Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET Nisan 195t Va^nYUNUS NADİ Değerli hocam Dr. Halil Fıkret kuvvetlı olan gençler büyük ro) YAZAN: Kanad, «Terbıye Sotyolojısi» adü Üçüncü ve Hareket Ordusu oynıyacak ve bunlar savesmie t > *Bugün Ayastefanosta yüz kadar bır kıUp yayınlamış (1). Bır tant rıhın kotü mirası olarak •remlpKumandattı Birinri Ferlk mebusun akdettiği gizli bir celsede de bana göndermek lutfunda buMahmut Şevket ketimizdp ver'esmi'; ^u'unan ahlaksaltanat tebeddülüne dair mühim lunmuş. Eseri zevkle. dıkkatle oBeyannamenin oadişahm tahttan kararlar ahndığı şüplıestz say:l»sızllkların ve sov^ıu's'îmalann kokudum Bir çok satırlarda onun Kilitlenmiş dünyadaki şiirlerle, indirileceği şayiasını tekzip etrresi yordu. . ,.. ı ı , künü kurutmak mümkün ola1 ileo r 10 nisan 1325 cuma: hep o noktada birleşmıs olan in Şehrin temizlik ışçllen ayda berrak. imanlı yuzunu tekrar gorur v\^nl\e o r taya atıloıah ve p'ânı! almak ve türatle lüzumıu teşkilât | ce ktir İste liseler.mızden 'ürı i!e muhtelif tarihlerde >a7i!ııuş daba 300 350 lira alacaklar gıbı oldum. Halıl Fıkret Kanad' rıümkun mertebe kmursıız tatbık ları kurmak Bugün çıkan gazeteler ağız birli tizar ve faalivete karsı dehsetlı bir bovlece topıan bu Jmanevî kör'erin ve topaıHıın me başka şiirleri bir araja çetiıen lm o | belki bugünun umumî efkân pek ettneyç çalışmalıyız.» ği ile Abdulhamıde *ahttan çekıl darbe vurarak nâhoş. ve eiîm bir terbiye seferberliŞine gırmek, ya t ikinci kitap. nâşiıinin de 0ns07.11 de Belediye Encümeni. mart bajindan ' tanımaz. Fakat cumhuriyetın ılk ı Halıl Fıkret Kanad manevî kai rınki nesli idealist, feragjtli, ter j mesini, millete de rahat ve sükun tesir hâsıl etmisti. belirttiği gihi hakiki biı <ıir kitaolmak üzere, Temizlık i«çiBuna yaratıhs itibanle hir fı bı > olmuş. tavsiye ediyorlar. Sat ona doŞru «Servenüünun» muteberucretlenne de zam yapılma. m a ı r ı f neslinden itibaren .bütün .d» I k u ı m a m ı z ı m u m k u n kılacak ter biyeli yetiştirmenin ana şartları ol> lerının • onun guze . . . mılll , . retmenler admda tlarını iki kısm» ayınnak duğuna işaret ediyor. rıncı çırağı olduSu balHe kor toBu arada donanmamn Ayastefa gazetesi çıktı Ordunun ;elmesi üb i y e şar Şairi yalnız siyasî hayatuulaki hu sını kerarlaştırmıştır. Eski yıllarda nos yakınlarına giderak demirledi zerine intişara başlamış ve şu sı ayda en çok 125 hra alan temizlik teıbiyenın büyük ve idtalist ön tadır: Okul terbiyesine gelınce bujrön pal İİSPVİ hı(irdik*en sonra, hima viyetile tanıjanlar için, gerek «Kicvlerınden bırını şorur ği ve bövlece Hareket Ordusuna il rada esash havadis vermekle şoh1 Numune ahlâkı Bu, çocu kü okullann hazin ve snar^ik du yelerle ehlıvethler.n yerini aîmak litlenmiş dunya.> gerek «Üçunrıi Her zaman Turkive Cumhurıyetini ğun okul dışında teneffus ettiği rumu ince bir tahlilden geçırilivor: pibi in^an' iim;t"":İİP diı'nerel' tıhak etmış olduğu sevinçle haber ret vapmış olan bu gazetede «Mü 350 lira alacaklardır. katın insanları», frerçekten bir s«ryaratan bir «Kuvayı mılliye ruhu» bır hava olmahdır. ahndı. «Bugun TurVıve okuiHiıiım ka bir içtimaî vas?t da pı<leıecpk o priz teşkil etti. Ama Sıtkı Vııcalı himme» serlevhası altında |U fıkra Sımdiye kedar yaı aylannda ışini ndan bahsedılir. uınunla. ıdealUt, rakteristık va«fı kuru birer öğıen ki'sa. n'çin havafimızın her saf adının, buyuk kit!e\e sanat saha2 Okul terbiyesi Ayastefanos'ta akdedilmiş olan münderiç idi. muvakkaten bırakarak bir kaç «y Numune ahlâkının başında, ter me kurumu o'ması. terbive vc kiil hasmda bir takım kalpazanların sında dujurulmasından cok evvel, «Mevsukan haber aldığımıza gö ijin köyde çıft işlerıne donen v« feragatlı Turk yarımr.ı hazırhyan «Meclisi Millia du n şu beyannabır avuç imanlı insan ve bir mll biyecimize göre, kanunlar, dev)et tür meselelerinin arka plânda yer yuva vapmış olduğu ve niçın biı re hareket ordusu kumandani Şev sonbaharda tekrar tstanbula gelen mevi yayınladı: letin hamlesi kasdı>diLir. Işte, tole adamları ve yaşlı neslin hareket almasıdır Bu hal^e oku'^.ımızın çok islerin çıkmaza girdıği dah» mahdut bir dostlar muhitimle soy«Meclisi âyan ve ruebusan 1325 ket Pasanın ordu namma tstan temizlik ışçılerinin yeni zam karerı ienen şiirler altmda tekrar'aıul ;ısenesi nisanının dokuzuncu per bulda kabineye gönderdiği teklif Üzerıne yaz ajlırında da iflerinin belerı arasmda «Fkret Hoca» di len çok büyük rol oynamaktadır: manevî kalkınmamızda önemli rol ko'av an'aühr nı bilenler huna hic şaşmadılaı: $aye «nılan Halil Fikret Kanad, Turfst'datları hesaba katan bir 'ah irin, gerçek hu\;\etıni artıU acı^a vprmek şetnbe günü saat sekiz bucukta A name vekiller heyeti tarafından A başından aynlmıyacakları umuunak kıye Cumhuriyetioın büyük yapı «Kanunlar adaletle istisnasız tat ovnıvacaklarma ihtimal yastefanosta meclisi uraumii millet yastefanostaki meclisi millîye gön tadır. Zıre, zamlı ücretini muvakka sında yarının çocuklarına venlecek bik edılmeli, uygulama'arda hıç b'i ecV •'orAnr Bucün çocnk'Tin osil bir eok kdtiili'klerin önünii al vurmaktaki tereddüdü bırakmıs olbiivuk o! ovnav:»cak masından dolajı sadece memn'inihalinde toplanıp aşağıdaki madde derilmiş ve dün gece miizakereve ten de olsa terkedenler yeniden işe millî terbiyeyı duşünen genç ve müsamahaya ve imtıy»».a ver ve kuldaki faalivetlerl smıflarda ders rrakta lerl ittifakla karar altına alznıştır: konmustur. Meclls ordu kumanda alınmaları halinde yeni kanuna goıe idealıst kafalardan bıri idi. Biz rilmemelıdir Yüksek mevki işga1 dinlemek' ve der« yılı sonunda *ı tır. yet duydular. Hi'il Fıkret Kanad varım vama1325 senesi martının 31 inci salı nının tekliflerini kabul ederek bu eski haklannı kaybetmektedırler. onda »Kuvayı Mılliye ruhu» nun eden devlet memurlarımn, büyük nıf geçmeve vanvacak bazı bilei«Üçüncü katın insanları» nevir günü İstanbulda başlıyan müellim na bir şekll kanunt vermintir. Tekterbıye sahasına ıkseden çehresi:ıi şahsiyetlerın örnek hareketlerle hal leri üstünkörü ; öerenmektir» de lak okul açmanın memlekete fay sahasına çıktığı gunlerde, lıasında k>n ve gençlığin ürerinde şıfah v« | dikten sonra. h c bir cıddî ?eWebe dadan çok zarar vereceğine işaret geniş tepkiler yarattı. Gunliik caistipdat hâdisesi ile Osmanlı meş lifname baslıea |u iki noktadan gorur gibi olurduk. davanmadan lt«elerde sene sovısı ederek ^unları sövKiyor: mtivetine vurulan darbenin ve bu ibarettir: temizleyicı tesır vaptığını zetelerimizden bir çoğu, bunu siSon kitabmı okuyuncn onun kar malıdır.» tOku' devirce tam teşkılâth. tam nın, imtihan yönetmeliklernin desuretle baş kaldıran ixtipdadin, Al1 İkinci Sultan Hamidin mesyasî edebî bir hâdise olarak su'unşısında, kendimi korkak. aylak ve ğismesinden '•"hsederek ,u dıkkate techİTat'ı ve t?m kadrolu bir Vu lannda aksettirdi. Belki de hu selahın inayetile külliven ve tnma rutiyete sadakati anlasıldıjn takKısacası, terbiyecimıze gore, dev. gevşek bir talebe gibi ıkılır gpr let, kanunlarıle, devlet adamları, ı şavan has+a'<Sa Darmak basıyor: rum akla eelmeli. varım vama'nk men izalesi ve meşrutiyetin tcmi dirde mevkiinde muhafazası; beple. eseri tanıtmak için, şiirler düm. Çünkü o gene genç. ben ise feragat, ve faziletlerıle milletrj ve nile tnemleket âsayişinin Indrsi \e «Lise tahıilini kolavlatcırmuk ve okul :1 açmaktan korkma'.ıdır Zira arasından, yalnız «dün\anın rilcsi» 2 Mejrutivete darbe vuranlaonun yanmda çok ihtiyardım. tp«1' âtı ve techızatı tam olmıvan İnşaat malzemesi fiatlarının arttıçençliğ* örnek olma'ıdır. Buna ait orta zekâb rerr'eri rse m»»zıınu btikran ve hâdise müsebbihlerinin nn siyaseti askeriye ile tedlhl.» Kitabın otuz sekiz savfalılt oVu"ar terbive vuvası o'mBktan adlı şiir üzerinde duruldu, o iktirılması hususunda ilgilıler neıdinde Ingıltere, Kanada, İsveç gibi mern i yaparsk üniversiteleHmıd tıVa ahkâmı şerive ve k»nM"'\e daire11 nisan 1325: bas edildi. kısmı, derin bir düşünce ve bütün teşebbüslere geçılmıştır En »on inleketlerden örnekler verHmek şıı sa do'durrnak memVVetre mnnevl z'vade birer ı»anpster ocağı. manevî sinHe te'dipieri hakkınd* Hareket Sabahleyin erkenden Beyoglu, Mapushane çeşmesi adlı halk saat malzemesi fıatları geçen aene ömrünü kaplıyan uzun bir ıccrübe reti'e, içtimat atmosfHtın temiz vt proleterlerin ve haiinrien memnun kuvvetVr'n Wrer meran o'mak isOrdsu tarafmdaıt neqroiunan be Taksim. Şisli taraflarmdan pelen tiirküsünün verdiği ilhamia yuzılvılâyet terafından 10 gün zarfında neticesi. bazan bir alarm, I \ n biı berrak olmasında numune olmak olmıvan insanların ııvmm çoftaM fj^Htr]! fösterlr.» yannamenin muhteviyatinı meclisi sesleri Istanbulda hareket orpiSn şeklınde karsımıza çıkıvor. Bu tesbıt edılip ilan olunmuftu. Her fıkri bir irsad her cümlesi mış olan «Dunyanın çilesi >, hapismevkiinde bulunan şahsi^etlerin ne maktan baskı bir netice vermez. urnumîi millet tasvîp eder v? ordu dusunun harekete geçtiğini halka Taı, tuğl», demır, çıvı v.s. ınıaat zamana kadar, Türk maarıfinin \s büyük ve feyızli bir rol cynadığl İlmf tahsi! birinci dîrcede yaratış bir yarava merhem o'an hüvik ter hane hayatını, bütün zehirile, hunun etnir ve hareketi milletin • ilân edivordu. Herkeı, sokaklara, malremeleri futlarının yenjden ert lahı için savısız raporlar hazirlan izah edıliyor. ve »onra da çok kuvvetH Mr arim biyecimi7În öireHm ve epitm p'â tün hüznü, bütün zavallılığı ile dumellerine muvafık olduğu ve bına pencerelere, balkonlara birlkerek yuran bir şiir olmakla beraber, bon ürılmau hususundaki muracaatler mış, bitmez tükenmez zevk'.l 8e enaleyh urautn için itaati vacib mütemadt gürültülerin qeldi$i ta önümüzdeki gunlerde mcelenecektir. yahatler tertip olunmuştur Her ık Va gene, terbıyede diş tor.irden ve irade mesetesidir. Yaratılm nü nına a't d'işvnceieri'ii bir makale kendi hesabıma, bunun yanmda bahaederken: «Türkiyede hayli yay sait olmıyan gençlerin li*eı»re df ve fikı<;*'rmsk arcak onun berrak bulunduğu cibetle buna muhalif raflara bakıyordu. Derken Ilk toptidar. her vekıl <l«;5ıstikçe yenf yer alan öteki şiirlerinde, şairi, gegın olan gotteriş ve israf hastaıık vam etmeti beyhude vakit kaybet fik'rlerini eolçe'pndirmek gibi kö her balin cezavı \e mesuliveti tnn lnr ve mitralyöılerin harekete geçmütehassısların ısmarlanması, yeni tü bir hizmet eörür Bundan dola rek duyuş, gerek duyuruş bakımınlarile proğraml) şekilde mitradelt mektir.> eib olacağını bevpn vp ilfin eyjer. tiği seslerinden anlaşıldı. Öğrenilyeni seyahatlerin ha'rlarması m« Düşünmeliyi» ki, geleeekte mem vı kend'lerinden öziir düerim. Vt dan, yer yer, çok daha yükseklere etmek» gerektiği üzeunde durudi§ine göre hareket ordusu mesruarifimizde vazeeçilmez Vir (eremonl 9 nisan 1325 ulaşmif, gördüra. yor. Genç neulden önce y«ü|kin leketimitin madd! ve manevf kal k'tsbı öfrretmenlerimize. bütün av halıne gelmistir. Meclisi Uraumii Millet tiyeti yeniden fethetmek için cum» dmlarımıra ve hususile varınk1 «Üçüncü katın insanları» bu lerin terbiyesini eiddi olarak t'e ı kınmaıında kültfirfl ve Saat dokuzda aşağıda yazılı be erünü akfamı jrecenin karanhğınFakat kimsenin »k'ına bu menv TOrk nes'inin »orumlulanna hara memleketi çok iyi tanıyan, çok iyi yanname ilâve şeklinde vayınlandı. dan istifade ederek 1leri Vıtalarmı lekette ortaçağ medreselerinin ter"••'e tavsive ederim. anlıyan ve duyan bir sanatçının MAKAMT SADAPETİ UZlttAYA şehrm içine gbndermiş ve bnssa efŞofor Rasım Doğru ıdaresindekt hive sıstemıni yıkîrak, yerine mılGecenîerde. gazeteler TürVive kimini bakımlı bahçelerden, kimi«Ahiren Dersaadette (İstanbul radında bir fikri mukavemet mev (İımır 50428) plâkah kamyon li ve modern terbiye>i yerleştir•naarfinin ıslahı için intematiom! ni kırlardan topladığı çiçeklerden da) bazı müfsitlerin teşvikile has eut oldu|unu görünce kuvvetini Beyoğlunda Kaırler yokuşundan mek ıç.n savısız oŞret'non nesilleri bir hevetin çalı»mak*a olduğunu yaptığı bir demet gibi. Bu demetin sa oHusu efradı ihlâl ve ifcat e bütün mehabetile gdstererek hain • l n e ' r ken frenlerin patlamasıle önde yetistıren Halıl Fıkret Kanpd gibi , , yazdılar Bu hevetin milH terbiye içinde, en gıizel kokulu jiılleri de i d leri tepelemek i i diidiğinden dolayı yapitabtta hü l i t rl k için piyade ve ttop giden Zeki Erta,ş idaretındeki 50600 terbivecüer gelmemiş, onlar biı ' mİ7e ne volda bir istiknrnrt vere en mütevazı kır menekşesini de yan kumetin niifuz ve kudretl tatna çu kuv\ et!erini faalivete geçir.nısti. p'.âkah taksıye bindırmiçtır. Kuvavı Milliye artığı pibı hir kficegini bümivoruz. Fakat eger bu yana buluyoruz. Kitap, sevınçlerile, O gün halkın endise ' e telâşı men mahvoimuş ve hükuraetin haKaza sırasında yolun bir tarahn seve atılarak, Türk maarifinH ısvabaneı miitehassıslar Fikret hoca acılarile. iç sızılarile, ümitleri, >eyat ve i*tikbali dahi tehlikeve düş yüziinden fazla ekmek almak gav dan karşı tarafına geçmekte olan lahı iç;n yabancı U7manlar aram^k nın terbive sosvoloiisini okumak islerile, bütün bu memleketi ve I'U mü^tür. Vatanın selâmetlni temin reti fırıncılan dort beş defa c'vrma Abdulbahrî Uzunboyhı ile İsmaıl bir hüner savılmıstır. Kitabın piriş imktnını bulmuş olsalardı, niçin memleketin insanlannı, kendi his, ı t m d m kalarak 8 kısmını teşkıl eden «manevf kal , hükumetin niifuzunu takviyeye dan ekmek çıkarmaga mecbur et A k g o z > taksinin j çagırılmış oiduklarma fflfar ve 5 lerimizle tadarcasına, kendi gözlebağlı bulundugnndan diger Osman miştir ğır yaralanmi|lardır. Y»rahlar, Ilk kınmamızm şartları ve oğrermer ] rür dileverek mem'ıeketimiıi terk rimizle görürcesine bize sunuyor. Harbin nerelerde ne şekilde de yardım hastaneslne kaldınlarak te okulları> hakkında ilpri »ürfllen lı orduları tarafından da İ7har oMeselâ, «Bozkırın ku\usu» adlı ederlerdi. vam ett'ğini haber alamıvan halk, davi altına ahnmjş, kaza etrafında fikirler ele almır. iizerinde dti?tilunan hissivatı vatanperverâneve 1 Niteklm. cumhur'vetin ilk yılla şiirde. öyle bir memleket anlnj ışı, nüliir ve iyi nivetle tatbik olunuruyularak ikinci ve üçiincü ordu dört buçuk bese doğru Yıldızın tahkikata ba?lanmıştır. rında. Türk maarıfmi ıslah için bir tek kuyu etrafında çiziimiş 6vsa artık bu memleket. terbive mülar müttehiden işbu vatan varife arka tarafmdaki kışlalarla camün ! Türkiveve dâvet edilen meşhur le bir bozkır tablosu var ki, kpsitehassısı peçinde koşmaktan kensini ifa etmek üzere İstanhııla knfi ilerisindeki yamaçta bir asker koAmerikan filozofu ve terbivecigi lip yontularak kuyu ıcreni yapılan cü=ini kurtarmış olur i mlktarda seyyar kuvvetler sevfc et çusması görmiıstü Yıldızdın ŞişJohn Dewev »Bir'memleketin wıa çam ağacının hiiznüınj; ketenî tel liye (fiden yolda bazılannın ifaÖemistir. Bu kuvvetler kumandanlıLirılık Hesaplanna Fakat bunun gerçeklesmesi iein. tel örüp ip yapan kızlann kmah [ arifinl ancak kendi [ fını üstiime aimak iizere Selânik sine göre. tabva gibl bir tepayc rıir millf terbivenin, Hevrin dı« politiTAHSIL İkramiyeleri ıslah edeceğini soylemckle» ,V»k4 eilerini; kızgın yas'fOnIerind«, yav bayrak c*kildi&i sövlenivortu. ten Ayastefanosa geldim. .Gerek bu kasına göre istikamet değistirme ' . lete «unımıs ve dosvava girmiş o lanın buzlu rüzgârını o bozkırdaki kuvvetlerin ve gerek Avastefanos Yıldiz kıslası üzerinde i»e kVrmızı 1 mesi, aağlam ve kdklü temeîlere lan ranorundan daha onemli ve ir o kuyunun başında imişsiniz gibi Bırkaç gun evvel Necıp Fazıl Kı dayanması devlet vicdanında §araçıklarinda bulunan Osmanlı do bavrak saV.ahtanb»ri dalgalanıyordu. I şad ed'ci bir derde parmak bas size duyurabiliyor. Hele, şu kıt'a, Arnavutkövü üstündeki tenede bir sakiireğın tSeyhan Talebe Yurdu» sılmaz bir kanaat hâline gelmelinanmasının Allahin inavetile Uuj mıştı. Ama «Varakı mihri vefayı omru dağ bayır dolaşıp yarı aç yan mandasını demhte eylediıtı. tnti çam ağacmda da artık tcslirn bay nu siyaret etmesi ve burada bulu. dir. Her şeyden önce, okul, iç ve tok yaşıyan çoban çocuğunu galiba, , kim okur kim d:nler» zammdan çıkmış olan hassn ordu rağı denilen bir beyaz bez parçası nan öğrencılerden bir kısnurun dış politika rüzeârlarından maeun bütün hıiviyetile göz önünde cansu efradından hareketi vakıâlarına sallanıyordu. kendisine teıahuratU buiunması bir iç kale o'malıdır (1) Dr. Halil Fıkret Kanad. Ter landırabilen ilk şiirimiz: Saat beş buçuğa doğru Ortaköy şehrima Çukurovalı oğrencder ara neHamet ederek aman dilevcnlerin Dr. Halil Fikret Kanad bir y«' bive Sn«volojisi Ankara, Yeni mat Bır ana yetimini zulmedip yaban affı ve isvanda inat edeceklerin de den bir kaç landalcı Bevlerheyi, sında büyuk akısler yâratmiftır. malı bohçaya benzeyen »erhive «»ctmişler baa. merhametsirce ve »tddetle teczive Çengelköy arasma sekizer. onar asBu konudakı habeıleriıa yayınlan temımizi şoyle tasvir ediyorSırtında bez torba, elinde değnek, ve tenkill kararlaşmıştır. Miicazat ker eıkarmıştı. Saravda Abdiiîha ması uzerıne Çukurova Yükaes «Çozuk ve sovsuzlasmış bir ceçoban etnnsler tan <lrken bazı alçak fesat erhabı mit kapılan tamamen kapatmış, Tahsıl Talebe Derneğı, dun bur bıl miyetin topyekun ka'kınması. tooOdamıza bağlı tan&yicilere aşağıda evsaf ve miktarı , taraflarmdan hu Uııvi WWin rnva ve gelen askerlere karşı !:atjven si dırı yayınlıyarak »u açüclamayl yekun hamlelerle olur... İstiklâl Bir hırka, bır lokma şan için kur yazılı Karabuk mamulü dermrler mutemetsiz olarak tazıtı padisahtvi tshttndan mdiımek lâh ku'Ianılmamasını ertretrniş oî yapmjşUr : Niishası 25 Kurustur ban etmişleı savaşı zamanlarında esen «Kuvayı lıbler arasında tevri etlilecektir İhtiyacı olan sanayimaksadlie peldiji ;<ae edilmiş ise duğundan âkıbetlerinden korkan ABONE ŞARTLARI «Seyhan Talebe Yurdu U« bjçbur Mıllıve ruhu» uzun müddet de' sm Vur tahta bakracım vur taş bilezı^e cilerimizin talebleri (S) tondari aşagı olmamak üzere de bunu sureti katiyede lakzip ey askerler kapılan kırarak f'rar et İHşiğımiz olmadığı gıbı, Çukurovab etseydı ve okullanmız devrın ihTurkıye Harlci Yetım çoban su içsin bağnna sıne en geç 22 Nisan 1959 çarşamba günü akşamına kadar Lira Kr Lira KT ler ve maamafih askerlerimfzin mişler imiş. Ta^kışla, Taksim kış gençler de derneğırruz tarafından tıvaçlarına uvgun bir şekilde t«|Rİne Odamıza bildirmeleri ric« olunur. ifavı varife etnasınd» fegad ve de lası harap edilerek âst nskerier tedvır edilmekte olan Çukurova kıKf'sndırılmı» buiunsaydı bugür 7Sfl« Sen»lık •Üçüncü katın insanları» nda. tv naet erbabının yeniden Han te maSîöp olmuş, Yıldız* tesiim bay Talebe Yurdu çatısı altında toplan t?'ihten yadieâr kalan bir sürü •0 00 80 00 * ayhk ter memieketten, memleketin eule<; Miktarı Eb'ad Madde ismı 22 00 şebbüslere cüretleri sebehile teker ragı çekmiş. 3 aylık 44 00 «soysuzlajmaların» havli »nüne g«mışlardır. yuzlü ve>a huzunlü koşelerinri<'iı riir edecek hâdiseler mesulivetinin Bu bikâveler naklolunurken arBınaenaleyh N F. Kısakureğuı çilmi» olurdu. Dün gereken hanv alınan ilhamia çizilmiş (ahlnlaula Cumhunyet M^tbrfdcılık ve 1.044.000 Kg. Karabuk ma'.l g İ0 X 40 mm. Dörtkoşe demır tamamen sebehiyet ^ erenlere ait tık süâh sesleri de kesildi Bu vüzmevzuubahıı ayaretı ve kuracağı lelerin yapılması geciktigi İçin buolsun, ister doğruddn dos;ruya Hu45.500 Kg. Karabuk malı I I Oazetectlık Türk Annntm Şirketı 35 X S5 mm. Dörtkoje demir olacağ'nı bevan eylerim.» den halkın yüreğine biraz inşirah çün daha zor bir duruma düşmüt Cagalntlıı Hslkcvı B.Unk No 3ü 41 yuşları, düşünccleri, hâtıraları c.ınFikır Kulubu ile Derneğimızın v« 34.250 Kg. Karabuk mah 28 mm. Yuvarlak demir Sahlbı bulunuvoruz Parça parça yapilan Üciincü ve Hareket Ordusu geldi. landıran parçalarında ıılsıın, gı>/e 22.750 Kg. Karabuk malı metuuplarının alâ'kası yoktur.> 32 mm. Yuvarlak demir ^ (Arkası var) NÂZİME NADİ irili ufaklı tefebbüslerin manevl Kuınanılinı p;,:,,rj rerik carpan iki vasıf \ar. Riri uür:ı/sıı» 52.000 Kg. Karabuk mah Sümerbank yeni zam 35 X 10 mm. Uma V»Z) nlfrını fı'lfn ıdarr ed«n kalkınmamızda müspet netlcelet Mabmut Şevket turkçe. u>durmacılığa kaçmı^an tet 25.000 Kg. Karabük malı düşünmüyor 45 X 10 mm. Uuna Me? ul MüdUT Bir cocuk dereye vereceğine inanmak zordur. TÜrkiMAKAM1 SADARFTİ T'ZMAYA temiz türkce. yani ozheıiz memleket 50.500 Kg. Karabuk mau »0 X12 mm. Lâma ÖMER SAMİ Sümerbank çevrelerınden veri veyl yamalı bir bohçava ılöndürdüşüp bo^uldu j »Bâlâdaki ordu bevannamesinin 30.000 Kg. Karabuk malı GazPtemızt gonderıU n evrak ve yazi turkcesi. Öteki de. hNsedi', \e lıis0 5 mm. . Profil N.P.U. Anadoluhisarındâ Yenimahallede leıı malumata gore son günlerde mek istemezsek, ona rengi, karak* vakit geçirmeden hemen şimdi ilâ^ lar n«şr<*dll?ın «Kjılm<>sın ıade edilmes »ettiristeki aynı asil pürüzsuzlük Sümerbank yunlü mamullerine teri belli bir iekil, millt n'.r h«vi.vmm »* ı tlânlırdan meıulıvet kabul fdilme» ve ile neşri ve sefaretlere »bli* metruk bir değirmen içinde oturan Yerim müsait değil, ama hepvinMustafa Ünlünün 3 ya^ındüki oğlu yuzde 23 nisbetınde zam yapılaca yet vermek istersek. ilk '4nee mef» bnvurulmasını istirhatn cder ve Hüseyin, Göksu ds>^V kenarında M r "irıi"ij m ı • den birer ornek verebiltueğ' ç«k zatı hazreti padişâhiye dahi bu oynarken dereye düşmüş ve boğu. ğına dair inUşar »den haberler hıç rutiyetten bu yana vakit vnkit »aistediğim bu şürlerdcn hir tanfmi hit olduğumuz taklitçilik tvıdalaiUcbapta tarafı câkerânemden re'sen larak ölmüjtür. Yavrunun eesvdi bır esasa dayanmamaktadır. daha, bir tanecik kıt'asile olsun si/ Banka erkimmn ayrıca beürtti larından ve aşağılık duygulanndan maruzatta bulunulduğunu arz ey dereden çıkanlmış, hâdise etrafınde lere tattırmadan sıısauii.vaiMğıın. ğıne gore fabrikalarda teknik ve kendimizi kurtarmalı va tonra dı lerim ferman.» tahkikata b»şlanmi|tır. «Govdesiz dağ» ın hainiiüini. inrasyonel metodlarla imalâtı arttır hiç bir noktada müs^myrmyı meysanların kaderini anlaUn su kıt'a. mak suretile mabyeti düşunnek dan vermeyen büvÜK bir terbivt bir fırça şaheseri kadar c»nlı drgil uzere tedbır aJıntnakta ve zam düEmsalinden daha Kğlam. daha ucuz ve daha zariftir mi? şunülmemektedır, Unutmuş haber vermiyi kıyılanna Bir avukat İstanbul Savcıhğı ŞADAN BAYRAKTAR Duyurmadan geldığini etâlemp, eBaşmuavinini dâva ediyor ile şedo^la Ibtanbul Savcılığı Başmuavını Ceİnıaat, mobılya, ambalâj. dekorasyon işlerinizde Dr. CENGİZ ALP lâl Beykal ile bır meteleden dolayı emniyetle kullanabilirsiniz. Sıcak topraklarda aratı ıçılmıı olan Avukat Ikmaıl Merkez Satış Yerl: Garanti Han Bahçekapı İstanbul Seller sarhoş sarhoş sızırj kalıyor Nişanlandılar Ençin Bafsavcı aleyhine 2 dâva UcaI4TANBULTel: 22 48 90/53 I Kimseyı göresi yok goıtbi vok Bir müddettenberi noksanlığını me edeceğı ıö>lenmektadır. Belirtil. 6.41959 Honsaa J ! Hamdi VAROĞI V duycîuğunuz diğıne göre, bu dâvalardan birisi 1 ı lıralık meddî, 1000 liralık manevî tazmmat dâvası için Hukuk mahkemeBAY OSCAR: sıne, ayrıca hakarete uğradığı için SELMA TEZKAN Asliye Ceza mahkemesine birer dl. ile va açacaktır. EMİV TUNCER BALKAK Hateket Ordusu Girmeğe Başlarken... 15 5 haberleri Sehre Temizlik amelesine zam yapıldı 1 c c T İM A t B A II İ S L E R 1 I KSABAHj Bir küçük kitab için eçenlerde bir kücuk kitap yayınlaadı. Biı şıiı kitabı: »Cçuncu k*ın> insanlari). Üzerinde. daima siyasî hâdi.selerle karışık olarak göımeğe alı^ıK ulduğumuz bir isim var: Sıtkı Yırcalı Ajni imzayı bundan bir uıııddet once. bir başka kuçuk kitabın üstünde de görmuştük. Ü kitolıın adı da «Kilitlenmiş dünya» idi. \ <Z'\r terbiyecinin öâütleri j CAHİT TANYOL J İnşaat malzemesi fıallarına iekrar zam isteniyor Bir kamyon taksiye bindirdi, 2 ağır yaralı var ^ftrAZİRAN Keşidesinde 1 Kişiye 2 5 . 0 0 0 Lira olmak üzere 70.000 ÖĞRENCİ Lira Çukurova Yüksak Tabsil Talebe Birliğinin açıklamas» 12.5OO EMNIYET O SANDIQI İSTANBUL SANAYİ ODASMDAN ELKA LEVHALAR! SAYIN DOKTORLARIN DİKKAT NAZARINA NYDRAZID RAUDİXİN RUBRAMIN ( L000 mkgr. ) DIS P A D A L GRANEODİN (burun darolası) Elka Levhatartm müstahzarlarımızın bol miktarda piyasaya tevzi edıldigi arzolunur Birleşmış Milletler Gıde ve Tarım (T. A. O.) teşkilâtı Avrupa ziraat komiayonu toprak v« su kaynaklannın kullanılması komitesil» Avrupa ormancılık komisyonu ağaclandrrma komitesi. 20 nissnda sehrimiıd* toplanacaktır Beş gun devam edecek olan toplaıı tılar Tıb Fakültesi Profesörler Kurulu toplantı salonunda Avrupa mem leketlerinden gönderilen 60 kadar temsilcinin istirekile yapılacaktır. Pedagoji Cemıyeti tarafından tertib edilen seri konferanslsrdan 91 in. cisi. bugün saat 16 30 da. Cemiyetin Ca| loğlundaki merketlnde «orU dereceli okullarda sanat eğitiml» konusunda Zlnde Kip tarafından verilecek'ir (F.A.O.) nun şehrimiıde yaparağı toplantılar Nisanlandılar Erenköy 11.4.1956 E.R. SQÜIBEand SONS İlâgiar A.Ş: fCompresör ve Dekovil 1 D 13000 CaterpilUr motörü ile mücehhez GardnerDeııvers sevvar kompresor 68 tabanca calıstınr. Yeni vazıvette \ede'K)erı ve hava depolarıle birlıkte. 2 Muhtelıf deko\ ıl ravı. makas plâk turnon ve vagonet Ad Kumrular sokak fc'/12 Tel 22109 YenişehirAnkara Pedagoji Cemiyctlrrin konferans» S*bık Roma Denlı A1a«e«! Knekli SubaylarSan ömer Ka^ım Ada'mn «(i, Şukran Inal. Samın) Ad«, Haluk Ada' mn annelerl. Makln» Deniz Yarbayı Ahmet Inal Melâhat Ada. Atıfot A<ia' nın ltayınv»ld«lerl. T»yl«n Inal. öm«r İnal, Kiıım tnal'ın «nne»rınelerl. Otnum Bülent Ada. S«lnıan Ad», tncl Ada nın babaann«lert Hakkın ralimetıne lcavuçmujtur C^nftzesi P«r«mb« gunu oğle n«m»zını müteakıp Kadıkoy Ornıarajı C»mlinden ksldırılarak Heybel'adadaki aüe k»brlstanına defr*di!ecektır Mevîi rahn*t eyleye Eşi ve Evlsdları *'< hMB|!<'>»t6«Hllffl|t»linllllWl!«!!llll I I I 1 1 1 I I I I I ' "• I H İ f e VEFAT PROF. NtMBÜS'ün MACERALAB1: Bn. REŞİDE ADA NİSAN 16 SEVVAL 8 Salılık Vitrin Mefruşat dükkânmın on eephe vıtrmlerile raflan »=tılıktır Muracaat: Şishane. Mesnıtijet Caddesi 259 5 19 [12 14 15 58 18 49 S0 S6 110 31' 3 30 5 2fi 9 10 12 001 117' 8 42
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog