Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

AZİZ NESİlNPin On sozu ıle NASREDDİN HOCA A L B Ü M Ü (Resımlıyen Fıatı ÇIKTI Mım UYKUSUZ 10 hra SELEK YAYINEVI Cağaloğlu Nııruosmaniye cad 9 l Istanbul UnCll yll u m h u r i yet XLTRUCUSU:YUNUS NADt 1OATİ L6.1JD Telgraf ve mektub adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No" 246 Telefcclar. Umuml Santral Numarası 2 24298 Yazı Islerı 224299 Matbaa 224290 Feridun Fazıl Tülbentçi nın yuzlerce yerlı v t «İtfrffl vesıkanın ışıSı altında yazdığı bu>uk tarıhi roman Tnrgud Reis kıtab halınde çıktı Bu eserde Akdenızı tıtreten denız kahramanımızın hayatını merak \e heyecanla okuyacaksınız INKILÂP KFTABEVI Istanbul Fıatı 6 Lıra cildlısı 7,5 Lıra 16 Nisan 1 9 5 9 Âmerika Dış İşleri Meclis Hükumete bugünlerde yeni dün toplandı tayinler yapılması beklenmiyor Bakanı istîfa etti Ensesinde de kamer görülen Dulles, dün cekilmek zorımda kaldı •" • • • • '••••• •». Bir mebusla ilgili dâva, münakasalara yol açtı jalnız Münhatlerin Büyüh Millet Meclisinin yax tâtiline gireceği mayts ayt sonlarına doğru doldurulması muhtemel Haberı, heyecandan sesı tıtrıyerek ve gozlen yaşlı bır şekılde açıklıvan Eısenhovver, DulSes\n yerıne kımı tavın edeceğinı daha sonra bıldıreceğıni. fakat Parıs ve Cenevredekı Dış Islerı Ba kanlan Konferansına Dulles'ın muavıni Chrıstıan Herter'ın katılacağını soyledı \Vashington 15 (Radyo) Arae ' rıka Cumhuı bsşkanı Eısenhovver bugun hevecandan sesı tıtnjerek v e gozlen yaşh bır şekılde Dulles in Diş Işlerı Bakanlıguıdan ıstıfa ettıgını resmen açıklamıştır Eısenhovver, ıstırahat etmekte ol dugu Georgıa Evâletmin Augusta şehnnde Tuıkıve saatıle 16 35 de aielacele tcrtıp ettıgı ozel bır basın toplantısında gazetecüere haben vennıştır Eısenhower, «Ma^lesef Dulles, artık vazıfesının yukunu taşıyamıyacak kadar hastadır Yerıne kımın Dış Işlerı Bakanı olacagını pek jakında bıldırecefun»' demıştır Cumhurbaşkanı, halen DuHesa vekâlet etmekte olan Herter ın Dıs Işlen Bakanhğına getınlıp getırılmıvecegı hakkmda bırşey so\ lememıstır Eısenhower joyle devam etmıştır Arkası S a 5,S u l d e Başbakan Ispanyaya u di n varaı Menderes btıgıin Madridde Franko ile ogle vemeğini j i j ecek Ankara 15 (CumhunjetTeleks) Adnan Menderes kabınesındekı munhal uvelıklere venı ta\ınlenn bugünlerde \apılmi\aeagı sızan haberlerden anlaşılm^ktadır Gene bu haberlere goıe munhaller BM Ankara 16 (CumhurıjetTeleks) 1 M nın yaz tatıhne gırecegı mayıs 12 giftıluk Şeker Bavramı tatılın avı sonlarında doldurulacaktır Bıden sonira bugun ogleden sonra sa hndıgı gıbı halen Ulaştııma Basınat 15 te tbrahım Kırazoglunun baş 1 Ya\ın ve Tunzm Sanavı ve Çdlış kanlıgında toplanan B M Meclısın ma Bakanlıklan vekâlet suretıle de dokunulmazhklarının kaldırılma ıddre edılmektedır A>rlca bır de sı wtenen 9 mılletvekılıne aıd ko De^let BakaTİıgı munhaldır mı>=\on mazbataları kabul edıldı Bu Dıger taraftan Bakanlıkların uzun arada Nızıptekı bır fdHıkaı ın ıdamuddet vekaletlerle ıdaıe edılemıre meclısı bdşka'iı ıken Italvadan japtığı \edek paıça ıthalı strasında jecegıne daır muhdlefet çevrelerındo\ız ka<,akçı'ıgı vant «ı ıddıa«ı'.e de ılerı surulen mutalâalar ve bu dokunulmazlıgı kal<lırılnıak ıstenen arada bu husubla ılgılı olarak B M Gazıanteb ( D P ) mıllet«ekıtı O v M ne venlen onerge!«>r gunun ko det Sanın durumu ci/un mıındkd nusu halınde devam ermektedır Bakanlıklara vekaİH meselesı şalara sebeb oldu ve vdpılan m ' i zakere sonunda Ekmel Kavurun (D Anavasavıin 49 uncu maddesıle 1937 P ) onergesıle komısvon nnzbata vılında ıkıncı defa taizım edılmışsına vuzuh verılm^k ıızpıe mazba tır Bu mddde şovledır tanın kormsvona ıade^ı karar aştı «Merun \e hethangı bır seb^ple Bugunku muzakereler sua«ında, mazur olan b>r Vekıle Icra Vekıl Aıkası Sa 5 Su S da celse acıldıgı zaman haşkan hır tezkere oldugunu bıldır"iı Okunan tez kerede Meclısın gecen otıırumı.ırd^ A\rupa konse\ıne «eçıHn C H P mılletvekıllermden Hahl Gıırım ıle Fethı Ulku bu \az>fedpn affpdılme'eıını ta'eb etmtkte idıler Muteakıben zaptı Sabık hakkınd ı soz alan Buıdur mılleH»kılı îethı Çe Arkası Sa 5 S ı 5 te Dun dokunulmaz lıkları kaldınlması istenen mebuslann mazbataları gorusuhıp karara hağlandı Ticaret Bakanının açıklaması o Hayreddin Erkmen, «ih ı racat durumumuz endıse ( verici değıldır» diyor Ankara, 15 (CumhunyetTeleks) Ticaret Bakanı Hajrettın Erkmen Şark Ajansına bu b»\ anat vererek ıthalatta kota sısterru V 2 3 uncu kotalar, ıhracat durumu hakkında ızah?tta bulunmu^tur Bakan demıştır kı «Agustostanben tatbık me\knn< koydugumuz tedbı r lenmızle ahenklı bır huvıvet arzeden venı dıs ticaret rejımımız memnunıvet venO bır tarzla ısıemektedır Yenı rejı me hâkım olan esasır t^kvıd ve mudshpl^len asgarıve ındıımış oldu I gu malumdur Reıımın bu hııvuej tı gjn geçtıkçe daha fazla bel rrek tedır Eu cumled^en olmak uz»n ıtbaktta ve ıhracatta fıat koıtrol ları f ı'en ka'dırılmış ve fıat hareketlennın tatbıkını mumkun kil A)kası Sa 5, Su 3 de Gunalta\, dun (ra/etecı lere ızahat \erırken Yukarıdakı resim, Dulles 1953 >ı lında Dış, Işlen Bakanı »larak ışe başladığı sırada çekılmıştır I; aretlı zat, Chrıslıan Heılerdır Barselon» 15 (AP) Türkıve Baj bakanı Adnsn Menderes «Gıresun» muhrıbı ıle 4 gun surecek resmî bır zıyarette bulunmak uzere bugun bu raja muvasalat etmıştır Menderes burada kalaeağı muddet • zarfında General Franko, îspanya Dış tşlen Bakanı ve«aır resmî sahsıjetlerle muhtehf goruşmeler yapacak ve lkı memleket arasında bır dostluk anlasmasi ımzalıyacaktır Menderes Barselona da FrankoSehrımız Toplu Basın Mahkemenun sahsı tpmsilcısı sandalvasız Ba. kan Pedro Gaul Vıllalbı ve çarşam sınde ddn 13 basın davasında 19 ga ba sabahı Romadan uçakla gelmış zetecı \arfnlanmıştır Davalardan S olan Turkıve Dış Işlerı Bakanı Zor sı va\ın \olujla hakaret S sı Ba lu tarafından karşılanmıştır Karşı sın Kanununq muhalefet ve bır talama torenınde Ispanvol resmî şah. nesı de reTni sıfa*ı haız kımselere sıvetlerı ve Turkı\enın Madrıd Bu yavırda hakaret ıddıalarıle açılmış Davalardfln 3 une yuk Elcısı de hazır bulunmaktavdı bulunmaktadır Menderes vanmda Vıllalbı oldugu venı başlanmıştır Bunlardan bır ta halde nhtıms çıkarken bır bando nesı bır şaka vuzunden Akşam gaıkı memleketın mıllî marşlarını çal zete<=me Adap» zarmdan gondprılen m ştır haber tek7ibnın vavınlanmasıle ılgı Arkası Sa 5 Su 4 te Arkaa Sa S Su 4 tt Dün de 24 basın dâvosına bakıldı Havadis gazetesi mes'ulleri aleyhine Inönünün muvafakaîile açılan dâvaya da dün başlandı Bölükbasi Konyada httnuşacak Ankara 15 (Cumhuriyet Teleks) C K M P Genel Başkanı Osman BoKıkbaşı beraberıne bazı Genel Idare Kuru'u uveleıı ıle Kırşehır mılle'vekıllerı olrugu halde cumartesı gunu otomobılle Konvava gıaecektu Osman BoluVbd»! pazar gunu Komadakı partı kongresınde hazır r i lunarak > bır konu«ma yapacaktır Geiıel Ba^k^n muteakıben Es.Wı=ehır Bılecık ve Buısay a ffiderek partı teşkılâtı ıle temas'larda bulunacaktır Günaltay Savcılığa giderek ifade verdi CHP II Başkanı Şemseddın Gu ren bır ıfadode bu'unmıi'tur II Başkanı daha sonra kenrijs 'e poruşen gazetecılere Agrı Val s.>ıııı K V Kanunu tasaıısı ıçın ılerı <=urdı ?u goruşunu ele alarak »Bu poınsler bızım ıddıalarımızı tevıd etîıvor Bundan daha kuvvetlı bır r'ehl olur mu'> demıştır MılletvekıHerının vurd gezisi Dıger taraftan C H P mıll^tve kılierı \ urd ıçı gczılerı (,m pro gramlarını venıden gozden gecı m ş ler ve bu cumleden ılk olarak Sıvas mılletvekılı Turan revrıog'u Adana mılletvekılı Genel Sckretpr vardımcısı Kemal Satır ve Ankara mılletvekılı Ismaıl Rustn Ak'a 1 n Cuma gunu Trak>a sevahatiT 1 çıkmaları kararlastırılmis^'r «Tlk taarruz» adı v u V n bu gezlde Çorlu Kırklareh Tekırdeg Edırne vılâvetlerıne gıdıl^rek D P 'ktıdarının ıç ve fiış po ıtıkacı ş ddetle tenkıd edılecekhr Bu «evaİMtı muteakıben de Inonn tehıı e tığı Izmır \e Ege ge7iMne 2 M ^ ı s tarıhınde Istanbuldan b>slıvacaktır Savcılık, C.H.P. İl Baskamma pazar niiııkii k«nnsmasmda bMSeftiğf şahısTârm kimler «itfağmnı kendisine nalta\ ın geçen Pazar gunu Sarıverdekı Bahçekov Ocagının aç'lı şında vaptıgı konuşma ıhbdi lelâkkı edıldıg nden •v.endısı dun Sa\ cılıga çagııı'aidk ıladesıne nıuracaat edılmıştır Gunaltav bu konu^ma sında bır takım şahıslaıın dııı K)svesi altında propaeand<ı \aptki<irını belııtmıştı Sa\cılık bu iihı«ların kımler oldugunu ogıenmek ı«temıştır G ınaltav saat 15 te Basın Savcılıgına gıdeıek 15 dakıka su Bu sevahdtkr vaz sınuııa k idar fnsı'aiız olarak de\aTi <d»rektır Turan Gunps'n 1 evin.ıtı CHP lılenn bıl ııl «ecım k,ım panvasma bas1ar'ık!^n huaunlercıe Paıtı Meclısı uve'fi ınd o n Tman Gu neş bu seçmen kut kt>ı ı me\?ı undakı d"mfcnı re\ db'andıran A dalet Bakanına d m lekrar cevab vermıstır Bu demectnde k^ıınn tp'<l f u n sadece Ada'et BaVanı fırsfından bd zırlandıg nı snv'empd^n' ı f a lr e den Guneş sozlenne şu jekılde devam etmıs*ır n Ben'm «ojledı^ım >=ecım k u tuklerının ıd^lı msk.ra'ır tardfıı dan hazıtlanması •ııaf^tt' ^e ve kanşık'ıga «ebeb old çunun \da Urfada garib olay Urfa 15 (Telefonla) tb sene^enberı Urfada gorulmemış carıb bır olay halk arasinaa havret ve heyecan uvandırmıştu: Urfanın gııpegunduz k^ranlıkta kalma« na sebeb olan ve ın an uısanı goremn ecek derecece guneş '=ıEinı vok eden bu olav e\veld sarı, bılâhare ko \ u k 71' renkte toz bulutlarının Uıfa sema'inı kahn bır t?baka halınde k=plamasıdır Saat l î «ıılannaa va=ı*alar l<;'k vakmak «uretıle dolaşahılmışlerdır Y aan kırmızı çsmur vaemurundan sonra Urfa Euneş ışıgına kavuşabılmıştır Arkası Sa 5 Su 7 de ~ Elâzığda selin yantığı tahribat tesbit edildi 7 asker yıldmmdan yaralandı; 20 den fazla ev yıkıldı, 150 ev hasar gordu; maddî zarar yanm mılyon lıra, hayvan zayıatı var Eıazıç '5 ıTeiefonlai Dun saat 18 den ıt baren sel iekhnı elan tu. fanasa \agmurların tahrıbah munakale ve muhabere mıkansızlıklan dolajısıle mubalaaalı sk^ettırılmı *ır Dtı Rece 4 baha kaior vapıtan çab=malara raemen karalaıH telefon ve tel^ıaf ırtıbatı temın edılememış ve ko\lerden habor alınsmpmıstır Kızılav Emn vet Muriurlusu \e t Bir assubay yüzbaştstm ötdürdü Katil, cinaveti isledıkten sonra intihar etti Şehirde 5500 kaçak inşaat tesbit edildi o Kontrollann tesirsiz olması dolayısile kaçak inşaat her yıl devamlı sureHe artıycr Flâzığ Beledıvesı mensublnruidan teşkıl edılen bır komıte bugun, za rar ve zıvan tesbıtıne başlamışrır Mu«tafapaşa Kjltur ve Kesvık mahall^l'r nae el buvuk tahribat >apmıs 20 den t ?\ ev v k Imış 150 ev agır veva hafıf olmak uzere hasara u^ramı^tır Can kav bı olmamas na ragmen h«\van zaj latı mevcuddur DOĞt BERLINDE ET KUVKUGU Ikıncı Dunva Harbınm soıu ermesınden bu yana, 14 seııe gte<,mış olmasına rağmen komunıst işgalı altındakı Dogu Beı'ınde et buhranı halâ gıderüememı.tır Hdl(c vukarıdakı resımde goruldugu gıbı kasab dukkânlarınn onlennde kuyruklar mevdana genrmektedır Et vukarıda goıuldııgu gıbı kasab dukkânlarımn onlennde ku\ruklar mejdana getırmektedır Et buhıanını, bırçok Dogu Berlmlının Batıva kaçıp sıvası multecı olarak kabulunu ıstemesıne sebeb olmaktadır Sa 5 Sıı 7 de ¥FI\I Komedyası [Ialide EdibAdıvar diyor ki «Se\da sokağı komed>ası» nın gectıgı >er de «Smeklı bakkal" semtıdtr O semtte bu ısımde bir sokak bulamazsı nız. Fakat halk orada gecen vakalardan ilham alarak sokaj;a bu adı takmıstır . Or. Kiiçiik ile Makarios'un tavsr e!eri =1 Liderler, daha once ko\ §| W lerını terketmek mecbvı §| % rıvetınde kalan Turk ve ğ i Kumların sımdı hic korku § 1 duvnıadan \erlerine do 1 ü neceklerini bildirdiler = Müteaddit ekipler kurularak gece mesaisine de başlandı tahmil * tahliye faaliyeti hızlandırıldı | 3 Başka cıhetlere tahsıs edılmış bulunan antrepoların ve ıthalat em tıasının muhafazasma musaıd dıger sahalaı ın mevcud tessleıe ılaveten bu ışlere tahsısı kararlastırılmıştır 4 Buvuk paıtı halınde gelen ve >a gelecek olan hamulenın Anadolu da murettep oldukları mPhallere va kın Iırranlaıa tahhveM suretıle de Istanbul lımanının vuku hafıfletıle cektır 5 Avrıca hususi eşhasa aıd vü zer vasıtalaıın da daha genış olçude knplanması suıetıle tahlıve «me hız veıılmıs bulunacaktır Hula«=> her turlu ımkândar fav dalanılmak suretıle lımandBkı mkı *ıkhğ n en kısa bır zamanda tzalp ğ edıletegını I P bundan sonra gelecck ş lthalât errtiHsm n da zamanmda tar S Arkam Sa 5, Su ) d< Utanbulda kaçak ınşdat gurden | K^çak mş«at daha zıvade çehır g\ıne belırlı bır şekılde aıtıra\a b=ş l nufu<;unun en kesıf bulundugj Bevlamıstır Son bır vıl ıçınde şehıımız. j oglu Sışlı Er" ronu ve F? ıh eıhı de 13 kaza 51 nahıvede orta'ama 5500 semtlerınde vapılmaktadır Kaçak ın kaçak inşaat >apıld gı tesbit edılmış , jaat başlıca uç şekılde vrpılmak«a Arkası Sa 5 S Erzurum, 15 (Telefonla) Hak tır kmda tahkıkat yapılmasından mug ber olan Assubav Kıdemlı Başçavuş Yusuf Turan bugıın boluk komutanı Yuzbaşı Fahrı Arabacıoglunu vazıfesı basınaa şehıd etmıştır Mutecavız K demh Başçavuş da, hâdısevı muteakıp de hal ıntıhar etmıştır Yuzbaşı Arabacıoglunun cenazesı yann torenle kaldırılacaktır Bir ayda 16 bin ( | lira toplayan vâız | 1 ş s ğ ş g ş ş s = = §§ B ğ r Ş T Turgudlu 15 (Telefonla) | Pamazanda şehıımız carıı'e p ımde vaız veıen 32 vasındakı g Sıvaslı vâız Yusuf Ugur 10 1 bını kadınlardan olmak ı zere = 16 bın lıra toplavıp bugun g trenle Tuıgudludan avrılmış = tır Vaızlaıında 33 surevı H bılmıven kaıı ıle kocanın cın ş 3i munasebetleıının zına savı p lacagını ıleıı suren ve kadın 3 gruplarına gu^ul apdestmın p nasıl ahnacağını tanf eden va g ız hareketınden once »a n^a = ' kamlıga celbedılmıştır Bır p | daha gelmemek uzeıe Tuıgud ş l sKudaı , î'ihsat^ız ol trak ınş^ e diımek*e olan oı V?*ap Cöph 0 1 luyu terkeden vâız Yusuf gar = Ocağı > C H P hlprın ^ıkâvetı Uı» mıe cıın ı cılı'cr t^r?fi'TJ"n w ıda çok kalabahk ve knd'i'ı ğ erkekh bır guıp t^r^fı ırlan x YARIN NEŞRE BASLİY0RU2 Konidiıunın verdıgı ızahatı 3 uncu sahıiede okujunuz! \nkaa lî (Telefürla) îstanbu' lımanında beklıven gemılerdekı ıt halat emtidsının suı atle boşaltılma sı husnsunda Denızcılık Bınkasmca alınan karar ve tedbnleı hakkında Banka Umum Mııduru Samı Sehben derler asagıdakı ızahatı vermışlır • Kısa bır zaman fasılası ıçmde ko Lefkoşe 15 (Hususı' Bugun butalardan I^tdnbul hmanına kullıvetlı rada Dı KUÇUK ıle Ba^pıskopo** Ma ı'hal mdlı gelmış ve buna mukabıl karıo* bır toplantı vapmışlardır Ba Ramazan munasebetıle tahlıj e hu. kanlar konsev ı bınasında ceıej^n susunda fazla mesaı 3 apılamamış eden toplantıdd Kıbrıslı Turk ve bulundugundan lımanda bır mıktar Rumlaıın lıdeıleıı her ıkı cemaatı ıthal malı terakum evlemıştı Itha ılg^endıren çe'idh mebelelerı muza lât emtid*:ının suratle tahh\e 1 ıçın kere etmışlerdır 1 Tahmıl tahlıve ışçısı tez\ t Kuçuk ve Makarıos evvelce cere edılmış ve muteaddıt ekipler ıle van eden hâdıseler sna^ında kovle gece mesaısıne de baManm'ştır ıını tetkptmek m?H.bur!\ eîmdp k î^n 2 Su Heıınlıklerı ıtıbarı'e tahlı Tuık ve Rumnrın bunddn bo\ le hıc veve n usaıd ııhtnnların KaHpsınien Arkası Sa 5, Su 7 de faj dalamlması takarıur eylemıjtır. meıat'mle ugnrlanmıştır hmleimı^ ır Yııkpr ddkı resımde Uskudardd Brâl rba c ı rıd e s ' " a r 1 1 DP ı Iprı i mh ıKız old sc ınps'ü r a 3111 t l " i \e <tun P " ! ' • 7?C Vıt^s n"a r ıhuılpnfn ın^sit corııl mekteau D P U,kıLtı dun de O.ılaUda oır Vatan Cephesı ocagı aç ınıjtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog