ya yıkılmı» veya baş onlara verılıvor da bizlere verılmı • za rlannı zivaret edecekler Bü'ün taHancarıklara kadar piştovtımu: o, herkes bildığini yapar, düzgünsiızki jerlere nakledılmı»ur. Çarsıka yor. Askerlığımızi er geç er de ol1 bunların son"nHa Tokvo'nıın ?0 Amatör mucidler, mutfaga aid fesine »okuyor. Havvan ele alıştığı Fakat New York göz araîtırmalan betmeyin Rırakm p.yı Ç^mberhtaşa bağglıyan mahal sa yedek subav da olsa muk>ddes | Vilometre U7a5ında, Saeami kSrfe buluşların dışmda en fazla hay gün «rtık korkusuzc» Vendi e'iniri merkezi direktörfl Doktor Alden hıırada. değil mi' Hah. loViuun! lükler ve ârızalar (eski usul çoâul). Evi koy şu vastıgi'nın aitına A1S,6 GöğÜJ mânasına eski bir tedfiîd ba medrese ise tam mânasile vatan vazıfesidır, yapacağız, fakat 7indeki vil'âlarına cpkilecekİPr»Hr. vanlarla ileili şeylerle meşırul gö uzatabilir, aynı elinızden yedirehl Haffner projeye kar?ı sesini yükseldıger taraftaki haksızlığa ne diye ı Ve bulııtsuz bir gök altmda Tir rünmektedirler. lirsiniz. Peter Lanıa'nm icadı pek tince akar sulsr durmustur. Göı mfl sİ7> Rabbim yardım »tsin.> rim, dinl besteler yapmakla tanıntralıgı buğmdkta ve çamurlu havaAbu Kasım'm »özlerirKİe degfl, parlak olmasa bile kadınlara bir tav tehsssısına ;göre »reba kullananlarm mıs bir Alman bestecisi. T Her Uıd hem yolcularm çamur ve gol lim' Iş havatında m?rideten P«k bal svı, bir s?k masalı ba^lrvacakMeselâ, tneklerin kuyruğuna tagÖ7İerlni d nlondirecek renk yeşi" fakat o s«z1eri sövlevişlnde 8yle bir riyesi var, çok hoş: gün hepimizin geçim için kazanmak cuk>er \uzunden kırlenmesme ve «ikâyetçi decilsek de manen iç hu tır kılacak bir halka var. Kuyruğu inde^il »ndır. Simdi binlprce kilomet icbar kmn'eti vardı. ki Muhsin ol«Suni elin tırnaklarını eilâ'ıama relik ye^il »erid ısmarlandığı dökkan sun, Uluç Ali olsun. mütpessir c'a ve sarfetmek zorunda olduğumuz h3iri de vasıtatarın tramvayla bir zurumu? kaimamıstır Ne ünvanıcitmeden yerinde tesblt edivor ÂleU..:Î yanjana av^ı zamanda bu m;z ÜTvan, ne askerhğımiı asker rp.vlarına dfiner dönmez halkın cos tin üstünde bunun hikmeti yazılı: yı unutmaymız» <îivn>larda fikirleri sorulan mütphassısla rak elini öntüler. Yavaşça kapıvı (çoğul). 8 Çevrilince dünyanın Hiç birısi de hallonulmadı. kun eö<;teri<:inden ne kfldır mütetuıbsnm onunden geçmelen bizlere lik nn karannı beklemektedir. kapavın Mııhsin'in oda«ına gittiler. beş büyük kıt'asın<Jan birinin hal sövlemışlerdlr. zamanda ünvanımın yalnız tehkeh anlar yaşatmaktadır. j Son OraHan silâhlan Vanınea bevgir a kjndan olur. YUKARIDAN AŞAĞITA: Duıumun ılgilılerın dıkkatlenne | Sağlık Memuru olar»k değistirdi İmrnrator HiroHito da: Ş'n« koftular Muhsin kılıç ve • Çok mesudum detıisrİT. t'mlt Balinalara karşı uçak ar^Jılmtsı içm gazetenızin kıy ler. HMbuki 56 çe*it Saftlık Mepi^tovunaan maada iki yay T« bir 1 Uğrunda mücadele ederek muru var, bunlardan avırt edılmesi ederim Vi prensle prenses tehealanihayet bağımsızlığa kavuşturdugurottlı yardımldrını saygı ıle nca Japon Milll Savunma Bakanlığı sOru i» ok aldı. için VetTİrer Sağlık Memuru. Ve nnın arrulannı verine eptirecek'er, askerl uçaklara, Japon sahıllerine ederım. Atlar çarçabuk ejerlenıî! v* g*m mıu Yeşiladarun ahalisınden, S teriner Fen Memuru veva Veteri me«ut bir vuva Vuracsklar.» zarar veren balinalardan kıyüarı t lendi. Uluç Ali, kara vağiT, Muh Bazj hastahklan önlemek için yaSemıh Duru ner Teknisyenl dive bhflnrankomizleme emrini vermıjtir. Balina sin de bir kır ata at'ıdı Çiftlipn pıiır, dılenci (eski terim). 3 Bır P. T. T. Başmüdürlüğüne nulamaz mı idi* Bu yaııvı vaımalar balık avını felce uğratmaktadur. tenha yoîlaTinin tJjjerinden atlan insan veya bir şeyi bu hale koybır mektup mızdaVi paye tstanbul Selimiyede çok geçmeden makta devam ederseniz mutlaka ya Şimdiy» kadar balıkçı gemilerine sürdüler. Aradan J> İznııt Vilâ>etınde h*=ta bulunan bovle bir okul olduğunu. avnı jabüyük ölçüde zarar vermişlerdir. Vesra OTasını asmış bulundular ve coşar ya patlar, bir cvns kumaş. 4 ; 8 üeuiin tedavısı ıçın 11 2/1959 ta manda askerliV bakımından çok Sahil muhafızlan boj yere bu hay Slverra Nevada dağlarının patika Seher vakti ufkun yavaş yavaj alrıh,nde ıkametgâhu odenmek üze büvük magdurivete ujtraTnı» bulun vanlara atej açmıj, hiç bir netice larma daldılar. Avlsrca. hattâ sene dığı hali iktısab Miki farenin babası Walt Dısneyre Acele telle 344037 numaralı ha Hufu6muıu isittirebilmektir. Cönkü alamamıjtır. Vekfiletin emri üzeri lerce kaçıs Tollarmı tetkik etmig ederek. 5 Ovtle makbuzu Ue para gonderdim. ileride Mecli«te bövle bir oVuldan dir bilivorsunuz. ne «Hokkaido» adası güney sahili lerdl. Hattâ Muhsln 11* Abu Kasrm, nun başmı bek T Kedi Fe'ıVIn babası da Pat Sul• ' 13 2 1959 tantunde telefon konuş ve rrvîzrınlarındor bs^solunuldubo\ unca hava harekâtına başlana o yollan, Uluç Aliva, harita üctün leyen susuz kal : m<ıiuıda paranm âlınmadığını oğ ğıında pek ysbancı kalmamalan livan'dır Daha dcsrusu «'d.ı> Ve caktır. Bakalım hava harbini uçak. de föstermekle kalmamıslar fakat maz, bir sıfat Felix'i harpten önce ortava çıkar: ısnerek Izmıfe gıttım, Mudürlüğular mı, yoksa denizde balinalar mı tekrar tekrar tarif etmışlerdi. M;ık takısı. 6 Nomısrı Ama sonrs varatıcılı6ından. satlan. her n? Vadar üç8 de bera ta, yalnız hindıcu»aen çekılen durumunu belirtükazanacaklarî ; Bu varnntn ileill mskamlara vt ber kaçacak Idlyseler de. volda her lere verilebililiım teld^n de evvel gıttığırru Urih savın Mi'letvekillerimlze kadar du bir zaman için. vpzceçti ş r"di Fe1 lix'i Ameriksn tp evi7von>ın<'a dıin n« «ebeple birigî yalnız Valacak c necek bir emir Dünkü bulmacanın «çjilamakudır. «r ıiHnm'iüflFi"! 'P' ' vuruİTiasınîn teminini sayplanmla vaniTi ksrs'«m« çıka'soak Hem d« ^ 14 2,1959 urıhınde gelen havale arz ve JjtıVham ederim. lursa, npreye ve nasıl gideceğ^ini J Orada ka halledilmis şeklf t«m Mr modprn «ab<iivet Ve nKprli bflmeslvdl. , ihbarıyesmde lkametgâh olmadıgıHnın canı ç^kabılır, mektub mahHaeı Hâdi Feli*» büvük bir fera miitprta«>!i ; nj ve hattâ ac«le kaydımn bulunÎH süvari. bBvleee yol alırlarken. fazası 8 Bır erkek adı. Hükumet olacak. Yıldır'ar ara«»rd=ıki marer»madığını gordum. Âdı bu tel unvaSttSlıV : l a n relki de Miki\i nıru Uşıyan ihbarıyeyı alarak PT. Kars bırakaeak T Izmıt Suhesın» muracaatla yaÇahşır vazıyettedir takta bulunan eşıme 14,2/1959 UTel: 53 42 69 rırunde ancak tesJım ettırebıldım. 19 20 Serbest saat 19 25 ErkeluT J Bır vatandaşın gonderdığı İSTANBUL 7.27 Aeılı» v» program 7 30 Krı Koronjndan Mrkılar 19 50 D nîAhparayi verıne teslım ıçın kendısinın şık ssbah mıMgi 8 00 Haberler !âkt Musahabe 20 00 Kıbrıs saatt BEDRİ RAHMİ mi gitm«si lânmdır? Anne, koş .. Bauam hizmetçiyi boğujor.. S 15 Şsrkılar S 30 tkı operet uwrtu , 2 xb. Hastası bulunan hastaEYÜBOÛLU ' nun ru 8 45 Tdrkül«r v* oj*un havaları «eat 20 S5 Edebivattan Güel Sdvfa. ls» Suat Taşer 21.00 Serbest saat nm gunu gunune tedavıden mah 9 00 Kapanıj Yeni Teiefon Numarası 21 15 Çeşıtii müzjk 21 30 Ovnva nın kalması. hastalığının vahıra * **""'"' Busün matinelerden itibaren SÜREYYAV.a "" 36 20 66 dır. 12,27 Açılış ve Progrım 12 30 Cevhundan şarkılar 22 00 Senfonık safhaya gırmesuıdeki mea'uhy»İki bü>ük füm birden Hafıf rrelodller ve dsns muzıS 12 îS mr7ik 22 45 MS avar' v* haber'^r tı havaleyı gond«rende mi aramahKüc;ük Studyodan be« dakika 13 00 23 00 Od» müîif! 23 V\ Dare mu1 Kırmızı Şövalye (Orijinal) tkmci uç aybk Ithal kotalanndan istifade ederek lisans talebınde dır? Sarkılar Vecdet Cict 13 10 Habe'^r 746' 24 00 Prograiı ve kaparıs bulunan Sayın tthalâtçı, Müteahhit ve Sanayiciler «A Tale Of Two Cities» 3 tzmit Postanesıne yaptıgırr 13 45 Saı eoerlert 14 00 ÖŞ'e kcnDİFK BOGARD CECİL PARKER seri 14 30 Sarkılar: Ahmet Ü'rtün vaki muracaatımin tetkikındea d€ İsfarîbul Belediyesi 15 00 Kspanıs DOROTHY TUTİN anlaşılscağına gore gidışgeli* yol TİYATBOSU masraflarımm bır kulfet oldufeu da ^^ 2 V A Z l F E A Ş K 1 16,57 Açılı» v« Program 17 00 Tftrk Alman Ticaret Müessesesi duşunulecek olursa burada MuAkçam kon^ri 17 10 Bıleşmıs MılDRAM KISM1 (Mıss Grant Takes Richmond) Persembepazar, Aslan Han 5 '5 letler Saatı 17 45 Sarkı'ar Sen Dodurluk servısınız âmmt hnmeUni NE 1 mi'Rl'N VVİLLİAM HOLDEN LUCİLE BALL San 1" "0 Dans rmmaı 18 20 ZlGalata İstanbul Pnz^rt*c ':! ak c ınıMn Ifa etmış mıdir? ılft\e Dünva Hâvadi=leri ,.,.,n,.,'•• raat sarti 18 30 Memleket Havslnrı Telefon: 44 « 99 tom ıl %ok'ur Yukanda arz ettığım dunımlara Ses ve Saz BırlıŞ 19 00 Karısık haTrlpfn 44 21 57 Telgraf: TURALMl' . tSTANBLL geben Memursa affını, teknık bır flf truzık 19 30 Haberler 19 45 fırmasuıa müracaat ertiklerindt mezkur f'rmanın temsil ettığı dünârıza ıse ârıza sebepleri'nın bıldirilSarkılar G'lüzar Ersel 2f> 00 Kıbrıs yac^ tanınmi} Batı Alman fabrıkalarından en nusaıt şartlarla aşaVENİ TİYATRO Ssatl 20 15 Radvo Ga7*te'i 20 30 tce^ıni saygı ile rica ederim. Teşvıkıve Topağ.cınm en mutena yerinde hicbır zaman kapanğıdaki malzemeler için proforma fatura ve teklıfier temın edebiiırler: Küçiik St'irivodar bes dak'ka 21 V > • S^dt 21 Ct 17.2.1959 Naci Çıgır nıyacak tamamen der.iz manzaralı yenı ımaı durumlu arsalar Sark'lar Zekı MJren 21 00 Radvo Yerebatan Cad No 31 VARTA akömülatörlert TACLODAKİ ADAM Tiyatrosu 22 00 Ssrkılar Tıirkân Dlmutavassıtsız satılıktır. Yazan Cevat Fehmı Ba*kut Sultanahmet istanbul AFA ^a«y«»ner akiimülStörlerl 7er 22 30 HBftenın «nat panoramaMflr^caat saat 10 • 12 ve 15 17 arası Cumarte^i saat 10 12 jı • Vedat Nur Türkkan 22 40 M~=hurSalı akşdmlnn tpm=ıl M'ktur Dram Tel 22 02 43 Yeraltı kablolan if Knmpdıdp pnzaı eUnltrt f<jt srası Galata Assıkürazionl Generalı Han No. 44 Orke'rtrjlar Mcjhur Seflçr 23 00 ^ntiernn ve telefon kablolan İlâç fiatları 1530 mHtınp Tplpfon 44 04 CH Şatı re«ttalı (Soyleyen Dıan? Jame<on) Tel. 44 67 55 44 24 26 k Transformııtör ve knndansatnr ler CumartP'=t ve çdr»^m ı= e' "It'rt Şeker hastalığına muptelâyım, Î3 15 Haberler 23 30 Program SAADETİNİZİN: saat 14 T riî C' nık Tustr"«u Elektrik tevz) tahlolan ve şalterler 23 33 D«w ımızıgi 24 00 Kapanış çeker yenn« zakarın kuUanırım. t t tt ı m ı u * "Hiii'pnm'Hiît ımv "'""H'inn^inr i t"H'inn"ti' t"Hi 11 i"T ' "ii" *' 'tnnP! ı n ^ Bllumum elektrik en*talasyon malzemesi # * * Şrmdıye kadar 100 adet ihtıva eden ANKARA Tenvimt armatörleH ISTANPUL BÖLÜMÜNDE bır kutu zakarini 40 kurusa ahvor«57 Açılı» ve propam 7 00 GüGüzelliğme Telefon ve yangın ihbar santrallan ve malzemesl * dum. son zamanda bu mal piva«a• Sant 2 1 de navdın 7 30 Hafıf m*lodıW T ^ Elektrik mo«orleri Bağlı MS ajarl. Haberler R 00 S?b=h fandan kaldırıldı ve yerıne şişelerde A MAbl DtNYVD* KM.IR Tonıa ve freze te7vüılan Yeni doğan bır çocuk ıçm tec rübeli bır ecnebi dadı ve> a j I terıHn 8 30 Ç>şHH melodıler ıl gunlrı Cuma rınıırtpsı. ve daha buyuk hacımde 100 tableti Olduğuno Rilumum âletlet. 9.00 ProgTam ve kapanıs d i i r mHİınP vp suvarp mürpbbive sranm=ktadır. j ihtıva eden «Sulu Karil» ismınde .BILİY0RMUSUNUZ7 * Müracaat : İş pünlerinde sabehlan saat 10 ılâ 12 arasmda | bir madde çıktı, fıatı 280 kuruştur. 11 57 Açıhs ve Program 12 00 lill lltti'ÜI!.!! imitlll! Jimilffltl IX Kutulardakı tarifelerde zakaritıin 47 76 12 No. lu Tclefona. 1 Percy Faıth Orkestrası V>. 30 Ne^pli •"••• KARAC A oğle muzieı 12 55 Serrrfst saat beher tabletmın 2 kesme şekere ve Autigoni Vaîaku 13 00 MS ayarl. Haberler 13 15 italSulu Kdrıl tabletınin yarım kcsme yan yıldızlarından melodıler 13 30 Tnıpu Sanat l*kere muadil olduöu tasrih ediliTelden tele 14 30 Francıs Scott Oryor. Şu hesaba gore 4 şişe Sulu Su\ >re Matine Itestrası 15.00 Haf f sarkılsr 15 15 • s .t TPI 44 fifi fi<i Musta'a Sevrandan sarkılar 15 30 Karil bir paket zakarıne müsavidir. VS benzen Kddıe Wamer Orkestrası çalıyor Elinde Yani 40 kunışluk zakarin yerme 5 16 00 Program ve kapaml. tstanbul Operet ğ 11.20 kuruşluk Sulu Kanl almal' • Batozu Harnu>ı makıneai lıuluııanlara M \ \ h a m r 3 A t\ z icap edıvor. Keyfiyetın alâkadarla 16 57 Açılıj ve program 17 00 KoHer sfcç^rn «af1 21 de 455 ve 505 No. lu BARABAN Dışlerı gelmiştir ! ra biidınlmesın* delâlet buvurulı U n saati 17 30 Incesaîdan Nihavent Pasl, ıgoo Radvo Ue lngı.ızce masıru rica ve bu ve«ıU ıl" savgıpazjr lî 'Ortam"tıne IdVar YoUarı ve Tenasflî 1S15 BM Meclislnde dun 18 30 NeLeAend mahallesirde s atı*a arzedi'fcek 14 dükkâlarımı svınanm efenHım. Bar>a Hindi Hastahklan Mütehassısı riman Tufekçiden türtüler l" 55 nın kapRİı 7arf «ııretile >apılacak ihale tarilıiııin R maOperet 1 pprde j C. B Galata TOnel Cad PercPmlı «okak No: 25 s Po«t«n« Serbest saat 19 00 M.S ayarı Ha. Tel: 44 43 94 Telgraf: EKİNİŞ Galata. yıs 1959 çarşamba günüıı e tehir edildiğini bildiririz. Td: 44 68 VI Telefon. 44 61 44 19,15 Tarihten Mr yaprak | Yardun bekliyor Ehsilen Bat 1959 modasının en tatlı güzeU'ıği: Yıkanan roblar Kanadalıların müşterek endişesi: İtalyan muhacirleri burasını sömürge yaoacaklar! KEŞfFLER KATLAR Sirenli valiz Nâsır Siiveyş Kanahnı Firavunların metodile genîşletiyor Japon Veliahdînın fcalayı aneak I mavısta ba^lıvacak BULMACA 1 • • • • I • • ı : ! \ I • 1 «Yeşil Cizgi olamaz» Mik! Fareve rekabet cıktı: Felix Kedi SATILIK Ç;ni İmalâthanesi BUGUNKÜPROGRAM İthalâtcı, Müteahhit ve Sanayicilere TÜRAL tm Satılık Fevkalâde Arsalar « 1] t f 1 CİLDİNİZİN Ecnebi Dadı veya Mürebbiye Aranıyor | P 1 Türkiye inılâk Jttil ÇİFTÇİLERİMİZE KREM  VA G Perte\ EKİNİŞ Koliektif Şirketi Dr. Suphi ŞENSES i Sekiz geaedenberi verem hastalı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog