Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

16 Nisan 1959 CLMHURÎYET Politika Irakın üç komşusunu Avrupa İnsan Hakları Amerika takviye etti Dulles'in istifası Irleşik Anıerika Dış Işleri Bağdadm komünizme meyletmesi karşısmda alınan Bakanı Dulles'in bir müd tedbirler açıklanırken, Washington'un Türkiye, iran dettenberi beklenmekte olan ıstifa haberi' dun gelmiştır ve Urdünün askerî güçlerini takviye ettiği bildirildi Hâdise>i uzııntü ile açıklayan Sa>uı Eisenhovver, 1953 yılının ilk W«shington 15 (Radyo) Savun. zazı da iktissdi yardım kis^'esi altın. aylarındanberi Cumhurrvetçi hııku. ma Bakanlığı karşıhklı yardım dırek da Arab memlekctlerıne sızm^ğa çametin dıs. işlerini idare etmeku töriı Amıral E. B. Grantham Jr., dün hştığıru ve bir dereceye kadar muolan mesâi alkadaşının yerine ki Amerikan kongresine, Batı taraflar vaffak olduğunu gonnekteyız. Komü. min gececeğine dair bilgi venne Nuri Said hükumetmin devrilmesin Bizmin başarım Arab memleketleri den bu yane, Washington"un Irakın halkİ8rınm basiretsizliğinden değil. mıştir. Bundan pek az zaınan once Av bazı komşularımn askeri güçlerini idarecilerinin liyakatsizlığınden ileri rupada muhim bir dcğişiklik ilâı takvıye ettığini açıklamıştır. Irakın gelmektedır. Menfaatperest sözde li komünizme meyletmesi karşısında a der ve politikacılar. Arab milliyetedilmiş. Batı Almanva Başbakanı lınjn edbıılere temas eden Grant çiliğıni gerçek gayelerinden uzakDr Adenauer Hukumct Reisliğin n Jr.. Cumhurtrşkdnı Eisenho laştırmaktadırlar.» den ajrılmaya karar verdiğini bilvver'ın 3.930.000.000 dolarlık dış yarÖteyendan Sovyetlerın Kahire Bü dirınis, ve Cumhurbaskanlığı için dım programının aynen tasdikinı ısyük Elçisi Kissilef. dun gece vazifesi ad;ı\lığıııı kovacağını sojlemişti. temi^tir. Grantham Jr. Irakta patlak başına dönmüştür 15 gün önce «aceŞimdi de Amerikada Dış Isleri Ba veren temmuz ihtılâlinın, bahusus le ve cok mühim istişarelerde bulunkanlığında değişiklik olmaktadır. Türkije, İran ve Ürdün üzerinde mak üzere» Mo^kovaya çağırılmı? Cenevre Konferansı hazırlanmak tesirler icra ettiğini söylemiştir. Irak olan Büvük Elçinin. Birlesik Arab ta ikcn hu değişjkliklere gidilmi; buhranından istifare eden Rusya Cumhuriyeti dshilinde esmekte olan olması dikkati çekmektedır. Esasen nm, Türk hududlarında geniş çspt» Rusya ve komünizm aleyhtsn havayı Batılı devletler arasında Almanya manevralar yapmış olduğunu ilâvt gidermek Ü7ere faalivete giriçeceği meselesi dolayısile eoruş aynlıklan etmiştir. Kremlin'in, îranı da propa ve Cumhurbaskanı NSsır nezdind» mevcut iken simdi de Amerikan ganda hücumlarına hedef seçtiğıni te^ebbüste bulunaca^ı anlaşılmaktasöylemiş. «Fakat Tahran. Amerikan dır. dı, pulitiknMiıı idare etnıekte olan askeri yardım programına iyi bir T kişilik bir komünist grupu, Birşahsın detrismesi. miispet bir işbirşekilde muk^bele etmıstir» demişlir lesik Arab Cumhuriyetinin Suriye liğinin sağlanmasını kolaylaştıracak Ürdün Kralı Hüseyin, dün gece eyaletinde bir a y klanma yapmak mahi>ette gönılemez. Saym Eisen New York'ta şerefine verilen biı maksadile Iraktan silâh kaçırmak hower, uzun zamandanberi hasta yemekte konuşmuf, Arab milliyetçi. suçu ile yarın Şamda muhakeme edlhultınan Dulles'ı politik'dan çekebi liğinin komünizmle bağdaşmasına im lecektir. Nâsınn Moskova aleyhtan lir ve yerine cok daha once bir tâ kân olmadığını belirttikten sonrs kmpanyasından sonra, iTk defa Bir>in vapabilirdi. Bu yapılmadığın demiştir ki' lesik Ar?b Cumhuriyeti dahilinde dandır ki, yarı n Birlesik Amerika «Komünizmin, bazan a«kerî, ba komünistler yarg'lanacaklardır. bir Dış İşleri Bakanı ıle değil d« "MiiNiıiıııılMtnfflllHHIIIIIIIIIIIIIIIHüHlllllllHlllllinuim ••>« bir «Dış İşleri Bakan vekili» il« Mezarlıktaki bir ölüye Cenevre Konferansına gidecektir gönderilen tebrik kartına Bu zat, uzun yıllardanberi Dultes'ın >anında bulunmus ve Amerikan dı« cevab geldı pulitikasınm tan?iminde de bir ölİzmir 15 (Telefonla) Ankara çü dahilinde rol oynamış olan mezarbğındaki bir ölüye gönderilen Christian Herter'dir. Birlesik Ametebrik kartı ıle alâkah olarak ölür'Ua Başkanı. Dulles'in bu muavi nün ailesi tarafmdan bugün bir açık Adana 15 (Telefonla) 7 yaşınninin evvelâ 29 nisanda Batılı Dn teşekkür neşredılmiştir. da bir kız çocuğu, annesı hakkın İşleri Bakanları arasında yapılacak Bundo merhumun hatırlanmıj ol da bir zinâ dâvası görülürken gör toplantılara ve daha »onra Gro mam münasebetıle duyulan memnu gü şahıdliği yapmıştır. Bir ilkokuıl myko'nun da katılacağı 11 mayıs niyet belırtilmekte ve kadirşmas teb ögrencisi olan 7 yaşındaki U., baConevre Konferansında Beyaz Sa nk sahibine hararetle teşekkür edil bası A. tarafından Asliye Ceza m a r ra.M temsil edeceğini acıklamış,tır mektedir. kemesinde açılan zinâ dâvasınria Fakat Christian Hprter'in, tam «aşahid olarak dinlenmiş ve »nnesiPetrol işçilerine verilen lâhiyetli bir Dı$ İşleri Bakanı olanın O. admda bir kimse ıle, diğeı r»k değil de, bos. hulunan bir Baikramiye iki kardeşı ve tkendisinln gözleri kanlığı vekâleten idare eden hiı Diyartekır, 15 (Telrfonla') önunde yarıçıplak vaziyette »evişS^hn cılarak miızakerelere katılaca Batnan Petrol İşletmesj tarafından tiklerini söylemiştir. ğını da ka\detmi«;tir. bugün işçilere temettü ikramıyesı Küçük U.' nun bu beyanlan sa Bu hal. hiç şüphe edilmemelidiı verilmıştır. İkramıyelerin nispeti londa bulunanları hıçkınlclarla gğ ki, Batıhkr arasındaki konferansta Iş'.etme tarafından isçilerın durumlatmiştar. ZinikJan suçlu O. ile i da. Cenevre toplantılarında da Bir. !• • "R eore takdir edilmiştir. "• çocuk anası kadjn cezaevine gonleşik Amerikanın arzu edildiği hlDüşük yevmiyeli ve ekseriyeti derilmişlerdir. ciide müesslr bir hareket tarzı ta te^r.il eden :sçilere verilen temettü kip etmesine yardım etmiyeeektir. ikramiyelerinin azlığı üzüntü ya Milletlerarası Paris Fuarı, I Ağır hastalığı dolayısile sivasî ratmıştır Bu durum işçilenn moMayısta açıhyor ha\ata dün veda etmek zorumla rallerıni bozdupu'ndan Petrol tş<;ikalmıs olan Sayın John Foster Dııl. leri Sendıkası Barman Şubesi, İjParis 15 (Radyo) MiUetlerarası les'ın tenkid edilen taraflanndan letme nezdmde teşebbüse jfeçmiştir. 4S, Paris Fuarı 118 mayıs 1959 tabiri de, etrafında bulunan muavinrihleri arasında açdc kâlacâlcfc. Ierine salâhiyetlerinHetı bir kıwiıSsğlık Bakanı Ankaraya gitti Fnarda 3000 yabanoı olmak üzert nı devretmemesi idi. Bazı AmeriSağhk Bakanı Dr. Lutfi Kırdar 180O0 firma matlarını leşhir^edecekkan gazeteleri, Dulles'in çekilmesi dun .~aat 8 de uçkla Ankaraya git. tir. Fuan 4 mılyon kışınin ziyaret rnlinde muavinlerinin tam bir vueaeceği tahmin edilmektedir. mıştir . kufla 15leri derhal ele alamıyacaklannı da vasmıslard'ır. Bu muavinleri arMinda, Amerikan dig politikası ile en yakından me^eul olan !•* Christian Herter'dir. Yalnız • da hasta bir adamdır ve bastorla ane»k yürüyebihrıektedir. BevnelYILIN 2. ci ÇEKİLİŞİNDE: milel hâdiselerin ieap ettirdi^i ağır mesaiyl kaldırabilecek miHir? Ömer Sami COSAR Izmırde zamlar Hafide Edib Adıvar, Elektrik ve havagazına dün zam yapıldı İzmir 15 tTelefonla) Ankara ve Istanbulda olduğu gibi Izmirdt de elektrik ve havagazi fiatlarına zam yapıldığı bugün ESHOT Umum Müdürlüğü tarafından eçıklanmışür Yeni romanımıza dair.. Mahkeıttesi için neler söylüyor? Yazan: Yasar KEMAL "Sevda Sokağı Koıtıedyası» Perşembenin gelişi Üç iktidarın mehtab safası Bu yeni bir hikâye: Birisi Mr Amerikalıya sormuş: Ayda insanlar var mıdır? Biraz düsiindükten sonrs: Zannetmem! demiş. Neden?.. Olsaydı. bizden yardım isterdL Avnı meraklı gelmi;, lngiliz Muhafazakârlarından birine sormuş: Ayda insan var mıdır?. tngilİ7 biraz düsündükten sonra: Tahmin ermiyorum, demiş. Neden? Olsaydı. binim miistemlekemi* olıırdu. Cevabuıı vermiş. Avnı adam İstanhuldan üeçerken bir Demokrat dostuna sormuş: Ne dersin? Ayda insan >aşıyor mu? Demokrat derhai: Kat'iyyen. Cevabmı vermiş. Neden öyle keoip attln? Olsaydı. muhakkak birim Vatan Cephesine iltihak Jelgrafı ahrdık.. Bak, höyle mizaha can knrban degil mi? * * * Bir kaç güne kadar faaliyete başlayacak olan nıahkemedeki Türk delegesi yarın La Hay'e gidiyor Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) j Avrupa Insan Hakları Mahkemesi bir kaç güne kadar resmen faeliyete başhyacaktır. Bilindiği gibi İnsan Hakları Mahkemesıne Profesör Fikret Arık uye olarak seçılmış bulunuyordu. Profesör Arık cuma günü Lahey'e giderek mahkemenin teşekkülü ile yemin merasiminde bulunacaktır. Aldığımız malumEta göre mahkemenin ilk toplantısında iç vönetmeliğin hazırlanması mevzuu üzerinde görüşmeler yapılacaktır. Mühendis ve Mimar Odaları Birlîğinin kararlan Ankara 15 (CumhurivetTeleks) Üç günden beri toplanmakta olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulunun bugünkü müzakerelerinde, senede bir defa toplanmakta olan Genel Kurulun yılda iki defa toplanması, idare he. yetile genel kâtıbin, iki yü için seçilmesi ve Genel Kurula kırk kışiden az olmamak üzere her ihtjîaı odası üye sayısının yüzde 4 ünün ijtirak etmesi kararlaştırılmıştır. Halide Edib Adı var ve Va^ar Ketnal Son romanı «Sevda Sokağı Komedyası» üstüne konuşmak için sayın Halide Edib Adıvan evinde ziyaret ettim. Halide Edib Adıvarm evi, çalışma odası kitablarla dolu. Çahşma masası üstünde Dr. Adnan Adıvarm bir resmi var. Odada »oba. mangal yok. Ocakta odunlar yanıvor. Halide Hanım, çok sigara içivor son zamanlarda. Bundan da çok yaınıyor. Yeni bir sigara yaktı. Karşı karşıya oturduk. Bunca romanlar yaz mış, bir romancmın elbette son ramanı üstüne epey söyliyecekleri var dı. Halide Hanımla gerçekten de bu. çok faydalı bir konu^ma oldu. Sevda Sokajh Komedyası adı, Sinekli Bakkal Sokağ ı adma çok benziyor. Son zamanlarda hep so kak romanlan yazmağa ">a?ladınız. Sinekli Bakkal ile uzak vakın bir ilişikleri var mı? Bir bakıma yoktur. Çünkü, Sinekli Bakkal çok esH bir devri anatır. Vardır da diyebiliriz. Sinekli Bakkalda her çesid halk vardır. Aristokratlar vardır Halbuki Sevda Sokağında aristokratlar yoktur. Onarm çok küçük işlere snrmiş ço cukları. torunlan vardır. Büyük babası nazır olan bir kunduracı tanıvorum. Sevda SokaSı. Mr değiş melerin de romanı olabilir. Sosyal deği<:melerin, rjsikolojik deŞişmeierin. tste bundan dolavı da karak terlerrle çok ibtil?f vardır. Sigarasını yanm bıraktj. Yenisl nl yaktı. Düşündü. Sonra güldü. Halide Hanım bugfln epeyce neşei..Ben de sualimi «ordum. ^ . • Yani bu roman, devri» ve »o»yal şartlann degişmesinin romanı Ule tâbı kılar. Yeni bir anlayış için tamamen evet dıyemıyecegım. Yeni anlaylşlan devırler getırır. Devırlerjn duşuncelerı getırir. YenıUk varsa devrın getırdığıdır. Çünku insanlar yaşadlklan d«vrın tesın altındadırlar. Yani devırleruı »artları başka olduğu için, romanların •artları da ayrıdır. Sevda Sokağı hayata daha y»kln mı demek ıstıyorsunuz? Evet. Bugunku sokak hayatı hayata ne kadar gırmışss. Bugunku hayata daha yakm demek ıstıyorum. Bu romanda dunle bugun, bugünle yarın arasmdakı bocaiama daha çok hıssedüecektir sanıyorum. Halide Hanımın ustunde ısrarla durduğu mesele romanı devrın gelişme sartlarının tâyın ettığıydı Acaba daha once de boyle mı dujunüyordu? Hep bunu sormak i»tiyordum. Fakat fjrsaünı bulup da bir türlü coramıyor, konudan konuy» gecıyorduk. Konuşmamızın sonunda ben sormadan, düşündüğümün karşılığını kendılığındeo verdi. Sevda Sokağı romanının vak'a«1 yaşanmi} mı? Tipleri gerçek hayattan mı alınmlştır? Bence bvınun önemı yok ya, belki okuyuculardan merak edenler bulunur dıyc soruyorum. Ayağa kalktı. Öncc bu aoruyt karfilık vermek istemedi. Soora konuştu : ^ Hangi romanda olursa olsun, romandaki vak'alar, tipler, hayatUkilere benzemezler. Belki hayattakilerden daha gerçektirler. Ona diyecegırn yok. Benzemelerinın 4« lüsumu yok. Bu hayat, roman, gerS«k çabamasanın önüne geçebılmek için olacak bir zamanlar, iyi Batı romanlarırun basina »öyle yaaarkrdi: tBu romandaJci vak'alar ve k«r«ktorl«r muhayyeldir.» Çünkü harhaagi bir karakteri romana, muhtemel fartlar arasınd* nasıl bir fekil «laeagını tahmin tdarek yazar. Ger>t de soruma istedığim karşılıJı «lamadım. Belki d« bu romanda geçen tipler hâlâ hayattadırlar. İslerinde güçlerindedirler. Yaşayıp yaşamadıklarını »öylemediğınin bir »ebebi vardır herhalde romancının. Üstüne düsmedim. Ama başta bir ipucu vermışti. Tanıdığı Nazır oğlu aıistokrat kunduracıyı söylemişti. 7 yaşında bir çocnk anasının zinâ dâvasında sahidlik etti öğleden sonra, idare heyeti ma raporu ve bilhassa Yüksek Mimar Smob milletvekili Mahmud Pı nar tarafından Meclise verilmiş bulunan 6235 sayılı Bırlik Kanununun tâdili hakkır.daki teklifi üzerinde I hararetli ve heyecanh münaAnkara, 15 (CuTihuriyetTeleks) j olmuştur. Söz alan Mimarlar Dün gece, saat 1,00 sıralannda Odası Başkanı Mâruf Önal, funları karısı ve eocuklan ile misafirlik söylemiştir: ten dönen Hazır Kuvvet polislerin«Tâdil tasarısı, gerekçesi neticesiden Azmi Çmann önüne çıkan üç ne uymayan beş yıllık tatbikat ve zorba, polisin kansını zorla kaçır neticelerden mütehassil, kongremiz mak istemışlerdir. Polis memuru, mukarrerat ve dileklerine oda ve üzerine kama i!e vurüye>n zorbalar birlik mütaleasına, c'ddi ve esaslı dan birini yaralanak suretile ka hiç bir tetkike istinad etmiyen tek. lif sahibınin şahsi görüşlerinden iba rısını kurtarmlştır. ret kalmaktadır.. • Hâdise şöyle olmuştur : Oda Başkanından sonra »öz alan Dün gece karısını ve çocuklannı hatibler bahis mevzuu kanun tekli yamna alarak hemşehrilerinin bu finin birlik için tehlike çanının çallunduğn Deüller Tepesine ffiden man demek olduğunu söylemişler ve polis memuru Azmi Çınar, geç va kongrenin Sinob milletvekili Y. Mikit evine dönerken bir köşeden üç mar Mahmud Pınarın kanun teklikişi âni olarak önüne çıkmıs v« finln reddedilmesi hususunun B M.M zorbalardan Bah?eddin Altınöz nden riea edilmesi için karar almasi nı talep etmislerdir. Bilâhare tâdil Erdoğan Ünsal ve Sacit Eratanlı teklifinde bulunan Mimarlar Odası Çınar aile^ini durdurarak bıcaklan üyesi Sinob milletvekili Mahmud Pı nı çekmişler ve üzerlerinde bulu nann Birlik Haysiyet Divanma sevk nan para veTnücevherlermı istemi; edilmesi için muhtelif önergeler ve. lerdir. Bu durum karşısında polis rilmiştir. Fakat Mahmud Ptnarın Hay memuru, her ne kadar yaptıklan siyet Divanma sevkini derpis eden Kâtibi nin doğru olmadıpnı, yanında bu bu ö>ergeler Birlik Genel Rüştü Özalın talebi üzerine reddelunanin karısı olduğunu söylemisdilmiştir. se de, zorb»ları taleplerinden vaz geçirememiştir. Zorbalar tecavüzArkadaşını öldüren lerini arttırmca polis memuru havaya bir kaç el ateş etmiş ve ci Golkowsky"nin duruşması vardan yardım istemiştir Süâh Izmit. 15 (Telefonla) Sekiz ay •eslerine civarda dolaşan bekçiler evvel Gebze yolunda arkadaşı El yetişerek mütecavizleri yakalamış hası öldüren Alman tebeatı Go! lardır. Bu arada. polis kurşunlann kowsky'nin duruşmasına bugün seh daa biri ile zorbalardan biri yara rimiz Ağırceza mahkemesinde delanmiş ve hastahaneye kaldmlmış vam edilmiştir. Avukat. sanığın tah liyesini taleb etm:ştir. Mahkerne, tahliye talebini reddetmış ve du ruşmayı 4 Mayısa bırakmıstır. Polisin karısını kaçırmak istiyenler yakalandı Kabak ve hikâyeleri Hoca merhum, müşahede kalîiliti fevkaiâde bir filozof idi. Bir gün bir ceviz ağacının gölgesinde din lenirken. bakmış ki az ilerido ktKa koca helvacı kabakları parmak kadar incecik sapiarın urunda yatıp duruyorlar..ken, ln«an gövdesi gibi kalın ağacın üstünde ufacık cevizler yerişiyor. Hey Yarabbi. demis! Bu ne nisbetsİ7İik! Şu ka!>ağa bak, bir de sapma bak.. sonra bu eeviz a™acının verdiği kiieüriik vemişe bak! dive kendi kendine «övlenirken a ğaçtan bir ceviı kopup Hofanın başına düşünce: Aman Yarabbi! Senin işine kanşanın vay haline. Ya benim d»diğim olaydı da su kabaklar bu tı» i* ağacmda yetişeydi, şimdi benim kafam ne hale gelirdi? diye tovbe e t Bu hkrm, kabakloruı neden yiiksekre yetisme<liğimn felsefece İzahıdır. Ama bu hafta taz» kalıağın kilosu 20 liraya.. evet hildiğimiz »u enayi sakız kabağmın kiloIU 29 kâğıda.. Kabak piyasamızın siı şu gelişmesine haktn! * * ^ ^ Kadının karısı ümidsiz.. koms h«Hnde.. iken birdenbire acıimış . kendini ahirette sanıp sormuş: Aman Yarabbi! Ceıınette\ıra galiba deyince yanıbaşmda dıııan kocası: Yok yahu! Kendine eei! Ben bnradayım, gormıiyor musun? de miş.. lâf ya! Öyle anlattılar.. * * * Avrupada otomobil sigorta primlerinde şirketler tenzılât yapıyoı larmış.. bir şartla: Direksiyona geçerken içki içmemiş olacağma dair İncile el hasıp yemin etmek şartiie.. Yirminci asırda da Allahm kefaleti olmadan kulun sozıine iııanmıyorlar. Hem de insanlar Inanmıyor. * * * Bir okııyucum, halkın bh şeyden flk&yetçi olduğu zaman: Hey felek! Çarkm kmlsın 1 dediğini ileri sürerek bu »felek» ne dir? Ve bu şikâyet neden ona kar«ıdır? diye soyadım «Felek» olduğu için benden sorar. Bu «Felek» hayalî bir şahsiyettir. Guya insanların talihine hâkimdir. Lâf bunIar.. her devirde olduğu gibi insanların asıl şikâyetçi oldnkları kuv vetler, daima hâkim ve kahhar olduğundan onlaruı adını ağzına almaksızın «fe1ely> diye birini dilin* dolamış. üstelik biçareye bir de kanburluk takmı?.. agzına geleni söyler. Sanki her şeyi e yaparmı» Bir kedi köpek doğurdu! Antalya 15 (Telefonla) Şehrimizd« marangozluk yapan Niyazi Öçal adlı jahsm 8 yaşındaki Tekir adlı Ankara kedisı bugun acayib bir dogum yapmış ve iki köpek yavrusu dünyaya getirmiştir. Bütun vücud teşekkülâtı köpekten farksız olan yavruiarın yalnız sesleri kediyi andırmaktadır. Ana kedî çocuklannı emzirmediğinden yavrulara süt verilmektedir. Konyada hırsızlık salgını var Konya 15 (Telefonla) Son w manlarda şehrımızde bir hırsızlık salgını ba$lamışür. Bılhassa polıs bolgesıne dahıl olmıyan Oğretmen Evleri mahallesinde hemen hemen üç günde bir hırsızlık olayı keydedilmektedir. Son olarak Âdi] Etgu ve Alp Sa karyanın evlerıne hırsız girmış, ayrıca Mengene ve Garibler mahallesinde de iki hırsızhk olmuştur. Bu tun öğretmenler korku içinc'e olduklarını söylemektedirler. Bir çoklan da evlerinin pencerelerine denııı yaptırmektadır. Evet. Değişenlerin v« biribl rine zıd olanların. TEŞEKKÜR Karakterlerde ihtüâİ Tar !?ediMUdOrllmüz niz. Karakterlerdeki paikolojik ç « EKREM ÇAPAN'ın tı$ma mı bu? »efatı dolayısile renaıesfne Evet psikolbjikman da başkagelmek, telefon veya telgrafla dırlar. İçlerinde de aı çok bir çataziyette bulunmak iuretfle bUtışmaları var. Karısık. ytik acımııa içtirak eden sayın meslekdaş ve müst^rilerimize Halide Hanım yerinden kalktı. Ote^eklrürlerimizi arzederlz. dada gezinmeğe başladı. Daldı bir T C. Zlraat Bankaaı ara. Sonra başka bir odaya gitti Beşiktas »ubesi geldi. Daha soracağın var mı? diy« sordu. AÇIK TEŞEKKÜR Var, dedim. Romanda iç çatışMuptelâ olduju amansız hastahktan kurtulamıyarak Amıral Bristol Hasta malar, değişmeler, düşünce zıtlıkları han*slnd< vefat eden ann«n ve teyze olduğuna göre bu bir entellektüel mlı romanı mı? Sokak hastaneler yakınındadır. Bu yüzden bir kısım doktorlar ve hâstahanede kaldığı muddet sonsuz ih hastabakıcılar, bu romana tip ola timanüarını gbrdüğütnuz kâmll tnsanlıllı v« hekımBgl U» her uatnan iftlhar rak girmişlerdir. Romanda mühiın rolleri vardır bunların. Bir çevre etbğmrz dahiliy» müt^hassısı nin entellektüelleridir denebilir. On Dr. NEVZAT YEĞtNSÜ'ye lara entellektüel vasfı verilebilir. Muhter*»m Hocam Romanda daha çok düşünerek y«Dr. SEDAT TAVATa şariar. Opr. Dr. WİLSON AB. BS. SWA\KEE'e Bu romanda öbür romanlarıHastahanenııı vefakâr Doktor, Hemfir» nusa bakarak, başka bir insan ay ve persorwllne telgraf telefon vt blî layışınız, başka bir anlatım isteğirat tâzjyette bulunan akrabs ve hemşehnlerımizs, Bnluda merasiın* lîtırâk nız oldu mu? Yuzü değışti. Ama hiç durmadan etmek lutfunda bulunan muhterem zevata, sonsuz mlnrıet ve jukran hislert soruma karşılık verdi. mizîn lb!a£ına muhfrerem gaz^tenizJn Hakiki bir romancı, bir doktor d«lâletlerini savBilarımızla ıstirhajn İnsan vücudunu teşrih masasına ederlî yatırıp nasıl parçalar, tetkik ederse, O|!u : Doktcr Vasfl BIROL Yeğenl : Cevdet DAMAKOĞLU romancı da psikolojilerini öyle tah Bekçiyi döven bir sahıs tevkif edildi Gece vakti plâk çaldığı için kendisine ikazda bulunan bekçi Necıb Çiviyi dövüp yaralamaktan sanık Ahmed Durmus. dün S. Asliye Ceza mahkemesinde tevkif edilmiştir. A TIF E T ŞERBETÇİOĞLU'nun VEFAT Tikveş eçrafından RPIFÜI ule ma merhum Racı Yu^uf Ziyafttin Ff^ndınln m^hdumu. eczacı Harı Mfhmft Salt Tanın ajabevif!. Sıdika îz. Faika Onursal. Sefika Akhav. Gül«Un D» mirhanın »evgtH ve kıvmetlı bshalan. dnktnr Taoettın tz. di= tabıhi AıHf Onur=a], Nfset Akbay ve dr>k*or Ffttah Domlrhanın k ıvınrertorlori Ttkveşll Barda kazaen ölüme sebeb olan polis Ankara, 15 vCumhuriyet Teleks) Bir kaç gün evvel şehı i mizdeki içkili gazinolardan btrinde büyük bir kavga olmuş ve bu arada atılan kurşunlardan bir kışı iie konfomatris kadınlardan birı olmüştü. O zamandanberi yapılan tahkıkat eonunda: Kavgaeıları ayırmak üzere gazinoya giren polis memuruni'n attığı kurşunlardan birinin spkcrek konsomatris Kâmile Avdolun başma isabet ettiği tesbit edilm'stir Hâdise suasında, havava ateş ederek kavgaeıları ayırmağa çahşan polis memuru hakkında kazaen ölüme sebebiyet vermekten takibata geçilmiştir. Son romanlannızla daha öneeki romanlannu arasında ne fark var? Burada durdu. Ocakta yalımlar bin aslı esası olmıyan bir masal.. odunlan »armışlardı. Yalımlara asıl kendine kötülük edenin isminl baktı. söylemeçe cesaret edemiyor. «Fe Beuci tecrübe, dedi. (Sonra bir lek.ı diye birini uydurmus. ona eılaman daha durdu). Belki de hakışıyor. Hakikatte bu «Felek», her yatin sür'atle dcğışmesi... Hayale birimizin ?ikâvetci olduğumuz çao kadar yer vermıyor. Son romanhıs veya şahsiyetlerdir. Felek na larıma kolay kolay muhayvel demma edilen şikâvet, hattâ kiıfürler nemez. Son romanlarımın, okumuş taahhüdlti mektub gibi onlara gi»anız, yüzde yuz realist olduğunu der. Yani bizim gişede kalmaz. göreceksiniz. Belki de devir zorluB. FELEK yordur. Sinekli Bakkal'ın yerini biliyoruz. Sevda Sokağı nerededir? Sevda Sokağ: Komedvasımn geçtiği yer de t Sinekli Bakkal* semtıdır. O semtte bu isimde sokak bulamazsınız. Fakat halk orada geçen vak'alardan ilham alarak tokağa bu adı takmıştır. Meselâ Akile Hanım Sokağı da o yer« halkın verdıgi bir isimdır. Yoksa «okağın adı başkadır. Sevda Sokağı KomedyaBin» sizin için en büvuk önemi nedir? Dîli çok sadedir. Bundan memmınum. Bu da devrin verdigi bir hususivettdr. Bu roman mimari bakımından önemlidir. Kompozisyon meselesinde romancı bir usta terziye benzer. Yeni ortaya attığı modeün birbirine benzemiyen parçalarmı ustaca birbirine ekleyen terriye. Bence yazdığim müdde^e, yazdğim şey önemlidir. Hani derisini değiştiren yılanlar vardır. Derilerini attıktan sonra, onlar iein o atılan derilerin hiç önemi yoktur. O kadar değilse de, bitmij romanlar benim için birazcık öyledir. Hesaplannda en az 200 lirasi olanlar çekilişlere istirak ederler. Her 1OO liroya bir kura numarası Han HTSEYİN SADETTtN TAN vefaf (tmijtir Cenajçei 16 pl?an göntl Kad'k"v IP59 a radrie<>1 Kıvanç »"kak V" «. kat 3 t»n kaldınlarak kîlmrîıktan «onra Edirnekapı ? =hfciMgine defnedllerpk«T. ^ A L E Sinemasmda Bugün matinelerden itibaren rinlu ppfıs b i r NOT rri<>rık rica nlın ıNöbetçi O YAPI KREDİ BANKASI (Orıjıııal) DENNİS OKEEFE COLEEN GRAY CHARLES WINNİNGER Programa İlâve: Renklı Miki ltl!!»l.lfııılj|lu;:>l!H.ul.iim1ltlUt h 1 KANLI OYUN H e ' Pra" svantür Vilâyet dahibndeki bimalarm bina, araal, buhran, milll müdafaa, temizleme, aydmlatma vergi ve resimlerinin taksit ayları tesbit edilmiştir. Buna före: BSna, buhran, Milll Müdafaa vergileril» temizleme v« aydınlarma resminin birinci taksidinin mayıg, ikinci taksidinin kasım, arazi ve arsa vergisinin birinci tai sidinin temmuz, ikinci taksidinin Ka sım aymda öderanesi gerekmektedir. Vergilerini zamanında ödemiyen mükellefler yüzd» 10 gecikme zam n^ına tâbi rutulacaklardır. Bina, arazi, buhran, Millî Müdai'aa vergilerinin taksit ayları ÖLÜM Merhum Tevfik Ehat ve Nasibe Erhatın n?Iu. Magda Erhatın eşi. Tevfik Erhatın babası merhume Akıle Erhatın. Azra Erhatın. Dr Fazıl Erhatın kardesleri Spmra Um^nın dayısı ORVA LABORATUARI Telg. Colımvcin P K 36 Bakırköy Ka P S üi 250 Suppos 125 Mg Tel: 71 64 49 ECZANELER BEYAZ1D SİRKECİ EMİNÖNU: Istıkamet, Yenı Kumkapı, Hak, Hulusi Bayar. BAKIRKÖY YESILKÖY: Hılâl. Yeni, BEŞIKTAS BEBEK: N. Halıt Tıpi, Merkez <Or takoy), ıGıyaseddinl, BEYKOZ: Halk, BEYOĞLU: Sıhhat. TAKSIM: Lımor.er, GALATA: Bankalar, İzmir, KASIMPAŞA HASKÖY: Piyale, Yeni, BEYLERBEYt: Merker. BÜ. YÜKADA: Halk, HEYBELİADA: Halk, K1NALIADA: (Daımi>, BURGAZADA: (KapalO. FATIH KA BAGÜMRÜK: Edirnekapı, Canbakan, LÂLELİ TOPKAPI: Feray, Yeni Gureba, Aksaray, EYÜB. Beşer, KA DIKÖY BOSTANCI: Altıyol Emniyet, Koşuyolu, Feneryolu, Âfiyet, ÜSKÜDAR: Üsküdar, RAMt: Yeni, SAMATYA FENER: Yedıkule, Ci bali, SARIYER: Sarıyer, Seven, Ye niköy, SIŞLİ: Konak. N. Ekıem Oleay, Yeni Itimad, ZEYTİNBURNU: jOSMAN tııtuidu&u amansız ha^talıktan kurtulamıvarak Hakkın rahmptîne kavu^muçtur Cenaze«î 17 nı^an 1Ü59 yannki cuma günü ^ğle namazım müteakıb Sişli camHnd=n kaidırı'.ıp Ü"=küdardakı aile m?kberine defnedilerektır EHAT ERHAT COLİMYCİN COLİMYCİN COLİMYCİN COLİMYCİN [] 11 I 1 11 I 1 1 1 1 I I I 1 1 I 'f I IM 25 ° Otik Sol. lOcc. ' Ihı^ m u I III]! I I I I II ı : ı n l ! l l l l l t ! | i | ! ' t T [ . ! l l ! I I L ! l ı l t adlı müstahzarları piyasaya arzetmiştir. Son para yatırma gününe Bu sene mükelleflerm yvızde 45 i beyannamelermi v ilk taksit ver% gilerini posta ile gönderdiklerinden 1959 yılı gelir vergısı tahakkuk ve tahsilâtına aid kat'i rakamlar henüz almamamıştiT. Geçen sene mükelleflerin sadece yüzde 8 i posta haval» sini tercih etmiş bulunuyordu. Defterdarlık Vergi daireleri hâlâ Bu doeru yani olmakla beraber tasnifle meşguldürler. 7 nisan akşa mı itibarile tahakkuk 305, tahsilât tart"sılac?k bir mesele. Haüde Edip Adıvara teşekkür et 128 milyon liradır. Kat'i neticenın tim. Yanan ocaçıyla onu başbaşa bl cumartesi günü verileceği Defterdar lıkça bildirilmektedir. raktım. Vergi tahsilât ve tahakkuku geçen YAŞAR KEMAL seneye nisbetle bir miktar artış kay detmiştir. 7 nisan akşamına kadar 305 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi TEHLİKE ÇANLARI YİNE ÇALIYOR ANKARA BUGUNDEN Kelepir Satış | J | | | | İ Istımlâk ile alâkası bulunnuyan Beyoğlunda Lâle Sıneması karşısında Bekâr soka j ğında altında barı olan 4 katlı, iyi gelırlı apartıman 17 Nisan Cuma gunü İstanbul 9. ncu îcrada saat 14 de satılacpktır. Dosya n n m a n « 1958/241 MİLLETVEKİLİ A V N İ D O Ğ A 1 \ 'ııı yeni yazı Serisi İTİBAREN V  T  N GAZETESİNDE BAŞLADI Marko.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog