Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

14 Nisan 1959 CUMHURİYET V. im ne derse desin, bir is Bastarafi 1 mct sahifede Diğer taraftan Şehzadebaşında Be tanbul dâvası bütün afurtarafmdan tamamlanacak bir kısım lediye mülkü Letafet apartmanınm hğile bu şehir halkının ve ihale ile hemen tatbikata başlana enkazı 164.000 liraya satılmıştır. Şehrin kanalizasyon Işi yeni baştan şehir mesullerinin omuzlancaktır. ele alınıyor na çökmüştür. 36 metre genişliğinde ve 1800 meto Önümüzdeki ay içinde belfdiyede re uzunluğunda asfalt ve beton ya İstanbul halkı normal nüfus artAmerikan, îngiliz, Fransız Ye Batı Almah ıu Dış tşleri Bakanının da pılacak olan bu yolun istimlâk be yeni bir kanalizasyon bürosu teşek ma kanunları üstünde bir üreme kahlacağı Cenevre Konfeu mütehassısları, Rusyanm da iştirak edecpğı delleri ile birlikte maliyeti 100 milkül edecektir. 30 sene evvel Alman ile artmaktadır. Bunun bir kısmı İsrannna btr aydan da aı firması tarafmdan yapılan Wild proKızılay Sergisi münasebetile önü yon lirayı bulacaktır. 1 tanbula olan köylü akınıdır. Bir Cumhurbaşkanınm yeniCenevre Konferansınclan önce Batılılann görübtr lamiiı kalımştır. O gümüzdeki yaz mevsiminde İstanbd Yol güzergâhı; Azabkapıdan, it jesi inkişaf eden İstanbulun kanali kısmı dışarı muhacirleridir. Bunlar den iktidara gelmesini ne kadar Batıular, Almanya mese. zasyon ihtiyacmı tarmin edemediğin büyük bir sanat festivaline sahne faiye biri'asıııjn üzerinden yüzde 8 şünü insicama sokmak için 15 gün devam den, bu projenin tâdili ve yeniden da çok çocuklu ailelerdir. Böylece lesinde •ralannda mevcud görüş aysağlıyan hareketi temsil olacaktır. Şimdiden hazırlıklanna meyille Pefik Saydam Caddesine etüdü, Ataköy sahil yolu ve plâjla bu şehir kendi kapasitesinin dışında nlıklarnu halle muvaffak olabileedecek toplantılanna dün Londrada başladılar eden «Popüler Cereyan geniş surette başianmış. olan bu bağlanacak, ve burada bulunan iki i rm kanalizasyon durumlarını tesbit bir nüfusa malik olmuştur. Asayişcekler ml? Londranın Times gazeİH» mensuplarının yapfestival, kat'î tarihınde sonradan gjzino istimlâk edilecektir etmek üzere ayın 25 inde Prof: ten iaşeye ve temizliğe, tahsile tertesi bu raale eevab ararken diyor Bundan sonra yol. İngiliz konso Khörr isımli bir mütehassıs şehrimi löndra, 13 (Radyo) Amerikan rupanın güvenliği üzerinde durulabir değişiklik oimadığı takdirde, 20 tikları patırdıh mitingbiyeye, hayat pahasına kadar bukl: loshanesinin bahçesi üzerinden Ha ze gelecektir. caktır, Fakat Batılı memleketler, Hazıranda başlıyacak ve muhtemede, hükumetin desrişti Kolayhkla bu görüs birlJğinc ingiliz, Fransiz ve Batı Alman münun monfi bir tesiri vardır. Seçinı malbaşı Caddesine vardığmda sağda siyasl ihtiraslannı içinde bulundutehassısları, bugün burada, l ı malen en az bir ay kadar sürecektir. vanlamıyacak!» Belediyenin dâvetlisi olarak 15 gün endişesile bu hakikari gönnemek rilmesi de istendi İstiklâl, solda Tarlabaşı caddelerine n Bu festival milletlerarası bir özel paralel olmak üzere şimdiki Balık, şehrimizde misafir bulunacak olan hatalı ve zararlıdır. Dün Fransız Başbakanı Debre ile yısta Cenevrede Rusyanın da ıştı ğumuz yüzyıbn en büyük meseleCezayir 13 (A.P.) Avrupalı lik taşıyan çeşitli sanat kollannl Topçekenler, Balo, Abonoz ve Süsmütehassıs şehrin kanalizasyon duj Dış İşleri Bakanı Couve de M«r râkile içtima edecek 4 Dış İşleri leri seviyesine vükseltmelidirler Bir muallim geçende, Istanbula ville tngiltereye gitmişler ve Macmil Bakanı Konieransından önce Batı Dünya muvazenesi. yani ban» ve sağcılardan müteşekkil 2.000 kişi içrne aiacaktır. Bu sanat kollsn lü Ssksı sokağının bir kısmını kat j rumunu inceledikten sonra bir ra köylü akınını durdunnak hakkmlan Ue derhal müzakerelere koyul lılann göruşünü insicama sokrru. refah, dünya ölçüsünde bir gayret lik bir kalabalık, dün Cezayirde şimdilik üç kısımda özetlenebilir : ederek Kurabiye sokağı istikametın por hazırlayacaktır. daki fikrime karşı bana: Ilgililere göre yeni teşekkül edemuşlardır. tki gün devam edecek için yapacakları seri toplantılann istiyor. Bütün faciaların sebenlerini iyapmıs olduğu patırdıh bir nüma1 «Temaşa Festıvaho adı aide, su depolannm bulunduğu kıfim O şehri müdafaa edenler köycek olan kanalizasyon sebekesi mah olaı bu temaslann hedefi, Cenevre ilkini akdetmişlerdır. 15 gün çahşa. müşahede edebilmek için. dünya iviste De Gaulle'ü yuhalamı? ve hü tında opera, operet, rövü, klâsik dan Taksim meydamna kavuşacakdut kollektör denilen bir toplayıcı lüler değil miydi? diye sonıyor» konferansına kadar Batılılara müş cak olan mütehassıslar, ay sononda m:za şöyle bir bakmak yeter.» , kumetinin deipştirilmesi hakkın'a bale, folklor danslan ve bunlara tır. Muallim olduğu için doğrusu müterek bir politika temin eylemektlr. Belediyenin ve Karayolları Umum içinde kalmıyacak, en yakın tasvıye teessir oldum. Evvelâ bu memleket Parıste bir araya geleoek olan Fran Fransız liderlerinirı Paris Bonn ileri sürülen bir «değistirme formü benzer göstcriler 4 hafta devam ede istasyonlarma gidecektir. İstanbul Hâlen Batınm hali garip bir man. Müdürlüğünün müşterek çalışmaları sız, Batı Almanya, ingiltere ve sert tutumuna devam etme kara iliinü» alkışlamıştır. cektir. nüfus kesafeti gözönüne alınarak evlâdı. bu memleketin her (arafını zara arzetmektedir. ile imar edilecek olan bu yol gidiş gibi müdafaa eder. Bizim orduda İstanAmerika Dış işleri Bakanlarına bir rında oldukları bilinmekle beraber, ! Patırdıh nümayiş «Popüler Ce2 «Entemasyonal Film Festi ve geliş istikâmetinde trafiğe açık Amerika şehirlerinde olduğu Rusya 11e müzakereler bir ray. semt semt birbirinden ayrı kanali bullu yok mu? Hem ordular müdarapor hazırlıyacaklardır. da Kiğııyablllr ml? siyasî cevreler, Debre ile Murville' Ireyan 13» adlı bir teşkilât tarafm vali> üç hafta sürecektir. Yabancı bulunduracaktır. • zasyon sebekesi teşekkül ettirile faa ettikleri yerlerde «hakkı fefih» Batı, Berlin »tahisünün değişFransiz Başbakanı Debre ile Dı; in, ingiliz görüşüne bu defa Mac ı dan tertip edilmiş bulunmaktadır. tanınmış yıldızların katılacağı bu îstiklâl Caddesi carşı ve eğlence tlrilnıcsi meselesini incelemeyi k« İşleri Bakanı Murville, 2 günlük millan'in Moskova dcJnüşünden son I Bu teşkilât geçen senenin 13 Mayı festival, milletlerarası film festival yeri olarak kalacak bu kısımda yal cektir. mi ararlar? Acayib bir Iâf idi. Bebııl etmeli mldir? ğenmedim. Bu yazımdan sonra kenresmî bir ziyarette bulunmak üze ra olduŞu kadar çiddetle muhale j smda Dördüncü Cumhuriyeti de lerinin bütün şartlarını ve özellik nız tramvay işletilecektir. Batı. Avrupada kontrole tâbi tu disinin de o fikrini beğenmiyeceğinj Taksim meydanı ile İngiliz sefare fet etmiyecekleri kanaatindedirler. virmek için yapılan hareketi temsil lerkıı tsşıyacak, birçok tArmağantulacak ve bir ölçü dahllinde »I re bugün Londraya gelmişler ve ummak isterint. Bir sohre girmek lar» verilecek, balolar tertiplenecek ti bahçesinin bulunduğu köşe araZira. NATO Dış İşleri Bakanlan ermektedir. lâhtan tecrid edilecek bir bölgeni.ı kendılerıni karşılıyan İngiltere Ba< Hatipler Fransiz Hükumetinin I SLTıda açılacak olan yeni yol güzerçıkmak, o şehrin miidafaası ile a!âkurulmasına nza göstermeli midir? bakanı Macraıllan ve Dış İşleri Ba run Washington Konsey toplantıla Cezavirle birleşmesi fikrini savun tir. kah bir dâva değil. ekonomik ve 3 «Entemasyonal Bebek Ser gâhı için istimlâkler tamamlandıkkanı Lloyd ile derhal görüşmelere nnda, DoğuBatı münasebetlerinde 11 mayısta Cenevrede Sovyet Dış muşlar ve halihazır Fransiz polit gisi». Her millet için ayrı bir vit tan sonra süratle yol tesviyesine sosyal bir fenomendir. Köylü köİşleri Bakanı Gromyko'nun karşı başlamışlardır. Debre, Londra Hava Batılılann daha yumuşak bir siyakasını tenkid etmislerdir. Teşkilât rınde ve tamamen mahallî orijinal başlan«caktır. yünde kalmazsa köy hoşalır. Bİ7İm »ına çıkmadan önce batılılann bu Alarunda gazeteciler», «Her ne o set takip etmelerine dair Macmillaın baskanı Kobert Martel. sağcı emel dekorlar içinde teşhir edilecek «be Ana cadde açıldıktan sonra îstikKemaleddin Aksuya aid kaptan Os nüfus artıyor.. köylüler şehirlere suallere müşterek cevablar verebil lursa olsun, güçlükler ortaya çıktı görüşü fazla taraftar toplamıştır. lâl ve Tarlabaşı caddelerine doku man Sarı idaresindeki «Büyük Kıs göçüyor.. istihsali kim yapaeak?. lerine sadık Generallerin hükfimet meleri, bir görüş birliğine varmala ğı zaman, Fransa İle ingiltere HüOte yandan, Amerikalı idareciler tarafından cezalandırdıklarmı ileri beklerin» büyük ilgi uyandıracak nulmıyacak buraları tâlî yollar ola meU motörü, dün aksam saat 15 su Amerika hize sitrin sene buğday, n elzemdir. Aksi halde dörtlü kon. kumetlerinin sıkı münasebet halinlan ve Türkiyenin bu sanat kolun rak kullanılmak suretile Beyoglunle görüşmeler yapmak v« askerî jsürmüş ve bu araia sadece General lannda Havreddin iskelesinden yükferanstan Sovyetier kazançu çıkada ayrıca dikkati çekeceği umul daki şimdiki kesif kara ve yaya tra lediği 2280 kasa birayı Adalara gö. zahire, yağ, peynir mi gönderecek? caklardır. Orada hiç bir neticeye )ie kalmaları ve müşterek hareket tesisleri gezmek maksadile bugün Jacoues Msssu'nun bu (rtemizleme maktadır. Hani bizim ihracatımızın temeli olan fiği hafiflet'lecektir. türiirken, Kabataş önlerinde arabalı ekim?. vanlmasa bile! Son giınlerde bilhas hattı seçmeleri bütün Avmpa için uçakla NewYork'a muvasalât e hareketi» dısmda bırakıldığmı ilâSanat hareketleri bakımmdan Ayrıca. Azapkapı ile Taksim ara vapur dalgalannın tesirile devrilerek sa Batı Almanya Ue İngiltere ara faydalı olur» demiş ve şöyle de den Batı Almanya Savıınnva Bakanı ve »tmistîr. Ne ise uzarmıyalım.. JŞehirli şehbizde herzaman ölü mevsim sayılan smda açılncak olan 36 metre geniş ! batmıştır. sında çok sert tartışmalar cereyan vam etmiştir : Strauss. Berlin meselesini halletCezayirin Fransa ile birlesik serinde, köylü köyünde faydalıdır ve yaz günlerinde, Açıkhava Tıyatro liğindeki bu yolda troleybüs işletil etmlştir. Buna da sebeb, İngiliz BaMal sahibi Kemaleddinle. kaptan «Görüşmelerimizde tabiatile mek için askerî taahhütlerden tıy kilde kalması Cpzgyirdeki «;aeci kanı Marmillan'ın, Avrupada «silah Dış İşleri Bakanlarının Cenevre nlmak hususundaki her türlü plâ Avrupalılar tarafından çiddetle ta sunda yapılacak bu festivalin canlı mesi düşünülmektedir. Yolun imarı Osman ve mürettebattan Metin Do| köylünün şehre göçmeai onun kalbir hava yaratması beklenmektedır. tamamlandıktan sonra kısmen istim ruer, Yılmaz Ergin, Şerif Aydın ve kmması değildir. Köylü, köyünü şetan tecrid edilen bir bölge» ihdası Konferansının gündeminde yer ala n n Batıhlar için «mühim bir mah len edilmektedir. Zira ancak bu sulâke uğrayan binaların caddeye ba Çetin Doğruer deninze dökfilmüsler hir haline eerirmedikçe knlkmmaModern Türk IMüziği hususundaki teklifidir. Hatırlarda rette Cezavir Fransiz kalacak ve kan cepheleri modern estetiğe uygun se de arabalı vapur tarafından kur mı?tır. ktanhula da jelse. Parise de olduğu gibi daha bnce buna benzer cak meseleler, yani Berlin ve Av zur» olacağ'.nı ileri sürmüştür. Bestecileri için Anket sshibi bulundukları rrallar ve srabir şekilde restore edilecektir. ımımınmıımmilltll!l!lll!l|i|!l!!|||||||!||fll!ttimnilimımımı bir teklifi (Rapacki plânı) Polonya. tanlarak nkyardım hflstanesinde t« git«ıe.. Ve orayı köylestirir. Millî Kütüphane, Morilere dokunulmıyacaktır. Sedat AĞRALI davi altma alınmıçladır. lı idareciler öıe sürmüşler ve MMOnun lcin hem köy, hem sehfcr, dern Türk Müzigi bes kova da bunu »avıınmuştu. Yalnız Belediyece, Zararm 100 bin lira civannda ol hem memleketin ikti^adi ve Içtimal tecilerinin biyografi tstimlâk alacaklılarına fimdi garip olan, İngiliz Başbakanıarsa veriimesi düşünülüyor duğu tahmin edilmektedir. Kaza et bünyesi için buna bir eare aramak ve bununla ilgili belnın bu teklifi benimserken sârih ola Belediye, Bayramdan sonra da rafında savcıhk tahkikat yapmakta. lâzımdır. gelenni toplamak arak oir plânla ortaya eıkmamasıdır. muntazaman istimlâk borçlarını öde Şu bayramda sokakta fezenler, rruacile, bestecilerimİ2 meye devam etmektedir. Yalnız ari dır. Esasen Adenauer'in de tenkidleri bu f tane İstanbulluya rastjreldiniz? araiinda bir anket açmış bulun te gününde sabahtan öğley» kadar noktada toplanmaktadır. Belki de Ankara 13 (Cumhuriyet,TeIeks'> sayın Mcmillan hazırlamakta olyarısı tahvil'yarısı nakit olmak üze Yabancı sermayeyl teşvik kanunun mak tadır. îzmit 13 (Telefonla) 1 mart denll Senin ne varifen? diyemersiniz. duğu genel seçimleri gözönünde tu. faciasında Üsküdar vapurunun imda. 24 soruyu taşıyan anket kâğıtlarl, re 2 milyon 500 bin lira istimlâk bor dan faydalsnmak suretile Türkiyede o Herfees kendi sehrinin sahibidir. tarak ve Rusyayı müzakere masası dına koşmadıkları iddiasile haklamaden. kâğıd ve petrol gibi mevzu Batı teknıği ile müzik yazan bütün cu ödenmiştir. Bu miktar belediyena getirmek Için bu çareyi bulmuş rında Gölcük Asliye Ceza mahkeme Zorlu, İtalyanm Türkiyeye lar Ü7erinde çalısmayı arzu eden bestecilerimize gönderilmiştir. Bu nin şimdiye kadar bir günde ödedi Mart ayı içinde Beledivo Temirlik Ben yedi pöhek İstanbullu^um.. ve tur. Gorüyoruz ki İngiliz genel se sinde dava açılan Suvak vapuru kap açması mevzuııbahis 65 mil Kanadalı iş adamlan bu akşam u. sorular sanatçılanmızm, özel biyo ği en yüks€k istimlâk bedelini teş îsieri Müdürlüeü ekmleri şehirde benim gibi olanlar bu «ehirde yüz çimlerüıdc Rusya iie gönişmeler cok tânı Mustafa ve Sarıyer vapuru kap. çakla Ankaraya gelmişler ve hava grafık bügüerinden saeıat tutumîa kil etmektedir. 1736 başıbo? köpeği itlâf efmislerd.ir. binlerledir, Sehir o hale peMi ki; yon dolarlık uzun vadeli mühim rol oynamaya nanuıettir. tanı Mürseîin duruşmalanna bugün İstimlâk borçlarından 10.000 lira Bu srada 199 köpek ve 14 kedi yaka. «aliha İstanhulhılar «Şehir TT«n!»aalanında bir basın tnplantısı yaparak rına hattâ özel meraklarlna kadar kredi meselesini görüşmek Macmlllan'dan sonra şimdi de İngi. Gölcükte devam edilmiştir. gelis sebebleri etrafmda basına iza bütün vönlerıni tanımlıyacak nite ya kadar olanlar nakit olarak ödert lanarak Ha>yanları Koruma Kuru n» dive bir cemiyet kurmağa mecüzere dün Romaya vardı liz mulıalefetie liderleri, Gaitskell mektedir. hat vermişlerdir. bur olacağız.. mi'^n ^pçlim olunmustur. Savcı iddianamesini okuyarak her lıktedir. Bu sorulann karşılıkları ile Beva.i. Sovyet başkentine seyaha Diğer taraftan istimlâk borçlanna Türkiyedeki kurşun, bakır ve »m ahndıktan sonra Millî Kütüphane iki kaptanın 2 seneden 1" seneje Dükkân soyan bir hirsız te hazırlauıyorlar. Moskovaya seyaRoma 13 (Radyo) Türkiye Dıj yant madpnleri ile Bursada bol mikkarşılık olmak üzere belediyeye aid kadar cezalandırılmastnı istemiştır. Dostum biiyük Behzad bu vadisebekesi yakalandı hatlerin ingiliz seçhnlerinde partiler İşleri Bakanı Zorlu, bugün Paristen tarda bulunan Mobydenum madeni. Müzik Bölümünde suuflandırılacak arsaların takas edilmesi düşünülMuhakeme. karar için 13 mayısa bıEmniyet 2 nci şube memurlan, deki yazılanmı görüp bana fikrimi Için IM öleüde rey »ağlayacağuiı biluçakla Romaya geldigi zaman, Ha ni isletmeyi tasarladıklarını bildiren ve belgelerîe birlikte özel dosyalar mektedir. Böylece arzu eden alacak da saklanacaktır. Böylece müzik hlara belediye arçaları miyoruz. Fakat bilinen husus, mil rakılmıştır. va Alanında İtalyan Duj Işleri Ba. verilecek dükkânlara musallat olan 5 kisilik teyid eden bir vesika gönderdi. SeJâ letlerarası politikada bu taktiğin Ba. Galatasaray Lisesi Yardım kanı Pella tarafmdan karıılanmıstu. Kanadalı iş adamlan memleketimiz hayatımızm en önemli yönlerinden ör. bir hırsız şebekesini yakalamışlardır. nikî Mustafa Efendi tari>îi.. Bu adeki mevzuubahis madenleri tetkik tılılara faydadan riyade zarar getireTuncay Kocatepe, Ferid Azergül, dam eskidfn de şehrin çift bozanlar Zorlu verdiği beyanatta, «2 memlebiri ile ilgili bütün bilgiler Millî Belediye, kiralannı alamıyor Derneği müsameresi edeceklerini söylemislerdir. Etibankeeğidir. kete mensub devlet adamlarmın buKütüphane'de müzikseverlerin ve Belediye gelirlerini arttırma konu Sami Mentes, Yılmaz Erkırgıı ve tarafından i«tilâ edilmesinden n?sıl Galatasaray Lisesinde Okuyanlar luşmalarında mutad olduğu veçhile Uı da temas ederek memlekette mev araştırıcıların faydalanmalanna su sunda etüdlere devam edilmektedir. Alâeddin Sıvas adlanndaki bu şa endişe edüdiçini hu'âsa olarak şöyİngiltere, Rusyaya bazı tâvizler ve Yardım Derneğinin bu seneki müsa bir anlayış havası içinde görügeceği eud madenlerin işletilmesi için izabe nulacaktır. tlerde elde edilecek ba Bu arada belediyeye aid mülklerin hıslar, 6 mprtla 10 mart tarihleri ara le anlatıynr: riunesinl Istemekte ve bu tâvizleri meresi için çok güzel ve değişik bir mizi ve her zaman oldufu gibi mev fınnlan kurmavı tasarlayan i? adam n bilgilerle bu tıotların b&stırılıp kiralarının uzun zamandan beri tah smda Fatih. Gümüşsuyu ve Sultan. «Padişah ekseri Kâğıdhsnçde gefle Batı Almanyanın gjrtından ikraproğram hazırlarrtnıjtır. ; cudiyetini mertuyuniyetle karşıiadı. ları Ankaradaki temaslannı tamam. yaymlanması yoluna da gidilecek sil edilemediği belirtilmektedir. ahmedde 3 dükkândan 30 bin ıira de zerken kefere zamanından kslma su ma y;«ıaşmaktadu\ Rusyanın değil ladıktan sonra Malatvaya giderek Hâlen kiraya verilır.iş bina ve dük Serînde eifva ve film makinesi çala kemerlerini ve su yol'armı görüp önümüzdeki 18. nisan. 1959 cumar ğıraız aramızdaki dostluk ve ittifakı fakat Batınui Avrupadaki askeri gü J bilhassa bakır madenleri üzerinde kânlardan yüzlercesinjden aylardan rak paraya. tahvil etmislerdir. Bu iş bunları imar etmek istemiş. Zamaciinü azaltacak olan «silâhtan tecrid tesi günü saat 15 de lise konferans ı darîa da kuvvetlehdirmeğe çalışaca | tetkiklerde bulunacaklnrdır. Kanadalı tir Modern Türk Müzigi bestecileri beri para almamamıştır. önümüzde leri. 51163 piâkalı taksivie yapan nınm bu işde üstadı olan Kerez Niediuniş bölgeye İngiltereden daha salonunda yapılacak müsamerede ğımızı tahmin etmekteyim» demiştir. | iş adamlarından S. Aliston ile beraResmî dâvetli olarak ,Romada 2 biyografya arşivini icracılann, eleş ki günlerde Belediye tarafından lcar hnsızlann çaldıkları esyadan. bir kıs koîa adındaki mimarı çağırtmış, bir jakuı bulunan Frans». bu mevzuda Galatasarayın an'anevi îzcaz ye Hasan Kocamaz idaresindeki e«z or gün kalacak olan Zorlu, Pella ve ı berindeki jeolog Dr. Riley ve jeolog tiricilerin ve araştırıcılarin arşivle larm tahsili hususunda gerekli ted mı muçadere edilerek tahkikata baş. kaç kere görüşmüs.. aralannda da Bata Almanyanın endişelerini pay. , Dr. Haward S. James Türkiyede malaşıyor. Bir taraften irausa Ue Âlkestrasınm konserleri de vardır. Ay diğer Bakanlarl» milletlerarası du denlerinden alınan vergiyi uygun ri kovalıyacaktır. Bu biyografik ar birlerin alınao3ğı belirtilmektedir. lanmıştır. bu yollarm tamiri ve Çukurbostanm manya ve diğer taraftan da İngilte rıc» Muhiddin Sandıkçıoğlunun Ivan rum ve Türk İtalyan iktisadt mü su ile doldurulması gibi hususlar nasebetlerini tetkik edecektir. îtal bulduklan takdiroV derhal maden şiv ânketleri diğ°r sanat türlerine re arasındaki ihtilâfta Birleşik An» Noe'den çevirdiği Aydabir komedisi kararlaşmıç. geçecek d« uygulanacaktır. rikanuı da kararsız kaldığını görii de Şehir Tiyatrosu artistleri tara. yanm Türkiyeye açması mevzubahis lşlermeeiiiâinde faaliyete Bir Koro Kuarteti olan 65 milyon dolarlık uzun vâdeli lerdir. Yatırılacak sermavenin 15 fından temsil edilecektir. Vezir Rüstem Paşa bu hâdiseyi yonız. Bilhassa Cenevre Dış kleri Konseri verilecek Dâvetiyeler mekteb kapısından te [ kredinin, Türk . İtalyan görüşmele milyon dolar olacaSı ifade edilmiştir. Bakanlan konferansına gidilmckte duyunca herifi yakalatıp hapse atIstantul Belediye Konservatuan ! rinin ana konusunu teşkil edeceği Difier taraftan, Kanadalı petrol oldugu bir tırada sayuı Dullesin min edilmektedir. rnış. Bu da halkın diline düşmüş.. | bildirilmektedİT. I mütehassıslan da petrol mevzuunu Şehir Korosu eski |ef yardımcısı haıtalıgının artma<a ve Eiseuhwwer Padişahın da kulağına gebniş.. değerli bas Jirair Aslan, 14 Mayıs i Zorlu, Türkiye Başbakanı Adnan I Islemek ü^ere önümÜ7deki günlerde <n yeni bir Dış İşleri Bakanı bulperşembe gecesi Aslan Tribl kuarte. «Bir gün Kâğıdhanede ayak di: Menderese mülâki olmak üzere Ro Türkiyeye geleceklerdir. mak mecburiyetinde kalması bu kaVEFAT ti tarafmdan verilecek koro konsevaıu edip paşaya hitab ile suyolcu ! madan urkla Madrite geçecektir. rarsızhğı ortadan kaldıracağa benrini idare edecektir. Değerli müziszımmî (gayrimüslimin) nin hapsina Geı^; ve Berk Bern'de Türkân Diker'in blricik «»i T* «emiyor. MAL! yenin uzun zamandan beri hazırlaJale Dıker'ın Dek sevgill pederl Bptne 13 (a.a) Türkiye İç İşlesebeb nedir? diye sordukta Vezir: : Batılılar bu halleri Ue Cenevreye dığı bu konser, mevsim sonunda ay. ve Al Galip Altırijnenin kardeçl ri Bakanı Nâmık Gedik ve İmar Ba Ben kulunun haberi yok ikea gıderle.*;, Rusyaya yıllardjan heri n bir renk taşıyacaktır. Soprano Şekanı Medeni Berk, bugün İsviçre Huzuru Hümayunda hazineye küllî İSMAİL DİKER bekledıği hrsatlardan birini ikram hime Erton'un solist olarak katılaCumhurbaskanı Paul Chaudet taramüptelâ oldufu hastalıktan kurmasraf yolu açacak teklifier ettiğietmij olacaklardır. cağı bu konserde ayrıca piyanist Fer fından kabul edilmişler ve »yrıca hılamıyarak Hakkın rahnvetlne nin doğru olup olmadığını tahkik PLÂN KOPYA ÖmerSami COŞAR di Ştatzer de yer aiacaktır. İsviçre Hükumeti mensubları ile gö kavuymustur. Cenazesl 14 '4 '1959 için saklanmıstır. Görüleün söyletip Robert Kolejde rüşmüşlerdir. Salı gtfnü öjle n&mazını müteaMakineleri bilelim. Nasü olacaktır. Filhakika TEŞEKKÜR kıp Fatih Camil S«rifinden »lu Piyanö Konseri İsviçrede bir hafta kadar kalmaları su götürmek kadar sevabı çok bir narak Kozlu Mezarlıgına defn«gunu »vıme glr«ı hımrın i TEKNİK MOTÖR Istanbul Robert Kolej Klâsik Mübeklenen Türk Bakanlan jerefine eok kısa blr zamanda feragatll çalışmai; olmaz. Lâkin efervüm tra auytut *lecektlr. Mevli rahmet eyleye. zik Kulübü tarafmdan tertiblenen bugün îsviçre Hükumeti ve Par. Galata, Necatibey Cad. 179 ları •ommda yakalanmasında buyuk' Allesi şehre akmaaile ttrtanbultm her makonser serisinde olmak üzere bugün lâmentosu bir öğle yemeği vermişTelefon: 49 29 93 mesâlıi görulen | hallesine çeşma yapılıp •ular sebfl saat 17 de kolejdeki «Albert Long» tir. Pendik Emniyet Komiseri ! salonunda, değerli genç piyanist oldukta etrafta olan halk «lelhu«u« ZEYNEL BtÇER İKİ MÜHÎM MEVZU: Arın Karamürsel tarafmdan bir resi Arab, Acem meaîleketleri halkı geils m#sâı arkadajlan Poiis Bahattin tal verilecektir. Programda J . S. lip, zahire v« yiyecek yetietirmek Kesfcin, Mehmet Çakır, Ihsan Ya^mur, Bach, J. Brahms, C. Debussy, F. •••• ••••*••*•••••••••••••••••••••••»••••••••••••...•• güçleşir.. Askerin beslenmesinde a Ismet Karatepe. Hüsnü Köse. Fevzi İstanbulun yeni açılacak Chopin'in eserleri bulunmaktadır. kışıklık olur. Bu sebeblerle fiatlar Havalı İle dığor Kmnlyet m*nsuplarına Konser herkese açıktır. mınnrt VP şükrünlanmın gazıtenız artar. Nark bozulup çift boasmlarla yollan nerelerden delaletıle duyurulmafin rica ederim Filârmoni Derneğinde istanbul dolırp eker bioer taifeal RASİM GÖREN geçecek?Değerli piyanist Vprda Ün ve kü yerierbı boş koyup terketseler geT. M Of:si Haydarpaşa çük piyanist Nevın Ün ile genç ke rektir. Sizin samanınızda her ne ^ Kısım Şefltğmde mancı Erpün Tekinsoy'un birlikte Havadan ahnmış fotoğraflar zahmet ve meşakkat oisa eekflür verecekleri pıyano keman resitali, T E Ş E K K Ü~R üzerinde 4 büyük sahife ama müruru eyyam ile aortn gelen 18 nisan cumartesi günü saat 18.30 Bir kız evlâi dur.yaya geüren kııım evlâdı kiram ve salâtini Izamm r a da Beyoğ'undaki Filârmoni DerneHusniye Ayrioğamn Adap^zarı Devlet kitleri gayet müşköl olacaktır» deği salnnuncia yçr aiacaktır. Doğduğunuz aya göre Hastaharvfsmde kaldığı muddet zarfmdikleri tahkik olunup bursya kaySoroptimistier da ve dofum esnasında sostert)'kıerl Karakteriniz nedir? dedildi. Sene 972. Fîlhakika etuz yakırt alâka ve i'ıttman do'ayısue Konser tertipledl vıldan sonra derlete gelecek mflzaDeğerli kadm sanatçdarımızdan Mu Kocanızın karakteri nedir? Dr. NACİ ATAR'a yatavı kavırrp hah*»r vermiş!er.> fide Ferid Tek'in başkanlık ettiğl ve Ebe GULSFN Hamma sonsuz te?«kNasıl hareket etmelisiniz ki kür>rimizl blldiririz. Türkiye Soroptimistler Demeğı 20 GörüyorsimuE ki dâva yeırf değilİsmail SARIÖZ nlsanda Şehir Üram Tiyatrosunda dir; ve hâlâ sürüp gitmektedir. Emesud olasınız? bir konser tertiplemiştir. Bu konser, ğer çare bulunmazîa daha da vahim T E Ş E K K 01* tnnmmı; piyanist Verda Ün ve «al aiacaktır. Riistera Paşanın sözBir Ahnan doktoru Dul Bayan Karolın Kozmeto», Bav milletlerarası şrihret yaptroş olan lerini naHzane bir kere de biz tekve Bayan Kimon Knzmetos vefat ilmî bir şekilde karakterinizi çellist Feyha Talay tarafmdan verirar edelim. eden sevgill cşi ve kardeşi tesbit ediyor. lecektir. DİMİTRİ KOZMETOS'un B. FELEK Türk Alman Kültür Derneğinde Cfnaze merasımıne bızzat iştirak Haendel ve Goethe eden, çelenk gönderen. çelenk yeri t 200 üncü ölüm yıldönÜTiü münanp hayır müesseselerine teberruda bulunan ve büyük acılarını paylasan sebetile G. Fr. Haendel'in hayatı ve TEŞEKKÜR bütün dost ve tanıdıklanna en samieserleri, bugün saat 20.15 de Türk bir hastahanenin cerrahi hatâ. Sermayesi: T.L. 16.000.000 ml teşekkürlerini takdim ederler. Alman Kültür Derneği Galerisinde M neticesi doğan kompMkasyonları haCenaze Levazımatı ANGELİDİS ı *ik müdahalesiie ve sefka«« tedavi ve yapılacak bir «müzik saati.nde anı »ıhharimi ven:den isde edçn Üniversite lacak ve plâkla dinletilecektir. 1 r>cl Cprahi Kli"I»i Şefi Od Prof. Aynı galeride, 16 nisan perşembe Nooetçı KAZIM İSMAİL GÜRKAN günü saat 20.15 de Prof. Dr. G. Fric üstadıma ve tedavımde emeği geçenlers k» taraiından «Genç Goethe» konualenen teşekkürü borç billrim. lu Almanca bir konferans verilecek 0 1 Ord. Prof. 0 , 0 . 1 5 mm. den itibaren her kuturda • Selmi ANDAK ESAT MUHLİS OKSAL BEYAZID SIRKECI EMIN j ÖNÜ: Merkez, Yeni, Evliyazâde, S. hamam. BAK1RKÖY YEŞ1LKÖY: S ATILIK Bakırköy, Merkez. BEŞİKTAŞ BE TEŞEKKÜR BEK: Yıldız, Ortaköy. Bebek. BEY. Kısa süren rahat=ızhfı müteCAM VE ETERNÎT LEVHALAR KOZ: Betin, BEYOĞLU: Kinyoli: akıp mübarek bayram günü Kalın telli cam ve oluklu Striye cam ve Eterrut, şeffaf cam ile 4ni vefatlle bizlerl büyük teesTAKSIM Taksim, Kutlay, GALA»ürlere garkeden Ksvgili annemübadele suretile satllacaktır. Salı. Perşembe öğleden evvel TA: Kapıiçi. Akel, KASIMPAŞA miz v > büjükanncmiz < HASKÖY: Yeni Turan, M. Sabit, 47 15 415 nuTarava müradaat. pek BEHtRE Hanımın Halk. BEYLERBEYİ: Beylerbeyi, | cenazeşine içtırak eden. telefnn BÜYÜKADA: Merkez. HEYBELİyakındo ve telgrafla büyük acımızı payADA: Halk. KARAGÜMRÜK FA laçan akraba ve dostlanmıza TIH: Esen. Fuat Bayer, TOPKAPI rahatsızlığı esnasında yakın 1 LÂLELI: N. Kemal, Topkapı. EYÜB: j alâkalarını esirgemiyen GümüşSükran, KADIKÖY BOSTANCI: suyu An. Hst. Baş. Tbb. Albay Sslim Ayman ve ikircci hekim Bahariye, Rıhtım, Gdztepe. Suadiye, • İzmir Entcrnasyona! Fuan Türkiye Odalar Birliği Pavyo| Dr. Albay Hakkı Arsana en deÜSKÜDAR Yeni, RAMİ: Ümid, | nunda hazlrlıklara şimdiden başlanmıştır. | rin eukranlarımızı arzederia. Merkez, SAMATYA FENER: Mer. Fuara iştirak edecek sana jrkilerimizin doldurup yollanva| Albav: Müştak Dikmen kez, Karadeniz. SARIYER: Sarıyer, ; Eşi: Kebile Dikmcn ve lan gereken formülerler ile Fuarla alâkalı sirkuler ve talimat | GAUTA, RIHT1M CAD. ANADOLU SlGORTA HAN KAT 5 isükamet, Boyacıköy, SİSLÎ: Ata ' çocukları nameler Odamız Dış Münasebetler •ervisindedir. (20061) | kan, Nurcan, Zambak, ZEYTİNBUR I NU: Sağhk. Anlaşamıyan Batı! Batıhlar görüş birliği j De Gaulle temini içiıt çahşıyorlar Cezayirde Azapkapı Taksim yolu için hazırlıklar İstanbuida büyük bir yaz festivali İstanbul dâvası yuhalandı Bir möför, taşıdığı 2280 kasa bira ile birlikte battı Savcı; Sarıyer ve Suvak kaptanlarının tecziyesini isledi Türhiyeye İtaîyan yardımı Kanadah madeneiler Ankarada Bir avda 1736 kopek iflâf edüdı BU HAFTA OZALIT ^ecmuasında 1 2 RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAMULLERİ A, Ş. GÜMA GÜNÜ [ECZANELER •Nöbetçi Hayat ELEKTROLİTİK BAKIR TEL BAKIR ÇUBUK BAKIR LÂMA BAKIR BORU Mecmuasında SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLANMIŞTIR. İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN | MiLANO PARİS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog