Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

14 Nisan 195» CUMHURtTET SES 70507959 YUNUS NADI Yaıan: Halın BAŞARAN Emektar hırsızın Yurdcla işlenen 4 duruşması einayette 5 ölü var Duruşma hâkimine ismi ile hitab eden hırsız mahkemeye Selâmiin aleykum, Bayramınıı kutlu olsun» diyerek girdi Son 24 «aat zarfında yurdun mub. cınayet ışienmıs ve Salıh admda Arkaaında jandarma olduğu haiEvvelki sabah balik tutd« ayaklannı »uruklıyerek muba tehf yerlerına» 4 cınayet ışlenrruj bır şahıs ko\e gejnekte ıken uzemak için Yesilköyden de»ınn çağırması uzerıne 2. Ağır Ce vt 5 kı*ı oldurulmuştur Ajııca bir rme ate» eden 6 kısının tabanca nize acılan dört kisinin za Mahkemesıne gıren, ak taçı sa torun de,desı ve nınesını, bır Koca kurşunları ve bıçak darbelerı arada kendıâinden kaçan karısını ya smda can vermıştır boğuldnkları anlasıhyor Geçkin san duzlugü sarmıştı; de yaşama başlamifh; köyleriml*» <loğ kalı bubınne kanamif, pejmurde ralamıçlardır. • Kastamonu Hamfe Sulğıldı, o canlı guneşh kıpır kıpır ru yayılan bır umut. bir serınlikti kılıklı ıhtıyar Ihsan Pınar, hıraızİzmır Bayındırm Yaka ko>un tan mahallesınıe bır cınayet ış!. Dun sabah saat 8 30 da Bandırma Van Gogh sarısı değıldı bu; guze bu. O zamanlar türeklı bır kavnaş lık tuçundan yargılanacaktı. Kapıde sarhoşluk yuzunaen ışlenen cı lenrnış Yunus acında bır çıbngır | ^.^ s e f e n n l y a p l r s k u z e ı e l l m a . donuktu, olgundu Tarlalar bıçıl ma, çahşma gonirduk ' uradan ge dan «Selâmun Aleykum, cumleten Bayranunızı kutlarım> sozlerı ıle nayette Fahreddın Kıyac adında e\mde karısmı oldurdukten sonra n ı m l z d a n hareket eden (Uludağ> va mıştı, bomboştu; gozun gorebildığı çerken hep bır jahıs kayuıbıraderı Alıyı ta kendisını de bıçakla boynundan puru, saat 9 45 sıralermda bu>uk yer bomboştu . Bır esmer, bır yorGdzlerune ınanamıyordum; o ter, ıçerı gıren sanığın Mahkeme Reısıyaıa^amıştır Katıl agır jaralı ola çekmece ıle Kuçukçekmece arasıngun topraktı yammız yoremız Ye o goz nuru ülkegine nolmuştu bc> ne ısmı ıle hıtab etmesmden bura banca ıle oldurmuştur. Odemış KaymaKçı nahıyesınde rak hastaneve kaidırılrruştır. 1 da seyrederken, sahılden 1 mıl açık lann pek yabancuı olmadığı anlagılın damlasına kurşun atıyorduk; le" Eskı çağlardan ıvalma kent hayvan sulam a meselesı yuzunaen Deruzlı Fealıhan mahallesrn ı ta kırmızı boyalı batık bır sandala ıçımız kararmıştı... yıkıntılaı huznünde, boşluğunda şılıyordu Nıtekım hey'et kendisını çıkan buyuk bır kavga r.etıcesı de oturan Hudaı adında bır genç rastlamış ve durumu telsızle ılgı. Koyler vardı ıki yanda, toprağa terkedilmişlığınde susuyordu... Ne tanımaku gecıkmedı Fakat o da hlere bıldıı mıştır yapışık, dıkenlı bıtkı tohumîarı gı redeydı o boz urbah, yanık yuzlü, her zamankı gıbı daha huvıyetı tes Osman adında bır şahıs ıkısı kaaın çok zengın olan dedesı ve nınesının Aynca Bandırma aralık postasın bı tortop... Bıtkısel bır çağı sur gozlerı kor gıbi yanan insa'ilar? .. bıt edılmeden suçunu ınkâra bajla olmak uztre 3 KIŞI tarafından do mıraslarına korunak maksadıle ken dan îstanbula donen (Kadeş) vapu \uıerek oldurulmuştur. dılerını oldurmeğe teşebbus etdı O oyunlar, türkuîer* duıuyorlardı, bızım goremıyeeği O canhlık'' Dıyarbakır Hanı ılçesinın Ba mıştır Torunlarırun bıçak darbeleri ru da sabah saat 10 20 de Florya açık mız yerlerıne çekümıştı yaşama Yapılarm sıvaları dokulmuş, çatHuvıyetı tesbıt edılırken 70 yajı bıç \e A\nehır koylerı arasında altında yaralanan ıki ıhbjar has larında batık bır motoıe rastlamı? kıvılcımı. Eşekler, ırı gozlerınde ya lamış, yıkılmış kimı duvarlar 06 nı açkın gorulmesıne rağmen 63 ve ıçinde Dışçı Fethı Parsa aıd bır şapkadan başka bır şey olmıyan bu man bır huzun bır yerlere gotu retmen evlen bomboş Sebze ^ah \ajinda, Trabzon doğumlu olduğu odun kesme meselesı yuzunden bu tane\e kaldırılmıştır yuk bır ka\ga olmuş Celıl ve Arıi Burdur Cınbırhğı koyunde bır motoru guvertesme alarak hmanı ruyorlardı garıp yuklerını. Yuzlerı çesı, bağ tarlalar yozlaşmış Fı gorulen sanık, evlı olup olmadığı topıaksıydı; yorgundu, çokkundu danhğı \abanı otlar sarm'ş, st'suz sorusunu «22 »enedır bekârım, bır alarında ıki şanıs oldurulmuştur. yaralama vak'ası olmuş ve Veli mıza getırmıştır Bu hâl karşısında evvelki sabah ınsanlar, ateşten alınmış eysılerı bakımsız Her ybnde iç sızlatıcı t ı r kızım oldu onu da Allah aldı, u Hâdıseyle ıljılı olarak 13 kıjı tev adında bır genç kendısmı bırakıp . anasınm evıne kaçmakta olan ka Yeşılkoyden balık tutmak maksadıandırıyorlardı. Kıjlıklarınj kaldıra gorünüm Duvar diplerinde hte zınkıler sag olsun» dıye cevaplıyor kıf edılmıştir le denıze açılan ve gerı donmemele. Duzce Bakacak koyunde bır ı nsıru tufekle yaralamıjtır. madıkları, gurbetler duşundukleri de beride lutfen burada bulıımı du Iddıaıume kendısıne okundu, rı uzerıne yapılan butun aramalara bellıydı hallerınden Anlıyorduk: vormııs gıbî f*3İTmi> V ~,ı, dnla bır evın kapısını açıp hırsızhk vaprağmen bulunamıjan 4 kışmın boğul Bır ozlem, bır bekleyıg ıçındeydı san, şık glvsili canı sıkıldıSı halle mak ıaterken yakalandığı açıklamuş olduklanna kanaat getırılmıştopraklar, ınsanlar, koyler rinden, acavıp boğuşmalanndan nınca, Pınar aglamaya bajUjarak tır Bırden ufuk ağardr Goğertüer, belh delikanlılar Dışçı Fethı Parsdan başka dığer ,« Yo .. Lzmıtte oturuyorum, Durduk Konuşmalarından oğıetkıımızı damlı ak yapılar belırdi kaza kurbanları Koço Mancus, Sıriikardeşimjn yarunda kalırım, 4 kecıdekı bır mağazanm mu*tecırikarşımızda . Gozlere şenlık .. Bır men olduğu anlaşılan Wri eirdi aydir onlara da mektup yaıamadır Fotı Zızopulos ıse Koçonun eni| uçtan uyanmağa gerınmeğe başls içerive gitti ön taraftan kendiflne dun, IstanbuU geldım, gelmez oltesıdır Dorduncu kazazed* Yanı mıştı bozkır sankı Koylere lnsana seslenen bir tamdığının yanma o Baftarajı 1 mcı sahı/ede İstamatoğlunun yaptığı ış tesbıt nct vahıtede saydıra. Hırsızhk fılân yapmadım uzanmak ıstıyordu Nasıl sevindık, rurdu Oflavıp ptıflmordu boyuna. Soylendığı gıbı kapiyı da ben açMustafa Saraç Sakarja temsılcısı lı ımar ve kalkınma hamlelen bu edılememıştır. lnsanhğımızı kazandık sormayın. Dediklerin! hep dmuvordukmı» değılım Ayagımda sıyatık var Zonguldak mılletvekılı Avnı Yurda ıhtıyacın tsbıî ve zarurî bır netıSavcılık ve polıs tahkıkata devam «Bizimki de sans TII be VarNolurdu tumü boyle yaşamayla dokapıya yaslanmak LStedıro, yere bayrak ve Çankırı temsılcısı Zongul cesıdır» demıştır Bu nebcenin a etmektedır. luverseydı kırlarımızm, goğerseydi deşim' El oshı plâilarda, parl.larduştum, kapı da açılıverdı » dedı dak mılletvekılı Necatı Dıken yarın lınmasmda Tuık Mımar ve Muhenda sımdı B'? dağbaşında r.le dol o gozlerımızı acıtan çıplakhk' . bolgelerıne hareket edeceklerdır dıslenr.m kıfa>et, dırajet ve feraBu arada hâkun, kendısıne djha Kuracak ver hu'smaBılmıyenler heyecanla «Nere bu duruvoruz Aynca Mersın temülcısı Hatay m\l 0 eskı suçlarında fıtığı olduğunu »oy letvekılı Sırrı Hocaoğlu ve Eskışehır gatıne işaret eden Bakan, «Allaha rası » dı>e soruşturmağa başladı. mışlar. Eetırmnler şu Allahın beSanık kısa bır temsılcısı Ordu mılletvekılı Ferda şukurler olsun, bugun ışsız, hattâ Kımısr «Çıftlık galiba ..» dedı Yaş lâsı yere sokmuşlar bu okulu G*r ledığını hatırlattı şaşkınhkun sonra «Ya var ha Gule^ ın bugunlerde bolgelerıne ha. tam randımanla çahşmak ımkânın lı bır kojlu ıçmı çekerek Enıstıtu çı kasabada oturuvoruz ama budan mahrum tek me=lekdaşımu mektebıydı ora va, değıstı gayrı de rada kaldığımız surece canımi7 çı len fuığım da var » dıye mukaoe reket edeceklerı b'ldırılmektedır. Başıar&fı 1 mcı «ıhıfede lede bulundu Ihsan Pınar her sozu Genel sekreter jaıdımcılan ve mer yoktur > dcdıkten sonra, kongreye kuki ve teknıktır. Kıbrıslı Turkledı Bırı de. «Oğretmen okulu ol kıior Muracaat ettım: bızım Şefıarasında «4 avdlr mektup da ya kez ıdare ku*"ulu u\elerınm 10 gun başarılar dılemıştır. ğe de yazdım. msallah \nrt ''acadular> dıve eKîedı rm celeee=ı Denktaş, Kıbru meseBundan sonra Kongre Rıvaset Dı lesının geıek Turkler, çerekse Rum Yıl 1940 tı, >azdı Yaşları on §ım \akında NoHırsa ilstm kı«a zamiyorum Benı bırakm Aılah a» kadar surecek olan bu tetkık ve kına, Ailah uzın de ne muradını? temaslarından sonra dıger merkez vonı seçımıne geçılmış, Başkanlığt ların faydaıanacağı bır şekılde halle dort, on beş arası ıki yuz çocuk, bslara kaldırmalı bu okullan Uzak'asıvorduk Cocuklardaydı varsa versın» dı>e soylenıyor v« idare kurulu uvelerı ve partı temsıl Baymdırlık Bakatılığı Yapı ve Imaı dılmesını arzu ettığmı behrtmıştır. şu yanlanndan geçtığımıt kovlercılerı pe\derpe> vazıfe aldıkları bol. Işlerı Başkanı Y MuhendısMımaı den, daha otedekılerden alınmıa pnziim M'â berpindıler Yapılartn tanıklarin ıfadesım dınlemek ısteYunan deîegesı Çaçoa un soyledigelerı dolaşacaklardır Orhan Alsaç, Başkan vekılhklerıne ?ine gore Kıbrıs Turkıye ıle Yumesın yuzlü ıki yuz çocuk bura yıkılma£a vüz turması, fidanların medığını bunlara luzum olmddığuıı Seçimler ıçın çahşma programı Y. Mımar Talât Ozlşık ve Prof nanıstan aıasında daimt dostluğa lara geldi. Hava sıcaktı Kurakun susu7luktan kurumaM ilgılendırmi anlatarak, kendısınin serbest bıraD ğer taraftan C H P merkez ıda Esat Kadaster seçılnışlerdır. ıstıjordu Sabıkasının çatır çatır yanlmıştı yerler. ınsan vordu onlan Tonragın gittikçe boz kılmasmı kıla\uzluk edecek bır yıldız hahne re kurulu üe Ankara mılletvekıllerı Delegeler konuşujor duşebılirdı içlenne, öylesine karan Ia«ma5'na kıraclasrmom aldırmı sorulması ıçın duruşmanm baska bugun saat 17 de genel merkez bına. gelmehdır Çaços'a nazaran, ılk safAnıtKabııe ve Mımar Smanın Iık yarıntılardı. Kertenkeleler *u vorlardı Iraklarda bekleşen kovler gun« bırakılacağı açıklanınca, «Ben nnda bır toplantı yapmışlardır Vebazı eaıçlukler beklenebıhr. dıye «uzluktan ağızlarım açmif, korkunç de umurlannda değıldi pek Gersabıkamı mkâr etmıjorum» delegesı konuşmasma şunrılen bılgıje gore, toplantıda onu hevkelme b«r celenk konulmasına soluyorlardı Başka da canlı yoktu cekten çevrelennd°n ko^muçlar soylenmeye devam eden Ihsan Pı muzdekı seçimler hakkında bır ı,a. karar alındıktaır sonra olen meslek larj ılâve etmıştrr: nar, jandarmarun \ardımıle salonu dı . Kımbıhr belkı de ojre*mfnleri ortalıkta lışma programı tesbıt edılmıştır Bu daşlara sa%gı durusu yapılrrüş, bı « Ne de olsa Kıbrislı Turklerle terkettı programa gore, Ankara teşkılâtında lâhaıe Bırlık Genel Sekreten Y Rumlar arssında bir ıhtılâf çıkacaTlk kazık çakıldr Kese/ seslcrı eıbı tez pi'nde ki'tıılmsvı ozlıivorGHeoekleri görev Vasfiye ÖZKOÇAK kı gezılere derhal ba«lanacak ve ma Muhendıs Ruştu Ozal çahşma ra ğını zannetmıyorum.t pat' pat' bi tuhaf kaldı koş lardı bura^sn hallî ve eğer japılacaksa ara seçım. porundakı ana dâvalan umum! heAltmifhk bir esrarcı »uç ustu luku Taşlaşmış toprağa kazma bat slacaklan verlen nasıl «anıvorlarKıbrıslı Rumların temsdcisı Klelerıne kadar, gezılmemış ve temas yete ızah etmıştır. jakalana'ı mıyordu Kuru ekmeklerını kan dı ajtaba'' rıdai, gayesının muttehıd bır KıbBağajda saklanan pobs memuru ed Imemış hıç bır koy bırakılmı>scak Oğlederı sonra 123 delege ıle top rıs yaratmak ıçm Turklerle işbırSon \apı!ar tepelerın ardırda kav gıbi ılımış auya batınp araba göllanan kongrede, ana dâvaUr uze lığı yaprrak olduğunu soylemıştır. gelerinde yedı o gun çocukUr. Ilk bolurken vanımda oturan krivlü mârıfetıle Topkapıda otomobıl ıçın ır Bıhndığı gıbı AnkaraIs K mıl't nnde konuşan delegelerın sesleri »Ah hev dedi Emt'nH moktebıv de esrar utışı yaparken tuçustu ya çadırlar kuruldu... Bu ılk nutuklardan sonra Kokalanan 60 jaşındakı Omer Akjol, •ekılhğı munhaldır ve 1957 seçımle. de tevpe alınmıştır Devrısi gün davullar zurnalaı ken gorecekdın sen Vııraları * mıte tophntılarına gızh eelse hadun esrar »atmak ve ıçmek suçlarm rmı burada ka\beden D P halen Ismet adında bır Yuksek Muhen lınde devam etmıştır ça'ındı, halaylar ekıldı Sonra müdan sanık olarak 2 Ağır Ceza Mah başker'ı kazanmaâı çalısrrak'adır dıs «Porsuk ve Sarıyar Barajı yadur, ırakları göstererek: Ote yandan Kıbrs Genel Valıst kemesınde jargılanmaya başlanmıjTuran Guneş. seçimler pıhrken, cıvardakı ormanlar tahıFoot, gerek Turk cemaati ve gerek Bu koyler, nu topraklar aızi tır. 60 yajlarında olup 17 yıldan beicin umidli np edılmıştır ve edılmektedır» j Rum cemaati hderleri Kuçuk ve beklıyor bılgıyı, emeğı Hep bır an «vlı olduğu genç karısuıdan en C H P Merkez Idare Kurulu ve buyuğu 16 yaşında 9 erkek çocuga derken Kongre Başkanı, hatıpten MaKarıos ıle Adarun belıl başlı *•ğızdan havkıralım, dedi Parü Meclısı uvesı Doç Dr Turan sahıb bulunan sanık suçunu ınkâr Bozkırlan çovertecejhz, ocsk uneş, dun saat 16 da C H P II konunun dağıtılmamasmı ıstemış,' hırlerınde ayrı ayrı belediyeler kuj tuttureceğız!.,. «hlıyet, dığeri emnıyet mercilerınce etmıştır Iddıaya gore »anık sattığı Merkezıne gıderek basın mensubla hatıp sozlerme devamla, Bayindır ' ruıması me^elesını goruşmuştur meselenın hallı İki yuz ses küçük bir koro gıbı cemaate hıtabına ırusaade verılmek esrarın karsılıgı olan 1000 lırayı alır rile gunun ıç polıtıka konuları u lık Bdkanlığı emıındekı fen me Genel Valının tır Bunun dışında kımse vaız et ken suçustu yakalanmış ve uzeriru. zerınde sohbet etmıştır murlarm n ellennde mılyonluk ıs hususunda her ıki tarafa da yenı uğuldadr ler olduğunu, raporda Eskışehır Cı teklıflerde bulunmuş olduğu anla Bozkırlan göverteceğız, ocak memelıdır ve bu bojle olmaktad'r» dekı 2S50 gram esrardan sonra evın(Ara seçımlerı yapılacak m ı ' ı Turk Kadınlar Bırlığı Genel Baş de de 60 gram esrar bulunmuşrur tuttureceğız' sorusunu T Guneş fu şekılde ce nvento Fabrıkası ve çoken Spor Ş'lmaktadır Sanığın lcarısı en kuçuk çocuğu Londrada Turkçe gazete Yapıcı yaratıcı köy öğretmenı ye kanı ve lstanbul mılletvekılı Nazlı ıle mahkeme kapısında yere çomele vablandırmıştır Saravı ıle ılgılı doyurucu bılgı butistırecek enstıtünün temeli boyle Tlabarm çarjaf ve irtıca ıle muca rek dâvayı takıb etmış ve «ben 17 çıkarılacak « Kocaehnden gelıyorum Ora lunmad ğını soyleTiıştır atılmıştı Ailarca çadıria.rla barı dele konusunda vaptığı radvo ko senedır e\lı\ım bo\le şey bılmıyo dakı durumu kovljnun ıçinde buLondra 13 ( A P ) Londradaki Basn adında dığer bır nılmış beş kılometre nteden kam nu^ması uzerıne Mustafa Kemal Der rum. Içtığını de burada duyuyorum» lunduğu sıkıntn ı ve D P tpşk''â muhend'slerın hak ve yetkılerıle Turk cemaati bugun, 1 hazırandan yonla su taşmmış, »çltğa »usuzluğa. neğı Başkanı dun bır basın toplan. demıştır Sanık ıkrara dajanan ılk tının cıddî sekılde h'zıpleşmesım kanun teklıflerının Bırlıkten seçı »t'baıen turkçe bır gazete çıı^aratısı tertıb etmıştır tabıatın insafsız srüçlerıne karşı ıfadesmı tamamen reddetmış, kendı yakından gordukten sonra D P nın lecek bır komısyonn.j ıncelenmesı caklarını açıklamıştır jıı Konuşmadan dolavı dernek olarak sınin ıçıcı olduğunu \e esrarları Ha ara seçımlerı japmasını arzular bır husı sunun sağlanmasın' teklıf etkonmuştu. Lüküs iâmbalannın ışıHususî sermaye ıle çıkacak olan | duyulan memnunluğu belırten başlıl wmlı şahıstar aldığını soylemış. hale ge'dım ı ğında heyulâ gıbi büyüyen golge kan demıştır kı gazetenm adı «Turk Sesı» olacak > mıştır tır Duruşma, tanıklarin çağrısı ıçın ler harç karmıj, beton dökmüş, Odalarda fahri v e o n c e a v h k olarak baş'ıjacak ve «Bılhassa çarsafla mıicadele ko başka gune bırakılmıştır Fasıh Gulek Ankaraja gitti b a s a n destanlık bir çahşma ıçinde bozkır; nusu Ataturkun Turk kadınına bahkazanacak olursa kı=3 bır Bır kaç gundenherı şehrımizde uveler.n >en o'madığını belırtmış. eu\a, elektnğe. yeşıle kavuşturul şettıgı medenî haklar muvacehesın *. un ıiımuıınıi'iuiaui'n tır jmjodet sonra gunluk olarak devam bulunan C H P Genel Sekreteri muştu İşlıkleri, derslıkleri, öğret de T Kadınlar Bırlığının vazıfesı ve | Kasım Gulek, dun saat 19 da uMaruf Onal, mşa.t malzem«sınin e d < * e k h r Gazetenın başına eski men evlerı, sebze nevve bahceleri, Ataturkp kar^ı bır sukran borcudur > çakla Ankara\a eıtmıstır gayn fepnî olduğu, mıllî servetro Kıbrıs Turktur Cemıvetırun Baştarlalarıvh; aralığı, kümesı, ahırla Dernek Başkanı bundan sonra. T heder e^ıldığı uzerınde durmuştur kanı Necatı Ssğer getırılecektır. D. Partide konereler için rıyla buyüyen modern bir kdydu Kadınlar Bırlığının bu konuju şıdÇahsxa raporunda alâka çekıcj son hazırlık burası, bır eğıtım sıtesi . detle ele alarak takıb etmesinı teD P II Idaıe Kuıulu dun saat 15 bngı "er aımıstır Turkı\ede çeşıtKanlannı, canlannı terlemıştı bu mennı ettıklermi bıldırerek konuşde Kemâl A\gunun başkanlığmda h kollarda mevcut 10 977 muhendıs rada kov çocukları Her 'ahah şu ınasını şovle bıtırmıstir toplanrrıştır Toplantıda 25 nısanda ve raımarm 509 u kad^ndır Mev «T Kadmlar Bırlığı Bıskanımn, alanlarda kızlı erkekli neşeli bır başlıvacak olan ocak kongreleıının curiun 1906 sı vurt dışından 9071 i Bursa 13 (Telefonla) Bukalabahk davul zurna. mandolın, butun a\dmları kara çarşaf ve ırti. son hazırl'kları gozden geçırılmış vurt ıcmden dıplomal'dır 7847 s o Baştaraiı I mcı sahıjede gun Bursadan aldığı volcuları caa karsı mucadele\e davet etmesi skordnon çalar, türku sö\ler: hartır tır Italvan harb gemıleri muhrıb. Yalovaja goturmekte ıken OrTpmur 3130 u serbentır karşısında Mustafa Kemal Derneğı. mandah, bengı arpazh, sepctçıoğOte \anddn D P Ze^tınburnu teş lerımızı selâmlamış ve bır mudd^t hangazı cı\ arında devrılen Islu oynar sonra derslere. if>'klere,, bu davete ıcabetı Ataturkun manevî kılâtına mensub bazı parülıler, dun En az muhendıs Hakkârıde olup refakat edıp hayırlı yolculukl. dıtanbul 099271 plâkalı otobuste mıkt rı 2 dır ll Merkezıne gıdeıek ılçe ıdare ku bekhyen tarlalara çıderdı Msrçlabulunan \olculardan Nızamedfazası konusunda verilmış bır namu* Kongre vann çalışmalarrna de. lemıştır Denız sâkm hava guzelrulujla aralarındakı anlaşmazlığı ıle rrvla cınlardı bozkırdjr dın Alkış adındakı genc derhal sczu telakkı edeı » vam edecektır aksettırmek ıstemışlerdır Avnı volda a\nı emek Şu ana kadar 735 mıl katedılmış Vaktile cına>et işle\en ımamın arolmuş dığer 9 ^ l c u da muhIlçe Idare Kurulunu tasvb eden Gonullerde bır tek dil«>k ve yolun jarısı alınmıştır Salı akkasından lamaz kılmıjan cemaat telıf verlerınden ağır surette ve etmıven ıki grupun temsılcılerınm şamı Sardurya Obreıka arasındaTürk kövünü örde pörmek Dıyarbakır 13 (Telefonlal Şehvaralanm ışlard ı r de hazır bulanduşu znaretçılerı îl kı Bonıfaccıo boğazına. çarşamba rımizin en binuk camıı olan Ulu îdare Kurulurdan Semsı Gunerı ka gunu saat 16 da Barselona'ja varıla Ipıssız ver'erde cur eümrah bir Camıde ımamlık \apan Velı Hasanbul etmıştır I caktır oğlunun arkesında Dıcle ılçemız Semsı Gunerı zı>aıetçılere D P j Menderes ile Kasım arasında halkmın uzun zamandanben namaz nın tesanud arzeden bır paıtı oldu1FTIN FİATLARF tebrık telgrafları k'lmadıkları oerenılmıştır. Dıclelı13 4 1959 ğunu. dılek ve temennılermın Bağdad 13 (THA1 Bağdad rad lerın hareketlerıne sebeb ımamın BastaraU 1 mcı sahıfede ll Idare Kurulunca en ı\ ı şeCumhuriyet josunun bu akşam bıldırdığıne go11450114i üç jıllık b r katıl =uçundan mahkuReşat 1570015750 kılde halledılecrf > ı ~ bılclerek muhtevı ve yazıhş tarzı ıtıbprıle de re Turkne Basbakanı Adnan Menmnetının olmasıdır. mılletleı arası munasebetlerde cârı Hamıt 1240(112500 yaşıyan veya buralarını zıyarei ' Sımdı heptnız buzuru kalblp do. j mucamele kaıdelerıne uvmı\an bu deres ıle Irak Basbakanı General Gulden 1030010350 nunuz ve partınıze •vararlı olmak Kasım arasında Şeker Bayramı mü eden gazetecılerm h zırladıklan tngıhz 1410014200 nota elçımız tarafınSan okunduktan nasebetıle tebrık telgrafları teatı etdeal Güney Amerika Dcgupsa porlara ıstınaden bu etudu meyda ıçm çalısırız » domi"=tır 17151720 sonra lade edılmıştır dılmıstır 17101715 Yerli na getırmıştır Fılhakıka devle'leruı, meşru müfutbol takımı Başbakana Tevfik Ileri vekâlet dafaaları usrunaa Bırleşmış Mılletler edijor Buenos Aıres 13 (a a > Bu Etudde, basına kaışı gırışılen basFILVERGROS BAHAR | Anasasası prensıplerıne ujgun bir Başbakan Adnan Menderesm îsrada çıkan «Cların» gunluk gazete kıya rağmen bazı totalıter memleI şekılde j=ptıkları bu gıbı anlaşma panya seyahatı suresmce kendısıne Çocuk arabaları \alnız sı Amenka memleketlerı futbolcu. ketlerde gazetecılerm tehlıke\ı goları, mesnedsız ve mucamele usul Baymdırlık Bakanı Tevfik Ilerınm Mağazamızda perakende ları ıle kurulacak ıdeal bır futbol ta ze aldıkları behrtılmekte ve 1956 da ı lerıne s\ kın tarzda tenkıd eden boy vekâlet etmesı kararlaşm'^ ve bu 425 Liradır. Macarıstanda patlak veren ıhtılâlkımmı. şu sı^retle te=bıt etmıştır le bır rotanm kabul veya ademi husus yuksek tasdıkten çıkmıştır. Asca Grıffa Murua D Jalma San den sonra dahı Jozef Galı ve G\uURAZ MOBILYA MAĞAZASI kabulu mustakıl her devletın tabıî tos Cap. Mourniho Gorrez Sanchez la OberbO\skv adında ıki gazetecı Harbıye No 341 Tel: 4851 63 Atıf Topsloplu \e arkada«l'rının bır hakkıdır. Dıdı, Pauhnho. Pele Belen nın Sovyetler ve Macar HukumGtı Esasen bu mahı\ette notalar tevalevhınde bır gazete çıkarmağa de tekhfınde de zıraat ı«lcn ha^ıc olmak n mıın ^ fîi m ıiitfnn i r ıt vam ettıkleıı bıldırılmektedır Bu uzere. mıl'ehekıll ğı ıle muteahhıd Wıınm meselelerı halle hızmet etlık tıcaret ve seıbe^t m^<:lek faalıhareketlermden dolayı ıki gazetecı \etlerının bırle=t rılmeTiesı ısten mnecesı şupheden varestedır. Buigar stan hukumetı bu hâdısevı de ıdama mahkum edılnvş fakat ce mekte keza ucre'h ucretsız, muvak Bastarafı / ıı V basma ıntıkal ettırmış olduğu ıçjn za sonra tebdıl edılerek Galı'ye kat ve\a darmî butun vazıfeleı'n, tara^ımızdan da bu açıklamanın \a Bakanı Arıf Demirer hastaneden müebbet hapıs cezası verümıs ve bu arada ıdare meclısı azalıklanmn pılmasma luzum gorulmuştur » taburcu edılmış olup hâlen otelde Obersovskv 15 sen« hapıs vemıştır mılleHekılı seçıldıkten sonra ta«iıtedavılerıne devam edılmektedır. Balkanlarda ihtılâf Snyın pıyes mnellıf ve mutercımlerinin nazarı Etude gore Ispanvada Franco'nun \e«ı tekhf olunrraktadır Topalo?lu Belgrad, 13 (a a ) Bugun YugoBaşbakan Menderesm valesı Kâdikhatlerıne sansurune karşı gelme teşebbüsle ayrıca mılletvşek Uerının bu sıfat» slav mechsmde konuşan Dış Işlerı zım Nefes n kolundakı \aralann n gıttıkçe artmaktadır Geçen sene ları devam ettığı mudc'e* ıcırde emek 19591960 mevsımı ıçın eser kabulune başlanmıştır Bakanı Popovıç, Doğu Avrupa mem tedavısı bıtmış olup perşembe gunu bır kankaturıst Ispanyada ıki aya lılık tahsı^tlaıının da ke=;ılme";ını Gondenlecek pı>eslerın uç nusha yazı makmesı ıle temız Uçak leketlerının kendılennı Arnavutluk hastaneden çıkarılacaktır taleb etmektedır hapse mahkum edılmı<;tı Sebep • I ve seyrek olarak >azılmıs bulunması. bunlardan tercume ıle Bulgarıstanm Yugoslavya aley murettebatından Turkay Erkay ve Adh\e Bakanlığına aıd bir kanka= I ve adapte olanların asıllan ıle birlıkte gonderılmesı hme gırıştığı sıyasetten kurtarama hostes Nurdan Yelkovan halen has turde elınde terazı tutan bır adam i rica olunur. (19496) dıklarını ıleri surmuş, Arnavutluk tanede tedavı altmdadırlar iiü r ı ııiüiiKin imaîint yapılmis olması ve t^razının bır Yarahlar geçen hafta Türkiye ıle Bulgarıstanın Yugoslavyaya ııı. ııın 1111 ıı mun kefesının beş peçet^lık bır bank,. n rı,, mm karşı duşmanca bır sıv aset guttuk Savunma Bakanı Ethem Menderes notla ağır basmiş gorunmesiydi lerını sovlemıştır Popovıç'e goıe, tarafından zıyaret edılmışlerdır. Demırperde gerısı menleketlerBırkaç gundenberı ıs'nan hava arazı t"leplerını de ıcme alan bu Bu akşam saat 9.15 te dekı basın huınvetsızlığıne işaret lar, bayramddn sonra > enıcen so sıvaset bu bolgedekı meTileketler Fransa Ordu Takımı arasmdakı munasebetlerm vahımede n etud bas'n hurrıvetınin inSızı hajatıpızda gulmeaığınız, eğlenmedığınız derecede ğumuştur Cezayirde galib ^ö lesmesme ve barış'Ti tehlıkeve duş•anhk ıçın ne kadar otıemlı bır şey Yurddan aİDiğımız haberlere NESELİ ve ZEVKLT bır SAHESER ha [ mesme vol açmıştır Yugoslav Dış olnuğunun ancak bunun tahdıdmCezayır, 13 (T H A ) istanbulda re Burduıda bııden soğuyan İsleri Bakanı, Arnavutluk ve Bul Turk Ordu Takımı ıle 00 berabere den sonra an'a^ıldığı mutaleasıle valar uzerıne mejva mahsulunun »ora ermektedır buraya gelen zarar eormesmden koıkulmaktadır caustan ıle ıttıfak bağ'an olan dı kaldıktan sonra Fransa Ordu Takımı. Cezayır muhDoğu ıHennde \e bı'hassa B ths. ğer Doğu Avrupa memleketlennın Eduard Van Beinum öldü Muş ve Vanda kar bastırmış \e de kendı'erını bu sıvas£tten kurta tehti ıle yaptığı maçı 21 kazanmı (SOLID GOLD CADILLAC) Yaratanlar Amsterdam 13 (a a ) Dunvaca bazı \ollar kapanmıştır. Denız'ue rpmamaları, hattâ bazılarınin bu tır tarunmış orke?tra şefı Eduard Van ıse, beklenen vağmurların soğuk s'iasetı «bılvasıta desteklemelerıIlk devreyi 20 galıp bıtıren Fran JUDY HOLİDAY PAUL DOUGLAS Beinum bugun bir prova gırasında bir hava ı'e birlıkte geldığı kayde j run» hayret venci olduğunu bıldrr »îı takımınin gollenni santrafor rı m ıiHtuıi'imMi 58 yaşında iken ölmüştür. Goujon atmiftır. ' miştir. Bozkırlarda parlavıp sönen Aynca bir torun dedesı ve ninesini bir koca da kendisinden kaçan karısmı yaraladı ilarmarada boş bir sandal bulundu tahriş oluyors terkibinde sabunbulunmıyan, traş fırçasına ihtiyaç bırakmıyan ve aynı zansanda bir krem vazifesi gören Glider traş müstahzarını kullanınız C.H.P., seçimler için Barajlar inşa edîlîrbir çahşma programı ken zarar gören ormanlar yaptı BİR WILLIAMS MOSTAHZARIDIR FAAL f « Kıbrısta Anayasa toplaniısı ETİBANK MİİFETTİŞ MUAVİNLİ6İ MÜSABAKA İMTİHANI İLÂNI 1 Etıbank leftış Hevetıne musabaka ımtıhanı ile, Sıjasal Bılgıler, îktısat ve Hukuk Fakulteleri ve Yuksek Iktısat ve Tıcaret Okullan ve\a Maarıf Vekâletınce bunlara muadıl savılan ecnebi okullar mezunlarmdan lüzumu kadar mufettış muavını ahnacaktır 2 Yazüı ımtıhanlara 8'6/1959 pazartesi sabahı aat 9 30 da başlanacaktır Bu Imtıhanlar Ankarada Sıhhıyede Umum Mudıtrluk bınasında, İstanbulda Galatada Bankalar caddesınde Etıbank Alım Satım Şubesınde yapılacaktır 3 Yazılı ımtıhanda fcazananlar Ankarada sozlü bir ımtıhana tâbı tutulacaktır 4 Imtıhana gırebılme şartları (şartname) ile imtıhan mevzuları, ve istemlen dığer malumat Ankarada Etıbank Teftış ve Kontrol Müdurluğunden, istanbulda yukarıda adresı yazılı Subemızden muracaat uzerıne veya posta ıle tedank edılebılır. Başka muesseseler< mecburî hızmeti bulunanlar ıle jaşı otuzdan yukarı olanların muracaatlerı kabul edılmıyecektır 5 Musabaka in tıhanlarına gırmek istıyenlerın, dorduncu maddede mezkur şartnamede taleb edılen vesıkaları nıhayet 1/6/1959 tarıhınde (ETİBANK Teftı? ve Kontrol Mudurluğu, Ai'kara) adresıne teslım edıleeek jekılde taahhudlu olarak postaya vermelen veya elden tevdı etmeleri lâzrmdır (İmtıhanda muvaffak olamıyanlara ald vesıkalar adresleruıe ıade edılectktır ) Köy vâızları kontrol dışında . ıptp WA N T E D ı ırm^ü"f»" ' r• r Qualıfıcd peısons, Male a'rd Fera!e, for jobs m Bas* Exchange at Maınsıte Knowledg« of Enelısh desırabl». Vanous kmds of Clerıcal, sales and accounüng job« ar« avallablc. Opportunıtıes for promotıon See General Manager Istanbul Base Exchr>ge for further details Wnte P K 268 Şıalı for Appoıntment. Bir otöbiis devril; di, I ölü, 9 yaralı var MADENSUYU SISE KAPSULU SATİN ALINACAKTIR Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlügünden: 1 Afj onkarahisar Madensuyu lşletmemiz ihtıyacı içb» C«aaiyetımıze tahsıs edılmış $ 40 000 ıle madensuyu ve sodası |iae kaa>sulu satın ahnacaktır 2 Bu hususta tâlıp olanların 27 000 lıralık geçıci temiiMrt BMk tublarını hâvı kapah teklıf mektublarını eksıltme gunü olan 17 4 1959 cuma gunu saat 15 ten evvel Ankarada Umum MüdÜrVflğumuze tevdı etmeleri veva posta ıle gondermeleri lâzımdır. 3 Alâkadarlarvı Ankarada Kızılay Umum Mudurlüğund«B, tatanbulda Yenı Postane karşısında Mımar Vedat Caddesınde Kızılav hanında Kızılay îstanbul Müdurluğunden şartnam» almaları rıca olunur 4 Postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez. 5 Kızılay/ 2490 sayılı kanuna tâbı değıldır. , tMinı ittnuffi üiı ırı ı ır'M wniw LÜI Witı nwnn ı n TüıHtl!tmmi'inwııii*!"!'!v"\wwwwMm İspanya ile dostluk muahedesi Diktatörlüklerde gazetecinin hâli! Buigar notasma dair Dış jşleri Bakanhğı hlr açıklama yaptı Sll> KOSTIR (Soude Caustique) İthal edeceklere. ITALYA SICEDISON Fabrıkalarmın proforma faturaları derhal temın edılır. Mcbustenn diğer işlerini fasfiye etmeleri isteniyor Tegenso Ticaret Limited Şirketi Atlantık Han Fındıklı 1EL. 49 14 45 SATILIK KABLO Şehir Tiyatroları Müdürlüğünden: Kalafat ile Demirer dün taburcu olduiar 1 YENİ MELEK Sinemasında Yürdda havalar kararsız THE SHELL COMPANY OF TURKEY LlMITED'den Doğu Palas Taksmı Tel 47 41 30 47 40 30 Aşağıda çıns \e m ktarları jazılı mustamel jeraltı kabloları kapalı zarf ım;Uı ıle satılacaktır Alâkadarların 24 >ıısan 1959 gunu saat 12 00 se kadar teklıflerını «Işletme Subesı Jludurlugu» ne gondermelerı riea olunur 1 Kablo cınsı 5X7050 kurşun kaplı \e çelık bandajlıdır 2 Uç parçadan ıbaret olup 98 38 ve 10 ar metrelık parçalar hahndedır 3 a) 98 metrelık kabloda keten kısmen sıjrılmış ve kurşun bır kaç verden ezılrmstır. b) 38 metrelık kabloda keten tamamen srvrılmış çelık bandaj k'smen parçalanmış ve kurşun bır kaç verden ezılrmstır c) 10 metrelık köbloda sadeçe keten sıjrılmıştır. 4 Kablolar SHELL I^kenderun tesısatmda olup orada gorulebılır «!:;i;ı,sııtıiKiu Fransanm sayılı vedetlerinden AIDA AZNÂVOUR Yalrız bır hafta Kin nca olunur TAKSİM GAZİNOSU PAVYONUNDA Rluvaffakı^etle devam edıvor NOT : Yerlerınmn evvelden rezerve edı'nıesı Tel. 48 29 04 48 74 92
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog