Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Haziran Çekilişinde 38600 lıra tutarında para ıkramiyelerı Son para yatırma tarıhı 15 Nısan 1959 129 talıhlne DEMIRBANK sızırı bankanızdır. u m h u r i yet KLreucusurruNus NAD! HncH 19 479 X4.*t/4 Telgraf ve mektub adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kotuau tttanbu) No: M6 Telefonlar Umuml Santral Numaraaı: 2 2»298 ¥azı Islen 224299 Matbaa 224290 « ı VarŞamDa t r v; * *> NJSan Halide Edib Adıvar KütEyal Âkile Hanım SoMğı Sinekh Bakkal Doner Ayna Yolpalas Cınayetı I p \ Ateşten Gömlek | 500 Kr. 500 > 350 > 350 > 100 ı Ahmet Hait Yaşaroğ'u Kıtabçılık Şıdketi İstanbul Muhalefet çalpası büyüdü istilâsma u ğ r a d ı Günaltay ise dün irtica kosiosuna yeniden temas ederek "bu memlekette particilik hedefleri üzeriıtde vatan meseleleri vardır. Bu konulard a, bütün vatandaşlar ve partiier beraber hâreket etmek mecburiyetindedirl er,, diyor irtica konusunda iktidarEiâ zığ h u k m u adaletın d e verecegı şuphesızdır» dedı 1..1 .. j ı « • J • • L • * J* J J * Şehrin isabetinden 2 se f Devlet Radyosu, C.HP. İstanbul İl Baskanının Evlerin yüzde 40 ı tahrib oldu, askeri birlikler sellerin tehdid ettiği evleri boşaltıyor son demecine cevabmda «Günaltay hakkmdaki ana caddesindeki Selin yüksekliği bir metreyi geçti, yıldınm ^ öldü> dvar köy erden habe V ahn^yor İstenirse ISıı İs ıri iktıdar partisinden, oburu muhalefetten iki polıtıkatının genlık hareketlerıne karşı sovledıklerıni avnı tarıhlı gazetelerde okuduk. Cumle japıları ve ele aldıkları orııekler bakımından bırbirının tıpkısı degılse de bu iki demeç arasındakı ruh ve anlam eşıtlığını ınkara jer voktur. Her iki polıtıkacı da memleketımızdekı irticağımsı kunıldamşlardan şikâ > etçıdir. Demokrat Partılı Nazlı Tlabara gore bir takım yobazlar halkın kutsal din duygularını somurerek kendı çıkarlarını jurutmeğe bakmaktadıılar. Ataturk Turkivesinde kadını veniden çuvalt gokmaga heveslenen bir zıhnıyet hortlamıştır Buna karşı avdınlar'dıkkatli olmalı, gerilik krmrldnnışlnrını azımsamıv arak masura vatandaşı uyarmalıdırlar. C.H.P. H Şemseddin Günaltay ise, yobaz telkinlerinin en zıvade kızıllara jarıvacağını soylijerek iktidara bu konuda tıtiz davranmayı sağlık vermektedir. Ankara 14 (Cumhurıvet Teleks) C H P istanbul 1 Baskanı Şem 1 seddın Gunaltav geçen pazar gunu Sarıverde Bahçekov ocağının açılması munasebetıle \aptıgı konuşmada «komi'mst ajanları dm âlırrn kısvesıne gırıvor» seklınde ıddnlar llerı surmuj ve Turkıstin, BuUarıstan. Ruman\a \e Yueoslav vadan memleketımıze gıren bu ajanların koylerde dın âlımı sıfatıle turlıi menfî propagandalar vaptıklannı ıddıa etmıştı Şemseddm Gunal1 lavın hu soz'erının akıslerı devam etmek tedır Bu munasebetle bu akşamkı RaHı o Gazetesın e şu ne«n Arkan Sa 5 Su i tt • Elâzığ 14 (Telefonla) Sabahtanberı şıddetlı yağmur saat 18 den ıübaren »el şeklını abnış ve evlenn yözd« kırkını tahrib etmıştır Koylerden ve cıvardan haber almak ımkânı yoktur Askeri bırhkler ve ıtfaıje ekıplen »el altındakı evleri boşaltmakla meşgiıldtır Ana caddedekı selın yükseklığı bir metre\>i geçmektedir Bu arada yüdjrım isabetinden umı tesbıt edılemıven iki kı^ı olmuştiır Yağmur butun şiddehle devam etmekte olup hasar mılrtarını şu anda tesbıt ımkânı yoktur. Orman ordusu kurulması isteniyor Isianbul lımanında beklijen şilepler •«*. Yeni Meclis Binasında Yangın 1" lıs binasında cılâ ışlerı vapıjııken ıTıner» maddesının parlaması uzerıne yangın başlangıcı olmuş ve bazı ahşab malzeme ıle sandıkların janmasına ve bırıa camlarının b.ıvuk bır kısmının çatlamasına sebeb ofmuşfur Resımde vangm k'.sa zamandS sondüruldıvğü yern B M Meclısı ve onunde duran ıtfaıve arabelaıı gorulmektedır Miinhal oian Bakanlıklara dair scru o Maras C. H. P. milletve ı kana te\ıih ettifi sorıuia: «Tarıhte ho\le bir idare şekli gorıılmus mudur? dijor Ankard 14 (Cumhuııvet.Teleks) Maraş C H P mılletvekılı Emın Sb~2İ bugun munhal bakanhkldi ıa ılgılı bir soru onerge>ını B M M Başkanlıgnıa vermıstır C H P mılletvekılının Basbakanın cevablanrîırmasını ısîedıgı oneıgesı so>ledıı Arkasn Sa 5 Su 2 de Biz bu iki konuşmavı devrimlerimızın selâmeti jonunden umud \erıcı bulduğumuzu helırtmek isterız. Gerçı şimdiye değin muhalefet ıktıdarı hep gerılığe tavız vermekle suçlandırmış. iktidar da muhalefetın ufak tefek bır takım olayları şrçırip propaganda yaptığını ileri sıırmuştur. Bu iddıalarm altında az çok bır gerçek payı bulunabilır. Asıl onemli olan nokta. irtica konusunda partiier bırbirlerıle dıdışirken, kımi murtecilenn me\danı boş bularak fırsattan istıfadeve kalkıştıkAnkara 14 (Cumhurı\et Teleksi landır. Bır robazın bir camıde 12 gun suren Seker Bavramı tâtı. punduna getırıp devrimler alevlıine lınden sonra B M M \arin \uklü i'erı geri konuşması, buvutulmeğe bir progıamla çalı^malarına baslna gunde değmez bir olav savılabilır Fakat caktır Ya^ınkı oturumun on camıde on vohaz avnı şekılde ko mınde 54 kanun teklıfı ve komı>! nuşmava başlar ve buna karşı ted yon raporu ver aîmıştır Anajasa ve Adalet Komı<<vonlan bır alınmazsa. o zaman varın hesabına kav gulananlara hak vermemek de guç olur Zaten hafızamızı voklar^ak. dev rimlcrimızin bujrunku sovsuzlaşmaga vuz tutmuş halınin ası) «ebebi. başlangıçta bu husıı«ta veter derecede hassas davranılmamasıdır. Çok partılı havata gırmeğe karar verildıği an. ilk i? o'arak devnmler konusu polıfika d<sı edılmeli. Atatürkun so«\al esorlerıne toz kondurulmasma goz vumuimamalı idi Savın Gıınaltav | dan ozur dıleriz. fakat aldanmıvor« k tıırhelerin acılma^ı gibi, »slm ( rla helki masum. fakat taaisup a"ırnlarını ce«aretlendirecek ilk musaadeler onun hukumetı ramaj nında verilmısti O kuctık musaadeler nicin verild""" O kadarla vetinıleneceçi. yann Hiskaları ış ha^ına eelirse daha ilert eıdilmiveceğı nereden bılınivor1 d'i ' Gorulııvor ki objektif olarak ri'«ıınuldu<hı zaman irtica konıısunda tek tarafı suclandırraak kolay o!"iuvor Savın Nazlı Tlabarın demeci hakkında da hir çift *oz sovliyelim Bu bavan dokuz vıldır milletv ekılıdır. Alaturk devTİmlerının vetiştirdiği eenc bır politikacı olarak şimdHe H"zuı kendi Partı Grupunda olsun, ^Jerjıste olsun gorevini hatırlavıp spsıni duvıırmıış mudur' Sayın Nazlı dokuz yildır Kuıev Ameril'dan tVakdoğuva kadar dtıııvanm ı'ırt hır verınde milletim'ri ivi bir < « ' tlde temsıl etmiş. fakat a<iil va.=• 7if<"iinın burada olduğ^ınu araba hiç ıınutmamıs mıdır' Manılla'da Turk dev rımlerinin milletimize kazandırd'2ı hamle gucunden soz etmek propacanda vonunden şuphesiz favdalı b»r şe\dir O devTİmlerin vurdıımn7da sarsılmadan. orselenmeden votHıuını bilmek şartile. Bunıınla beraber, son iki demece bakarak hız varınımız hesabına ıırnıHe kapılıvor ve ıvımser olmak i««M.rıız TMıdar «aflarında da. muhalefet saflannda H eeulıçın oka NADJR NADİ Arkası Sa 3, Su. S te Meclis yüklü bir programla bugün çalışmağa başhyor Biıgünkü ohtrumun gündcminıle 54 kanun teklifı ve komisyon raporu var nın evvelce sonuçlandırdığı 105 mılletvekılmın dokunulmazlığı ıle ılgılı dâva dosvalarına aıd 21 komıs von raporu da varın Mechste nıhaî kaıara baglanacaktır DokunuİTnazIıgınm kaldırılmas: mahallî savcılıklarca ıstenen fıkat karma komısvon Arkası Sa 5, Su 4 te İstanbul limanı protesto edildi Beynelmılel Liman işlet melerı Birlıği, limanımızda birıken şıleplerın maliarını boşaltamıyarak aylarca bekletılmelerinı şıddetle protesto etti ve durumun duzeltılmemesı halınde İstanbul lımanının kara lısteye alınıp, ecnebi gemılere kapatılacağını bıldırdı: dün Ankarada Merkez Bankasında yapılan muhım bir toplantıda lımanın durumu ele alındı Limanımızda bırıkmıs bulunan Bırl gı Denızcılık Bınkası Lıman Tuik ve ecnebi bsndıalı gemıleı.n | Içletmcsıne bir telgr?f çekerek dumaliarını tahhye edememelerı ve bu; rumu protesto etmıştır Merkezı H mburgda bulunan teşdurumun, vuk getırmış bulunan şıleplerı ajlarce limanımızda baglı kılât pıote=to telgrafmda Lıman lşkalmak mecburıvetınde bırakarak letme=ının be\nelmılel lıman ve bu\ uk ?araı a '^ebebnet veıme«ı uze. tahmıl, tahlıje anbsmasına uvgun Arl ası Sa 5 Su 1de ııne Bevnelmılel Lıman Isletmeleıı B. M. M. ne verilen bir teklifinde «Böyle bir ordunun icab ettirdiği masrafı eene ormanın karsılıyacağı belirtiliyor Ankara 14 fCumhurıyetTeleks> Orman dâvası B M M ne verilen bır kanun teklıfıle yeniden ele ahnmış tır Ormanların tahrıbını onlemek, bugunku gıdıse manı olmak ıçın b a . zı tedbırler ıhtıva eden teklıf D P. Sinob mılletvekılı Omer Ozen tara | fıcdar» yapılnuştır. ı Teklıfın gerekçesınde 10 buçuk mil 'yon hektaıdan ibaret olan ormanla rımızm muhım bır kısmının bozuk ! vasiflt koru ve baltalıklardan ibaret oldugu otlatma ve tarla açma gıbi çeşıdlı sebeblerle ormanların azal' makta bulundugu behrtılmekte, mev ' cudu sakır.mak ıçm koruvucu tedbırlerın alınması ıstenmektedrr Arfcnsı Sa. S, Su 3 de İtalya bize kredi açtı Zorlu ile Pella dün Romada anlasmava vardılar; kredinin miktarı, 50 ile 60 milyon dolar arasında YENI Sevda Sokağı Komedyası Sajfiyede «Kiralık» levha laruıı seyreden bir vatandaş Sayfiye kiraları alabildiğine arttı o Komisyoncular, Boslancıda yaılığı için 25 bin lira isienen yalıya Kelepir diyorlar Bır hrffta once ıRuh saglığı hafta. sıi munasebetıle basınımızdakı ya •vmları ve teıtıplenen konfeıansları takıp etmek fıısatını bulmuştuk Tıb aleırırrızm savılı ustadlarının hava degış!^!!!!! ıuh saçhsma sağladısı favıirla ı belııten tavsıvelerını dık kate dlırak dun şehj ın ız savfıvele rınde muıevazı gelnlı bır aıle ıçın yazlm aradık Evvela Anadolıı \akas.ından başla dık Kaları s, Ç {tehpv uzlar Cadde. bcstan Suadıve ve Bo«tancı semtle rındekı duıuuı s ı mc'kezdejdı Kalamış ve Çıftehavuzlaıda nısbe ' ten eaddeve vakın ıkı odalı ıle altı odalı evlenn kırası 5 ıîâ 10 bın lıra arasında degışıvordu Yalıların >az Ankara 14 (CumhunyetTeleka) Bundan bır muddet once İtalyanın Turkı^ eye 50 ku*ur mılycm dolar kredı açmaM mevzuu uzennde temaslara başlandığı bıldırılmıştı 1 Mayıstan itıbaren mer'î olacak yenı fıata gore Bugun emın kavnaklardan aldığıhavagazının metreküpü kırk ıkı kuruş olarak mız bılçıye gore Dış Işlerı Bakanı Zorlu ıle Italyan Dış Işlerı Bakanı tesbit edildi Pella arasında bu konuda son goruşmeler vapılmış ve bır anlaşm^va Ankara 14 < Cumhuriyet Teleks^ metrekupu ıçın 42 kuruş odenecek. varllmıştır Buna gore Italva TurSanavı Bakanlığı Ankara İstanbul ve tır k l e e Bu gece geç vakıt kendısıle goruş { i y 50 ılâ 60 mılvon dolar araîzrrurdekı havagazı ucretlerme ^uzde sır d a kredı verecektır Fazı ve o33 3 rıspetınde zam yapılmasını ka tugumuz br vetkılı istanbul ve Izrarlaştıımışrtr Zam bır majıstan ıtı mırde de havagazının avnı nıspet da deme muddetı Turk hukumetınrn, hılınde avaılandıgını bıldırmıştır An | Avrupa Tedı\e Bırlıgı mem1°k°tbaren ^ ururluge gırecektır Arkası Sa 5 Su, 3 te • Ankara Beledıyesı hâlen abonele karadakı zam nıspetı vuzde 33 3 dur | rıne havagazının metrekupunu Be | ledıye resmı ıle bırbkte 32 kuruşa sat ı maktadır Sanavı Bakanlığı havagazı teaıslermın ıstıhsal hesablarını vaptıktan sonra garın metrekupunu 40 kuu ruş olarak tesbıt etmıs ve bunu beledıyeve bıldırmıştır Ikı kuruşluk be'edne re^mmden sonra havagazının Havagazına yüzde 33,3 zam yapıldı Edib Adıvar diyor ki «Se\da sokağı komedyası» nın geçtiği yer de «Sinekli bakkal» semtidir O semtte bu isimde bir sokak bulamazsınız. Fakat halk orada gecen \ak'alardan ilham alarak sokağa bu adı takmıijtır.. lık kırası yanına vaklaşıhr nısbette değıldı Sozde mobıhalı bır yalman uç avlık kırası ıçm 20 bın lıra ısten mektevdı' Mobılva ıle t=frış edıldığı ıddıa edılen yalıdakı duıum cıd den eu'unçtu Salonu uç hasır knltuk susl'ivoıdu Yemek odasında bır tahta ma'a ve etirifında doıt tahta A r k n s ı S a 5 S u l d e Kıbnslı Rıımların Turklere tavsijesr "Buralar artık Yunanistanın malı olacaktır. Cok uzakta olmıvan Türkijenize gidin» Kıbnslı Türkleri yıldırma Maarif Vekili öziir dilemeyi kabul ederek Vatan, ı dâvadan v a z g e ç t i Ertugıul Muhsının, Devlet Tı ( sıyetını tahkır edıcı \e Mıllı Eg hm yatro«u Genel Mudurluğunden u Bakanını kuçuk d u ş u u ı u ı \ , mc'a zaklaştırılması uzerme vazılan ^vc bulunmak suçu ıle aulm]"> olan dâyazıdan dolavı Vatan gazetesı sanat vanın duruşmasına, djrı dp dev ara jazaıı sahıbı ve vazı ışlerı mudu edılmıştır 2 Ağırc°za nidhUmesmru alevhme hukumetın manevı şah Arkası Sa 3 Su 6 da Tedavüldehi para arttı Mtrkez Bank ^ ı m snıı hıılt utp 2oıe tedavuldekı para miktarı 3 495 808 337 li'adır EmısMinda ^hır h=îft3 evvflne go ıe 124 nıüjon lıra artif vardır. Ludwig Erhard mayıs başında Türkiyeye gelecek C U M A GÜNÜ BAŞLIYORUZ Bon n 14 ( A P ) Bct Almanya Iktısad Bakamı ve Başbakan adavı Luduıg Erhard m mnvıs ajının ilk ffunlerınde Turkıve ve İranı zı\aret erVceğı rlun Batı A! m tv A îktı?d Ba^^nl gı tarnf n^ n PLi'Kİanm ştır Lefkoşe 14, ıHususi' Kıbrıs i Anayasa Komıtesınde Turk He>etı ' Başkanı buluran Pıof Nıhad Erım bugun sabah Strazburga haıeket et ; rruştır Eıım bıı hafta sonra Kıbrısa avdet edecektır Pıof Eı ımın donu şune kadar toplantılaıa Doçent Suat Bılge ıle Temsılcıhk Başsekreterı Alâeddm Gulen katılacaklardır Başta Makaııo"! olmak uzere Rum Udeı ler ıvı nıvetten dem vuıdur'îun lar, Rıımldr Zuııh VP Lonrlra Anl^f malanndjn =or a Tuık cem<rttıiı vıl dırıp, usanrf'r p Arl^rlın taç n n k ] Arkası Sa. 5, Su 2 dı I Babaugul iaimanjar vc Selâmı Akpınar, dtınku
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog