Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ALTl CUMHURÎYE1 14 Nisan 1959 Hcrzircm ayında Istanbul Kıbns ve Atina karmalannın İstanbul Futbol Turnuvas ı YARIN Turnuvanın dördüncü takımı Kahire veya TelAviv karması oSaeak Başbakan, turnuva şampiyonu ıçin oıiaya bir kupa koyuyor Federasyon kupası Pazara başlıyor Beden Terbiyesi Umum Müdürlü Aviv karmalarından biri olma» çok ğüne yakm çevreierden haber aldığı muhtemeldir. mıza göre Millî ligin sona ermesini Başvekil kupa koyuyor I müteakıp, 15 hazirana doğru üç gün Bu turnuvanın gaübine Basvekidevam etmek ve her gün ikişer maç limiz Adnan Menderes tarafmdan yapmak üzere beynelmilel dörtlü bir büyük gümüş bir kupa verilecektir. futbol turnuvası tertiblenecektir. Dördüncü takım? Dolmabahçe stadında tek devreli lig şeklinde yapılacak olan bu dört lü futbol turnuvasına katılacak tiç takım şimdiden kat'î surette bellidir. Bunlar (Istanbul. Atina ve Kıbns karmalarıdır). Kıbns karması Türk ve Rum futbolculardan kurulacak. tır. Dörtlü takımın Kahire veya Tel katıJacağı Yüzde Yüz Bu Vatanın Yüzde Yüz Bu Milletin Mecmuası TARİK COĞRAFYA Dünyası ÇIKIYOR TÜRKİYE DUNYA Atatürkün 45 sene evvel yazdığı mektüntan bir kac parça: «Bütün hayatımda, bu ane kadar takibettiğim gaye. hiç bir vakit şahsî olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye teşebbüs etmiş isem. daima memleketin, milletin ve ordu nun nam ve menfaatine olmuştur. Hiçbir zaman şahsımın teferrut ve temeyyüzünii nazan dikkate almamişımdır. Bu gün dahi mesleğim. mazide uiduğunun aynıdır. Gayesi Vatan ve Milletin tahlisi ve Oıdunun ıslâhı noktasına matuf olan ve bu gayeyi nezih ve her türlii hissiyatı şahsiyeden âri olarak takibedenlerle beraher çalışmak, bence en şerefli bir sây olur. Bu şartuı ademi mevcudiyeti halinde memlekete muzır olmaktan Allah beni vikaye etsin.» «Bir takım insanlar vardır ki. benimle gayet samimi arkadaş gibi göriindükleri halde, bilmem ma/inin bazı suitefehhülerinden mi. yokia bazı meslek ve me^rep ihtilâfaündan mı nedir, hakkımda fikirleri daima menfîdir. Ve zannediyorum ki. bazı kimseler hâl ve âtide bir guna ihtilâf zemini kalmamak ve bu suretle vatan ve millete hizmet (!) eyleıniş olmak itikadiyle, bcnim her ne suıetle olursa obun izalei vücudumu dahi caiz jförebiliyorlar.,. Ve büyük insan, o zaman çok ileriyi görmüş, 1. EKinya Harbinin Almanyanın mağlubiyeti ile neticeleneceğini bilmişti. Bu son dcrece mühim yazının tamamıru ilk defa Mustafa Kemal'in kaleminden okuyacaksınız. Kalblerinde Atatürk sevgisi yanan her Türkün gururla ekuyacağı bu mekrup, millî tarihimizin en kjymetli bir vesikasldır. Millî lig maçlan tehir edilmiyecek Fenerbahçe ve Beşiktaş idarecileri tehire taraftar olmadıklarını söylediler Fikret Altınel; «İsterse Beşiktaş maçlarını tehir ederiz» dedi Dün akşam Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde toplanan tertip komitesi bu hafta yapilavak milli lig maçlarının tehir edilmemesini karar altına almıştır. Toplantıdan sonra ko nuştuğumuz Fenerbahçe temsileisi Talha Altınbaşak şunları söylemiş. Yiiksek Ticaret ve Deniz Ticaret finâle kaldılar tstanbul Yüksek Okullar arası fut bol maçlarının dömifinal müsabakatir. « Ordu takımma oyuncu ver ları dün yapılmıştır. İlk karşılaşmadiğimiz halde milli lig maçlarının te da Teknik Okul Öğretmen okuluna hirini istemedik.» Ayrıca Beşiktaş hükmen galip gelmiş, ikinci maçta temsileisi Feyzi Uman da tehire taise Yüksek' Ekonomi ve Ticaret Oku raftar ohnadığını beyan etmiştir. Beykoz bu seneki transfer içtn şim lu Güzel Sanatlar Akademdsini 101 Bundan başka maç saatlerinin 1416 diden para bulmaya çalışmaktadır. mağlub etmiştir. Bu maça Yüksek olması kararlaştırılmıştır. Haber aldığımıza göre Beykoz bu Ticaret şu kadro ile çıkmıştır. Fikıet Altınel ne diyor? ay içinde 50 bin lira toplamış ve bu Necmi (BJK) . Metin (BJKı, Yıl Ankara 13 iTelefonla) Federas. parayı ayırmıştır. Beykozun genç ta yon umumi kâtibi Fikret Altınel kımmda güzel oyunları ile dikkati dırım lAdaleU Tamer (K. Güm• Beşiktaş isterse yalnız onun maç çeken ve genç karmaya çağırılan Ulu rük>, Hamdi iVefaı, Yalçın 1 ıB. Belarını tehir edebiliriz. diğerleri de er Sonayla Beykoz bu sene için an yit . Şükrü, İsmail ıG.S. , Ertan (G.Sı Mete ıG.S.ı, Yıldırım (B. Spurı vam edecektir demiştır. lasmıştır. Mulıtelif kulübler bu rrüs İlk devresi 51 Ticaretliler lehine Bu haftaki milli lig maçlan tait oyııncuya teklifde bulunmaları. Cumartesi: (İstanbulda» Adalet na rağmen Uluer Beykozda oyna kapanan maçın gollerini Ertan 3, Me Gençlerbirliği, Karagümrük . Demir mak istemektedir. Diğer taraftan Fe te 2, İsmail 2, Metin 2 ve Fevzi atspor, (Ankarada) Beşiktaş Ankara nerbahçe genç takımından yetişen mışlardır. Güzel Sanatların yegâne golünü ise Vefalı Mustafa atmıştır gücü, Fenerbahçe Hacettepe. Sonra, Sanyer ve Beykozda oynayan Gelecek hafta finâl maçı Yüksek Pazar: (İstanbulda) Adalet De.Mustafa Yümnünün G. Sarayla anTicaret ile Yüksek Denizcilik okulu mirspor. Karagümrük Gençlerbir laştığı sriylenmektedir. arasında Dolmabahçe stadında yapı liği (Ankarada > Beşiktaş Hacettepe, 1929 yılında Foto IMuncacsi tarafından çekilmis bulunan sevfcili lacaktır. Fenerbahçe . Ankaragücü. F.I.F.A. Umumî Kâtibi 93 Harbi için bugüne kadar yerli, Atatürk'ün bu görülmemiş resmi dört renkli olarak mecmuanın ka(İzmirde) Altay îzmirspor. Karyabancı bınlerce eser neşredilmişpağını süslemektedir. Türkiyeye gelıyor şıyaka Göztepe. tir. Fakat, (Tarih . Coğrafya DünFedeTasyon kupası maçlan Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) yası) nın tefrika etmeğe başladığı Federasyon kupası futbol maçlan Yetkili kaynaklardan öğrendiğibu eser, bunların hiç biri ile muna bu hafta başlanacaktır. Dün ak. mize göre kayese edilemez, çünkü, (93 Harbi FİFA Umumi Kâtibi METTN OKTAY şam bölge binasında toplanan komiFaciasO, sade bir harb tarihi deGelecek hafta Bükrvşe hareket te DU haftaki proğramı şu şekilde Gassman ve Kir arkadaşi Yalçuk * *0* ğıl, daha o zaman hür fkirler saFederasyonu tarafında n mayıs ve edecek olan İstanbul hi.lter takimı tesbit etmiştir: vunan, harbin bütün facialarını Metin Oktay dedi ki: ya hîziran aylarında Türkiyeye «•vvelki gün yapılan seçme müsa19 nisan pazar: Hasköy Beyoğlutam bir realist görüşle kaleme alspor 10 da, Beylerbeyi . Kasımpaşa dâvet edilmiştir. Müsr*t karşılanan bakalarından sonra tespit edilmişdıkötan başka, hâdiseleri v* hâtir M kiloda Jilber Dalga (Sışli). 14 de. bu dâvet sonunda FIFA diselerde rol oynayan şahsiyetleri Maçlar Şeref stadında yapılacak ki itibarımızın artacağı muhakkak Sft kilo AH Gümüş (Güreş). 62,5 amansız şekilde tenkid eden hâtıratır. | kilo Nuri Akin (Bostancı). 75 kilo tır.. lardır. Harbe, Erkânıharb Binbaşı\ Serkiz Gi'lyapyan (ŞisH). 82.5 kilo sı olarak iştirak ederek Ruslara Teknik komitece milli takım kad' Cor. Korr.evo (B. Spor). 90 kilr. Saesir düşen Manastırlı Mehmed.Rirosundan çıkarılan santrfor Metin Hık Pekünlü (Güres), Ağ:rda. Arfat Beyin bu hâtıraları da tarihix Oktay dün bu hususta şunları söymizin bir çok meçhullerini aydıni da Ti''«>! •(BostancO. lemiştir: latmaktadır. Ordumuzun en salâhiI Güney Afrikada, «Şimdiye kadar futbol hayatımyetli şahsiyetleri, elimizdeki bu da ilk defa ceza aldığım için üzülyazma hâtıraları tetkik etmis ve muskalı futbolcular düm. Bu şekilde cezalandırılmamı hayran kalmışlardır. Hâtıra. 93 HarJohannesboure 13 ia.a.> Güney yersiz buluyorum. Pazar günkü Orbinin bueüne kadar Türk basmınAfnkada iki futbol federasyonu budu maçmdan sonra Ordu idarecikri B. M. M. koridorunda bir tabanca düellosunda can veren İstiklâl da neşredılmemiş resimlerle süslen lunmaktadır. hepimize izin verdiler. Ben de iznimi Sarbinin me§hur (Hakid Pasa) sı nasıl bir kumandandı? Ona neden I miştir. Bunlardan biri beyaz ırka. riiğeri geçirmek üzere Îzmire gitam. BuraDeli) lâkabı fekılmıştı? de siyah ve Hind ırklarına mfhsusdaki anrtenmandan haberim ölmadıMehmeJcik Avıupada müellüi M. Şevki Yazmanın bu şaheser tur. ğı için idmana gelemedım. Donuşte efrikasında sade Halid Paşayı deMl, İstiklâ! Harbimizin birçok bilGüney Afrikada futbol, Avrupa Kamp Müdürü Necdet Erdeme manedieimiz (Sır) larını da buUoaksımz. memleketlerindeki kadar büyük bir zeretimi bildirdim. Bugün de haberi Tefrkadan birkaç satır: alâka uyandınnaktadır. gazetelerden okudum.» FRANSA MAÇLNA Ç1KAN OKUU TAK1MIM1Z TarihCoğrafya Dünyası MecZenci ve Hind futbolcular sahaya «Halid Paşa teftişten sonra şu emri verdi: muası. en nefis kâğıda basılmıl Fikret Altınel ne diyor? muskalarla çıktıkları gibi, büyücüTabur. hiç hnsuma gitmedi. İnzibat altına almak lâzım. Bunun bir eserdir. Federasyon Umumî Kâtibi Fikret lerinin hazırladıkları zafer ik^irini cin evvrla bir riivanı harb kuracaksınız. Her böliikten birer kişi Her rayısı 84 sayfadan « sayısı Altınel ise, bazı oyuncuların milli içmeden futbol oynamazlar. Ayr'ca ıaklımla iıiam kararı verir ve hemen idam edersiniz. Evrakı tasdik 504 sayfa olarak bir cildde toptakım kadrosundan affı ve ceza hevücudlarına okunmuş bir toz süreı. lanacaktır. •tmek üzere sonra bana gnnderirsiniz.» jetine sevkedilmeleri hakkında da, ler. Cild kapaklanmız. şimdiden Heyecan ve ibretle okuyacağımı bu tefrika İstiklâl Harbimizin «Teknik komiteye itimadımız vardır. hazırlar.maktadır. Bu kapaklar, Yeni Yelken Ajanı : bir romanı olacaktır. Onların lüzum gördüklerini elbette okuyuculanmıza maliyet fiatından temin edileceginden okuyuyapacağız ve yazı geldikten sonra Tarih Ccğrafya Dünyası ORHAN SAKA cuların mecmualarını cildletMetini muhakkak ceza heyetine sev19 nisanda Lüksemburgda Luk sius, Konter, Ries Maylender. Ci. Evvelce bilindıği gibi yelken ajaHer yansı bir diğerinden güzel 84 büyük sayfa, görülmemiş re | mek üzere tcmiz muhafaza etkedeceğiz» demiştir. semburg ordu takımı ile karşılaşa relli, Halsdorf, Fiedler, Scheer.» nı Orhan Akra ajanlıktan istifa et. meleri menfaatleri iktiiasıdır simlerle. cak olan Ordu milli takımımız dün Lüksemburg takımı <W.M.) siste mek istemektedir. Akra Bölee MüŞeref stadının havuzu ve akşam Piyer Loti otelinde kampa mi ile pynamaktadır. Takımın en iyi dürüne de istifasını vermiştir. Bölgirmiştir. 16 nisan perşembe günü oyuncuları kaİFcileri, Santrahafları ge Müdürü Akranın yerine bu haf pisti yapıhyor Saat 11.00 de uçakla Brüksel üzerin ve santraforlardır. Takınıın her elema ta içinde bir tâyin yapacaktır. Şeref Stadının den Lüksemburga gidecek olan Or nı iri yapılı olup uzun zaman F.ski yüzme ajanı Orhan Sakanın du takımımızın kafilesi şöyledir. 1 15. asırda Anadolu (De La KAPTAN Cevdet Yakıb Baykalm bu ; mücadele edebilmektedirler. yelken ajanı olacağı söylenınektedir. onarılması Başkan: Kur. Albay Turgut Tu. Bruyer den tercüme). 2 Mehmed Âyazısı Yahya Kaptan hakkında bugüne J önerrüe ele alan na, Ekip şefi: Binbaşı îsmet Sertkakifin bilinmiyen şiirleri (Şeref Ergebilmediğimiz birçok hakikatleri ilk \ Beşiktaş İdare He , ya, İdareci: Ü Millî kayak takım'mızı davet eden Üsteğmen Mâruf Giray, nekon;, 3 Adana Müzesi (S. Çelikdefa açiklamaktadır), 13 Atatürkün | yeti çalışmalannı A ntrenör Binbaşı Sabahaddin Erkol) 4 Kırşehirde Türk eserleri kalemi ile Yahya Kaptan (Büyük Ata | Taıih . Coğrafya Dünyaa bu sahıziandırmış bu man, Hakem: Orhan Gönül. (Y Mimar AH Saim Ülgen), 5 Saray türk çok sevdiği. güvendiği ve kendi j yısı ile kültür hayatımızda yeni bir lunmaktadır. Bu Futbolcular: Mustafa. Sabahaddin. çığır açmış bulunmaktadır. OsHikâyeîeri (Nahid Sırrı Örik), 6 Âsine mühim vazifeler tevdi ederek yap | arada İstanbul Vâsıf. Rıdvan. Suat, Metin. Ergun, manlı İmparatorluğunurr 600 yıllık birieleri ile Konya (Abdülkadir Beyin tırdıgı Yahya Kaptana Büyük Kutkun \ tarihi içinden çıkamıyan mecmu* Yüzme Ajanı Ali Hilmi. Sehmuz. Can. Varol. Yüksel, bir tetkiki). 7 Birinci B.M. Meclisi da tam 17 sayfa ayırmıştır. Bu kısım | aların hilâfma mecmuamız, AnaRıza Sozeralp bü Metin. Ahmed. Cemil. Tarık. üyeleıi yol dâvasını nasıl müdafaa etvesikeları ile hüulâsa edilmiştir), 14 g doluda İmparatorluklar kurmuş, hassa yüzme ha ; Ordu takımı namzedleri bu sabah mişlerriK (Sadi Borak), 8 İnsanlık vuzu. Dİst ve at Dolmabahçe stadmda bir antrenıran Sir Heııry Woods Pasanın Hâtıraları: | medeniyetler vücuda getirmi ş de. Milli kayak ekipimmn bu ay içir. sonunda Avustııryada yapılacak otarihinde devletler arası ilk anlaşletizm dâvasını yapacaklardır. Öğleden sonra ise de Bulearistanda yapılacak yanşlarma kayak lan beynelmilel kayak Türkiyede Amenkan Diplomatları (Ad | delerimizin şanlı devirlerini de en ınanın hikâyesi (Muazzez Çığ Arkeproğrammda nan Erimin tercümesi Yazı Ameri | salâhiyetli kalemlerle dile getirhalletmek için çalışmalara bizzat (takıma nazari ders verilecektir. Ya yarışmalarına katılacaâmı daha ön ha7irlanacak şekilde oloji Müzesi çivi yazıları mütehassısı rın sabah da aynı şekilde bir idman ce bıldirmiştik. Kayakçılarımız bu değişiklik yapmıştır. BiliiHiâi gibi kadan getirttiğimiz diplomatların re J miştir. Bu sayımızda bu mevzulanezaret edecek ve pistin tanzimine bu yazı, dünyada tek nüshası bizde I yapılacaktir. müsabakalar için hazırlanırlarken Avusturyada yapılacak E | lelmilel simleri ile süslenmiştir.), 15 Hitit ] rın en orijinallerini bulacaksınız. önümüzdeki eünlerde başlanacaktır. bulunan Kadeş anlaşması tabletinin Lüksemburg Ordu takımı Bilhassa «Doğunun 7.000 yüı) başdün Bulgar kayak federasyonundan müsabakalara iki kayakçı ile fedetmparatorluğu nasıl meydana çıktı? | Diğer taraftan gene aynı rr.esele Bir sivil antrenör nezaretinde ça ıesmi ile süslenmiştir ve Kadeş anlaşlıklı seri, milletçe ve devletçe asır. federasyonumuza gelen bir mekrub. rasyon başkanı Asım Kurt Uludağda ile ilşili olarak Enver Abiralin baş lışmakta olan Lüksemburg ordu ta da karların snn günlerde eridiği ve müsabakaları takip etmek için yur (Arkeoloji Müzesi çivi yazıları mütehas | lardan beri ihmal edilmiş, şanlı tamasının tam metnini ilk defa vermekkanlığmdaki hevet perşembe günü kımı scn Fransız ordu takımına kar bu yüzden rrüsabakaların anüle edil dumuza gelen Avusturya fpderasynn sısı Hatice Kızılyay).: 16 Kıbns Cum | rihleri tetkik edilmemiş bölgeletedir.). 920. yüzyılda Kanuni (Haluk Beşiktaş tskımı ile Ank=sraya gide şı şu kadro ile çıkmıştı. huriyeti Türkün bir zaferidir. (Eski Bü | rin bu güne kadar bize 'Hind esdiği bildirilmektedir. Bu yazı üze ikinci başkanı tarafmdan bizzat dâ Y. Şehsüvaroğlu), 10 İstiklâl Har«Stenbach Brenner, Letlal Bı ine federasyon çalışmaları yük Elçi ve B. M: Meclisi Hariciye En | rarı) kadar meçhul menkıbelerini rek temas^ar yapacaklardır. mayıs i vet edilmişlerdi. binden gizli kalmış sayfalar: Abbas cümeni Reisi Firuz KesiırO. 17 İstan | verecektir. Doğu, daima düşman. Halim Paşa Atatürke inanmıştı 1921, bulun Fethinde intihar eden veya öldü | larımızın U3'durma iftiraları altm1922 ve 1923 yıllarında yazılmış mekda Türklükten gajrı olarak tanıtublar ilk defa neşredilmektedir), II rülen: Şehzade Orhan kimin oğludur? | tılmak istenmiş, Osmanlı İmparaİstiklâl Harbi, Birinci Dünya Harbinin (Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı) | torluğu tarihi boyunca daima üvey devamı mıdır? (Harb Tarihi Encümeni 18 Bugüne kadar bilinmiyen: İki Sel | evlâd muamelesi görmüştü. Tarih'. o ezası emekli Tümgeneral HAKKI GÜçuk parası (Şerefeddin Erel). 19 Adım | Coğrafya Dünyası en eski ve en Ü VENDİK'in bir tetkiki), 12 İstiklâl Adım Anadolu (Behçet Kemal). 20 | yeni vesikalarm ışıeı altında bu Harbmin ilk şehidlerinden YAHYA mevzuu en geniş şekilde ortaya Cennet Anadolu (Kâzım Nami Duru). M;I# koymaktadır. Beykoz. dahilî transfere çalışıyor Yiiksek Ticaret Okulu dün Güzel Sanatlar Akademisini 101 yendi '{ İstanbul halter takımı secildi ISTIKLALHARBINDE «Ben îzmire izinli gittim» Unutulmıyacak günlerin romanı Bir Hatırlatma Doğunun 7000 yüı Perşembe giinii üiksemburg'a gidecek 0*H1H takımııııız k a nı p a g i r c l i Bütün Bu Yazılardan Başka lüSgarlar, karisr eriiipden » • Her kadının arzusu... yemeklerini kocasına be ğendirmektir. Kçlitesi daima yüksek olan VİTA ile leziz ve hafif yemek[er ha2irlamak çok koiaydır Tadı ve kokusu nefis, besleyici kıymetı yüksek, çok hafif ve hazmı kolay olan VİTA evinizin hakıkî dostudur Aldığmız hakikî V İ T A ise. ÜSTÜN kalitesinden emm Oİabilirsiniz Y&RIN 1 r Ayrıca Mılın! Fehimln iabioları Tarih Coğrafya Dünyası Hasreti Çekilen Bir Eser Olarak $4 Sayfa 250 Kuruş Umum Bayii: Fazıl Ünverdi Taşra: Sabri Özakar 'ill^iHflffîmi.fi ^ ' T ' ' : Asaıısör İlânı Boş Siııoma Filmi 35 m/m Negatif Dekopan 16 m/m Pozitif Dekopan Serbest satışa arzediljniştir. Tediye şartlarında kolaylık '!;: ''i 1 : 1 ri"lLl'!i|"i'tn!1HllîHlt1hıBtfBWt|H[Ih|f!W'»it!nilir!]Tnf';iiHni1il|!ffllill!Hfliniî!î!'' TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları AS. İstanbul Bürosu Müdürlüğünden: Ankaradaki Umum Müdürlük binamız için 17.5 metre yüksekliğe çüoabilecek takatta dört kişilik bir adet asansör, teklif lahibi fir manın monte etmesi şartile, alı nacaktır. Tekliflerin kapalı zarf içersin de 18.4.1959 günü saat İS e kadar Büromuza verilmesi icabetmekte <Jir. Teknik ş^rrname. TL. 10. mukabilinde Aşirefendi Caddesi Hoca Kasım Köprü sokak Şeker Han da bulunan Büromuz veznesinden temin edilcbilir. Şırketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Umumî Mağazalar T.A.Ş, • İstanbul Şufaessi Tel: 27 40 29 27 28 27 ,, , . , ! ,\H,\\.\ i L , , i'.l I.Iü!ih,il;l;l i'ıl'lhlil I.II.DI Kirahk Han Katı Deniz kenarı. büyük cadde üzerinde asanîörlü, kaloriferü, modern İş Hanı'nın 400 metre karelik bir katı kiralıktır. Müracaat .44 90 63 Aldığmız hakikî VİTA ise ÜSTÜN kalitesinden emin Oİabilirsiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog