Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

DrtRT CUMHURÎYET 14 Nisan 1959 m »CUMHUKIYET» in Tetrikası 99 Sovyetler Bîrliğinin "en Çocük terbiyesinin başlıça esası ne Moda mühim,, on kadını olmalı, sertlik mi, yumuşakhk nu? cDünyanın en îyi giyinen on ka komünistlerin gençlık teskilâtı runa karşıhk yarınki yuva devamlı (Şu «ırada yabancı matbuarta fö atlandığuıı görürlerse şaşarlar. duu>, «beyaz perdenin en güzel on üye oınıuş. Ondan sonra da yirmiTİinıiİTe çnrpan bu yazıyı enteresan Her şeye rafcmen bedenî cç;;aları bir didişme sabne«i olur. Yuva kayıldızı», «sahnenin en kudretli on sini doldurur doldurmaz partiye 4hnlıhığunmz için. okuyucularrmııa akla Retirrnemelidir Rıın'ar çoruk nunlarına saygı gösterme>i öğrekadın sanatkârı» mütemadiyen se za yarılmıç. Sovyetler Bırlıeincie, suııııvorıız.) ta nefret ve intikam hi«leri dogu nemryen biürîinün küçük insam yaçilir durur da gunün birinde Sov siyaset âleniinde nüyük bir nüfuz Psikoloğ'ara. pedaeoelara bakılır rur. Dayakian kurtuimrfk çin çorının sosyal kanunlarına da pervayeÜer Birliğinin en itfbarlı, kendi gahibi otan Furtseva kadınlar âiesızlık eder. Taimin edilemiyen, yap ihtisas ya da kabihyet sahn<;ında minin ise henı^n rakipsiz hâkıme sa bufiünün anne babasi dünkün cuğun yalana sapması Ja Ubıîdir. tıklarımn mesuliyetiri benımseyedpn dsha vumusaktıv'a Yati«kin Sırf zavıf oldugu icin kenrlıncîen en şöhretli, kısacası «en mühim» i si: Sovyet kadımmn ne şiyio ne m'ven cılız bir egoist olur. on kadımmn kırruer olduğunu me ! çıkaracağını sadac» o tayin erl;yor. lerin suclarında büe çocukl'iktpki kuvvetliler tarafından eziî'lıgi bifsiAslında rocukUr ada'etsizlığin sımartılmanın aşırı aile miisama ne de kapılabilir. rak edip araştıracaK birisı çıkmaz Avrıca »on m'ibimıt ler arasında muvazenesizJ'S'n P7"'• • " ' • hasının izlerini eören. modern pyiÇocuSa. hatasının kendisıne dumı? Pek tabıî ki çıkar. Nitekim. yer alan bir diğer hemeisile bir : kiatri bunu doğru bulmuyor Ço vulan sev'.'i p^'ttığm! = ıv emek den çok ceker'er. Çünkü böyle bir sual üzprirdp durn.psı en ara gağlık hakann^ı >apmış d a n ile iyivi Vötiiden avırt etmesini be' mâku] karşilanacak Amerikanın ve doktoı Maria Kovruçi'ta ile 130 cuk tprbnesinde esas olan muva iyi şey deği'dir. Hata muhakome ecerirle r . Kafalarında, daha ilk yılı dilmeü. cocuk yuclandırılmEtu cedünyanın eıı çok y^tjlan kadm üycli partı merkezi komitesir.de zenedir Yerinrle ceza da l lardanberi «ivi» .mükr.fat>a. «köderglsi «Ladies1 Home Journai» fikir ve guç hirügi aıımsş olan 3ma kııvvetH bir ada'pt'.e beraber. rekirse uzun sürecek bir rezay» da tii» «ceza» ya eşit ve karîilık ci«Sertlik çccuğu cezadan başka şe tabi tuHı'ma'ı evet. fakat daımi seuzun çalışma ve araştırmalaHan Furtseva. komıte ark»HHşının da r=ık yer etmiştir. Onlara doğru ve 1 sonra «Sovyetler Birliğinin en mü | yardırnile Sovyet kadın'ann.i bu i ar.lamaz bir hâle getirir. Sonu vilen. cezah iken bile kavır'Un Voâdil görünmeyen sey 'ade»^ bak i rı;ian. miidafsa pdüen bir evlât olhim on kadını» nı tespit etmeğe yiık m«"ifat'cr saS'pror^a rrııvaffsk 'ki menfî neticeye varır: ed'lmeven cezadır. duğunu ona duvurmak ?arKl«». Cemuvaifak olmuş. olmuş. Bu iki bemcinslemin RayÇocuk eğer su'hcü. sâkin yaradıÇocuk cezalandırılmaya tahanŞöhretli de»'grıin li&.ea>ııuo yer retleri saypsinde Sovyet karl nlan lışlı ise has eger. Hayat boyunca za tertip edılirken anne bal'?nın mül eder ama hiç bir seküde u'in 1 1 alan «en muhirr;> Sovyet kaduı'srı Stalin drvrinde haf+ada 4S sait ça da baş eğmeee mahköm tcahr. Pzi uvıi'!'i' 'irı. hir düçiindükÎPT ka dırılmıya dayanmaz. Kendine karşıı niB üçü politİKacı. biri yazar, Vıri ! lışmaga karşılık şimdi 46 saat çalı ür. Kendini b'"ır duypmaz. /ksıne naati de uvandırılmalıdır. «jev"!"! vardır. Burun icin hususî, dansöz, üçü «fpn adamı», biri ti I şıyorlar ve cumartesi j^ünj U'f rini eSer inatci ve kuvvetli bir 'caıakter Fazta müsamahava. vumujak'ıSa cezalar umurnîlerden dsha fazla eareti bahriya sub^vı ve en n hayet j erkeiılcrden iki saat ovvel rprkedi sahibi ise isyankâr oiur. cîayaita gelince. o da sertlik gibi. sortlik Hâmileük hal;nH€ e'kiden da her otoriteye baş kaldırır. biri de Olimou'a kaHar zararlıdır. Anne hapa nrHen cufun mânevî alâkalarını bp.ltalı1 r yorlar. | 77 fcün izm alan Snvyet kpdınına Tehdit ve ceza ancak m'nare acaba fazli müsamaha göster? S s jfan cezalar maddî a'âkaianna do, Rusyanın en çok kazanan simdi H2 pün "Urtli i7>tı vçri'ıJ; neli, haklı ve sınırlandırılmıs ire bırlı o'duk'arından zivade . nç bir kunan'ardan daha ividir. Başka bir yor. Hâlâ nüfus artımı siyaseti ta !üzumludur. Boş tehdit cocukta ce kafa ile v?«mak istpdıkier'ıiden. kadını devişle: Onu bir meyvadan, oyunkip eden. dolayısıle de on vpya daBoxlece evlât'.ar önüne jf?çiını=z. dan. zevk'e yaptıâı bir spordan Sowyet cemiyetiıun zirvesinHeki ha fazla çoouk dofıjan kadinlara laya karşı bir nevi muafiyet yaratahammül edilmez. küstah nir^r m mahrum etmekten ise oyuncaktan., bu on k»dndsn sanatkâr oîant «kahraman anne» unvan'nı vpıen tır. Bir kere söylpnen yspîlmrlıdır. sinemadan alıkoymak daha uygun Bol?oy tiyatratunun ünlü danrotü So\'vetler, şimdi Furtîeva ile KovCocuklar zaten cezayı hak ctfikleri 7am?nı r^' !•' H'îrV Ri"ıun Buet'in'in eecici. gecisfiriri huzu olur. G*üsa Ultnovg aynı zamanda Sov ragina'nın Eayretleri «ayesinde yet k«dınl»rının en çok kazananı. «kahraman anne> ligi kuru bir Efi Bolfoy tiyatrosunun ha» deko ; unvanda bırakmayrp on cocuklu Bizce tutun^cak mı bilmiyoruz; bir k^aç ay sonra >ato halkı. Aliratorile birlikte Moskovinın moder annelere hir altın madaiya «ererek çünki İsUnbulda bahar bir yaz sı nin kacmağa IİVPIİ Oırradığıtıa ain moderni gemş re ferah bir «, ömür ho\unca maa^ Siâ'ıvcr. H5cagı ile başhyabilir. Ama Paris inandılar. 0nun için Uluç Ah. Elpartmuunda oturan ITianova »yda len. Sovyetler Birl<*inrle 5fl hin modasında kapişonlu bluz tatlı hamra'ya geceleri de gidiyordu. topu topu Ciç dofa dans ed VCT ve ckahramsn «nne» var. Maamafih bir çocuk sevimliliği ile yer aldı. Avın on besi oldu muvdu bütün bu zahm«t}n« karsılık 6000 rublp bu «peıhizin bir rle '."ıbıtıa tıırsuMo" "Ideki bevaz koton emprime şehir. aşa s 'da gümü^lennıiş gibi par (13,500 lir») ayhk alıyor Numune su var: Gene iki merkez komitesi lıvordu. Ötede, beriie, vnmaclaıcla XX nci asırda hâlâ bâtıl itıkatla yan Saily Mc Jutosh hayatıncia bir üstüne ^ lik gibilerden Sovyctler Birüğinin i âzası sayesinde. Sovyet kadmîan Bahar b uzlarının bir güzeiliği ve ve Ve^a ovasmda çobanların vakGersey adasında nıuthış sıgara ra ınananlar olduğunu biliyoruz • milyon evlennıe teklifi, alan yegâdıştna çıkmasrna müsaade edilen [ «mâkul spbepler ffostrrmek fartiie» loriiinal tarafı da yakalarıdır. 1959 tıkları ateşlerin dumanı, o. kc\u eader kiçilerden biri olin Ulanova I arzıiiamadıklan cocuklarını rcsmen iciliyormıış. D'invanın sijrara ram ma bu kadarı insanı âdeta ş;.şır ne kadındır. baharı hayalinize gelen bütün ya mavi gdke oembc perai> tellenimyda üç detadan f « l » dans eftigi aldırtmak hakkıni da kazanTiıslar. piyonu sayılan İnilizlerden *", 30 t!vor. İngilterede. 23 vaşındaki F.ui Edwin Schuster pi kalardan pyrı bir güzellik yaratmıs yordu. Genil nfbH i=e Ve^a cva"T50 daba farla Üstelik yerlere a nise Richard Dover an'anevî bâtıl takdirde kendisine, he defasında, Sivasf nüfuz ?ahibi iki kadın, t y sının üzerinde bir tTÜmüş şerit gi2700 lira e fazla mesaî» üereti veri rıca. hemcinplprinin eskisi g ; bi 60tılan izmaritler de pek. pek kısa itikatlan korumak üzere bir dcrnek yasada kullanılmıyan banknotları bulunuyor. bi akıvordu Orta'ıta 'ıir bü\ü yaimiş. Yani adahlar sigaranın son kunpuştur. Dünyanın h*r tarafm biriktirmek merakındadır. Kollekliyor. yaşında dpgii. 5S yasmda 'm^klive vüıvordu. Sanki bii*i;n rrubit, g»yudumunu bile tatmak sevdasın dan binlerce ve binlerce insanın 6 siyonu dünyanın en zengin kollekUlanova'mn bir <welliŞi nele ayrılmak haklarını da sağlamışlar. siyonudur. 800 bin parça, tam bir y?Ilikle bıivülenmi^ ve aynı zamannümüzdeki vaz bu derneftin konSovyetler Birli§i '•»ahis konusu «v Bu üç kadını Kremlin'in n'oto dalar. Gcrsev sağhk te=kılâtı başda da> güzellisüe oüyülevtci ol'iyorkanı doktor Darling tiryakilerin on gresine iştirâk etınek üzere Lon ton ağırhğmda bir kolleksiyon. luoea pek *nühim bu örelliği kol müdvirü ve Asya ile eeri kaldu. Fiyesta günleri. ıjehirden vükda birinin günde 40 siearadın fazla draya gelecegi sovlenmektedir. daha r«r: Memleketvnin en mühim mış memleketlpr mütehas'ü'îi *ayıSuudt Arabistan krah geçenler j selen binlerce kaatanyet tıkırtısı • içtigini tespit etmiştir. Kadınlar sayılan on kadım arasında ko lan N'na Popava takin edivor. plâstik maddeden bir aırı oğulunun oguldavışıoj «nBir Amerikan seyahat acentesi de Amerikaya daha çok tiryakidirler. On kadmda Biünist partisile Hiç bir ilgisi olSOLDAN SAĞA: yapılma bir cüce ordusu 'smarlamış dırıyordu. Ali'nin '^kısı güneye. ikisi günde iki paketten fazla giga yeni evlrlere bal aylarmı geçirecek Romancılar ve âlimler mıvan yegâne meşhur da o! hr. Bunlar Kiyad'da saray bahçe1 Şehrimize tam kuzeyden Cezair'e doğru vahşî bir hjyretie ra içer. Altıda hiri pipoyu terc.h tek ideal yerin kurey kutbu olduHerkesin pekâlâ hild'öi ve f,a Listedeki tek kadın yazar Galina (müreidcep keiime). uzuvordu. Tâ ufuktaki yıldızlar, esen ruagâr Ğunu söylemekte: «Orada geceler sindeki savısız havuzların ortalarıi eder. dies Home Jo<ır"nt'ın ar.T;tırmala Nikolayevna romanlarmdan senrde na yerleştirilecek ve türlu renklersanki kadırEa. berkende knlit* ve 2 Kınntı ve Ux haline getirmek. Gersev ada.«ı diınv a knnserden 5 180 gün sürer.n demektedir. riBin da tevit ettigi eihi Sovvetleı ortalama 72 bin lira kazanıyor. Fen de lâmbalarla aydınlatılacaklardır. fırkatalarin k'rtravan vardiya pro 3 Üzerine her hangi bir ip reya BiHığinde vükselme* ı«'?v»n kadın âipminin şöhretlilerin'ipn 'izivoîojS lüm rekorunu kırmaVtadır. Fn vavte! La Voix du Nord kuzeyin «esi> . Bazı eserlerın kaluaiiLdn),,rı kütle a fenerleriydi de ona r»e!! gel! sanlabilineeek araç. 4 AnkaI mnı dil k»n'»ıM" r~^r.':*r1 f(',. olsun, erkek olsun. arastırrra'a Ada Kçtovskaya sun'î pevklerin i'k admdaki Fransız gazetesinde gecen | Amerikada MİSİ5 June Puchett lerın ruhunda ve hafızasmda öylesi. p!'» diye grİ7 kırpıvorlardı. rada Kocatepe semtine ijliyen otonn da fiilen ortava kovd'iSu Ü7e ranlı volcusu Laika'yı yeti>ti'miş türjle şehîrlenmpsini önlemek flzere îerde sovle bir llân çıkmıstır: «Bir rnahkemeye müracaat ederek kocsOündi:x'eri, TJluç Ali, saraym tu büslerin son durağının adı. oradaki ne yer eder ki onu re hiç bir sahada cnda biri aşmı olmakla adını bütün jünvada d.ı | sıkı tedbirlere baş vurulmaktadır. baba ojjhına, haba*ı damadıns iyl sının altı aydanberi sırra kadem ^üriir vejtavuklar yolcu hayvanlarının «rtıkbile yanında golgelenir. Ingıliz rau azrteieri mevdanından yan. eenel olarak daha da nsdir o \ura'iılmiş olan Sovv=t kadın'a''n Bir yandan da jaşhların gÖ7İerinf bir mevki temin edebilecek iyi al basmış olduğundan, yetmiş yasınharriri Conan Doyle'un «keman ç«'ba\iızi denflen laydana larile geçinirler. 5 Bazılan «yakfcorVlıtmava caîıpılrnaktadır Bunan lan i*tisnalar hariç berVrsın Par dan Kapt?n Valentina Or'ikova Jeden bir kıı anyor.» buldu mu, daki Mister Francis Van VVie'nin lan, afyon çekon. pelerın giyer» a elirdi. Burada gül ağaclarile be larına gelmiş olauğu halde onu teon »ekizinci balayı sevahatinie oltive bağlı otm^sı ve parti kacVme bolki de dünvanın vefiâne kad?n için siesra fiatları y"ıkseltilmiştir. bu'amadı mı bilmivoruî. matör detektifi Şarlok Holmes bun aber kirs7 ve' seftali <nW >ir çok perler, nota. 8 Tersi «al götür!» (iugunu pek iyi bildiğini sövliveİP'ini basamak «dine er'.ine viik pemi süvarisi Orlikova nın "iir!p":;k *** lardandır. Bır nevi efsaneleşen bu ağsclan vardı. Uluç Ali. bir j karşılağı bir emirdir (Azerbaytan istemiştir. Kendisi muhayyel kahramanın Napolyon dan ««»'mesi perekivor. 3 a b?kımcnn dn Amerikava. Kııba ve İskand'rvıvya' Genç Fransız muhsrriri Fran rek bofanma b'i tnevdanı gezerken pr^a şivesinde). 7 Kibirlinin müçreri f Wan Wie'nin on yedinci kansıdır. daha meşhur olduğu iddia edilir. Sovyet şöhretleri ar*«ında kadm ya savısız se eri v*r. »Spufnik'lerin çoise Saean ne kadar aceleyi olurmda bir ayak patırdısı Juydu. bulmaenarena rağmen satntsk istebulmak ihtimali pek aMİıvenvor. anne.'in sayılan Semyo^na ise ba*** Sözde yaşarken ve maceralarının pe Dönüp bakmca Don Luis'ia kızı diği. 8 Kenann dilbert nazik olsa sa ol*un. piâka numarasmda kendl Z'a, iki ifirlcn birinin. tship dok rıda iştirâk ettigi i'mî konfrelerf'e uğur rakamı o'nn S veya onun ka Tressto (İtalya) da yaşlı bir adam şinde koşarken oturduğu söylenen Do'orcs'i görüp (a^ırdı; çünkü i ız da böyle olamaz. tor'arın *^75 1nin. profo^rvriprın en çok dikkatt çekı»nlerden. Bu tı Mr sayı eörmedijH takHye bln kırda gezerken blr a&açtan ufak eve 'Baker sokağında 221 numarayai ı'alni'dı. Ha'bıı'i kızı hiç yalmz YUKARroAN AŞAĞrt'A: "î70 inin. ziraat isçilerinin ise dcirt «mühimo de^mülkiyet tanıbir kuş kendisine do$ru uçmuş, hergün mektublar gelir. Bu ıırakmazlardı. Kıza mutlaka Du1 Her hanst bir aakcrt kıf »sının kadın oldujîiı h'r m"7i'p uııyan komünisf ü'«minde J»»*r nuetrafmda dönüp durmuç, onu hafif •nnpsı yani dadısı mesabetırde nın tefi. 2 E»adh Te ciddî bir knmünist partisi kadın aYila susî otomobile Daça «kır evi» I>ünvanın en kfiçük «hcı radyo hafif (fagalamıstır. Adam şirketi müdüıü, «John Grea İr ihtiyar kadın refaltit mevzula ilgili olmıyan (eski terim), Yere tesbit edilmiş bir bisikletin sunu iki Alman mübendisi yaphlar. âdeta blr şeyler söylemek i'tedıfini adedi 1 414 456 dan yani â denilip geçiliveren birer kâşâneye wes», mektublara hâlâ cevab verir. i. İşte ondan sonradır K AJ*. her İ östünde bir adam, pedallan çevir. «tekcür ve azar> karşıîığı btr keny»kununun "İ20 sindpn sahipler". Makinecik kulağın içine bile »ığı fark etmiş ve dalları aralaymca bir Oysa bu hayali yaratan Conan 7"nan Elhamra'ya üiderîe, I>o menin iki bap. 3 Aritmetiğın mekte ve sanki yokuşa tırmanıyorFu nisoetlere bakıp da So""et erkuş yuvasının icindekî vum'irtala Doyle unatounamışsa bile binde bir «On mühim» in şu sıradaki «ski ores'i gölfîesiymıs ırH: mutkonuso, ha kadar veren candan keVlerinin hemen her nr'ihim i^i yıldız» ı ise grupun »yni zamanda mu; gibi bu ped^llamn gittikçe ağır ra uzanan bir yılan görmüş ve ölanılır. Km Ingiltere hava kuvvetle. V^ vanıb^»***^^ b^'urdu. lasüğmı dujmaktadır. Bisiklet bir verir. 4 Maytaba alma içi ( ü l ksdm'ara brakıp a?ıl geçer aVce en (füzelleri. Geçenlerde Meksikada ölen Ea dürmüştür. Bunlard^n Tjır'ssa nevi So.\aca bağljdır. Bu sayaçın üsrinde alb«ylı|a kadar yükselmis de Mesele şuydır K e keTKKsine keiime). 5 Acaba tehlikeli uı^ıyi komünist po'itika^ını Vrn Latyinina Olimpiyat jimnastik şambılen yok. Kadm alboy ideal saydtfı müstakbel koca diye nişanlsnan oğ' rum kenan mânasm» gelen bu ketüne iğilmıs bir hekım »makinemn diierine avırmak açıkKözlül'icünü pivonu. Meslek itibarile' jimnastik için bu mtslefe girmiş. Hayatmı ka andan boslanmıyordu. . •sl Aîi iime sevgiliye neden alem • .t sürati» ni okumaktadır. SATILIK KIYMETLİ AR5A yanmıs oir»nkl a n n a hükmed»si gc ööretmeni olan Latyinina. Kiev fyezanmak için çahşmaTa hiç ihtiyan den hoslanıyor ve onunla ovarımak Bu, yerinden kımıldanmadan yokuj Yıldızda otobüs durağına bir dakika, 9 cephe, 20 .iyor fnsan'.n. ledive meclisinde de üve. Nehir Reyok. Babasından kardeşi ile kendisine KtT'orr?u. Fakat yalnız IaraK o j tur bilmem, has ^ ^ ^ tırmanırcasma işleyen bisiklet Aîderinlik, bodrum hariç 3.? kat 7 daire ruhsath kanalizasmisi makinisti olan eşîle birlikte ı manyada, Münich'te Profesör Schi. [ I milyonlar kalmıştır v* bu milyonlar namak istediği için şatonun pfrce ret kavufturanyonu hazır 464 metre arsa zaruret dolayısile acele satılıkEn nüfuzlu kacîınlar lardan. 6 Ter iki odalı mütevazi bir spartmanda • mert'in deveran hastahklarmı kesif hep o muhayyel detektifin, Şarlok resinden Uluç Alinin ^lharnm'va si t y a n kaletır. Beşiktaşta hazır apartıman ile uyuşularak değiştirilir. Ulanova'nın en çok kazanan Sov | yaşıyan olimpiyat ş.9mpiyonu gu ı için kuüandığı cihazlardan biridir. Holmes'in yalnız Ingilterede değil doğru yürümekte olduğunu %öMüracaat: Beşiktas; Akdoğan sokak 29 evde Hüsnü Er. mânasına yet kadını oluşuna karşıhk, nüfuz, zelüği ve kabiliyeti ile Sovyet jçenç Deveran rahatsızlıkları ve kalb has. bütün dünyada savısız insan gönlii ıünee Duennasına masal söylen>e mi» eski bir terimnü fethedebilmesinden. Irudret bakımından Ekaterina Fust ' lerinin «millî kabraman* larından. tahklan Avrupadaki ölüm yekunuğe başlryor ve ihtiyar kadn>n ödir, üç lamanseva'run eline kimsenin su döke | Ikinci güzel ayni zamanda Sov nun yüzde 20 sine sebeb olmaktadırConan Doyle'un 7 kitabı 54 dil« çev ünde «uykum geldi» diyerek bodan biri. 7 miyeceğinde herkes mutabık. Ko yetler Birliğinin Kadınh erkek lar. îste bunun için Alman profesö. i rilmiştir. Dünyada Ineılden sonra ,'Uiu tatlı tatlı esniyordu. F'i «^ne Bir rengin terDnnkü bulmacanın münist siyasetinin bu diçi kurdu 1 li 36 sene şöhretli ilim ve fen a rü Münich şchrinrie bir «Deveran en fazla satıldığı söylenen bu escrsari oldulru için ihtiyir k»cın si, Avruparun halledihniş şekli Presidium'un ilk kadm üyesi o! , damlarından biriai olan astronom Hastalıkların'dan Korunms Enstitüler 117 kere fılme çekilmışler. 10.M* da çene kem'gini çıkanrcasına essıra dağlan. 8 Aç elugu gibi «Hrutçefin en vakınla J Alla Maseviç. Genç kadın Sputnik sü» kurmuştur. Dünyanın, bu mânakere radyoda oynanmışlar. 40 televt2 nemeğ,e koyuluyor ve aradın çok en yüksek YÜKSEK tŞ İDARESİ ve İKTİSAT BÖLİmf'nde nndan biri» olmak «başarısmı» da ' leri takip ile vazifeli 92 kişilik bir da ilV enstilüsü. yon filmine •hnmışlardır. Bütün ••»ecnıeden uyuya kalıyordıı. O zagözlülerde bulunmıyan haslet. her türlü masrafı Şirket tarafından verilmek bunların aileye getirdiği milyonJa man Dolcres kimseye görünmeden f grupa nezaret ediyor. 3780 Ura »y Bisikletten inen hasta bir divana rın sayısı katiyetle bılinmiycr ama Z A T I lstanbul Kamblyt>suTidaTT Fustseva henüz 14 yaşında öten lık alan Maseviç güzeiliği kadar sık uzanır. Sarfettiği gayretin kalbinde ' j avaşça dısarı kayıyordu. kızıır.ız GUnseli Gürsel için «ldı?ımtı eserleri basan nâşirler bırer milyoner tâbir eaizse slyasete otılmış lığile de meşhur. Moskovamn en yaptığı tesir elekirokardıogıvmla tcs j Aiinin Granata'ya gelişinden bir 6 ay'.ık Tal«b« Doviz B«ıpesl Jtaybolİ olmuşlardır. ve niramnameye ayktn bir istisnaî liiks apârtmanlarından birinin 15 bit edilir. Avrıca nefesi, ne kadar j sene ve bir kaç ay geçmişti ki ge muştur. Venist alınacağjncian eskıslnin i i Kızının Conan Doyle'a benziyen muamele yaptrrmanm her nasılsa inci katmda oturuyor ve hususî te oksijen sarfettiği. harcanan havanın j bir ftün Ali. Elbirgah meydanı hükmü yoktuT. Tahsil yöresi azaml ve devamlı 5 senedir. Karşüiğıntek Urafînm metodlu çalısmaa olbir yolunu bularak Komsomol'a leskopile göklerl seyredip duruyor. yerine eigerlerinin ne kadar hava ( § AJtMİ yemiş ağaçlan arasmda jezer ' da mecburt blr hizmet r e malt b b borçlanm» istenteneffüs ettiği birer birer ölçülür. j | duğu »öyleniyor. Fakat oğlu Adrian mez. Burs, Lise Mezunu her SSrencive açıktır. Bundan sonra sıkı bir muayene ile | 1 bir Amerikan dergisine altı hikâye kalbin Te damarlann vaziyeti anla | sstmıjtır. Keiime başma bir lira gisılır. Artık muayene sona ermiştir. i bi inanılmaz bir fiatla .. Bu parlak Profesör Schımert reçe^e ile birlikte | rakama bakarak bir gün o da babası bir d« her vaziyete göre «havanın | gibi «öbneı bir hayal» yaratacak mı Türkiyenbı bütün Vilâyetlerınde Aoenteleri var 18 30 Yurt gezısi 18 55 Serbert saat İSTANBUL süreceği hayat reiimi» ni yazar ve | dersiniz? dır. Aoentelerimize de m ü r a e a a t edilebilir. AcUıı v» proftrsen 7J» Karı 19,00 MS. ayarı, Haberler 14.15 rir. I Yeni Po«tahsne karşısı kendi binasınd» Istanbul »»k «»b«h raüıiği 9 08 Kab*rler Tarlhten btT yaprak Î9 » Sfrbest Alman âlimi bu sıstemli araştırma | 8.15 Sarkılar 1.3» Tum m*lf>«lil«ri saa* 19 23 Cevdet Bolvsdinden 5aryı 35 yaşını geçen ve beden çahşmasi | »45 Tür*ül« »• oyun havilart 9 00 kU»r 19,3« Dtnl Ah'.âH musahabe 20.00 Kıbto* »asti 20 !» Ak$=mı Kapsni] veya mesuliyeti ağır me«lek!erdeki | »ohbetl: MUmtaz Faık F*rik 20 2t • bütün erkek ve kadınlara tatbik et j ^7 Açlll* v» Proeram 12 30 Radv^j Gazetesl 20 30 S«best saat mek tasavvurundadır. *> Orkestra 12 55 Küçük Stud 2»J5 Klasik Türk mür.ğl 21,95 yodan be? dakika 13 00 Şarkılar : Temsil 22,00 Senforulı konser i'i »"tr i"W'»t ıniff!»tT!!'ima!wı»»f'tı ı i' Alâeddin Yavaşça 13 30 Haberler 22.45 M.S. ayarı ve Haberler 23,00 n 45 Saz eserleri: Enlw Can Fulya Gece kor.seri 23 3« Dars muziği ASFALT YOL GÜZFRGÂH1NDA, KADASTROLU, SU, ELEKTRİK, ^kaydın 14.00 K?r'.şıX orkestrı mü 24 08 Pıoparo ve kapanıs OTOMATİK TELEFON VE ÇARŞISI MEVCUT, 92 No. BELEDİYE H30 Şarkılar: Muall* G«kçay İstanbul Belediyesi 14 50 Dans müzigi 15 00 Kapamş. ; Kanserin en çok insan oldurdugu yer . Fazaı *unlerı çıftlığe gıtmediğı ken Dolores'ın hoplıya, zıplıya gel ve ders de almadıjı için. Uluç Ali, diğini gördü. Kız oradaki yemiş aekseriya Elhamra sarayıru gezmek ğ^çlarından bir çift kiraz koparjk bir tanesini A ' ' e vprdi ve le vakit geçıriyordu. baraya vük sek bir kulenın naptsmdan girı hir tanesin' de kendisi yedi. Genç ;t 4 lirdi. Bu kapının tep*Sı al nalı îf u hir ? " >n ^'" kac V?«e çift v''< kirazlar kopartıp. bir tekini Aliye lınde idi ve <ule>un yarı y c i n e kadar yükseiivcrdu. Cıayâ glrf"." i k n m pttıkten ve bır tekini kenken Uluç Ali. «Ah. iıüyiısem rie dısi yedikten sonra. ağaçta kslan şu kuleye koifanlar'a beraber hı bir tek kir^zı kız ıS^ına attı; ve cum ederek sa'avi zaptetsem ve Is hemen: «A. ne fena p^*im. sana panyolları bur^dan detetseın» diye kiraz kalmadı. Bu ağîimdaki kidüşünürdü. Kapıdan sonra dar bir razm yansı se"in. yansı Ha hoııim. : yokuş. bir duzlüğe cıkıjordu. B.u P ^^ı sfnin olan yarım 'razı sana vereceğim! Isır!» dedi v> rğzmrasına İspanyollar Plaza de los Algibes. yani «Sarnıçlar meyd^nı» dıki Vira'i dndaklannın ucuna jîtdemişleıdi. Burada taja ovuirnuş tirerek Ali'nin dudaklanna doğru su hazneleri vardı. MüsiümaıJar UZr.Ul. Vakıâ. kirazlı Va?V^ ağa<;Nr yok tâ uzaklardan getirttikleri suları bunlaı ın ıçine toplarlarmış Orada değıidi. Fakat AH, kızin rıcaMna bir de kuyu vardı ki suyun en te i t a a t s 7 İ ! S : ı. ••",!< h i r r o y r a t l ı k miz ve scğuğunu lenıİD ediyordu. savdıjı icin kirazın yansuu ısuBu kuyu. müslümaniar'.n o tabiî iç mağa kalkıştı. Ne var ki tam ısırakivi en berrak ve billurin h'lıle cağı ?aman kız kirazı içeri çektl elde etmek h'isusuııa'kı yorul r^k ve AH'ye : Kiraz oyunu öyle oynarjna», bilmez gayretlerirun bir eseri idi. ; Bu mevdamn dnüne. E bamra sora dudak dudağa vermp1iy z ki 1iravının eüzeîliğine biı rakio ols^ın zın her yarısı karşılıklı dişlerimizin dive. Şarlken '^endisine koca bır arasında bulunsun da ikimiz besarav yantırmıstı. Gu'Ta Şarlken ra'>r ısırahm. Haydi oynıyahm! müîlüman sıt'taniamtian tbnısaı dedi. AJi. bu oyunu pek çocukca ve raclann eserini nu sarayln gSlgede bırakacaktı. ^jr'kcn ssravının tatsız bııldu fakat itaat etti Ne yapılması icin o n'Kii'rr>?n çahrtp var ki tam ısıracağı zaman, kıt rinin bir kısmı vıktırılmı«h. EI dili'e kirazı A'min ağzına itti. Böyhamra'ya girince. U'uç Mi, kend' lece kira» Wr kaç kere ağu değişsini bin b>r pec» mnsaliaımın içi tirdi. Doloros bu ovuna «kiraz ıyunu» adını takmıştı. ne girmiş sanırdı. (Arka.ii rw> Uluç Ali Granata'ya vaıdıktan CATUP, TAHA7 GERÇFK Bâ4ıl İtikadları Koruraa Derneği BULMACA Napolvondan daha meşhur olan muhayyel kahraman Kalb hasialıklannı anlaınağa yarıyan bir hisikle! İSTANBUL AMERİKAN KOLEJI 2 Öğrenci Okutturulacaktır. TDRKİYE GENEL SİGORTA A.O. Telefon: 22 48 86 R â P ¥ Û BUGUNKU PROGRAM SOGUK AIGİNLIĞI NEZLEYE VE 1 r r l OTOBÜSLERİNİN ÇALISTlCl MEŞHUR VE MESKÛN • * BÂKIRKÖY BAHÇELİEVLER ASFALTI 1 «if, odale, sinır, roma tizma ağrılarım •» b ı ı o lomendo dindirir • Grip ve neıle başfangıcında bir çok fenalıkları önler • Boyonlorın m u o y y e n zomanlardaki sancılarına Itarjı faydalıdır ÜZERİNDE Bahçeli Ferah Evler inşaat Müessesesi, yeni mevsimin ilk arsa satışlarına başlamıstır. Çarşı ve pazara yakın, okulu, geliş ve gidişte kolaylık, bü' tün medenî vasıtalardan istifade imkânı. îşte rahat bir yuva edinmek için. almacak arsalarda aranacak özel ve tercih sebebleri. Miktarı mahdud ve istikbali parlak bu arsalarm fiatlan PEŞtN: 1 0 1 5 20 ve 25 liraaır. TAKSİTLE: 1 5 20 25 ve 30 lira olup, istifadeyi ihmal etmeyiniz. Arsa kapatan sayın müşterilercten 250 lira kaparo alınır. Tapu, çap ve ruhsatı günii gününe verilir. ve ARSALIRA IS CİDİŞ: 18.57 Açılış v* Program 17.00 Sdat 21 ö Herzaroan sOTİ'.en plâklar 17.20 Yurt j DRAM K1SM1 tan Sesler İR 00 Yu7yıllar boyunca ] KE IMUROJ müzik 18J0 Radyo Kume Fasıl Heve« 18 55 Trafik Saaü 19,00 Sartemsil voktur kıl»r: Güls»ren Güv*nli 19 30 HaberTelpfnn 44 21 57 tm 19 45 Pasifi* Adalarmdajı «sVı *** 20.00 Kıbrıs saati 20 10 Ak;ayn YENİ TİYATRO Konu»ması: Mümfeı Falk Fenik Fiıat 21 de 2*1.20 Radyo Ga»te«l 2H 30 Kuçük Stüdvodan bes dakika 20.35 VictoT TABLODAKt ADAM Young Orkestra^ından akşam müziği Yazan. Ce\at Fehm E^^îsut 20 50 Ordiı Saatl 21 00 5?rkılar : Sall akçdmlan temsı) \cktuı Dranı Rıza Rit 21.30 ŞHr Dunyamız Behve Koznedide pazar gıinler) «nat 19 30 matine. Telrfnn 44 04 0« ç«t Kemal Çagiar 21 40 Şarkılar : Ctunarte»! ve çarçjmba etınlfri N'gâr Ulu*rer 22.00 Haftanm mıyJk sohbett 22 30 Oda mıizıSl 23.00 saat 14 'O da C"cuk Tıvıtrnsu Gece m*lodlleri 23 15 Hab^rler *** 23 S0 Proeram 23 33 Karıçık hafıf İSTANBUL BÖLÜMÜNDE Bu renk annenin hoşuna gider müTtk 24.00 Kapanıs Saat 21 dİ j aü imiş, gitmez mi imiş ha .. Al, DÜNY\ M.\LI DtNY^D\ 'K^LIR ANKARA götür de göster örneğini. 6.57 Açıhs v* rr"ffi"sm 7 00 Gi Temsıl günlcri" Cunıa. cumjrtpsu i1 pazar matırtp ve suvare naydm 7 30 Haftf melf>dJIeT 7.45 12 MS «yarı. Habfricr 8 00 Sabah fan j TiyatroUrda gısplpı | Yardımsevenler Derneği tezilert 8 30 ÇesitH mürik 9.00' Program ve kapanıç. K A RAC A SF.HİR TİYATROSU | Genel Merkezi yararına | | Dünyaca meşhur RUS PİYANİSTİ !| IB Her gün saat 10 ve 14 te Pazar günleri saat 9 dan 17 ye kadar devamlı olarak vasıtalarımız yazıhanpmiz örıiinHen arsalara ücretsiz olarak Eötürür ve eetirir: FERAH EVLER KÜTÜK M E SS: HAYDAR ÖSİİ I I | | E Mİ L G1L E LS KONSERİ 20 nı<=an pszar'esi saat 18.45 te 11.57 Açılıs ve Program 12 •0 1 Mark Warnow ve Orke^trası 12 30 Nese'.l öS'e müziti 12 5S Serbest saat j n 00 MS. ayarı. Haberier 13.15 Haf.f Fransız şarkılan 13,30 Telder, teie 14.30 ÇeşltH muıiit 15 00 Va'.s ve taneoUT 15 15 &az «erlerı Program ve kapanıs 1S.30 Tb» NeDrrorker» TTIOSU 16.00 Antigoni Valaku Trupu Sanat Suvare Matıne Tcl 44 B fifi R Beyazıd, Beyaz Saray No: 126 Teleton: 22 68 05 Telgraf: KÜTÜKLER 1 ATLASMa 16 57 Açılı? ve rrrvgrtun 17 no Köyün »ttl 17^> Nevzat Güyerden irktlar 17 43 Radyo ile lneılıre» ]8,9O C*t mtaigt 18.» Haflf müzik + «Ethamrarta» HPT akç^m gjat 21 de Çarşamba. cumaiipsl pazar 15 Sn da mat,n« İstanbu! Operet Baba Hindi Tel: 3 perde 44 43 »4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog