Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

fKİ CUMHURÎYET 14 Nisan 1959 'azanYUNUS NADİ orkulu rüva görmeyen insan yoktur. Tabiat, ner insana. teferruiu ruhunun yapifina göre değişen korkulu r.iya göımeği nasip ermiştir. Ama korkulu riiyanm bir de asli maddesi vardır ki o hiç değişmtz. Bu aslî madde, her korkulu rüyanm temelini teşkil eder. Geçen hafta Parıs ve VVashıngtonNATO yaşayacaktır...» Yüksek bir ycrden uçuıak; bir uYAZAN: h de yapılan merasimler NATO'nun Bu hafta on yaşına a?an Atîan curum kenarında, daracık bir geSaniyen; kendilerini «şeriat isle masına meydan verilmiyeeektir. Bazı semtlerde fiatlar yüzde onuncu yasını kutladı. NATO'nun tik Paktı teşkilâtı veni yılma ışıe çitte. canbaz gibi Jolaşma^a mer9 İstanbul vakayı feciasında yiniz» diye aldatarak vataııı tehliyirmiye varan bir düşiiklük yirmi yıl içın kurulduğunu lüşübu şartlara şirmektedir... hur olmak; zindan karnnl<j;ında. ay keye düşürmüş olan alçaktarm te kanları dökülen şehitlerin biiyük arzediyor nürsek yarısını bulan ömrü içinde *** dınlığa kavuşmak için geçit aradibi için ordumuzca alınacak len ruhları karşısında hesap vermeye müspet ve menfi t^raflarınm bit Muhtemel bir Alman tecavüzüne m a k : pc= > " Hvr,•• n • '>™ı »kil ve inzibat tedbirlerine katiyen ve korkup titremeye mahkum oGayrimenkul alun satımı son aylar hesabını yapabiliriz. On yıl .. Bir Batıya bütün hücumlannda ingil2 Hava kuw»tlenni NATO karşı 1948 de Brüksel anlaşmasını niinden kaçmağa ağraşırken «i?.lekarışmıyarak ve ordumuz efraduıa lanlar ancak bu kanlı facianın fa zarfıncia gene bir hayli azalmış butürlü rahat ve huura kavu'jamnan terenin ismini zikrememekte, br' komutanhğına terketmemiştır. yapan Batılı devletler Sovyetlerin rinin bağı cüzülün kj<am««iMak gibi illeri, kışkırtıcılan ve ortaklarıdır. lunmaktadır. battâ yan gözle bile bakmıyarak 3 Bir müddet evvel de Fran Avrupada gittikçe artan iktisadî ve sıkıntılı haller. korkulu rüyalarm şu dünyanm, bilhassa şu garip Av lâkıs yeni işbirliğı imkânlarındin onları kendi öz kardeşleri gibi bi Bu hakikati herkes bilmeli ve heKira bedellerinin yüksek olmagına bahsetmektedir. Sovyetlerie îiıgi samn Akdeniz filosunu NATO'ııun as'çfi'i tp'id'tlerı karşısında, bir yıl an» malzemesindenjir. lecekler ve kendilerini iğfal etmiş yecana kapılmayıp müsterih olma mukabil emlâk fiatları geçen yıla rupanın içinde, on yıl türlü <?ertler, endişeler ve korkularla peçmiş lızler Berlin dâvası koııus'jnda emrinden almıştır. ; sonra (Berlin Berlin ablokasımn Ama bu türlü korkulu rüyalar, olan hafiyelerle alçaklan gene ken İıdır. nisbetle semtine gbre yüzde yirmiye veya bilhassa Berlin kanuıtlajı jegunlerinde) NATO"yu ne de olsa, uykuda gorülii". BunBu son kararıyla, bir yalıanoı ga • karanlık 6 nisan 1325 kadar varan bir düşüklük arzetmek tir. 1949 Berlin ablokasmdan beri di zabitlerine ihbar edeceklerıîir. savaş heyulâsı ortadan kalkmsTuş, rısınde bir anlaşmaşa varmak zetenın tâbirile. Gencr.nl De Gaı'lle meydaan getirdıler. Üç yıl sonra lardan kıırtulmak ihtimali dninıa Hareket ordusu kumandanı t*dır. Bu iki talebimiz İstanbulda buluveya varmışlar Akdenizin içine bir taç savurmu» da, İngilterenin bütün ıtirazlarma mevcııttur. Korkulu niva. ni*ayet, Bu yıl. bilhasss asyfiyelerde blok şimdi de nükleer savaşın dchşeti üzere midırler Hüseyin Hüsnü nan kara ve deniz biitün silâh aryaptıısnlann mallannı insanlığın üstüne kâbus gibt çök mıdır? Buııun ıhtınıallerini ve hâ bu da gelmiş Atlanıiğin ıçıne du| ve endnekt manevralarına rağiıen; dakika meseiesidir. Bir aralık uNeşrinden bir iki ıeat sonra şe apartıman kadas.larımız tarafından iyi kabul hhazırdaki siyasî korııe'Uuv ıçirıde muştür. NATO başkomutanı Gene 1952 nisanında Türkiye ve Yuna yanırsımz. kendinizi yatağınızda lıu olunarak tam ve cıddî bir itaat hirde bu beyannamelerden haberi ellerınden çıkarmak hususunda zor müştür NATO bu *avEi( fırtması luk çektikleri, bu yüzden mühim içinde Batı'nın bir kaîkanı olarak ki anaüzini başka bir ynzımızda ral Norstad, Pariste, bu konuda nistan Atlantik Paktına Kstıldılar .. lur. eördüğünüz korkunç şe>Ier)n gösterildiği takdirde. icraa»u»ız sı olmıyan kimse kalmamıştı. yapacağız . NATO'nun stratejisı Amerika vs riiyadan ibaret oldugunu anlar, scNATO'nun Akdeniz komutanı InBu beyanname üzerine artık ha kolayhklar bile yaptıkları gbrülmek »ağlam kalmış, içerden ve dışardan rasında kendilerine katiyen ilişilınitedir. her türlü sarsıntıya Ti'ik?vemet ptgiliz amirali Bingley ve muavini, İngilterenin atom silâhUrındakı us se\inir, derin bir nefes alırsınız. yeceğl hususlaruıııı adı geçen efra reket ordusunun hattı hareketi snmiştir. NATO'nun çok iiuhranlı ve da anlıyacaklan lisan ile ihtar o laşılmıştı. Tahminlere göre ordu NATO'da başka bir eııdişe ko gene İngiliz amirali, Tvr^hitz ile tünlüğüne dayanıvord'j Buna cag Hattâ o korkulu rüyanın kavnaçı dertli anları olmuş, nütîefıkler a nusu da Fransanın tutumudur. Ge günlerle istlçarede bulıınmıış faknt men NATO oldukça idd^alı proğ olan tatlı uykunuza tekrar dalmaklunması ve mutavaat derecelerinin İstanbula ancak perşembe günü girasmda çıkan ihtilâfUr zaman za neral De Gaulle secini hrr defa bunlardan yeni bir şev cıkmamn ramlara girifti. Sovyet'.erin Av:u t« mahzıır görmez^iniz. serian tarafı âciziye Mldlrilrnesi ri recek demekti. man Atlantik Pafetı teîkılâtmı hay sında biraz daha list perdedcn çı tır. Anlaşılan Ameııka ve İngiltere pada 175 tümenleri vardı NATO Fakat bir de uyanıkken görii'on ca olunur. Hüseyin Cahid v e Cavid li çalkalamıştır. .Atlantık> teki Lu karmaktadu". NATO bu hjfta onun De Gaulle'ün Olemp tavırlartna ta komutaniıgı Avrupada konvansiyo korkulu rüya vardır ki, uykuda Hareket ordusu kumandanı beyler fırtınaya mukavemet içın B?tdı cu yaşına basarkîn Genoral De hammül etmek ve yeni bir hfidise nel silâhlar ve kıt3':<r bakımındnn Iföriüeni fersah fersah geride bıHÜ8«yin Hüsnü Selânikten gelen bir telgraf üçün 1. E. T. T. vasıtalsrında Şcker B y devlet adamları çok sjayret harca Gaulle Fransız donanmasını NATO ye meydan vermem^k nıvetindedır en az Sovyetlere denk clmağı ta rakır. Halka hitab cü ordu kumandanı Mahmut Şevramının birinci günü 611.940, ikinci mıslardır. Hele CED'in (Avruoa nun emıinden çek;o altnıştır. De ler. Buna muVabü. De Gaulle Ha sarlamıştı. Bu çok iddlilı plân gerŞimdi İstanbul halkının büyütrk «Hareket ordusu kuuıandanlığın ket Paşanın hareket ordusuna İsgünü 588947, üçüncü günü de SM.647 Ordusu Tasai]'=ı) Fransa meclisl Gaulle Fransanm NATO içinde da stn konferansında matemadiyen ye çeklefmedı. Bu arada •Sovyttler bir kısmı, böyle bir korkulu rüya T tanbul üzerine yürümek için emir olraak üzere ceman 1.767.534 yolcu tarafından reddi ve Mı»nrles F.andan İstanbul ahalisitıe beyanname ha fazla söz hakkına sahip olması nı bir Avrupadan ve Almanyanm nükleer silâhlarda ?atılı\ıra eri:.ti (förmektedir. «1 Millet, »enelerdenberi ?u verdiğini büdiriyordu. Bu arada teyahat etmiftir. ce'ın tamamen menfi lavrı. NATO1 nı isiemekte ve AnsloAmerıkan dınamizmini vereceği veni bir Av ler. Avrupa ordusu tasarıyı Kroıı»aUvanıktırlar. Ama kiralık ev alütnler yapan istipdnt ku\vetıni elyevm hareket ordusu içlnde bu» Bayram müddetinre otobüslerl? nun içine en §idd«?ti; SHrs'.ntıyı ae hâkimhetine tahammü! edememek rupa camiasından '^a'ifptmis, İn?il da torpillendi. Alman mılleti ise bir ramaktadırlar. Aramakta, fakat buparçalıyarak meşrutiyeti te*i» ct lunduğu zannedüen mebusandan 917.143, tramvaylarla 784.673, tünelle tirmistir. NATO'nun <?s:tli denletedir. Son aylarda Fraıiba NATO'ya terenin ismini bir d?fa olsun an türlü silâhlanmaya ve orduya va lamamaktadırlar. 7aten uvanık olti. Bu kansız ve mesut inkılâptan Hüseyin Cahit ve Mehmet Cavit de 728 819 yolcu nakledilmi?tir. rine ve jfüçlüklerine birazdan te üç defa bir nevi veto k'ilîanmışttr: mıvarak Avrupa milletlerini bir naşmıyordu. Netice itibarile 1956 duklan icin. bir kere daha uyanbevler hakkında bugün (Senpetreazarmr gören alçaklar gayrı meşru mas edeeeğiz. Çu k^d'rını «övüve1 Fransız kontro'.üı.de ve ko leşmeye ve güç birliğine dâvK et sonunda Avrupada. bir kısını <â maları da bahis konusu olmadığı bir surette menfaatlerini temine burg telgraf şirketi) su telgraf halitrt ki onuncu yıldonümunıin kutmutanhğında olmadıkı,a î'ıansa miştir. NATO içın General bir tek ğıt üzerinde kalmak üzere 50 tü icin, ne zaman sona erecesi helli hiztnet eden eski bâlin iadesi içın berini vermişti. memn teşkilâtı kuriıiı F.ı^•' in olmıyan korkulu rüynlann en korAmerikanın C»z Kralı Lui» Arms landığı günlerde de NATO y»ni iki topraklarında NA TO'ya ait füıe üsl cümle kullanmıstır. O "i.1 fiıdur: «Odesa: 19 nisan efrenci Dün trong ve ©rkestrası şehrimizde bir meıele karsı?ındadır. Bunlar da en bin türiii hiyle ve desise ve alçak «Madem ki Fransa içindedir, giltere bir müdiet »onra Paria an kulnsunu rorün durmaktsdırlar. lerini kabul etmemiştir. lıklara başvurarak mesru mes.ru Odesaya varmıs olan eKraliçe Ol konKr verdikten ionra dün öğ az evvelkiler kadar 'ısiki de dalafmalarını bahane ederek Avruİfttanbulda kiralık ev hulmak, bul tiyet hükumetini /edrlemek istedi. ga» ismindeki Rus vapurile Tanin 1» özeri uçakla Holandaya müUvec ha fazla ciddîdirler .. padan ve Almanyadan kuvveîlerini mak ne kelime, ar»mak Hile artık Ve biitün insanlık âleminin lânet hasrnuharriri Hüseyin Cahit beyle eihen Khrimizden aynlmiflarri'r. çekti. Fransa Cezayır savaşı dola hakikatie zerrece ilfisi kalmıyan, *** ettijft Utanbul faciasının çıkınasına Selânik mebu<u Mehmet Cavit hey Luis Armttrong Türkiyede eazd^n yısile NATO emrin't'k' t'.mpnleri riiyadan ibaret bir hâdise olmuş1 Berlin buhranı konusunda, bi" sebep olarak masum kanlar doktü. burava gelroisjer ve Odesadan der anlayanların ve eaz »everlerln Myınin ddrtte üçünü Kuzey Afrika dağ hır. 2 Millet, hayat ve Utikbalinin hal Budapeşteye hareket etmifler iinın mühim bir yekun tuttuğunu tün çabalamalara rağmcn. Batılı larına yolladı. Danimarka; Ncrveç görmekle memnun oldugunu, Sp^r müttefikler arasındaki göniş ve bilEvler, tıpki riiyada oldu|tı gibi, dir.» yegane ieminatı olan "tıe<jrutiyetin ve Benelux devletleri gittikçe areve benzer de ev dejrildir. tanki zedelenmek ve ahkâmı »eriye ve Anlasıldıgına göre Hüteyin Cahit Sarayındaki konserinden evvel bu hassa davramş ayrılığını gizlomek tan savunma masrailarına tahammilll lelâmet ve saadetinıizi (âmil beyle Cavit hey deniz yoiile kaç raaının kalabalık bir »eyirci kütlcsi kabil olamamaktadır .. îngılterenin mül edemiyerek; hem Hskerlik "vıüd cennet kösküdür. Ulaşılmaz. tarafından doldurulacagmı hiç tahbu konuda tutumu endişe vetmekolan kanunu esasîmizin a>aklar al mıslar ve jimdi Budapeşte tarikÜe Ev lahipleri, tıpkı riiyada olduğu detini azalttılar hem da silâhh kuvmin etmedigini ve Türk fontlorundan tına alınmak lstendijjirıi gördu. Ve Selâniğe geimek üzere yollarına motiflerle bir caz parçast meydnna tedir. Mac Millan'ın Rurya «evahavetlerinde indirmeler yaptılar. İz gibi, ev sahibine benıer de, yantinden sonra Batı baskentlerıne yap bu alcakça harekctlerln asıl mü devam etmişlerdir. Üçüncü Katın insanlan getirmeğe çalnacajını söylemiştir. lândada seçimler toTiüni.ît ist^ltli Ianna yanaşılmaz. tığı ziyaretler aradaki gör'iş farksebbiplerini terbiye etmek liizumu Yobazların yeni bir melaneti İütedikleri kira bedeli. tıpkı rtibir hükumeti işbaşına getîrdi, bu. 5 1I R L E R» 2 röntgenci yakalandı larını ortaya koymustur. İrgiltere nu takdir ederek heyeti umumiyena rağmen İllânda NATO'da kaldt. yada olduğu gibi. kira bedeline ben Hareket ordusunu RÖrmpğe kosan Mecidiyeköyde bir evin pencere Berlin konusunda Sovyetlerie pasile İstanbul üzerine yüıümeğe ka halk arasına kıyafetlerini değiîtir1955 de Batı Almanyanın da ka rer de kira bedeli değil, sanki fidrar verdi. İlk lcra kuvveti olroak miş hocalar ve hoca kıyafetine gir sinden odsyı gözetleyen 17 yajmca zar'ığa ve muhtemelen de uyuştılmasilc Atlantik Paktı yeni bir ü yei necattır, bulunup verilemez. üzere işte bizi; İstanbul surları kar miş müfsitlerin karıştığı anlaşıh Bahri, 19 yaıında Necdet adlarında mağa hazirlanmaktadır. Mî'cmilBöyle olduğu için de ev aramak, ye kazandı ve Pariste SH^PE kaşısında gördüğünüz bu hareket or yor ve bunlar tevkif edilivordu. iki röntgenci, mahalle bekçisi tara lân'ın Avrupada a*kerî baktmdan rargahında dalgalanan bayrakların bir korkulu rüya jtörtnektir. fından yakalanarak polise teslim edil bir «boşaltmao devresi ve bc'qeMrrkeı Satıs yerlerl : dusunu buraya gönderdi. Bulduğunuz ev. korkulu rüyanın aayısı on befi buldu . «Tercümanı Hakikat» p*îctw>ine Aııkara : Ajanı Turk. P. K 1031 sinden bahsetmesi. (yıllardır ağpza 3 Hareket ordusunun tnaksat Ayastefanostan (Yeşilköydene) şu mi^tir. Süveyf a«va|i NATO içinde cıd karanlık mahzenidir. Kirasmın kaç Rontgencıler adalete verılmişler ahnmaktan korkıılan) otarafsız böl tslanbul : Ahnırt Hallt RiUbtvl ' ve vazifeti hükumeti meşruai meg telçraf çekilmişti. dt anİBsmazlıklara hattâ tarsmtı para oldugunu sormak için kapıdır. (Tanfsı • 2.S lırai ge» kampanyasına karşı tepki gösrutamtzı hiç bir kuvvetin sarsalara yol açtı. Fransa ve İngiltere smdan içeri girdikten bir ıaniye • Saat üçte biri sakallı di^eri bı Zimmetine para geçirmekten termemesi, İnpiliz muhafazakârlamıyacağı surette tarsin etmek ve nin, müttefiklerinden pizli cltrak, sonra, kaçacak delik ararsınız. rında. Sovyetlerie «normal» münasanık bir gişe memuru firf jeriarj garra İle miieyyet bıılu yıklı iki şahıs geldi. YüreklerindeIstenilen kira, korkulu rüyanm, bir sefere girişmeleri ve lavaşm ki fesat yüzlerinden lıelli olan bu sebet kurma cereyanlarının tekrar nan kanunu esastnin fevkinde hiç 1 yıla mahkum oldu ! dünyayı yeni bir kıy.ımetin eşiği kenannda canhazlık tttiğiniz uçuherifler jandarmalardan birini kenbir kanun, hiç bir kuvvet olmedı* T. H. Yolları gışe memuru iken ön p'âna geçmesi Avrupada, öm' l ne getirmesi NATOMa agır rtham nımu kadar dehşetll bir derinİik fcını ve olamıyacağını isnnt eyle di melun fikirlcrini kabule nıüsait zimmeüne 16,800 lıra geçird^'a id mürde :i pvlardı. hrvli ilei çcfc'ei lara ve uzun yankılara sebep c!du. halinde başmızi döndüriir, icine sanarak istipdada dair bazı 5nçmamek ve meşrutiyeti mevruamızın dıa edilerek hakkrada dâva açılmı» ve belki de spektakuler siyasî peBundan »onra Sovyetlerin fiize tek yuvarlsnmamak için ne yapacafılar söylemeye başlavınca jandarma istikrarından memnun olmıyan vaoUn Aksel Akel, dün 2 AsUye Ce> l'smelerin olacaŞını fföstenıpktedir. niğinde yeni basarüar elde etmeleri nızı faşınrsmız. mukahole etmiş; fakat herif son tan ve millet hainlerine »on ve kat'i za Mahkemesinde 1 yıl hapse mah Bütün bunlar da NATO'nun hirlik Mal sahibi, korkulu rüyanın, peve kıtalar arası roketlere sahip olçare olarak rüvelverini çckmesi üve beraberligi he<;ahiTia p«=kflnsebir ders vermektir. kum edilmistir. maları NATO'da yeni enılişeler ya şinizden kovalayan, dizlerininn bazerine derhal yakaîanmıstır. Etraf, vindirici seyler değ''dir. İneiltere4 Mazlum ahali ve tarafsız efKaran dinleyen saruk, jeker hasrattı. Amerikalılar kısa ve orta ğını rördüren, yiizü belfrstz. dubu gibi yezitlerin viicutlerile kirnin bu tâviz^rine karsıhk Sovjetrat tamamile himaye edilecektir. 'menzilli atom roketlerini Avrupalı man gibi. sis gibi, meçhul adamıdır. lennıemek için sıkı bir tarassut al tası oldugunu bildirerek, cezasmın lerden ne eibi mukahe'e bekledıği Ancak tahrikciler ve müfistler ve Gözüniizü açsanız da, kapasamz möttefikleri arazilerinde üslendirtındatlır. Komiser Evüplü Hüsnd tecilini istemiş ve bir daha suç iş veva ne gibi karpı tâvizlerle atılasbunlann ortakian lâyık olduklan mek istediler. 1957 arahğmda Pari» da, uykuya devam etseniz de, utevkif edilmistir. Kücükçekmecede krse cez3Sinın ağırlaşUrılmasını tıŞı veya anlasacağı önemli, kanuni takibattan mutlaka kurtuNATO konseyi bunun tartışjnala yansanız da, bu korkulu riiyadan hoca kıyafetinde bir hain yakalan söylemiştir. çok önemli bir fasıldır. Nasır Kalamıyacaktır. rile geçti. Eisenhower'in de iştirâk kurtulmanıza imkân yoktur. Çünniüjtır İTzerinde öv!e aiçakoa kâ Bir Belediye Zabıta memuru sım mücadele=ini ivi takip etmek 5 Fâzıl ilmiyye heyeti basımırüşvet almaktan sauık ettiği bu toplantıda NATO'nun Av kii bu rüyanın sonu, sokakta kalğıllnı nkrnıstır V\ yazamam.' lâzımdır. İneiHerenin bu kavgada zin iftihar tacıdır. Fakat melânet Belediye Zabıta memuru Alı K«* rupalı üyelerinin çoğunluğu Ame maktır. Mebuslar Ayastefanosta hanei Urafı tuttuğu pek belü deve âdi ve şahsî menfaat temini nan ile bsyram yerinde kuroar oyÇiinkü korkulu rüyalann bir de rikan füzelerini reddettiler. FranDuj?ünün en mühim bir hâdısesi ei'dir. Bilinen bir sev varsa Krusmaksadile yalandan ulema kıliğına natmak için rüşvet verdıği İddia sa, Hollânda. Norveç, Danimarka, o türlüsü vardır. İnsan kenHUini, de mebusların Ayastefanostaki hacpf tarafırtrlan deîtp'rlerıen Irak ihbürünerek ve dini Muhammedîyi edılen Sükyman Netcan, dun Topıu ;; Be'çika ve Almanya bu çok kritik sırtında entari ile. valınayak, hatezyif ve hafife almaktan çekinmi reket ordusuna gidip müzakerele Milli Koru;ıma Mahkemesine verıl tilâl b kumetinin tneiliz menfaatan'arri» Sovyetleri tahrik etmek is «ıkabak, mahşer gibi kalabalık orrini bundan sonra orada yapma"a lerini kovrnndıŞı, bütün vabanci 1 yerek fesad yapmava kalkışan bir temediler ve üsleri kabul etmediler. tasında, sokakta da görttr. Bas,ını kerar vermiş olrnânatnl'r. Ancak mijlerdü . Ahmediye bayram yerin t!rket!er Irak'tşn tası taragı tudatakım hafiye menfaatçiler elbette de inzibatı temın için bir ekip haZamanla denge teessüs etti. Ameri sokacak kovuk arar ıla halamaz şeriat ve kanun iraplarına grire nî oraya gidenler, ne burada ka ünde giden Zabıta memurlanndan dıkları ha'de. İn<*iliz mi'esse'eleriDün duyduğumuz bir haber, bizi kalılar muhtemelen arayı knradıIrniar nisabı tutamadıklarmdnn nin hp\â Dic'e bov'arından Rasra muamele görmekten kurtulamıyalar ve periferik bir strateji i'» bir ikinci bir korkulu rüyanın beklediikisinin ihbarı ile yakalanan sanık ya kadar haki olduğudur. Kasım. müzakere yapılamamstır. caklardır. savunma çemberi kurdular. İta'ya, ğini gösteriyor. Arkası var lardan Süleyman Netcan hareke<6 Millet mebuslarının ve bu İstanbul mezarlıklnrindn «Trhk, İngiltere. Türkiye, /ransa e Altinde suç unsuru görülmiyerek bemebusların güvenip seçtikleri vemanva iV veni arı'"t:'v''i ^ ' .'"»n ölii gömecek yer kalmamı;. Pek raet eturilnuş, Belediye Zabıta mekiller heyetinin hayatlan ve kanuESİN TÜMAY ve ' Amerika Batinın kalkam NATO'jru yakında. uzakca bir semtte yeni muru Ali Kenan'm iddia edilen 20 TEŞEKKÜR nu esasuıin kendilerine verdiği hak batıdan ve güneyden emniyet altı mezarlıklar yapılmayacak olursa, hrayı aldığı sabit olduğu takdirde NASIH TÜMAY Ailf büvüğümüz lan, niifuz ve salâhiyetleri tamamina alabildiler. Dehset dençesi, nük vefatı nviteakıp. kapı kanı dolasıp, suçunun vazifeyi suııstimâl olacağı 1 le ve kemalile temin ve umumun FATMA ASHABOĞLU Kızlarının doğumunu dostlanleer denge, ye» ^" Vurulmustu... ahrette de yer aramak mecburiyebelırtilerek Mahkem* vazife»izlık »iikun ve süruru katiyen istihsal enun vefatı dolayısıle telefon, na mü.ideleler tinde kalacakmısız. *** kararı vermiştir. Sanığm yargılantelgraf. mektupla ve bizzat gedilecektir. Dünyada yersiz kalmak beter NATO insanlık tarihinın ı'ımdıye lerek başsağhğı dileven ve ce masrna Asliye Ceza Mahkemesinde İtalyan Hastanesi 12 Nisan 1959 7 Vatanın selâmeti ve oıilletin naze merasimine iştirak etmek kadar gördügü en oüyıik a«Ve.î tej »ey: ama göçtükten sonrs da yerdevam olunacaktır. •aadetinin lüzumlu kıldığı bu icrazahmetinde bulunan akraba kilâttır. Haçh aeferlerinâen ve Mu sizlik, beterin beteri dedikleri olsa Bir »oförün açtığı hakarei ve dostlarımıza ı y n »yn tefek•tı askeriye esnasmda memleketin kaddes Roma Germen imparator ferek. kürde bulunmağa acımız mâni dâvası ie inzibatı ve tam sükuneti ve cümluğundan beri bu kadar kudretli Ne acayip yer oldu su İstanbul. oldu&undan ailemizin minnet Dr. NLSRET ELMAS Bir gece Hilton'dan otoatıobiline lcnin mal ve camnın rmıhafazasım ve çükranlarının iblâeına muhblr teskilât yeryüzüne yerlesmemi? Ölme bir türlü, öl hir türlü! binen bir çifte, uygunsuz harekette ile •ağlamak için gerekli tedhirlere giterem gazetenizin delâletini rica tir. Güçlüklerinin ve i'ıtilâflann da Hamdi VAROĞLU buluamamalarını ihtar edince; erke ederiz. rişilmiştir. Dr. M. ALI AVÜNDVK tedricen halledileceğine, cîiinya bağin, Milletvekili güsü vererek kenASHABOCLU ailefl 8 Muhterem sefirler ve biitün n»ı hesabma, Inanmak i*tiyoruz... disine hakarette bulunduğu iddiaNişanlandılar. 12 Nisan 1959 ecnebS misafirlerin rahatlan kaçBasan ve yayan sile bir şoför tarafından yapılan ihCumhuriyet Matbaacılık ve Bursa bar üzerine, dün ganıklar X Asliye Gazetecilık Türk Anonim Şirkrti Caialojlu Balkevi »okak No 39 41 ZERRA BALCI Ceza Mahkemesinde ifade vermışSahibi lerdir. Sanıklardan Rum asıllı ve ile NÂZİME NADİ bir Amerikah ile evli olan E.S. aHt'SEYİN DURGUN Mes'ud Bir Doğum Yaa tslerini fi'len ıd^re eden dmdaki kadın ifadesind*, çocuk «aMes'ul Müdıir ÖZGtL tSLAM hibi oldugunu, diğer sanık Leonida Nikâhlandılaı ile ÖMER SAMİ Kirkor'un akrabası oldugunu, otoYÜCEL I S L A M 13/4/1959 Beyoğlu Gazetemize gönderilen evrak ve yazımobild« çirkin hareket ettüderini Bir kız çocuklan dünyaya gellar ne»redilMn edilmesin tade edılmtz hatulamadığını, şoförün »özü üzediğini dont ve akrabalara liauuıta.'icndan: îlânlardan meeuliyet kabul edilmız. rine «rabayı terkettiklerini söylemüjdelerler miştir. Duruîma, tarukların çağınZeynepkâmil 13 4 1859 BAY OSCAR: s' ıçin baska güne bırakılmıştır. Hareket ordusunun isîanbuluiara hitabı 13 E haberleri Gayrimenku! alımsatımı azaldı PARIS m MEKTUBLARI I m I SABAH] Korkulu rüya On yaşına basan NATO'nun içinde bulunduğu müşküller Aydemir Baihan i ;r ; : İ.E.T.T. Bayramda 1.767.534 kişi taşıdı Armstrong gitti Sılkı Yırcalı Necdet Evliyagil EDEBİ KONUŞMALAR " Kırk sohbet bir arada " Mcrkcz Satış yerleri : Ankara : AJans Turk. p. K. 1991 İstanbul : Ahmct Halit Kitabevl Bakır satışı serbest bırakıidı Bakucılar Derneği eliyle tevzie tâbi tutulmu; olan bakırm satıgı serbest bırakılmıştır. Ihtiyac sahibleri doğrudan doğruya Etibanka mü. racaat ederek işliyecekleri bakırı satın almaktadırlar. Bakır satışınm serbest bırakılmasile bu maddenin muayyen şahıslar elinde toplanmasınm önüne geçilmiştir. Fiatlarda değişiklıTc yoktur. Murgul malının tonu vergiü 8060 lira, Ergani 8322 liradır. Haber aldığımıza göre Et ve Balık Kurumu tavuk yemi ihracına baş. lamiftır. Kurum yem ihrac etmekle beraber Tavuk Yetistirenler Derneğine de dahildeki ihtiyacı ssğlamak için bir miktar kemik unu vermektedir. thracat limdiye kadar birikmiı ve dahilde Mrfedilememiı stoklardan yapıimakudır. Vefatı ile bizleri büyük kederr earkeden kı>Tnetli v. rlığımız L'enazesine ıştirak eden ve ziyaret. telefon. telgraf ve mektupla acımızı paylsşan hatırçinas büyüklerimiz. akrpba ve dostlanmıza ayrı ayrı tesekküre büyük acımız mâni olduğundan hıslerimizin ifadesine tavassutunuzu rica ederiz. Kança!, Toker, Özger. Güner, Gergin ve Dutipek aileleri TEŞEKKÜR İSMET KANÇAL'ın Tavuk yemi ihracı başladı PROF. NÎMBÜS'ün MACERALARI: TEDARİK İÇİN ACELE EDİNİZ OD\LAR BIRLlfilNlN ETIDI.ERINDE SANAYİIMIZE AIT B1LGILERI BULACAKSINIZ | I hONSF.RVF. o PAMIKI.U MENSlfUO S\RIN IPEM.I MENSlf^T o DERI Odalar Blrll£i Pada Cad. 71 Anltar* NİSAN' 14 ŞEVVAL 6 l ! | * I V. ] 5 22 12.14 1557 18.47 20.24 5Z8 ' 9 11 12 00 o ı ş 3 34 E. J10.3R 1.371 «4S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog